WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek"

Transkrypt

1 Wydanie specjalne października 2010 Codziennie Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, Warszawa tel. (22) , WT Codziennie następne wydania już w czwartek i piątek Przemysław Trawa wiceprezes MTP Pra cu je my dla was i bar dzo chce my, że by ko lej ne edy cje TO UR SA LO NU by ły co raz lep sze i bardziej owocne. 1 TOUR SALON 2010 Tu ry stycz ne scien ce fic tion Kom pu te ry za miast lu dzi w call cen ter, new slet te ry prze no szą ce klien ta w świat wa ka cji i ofer ty wy sy ła ne tu ry stom w mo men cie, kie dy są na nie naj bar dziej re cep tyw ni, tak bę dzie funk cjo no wać biu ro po dró ży przy szło ści. Co cze ka tu ry sty kę? Ja ki bę dzie klient przy szło ści? Od po wiedź na to py ta nie nie mo że być jed no znacz na. Jed no jest pew ne: tech no lo gia mo że wy zwo lić nie zwy kły po ten cjał te go biz ne su. Przed turystyką czas prawdziwych przełomów. Weźmy za przykład newsletter. W przyszłości nie będzie wystarczało wklejenie do wiadomość zdjęcia z rajskiej plaży. Trzeba będzie przenieść klienta w miejsce, w którym proponuje się mu spędzenie urlopu. Można to zrealizować na podstawie geolokalizacji jego komputera po adresie IP, dzięki czemu jego miejsce pobytu zostanie precyzyjnie określone na mapie, która pokaże się na ekranie komputera po otwarciu newslettera. Zobaczy on wtedy wizualizację swojego przelotu z domu np. na Dominikanę, a następnie będzie mógł podziwiać karaibski świat widziany z pokładu wycieczkowca opowiada Grzegorz Bosowski z Fly.pl. W podobny sposób turysta zostanie zachęcony do odwiedzenia konkretnego hotelu, np. wykorzystując filmy prezentujące na żywo imprezy i wydarzenia w resorcie. Drukowane katalogi będą zastępowane mailingami kierującymi do stron prezentujących oferty. Tam na klienta czekać będą opis, zdjęcia, filmy i szereg dodatkowych informacji, jakich nie można umieścić w zawieszkach czy też w katalogach tłumaczy Michał Pilkiewicz, prezes zarządu Enovatis S.A., operatora portali Wakacje.pl, EasyGo.pl oraz Wypoczynek.pl. Eksperci twierdzą też, że zmieni się również sposób pracy doradców. Dziś od klienta często oddziela go biurko i monitor komputera. W nowych rozwiązaniach będą wspólnie śledzić oferty na dużym, dotykowym ekranie, podróżując po systemie. Ten umożliwi im szybki przegląd wybranych ofert, wybór najlepszej, obejrzenie zdjęć, filmów, opinii, i oczywiście dokonanie docelowej rezerwacji. Wszystko to w jednym przyjaznym i interaktywnym systemie dodaje Pilkiewicz. Szef Fly.pl wspomina o jeszcze jednym narzędziu, które prawdopodobnie znajdzie szerokie zastosowanie wśród pracowników biur podróży przyszłości. Mowa o systemach CRM (Customer Relationship Management). Będą one analizowały dokładnie, w jakim okresie konkretny podróżny wyjeżdża zazwyczaj na wakacje, jak długo przed wakacjami rezerwuje swój pobyt, by na podstawie tej wiedzy wy- stro na 17 Złote Medale wesprą branżę W tym ro ku po raz pierw szy or ga ni za to rzy To ur Sa lo nu przy - zna ją Zło te Me da le dla pro duk - tów tu ry stycz nych. Wy róż nie nie jest przy zna wa ne przez MTP od pra wie 30 lat i pod kre śla wa lo ry, no wo cze sność i in no wa cyj ność na gro dzo nych pro duk tów oraz jest wspar ciem mar ke tin go wym dla firm. JM Redakcja Wiadomości Turystycznych Codziennie zaprasza na stoisko 125 czekamy na Ciebie W wydaniu Wiadomości Turystyczne co 2 tygodnie Czytaj, jakie niezbędne dla twojej pracy informacje publikujemy w naszej gazecie (strona I-VIII) Tour Salon practical information (English page 14-15) Spis wystawców i program (strona 21) Czytaj Mazowsze Chopinem stoi Region partnerski tegorocznych targów konsekwentnie promuje się wizerunkiem muzycznego geniusza. (stro na 4) Czego pragną agenci Na lepszą sprzedaż składa się wiele czynników. Do tematu trzeba podejść kompleksowo. (stro na 13)

2 2 codziennie 1 WYDANIE SPECJALNE Tour Salon 2010 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

3 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE WYDANIE SPECJALNE Tour Salon 2010 codziennie 1 3 Tour Salon czas zacząć! Przed na mi spo tka nia, kon fe - ren cje, pre zen ta cje i... du żo tu - ry stycz nych wra żeń. Chce my w nich wszyst kich wam to wa - rzy szyć. Pod czas te go rocz nej po znań skiej im pre zy, przez ko lej ne dni bę dzie my in for mo - wać o tym, co w tar go wej tra - wie pisz czy, po ka zy wać, gdzie i kie dy na le ży się po ja wić oraz cze go nie moż na prze oczyć. Co dzien nie, cie ka wie i za wsze na czas do star czać bę dzie my naj śwież szych re la cji z sa me go cen trum wy da rzeń. Za chę ca my was też do współ two rze nia na - sze go dzien ni ka. Za pro ście nas na tar go we sto iska, a my opi - sze my je w jed nym z to ur sa lo - no wych wy dań. Po dziel cie się z na mi swo imi wra że nia mi, zgła szaj cie te ma ty, dys ku tuj cie. Sło wem: spo tkaj my się na To ur Sa lo nie. redaktor prowadząca Marta Jurek Codziennie 1 TOUR SALON 2010 Krótko Bułgaria kierunek z rosnącym potencjałem Piaszczysta plaża Morza Czarnego, ładna pogoda, ale także stosunkowo krótki lot to powody, dla których Polacy wybierają Bułgarię na wakacje. Do za let za li czyć na le ży rów - nież bo ga tą prze szłość i atrak - cyj ne ce ny. Buł ga ria jest dość ta nim kie run kiem, a te go, po za sło necz ną po go dą, ocze ku ją Po - la cy za uwa ża Re mi giusz Ta la - rek, wi ce pre zes Ra in bow To urs. Ob ser wu je my sta ły wzrost za - in te re so wa nia wy po czyn kiem na Ri wie rze Buł gar skiej. Ho te le są kon ku ren cyj ne ce no wo w po - rów na niu z obiek ta mi w in nych re jo nach Eu ro py czy świa ta tłu ma czy Piotr Ha ła dus, dy rek - tor mar ke tin gu w TUI Po land. Głów ne za le ty kie run ku to krót - Kraj partnerski W Bułgarii Polacy celują w obiekty ze średniej półki, ze śniadaniami lub w all inclusive. 60 lat minęło Pol skie To wa rzy stwo Tu ry - stycz no -Kra jo znaw cze uczest - ni cząc w te go rocz nym To ur Sa lo nie pod kre śla swo je tra dy - cje. Rok 2010 jest bo wiem dla PTTK ro kiem ju bi le uszo wym. Or ga ni za cja po wsta ła 17 grud nia 1950 r., z po łą cze nia Pol skie go To wa rzy stwa Ta - ki lot, piasz czy ste pla że, zna ko - mi ty kli mat i dy na micz nie roz - wi ja ją ca się ba za ho te lo wa wy mie nia Piotr He nicz, wi ce - pre zes Ita ki. Po za ty po wym wy po czyn kiem na pla ży obe rwu je my za ni te re so wa nie wy jaz da mi ob jaz do wy mi, któ re ide al nie na da ją się do po łą cze nia z wcza sa mi po by to wy mi stwier dza. Stan dard ho te li, szcze gól nie tych, któ re prze szły ka pi tal ny re - mont lub no wo wy bu do wa nych, nie od bie ga od stan dar dów eu - ro pej skich, a nie jed no krot nie je prze wyż sza twier dzi Ha ła dus. Na si klien ci ku pu ją do brej kla - sy ho te le 3-gwiazd ko we, du żo sprze da je my tak że ofer ty 4- gwiazd ko wej in for mu je He nicz. Ob ser wu je my zrów no wa żo ne za in te re so wa nie ofe ro wa ny mi trzań skie go (rok za ło że nia 1873) oraz Pol skie go To wa rzy - stwa Kra jo znaw cze go (1906 r.), dzie dzi cząc nie tyl ko ma ją tek, ale tak że do ro bek i tra dy cje swo ich po przed ni ków. Zrze sza bli sko 70 tys. człon ków, sku - pio nych w 3 tys. klu bów i kół, two rzą cych 315 od dzia łów. Bułgaria to kierunek korzystny cenowo. Jednocześnie ho te le nie od bie gają od standardów eu ro pej skich, a nie jed no krot nie je nawet prze wyż szają. stan dar da mi wy po czyn ku. Tak sa mo sprze da ją się ho te le trzy -, czte ro -, jak i pię cio gwiazd ko we. Więk sze zna cze nie ma ją bli - skość pla ży, ro dzaj wy ży wie nia i osta tecz na ce na za po byt kon - klu du je wi ce pre zes Ra in bow To - urs. Pod czas tar gów od bę dzie się pod su mo wa nie kon kur su na Ra in bow To urs wy słał do Buł - ga rii w mi nio nym se zo nie let nim pra wie 5 tys. osób. W przy szłym ro ku moż na spo dzie wać się zwięk sze nia blo ku miejsc o ok. 25 proc. Na więk sze kon tyn gen - ty na le ży li czyć tak że w TUI Po land i w Ita ce. MG Naj cie kaw szy pro dukt tu ry - stycz ny PTTK 2010 ro ku (22 paź dzier ni ka o godz. 11. na es tra dzie w ha li 5). Wy da rze niem bę dzie roz - strzy gnię cie i wrę cze nie na gród lau re atom XIX Ogól no pol skie - go Prze glą du Książ ki Kra jo - znaw czej i Tu ry stycz nej (www.pre gladk siaż ki.pl) 22 paź dzier ni ka o godz. 12 WYDANIE SPECJALNE TOUR SALON 2010 CODZIENNIE 1 ISSN Wydawca: Eu ro sys tem, Ja ro sław Śle szyń ski, War sza wa, ul. Wa wel ska 78, ap. 30, tel. (22) , faks (22) , e -ma il: do mo sci tu ry stycz ne.pl, Redakcja: Marta Jurek Zespół: Marzena German, Magdalena Kowalska Joanna Morawska, Liliana Olchowik, Katarzyna Tarasiuk Reklama: Jagoda Walczak (dyrektor), Joanna Mputu Lese, Karolina Tamioła Skład: Studio4you, Iwona Bóta, Agnieszka Wierzejska-Jouini. Zdjęcie na okładce fot. Flickr.com Maroko krajem partnerskim 2011 Ma ro ko to kraj, któ ry w ostat nich la tach cie szy się co raz więk szą po pu lar no - ścią. Nie jest jesz cze do koń ca od kry ty przez Po la - ków, dla te go war to go po znać bli żej. Stąd też w ro ku 2011 sto isko Ma ro ka ja ko kra ju part ner skie go To ur Sa lo nu znaj dzie się w cen trum uwa gi. List in ten - cyj ny zo sta nie pod pi sa ny o godz JM Krótko Invest-Hotel po raz dwunasty Jak co ro ku, tak i tym ra - zem tar gom To ur Sa lon bę dą to wa rzy szyć Tar gi Wy po sa że nia Ho te li In - vest -Ho tel. Za kres te ma - tycz ny tar gów obej mu je m.in. me ble, tek sty lia i oświe tle nie, urzą dze nia ła zien ko we, kom pu te ro - we sys te my re zer wa cji i ob słu gi re cep cji oraz wy - po sa że nie re cep cji, wy po - sa że nie dla spa i ga stro no mii oraz opro gra - mo wa nie dla ho te lar stwa i ga stro no mii, sys te my za rzą dza nia ener gią, wen ty la cją, kli ma ty za cją, sys te my kon tro li i do stę pu. JM

4 4 codziennie 1 WYDANIE SPECJALNE Tour Salon 2010 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Codziennie 1 TOUR SALON 2010 Krótko Stopy dla podróżników Sta tu et ki w kształ cie stóp na wią zu ją cym do mo ty wu po dró żo wa nia są na gro dą w ple bi scy - cie, w któ rym in ter nau ci przez 4 mie sią ce gło so - wa li na naj bar dziej in te - re su ją ce wy pra wy po gru po wa ne w pię ciu ka te go riach: Wo da, Gó - ry, Ląd, Na ko łach oraz Na gro da Spe cjal na. Na - gro dze ni po dróż ni cy od - bio rą je z rąk sy nów Ar ka de go Fie dle ra. JM Krótko Jak Poznań dba o turystę MICE Roz wój in fra struk tu ry mia sta Po zna nia dla po - trzeb prze my słu spo tkań Po znań sto li cą tu ry sty - ki biz ne so wej to te mat kon fe ren cji, pod czas któ - rej go ście z bran ży MI CE po zna ją szcze gó ły pla - nów mo der ni za cji i roz - bu do wy Po znań Con gress Cen ter oraz roz bu do wy po znań skie - go Dwor ca Głów ne go i Por tu Lot ni cze go Ła wi ca. Or ga ni za to ra mi pre zen - ta cji są Po znań Con gress Cen ter oraz Biu ro Kon - gre sów i Spo tkań Urzę du Mia sta Po zna nia. JM 20 paź dzier ni ka 2010, Paw. 10, godz Mazowsze Chopinem stoi Rok Cho pi now ski jesz cze trwa, więc Ma zow sze, re gion part ner ski To ur Sa lon 2010, wi zu ali za - cją sto iska kon se kwent nie na wią zu je do mu zycz ne go ge niu sza i je go ma zo wiec kich ko rze ni. Już pierw sze go dnia tar gów re gion urzą dza kon fe ren cję Ma zow sze od no wa, na któ - rej po chwa li się po my sła mi na od świe że nie wi ze run ku. Z ko - lei pod czas Wie czo ru Wy staw - ców za pro si do sto łu, na któ rym zo sta ną wy sta wio ne tra dy cyj ne po tra wy i sma ko ły - ki. - Przez ca ły czas tar gów słu ży my ma te ria ła mi i ofer ta - mi, któ re po mo gą zor ga ni zo - wać atrak cyj ny po byt na Ma zow szu od po wia da Iza - be la Stel mań ska, za stęp ca dy - rek to ra Wy dzia łu Pro mo cji, Kul tu ry i Tu ry sty ki Ma zo wiec - kie go Urzę du Mar szał kow - skie go. Z ko lei pre zes LOT Ma zow sze Cho pi na Ja dwi ga Or czyk -Mi zio łek wie zie do Po zna nia chleb w kształ cie gło wy Fry de ry ka Cho pi na. To wy piek pie kar ni eko lo - gicz nej z So cha cze wa mó wi Chleb w kształ cie gło wy Cho pi na to wy - piek pie kar ni eko lo gicz nej z So cha cze wa Wyremontowana Żelazowa Wola stała się jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych. Co istotne, zaczyna być też rozpoznawalną marką nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. ale ma my wię cej oko licz no - ścio wych spe cja łów, wśród nich ma zur ki oraz tru fle Cho - pi na spo rzą dzo ne zgod nie z XIX -wiecz ną re cep tu rą opo - wia da. Po wię cej trze ba przy je - chać do So cha cze wa, gdzie kuch nia ho te lu Cho pin pro po - nu je spe cjal ne me nu z ta kich skład ni ków i tak przy rzą dza ne, jak by mia ło tra fić na stół mło - de go Fry de ry ka.co praw da po - dob no, sam mu zyk nie był żar ło kiem, nie mniej war to dzia łać na wszyst kie zmy sły tu - ry stów po dą ża ją cych je go szla - kiem. Od wie dza ją cych jak na ra zie na szczę ście nie bra ku je. Zwrócić Wisłę Polakom No wo wy bu do wa ny par king w Że la zo wej Wo li już oka zu je się za cia sny mó wi pre zes LOT Ma zow sze Cho pi na. Cie szy my się też, że wię cej tu - ry stów za glą da do So cha cze - wa. Ko ściół w Bro cho wie jest już pięk nie od no wio ny, wciąż nie są do stęp ne San ni ki. W pa - ła cy ku, w któ rym zo sta nie urzą dzo ne za fun du sze unij ne no wo cze sne Cen trum Cho pi - now skie, trwa wła śnie grun - tow ny re mont do da je. W Po zna niu jed nak przed sta - wi cie le Ma zow sza nie bę dą mó wi li tyl ko o Cho pi nie. Pod - czas kon fe ren cji Prze rwa ne Jed nym z tar go wych wy da - rzeń bę dzie spo tka nie z po dróż - ni kiem Mar kiem Ka miń skim, któ ry w pre lek cji pt. Jak nie - moż li we sta ło się moż li we Po - dróż nik opo wie o swo ich wy pra wach na Bie gun Pół noc - ny, na Ki li man dża ro i o po dró ży z ro dzi ną po Pol sce i Nor we gii. Po świę ci też nie co miej sca pro - jek to wi Eks pe dy cja Wi sła. ma rze nia ma zo wiec ki Urząd Mar szał kow ski oraz PIT po - dzie lą się do świad cze nia mi świe żo na by ty mi przy roz wią - zy wa niu dwóch ostat nich kry - zy sów. Tak się nie szczę śli wie zło ży ło, że oba te go rocz ne ban kruc twa do ty czy ły du żych to uro pe ra to rów za re je stro wa - nych w na szym re gio nie mó - wi Stel mań ska. Mam na dzie ję, że na sze spo tka nie bę dzie po cząt kiem dys ku sji na te mat jak roz wią zy wać te go ty - pu kry zy sy, a jesz cze le piej: nie do pusz czać do nich! LOK 21 paź dzier ni ka 2010 Paw. 14B, sala B, godz W naj bliż szym cza sie pla nu - je my kon fe ren cję z udzia łem po - li ty ków i eko lo gów, na któ rej przed sta wi my wspól ną wi zję wy - ko rzy sta nia po ten cja łu eko no - micz ne go i tu ry stycz ne go Wi sły mó wi Ewa Mil lack z Fun da cji Mar ka Ka miń skie go. JM Cen trum Pra so we sa la kon fe ren cyj na 22 paź dzier ni ka 2010 Paw. 10, godz

5 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE WYDANIE SPECJALNE Tour Salon 2010 codziennie 1 5

6 6 codziennie 1 WYDANIE SPECJALNE Tour Salon 2010 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE W zbliżającym się sezonie oferta na Maroko znane i nieznane Tour Salon będzie dla biura Maroko Travel okazją do wypłynięcia na biznesowe szerokie wody. Ma ro ko Tra vel jest to uro pe - ra to rem spe cja li zu ją cym się wy łącz nie w wy pra wach do Ma ro ka. Pod sta wą je go ofer - ty jest stan dar do wy wy po czy - nek w Aga di rze, ale tak że wy ciecz ki ob jaz do we, te ma - Kraj partnerski W 2011 roku w Maroko będzie krajem partnerskim targów Tour Salon tycz ne, wy jaz dy in te gra cyj ne oraz nie stan dar do we, do pa - so wa ne do in dy wi du al nych po trzeb klien ta. Na szym za mia rem jest do - tar cie do jak naj szer szej gru - py klien tów in dy wi du al nych i biur po dró ży, któ re chce my za chę cić do sprze da ży na szej ofer ty. Wie le biur pod ję ło już z na mi współ pra cę, ale za - mie rza my roz sze rzyć sieć sprze da ży. Dzię ki pre zen ta - No we kie run ki w biu rze Olimp Tra vel Organizator rozpoczyna sprzedaż w zimowej Szwajcarii i Austrii Biu ro po dró ży Olimp Tra vel przy go to wa ło no wy ka ta log z ofer tą zi mo wą dla nar cia rzy, któ - ry zo sta nie ofi cjal nie za pre zen - to wa ny na tar gach To ur Sa lon. Z no wo ści po ja wi ły się w nim przede wszyst kim dwa kie run ki, któ rych do tąd to spe cja li zu ją ce się we wy jaz dach do Włoch biu - ro nie sprze da wa ło Szwaj ca ria i Au stria. Roz sze rzo na zo sta ła tak że ofer ta wło ska, w któ rej no - wo ścią są ośrod ki Bar do nec chia, Ce sa na i Mon te Ci mo ne. Waż - ne są rów nież ce ny, któ re w sto - sun ku do ro ku ubie głe go są niż sze o zł mó wi cji na szej fir my na tar gach To ur Sa lon ma my za miar za ist nieć w świa do mo ści klien tów ja ko spe cja li ści w za kre sie wy jaz dów do Ma - ro ka mó wi Ewa Przy sta no - wicz, kie row nik biu ra Ma ro ko Tra vel. Biu ro pla nu je tak że przy - bli żać klien tom kli mat, sma - ki i za pa chy Ma ro ka po przez sprze daż pro duk tów ma ro - kań skich w Pol sce. JM Ro bert Ochwat, pre zes biu ra. W su mie w ofer cie znaj du je się w tym ro ku po nad 40 ho te li, a w każ dym gru py z Olimp Tra vel li czą osób od grud - nia do kwiet nia. Ob słu gu je my za rów no klien tów in dy wi du al - nych, dla któ rych przy go to wa li - śmy bo ga tą ofer tę na gro dzo ną go dłem Li der Ryn ku, oraz Eu ro Le ader Naj lep sza fir ma w Pol - sce w za kre sie or ga ni za cji wy - jaz dów nar ciar skich w Al py i Do lo mi ty wło skie, jak i gru py zor ga ni zo wa ne od kil ku na stu do na wet kil ku set osób do da je Ro bert Ochwat. JM Toursalon 2009 Tak było rok temu Żywiołowi 2Uro 3Na 4 Stoisko i spontaniczni Włosi dali przykład, jak się dobrze bawić da pięk nych Sło wa czek z ze spo - łu G -Strinx rzu ca ła na ko la na targach można było spotkać uczestników programu You Can Dance Wiadomości Turystycznych było areną ożywionych dyskusji branżowych 2 Alpetour pączkuje Licz ba re gio nów, w któ - rych fir ma Al pe to ur ofe ru je w tym se zo nie wy po czy nek na nar tach, uro sła z 5 do 14. W ka ta lo - gu, przy by ło wie le no wych ośrod ków w Au strii (m.in. re gio ny Stu bai i Zit ter tal) oraz Wło szech (m.in. w Val di Fas sa, Val di Fiem me, Pa ga nel la). Za czę li śmy se zon już w paź dzier ni ku i bę dzie trwał aż do ma ja mó wi Krzysz tof Kaw ka, Al pe to ur Pol ska. JM Alpetour potwierdza: majówka na nartach została przyjęta bardzo ciepło przez Polaków. Przez Pragę taniej na Cypr Cy pryj ska Or ga ni za cja Tu ry stycz na przy go to wa ła cie ka wy pro gram skie ro wa ny do pra cow ni ków biur po dró ży. Od li sto pa da do mar ca bę dą oni mo gli sko - rzy stać z ty go dnio wych po by tów na Cy prze w ce nie zł. Ofer ta, któ rej pre mie ra od bę dzie się na To ur Sa lo nie, obej mu je prze lot li nia mi Czech Air - li nes z mię dzy lą do wa niem w Pra dze, po byt w ho te lu i je den po si łek. Je den pa kiet jest prze zna czo ny dla dwóch osób. Jest to ofer ta pro wa dzo na przez nas. Pra cow nik biu ra po dró ży bę dzie mógł so bie wy brać do wol ny ho tel z przed sta wio nej przez nas li sty mó wi Ma rze na Olej nik, dy rek tor COT w Pol sce. JM Cy pryj ska Or ga ni za cja Tu ry stycz na, paw. 5, sto isko 15 Wiel ko pol ska. Wiel ka hi sto ria, wiel ka przy go da Pro jek tem za rzą dza biu ro Wiel ko pol skiej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej. To no we ha sło pro mo cyj ne wo je wódz twa wiel ko pol skie go. Zo sta ło ono za pre zen to wa ne wraz z od świe żo nym lo go tu ry - stycz nym 14 paź dzier ni ka w Cen trum Pra so wym Mię dzy - na ro do wych Tar gów Po znań - skich. To część pro jek tu pt. Kom plek so wa pro mo cja wio dą cych pro duk tów tu ry - stycz nych Wiel ko pol ski re ali zo wa ne go w ra mach Wiel - ko pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go na la - ta JM

7 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE WYDANIE SPECJALNE Tour Salon 2010 codziennie 1 7 Tu ry sty ka przy gra nicz na się roz pę dza Codziennie 1 TOUR SALON 2010 Pierw sze go dnia tar gów To ur Sa lon Nie miec ka Cen tra la Tu ry sty ki (DZT) za pre zen tu je ofer tę tu ry sty ki przy gra nicz nej i moż li wo ści współ pra cy pol - sko -nie miec kiej w jej ra mach. DZT od daw na współ pra cu je z Pol ską Or ga ni za cją Tu ry stycz - ną w za kre sie wspie ra nia roz - wo ju i pro mo cji tu ry sty ki na te re nach le żą cych po obu stro - nach gra ni cy pol sko -nie miec - kiej. Nie daw no obie or gani za cje pod pi sa ły umo wę, któ - rej efek tem ma być zin ten sy fi - ko wa nie współ pra cy re gio nów przy gra nicz nych i wzmoc nie - nie po zy tyw ne go wi ze run ku tych te re nów. Oka zją do wza - jem ne go po zna nia się przy - szłych part ne rów biz ne sowych i do przed sta wie nia ofert ma ją być warsz ta ty pol sko - -nie miec kie, któ re od bę dą się w przy szłym ro ku. O do kład - nym ter mi nie, miej scu i for mie te go przed się wzię cia po in for - mu je my w trak cie pre zen ta cji mó wi Aga ta Płoń ska, z biu ra DZT w Pol sce. JM 20 paź dzier ni ka 2010 Paw. 6A, sala 2, godz Krótko Autobusy z siecią Od te go se zo nu biu ro po dró ży FunC lub wpro - wa dza re zer wa cję miej sc w au to ka rze. Do dat ko wo w au to bu sach zo sta ły za - mon to wa ne urzą dze nia, któ re umoż li wią bez prze - wo do wy do stęp do in ter - ne tu. Za sto so wa na tech no lo gia udo stęp nia usłu gi tak że w miej scach o ogra ni czo nym za się gu sie ci ko mór ko wych in for mu je Mag da Iwa - now ska z FunC lub. JM Krótko Integracja w świecie dziecięcych marzeń Wio ska in diań ska po ło - żo na w Jó ze fo wie w wo je wódz twie wiel - ko pol skim to cie ka wy pro dukt tu ry stycz ny, któ ry mo że sta no wić ele ment ofer ty fir mo we - go spo tka nia in te gra cyj - ne go. W sce ne rii dzikiego zachodu moż na zor ga ni zo wać cie ka wą im pre zę z za ba wa mi, któ re po zwo lą się po czuć jak praw dzi wy Sie dzą cy Ba wół lub Rą czy Je leń. Na tar gach To ur Sa lon możemy za po znać się ze szcze gó ła mi in diań skiej ofer ty.

8 8 codziennie 1 WYDANIE SPECJALNE Tour Salon 2010 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Zasmakuj Sławy Sława położona jest nad brzegami dużego i czarującego Jeziora Sławskiego, którego brzegi zasnute mgłą wydają się nie mieć końca Gmina, znajduje się na pograniczu Dolnego Śląska i Wielkopolski. Prawdziwym skarbem Sławy jest przyroda i jej walory turystyczne. W czerwcu ubiegłego roku podczas Powitania Lata, Telewizja Gorzów Wlk., nadała Gminie Sława honorowy tytuł Stolicy Lata 2009 Województwa Lubuskiego. Osoby lubiące sporty wodne i atrakcje związane z wodą nie będą się nudzić. W większości ośrodków wypoczynkowych znajdują się wypożyczalnie sprzętu pływającego, a zainteresowani poznaniem tajników żeglarstwa mogą wsiąść udział w weekendowym kursie żeglarstwa. Prócz osób, które mają wiatr w żaglach, wędkarze również znajdą coś dla siebie. Wszystkie wody obwodu objęte są strefą ciszy dlatego też, można miło spędzić czas i choć przez chwilę poczuć prawdziwy oddech przyrody Turystów którzy nie przepadają za wodą, zapraszamy do wzięcia udziału w wycieczce rowerowej lub pieszej po czystych i jakże pięknych okolicach! Na terenie gminy znajduje się m.in.: szlak zielony, żółty oraz dwie ścieżki przyrodniczo-leśne. Niedaleko Sławy (w Lubiatowie) znajduje się również ścieżka konna Szlak Konny Dwóch Pętli oraz rancho dla osób chcących spędzić wczasy w siodle. Sława to miejsce gdzie dziewicza przyroda, bogata tradycja i nowoczesna baza turystyczna splotły się w jedno, tworząc idealne miejsce zarówno do uprawiania sportów wodnych, jak i całorocznego wypoczynku. Ważniejsze imprezy, które odbywały się w sezonie letnim: Ogólnopolski Festiwal Bluesowy Las, Woda&Blues Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Letnich (żeglarstwo, triathlon) LUBUSKIE 2010 Papieski spływ kajakowy Regaty o Puchar Ziem Zachodnich zaliczane do Pucharu Polski w klasie Omega Dni Morza Powitanie Lata w Sławie z TV Gorzów Wlkp. Zlot Garbatych Bolidów Summer Rock Festival (wystąpił: HUNTER) Bluesobiegi Sławskie Sławska Noc Reggae ( wystąpił: m.in. JAMAL) Lato Bez Granic (wystapił: R. Janowski, Gwiazda Wieczoru LADY PANK) Regaty Australijskie. Urząd Miejski Sława, ul. H. Pobożnego 10, Sława, Tel , Faks ,

9 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE WYDANIE SPECJALNE Tour Salon 2010 codziennie 1 9 Agroturystyka niewykorzystany atut! Kwa te ry Sto wa rzy sze nia Agro tu ry stycz ne go Żubr to dru gie do my, bu do wa ne z my ślą o dzie ciach czy odzie dzi czo ne po ro dzi cach, cza sem trak to wa ne ja ko in we sty cja. Za pew nia ją go ściom peł ną pry wat - ność. Wspól ny sa lon, ta ras czy ła zien ka (jest ich na ogół mniej niż sy pial ni) nie bę dą krę pu ją ce dla więk szej ro dzi ny czy gro na przy ja ciół. Gdy upodo ba nia go ści i go spo da rzy (a każ dy z nich to in dy wi - du al ność) oka żą się zgod ne, po byt zy - sku je pa sjo nu ją cą opra wę. Ro man Woł ko wyc ki swo ją kwa te rę Nad Sta wa mi w Bia ło wie ży prze zna cza dla mi ło śni ków przy ro dy. Sam nie gdyś po lo wał - w my śliw skim sa lo nie wi szą wy pcha ne tro fea. W sta wach plu ska ją ry by, któ re go ście mo gą so bie sa mo dziel - nie zła pać na węd kę, a po tem spo żyć w ob szer nej al ta nie. W oko li cy znaj du je się też kwa te ra Bo ra -Zdrój w Lew ko wie No wym. Jej wła ści cie le pań stwo Ko - złow scy w czę ści po se sji za aran żo wa li ka wa łek pusz czy, w sto do le urzą dzi li skan sen et no gra ficz ny, ale dom dla tu ry - stów ma wszyst kie wy go dy. Pod czas pik ni ku, przy re gio nal nych sma ko ły - kach, wy stę pu je ze spół Na rew czan ki z re per tu arem lu do wych przy śpie wek i in sce ni za cją ob rzę du za ślu bin. Z ko lei w po bli skiej kwa te rze Pod Gru szą w Gra bow cu ni cze go nie trze ba in sce ni zo wać. Pa ni Ni na Le oniuk mó wi tu tej szą gwa rą, a wy naj mu je dom swo - ich ro dzi ców, z tra dy cyj nym pie cem, świę tym ką tem, mo ni dłem, ręcz nej ro - bo ty chod ni ka mi i ko sza mi. Bę dąc w Bia ło wie ży war to też od wie - dzić Za ci sze An ny w Haj du kowsz czyź - nie. To ob szer ny dom pod la sem z ta ra sem, sa lo nem, anek sem ku chen - nym, kil ko ma sy pial nia mi i dwo ma ła - zien ka mi. Na po sił ki wę dru je się do sta re go do mu. O zmierz chu go spo darz Agroturystyka to mocna strona krajowej turystyki wie zie na am bo nę: moż na ob ser wo wać dzi ki wy cho dzą ce na żer. Nie spo sób omi nąć go spo dar stwa Eu - ge niu sza Woł ko wyc kie go (kwa te ra Bu - kwi ca w Za błot czyź nie),któ ry swo im go ściom po ka zu je gdzie ro śnie bu kwi ca i jak spo rzą dzić z niej bar dzo zdro wą na - lew kę. To pre zes Bia ło wie skie go Sto wa - rzy sze nia Agro tu ry stycz ne go Żubr (www.agro bia lo wie za.pl), do któ re go na - le żą go ścin ne pusz czań skie do my. LOK Krótko O komercjalizacji produktu Jed nym z waż niej szych wy da - rzeń tar gów To ur Sa lon bę dzie Okrą gły Stół Bran ży Tu ry stycz nej or ga ni zo wa ne przez PIT, POT i MTP spo tka nie po świę co ne te - ma ty ce ko mer cja li za cji pro duk tu tu ry stycz ne go. Zda niem Jó ze fa Ra taj skie go, wi ce pre ze sa PIT, po - ję cie pro dukt tu ry stycz ny jest nad uży wa ne bez świa do mo ści, co ono tak na praw dę ozna cza. Pro - ble mem zwłasz cza pol skich biur po dró ży jest to, że na ich sto - iskach na tar gach bra ku je go to - wych ofert tu ry stycz nych z ce na mi, a od wie dza ją cy je klien ci nie rzad ko są od sy ła ni na stro ny in ter ne to we. Jak to zmie nić? O tym wła śnie bę dą dys ku to wać przed sta wi cie le bran ży. Spo tka nie jest za mknię te dla me diów i pu blicz no ści. JM 21 paź dzier ni ka 2010 Paw. 14A, sala Duża, godz Eurostar inwestuje miliony w szybsze pociągi Fir ma ogło si ła, że za mie rza prze zna czyć 700 mln fun tów na od no wie nie swo jej flo ty oraz za kup no wych po cią gów, któ re skró ci ły by czas po dró ży na tra sie Lon dyn Pa ryż. Re ali za cja in we sty cji, któ ra zo sta nie sfi nan so wa na ze środ ków ban ko wych oraz wła - snych ope ra to ra, ru szy w przy szłym ro ku i prze wi du je za kup no wych skła dów oraz po now ną aran ża cję po cią gów, któ rej do ko na wło ska fir ma Pi nin fa ri na. Po cią gi Eu ro star bę dą mo gły jeź dzić po to rach przy sto so - wa nych do roz wi ja nia wy so - kiej pręd ko ści, co umoż li wi fir mie włą cze nie do siat ki roz - kła dów jaz dy po łą czeń bez prze sia dek na róż nych tra sach eu ro pej skich. Skła dy bę dą dys po no wa ły miej sca mi dla 900 pa sa że rów i ich ba ga ży, co ozna cza zwięk sze nie po jem - no ści o jed ną pią tą w sto sun - ku do te raź niej szo ści. Z uwa - gi na fakt, że po cią gi Eu ro star roz wi ną pręd kość do 200 mil/godz. (pra wie 322 km/godz.), prze jazd na tra sie Lon dyn Pa ryż mo że skró cić się o dwie go dzi ny, na od cin - ku Lon dyn Am ster dam bę - dzie trwał po ni żej czte rech go dzin, a ze sto li cy Wiel kiej Bry ta nii do Ge ne wy po dróż ni bę dą je chać oko ło pię ciu go - dzin. MG 322km/godz dzięki takiej prędkości prze jazd na tra sie Lon dyn Pa ryż mo że skró cić się o dwie go dzi ny.

10 10 codziennie 1 WYDANIE SPECJALNE Tour Salon 2010 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Regionalna wieża Babel Czy pol skie re gio ny ma ją wła sny wi ze ru nek, czy tel ne gra ni ce, zde fi nio wa ną toż sa mość? Od po wiedź Ste fa na Brat kow - skie go, in te lek tu ali sty i dzia ła - cza spo łecz ne go, dzien ni ka rza i pi sa rza (au tor ksią żek m.in. Naj krót szej hi sto rii Pol ski, Po dró ży do no wej prze szło ści, sce na riu sza se ria lu Naj dłuż sza woj na no wo cze snej Eu ro py ), ho no ro we go pre ze sa Sto wa rzy - sze nia Dzien ni ka rzy Pol skich, a ostat nio lau re ata na gro dy Zie- mi, wie lu mo że roz cza ro wać. W Pol sce nie wy kształ ci ły się re gio ny o sil nej toż sa mo ści. Na sza hi sto ria wie lo krot nie zmie nia ła ich gra ni ce, po wo jen - ne po dzia ły ad mi ni stra cyj ne nie uwzględ nia ły tra dy cji. W in - nych eu ro pej skich kra jach cią - żą ce ku so bie księ stwa czy hrab stwa zjed no czy ły się sto - sun ko wo póź no (np. nie miec ka Rze sza to twór XIX -wiecz ny), gdy każ da z tych kra in mia ła już za so bą od ręb ną hi sto rię, ugrun to wa ną oby cza jo wość, wła sny do ro bek kul tu ral ny. Kró le stwo Pol ski ja ko jed no li ty twór pań stwo wy po wsta ło wcze śnie, dzię ki wo jow ni cze - mu ple mie niu Lę dzian co po sta ram się udo wod nić w książ ce, któ rą obec nie pi szę któ re zdo mi no wa ło in ne ple - mio na. Roz bi cie feu dal ne nie przy wró ci ło tra dy cyj nych struk tur. Rzecz po spo li ta szla - chec ka by ła wie lo na ro do wa, więc zróż ni co wa na na in nym po zio mie. Za bor cy usta na wia li gra ni ce na rze kach, wo kół któ rych nie gdyś re gio nal ne wspól no ty bu do wa ły swój byt, prze ci na jąc na pół re gio ny o w mia rę jed no li tej kul tu rze lu do - wej. Resz ty po mie sza nia i za - plą ta nia do peł ni ła po wo jen na zmia na gra nic oraz ma so we prze sie dle nia i mi gra cje. Chy ba więc nie na le ży pod - kre ślać na si łę spe cy fi ki re gio nu. Wo je wódz two ma zo - wiec kie obej mu je wszak część Pod la sia i Zie mię Ra dom ską, utra ci ło zaś choć by rdzen nie ma zo wiec ką Zie mię Raw ską - na rzecz woj. łódz kie go. War to jed nak sza nu jąc re lik ty re gio nal nej od ręb no ści (np. w lu do wej kul tu rze), włą czać je w pro duk ty tu ry stycz ne. Bę dzie to i praw dzi we i atrak - cyj ne. Jak pro po no wa na przez Urząd Mar szał kow ski Wo je - wódz twa Ma zo wiec kie go Pre zen ta cja Kur piów. Gad ki kur piow skie, ka ba ret i pio sen ki. (śro da, czwar tek, pią tek, so bo ta, godz , pa wi lon 5, sce na). region War to sza nu jąc re lik ty re gio - nal nej od ręb no ści (np. w lu - do wej kul tu rze), włą czać je w pro duk ty tu ry stycz ne. Krótko Sky Club i Ter ra Ma re wspól nie za pre zen tu ją no we ka ta lo gi Biu ro po dró ży Sky Club prze pro wa dzi ło ba da nie, z któ re go wy ni ka, że jest ono naj czę ściej po le ca nym klien - tom or ga ni za to rem wy jaz - dów ty pu all in c lu si ve. Tą in for ma cją, jak rów nież no - wo ścia mi w ofer cie na la to 2011, biu ro po dzie li się z go - ść mi tar go wy mi pod czas kon fe ren cji or ga ni zo wa nej wspól nie z fir mą Ter ra Ma - re. W ka ta lo gu Sky Club po - ja wi ły się no we kie run ki wy spy Fu er te ven tu ra, Djer - ba, Kos i Ibi za oraz w hisz - pań ska An da lu zja. Na szych klien tów na pew no za in te re su je in for ma cja, że ma my już gwa ran cję ubez - pie cze nio wą na rok 2011 do da je Alek san dra Pa nuś, kie row nik dzia łu agen cyj ne - go Sky Club. JM Pre zen ta cja ofer ty na la to Or ga ni za tor: Sky Club, Ter ra Ma re Paw. 14 B, sa la na 1. pię trze Węgry nie w Schengen Wła dze lot ni cze Re pu bli ki Wę gier skiej zmie ni ły re gu la - cje praw ne do ty czą ce od pra - wy pa sa że rów po dró żu ją cych tran zy tem do oraz z Bu da pesz tu. Obec nie pod le - ga ją oni ta kim sa mym za sa - dom jak przy wy lo cie do kra jów stre fy Non -Schen gen. Po przej ściu od pra wy bi le to - wo -ba ga żo wej oraz kon tro li bez pie czeń stwa pa sa że ro wie po dró żu ją cy z War sza wy do sto li cy Wę gier bę dą mu sie li przejść przez kon tro lę do ku - men tów pro wa dzo ną przez Straż Gra nicz ną. Wy lot z bu - da pesz tań skie go lot ni ska do państw stre fy Schen gen rów nież wią że się z ko niecz - no ścią od by cia kon tro li do ku - men tów. MG

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY M A J 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY Czasopismo pracowników spółek Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/2 Numer 109 Maj 2014 FIAT

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła.

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. 1 CZERWCA 2008 Nr 11 (191) W desz czu zło ta Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. Ta ki mi okrzy ka mi po wi ta li ki bi ce (18 ma ja) przed ra tu szem pił ka rzy

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56 Fiat Croma Wielki powrót fiat wokó nas rok 9 numer 56 czerwiec/lipiec 2005 Odpowiedzialny za edycj w

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - Nr 245 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL ISSN 1233-0086

PISMO BEZPŁATNE - Nr 245 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL ISSN 1233-0086 PISMO BEZPŁATNE - Nr 245 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 LIPIEC 2014 K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y 27.06-13.07 WIECZORY W ARSENALE XVIII FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ WWW.WIECZORYWARSENALE.PL

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 15 paںdziernika 2013 r., nr 281, rok VII Pierw sza na zie miach pol skich in sty tu - cja sp ³ dziel

Bardziej szczegółowo

Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów

Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów 1 WRZEŚNIA 2008 Nr 15 (195) Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów W Szkole Podstawowej nr 6 naprawiono dach za

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 GRUDZIEŃ 2014 K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y MIÊDZYNARODOWA GALA SYLWESTROWA w Auli Leopoldina Wœród wykonawców

Bardziej szczegółowo

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA Piekarnik, mikrofalówkę i psa yorka wystawił na licytację komornik z Wejherowa. Jego zdaniem to najlepszy sposób, by zmusić dłużnika do zwrotu pieniędzy * 2 dziś o zwierzętach Patryk Ogorzałek/AG Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Turystyka DOKĄD NA WEEKEND? Weekendowa 2013. Wydanie specjalne KRÓTKIE WYPADY TO PRZYSZŁOŚĆ

Turystyka DOKĄD NA WEEKEND? Weekendowa 2013. Wydanie specjalne KRÓTKIE WYPADY TO PRZYSZŁOŚĆ Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem, ul. Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16 www.wiadomosciturystyczne.pl e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący W PONIEDZIAŁEK 24 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Adam, Ewa WE WTOREK 25 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Anastazja, Eugenia W ŚRODĘ 26 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Szczepan, Dionizy REDAKTOR PROWADZĄCY

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo