X. Część opisowa dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "X. Część opisowa dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 rok"

Transkrypt

1 X. Część opisowa dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 rok Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,00 zł ,00 zł Planowane dochody obejmują w całości wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego. Uzyskane dochody zostaną przeznaczone na wydatki związane z zakupem materiałów (m. in.: piasku, obrzeży chodnikowych i krawężników) narzędzi i wyposażenia niezbędnego do prac wykonywanych przez grupę remontowo - utrzymaniową, zakupem podstawowego oznakowania pionowego dla potrzeb awaryjnego oznakowania dróg, remonty bieżące dróg na terenie miasta Chełm, bieżące utrzymanie dróg w tym: utrzymanie oznakowania ulic, utrzymanie czystości na terenie miasta, utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej, koszty transportu przewozu towarów obcych, umowy zlecenie na świadczenie usług portierskich, podatek od nieruchomości, wydatki inwestycyjne niezbędne do bieżącego utrzymania dróg, koszty egzekucji komorniczych, pozwów i opłat za pełnomocnictwa oraz odszkodowania wypłacane za szkody nie objęte polisą ubezpieczeniową o wartości poniżej 300,00 zł. Wydatki będą przeznaczone również na zakupy inwestycyjne związane z zakupem samochodu ciężarowo - dostawczego dla grupy remontowo - utrzymaniowej oraz opłatami na ubezpieczenie samochodu ciężarowo - dostawczego. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 9 000,00 zł 9 000,00 zł Dochody planuje się pozyskać z opłat za wynajem domków nad Jeziorem Białym. 136

2 Wydatki przeznacza się na zakup środków czystości i materiałów do remontu oraz wyposażenia domków nad Jeziorem Białym, drobne remonty, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości, zapewnienie bezpieczeństwa kąpiącym się, prowizje bankowe oraz podatek od nieruchomości i zarząd gruntami. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe ,00 zł ,00 zł Szkoły podstawowe będą realizowały dochody pochodzące z wynajmu pomieszczeń, opłat za wydawanie duplikatów szkolnych, prowadzenie zajęć pozaszkolnych, prowizji przekazywanych z firm ubezpieczeniowych za ubezpieczenie uczniów i odsetek bankowych. Wydatki przeznacza się na utrzymanie placówek, na zakup energii, usług materialnych, wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, wykonywanie drobnych napraw i remontów, zakup akcesoriów komputerowych, nagród dla uczniów. Rozdział Przedszkola ,00 zł ,37 zł Dochody planuje się pozyskać z odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, za wyżywienie, z tytułu wpłat za rytmikę, język angielski, gimnastykę korekcyjną, koszt przygotowania posiłku, wynajmu pomieszczeń i odsetek bankowych. Wydatki będą przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, zakup wyposażenia, środków czystości, pomocy dydaktycznych. Rozdział Gimnazja ,00 zł ,00 zł Dochody planuje się pozyskać z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń, usług ksero, opłat za wydawanie duplikatów szkolnych, prowadzenia zajęć pozaszkolnych, prowizji przekazywanych z firm ubezpieczeniowych za ubezpieczenie uczniów i odsetek bankowych oraz wpłaty za wyżywienie osób korzystających ze stołówki. Wydatki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i naukowych, zakup artykułów żywnościowych oraz przeprowadzenie drobnych remontów. 137

