LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: 2005 Lexmark International, Inc. Wszelkie prawa zastrzeone. takich przypadkach niniejsza klauzula nie ma zastosowania. Niniejsza publikacja moe zawiera niecisloci techniczne lub bldy drukarskie. Przedstawione informacje podlegaj okresowym zmianom. Zmiany te bd uwzgldniane w kolejnych wydaniach. Zmiany lub udoskonalenia opisanych produktów lub programów mog zosta wprowadzone w dowolnym czasie. Uwagi dotyczce tej publikacji mona kierowa pod adres Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. W Wielkiej Brytanii i Irlandii uwagi naley kierowa pod adres Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. innych krajach naley skontaktowa si z punktem sprzeday. odniesienie do produktu, programu lub uslugi nie stanowi stwierdzenia ani sugestii, e mona korzysta wylcznie z danego produktu, programu lub uslugi. Zamiennie mona uywa dowolnego funkcjonalnego odpowiednika produktu, programu lub uslugi, o ile nie narusza to adnych praw wlasnoci intelektualnej. Ocena i sprawdzanie wspóldzialania z innymi produktami, programami lub uslugami, poza wyranie wymienionymi przez producenta, odbywa si na odpowiedzialno uytkownika. Lexmark, Lexmark z symbolem diamentu i MarkNet s znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc., zastrzeonymi w USA i/lub innych krajach. Wi- Fi jest zarejestrowanym znakiem certyfikacyjnym Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Protected AccessTM jest znakiem certyfikacyjnym Wi-Fi Alliance. Pozostale znaki towarowe s wlasnoci odpowiednich firm Lexmark International, Inc. Wszelkie prawa zastrzeone. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense. Informacje dotyczce bezpieczestwa Przed zainstalowaniem opcjonalnej karty bezprzewodowego serwera druku w drukarce naley upewni si, czy drukarka jest wylczona. Wszelkie naprawy i czynnoci serwisowe, oprócz opisanych w dokumentacji uytkownika, powinny by wykonywane przez wykwalifikowanego pracownika serwisu. UWAGA: Nie naley instalowa urzdzenia, dokonywa adnych polcze elektrycznych ani podlcza adnych przewodów podczas burzy. Uwagi dotyczce emisji fal elektromagnetycznych Uwaga dotyczca urzdze bezprzewodowych oraz owiadczenie komisji FCC ii Spis treci Rozdzial 1: Wprowadzenie Rozpakowywanie serwera wydruku Instalowanie wewntrznego bezprzewodowego serwera wydruku w drukarce.. 1 Informacje dotyczce bezpieczestwa...

3 2 Minimalne wymagania instalacyjne... 3 Ustawienia sieci bezprzewodowej. 3 Rozdzial 2: Konfiguracja wewntrznego bezprzewodowego serwera wydruku.. 4 Ogólne informacje o konfiguracji... 4 Korzystanie z aplikacji Wireless Setup Utility... 5 Instalowanie drukarki w sieci.

4 . 12 Rozdzial 3: Zmienianie ustawie bezprzewodowego serwera wydruku Rozdzial 4: Rozwizywanie problemów Dysk CD-ROM MarkNet N8050 Utilities nie uruchamia si automatycznie Aplikacja Wireless Setup Utility nie moe ustanowi polczenia z drukark Klucz sieci jest nieprawidlowy Drukarka nie moe przylczy si do sieci..

5 Wewntrzny serwer wydruku zostal skonfigurowany przy uyciu prawidlowych ustawie, jednak nie mona znale go w sieci Drukarka sieciowa nie drukuje Spis treci iii Rozdzial 5: Konfiguracja rczna Konfiguracja serwera wydruku w trybie ad hoc Konfiguracja serwera wydruku za pomoc panelu operacyjnego Instalowanie drukarki w sieci Slowniczek Spis treci iv 1 Wprowadzenie Rozpakowywanie serwera wydruku Numer Opis Wewntrzny bezprzewodowy serwer wydruku MarkNetTM N8050 Antena Dysk CD-ROM MarkNet N8050 Utilities (Narzdzia) Podrcznik instalacji ruby instalacyjne Kabel USB Instalowanie wewntrznego bezprzewodowego serwera wydruku w drukarce Przed rozpoczciem instalacji bezprzewodowego serwera wydruku naley upewni si, e drukarka jest prawidlowo skonfigurowana.

6 Kasety z tonerem lub kasety drukujce s zainstalowane. Papier jest zaladowany. Wprowadzenie 1 Zasilanie drukarki jest wylczone. Uwaga: Przebieg instalacji wewntrznego bezprzewodowego serwera wydruku w drukarce moe róni si w zalenoci od modelu drukarki. Informacje dotyczce instalowania opcjonalnych kart bezprzewodowego serwera wydruku znajduj si w czci,,instalowanie modulów opcjonalnych" w dokumentacji drukarki. Przylczanie anteny bezprzewodowego serwera wydruku Po zainstalowaniu serwera wydruku przylcz anten do karty opcjonalnej. Upewnij si, e zlcze anteny jest mocno dokrcone; w przeciwnym razie odbiór sygnalu radiowego sieci moe by slaby. Nastpnie przekr polczenie tak, aby antena byla skierowana ku górze. Uwaga: Niektóre konfiguracje drukarki wprowadzaj ograniczenia dostpnego miejsca, co moe wymaga przylczenia anteny przed instalacj karty opcjonalnej. Informacje dotyczce bezpieczestwa Przed instalacj opcjonalnej karty bezprzewodowego serwera wydruku w drukarce upewnij si, e drukarka jest wylczona. Wszelkie naprawy i czynnoci serwisowe, oprócz opisanych w dokumentacji uytkownika, powinny by wykonywane przez wykwalifikowanego pracownika serwisu. UWAGA: Nie naley instalowa urzdzenia, dokonywa adnych polcze elektrycznych ani podlcza adnych przewodów podczas burzy. Informacje dotyczce bezpieczestwa 2 Minimalne wymagania instalacyjne Wewntrzny bezprzewodowy serwer wydruku MarkNet N8050 Istniejca sie bezprzewodowa Obslugiwana drukarka Dysk CD-ROM ze sterownikami lub oprogramowaniem drukarki dostarczony razem z drukark Przy konfiguracji serwera wydruku za pomoc aplikacji Lexmark Wireless Setup Utility (zalecane) Kabel USB Dysk CD-ROM MarkNet N8050 Utilities Komputer z jednym z poniszych systemów operacyjnych: Windows 2000 Windows XP Windows XP Professional x64 edition Windows 2000 Server, Windows Advanced Server, Windows DataCenter Server Windows Server 2003 Windows Server standard 2003 x64 edition Uwaga: Uytkowanie serwera wydruku nie jest ograniczone do powyszych systemów operacyjnych. Lista obslugiwanych systemów operacyjnych znajduje si w dokumentacji drukarki. Ustawienia sieci bezprzewodowej Aby skonfigurowa zainstalowany w drukarce serwer wydruku, moe by wymagana znajomo niektórych ustawie sieci bezprzewodowej. Poniej znajduj si niektóre z tych ustawie, których parametry mog by wymagane: Nazwa sieciowa lub SSID (Identyfikator zestawu uslug) Typ BSS (Typ podstawowego zestawu uslug wykorzystywanego w sieci bezprzewodowej ad hoc lub infrastruktury) Numer kanalu sieci bezprzewodowej Typ uwierzytelniania i szyfrowania sieci Klucz(e) zabezpiecze Certyfikat podpisany lub certyfikat CA Minimalne wymagania instalacyjne 3 2 Konfiguracja wewntrznego bezprzewodowego serwera wydruku Ogólne informacje o konfiguracji Po zainstalowaniu wewntrznego bezprzewodowego serwera wydruku w drukarce, istniej dwa sposoby konfiguracji urzdzenia do pracy w sieci bezprzewodowej: Konfiguracj serwera wydruku mona przeprowadzi za pomoc aplikacji Wireless Setup Utility (Narzdzie konfiguracji sieci bezprzewodowej) lub rcznie.

7 Konfiguracja serwera wydruku za pomoc aplikacji Lexmark Wireless Setup Utility wymaga podlczenia drukarki, w której zainstalowano wewntrzny bezprzewodowy serwer wydruku, kablem USB do komputera i uruchomienia dysku CD-ROM MarkNet N8050Utilities (Narzdzia). Aplikacja Lexmark Wireless Setup Utility moe pracowa w dwóch trybach: Wizard (Kreator) i Advanced (Zaawansowany). W trybie Wizard (Kreator) uytkownik zostaje przeprowadzony krok po kroku przez proces konfiguracji. Za pomoc interfejsu trybu Advanced (Zaawansowany) uytkownik moe bezporednio wprowadzi i zastosowa odpowiednie ustawienia konfiguracyjne dla bezprzewodowego serwera wydruku. Uwaga: Podczas konfiguracji za pomoc aplikacji Lexmark Wireless Setup Utility uwierzytelnianie 802.1x--RADIUS jest dostpne wylcznie w trybie Advanced (Zaawansowany). Konfiguracja rczna przeznaczona jest dla uytkowników zaawansowanych i wymaga uzyskania dostpu do serwera wydruku poprzez polczenie bezprzewodowe ad hoc, bez potrzeby uruchamiania aplikacji Lexmark Wireless Setup Utility lub podlczania kabla USB. Przeprowadzanie konfiguracji rcznej wymaga od uytkowników doglbnej wiedzy dotyczcej ustawie istniejcej sieci bezprzewodowej. Informacje dotyczce konfiguracji rcznej wewntrznego bezprzewodowego serwera wydruku mona znale w sekcji Konfiguracja rczna. Przed rozpoczciem konfiguracji bezprzewodowego serwera wydruku naley upewni si, e drukarka jest prawidlowo skonfigurowana Karta opcjonalna wewntrznego bezprzewodowego serwera wydruku zostala prawidlowo zainstalowana. Wszystkie panele oslaniajce i drzwiczki zostaly zaloone lub zamknite. Kasety z tonerem lub kasety drukujce s prawidlowo zainstalowane. Do drukarki zostal zaladowany papier. Drukarka jest wlczona i gotowa do instalacji. Informacje pomocne przy konfiguracji drukarki znajduj si w dokumentacji drukarki. Konfiguracja wewntrznego bezprzewodowego serwera wydruku 4 Korzystanie z aplikacji Wireless Setup Utility 1 Upewnij si, e drukarka jest wlczona i prawidlowo zasilana. 2 Podlcz drukark do komputera za pomoc kabla USB. 3 Gdy zostanie wywietlony Kreator dodawania nowego sprztu, kliknij przycisk Anuluj. 4 Wló dysk CD-ROM MarkNet N8050 Utilities. Dysk CD-ROM zostanie uruchomiony automatycznie. 5 Kliknij opcje Install MarkNet N8050 Utilities (Instalowanie narzdzi MarkNet N8050). 6 Kliknij przycisk Agree (Zgadzam si), aby zaakceptowa warunki umowy licencyjnej. 7 Kliknij przycisk Finish (Zakocz), aby zainstalowa wymagane pliki i uruchomi narzdguracji. Jeli konfiguracje sieci bezprzewodowej zostaly znalezione w pamici komputera: W oknie Wireless Configurations Found on your Computer, wybierz przycisk radiowy I want to enter a different configuration (Chc wprowadzi inn konfiguracj), kliknij przycisk Next (Dalej) i przejd do punktu 2. Jeli konfiguracje sieci bezprzewodowej nie zostaly znalezione w pamici komputera: W oknie Wireless Networks Available in Your Area, wybierz przycisk radiowy I want to enter a different network name (Chc wprowadzi inn nazw sieciow), kliknij przycisk Next (Dalej), a nastpnie przejd do punktu 3. 2 W oknie Wireless Networks Available in Your Area, wybierz przycisk radiowy I want to enter a different network name (Chc wprowadzi inn nazw sieciow), a nastpnie kliknij przycisk Nexkrel dostpne typy szyfrowania, s uzalenione od trybu sieci bezprzewodowej wybranego w punkcie 1. Dla trybu infrastruktury: Open (Otwarte) Shared (Wspóluytkowane) WPA Personal 802.1x--RADIUS Dla trybu ad hoc: Open (Otwarte) 5 Wybierz wlaciwe szyfrowanie sieci. W zalenoci od typu uwierzytelniania wybranego w punkcie 4, moliwe s do wykorzystania róne typy szyfrowania. Dla opcji Open (Otwarte): No Encryption (Brak szyfrowania) WEP Dla opcji Shared (Wspóluytkowane): WEP Dla opcji WPA Personal: TKIP Dla opcji 802.1x--RADIUS: No Encryption (Brak szyfrowania) WEP (klucze dynamiczne) WEP (klucze statyczne) WPA-TKIP 6 Jeli zamierzonym typem uwierzytelniania jest 802.1x--RADIUS korzystajcy z EAP-TLS, do uzyskania certyfikatu dla urzdzenia, wymagane jest zgloszenie dania certyfikatu. Instrukcje dotyczce zglaszania dania nowego, podpisanego certyfikatu znajduj si w sekcji Tworzenie dania certyfikatu. Jeli wykorzystywany jest inny mechanizm uwierzytelniania x--RADIUS, przejd do punktu 7. Korzystanie z aplikacji Wireless Setup Utility 9 7 Skonfiguruj uwierzytelnianie i szyfrowanie. Jeli nie wybrano adnej z powyszych opcji, naley przej do punktu 8. Jeli wybrano typ uwierzytelniania 802.1x--RADIUS, kliknij przycisk Configure Authentication (Konfiguruj uwierzytelnianie) i postpuj wedlug instrukcji zawartych w sekcji Konfiguracja mechanizmu uwierzytelniania. Jeli wybrano typ szyfrowania WPA Personal, kliknij przycisk Configure Encryption (Konfiguruj szyfrowanie) i postpuj wedlug instrukcji zawartych w sekcji Konfiguracja szyfrowania WPA Personal. Jeli wybrano typ szyfrowania WEP lub WEP (klucze statyczne), kliknij przycisk Configure Encryption, i postpuj wedlug instrukcji zawartych w sekcji Konfiguracja szyfrowania WEP. 8 Kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 9 Kliknij przycisk OK. 10 Kliknij przycisk OK, aby zamkn aplikacj. Konfiguracja mechanizmu uwierzytelniania Jeli wybrano typy uwierzytelniania EAP-MD5, MSCHAPv2 lub LEAP: Wprowad wlaciw nazw uytkownika i haslo dla serwera uwierzytelniania 802.1x--RADIUS. Potwierd haslo. Kliknij przycisk OK, aby powróci do glównego okna trybu Advanced Mode (Tryb zaawansowany), a nastpnie przejd do punktu 7 instrukcji dla trybu zaawansowanego. Jeli wybrano mechanizm uwierzytelniania PEAP: Wprowad wlaciw nazw uytkownika i haslo dla serwera uwierzytelniania 802.1x--RADIUS. Potwierd haslo. Kliknij opcj Install CA Certificate (Zainstaluj certyfikat CA). Wprowad ciek do prawidlowego certyfikatu CA, albo kliknij przycisk Browse (Przegldaj), aby wybra certyfikat. Kliknij przycisk OK, aby zainstalowa certyfikat, albo kliknij przycisk Cancel (Anuluj), aby anulowa t czynno. Kliknij przycisk OK, aby powróci do glównego okna trybu Advanced Mode (Tryb zaawansowany), a nastpnie przejd do punktu 7 instrukcji dla trybu zaawansowanego. 5 Jeli wybrano mechanizm uwierzytelniania EAP-TLS: 1 2 Wprowad wlaciwe haslo dla serwera uwierzytelniania 802.1x--RADIUS. Kliknij opcj Install Signed Certificate (Zainstaluj podpisany certyfikat). Korzystanie z aplikacji Wireless Setup Utility 10 3 Wprowad ciek do prawidlowego podpisanego certyfikatu, albo kliknij przycisk Browse (Przegldaj), aby wybra certyfikat. Kliknij przycisk OK, aby zainstalowa certyfikat, albo kliknij przycisk Cancel (Anuluj), aby anulowa t czynno. Kliknij opcj Install CA Certificate (Zainstaluj certyfikat CA). Wprowad ciek do prawidlowego certyfikatu CA, albo kliknij przycisk Browse (Przegldaj), aby wybra certyfikat. Kliknij przycisk OK, aby zainstalowa certyfikat, albo kliknij przycisk Cancel (Anuluj), aby anulowa t czynno.

8 Kliknij przycisk OK, aby powróci do glównego okna trybu Advanced Mode (Tryb zaawansowany), a nastpnie przejd do punktu 7 instrukcji dla trybu zaawansowanego Jeli wybrano mechanizm uwierzytelniania EAP-TTLS: Wybierz wlaciwy mechanizm uwierzytelniania wewntrznego, który bdzie wykorzystany razem z mechanizmem EAP-TTLS. Wprowad wlaciw nazw uytkownika i haslo dla serwera uwierzytelniania 802.1x--RADIUS. Potwierd haslo. Kliknij opcj Install CA Certificate (Zainstaluj certyfikat CA). Wprowad ciek do prawidlowego certyfikatu CA, albo kliknij przycisk Browse (Przegldaj), aby wybra certyfikat. Kliknij przycisk OK, aby zainstalowa certyfikat, albo kliknij przycisk Cancel (Anuluj), aby zamkn okno dialogowe certyfikatów. Kliknij przycisk OK, aby powróci do glównego okna trybu Advanced Mode (Tryb zaawansowany), a nastpnie przejd do punktu 7 instrukcji dla trybu zaawansowanego. 6 Konfiguracja szyfrowania WEP 1 Wprowad wlaciwy klucz lub klucze WEP. wywietlona wbudowana strona WWW serwera wydruku. Informacje dotyczce ustalania adresu IP drukarki znajduj si sekcji Ustalanie adresu IP drukarki sieciowej. 2 Wybierz ustawienie, które ma zosta zmienione, na przyklad adres IP. Wyjmij i wló ponownie dysk CD-ROM MarkNet N8050 Utilities. dwukrotnie ikon napdu CD-ROM. drukark do innego portu USB komputera. czy drukarka znajduje si w zasigu sieci. MAC mona znale na stronie z konfiguracj sieci. Jeli serwer wydruku zostal skonfigurowany do pracy w sieci, która nie jest jeszcze dostpna dla drukarki lub komputera konfigurujcego, a podczas procesu konfiguracji nie zaznaczono pola wyboru Do not verify the print server can join the network (Nie przeprowadzaj testu moliwoci lczenia si serwera wydruku z sieci), zostanie wywietlone okno Connection Failed (Bld polczenia). czy drukarka znajduje si w zasigu sieci bezprzewodowej. czy sie bezprzewodowa korzysta z niepowtarzalnej nazwy sieciowej (SSID). Jeli nie, moliwe jest, e drukarka lczy si z inn, znajdujc si w pobliu sieci, która korzysta z takiej samej nazwy. Drukarka nie moe przylczy si do sieci 15 Sprawd, czy drukarce przypisano prawidlowy adres IP w sieci. Drukarka sieciowa nie drukuje Upewnij si, e drukarka jest wlczona. Sprawd stan drukarki. Upewnij si, e sie pracuje poprawnie. Jeli nie jeste pewny, czy sie pracuje poprawnie, sprawd informacje zawarte w dokumentacji sieci lub skontaktuj si z osob obslugujc dan sie. Upewnij si, e sterownik drukarki jest zainstalowany na komputerze, z którego wysylane s zadania drukowania. Uwaga: Sterownik drukarki musi by zainstalowany na kadym komputerze, który ma korzysta z drukarki. Upewnij si, e wybrano prawidlowy port drukarki. Uruchom ponownie komputer. Odinstaluj, a nastpnie ponownie zainstaluj oprogramowanie drukarki. Aby uzyska dalsz pomoc, jeli drukarka nadal nie drukuje, naley odnie si do informacji zawartych w dokumentacji drukarki. Upewnij si, e nie wystpuje problem z sam drukark. Przylcz drukark bezporednio kablem USB do komputera i przeprowad lokaln instalacj drukarki. Jeli przy podlczeniu bezporednim drukowanie jest moliwe, problem moe by zwizany z sieci. Naley odnie si do dokumentacji sieci; mona take skontaktowa si z osob obslugujc dan sie. Drukarka sieciowa nie drukuje 16 5 Konfiguracja rczna Wewntrzny serwer wydruku MarkNet N8050 jest dostarczany z domylnymi ustawieniami, które umoliwiaj jego konfiguracj w trybie ad hoc poprzez wbudowan stron WWW serwera wydruku. Poniewa rczna metoda konfiguracji nie wymaga korzystania z aplikacji Wireless Setup Utility lub bezporedniego polczenia z komputerem za pomoc kabla USB, wymagane jest uzyskanie dostpu do kilku ustawie sieci bezprzewodowej w komputerze i sieci. W zwizku z powyszym do poprawnego zakoczenia procesu konfiguracji wymagana jest rozlegla wiedza na temat sieci bezprzewodowej i ustawie komputera. Uwaga: Aby skonfigurowa bezprzewodowy serwer wydruku za pomoc tej metody, komputer, na którym bdzie przeprowadzany proces konfiguracji, musi by wyposaony w bezprzewodow kart sieciow. Przed rozpoczciem konfiguracji bezprzewodowego serwera wydruku naley upewni si, e drukarka jest prawidlowo skonfigurowana Karta opcjonalna wewntrznego bezprzewodowego serwera wydruku zostala prawidlowo zainstalowana. Kasety z tonerem lub kasety drukujce s prawidlowo zainstalowane. Do drukarki zostal zaladowany papier. Drukarka jest wlczona i gotowa do instalacji. Informacje pomocne przy konfiguracji drukarki, znajduj si w dokumentacji drukarki. Konfiguracja serwera wydruku w trybie ad hoc 1 Upewnij si, e dioda zasilania drukarki wieci. 2 Uzyskaj dostp do i wynotuj biece parametry sieci bezprzewodowej komputera. Informacje dotyczce uzyskiwania dostpu do biecych parametrów sieci bezprzewodowej znajduj si w dokumentacji dotyczcej sieci bezprzewodowej; mona take skontaktowa si z osob obslugujc dan sie. Konfiguracja rczna 17 3 Zmie biece parametry sieci bezprzewodowej na nastpujce: Parametr sieci bezprzewodowej SSID (Network Name (Nazwa sieciowa) lub Service Set ID (Identyfikator zestawu uslug)) Basic Service Set Type (BSST) (Podstawowy typ zestawu uslug) Data Encryption Mode (Tryb szyfrowania danych) WEP Key (Klucz WEP) Ustaw na print server (serwer wydruku) Ad Hoc None (Brak) None (Brak) 4 Sprawd adres IP drukarki. Drukarce zostanie przypisany adres IP metod AutoIP (Automatyczne przydzielanie adresu IP). Adres powinien zawiera si w zakresie Uzyskaj dostp do adresu IP drukarki za pomoc jednej z poniszych metod: Wydrukuj stron z konfiguracj sieci. Wicej informacji dotyczcych drukowania strony z konfiguracj sieci znajduje si w sekcji Drukowanie strony z konfiguracj sieci lub w dokumentacji drukarki. Skorzystaj z aplikacji Setup Utility (Narzdzie konfiguracyjne), znajdujcej si na dysku CD-ROM MarkNet N8050 Utilities, aby wywietli adres IP serwera wydruku. 5 Upewnij si, e przypisany adres IP komputera jest róny od adresu IP drukarki, ale znajduje si w tym samym zakresie. Wypelnij odpowiednie opcje zarzdzania. Kliknij opcj Update Certificate Signing Request (Aktualizuj danie podpisania certyfikatu). 4 W podgrupie Certificate Signing Request (danie podpisania certyfikatu) kliknij Download The Certificate Signing Request (Pobierz danie podpisania certyfikatu). 5 Aby podpisa certyfikat, naley skorzysta z systemu urzdu certyfikacji. Wicej informacji dotyczcych certyfikatów podpisanych znajduje si w dokumentacji dotyczcej uwierzytelniania 802.1x--RADIUS. 6 W podgrupie Certificate Configuration (Konfiguracja certyfikatu) kliknij opcj Install New Certificate (Zainstaluj nowy certyfikat). Konfiguracja serwera wydruku za pomoc panelu operacyjnego Opcjonalny sposób ustawiania parametrów Network Name (Nazwa sieciowa) (SSID) i Network Mode (Tryb pracy sieci) (ad hoc lub infrastruktury) za pomoc panelu operacyjnego drukarki dostpny jest dla okrelonych modeli drukarek.

9 Informacje dotyczce poruszania si po menu drukarki, pomocne przy znajdowaniu odpowiednich opcji znajduj si w dokumentacji drukarki. Nazwy menu odnoszce si do ustawie sieci bezprzewodowej mog róni si w zalenoci od modelu drukarki. Uwaga: Ta metoda konfiguracji nie jest zalecana dla sieci zabezpieczonych, poniewa parametry Network Name (Nazwa sieciowa) i Network Mode (Tryb pracy sieci) s jedynymi ustawieniami moliwymi do skonfigurowania bezprzewodowo, dostpnymi z panelu operacyjnego drukarki. Instalowanie drukarki w sieci Po skonfigurowaniu serwera wydruku naley zainstalowa drukark sieciow na komputerach przylczonych do sieci przy wykorzystaniu dysków CD-ROM ze sterownikami drukarki lub z oprogramowaniem drukarki dostarczonych razem z drukark. ten moe przebiega rónie w przypadku rónych drukarek. Instalowanie drukarki sieciowej na dodatkowych komputerach w sieci Jeli drukarka sieciowa jest instalowana do pracy z wieloma komputerami w sieci, proces Instalowanie drukarki w sieci naley powtórzy dla kadego komputera, który ma mie dostp do drukarki. Przy kadej kolejnej instalacji nie jest konieczna ponowna konfiguracja bezprzewodowego serwera wydruku. Konfiguracja serwera wydruku za pomoc panelu operacyjnego 20 Slowniczek 802.1x--RADIUS. Protokól uwierzytelniajcy uytkownika uywany razem z serwerem uwierzytelniania typu RADIUS. Adres IP. Liczba identyfikujca kade urzdzenie podlczone do sieci. Na przyklad: Adres MAC. 12-znakowy identyfikator, niepowtarzalny dla kadego urzdzenia sieciowego. Na przyklad: e8. ASCII. Standardowy zestaw znaków zawierajcy 96 wielkich i malych liter, oraz dodatkowo 32 niedrukowalne znaki formatowania. Certyfikat CA. Certyfikat urzdu certyfikacji jest plikiem wykorzystywanym do sprawdzania podpisu wystawianego przez posiadacza certyfikatu. Certyfikat podpisany. Certyfikat wydany przez urzd certyfikacji, gwarantujcy autentyczno posiadacza certyfikatu. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Protokól dynamicznej konfiguracji hosta; protokól dynamicznie przypisujcy adresy IP urzdzeniom w sieci. Przy wlczonym adresowaniu dynamicznym, urzdzenie automatycznie wysyla danie przydzielenia adresu IP za kadym razem, gdy podlczane jest do sieci. Oznacza to, e nowe urzdzenie mona przylczy do sieci bez rcznego przypisywania niepowtarzalnego adresu IP. Drukarka sieciowa. Urzdzenie drukujce, które nie wymaga lokalnego podlczenia do komputera. Karta opcjonalna. Urzdzenie opcjonalne, które mona zainstalowa w innym urzdzeniu, zapewniajce dodatkowe funkcje. Klucz dynamiczny. Klucz zabezpiecze generowany losowo, przypisywany przez serwer urzdzeniu lub uytkownikowi w celach bezpieczestwa. Klucz statyczny. Z góry okrelony klucz zabezpiecze przypisany do urzdzenia lub uytkownika w celach uwierzytelniania. Klucz wspóldzielony (PSK, Pre-Shared Key). Staly, wspóldzielony klucz zabezpiecze lub haslo wprowadzane przez uytkownika w celu ustalenia kluczy zabezpiecze w rodowisku WPA. 21 Klucz zabezpiecze. Klucz zabezpiecze wykorzystywany tak jak haslo w protokolach zabezpiecze WPA lub WEP, spelniajcy nastpujce kryteria: Klucze WPA przy wykorzystaniu kodu szesnastkowego prawidlowe klucze skladaj si co najmniej z 64 znaków; przy wykorzystaniu kodu ASCII prawidlowe klucze skladaj si z 8 do 63 znaków. Uwierzytelnianie WPA nie jest obslugiwane w konfiguracji z trybem ad hoc. Klucze WEP przy wykorzystaniu kodu szesnastkowego prawidlowe klucze skladaj si 10 lub 26 znaków; przy wykorzystaniu kodu ASCII prawidlowe klucze skladaj si z 5 lub 13 znaków. Mechanizm uwierzytelniania. Metoda lub mechanizm, za pomoc którego protokól uwierzytelniania jest wykonywany. Uwierzytelnianie x--RADIUS korzysta z nastpujcych mechanizmów: EAP-MD5 EAP-TLS EAP-TTLS LEAP MSCHAPv2 PEAP Numer kanalu. Liczba zwizana z czstotliwoci radiow, z któr pracuje urzdzenie standardu Dostpne numery kanalów s róne w zalenoci od regionu geograficznego. Podsie. Wydzielona cz sieci, któr lczy wspólna cz adresu. W sieciach TCP/IP podsieci okrelane s jako wszystkie urzdzenia, których adresy IP maj taki sam prefiks. Na przyklad: wszystkie urzdzenia z adresem IP zaczynajcym si od zazwyczaj bd stanowi jedn podsie. Port drukarki. W nazewnictwie systemu Windows fizyczne lub logiczne polczenie z drukark. Na przyklad: LPT1 oznacza, e drukarka jest podlczona kablem równoleglym do fizycznego portu równoleglego. USB001 oznacza, e drukarka jest podlczona kablem USB do fizycznego portu USB. Print_Server_E320_ D0 oznacza logiczne polczenie sieciowe z drukark. Sie w trybie ad hoc. Sie samodzielna lub równorzdna, w której urzdzenia bezprzewodowe lcz si bezporednio midzy sob bez wykorzystania bezprzewodowego punktu dostpu lub stacji bazowej. Sie w trybie infrastruktury. Sie w której urzdzenia bezprzewodowe lcz si poprzez centralny, bezprzewodowy punkt dostpu lub stacj bazow. Sie w trybie infrastruktury moe zawiera wiele bezprzewodowych punktów dostpu. SSID (Service Set ID). Identyfikator zestawu uslug, znany take jako nazwa sieciowa, to niepowtarzalne oznaczenie, które odrónia od siebie sieci bezprzewodowe. Komunikujce si urzdzenia bezprzewodowe musz korzysta z tej samej nazwy SSID. Nazwy SSID skladaj si z maksymalnie 32 znaków, przy rozrónianiu wielkich i malych liter. Szesnastkowy. System liczbowy wykorzystywany do zapisu liczb binarnych na bazie 16 znaków. Szyfrowanie. Przeksztalcanie danych w cile okrelony kod, w celu ochrony przed zlamaniem bezpieczestwa informacji podczas przesylania w sieci. Slowniczek 22 TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Protokól sterujcy transmisj (TCP) i protokól Internetu (IP) to protokoly umoliwiajce lczenie si midzy sob rónych typów komputerów. Na tym zestawie protokolów bazuje sie Internet. TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). Protokól wykorzystywany w trybie szyfrowania danych WPA, który koduje klucze zabezpiecze za pomoc algorytmu mieszania i dodaje funkcj sprawdzania integralnoci danych, która okrela, czy nie dokonano penetracji kluczy. Tryb szyfrowania danych. Protokól zabezpieczajcy wykorzystywany do zabezpieczania danych przesylanych poprzez sie bezprzewodow, zapewniajcy uwierzytelnianie sieci. Typ BSS (Basic Service Set). Podstawowy zestaw uslug; typ wykorzystywanej sieci bezprzewodowej. Wystpuj dwa nastpujce typy BSS: Sie w trybie infrastruktury Sie w trybie ad hoc Typ uwierzytelniania sieci. Tryb szyfrowania danych wykorzystywany w sieci, zapobiegajcy przed przylczaniem si i uzyskiwaniem dostpu do sieci bezprzewodowej przez nieupowanionych uytkowników lub urzdze.

10 Urzd certyfikacji. Organ podpisujcy certyfikat, w celu sprawdzenia tosamoci posiadacza certyfikatu. Uwierzytelnianie. Proces sprawdzania tosamoci uytkownika lub urzdzenia w rodowisku sieciowym za pomoc hasel, certyfikatów lub tokenów. WEP (Wired Equivalency Protocol). Protokól zabezpiecze zdefiniowany w specyfikacji b, wykorzystywany do szyfrowania danych i uwierzytelniania uytkowników. WPA (Wi-Fi Protected Access). Protokól zabezpiecze sieci bezprzewodowych zdefiniowany przez organizacj Wi-Fi Alliance, zaprojektowany jako ulepszenie protokolu zabezpiecze WEP dziki poprawionemu szyfrowaniu danych i uwierzytelnianiu uytkownika. Slowniczek 23 Owiadczenie o ograniczonej gwarancji na MarkNet N8050 Lexmark International, Inc., Lexington, KY, USA Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Uytkownicy spoza Stanów Zjednoczonych i Kanady informacje na temat gwarancji obowizujcej w danym kraju otrzymuj wraz z produktem. Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie tylko do produktu zakupionego w firmie Lexmark lub od przedstawiciela firmy Lexmark, w dalszej czci owiadczenia nazywanego Przedstawicielem, w celach uytkowych, a nie do odsprzeday. Ograniczona gwarancja Firma Lexmark gwarantuje, e ten produkt: jest wytworzony z nowych czci lub czci nowych i naprawionych, które dzialaj tak jak nowe; przy normalnym uywaniu jest wolny od wad materialowych i wykonawczych. Jeli produkt w czasie trwania okresu gwarancyjnego nie funkcjonuje, jak zagwarantowano, naley skontaktowa si z Przedstawicielem lub firm Lexmark w celu darmowej naprawy lub wymiany (wybór naley do firmy Lexmark). Jeli niniejszy produkt jest dodatkiem lub opcjonalnym elementem wyposaenia, niniejsze owiadczenie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy ten dodatek lub element opcjonalny jest uywany wraz z produktem, do którego zostal przeznaczony. W celu uzyskania serwisu gwarancyjnego konieczne moe by przedstawienie dodatku lub opcjonalnego elementu razem z produktem. Jeli produkt zostanie przekazany innemu uytkownikowi, serwis gwarancyjny zgodnie z warunkami niniejszego owiadczenia jest dostpny dla nowego uytkownika do koca okresu gwarancyjnego. Nowemu uytkownikowi naley przekaza oryginalny dowód zakupu oraz niniejsze owiadczenie. serwis gwarancyjny dotyczy wymiany produktu lub jego czci, wymieniany element staje si wlasnoci Przedstawiciela lub firmy Lexmark. Element moe by wymieniony na nowy lub naprawiony element. Wymieniony element przyjmuje pozostaly okres gwarancyjny oryginalnego produktu. Wymiana nie jest dostpna dla uytkownika, jeli produkt przedstawiony do wymiany jest zniszczony, zmodyfikowany, wymaga naprawy nieobjtej serwisem gwarancyjnym, jego naprawa jest niemoliwa lub produkt jest obloony zobowizaniami prawnymi, ograniczeniami, prawami zatrzymania lub obcieniami. Przed przedstawieniem produktu serwisowi gwarancyjnemu naley usun wszystkie kasety drukujce, programy, dane i przenone urzdzenia pamiciowe (chyba e firma Lexmark zaleci inaczej). gwarancyjny nie obejmuje uszkodze spowodowanych przez takie czynniki, jak: modyfikacje lub nieautoryzowana rozbudowa; wypadki, uytkowanie w sposób niewlaciwy lub niezgodny z instrukcjami, podrcznikami lub wskazówkami firmy Lexmark; nieodpowiednie otoczenie lub rodowisko pracy; przeprowadzanie konserwacji przez serwis inny ni firmy Lexmark lub autoryzowany przez firm Lexmark; przedluenie dzialania produktu poza jego normalny cykl eksploatacyjny; korzystanie z noników wydruku innych ni zalecane przez firm Lexmark; modyfikowanie, odnawianie, napelnianie lub naprawianie za pomoc czci lub materialów eksploatacyjnych innych producentów; produkty, materialy eksploatacyjne (np. tonery i atramenty), oprogramowanie lub interfejsy inne ni dostarczone przez firm Lexmark. W ZAKRESIE DOPUSZCZANYM PRZEZ PRAWO ANI FIRMA LEXMARK ANI JEJ DOSTAWCY I PRZEDSTAWICIELE NIE PRZYZNAJ ADNYCH INNYCH GWARANCJI W SPOSÓB WYRANY LUB DOROZUMIANY DOTYCZCYCH TEGO PRODUKTU, A ZWLASZCZA WYKLUCZAJ DOROZUMIANE GWARANCJE DOTYCZCE PRZYDATNOCI DO SPRZEDAY, PRZYDATNOCI DO OKRELONEGO CELU ORAZ ZADOWALAJCEJ JAKOCI. WSZYSTKIE GWARANCJE, KTÓRYCH WYKLUCZENIE NIE JEST DOPUSZCZANE PRZEZ OBOWIZUJCE PRAWO, OGRANICZONE S DO OKRESU OBOWIZYWANIA NINIEJSZEJ GWARANCJI. ADNE GWARANCJE WYRANE ANI DOMNIEMANE NIE MAJ ZASTOSOWANIA PO UPLYWIE TEGO OKRESU. WSZYSTKIE INFORMACJE, PARAMETRY, CENY I ADRESY PUNKTÓW SERWISOWYCH MOG ZOSTA ZMIENIONE W KADEJ CHWILI, BEZ UPRZEDZENIA. Ograniczenie odpowiedzialnoci Jedyne moliwe do uzyskania przez uytkownika zadouczynienie w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji zostalo okrelone w tym dokumencie. Jakiekolwiek roszczenia kierowane w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji do firmy Lexmark lub Przedstawiciela dotyczce wydajnoci lub braku wydajnoci tego produktu mog zosta uwzgldnione z pokryciem rzeczywistych szkód do limitu okrelonego w nastpnym punkcie. Odpowiedzialno finansowa firmy Lexmark za rzeczywiste szkody wynikajce z dowolnego powodu jest ograniczona do wysokoci kosztów poniesionych na zakup produktu, który spowodowal szkody. To ograniczenie odpowiedzialnoci nie ma zastosowania do roszcze uytkownika zwizanych z uszkodzeniami ciala, uszkodzeniami majtku nieruchomego lub osobistego, za które firma Lexmark jest prawnie odpowiedzialna. W ADNYM WYPADKU FIRMA LEXMARK NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA UTRAT ZYSKÓW LUB OSZCZDNOCI, ZA SZKODY UBOCZNE, INNE SZKODY GOSPODARCZE LUB INNE SZKODY SPOWODOWANE ZLYM DZIALANIEM LUB BRAKIEM DZIALANIA PRODUKTU. Ma to zastosowanie, nawet jeli powiadomiono firm Lexmark lub Przedstawiciela o moliwoci zaistnienia takich uszkodze. Firma Lexmark nie jest odpowiedzialna za adne roszczenia uytkownika oparte na roszczeniach osób trzecich. Ograniczenie to stosuje si równie do dostawców i przedstawicieli firmy Lexmark. Ograniczenia rekompensat wyplacanych przez firm Lexmark, jej dostawców i przedstawicieli nie kumuluj si. Dostawcy i przedstawiciele s zamierzonymi beneficjentami niniejszego ograniczenia. Dodatkowe prawa Prawo niektórych stanów lub krajów nie zezwala na ograniczenia czasu gwarancji domniemanej lub nie zezwala na wykluczenia lub ograniczenia odszkodowa za straty przypadkowe lub uboczne. W takim przypadku ograniczenia lub wykluczenia nie maj zastosowania. Niniejsza ograniczona gwarancja daje uytkownikowi okrelone prawa. Uytkownik moe mie równie inne prawa róne w zalenoci od stanu. Certification ID: W This certificate represents the capabilities and features that have passed the interoperability testing governed by the Wi-Fi Alliance. Detailed descriptions of these features can be found at Certification Date: Category: Company: Product: March 30, 2005 Wireless Printers and Print Servers Lexmark International, Inc.

Wewnętrzny bezprzewodowy serwer wydruku MarkNet N8050

Wewnętrzny bezprzewodowy serwer wydruku MarkNet N8050 Wewnętrzny bezprzewodowy serwer wydruku MarkNet N8050 Podręcznik użytkownika maj 2005 www.lexmark.com Lexmark i logo Lexmark z symbolem diamentu są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X544 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267914

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X544 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267914 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268033

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268033 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LEXMARK Z1420. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LEXMARK Z1420 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1225466 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BROTHER HL-2030. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BROTHER HL-2030 (informacje,

Bardziej szczegółowo

polski Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej

polski Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej 100 101 Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej USB 2.0 GW-7200U oraz jej oprogramowania. W celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3635MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277390

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3635MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla XEROX PHASER 3635MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z2420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268036

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z2420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268036 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Karta sieci bezprzewodowej AirPlus Xtreme G 2.4 GHz Cardbus. Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika)

Karta sieci bezprzewodowej AirPlus Xtreme G 2.4 GHz Cardbus. Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem Opakowanie karty powinno zawierać następujące pozycje: DWL-G650 Karta sieci bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK http://pl.yourpdfguides.com/dref/536510

Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK http://pl.yourpdfguides.com/dref/536510 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla CANON NETWORK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla CANON NETWORK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne. Instalacja sprzętu. Polski

Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne. Instalacja sprzętu. Polski PR001/PR001UK PR010/PR010UK PR101/PR101UK PR110/PR110UK Parallel Print Server USB 2.0 Print Server Wireless Parallel Print Server 54 Mbps Wireless USB 2.0 Print Server 54 Mbps Wstęp Dziękujemy za nabycie

Bardziej szczegółowo

Opakowanie karty DWL-G520 powinno zawierać następujące pozycje: Dysk CD (ze Sterownikami, Podręcznikiem i Gwarancją)

Opakowanie karty DWL-G520 powinno zawierać następujące pozycje: Dysk CD (ze Sterownikami, Podręcznikiem i Gwarancją) Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G520 Karta PCI sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus Xtreme G Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecze stwa sieci

Projektowanie bezpiecze stwa sieci Laboratorium 5. Projektowanie bezpieczestwa sieci Temat: Instalacja i konfiguracja serwera VPN. 1. Przed instalacj odpowiednich ról serwera, na maszynie wirtualnej serwera musimy przygotowa dwie karty

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik konfiguracji sieci bezprzewodowej NPD4759-00 PL

Przewodnik konfiguracji sieci bezprzewodowej NPD4759-00 PL Przewodnik konfiguracji sieci bezprzewodowej NPD4759-00 PL Sprawdzanie sieci Sprawdź ustawienia sieciowe komputera, a następnie wybierz kolejny krok. Postępuj zgodnie z instrukcjami dla środowiska, w którym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP 2 1 Wstęp 1.1 Wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe niezbędne do używania adaptera USB. Komputer PC wyposażony w interfejs

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat zgodności drukarki, wyposażenia opcjonalnego i stojaka. Drukarki laserowe

Informacje na temat zgodności drukarki, wyposażenia opcjonalnego i stojaka. Drukarki laserowe Informacje na temat zgodności, wyposażenia opcjonalnego i stojaka Drukarki laserowe Styczeń 2012 www.lexmark.com Informacje o wydaniu Styczeń 2012 Niniejsze oświadczenie nie ma zastosowania w krajach,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Wireless USB Adapter

Wireless USB Adapter Wireless USB Adapter Welcome... 2 Package Contents... 2 Wireless USB Adapter Overview... 3 Interface... 3 LED Description... 3 WPS Button... 4 Wireless USB Adapter Installation... 4 Windows Vista... 4

Bardziej szczegółowo

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start Informacje o tym podręczniku Podręcznik ten opisuje sposób instalacji i eksploatacji adaptera CARDBUS WLAN (Wireless Local Access Network). Prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE, Macintosh OS X (wersja 10.2.x lub nowsza). Przed rozpoczęciem Karta USB do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 1. W zakładce panelu konfiguracyjnego (adres IP strony konfiguracyjnej urządzenia to: 192.168.1.254) Advanced Setup --> LAN, w sekcji Domain

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe funkcje. Wstęp. Dane techniczne karty sieci bezprzewodowej LAN PCI Sweex 140 Nitro XM (LW142) Zawartość opakowania.

Dodatkowe funkcje. Wstęp. Dane techniczne karty sieci bezprzewodowej LAN PCI Sweex 140 Nitro XM (LW142) Zawartość opakowania. LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Wstęp Dziękujemy za nabycie produktu Sweex. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji IEEE 802.11b/g Asmax Wireless LAN USB Adapter Instrukcja instalacji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla D-LINK DI-524. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla D-LINK DI-524 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-M700U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461289

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-M700U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461289 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa PCMCIA Wireless-G

Karta sieciowa PCMCIA Wireless-G Seria Instant Wireless Karta sieciowa PCMCIA Wireless-G Jak zainstalować urządzenie WPC54G Zawartość zestawu: Karta sieciowa PCMCIA WPC54G (1) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi. (2) Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET M5025 MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/914186

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET M5025 MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/914186 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET M5025 MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

EM4577 300Mbps Wireless USB Adapter z zewnętrzną anteną

EM4577 300Mbps Wireless USB Adapter z zewnętrzną anteną EM4577 300Mbps Wireless USB Adapter z zewnętrzną anteną 2 POLSKI EM4577 300Mbps Wireless USB Adapter z zewnętrzną anteną Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Procedura instalacyjna...

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej

Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Uwagi dla użytkowników sieci bezprzewodowej Русский Русский Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PHOTOSMART C7200 ALL-IN-ONE http://pl.yourpdfguides.com/dref/917421

Twoja instrukcja użytkownika HP PHOTOSMART C7200 ALL-IN-ONE http://pl.yourpdfguides.com/dref/917421 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PHOTOSMART C7200 ALL-IN-ONE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PHOTOSMART

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY 802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY MT4207 Skrócona instrukcja obsługi Witamy Dziękujemy za zakup naszej bezprzewodowej karty sieciowej w standardzie IEEE 802.11n podłączanej do portu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji miejsc docelowych skanowania i komunikatów alarmowych w drukarkach z serii X500

Instrukcja konfiguracji miejsc docelowych skanowania i komunikatów alarmowych w drukarkach z serii X500 Instrukcja konfiguracji miejsc docelowych skanowania i komunikatów alarmowych w drukarkach z serii X500 www.lexmark.com Lipiec 2007 Lexmark oraz logo Lexmark w kształcie diamentu są znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące pozycje: Karta USB sieci bezprzewodowej DWL-G122

Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące pozycje: Karta USB sieci bezprzewodowej DWL-G122 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE Przed rozpoczęciem Do korzystania z karty niezbędne są następujące elementy: DWL-G122 AirPlus G TM Karta USB

Bardziej szczegółowo

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja i podłączenie EM4586

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 9040/9050MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/912436

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 9040/9050MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/912436 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 9040/9050MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 9040/9050MFP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2369464

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2369464 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LINKSYS WAG54GS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LINKSYS WAG54GS (informacje,

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents AltiumLive Dashboard - sownik Language AltiumLive Dashboard - Glossary Contents Konto (Account) Aktywacja (Activation) Kod aktywacji (Activation Code) Kontakt (Contact) Grupa (Group) Administrator grupy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo