Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: PROGRAMOWALNE STRUKTURY LOGICZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: PROGRAMOWALNE STRUKTURY LOGICZNE"

Transkrypt

1 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: PROGRAMOWALNE STRUKTURY LOGICZNE ES1C Ćwiczenie Nr 2 KOMPILACJA I SYMULACJA PROJEKTU W SYSTEMIE CAD Opracował: dr inż. Walenty Owieczko BIAŁYSTOK 2014

2 Spis treści instrukcji: 1. Cel ćwiczenia Informacje wstępne 2 3. Symulacja czasowa i funkcjonalna Etapy tworzenia wektorów testowych symulatora Symulator-analizator czasowy 7 6. Czynności przygotowawcze Przebieg ćwiczenia 8 8. Sprawozdanie i forma zaliczenia ćwiczenia Literatura CEL ĆWICZENIA Zapoznanie się z kolejnymi etapami realizacji projektu kompilacją i symulacją projektu, sposobem tworzenia wymuszeń do symulacji, symboli bibliotecznych własnych specjalizowanych funkcji oraz pracą symulatora-analizatora czasowego. 2. INFORMACJE WSTĘPNE Kompilacja projektu Kompilator (Compiler) - składa się z modułów i aplikacji umożliwiających: sprawdzenie poprawności, syntezę logiczną, generowanie zbiorów wejściowych do symulacji, analizy czasowej oraz fizycznego zaprogramowania układów. Program wykonuje się automatycznie z możliwością sterowania przebiegiem kompilacji. Wybór w menu jednej z opcji konfiguracyjnych kompilatora, np. Assign>Global Project Logic Synthesis umożliwia określenie szybkości pracy, wykorzystanie zasobów i in. Kontrolę poprawności projektu pod względem zgodności z zasobami i możliwościami funkcjonalnymi układu zapewnia narzędzie diagnostyczne Design Doctor: menu Processing>Design Doctor (włączenie/wyłączenie), zaś konfigurację Design Doctor Setting. Kompilator można uruchomić z poziomu menu głównego MAX+Plus II >Compiler przycisk Start, z paska narzędzi File>Project> Save&Compile lub ikoną na pasku zadań. 2

3 Rys. 1. Widok okna programu Compiler. W przypadku wykrycia błędów w opisie projektu, proces kompilacji zostaje przerwany i wyświetlany jest komunikat o liczbie błędów oraz opis każdego z nich w oknie informacyjnym. Pełna interpretacja określonego błędu jest możliwa poprzez wskazanie go w oknie informacyjnym, a następnie uruchomienie komentarza funkcją Help on Message. Edytor symboli (Symbol Editor) pomocniczy program graficzny do tworzenia i edytowania symboli bloków specjalizowanych funkcji użytkownika. Poprawnie skompilowany projekt lub jego fragment może stanowić element biblioteczny użytkownika, któremu przypisano symbol graficzny. Utworzenie symbolu graficznego wykonuje się poprzez uruchomienie z poziomu schematu funkcji: File > Create Default Symbol. Nowy symbol elementu jest dostępny w bieżącym katalogu projektu. Edycji symbolu dowolnego elementu można dokonać również z poziomu edytora symboli funkcją: File > New... > Symbol Editor file > OK. Uwaga! Symbole graficzne tworzone przez projektanta system domyślnie umieszcza w katalogu głównym C\\max2work\. 3. SYMULACJA CZASOWA I FUNKCJONALNA Symulacja czasowa rozpoczyna się od skompilowania projektu z uaktywnioną w menu Processing opcją Timing SNF Extractor. Kompilator tworzy zbiór typu timing SNF (Timing Simulator Netlist File) zawierający dane o czasach propagacji sygnałów. Symulator przeprowadza na tej podstawie pełną syntezę i optymalizację projektu, a następnie tworzy czasowy zbiór (.snf). Symulacja czasowa dotyczy całego projektu i pozwala wykryć błędy, wywołane zjawiskami czasowymi typu hazard, wyścigi itp. 3

4 Rys. 2. Widok okna kompilatora z uaktywniona opcją symulatora czasowego. Symulacja funkcjonalna kompilator tworzy zbiór typu functional SNF (Simulator Netlist File), na podstawie którego symulator przeprowadza syntezę logiczną projektu. Wyniki symulacji funkcjonalnej mogą wskazywać na prawidłowe (bądź nie prawidłowe) działanie układu. Czynnością poprzedzającą symulację (czasową, funkcjonalną lub kompleksową Linked Multi-Project Simulation) dla projektu wieloukładowego jest kompilacja projektu w celu utworzenia zbioru Simulator Netlist File (.snf) 4. ETAPY TWORZENIA WEKTORÓW TESTOWYCH SYMULATORA Przed uruchomieniem symulatora czasowego lub funkcjonalnego należy przygotować wektor wymuszeń czasowych. Etapy tworzenia wymuszeń: Uruchamiamy edytor przebiegów czasowych - menu File>New zaznaczając opcję Waveform Editor file lub z poziomu menu głównego MAX+Plus II > Waveform Editor. Wywołujemy okno dialogowe z nazwami sygnałów do wstawienia - lewym przyciskiem myszy wskazujemy miejsce wstawienia, zaś prawym wywołujemy menu kontekstowe z opcją Insert Node Dokonujemy wyboru przebiegów do symulacji - prawym przyciskiem myszy wywołujemy menu kontekstowe i opcją Insert Node wywołujemy okno dialogowe z nazwami sygnałów do wstawienia na planszę edytora przebiegów. 4

5 Inny sposób korzystając z opcji Enter Nodes from SNF w menu kontekstowym pliku *.snf wygenerowanego podczas kompilacji. Rys. 3. Menu edytora wymuszeń w trybie Enter Nodes from SNF. Po umieszczeniu wskaźnika myszy w polu listy portów (pod napisem Name:) z menu podręcznego należy wybrać funkcje: Insert Node... lub Enter Nodes from SNF... w celu wprowadzenia w pole listy portów symboli tych portów, które podlegają symulacji. W przypadku trybu Enter Nodes from SNF przy pomocy opcji List wprowadza się wszystkie nazwy portów w pole Available Nodes & Groups a następnie przy pomocy kluczy => i <= przenosi/kasuje wybrane elementy w obszar pola Selected Nodes & Groups, zatwierdzając wybraną listę OK. Uwaga! Otwarty w oknie edytora przebiegów plik o nazwie untitled.scf zapisujemy na pod nazwą identyczną z nazwą projektu (np.: l_nkb1.scf, rys. 4). Rys. 4. Widok okna edytora wymuszeń 5

6 Przed definiowaniem wymuszeń należy ustawić parametry czasowe symulacji: czas końcowy symulacji: File > End Time > wartoś_czasu > OK, krok symulacji (gęstość siatki): Options > Grid Size... > wartość kroku > OK. Rys. 4. Widok okna edytora wymuszeń oraz uruchomienia symulatora czasowego. Proces symulacji uruchamia się z managera poleceniem: MAX+plusII > Simulator > Start lub ikoną z górnego paska narzędzi. Po zakończeniu symulacji wyniki wyświetlane są funkcją Open SCF. Przykład okna edytora wymuszeń po wprowadzeniu portów przedstawiono na poniższym rysunku. Rys. 5. Okno edytora po wprowadzeniu symboli portów. 6

7 5. SYMULATOR-ANALIZATOR CZASOWY Timing analyzer (analizator czasowy) program, który w oparciu o modele czasowe układów obsługiwanych przez kompilator, określa czasy propagacji sygnałów na drodze pomiędzy wybranymi węzłami oraz wyznacza maksymalną częstotliwość taktowania. Simulator (symulator) program do testowania funkcji i zachowania się w czasie, przed zaprogramowaniem projektowanego układu w strukturze programowalnej. Symulator uruchamia się z managera: MAX+plusII > Timing Analyzer > Start lub ikoną na pasku zadań. Funkcje programu Timing Analyzer: Delay Matrix - przedstawia tablicę czasów opóźnień poszczególnych sygnałów w torach we - wy i opóźnienia między nimi (dla UK). Setup/Hold - przedstawia tablicę czasów ustalenia i podtrzymania sygnału w blokach z rejestrami, Registered Performance - określa maksymalną częstotliwość taktowania od wybranego wejścia. Okno wyniku symulacji opóźnień dla projektu l_nkb1 przedstawiono na rysunku 6. Rys. 6. Wyniki symulacji opóźnień projektu l_nkb1 W ćwiczeniu wykorzystuje się funkcje edytora przebiegów, kompilatora oraz symulatoraanalizatora czasowego do analizy pracy projektowanego układu. 7

8 6. CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE Przed przystąpieniem do wykonania ćwiczenia, student powinien: - szczegółowo zapoznać się z instrukcją, - zapoznać się z wykorzystywanymi w ćwiczeniu aplikacjami systemu MAX+Plus II. - powtórzyć teorię układów logicznych, w szczególności metody opisu i realizacji układów jedno- i wielowyjściowych, - przedstawić rozwiązanie zadań podanych przez prowadzącego 7. PRZEBIEG ĆWICZENIA I. EDYCJA PROJEKTU Poleceniem MAX+Plus II>... Editor, które otwiera zbiór Untitled1 lub File>New okno z możliwością wyboru zbioru, np.:.gdf,.sch, uruchamia się wybrany edytor projektowy. Poleceniem File>Save zapisujemy edytowany plik na dysku, nie zmieniając jego domyślnej nazwy (identycznej z nazwą projektu, uzupełnioną o rozszerzenie). Ikoną na pasku zadań dokonujemy zmiany nazwy bieżącego projektu na nazwę edytowanego pliku (w przypadku, gdy są różne). Uwaga! Kompilowane są pliki położone najwyżej w hierarchii, nie zaś aktualnie edytowane. Tworzymy symbol graficzny (biblioteczny) odpowiadający opisowi tekstowemu polecenie File>Create Default Symbol. Edycja symbolu (np.: rozmieszczenie nazw i wyprowadzeń): menu File>Edit Symbol. Uwaga! 1. Podczas zapamiętywania układu po raz pierwszy <Save As> program automatycznie generuje symbol układu oraz zbiór włączalny. Operacja ta odpowiada instrukcjom: Create Default Symbol i Create Default Include File z menu File. W celu zamiany lub modyfikacji symbolu automatycznego korzystamy z edytora symboli. 2. Przed utworzeniem symbolu bibliotecznego zaleca się przeprowadzenie symulacji funkcjonalnej okno managera MAX+Plus II>Compiler przycisk Start, zaznaczając opcję Functional SNF Extractor w menu Processing. II. KOMPILACJA PROJEKTU Uruchomienie kompilatora menu MAX+Plus II>Compiler przycisk Start lub z paska narzędzi File>Project> Save&Compile. 8

9 Zaznaczając opcję Functional SNF Extractor w menu Processing uruchamiamy wstępną (funkcjonalną) kompilację, zaś opcją Timing SNF Extractor kompilację pełną, uwzględniającą opóźnienia czasowe (niezbędna przy implementacji projektu w układzie programowalnym). Przy tym generowane są pliki do symulacji czasowej, dla programatora oraz plik dokumentacyjny. Rozpoczęcie kompilacji włączenie przycisku Start w oknie kompilatora. Okno Message Compiler wyświetla komunikat o przebiegu kompilacji. III. ETAPY TWORZENIA WYMUSZEŃ DO SYMULACJI Uruchamiamy edytor przebiegów czasowych - okno managera MAX+Plus II> Waveform Editor lub menu File>New, opcja Waveform Editor file w oknie dialogowym, Ustalamy rozdzielczość edycji przebiegów w funkcji czasu Options>Grid Size oraz całkowity czas symulacji File>End Time, Dokonujemy wyboru sygnałów wymuszających, Rysujemy przebiegi sygnałów wymuszających, korzystając z zestawu specjalnych narzędzi funkcji wywołanych ikonami paska narzędziowego w lewej części okna lub z poziomu menu: opcje Edit>Overwrite. Otwarty w oknie edytora przebiegów plik o nazwie untitled.scf zapisujemy na dysku pod nazwą identyczną z nazwą projektu. 8. SPRAWOZDANIE I FORMA ZALICZENIA ĆWICZENIA Ocenie podlegają czynności zarówno etapu przygotowawczego jak i realizacyjnego. Warunkiem zaliczenia ćwiczenia jest poprawny przebieg procesu edycji, kompilacji oraz edycji wymuszeń do symulacji projektu. Ponadto wymagane jest przedstawienie protokołu oraz wykazanie się niezbędną wiedzą z zakresu wykonywanego ćwiczenia. Protokół powinien zawierać: temat i cel ćwiczenia, treść wykonywanych zadań projektowych, kolejne etapy syntezy, schematy projektowanych układów, wyniki badań symulacyjnych projektów, interpretację wyników i wnioski końcowe. 9. LITERATURA 1. L. Grodzki, W. Owieczko: Podstawy techniki cyfrowej, T. Łuba, B. Zbierzchowski: Komputerowe projektowanie układów cyfrowych, WKŁ P. Zbysiński, J. Pasierbiński: Układy programowalne pierwsze kroki. BTC, M. Barski, W. Jędruch: Układy cyfrowe- podstawy projektowania i opis w języku VHDL, Gdańsk

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: TECHNIKA CYFROWA 2 TS1C300 020

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: TECHNIKA CYFROWA 2 TS1C300 020 Politechnika Białostocka Wdział lektrczn Katedra Automatki i lektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratorjnch z przedmiotu TCHNIKA CFROWA TSC Ćwiczenie Nr CFROW UKŁAD KOMUTACJN Opracował dr inż. Walent Owieczko

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Zapoznanie się z oprogramowaniem narzędziowym TIA Portal dla paneli SIMATIC

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM MULTIMEDIALNEGO MODELOWANIA PROCESÓW. Ćwiczenie 1

LABORATORIUM MULTIMEDIALNEGO MODELOWANIA PROCESÓW. Ćwiczenie 1 Wydział Elektryczny Zespół Automatyki (ZTMAiPC) LABORATORIUM MULTIMEDIALNEGO MODELOWANIA PROCESÓW 1. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do programu NI LabVIEW Express 7.0 Celem ćwiczenia jest poznanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP6100 Wersja: 29-09-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Alternatywa: Cadstar w praktyce elektronika konstruktora, część 1

Alternatywa: Cadstar w praktyce elektronika konstruktora, część 1 Alternatywa: Cadstar w praktyce elektronika konstruktora, część 1 Rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych kolejnemu narzędziu wspomagającemu proces projektowania urządzeń elektronicznych programowi Cadstar.

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000055/PL Data: 17/04/2013 WinCC v7 konfiguracja modułu opcjonalnoego WinCC/Downtime Monitor

FAQ: 00000055/PL Data: 17/04/2013 WinCC v7 konfiguracja modułu opcjonalnoego WinCC/Downtime Monitor Zakład produkcyjny jest tworem żywym, nieprzewidywalnie zmiennym, a często bardzo złożonym i zaawansowanym technologicznie. Aby okiełznać procesy oraz zmiany zachodzące na terenie placówki wymagana jest

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

Sławomir Pawlikowski (Slawomir.Pawlikowski@pl.ibm.com)

Sławomir Pawlikowski (Slawomir.Pawlikowski@pl.ibm.com) Sławomir Pawlikowski (Slawomir.Pawlikowski@pl.ibm.com) Pomiary wydajności aplikacji dla WebSphere Process Server z użyciem narzędzia Request Metrics Narzędzie Request Metrics (Metryki żądań), wprowadzone

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja użytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

LabVIEW for Windows JAKO NARZĘDZIE DO PROJEKTOWANIA WIRTUALNYCH PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

LabVIEW for Windows JAKO NARZĘDZIE DO PROJEKTOWANIA WIRTUALNYCH PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH Ćwiczenie nr 6 LabVIEW for Windows JAKO NARZĘDZIE DO PROJEKTOWANIA WIRTUALNYCH PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z moŝliwościami, i podstawami programowania programu LabVIEW. 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Implementacja prostych algorytmów sterowania w środowisku Modicon Concept

Ćwiczenie 4 Implementacja prostych algorytmów sterowania w środowisku Modicon Concept Wydział Elektryczny Zespół Automatyki (ZTMAiPC) LABORATORIUM KOMPUTEROWYCH UKŁADÓW STEROWANIA Ćwiczenie 4 Implementacja prostych algorytmów sterowania w środowisku Modicon Concept 1. Wprowadzenie Celem

Bardziej szczegółowo

Jeśli otworzysz zatwierdzony uprzednio formularz musisz zatwierdzić go ponownie.

Jeśli otworzysz zatwierdzony uprzednio formularz musisz zatwierdzić go ponownie. Portal Sprawozdawczy Krótki przewodnik Wymagania techniczne......2 - co powinienem mieć zainstalowane? Logowanie do Portalu......3 - gdzie znaleźć adres Portalu Sprawozdawczego, jak uzyskać dane uwierzytelniające?

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4)

enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl enova@enova.pl enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4) Spis

Bardziej szczegółowo