3 Rozdział Licea ogólnokształcące ,00 zł ,69 zł Dochody realizowane będą przez I, II i IV Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń, opłat za wydawanie duplikatów szkolnych, prowadzenie zajęć pozaszkolnych, prowizji przekazywanych z firm ubezpieczeniowych za ubezpieczenie uczniów, odsetek bankowych, odpłatności za korzystanie z pływalni i sprzętu sportowego. Wydatki przeznaczone zostaną na zakup energii cieplnej i elektrycznej, zakup materiałów do remontów bieżących, zakup pomocy naukowych i środków czystości, nagród dla uczniów. Rozdział Szkoły zawodowe ,00 zł ,00 zł Dochody planuje się pozyskać z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych, opłat egzaminacyjnych, wpłat za wydawanie świadectw i certyfikatów, prowadzenia zajęć pozaszkolnych, prowizji przekazywanych z firm ubezpieczeniowych za ubezpieczenie uczniów oraz sprawdzenie kwalifikacji. Wydatki przeznaczone zostaną na remont pomieszczeń szkolnych, zakup drobnego wyposażenia, zakup materiałów do remontów bieżących, zakup środków czystości, zakup akcesoriów komputerowych, podatek od towarów i usług VAT, ubezpieczenie mienia i obsługę rachunku bankowego. Rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,00 zł ,12 zł Dochody planuje się pozyskać z wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz odpłatności słuchaczy za kursy. Wydatki przeznaczone zostaną na zakup energii, zakup usług materialnych, wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, wykonanie drobnych napraw i remontów, zakup akcesoriów komputerowych oraz obsługę rachunku bankowego. Rozdział Stołówki szkolne ,00 zł ,00 zł Dochody planuje się pozyskać z odpłatności za wyżywienie i odsetek bankowych. 138

4 Wydatki zostaną przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, materiałów i wyposażenia, odzieży ochronnej, przeglądu instalacji gazowej i prowizji bankowych. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,00 zł ,00 zł Dochody planuje się pozyskać z odpłatności za najem pomieszczeń Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie, odpłatności za pobyt w placówce oraz opłaty za przygotowanie posiłków. Wydatki zostaną przeznaczone na zakup odzieży dla wychowanków, środków czystości, środków kosmetycznych, wyposażenia kuchni, żywności, paliwa, zakup energii: cieplnej, wody, gazu, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości oraz opłaty za szatnie, składki klasowe, wycieczki szkolne itp.; zakup biletów komunikacyjnych, zakup zdjęć i dowodów osobistych, drobne naprawy remontowe, dofinansowanie do wypoczynku wychowanków. Rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 zł ,00 zł Dochody planuje się pozyskać z tytułu odpłatności za obiady. Wydatki przeznaczone będą na zakup obiadów. Rozdział Pozostała działalność ,00 zł ,00 zł Dochody planuje się pozyskać z odpłatności uczestników Domu Dziennego Pobytu za dostarczone posiłki, od osób korzystających z Klubu Seniora oraz odpłatności ponoszonych przez uczestników Domu Dziennego Pobytu i Klubu Seniora na organizację spotkań rekreacyjnych i odsetek od środków na rachunku bankowym. Wydatki przeznaczone będą na zakup posiłków i artykułów żywnościowych niezbędnych do organizacji spotkań popołudniowych dla uczestników Domu Dziennego Pobytu, organizowanie imprez okolicznościowych, wernisaży, pokazów, organizowanie wycieczek, szkoleń, prelekcji i obsługę rachunku bankowego. 139

5 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Żłobki ,00 zł ,00 zł Dochody planuje się pozyskać z czesnego i opłat za żywienie dzieci uczęszczających do żłobka. Wydatki przeznaczone będą na zakup energii elektrycznej i cieplnej, wody, gazu, opłaty za ścieki, zakup środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, konserwację dźwigów, usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, wyposażenie żłobka (książki i zabawki dla dzieci), wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze ,00 zł ,00 zł Dochody planuje się pozyskać z częściowej odpłatności uczniów korzystających z internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej Nr 1, wynajmu pomieszczeń. Wydatki przeznaczone zostaną na zakup materiałów, wykonanie remontów i drobnych napraw oraz prowizje bankowe. Rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 zł ,00 zł Dochody planuje się pozyskać z dzierżawy pomieszczeń i odsetek bankowych. Wydatki przeznaczone zostaną na opłatę taneczną, prowizje bankowe, zakup materiałów dla uczniów korzystających z kół zainteresowań oraz drobne remonty. Rozdział Internaty i bursy szkolne ,00 zł ,00 zł 140

6 Dochody planuje się pozyskać z wpłat za wyżywienie od osób korzystających ze stołówek w internatach i bursie szkolnej, wynajmu pokoi mieszkalnych dla uczniów chełmskich szkół, dla organizatorów wypoczynku letniego i zimowego, imprez kulturalnych i odsetek z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Wydatki zostaną przeznaczone na zakup produktów żywnościowych dla potrzeb korzystających ze stołówek szkolnych, na zakup środków czystości, bhp, materiałów biurowych i doposażenie pokoi mieszkalnych, stołówki, opłat za energię cieplną, elektryczną i obsługę rachunku bankowego, zakup nagród dla uczniów. Rozdział Szkolne schronisko młodzieżowe ,00 zł ,00 zł Dochody planuje się pozyskać głównie z odpłatności za noclegi, wynajem pomieszczeń oraz korzystanie z pościeli i pomieszczeń kuchni. Wydatki przeznaczone zostaną na drobne naprawy i remonty, pranie pościeli, zakup środków czystości i obsługę rachunku bankowego. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Instytucje kultury fizycznej ,00 zł ,00 zł Dochody stanowić będą wpływy z usług parkingowych, z baru, wynajmu pokoi gościnnych, pomieszczeń hotelowych, amfiteatru, siłowni, obiektów sportowych, sceny, sauny, reklam, usług ksero, sprzedaży biletów na lodowisko, wypożyczalni łyżew, udostępnienia toalet, sprzedaż towarów i biletów ChOIT, wynajmu obiektu Glinianki, z imprez MOSiR, udostępnienie Hali Sportowej i miejsc na reklamę, zwrotu podatku VAT, naliczonych odsetek za nieterminowe należności. Wydatki zostaną przeznaczone na ryczałty sędziowskie, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, umowy zlecenia i o dzieło, zakup energii, usług remontowych, usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi pralnicze, kominiarskie, pocztowe transportowe), usług internetowych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, opłat za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, od towarów i usług, zarząd trwały, opłaty na rzecz budżetu, wydatki inwestycyjne, zakup usług obejmujących ekspertyzy i analizy, krajowe podróże służbowe, odsetki od podatku VAT, szkolenia pracowników. 141

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 45/24 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 9 grudnia 24 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 24 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 czerwca 2010 r. Nr 120 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY ZARZĄDU POWI ATÓW 1861 Zarządu Powiatu Głogowskiego nr 32/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK DOCHODY : Plan dochodów budżetu ogółem w kwocie 9.562.976,70 zł wykonano w kwocie 9.645.666,52 zł tj. 100,9 % z tego:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Pisz, 02 marzec 2007 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu piskiego na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 95/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007roku. ZARZĄD POWIATU w Środzie Wlkp. INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÅŁROCZE

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09%

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09% Zał. nr 2 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu WYDATKI BUDŻETU za 2014 rok WYDATKI po wykonanie za % dz. Rozdz. Klasyfikacja zmianach 2014r. wykonania uzasadnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/240/10 RADY GMINY SZCZERCÓW. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

UCHWAŁA NR XLI/240/10 RADY GMINY SZCZERCÓW. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. UCHWAŁA NR XLI/240/10 RADY GMINY SZCZERCÓW z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - UZASADNIENIE. Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000

WYDATKI - UZASADNIENIE. Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000 Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000 Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy. 37 000 01030 Izby rolnicze 6 640 2850 Wpłaty gmin

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A : 2099 Nr 251/08 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 4453 SPRAWOZDANIE NR FN I.3035.13.2013 BURMISTRZA PSZCZYNY z dnia 26 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za 2012

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 planuje się dochody w kwocie 20.705.251 zł w tym: - dochody bieżące 20.198.269 zł - dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo