MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER INSTALACJI I URZDZE SANITARNYCH 713 [02]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER INSTALACJI I URZDZE SANITARNYCH 713 [02]"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER INSTALACJI I URZDZE SANITARNYCH 713 [02]

2 I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: MONTER INSTALACJI I URZDZE SANIATRNYCH 1. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1.1 Umiejtnoci zawodowe stanowice kwalifikacje w zawodzie W wyniku kształcenia w zawodzie montera instalacji i urzdze sanitarnych ucze (słuchacz) powinien umie: czyta, analizowa i interpretowa rysunki techniczne instalacji: wodocigowych, kanalizacji, centralnego ogrzewania, ciepłej wody uytkowej, gazu oraz wentylacji i klimatyzacji, szkicowa elementy instalacji sanitarnych, posługiwa si przyrzdami pomiarowymi, dobiera, prawidłowo uytkowa i konserwowa urzdzenia oraz sprzt przeznaczone do rcznej i mechanicznej obróbki instalacyjnych wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, zorganizowa, uytkowa i likwidowa stanowisko robocze do wykonywania montau instalacji, dobiera elementy instalacji sanitarnych - rury, kształtki, armatur, urzdzenia, przybory itp. stosownie do zaprojektowanej instalacji i planowanych prac monterskich, samodzielnie montowa elementy instalacji: * wodocigowej, * ciepłej wody uytkowej, * kanalizacyjnej, 2

3 * centralnego ogrzewania, * gazu, * wentylacji i klimatyzacji, podłcza do instalacji urzdzenia pomiarowe, sygnalizacyjne itp., wykonywa przyłcza wodocigowe, kanalizacyjne (przykanalik) i gazowe łczce instalacje budynku z odpowiednimi sieciami komunalnymi, montowa urzdzenia lokalnych uj wody i oczyszczalni cieków, podłcza instalacj grzewcz do lokalnych i centralnych ródeł ciepła, przygotowywa wykonan instalacj do przeprowadzenia prób szczelnoci i cinienia, dokonywa tych prób oraz wykrywa, ustala i usuwa ewentualne usterki, przygotowa wykonane instalacje do odbioru technicznego, lokalizowa awarie eksploatowanych instalacji oraz je usuwa, dokonywa obmiaru wykonanych robót pod wzgldem wykorzystanych materiałów, dokonywa rozliczenia materiałowego, pracy sprztu oraz robocizny, prowadzi gospodark materiałowo-sprztow w obrbie stanowiska pracy, przestrzega przepisów bezpieczestwa i higieny pracy obowizujcych podczas prac montaowych i demontaowych instalacji, pisa podania, skargi i wnioski do pracodawców, organów administracji pastwowej i nadzoru budowlanego, wykorzystywa w działalnoci zawodowej znajomo procesów zachodzcych w gospodarce rynkowej, udziela pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkowi. 3

4 1.2. Wymagania psychofizyczne właciwe dla zawodu Kandydat do zawodu powinien charakteryzowa si: ogóln sprawnoci psychofizyczn, pełn koordynacj wzrokowo-ruchow, podzielnoci uwagi, umiejtnoci współpracy w grupie, odpowiedzialnoci i zdyscyplinowaniem Przeciwwskazania zdrowotne: wady wzroku: wysoka krótkowzroczno, ograniczenie pola widzenia, upoledzenie ostroci wzroku, brak widzenia obuocznego, choroby siatkówki groce jej odklejeniem, zaburzenie stereoskopii, zaburzenia równowagi: przewlekłe choroby błdnika i skłonno do omdle, lk wysokoci, choroby centralnego i obwodowego układu nerwowego: padaczka, polineuropatie, niedowłady koczyn, choroby psychiczne, cukrzyca, upoledzenia sprawnoci układu ruchu: due skrzywienie krgosłupa, znaczne płaskostopie, stany po amputacji koczyn, ograniczenie ruchomoci duych stawów, choroby reumatoidalne, dyskopatie, choroby układu krenia i układu sercowo-naczyniowego: zaburzenia rytmu serca i przewodzenia, nadcinienie ttnicze, ylaki koczyn dolnych, przewlekłe choroby układu oddechowego: nieyty oskrzeli, dychawica oskrzelowa, choroby krtani, przewlekłe choroby układu moczowego i nerek, 4

5 upoledzenie słuchu znacznego stopnia. UWAGA KOCOWA O przydatnoci do nauki zawodu i zdolnoci do pracy w budownictwie orzeka lekarz posiadajcy odpowiednie kwalifikacje w zakresie medycyny pracy i uprawnienia do wykonywania bada profilaktycznych. Badania lekarskie musz spełnia wszystkie kryteria okrelone we wskazaniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, dotyczcych toku nauki i póniejszego wykonywania zawodu przez kandydata. 2. SPECYFICZNE WYMAGANIA ZAWODU Podstawowym celem kształcenia w zawodzie montera instalacji i urzdze sanitarnych jest przygotowanie absolwenta do wykonywania prac montaowych na poziomie robotnika wykwalifikowanego oraz stworzenie moliwoci dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych lub pozaszkolnych. Absolwent moe by zatrudniony na stanowiskach montera instalacji sanitarnych (wodocigowych i ciepłej wody uytkowej, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz gazowych) w firmach budowlanych i instalacyjnych, warsztatach rzemielniczych, remontowo montaowych, administracjach domów mieszkalnych. Moe wykonywa prace montaowe i demontaowe oraz nadzorowa eksploatacj i konserwowa czynne instalacje sanitarne. Typowymi pracami absolwenta s: monta instalacji budowlanych metodami tradycyjnymi, 5

6 monta prefabrykowanych instalacji w warsztatach prefabrykacji i na budowach, wykonywanie bruzd i otworów w murach oraz innych prac przygotowawczych i pomocniczych, wykonywanie wykopów w gruntach rónych kategorii, układanie i monta rur w gotowych wykopach, monta kotłów centralnego ogrzewania, wymienników centralnego ogrzewania i ciepłej wody uytkowej, pomp cyrkulacyjnych, hydroforów itp., przeprowadzanie prób szczelnoci wykonanych instalacji oraz przygotowanie ich do odbioru technicznego, wykonywanie izolacji termicznych i przeciwwilgociowych przewodów montowanych w wykopach i na cianach budynków. Wyznacznikiem skutecznoci procesu dydaktycznego s umiejtnoci zawodowe okrelone w celach kształcenia a ukształtowane w toku prowadzenia zaj praktycznych i podczas nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych. Kształcenie zawodowe montera instalacji i urzdze sanitarnych prowadzone bdzie w dwóch blokach programowych. Blok A : technologie robót instalacyjnych obejmuje treci z zakresu podstaw budownictwa ogólnego, materiałoznawstwa, technologii wykonywania instalacji sanitarnych, bezpieczestwa i higieny pracy oraz ochrony rodowiska. Blok B, o nazwie dokumentacja techniczna i podstawy działalnoci gospodarczej obejmuje treci umoliwiajce praktyczne wykorzystanie dokumentacji technicznej na stanowisku roboczym (czytanie rysunków budowlanych i instalacyjnych, szkicowanie prostych instalacji sanitarnych, dokonywanie obmiarów instalacji i urzdze na stanowisku pracy), a take 6

7 prowadzenie w przyszłoci działalnoci gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej. Kształcenie monterów instalacji i urzdze sanitarnych powinno odbywa si przy współpracy z firmami instalacyjnymi; dotyczy to zwłaszcza odbywania zaj praktycznych oraz dostpu do najnowszych rozwiza materiałowo technologicznych. 3. WARUNKI TECHNICZNE Zajcia obejmujce teoretyczne kształcenie zawodowe powinny odbywa si w specjalistycznych pracowniach przedmiotowych wyposaonych w takie techniczne rodki dydaktyczne jak: * rzutnik pisma, * ekran, * epidiaskop, * diaskop, * telewizor kolorowy, * odtwarzacz video, * magnetowid. oraz materiały dydaktyczne w postaci: * aktualnych zestawów Polskich Norm, * przepisów Urzdu Dozoru Technicznego niezbdne do efektywnego i racjonalnego prowadzenia zaj lekcyjnych bez podziału uczniów na grupy. Szkoła podejmujca kształcenie w zawodzie montera instalacji i urzdze sanitarnych powinna posiada: - pracowni ogólnobudowlan wyposaon w: 7

8 biblioteczk zawierajc: projekty techniczne budynków, Polskie Normy, czasopisma fachowe, katalogi i prospekty wydawane przez producentów i wykonawców, foliogramy, filmy dydaktyczne, modele, próbki materiałów, - pracowni rysunku technicznego wyposaon w: przybory krelarskie, wzorniki pisma technicznego i figur geometrycznych, model rzutni z ruchomymi płaszczyznami rzutowania, modele brył geometrycznych, naturalne elementy budowlane i instalacyjne, foliogramy, zestaw Polskich Norm dotyczcych rysunku technicznego, projekty techniczne instalacji, - pracowni technologii instalacyjnych, wyposaon w rodki dydaktyczne dotyczce montau instalacji sanitarnych, takie jak: foliogramy, katalogi, prospekty, cenniki itp. materiałów, urzdze, armatury i przyborów sanitarnych, projekty techniczne instalacji, - pracowni instalacyjn lub pomieszczenia warsztatowo laboratoryjne, przeznaczone do prowadzenia wicze z zakresu montau i demontau instalacji sanitarnych, wyposaone w: narzdzia pomiarowe i kontrolno pomiarowe, 8

9 narzdzia traserskie, narzdzia i sprzt do obróbki rcznej wyrobów metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Moliwe jest równie prowadzenie zaj praktycznych w specjalistycznej firmie instalacyjnej, zapewniajcej osignicie umiejtnoci okrelonych w opisie kwalifikacji absolwenta. Ze wzgldu na specyfik zawodu montera instalacji i urzdze sanitarnych, uwzgldniajc rónorodno instalacji (wodocigi i kanalizacja, ciepła woda uytkowa, ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja, gaz) oraz zmienno stanowiska roboczego zakłada si, e zajcia praktyczne w znacznym stopniu bd odbywa si na czynnych budowach, a fakt ten nakłada na dyrekcj szkoły dodatkowe obowizki organizacyjne i dydaktyczne. Realizacja kształcenia praktycznego w firmie budowlanej czy instalacyjnej wymaga podpisania stosownych umów, okrelajcych czas, zakres i form kształcenia oraz zasady rozlicze finansowych, a take ustalenia nadzoru dydaktycznego ze strony nauczycieli zaj praktycznych. 4. WARUNKI KADROWE Wymagania w zakresie kwalifikacji nauczycieli powinny by zgodne z rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 padziernika 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okrelenia szkół i wypadków, w których mona zatrudnia nauczycieli nie majcych wyszego wykształcenia (Dz. U. Nr 89, poz. 433 oraz 1994 r. Nr 5, poz. 19 i Nr 109, poz. 521). 5. KSZTAŁCENIE W RÓNYCH TYPACH SZKÓŁ I 9

10 FORMACH ORGANIZACYJNYCH Zakres kształcenia zawodowego monterów instalacji i urzdze sanitarnych okrelaj: - umiejtnoci stanowice kwalifikacje zawodowe, - treci kształcenia ujte w blokach programowych. Kształcenie montera instalacji i urzdze sanitarnych moe odbywa si w nastpujcych typach szkół dla młodziey i dorosłych: w szkole zasadniczej na podbudowie szkoły podstawowej (3-letni cykl kształcenia), w liceum zawodowym na podbudowie szkoły podstawowej (4-letni cykl kształcenia), w szkole policealnej na podbudowie liceum ogólnokształccego (1,5- roczny cykl kształcenia). Uczniowie wszystkich typów szkół, zarówno młodzie jak i doroli, bd zdobywali umiejtnoci praktyczne podczas zaj praktycznych, a uczniowie liceum zawodowego i szkoły policealnej dodatkowo podczas praktyki zawodowej. W szkołach dla dorosłych prowadzonych w formach stacjonarnych lub zaocznych czas przeznaczony na kształcenie praktyczne powinien by ustalony na podstawie przepisów ujtych w Kodeksie Pracy. Czas przeznaczony na prowadzenia zaj zarówno w szkole zasadniczej, liceum zawodowym oraz szkole policealnej dla dorosłych jest nieznacznie zmniejszony w stosunku do okrelonego w szkołach dla młodziey, dlatego te nauczyciele w ramach pracy komisji przedmiotowej powinni dokona korekt w zakresie treci kształcenia. Zaleca si podział uczniów na grupy na zajciach dotyczcych treci kształcenia zwizanych z dokumentacj techniczn, podczas których ucze 10

11 powinien rysowa lub szkicowa elementy instalacji na stanowisku umoliwiajcym samodzielne rozwizywanie problemów. Podział na grupy jest niezbdny równie podczas prowadzenia zaj praktycznych z zakresu montau i demontau instalacji i urzdze sanitarnych. Liczebno grup lub zespołów jest zalena przede wszystkim od treci kształcenia oraz tematyki wykonywanych zada wicze. Forma organizacyjna prowadzenia zaj praktycznych powinna w przewaajcej mierze mie charakter formy indywidualnej zrónicowanej, co nie wyklucza wprowadzenia formy jednolitej indywidualnej lub zbiorowej. Zaleca si, aby w procesie kształcenia zawodowego nauczyciele prowadzili zajcia m.in. takimi aktywizujcymi metodami jak: * metoda projektów, * metoda samokształcenia kierowanego, * metoda tekstu przewodniego, * metoda wicze. oraz wspomagali ten proces poprzez zastosowanie rónorodnych rodków dydaktycznych, stymulujcych procesy mylowe uczniów. Konieczne jest zapewnienie korelacji midzy treciami kształcenia ujtymi w teoretycznych przedmiotach zawodowych i zajciach praktycznych. Organizatorzy kształcenia praktycznego powinni zapewni warunki pełnej realizacji treci ujtych w programie dla całego cyklu prowadzenia zaj praktycznych. W miejscu prowadzenia zaj praktycznych naley zapewni uczniom: pomieszczenie do prowadzenia instruktau wstpnego i kocowego, odzie robocz i sprzt ochrony osobistej, odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne. 11

12 Podczas realizacji zada praktycznych na stanowiskach roboczych na czynnej budowie uczniowie powinni pracowa wyłcznie pod kierunkiem nauczycieli lub instruktorów zaj praktycznych z przygotowaniem pedagogicznym, prowadzcych zajcia zgodnie z zasadami dydaktyki kształcenia zawodowego. W toku zaj praktycznych nauczyciele powinni zwraca szczególn uwag na problemy bezpieczestwa i higieny pracy oraz ergonomii. 6. POWIZANIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z KSZTAŁCENIEM OGÓLNYM Kształcenie ogólne stanowi niezbdn podbudow kształcenia zawodowego. Wszdzie tam, gdzie jest to moliwe, powinna istnie korelacja midzyprzedmiotowa; szczególn uwag naley zwróci na skorelowanie treci kształcenia matematyki, fizyki i chemii z treciami ujtymi w blokach programowych w niniejszej podstawie programowej. Umiejtno komunikowania si (jasno, precyzja i zwizło wypowiedzi) powinna by kształtowana podczas zaj z wszystkich (ogólnokształccych i zawodowych) przedmiotów nauczania; pozwoli ona nie tylko na precyzyjne stosowanie poj i terminologii organizacyjno technologicznej, jest równie wana przy porozumiewaniu si ze zwierzchnikami, współpracownikami i w yciu prywatnym. 12

13 II. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE Nazwa bloku programowego A. TECHNOLOGIE ROBÓT INSTALACYJNYCH B. DOKUMENTACJA TECHNICZNA oraz PODSTAWY DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ RAZEM: Minimalna liczba godzin w cyklu kształcenia w % * 60 % 20 % 80 % ** * Podział godzin na bloki programowe dotyczy zarówno kształcenia młodziey jak i dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej) we wszystkich typach szkół okrelonych w klasyfikacji zawodów. ** 20% godzin pozostaje do rozdysponowania przez autorów programów na dostosowanie kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. 13

14 III. PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA W BLOKACH PROGRAMOWYCH A. TECHNOLOGIE ROBÓT INSTALACYJNYCH 1. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku zorganizowanego procesu kształcenia ucze (słuchacz) powinien umie: organizowa stanowisko pracy montera instalacji sanitarnych zgodnie z wymogami technologicznymi, przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej, ochrony rodowiska i zasadami ergonomii, dobiera i selekcjonowa oraz transportowa na stanowisko pracy podstawowe i pomocnicze materiały instalacyjne, dobiera sprzt i narzdzia konieczne do wykonywania prac monterskich, organizowa stanowisko robocze do montau rónych instalacji sanitarnych, montowa przewody i uzbrojenie instalacji wody zimnej i ciepłej wody uytkowej, kanalizacyjne, grzewcze, gazowe oraz wentylacji i klimatyzacji z rónych materiałów, montowa armatur czerpaln, montowa przybory sanitarne, kompletowa i montowa odbiorniki ciepła, montowa kotły grzewcze oraz uzbrojenie i osprzt kotłów grzewczych, montowa urzdzenia wzłów cieplnych, montowa urzdzenia zabezpieczajce, sygnalizacyjne i kontrolnopomiarowe, montowa przybory gazowe, montowa urzdzenia wentylacji i klimatyzacji, 14

15 wykonywa proste czynnoci murarskie i tynkarskie, demontowa elementy instalacji sanitarnych, wymienia uszkodzone lub niesprawne elementy uzbrojenia instalacji sanitarnych, zamawia i rozlicza podstawowe i pomocnicze materiały instalacyjne, posługiwa si dokumentacj techniczn instalacji sanitarnych, przestrzega obowizujcych podczas wykonywania prac monterskich przepisów bezpieczestwa i higieny pracy, przeciwpoarowych oraz ochrony rodowiska, udziela pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 2. TRECI KSZTAŁCENIA (DZIAŁY PROGRAMOWE) * WPROWADZENIE DO ZAWODU MONTERA INSTALACJI I URZ DZE SANITARNYCH * WIADOMOCI OGÓLNE O BUDOWLACH. * ROBOTY TOWARZYSZ CE (POMOCNICZE): - wykonywanie otworów w przegrodach budowlanych konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych, - wykonywanie bruzd pod przewody instalacyjne w murach z rónych materiałów budowlanych, - wykonywanie napraw murarsko tynkarskich, - wykonywanie izolacji przewodów, - wykonywanie wykopów pod przewody instalacyjne, -wykonywanie zabezpiecze cian wykopów w gruntach rónych kategorii. 15

16 * MONTA I DEMONTA INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UYTKOWEJ ORAZ POŁ CZENIA WODOCI GOWEGO: - monta przewodów pionowych, poziomych i uzbrojenia, - monta armatury czerpalnej, - monta urzdze ciepłej wody uytkowej, - monta instalacji i urzdze hydroforowych, - monta instalacji i urzdze instalacji przeciwpoarowej, - wykonywanie podejcia wodomierzowego, - wykonywanie połczenia wodocigowego, - wykonywanie próby szczelnoci i cinienia instalacji wodocigowej, - dokonywanie odbioru technicznego wykonanej instalacji wodocigowej, - demonta elementów instalacji. * MONTA I DEMONTA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ I PRZYKANALIKA: - monta pionowych i poziomych przewodów kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem, - monta podej pod przybory sanitarne, - monta przyborów sanitarnych, - monta przykanalika, - wykonywanie próby szczelnoci instalacji kanalizacyjnej, - dokonywanie odbioru technicznego wykonanej instalacji kanalizacyjnej, - demontowanie elementów instalacji kanalizacyjnej. 16

17 * MONTA I DEMONTA INSTALACJI GRZEWCZYCH: - monta zasilajcych i powrotnych przewodów instalacji grzewczej, - monta uzbrojenia instalacji grzewczej, - mocowanie i monta odbiorników ciepła, - monta kotłów grzewczych, - monta uzbrojenia i osprztu kotłów grzewczych, - monta urzdze zabezpieczajcych i kontrolno pomiarowych, - monta wzłów cieplnych, - wykonywanie próby szczelnoci i próby cinienia wykonanej instalacji grzewczej, - dokonywanie odbioru technicznego wykonanej instalacji grzewczej, - demonta uzbrojenia i urzdze stosowanych w instalacjach grzewczych. * MONTA I DEMONTA ELEMENTÓW WENTYLACJI I KLIMATYZACJI: - monta elementów wentylacji grawitacyjnej, - monta przewodów i urzdze wentylacji mechanicznej, - monta elementów klimatyzacji, - dokonywanie odbioru wykonanej wentylacji i klimatyzacji, - demonta elementów wentylacji i klimatyzacji. * MONTA I ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI GAZOWEJ I PRZYŁ CZA GAZOWEGO: - monta przewodów pionowych i poziomych instalacji gazowej, - monta gazomierza i przyborów gazowych, - przeprowadzanie próby szczelnoci instalacji gazowej, - dokonywanie odbioru technicznego wykonanej instalacji gazowej, 17

18 - czyszczenie i wymiana elementów instalacji gazowej, - monta przyłcza gazowego, - przeprowadzanie próby szczelnoci przyłcza gazowego, - dokonywanie odbioru technicznego wykonanego przyłcza gazowego. 3. ZALECENIA DOTYCZCE OCENIANIA Poziom przyswojonych wiadomoci i ukształtowanych umiejtnoci powinien by sprawdzany i oceniany po kadym dziale programowym, przez przeprowadzenie bada sumatywnych, z zastosowaniem odpowiednio przygotowanych narzdzi pomiaru dydaktycznego. Narzdzia pomiaru dydaktycznego, których zadaniem jest m.in. sprawdzenie relacji zachodzcych pomidzy poziomem wiadomoci i umiejtnoci rzeczywicie przyswojonych i ukształtowanych przez uczniów w procesie nauczania uczenia si, a poziomem wiadomoci i umiejtnoci załoonych, ujtych w programie kształcenia, powinny mie form: - zestawów zada testowych, zawierajcych róne rodzaje zada uwzgldniajcych poziomy wymaga: A - zapamitania wiadomoci, B - zrozumienia wiadomoci, - sprawdzianów praktycznych, symulujcych rzeczywiste warunki zawodowe sprawdzajcych umiejtnoci na poziomach wymaga: C - wykorzystania wiadomoci w sytuacjach typowych, D - zastosowania wiadomoci w sytuacjach problemowych, - sprawdzianów praktycznych w warunkach rzeczywistych stanowisk roboczych na budowie, uwzgldniajcych poziomy wymaga: A - naladowania działania, B - odtwarzania działania, 18

19 C - sprawnoci w warunkach stałych, D - sprawnoci w warunkach zmiennych. Przy ocenianiu poziomu wiadomoci i umiejtnoci uczniów naley stosowa obowizujc skal ocen szkolnych. Ocena kocowa wystawiana na koniec semestru lub roku szkolnego powinna uwzgldnia równie wszystkie oceny czstkowe, uzyskane przez uczniów przy okazji dokonywania pomiarów kształtujcych, przeprowadzanych na jednostkach metodycznych. 19

20 B. DOKUMENTACJA TECHNICZNA oraz PODSTAWY DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ 1. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku zorganizowanego procesu kształcenia ucze (słuchacz) powinien umie: czyta dokumentacj techniczn w zakresie projektów architektoniczno budowlanych, instalacji wodocigowych, kanalizacyjnych ciepłej wody uytkowej, instalacji grzewczych, gazowych oraz wentylacji i klimatyzacji, posługiwa si projektami technicznymi podczas wykonywania prac instalacyjnych, rysowa proste elementy poszczególnych instalacji sanitarnych, szkicowa elementy instalacji sanitarnych, sporzdza przedmiary i obmiary robót instalacyjnych korzystajc z dokumentacji technicznej oraz dokonujc pomiarów z natury, posługiwa si podstawowym sprztem pomiarowym, definiowa podstawowe pojcia z zakresu ekonomii i gospodarki rynkowej oraz okrela relacje midzy nimi, uwzgldnia mechanizmy rynkowe na etapie podejmowania i realizacji prac instalacyjnych, przestrzega zasad Prawa budowlanego, Prawa podatkowego, Prawa bankowego, korzysta z przepisów ujtych w Kodeksie Pracy, formułowa rónego typu dokumenty, np. yciorys własny, podanie o przyjcie do pracy, wniosek o załoenie własnej firmy itp., wypełnia formularze, np. zeznania podatkowego. 20

21 2. TRECI KSZTAŁCENIA (DZIAŁY PROGRAMOWE) * PODSTAWY RYNKU TECHNICZNEGO * PODSTAWOWE KONSTRUKCJE GEOMETRYCZNE * ZASADY WYMIAROWANIA RYSUNKÓW * PRZEKROJE I PÓŁWIDOKI PÓŁPRZEKROJE * RZUTOWANIE PROSTOK TNE * RZUTOWANIE AKSONOMETRYCZNE * RYSUNEK ODRCZNY I SCHEMATYCZNY * OZNACZENIA GRAFICZNE NA RYSUNKACH TECHNICZNYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH * ELEMENTY MIERNICTWA INSTALACYJNEGO * PODSTAWY GOSPODARKI RYNKOWEJ * PODMIOT GOSPODARCZY I JEGO PRACOWNICY * ZASADY PODEJMOWANIA DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ 21

22 3. ZALECENIA DOTYCZCE OCENIANIA Poziom przyswojonych wiadomoci i ukształtowanych umiejtnoci powinien by sprawdzany i oceniany po kadym dziale programowym, przez przeprowadzenie bada sumatywnych, z zastosowaniem odpowiednio przygotowanych narzdzi pomiaru dydaktycznego. Narzdzia pomiaru dydaktycznego, których zadaniem jest m.in. sprawdzenie relacji zachodzcych pomidzy poziomem wiadomoci i umiejtnoci rzeczywicie przyswojonych i ukształtowanych przez uczniów w procesie nauczania uczenia si, a poziomem wiadomoci i umiejtnoci załoonych, ujtych w programie kształcenia powinny mie form: - zestawów zada testowych, zawierajcych róne rodzaje zada uwzgldniajcych poziomy wymaga: A - zapamitania wiadomoci, B - zrozumienia wiadomoci, - sprawdzianów praktycznych, symulujcych rzeczywiste warunki zawodowe, sprawdzajcych umiejtnoci na poziomach wymaga: C - wykorzystania wiadomoci w sytuacjach typowych, D - zastosowania wiadomoci w sytuacjach problemowych. Przy ocenianiu poziomu wiadomoci i umiejtnoci uczniów naley stosowa obowizujc skal ocen szkolnych. Ocena kocowa wystawiana na koniec semestru lub roku szkolnego powinna uwzgldnia równie wszystkie oceny czstkowe, uzyskane przez uczniów przy okazji dokonywania pomiarów kształtujcych, przeprowadzanych na jednostkach metodycznych. Uwagi ogólne dotyczce oceniania, wspólne dla wszystkich bloków programowych 22

23 Przy ocenianiu poziomu wiadomoci i umiejtnoci uczniów naley przyj nastpujce zasady: ucze musi ukształtowa wszystkie umiejtnoci potrzebne do wykonywania czynnoci montaowych instalacji sanitarnych, wynik pomiaru dydaktycznego poziomu ukształtowania poszczególnych umiejtnoci powinien mie charakter alternatywny: ucze umie lub ucze nie umie wykona wskazane zadanie, ukształtowane przez ucznia umiejtnoci mog charakteryzowa si takimi cechami, jak np.: szybko i precyzja wykonywania zadania, rodzaj i liczba popełnionych (skorygowanych lub nie skorygowanych) błdów itp., wobec czego powinny by okrelone kryteria dokonywania oceny, uwzgldniajce te czynniki. 23

MALARZ - TAPECIARZ 52 03

MALARZ - TAPECIARZ 52 03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MALARZ - TAPECIARZ 52 03 Obecnie: 714 [01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MALARZ - TAPECIARZ 1. OPIS

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE BETONIARZ - ZBROJARZ 712 [01]

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE BETONIARZ - ZBROJARZ 712 [01] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE BETONIARZ - ZBROJARZ 712 [01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE BETONIARZ-ZBROJARZ 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ SYMBOL CYFROWY 712 [06] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji Narodowej I.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 725 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KOMINIARZ SYMBOL CYFROWY 714[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się dokumentacją techniczną,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK Załcznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 311[50] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE POSADZKARZ 713 [05] Akceptuj: Minister Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej Zatwierdzam: Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK URZDZE SANITARNYCH

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK URZDZE SANITARNYCH 1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK URZDZE SANITARNYCH 311 [39] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MURARZ SYMBOL CYFROWY 712[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) organizować, uŝytkować i likwidować

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. 2010 r. Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ SYMBOL CYFROWY 713[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE SYMBOL CYFROWY 713[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE STOLARZ 43 02 Obecnie: 742 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej 2 SPIS TRECI str. I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH SYMBOL CYFROWY 712[04] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TAPICER 43 03 Obecnie: 743 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej 2 SPIS TRECI str. I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Załcznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ SYMBOL CYFROWY 341[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) przestrzega przepisów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 723 [04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 731 [02] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK SYMBOL CYFROWY 724 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER SYSTEMÓW RUROCIĄGOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER SYSTEMÓW RUROCIĄGOWYCH Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER SYSTEMÓW RUROCIĄGOWYCH SYMBOL CYFROWY 713[04] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki i Pracy Minister

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH SYMBOL CYFROWY 713[09] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA SYMBOL CYFROWY 311[32] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ Biuro Szkolenia PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAAKÓW RATOWNIKÓW OSP WARSZAWA, 2006 r. 33 I. ORGANIZACJA SZKOLENIA 1. Cel szkolenia Celem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH SYMBOL CYFROWY 311[39] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 724[02] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kowal Symbol cyfrowy: 722 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07] Technik organizacji usug gastronomicznych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji usug gastronomicznych 341[07] Strona 22 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ SYMBOL CYFROWY 731[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instalacji gazowych Symbol cyfrowy: 713[07] Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróżniać materiały podstawowe, pomocnicze i dodatki

Bardziej szczegółowo

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych nr indeksu 712616 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09]

Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09] Zmiany w informatorze technik dentystyczny 322[09] Strona 20 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK Załcznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK SYMBOL CYFROWY 311[20] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

II. BLOKI PROGRAMOWE. 1. Cele kształcenia

II. BLOKI PROGRAMOWE. 1. Cele kształcenia I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać rodzaje energii oraz określać jej parametry; 2) charakteryzować źródła energii słonecznej, geotermalnej, wiatru,

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy: 311[07] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektronik, powinna si odbywa w placówce

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH REMONTOWYCH POLEGAJCYCH NA WYMIANIE HYDRANTÓW WENETRZNYCH ORAZ WYKONANIU WENTYLACJI MECHANICZNEJ ODDYMIAJCEJ W ŁOBKU NR 1 W AUGUSTOWIE, UL. KILISKIEGO 6 D.M.00.00.01

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze higienistka stomatologiczna 322[03]

Zmiany w informatorze higienistka stomatologiczna 322[03] Zmiany w informatorze higienistka stomatologiczna 322[03] Strona 19 wiersze 20 21 otrzymuj brzmienie: 2.5. dobiera materiay, leki, narzdzia i urzdzenia stomatologiczne do rodzaju zabiegów higieniczno-profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik prac biurowych Symbol cyfrowy: 419 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik prac

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: ciela Symbol cyfrowy: 712 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie ciela powinno si odbywa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OCHRONY RODOWISKA SYMBOL CYFROWY 311 [24] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 712616 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa 28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie ( CPV) a) grupa : 45312311-0 Instalacja odgromowa 1. Wstp...30 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik administracji 343[01]

Zmiany w informatorze technik administracji 343[01] Technik administracji errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik administracji 343[01] Strona 13 punkt 1.1 otrzymuje brzmienie: 1.1. stosowa pojcia z zakresu prawa i ekonomii, stosowa podstawowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 311[44] Obecnie: 342 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektryk Symbol cyfrowy: 311[08] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla pełnej realizacji podstawy programowej nauczania w zawodzie technik elektryk, szkoła

Bardziej szczegółowo

MECHANIK AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ I URZDZE PRECYZYJNYCH 39 01

MECHANIK AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ I URZDZE PRECYZYJNYCH 39 01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ I URZDZE PRECYZYJNYCH 39 01 Obecnie: 731 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister

Bardziej szczegółowo

RENOWATOR ZABYTKÓW ARCHITEKTURY 52 09

RENOWATOR ZABYTKÓW ARCHITEKTURY 52 09 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RENOWATOR ZABYTKÓW ARCHITEKTURY 52 09 Obecnie: 712 [07] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Kultur i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK-MONTER MASZYN I URZDZE (38 02)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK-MONTER MASZYN I URZDZE (38 02) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK-MONTER MASZYN I URZDZE (38 02) OBECNIE: 723 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy: 342[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja treci kształcenia w zawodzie technik spedytor wymaga, aby szkoła posiadała odpowiedni

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO SYMBOL CYFROWY 347[10] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH Załącznik 11 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH SYMBOL CYFROWY 811[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 Obecnie: 341 [05] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) Załcznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 44/2006 z dnia 21.09.06 R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) I. PODSTAWY PRAWNE. 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07] Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[07] Strona 13 punkt 1.1. otrzymuje brzmienie: 1.2.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze dietetyk 322[20]

Zmiany w informatorze dietetyk 322[20] Dietetyk errata sierpie 2011 Strona 21 punkt 3. otrzymuje brzmienie Zmiany w informatorze dietetyk 322[20] 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI

SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA I PRZEPISY OBOWIAZUJCE 2. 2. ZAKRES ROBÓT 3. 3. WYKAZ ISTNIEJCYCH I PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3. 4. WYKAZ ELEMENTÓW MOGCYCH STWARZA ZAGROENIE

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter mechatronik Symbol cyfrowy: 725 [03] W szkole kształccej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się dokumentacją

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM I. DOKUMENTY OKRELAJCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzenia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GAZOWNICTWA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GAZOWNICTWA Załącznik nr 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK GAZOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[55] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) klasyfikować paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

1. CZ OGÓLNA. 1.3 Nazwy i kody robót CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji 45321000-3 - Izolacja cieplna

1. CZ OGÓLNA. 1.3 Nazwy i kody robót CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji 45321000-3 - Izolacja cieplna 1. CZ OGÓLNA 1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robót budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót w zakresie modernizacji instalacji

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WNIOSEK o wpisanie na list ministra właciwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia stau kierunkowego (prosz wpisa nazw stau kierunkowego) w

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ symbol cyfrowy 346[04] Akceptuje: Zatwierdzam: Minister Pracy i Polityki Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Murarz-tynkarz nr indeksu 711204 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU NA STOPIE STARSZEGO RATOWNIKA WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

PROGRAM KURSU NA STOPIE STARSZEGO RATOWNIKA WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO PROGRAM KURSU NA STOPIE STARSZEGO RATOWNIKA WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO SPIS TRECI I. Wstp II. Cel szkolenia III. Załoenia organizacyjne IV. Wymagania formalne V. Program kursu VI. Sprawdzian

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW zatwierdzona uchwał Rady Gminy Jasieniec Nr III.10.2013 z dnia 21 marca 2013r. Taryfa obowizuje od dnia 01-05-2013 Taryfa zostanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU Zawód: technik budownictwa okrtowego Symbol cyfrowy: 311 [05] Kształcenie w zawodzie technik budownictwa okrtowego powinno si

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZESTWA I HIGIENY PRACY 21 02 Obecnie: 315 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Pracy i Polityki Socjalnej Minister

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik obsługi turystycznej Symbol cyfrowy: 341 [05] Kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej powinna si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Zawód: operator maszyn w przemyle włókienniczym Symbol cyfrowy: 826 [01] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: dekarz Symbol cyfrowy: 713 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTRYK 40 01

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTRYK 40 01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ INSTYTUT BADA EDUKACYJNYCH PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTRYK 40 01 Obecnie: 724 [01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO REA spółka jawna PROGRAM NAUCZANIA. dla zawodu MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH. Symbol cyfrowy 713 [02]

WYDAWNICTWO REA spółka jawna PROGRAM NAUCZANIA. dla zawodu MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH. Symbol cyfrowy 713 [02] WYDAWNICTWO REA spółka jawna 713[02] SZ/MEN/REA/1999.12.13 PROGRAM NAUCZANIA dla zawodu MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH Symbol cyfrowy 713 [02] Dla szkoły zasadniczej na podbudowie programowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW. ROZPORZDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy 2)

DZIENNIK USTAW. ROZPORZDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy 2) DZIENNIK USTAW ROZPORZDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY ) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy ) (Dz. U. Nr 80, poz. 860) Na podstawie art. 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie terytorialnym (tekst

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01]

Zmiany w informatorze technik us ug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik usug pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01] Strona 13 punkt 1.2. otrzymuje brzmienie: 1.2. stosowa akty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O PRZEWODY WENTYLACYJNE WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O PRZEWODY WENTYLACYJNE WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O-012201 PRZEWODY WENTYLACYJNE WYMAGANIA OGÓLNE BO-012201 Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ul Polnej 26 w Połczynie Zdroju Specyfikacja Techniczna Przewody wentylacyjne Wymagania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA RODOWISKOWA

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA RODOWISKOWA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA RODOWISKOWA symbol cyfrowy 346[03] Akceptuje: Zatwierdzam: Minister Pracy i Polityki Społecznej Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r. Dz.U.04.180.1869 ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziemi i młodzie (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Tapicer numer indeksu 753402 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu przyłczy wod. kan. do urzdze zabawowych wodnego placu zabaw

OPIS TECHNICZNY do projektu przyłczy wod. kan. do urzdze zabawowych wodnego placu zabaw OPIS TECHNICZNY do projektu przyłczy wod. kan. do urzdze zabawowych wodnego placu zabaw 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przyłczy wodocigowych i

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GIMNAZJUM NIEPUBLICZNEGO NR 1 Ul. Skrajna 10 w Warszawie

S T A T U T GIMNAZJUM NIEPUBLICZNEGO NR 1 Ul. Skrajna 10 w Warszawie S T A T U T GIMNAZJUM NIEPUBLICZNEGO NR 1 Ul. Skrajna 10 w Warszawie ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Gimnazjum Niepubliczne nr 1, zwane dalej Szkoł, jest szkoł niepubliczn w rozumieniu ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. Niniejsze zasady organizacji wycieczek szkolnych odnosz si do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, w tym równie do uczniów oddziału przedszkolnego.

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki modułowej Orientacyjna liczba godzin na realizację Analizowanie działalności wybranej firmy na rynku

Nazwa jednostki modułowej Orientacyjna liczba godzin na realizację Analizowanie działalności wybranej firmy na rynku Program praktyki zawodowej typ szkoły: Technikum Mechatroniczne zawód: technik mechatronik nr programu:311[50] T, TU, SP/MENiS/2006. 03.15 czas praktyki: 2 tygodnie 1. Cele kształcenia W wyniku procesu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRAC BIUROWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRAC BIUROWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK PRAC BIUROWYCH SYMBOL CYFROWY 411[01] Obecnie: 419 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Spraw Wewntrznych I Administracji

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo