PPP jako instrument wspomagający wdrażanie polityki regionalnej w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PPP jako instrument wspomagający wdrażanie polityki regionalnej w Polsce"

Transkrypt

1 PPP jako instrument wspomagający wdrażanie polityki regionalnej w Polsce IV Międzynarodowa Konferencja Dbając o zieloną przyszłość fundusze UE w sektorze środowiska Kraków, 6 grudnia 2011r. 1

2 Agenda prezentacji 1. PPP jako instrument wspomagający wdrożenie polityki regionalnej 2. Polskie doświadczenia w zakresie PPP 3. Platforma PPP => wspólne szukanie rozwiązań 4. Wyzwania związane z łączeniem funduszy UE z formułą PPP 5. Perspektywy dla PPP 2

3 1. PPP jako instrument wspomagający wdrażanie polityki regionalnej Osiągnięcie celów określonych w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego zależy od inwestycji na średnim poziomie rocznym co najmniej 3% PKB. Ograniczone możliwości wydatkowania środków publicznych (nowe wskaźniki długu publicznego od 2014 r. wynikające z ustawy o finansach publicznych) zmuszają stronę publiczną do poszukiwania nowych źródeł finansowania dla swoich zadań. Rosnąca rola prywatnych źródeł finansowania, funduszy pożyczkowych, gwarancji kredytowych i innych instrumentów finansowych. Potrzeba zwiększenia efektywności ekonomicznej infrastruktury publicznej w fazie inwestycji i utrzymania w celu lepszego wykorzystania zasobów. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego wskazuje partnerstwo publiczno-prywatne jako pożądane narzędzie inwestycji na poziomie regionalnym i krajowym. 3

4 1. PPP jako instrument wspomagający wdrażanie polityki regionalnej Finansowanie projektów - nie wszystkie inwestycje w infrastrukturę mogą być finansowane przez sektor prywatny bez publicznego wsparcia. Wówczas takie przedsięwzięcia wymagają tzw. opłaty za dostępność i / lub dotacji inwestycyjnych. Fundusze UE nie mogą być wykorzystywane do pokrycia płatności za dostępność, ale są bardzo skutecznym źródłem wspierania fazy inwestycyjnej projektu. Ramy prawne są wystarczające - ale brak jest sprawdzonych rozwiązań i wzorcowych / standardowych procedur, jak również odpowiedzi na pewne wątpliwości interpretacyjne (np. przeniesienie praw step in rights, kwestii podatkowych, amortyzacji) Brak doświadczenia zarówno na szczeblu rządowym jak i samorządowym 4

5 1. PPP jako instrument wspomagający wdrażanie polityki regionalnej PPP jest postrzegane jako środek do zamykania luki finansowania dla inwestycji w infrastrukturę. Polska jest obecnie miejscem wielu inwestycji i pozyskanie kapitału na te przedsięwzięcia nie jest już dużym problemem, tak jak bywało w przeszłości, ale: - wystąpił kryzys finansowy/zadłużeniowy co spowodowało znaczące ograniczenie finansowania dłużnego i kredytowych możliwości banków, - bardzo konserwatywna (restrykcyjna) polityka polskiego długu publicznego i budżetu obniża możliwości inwestycyjne strony publicznej. 5

6 Czy PPP może być alternatywnym realnym modelem pozyskania źródła finansowania dla inwestycji publicznych? 6

7 2. Polskie doświadczenia w PPP Projekty szczebla centralnego - niewielka ilość, ale o większej wartości - autostrady, infrastruktura kolejowa, budynki administracji państwowej, uniwersytety, szpitale kliniczne. Duże podmioty samorządowe (miasta, aglomeracje, regiony) - przewiduje się istotne inwestycje m.in. regionalne drogi, koleje (głównie otoczenie i dworce kolejowe), komunikacja miejska (drogi, mosty, szybkie tramwaje, parkingi), sektor ochrony środowiska (gospodarka wodno ściekowa, odpady), energetyka (ogrzewanie, oświetlenie ulic), szpitale, szkoły, kultura (muzea, teatr), sport i rekreacja (baseny, aquaparki, tereny rekreacyjne). 7

8 2. Polskie doświadczenia w PPP Projekty PPP na szczeblu samorządowym: - szerokie spektrum projektów w fazie przygotowania lub realizacji; - monitorowane przez kilka różnych podmiotów nie ma oficjalnych i wiarygodnych danych na temat bieżących projektów; - według różnych źródeł około 50 projektów komunalnych znajduje się obecnie w fazie przygotowawczej. 8

9 2. Polskie doświadczenia w PPP Małe podmioty samorządowe (powiaty, małe miasta, wsie) - bardzo duże różnice między projektami w odniesieniu do: zakresu projektów, ich kosztów, źródła finansowania / ryzyk, harmonogramu realizacji, wiedzy i doświadczenia zawodowego pracowników zaangażowanych w projekty. Szczególnie duże potrzeby w zakresie: programowania i fazy przedrealizacyjnej, organizacji i finansowania kosztów na etapie przygotowania inwestycji. 9

10 2. Polskie doświadczenia w PPP Wiele postępowań na wybór partnera prywatnego zostało anulowanych z powodu braku porozumienia pomiędzy stronami w fazie negocjacji; Wznowienia procedury przetargowej po modyfikacji dokumentacji przetargowej i projektowej, ale często odbywało się to bez wystarczającej uprzedniej konsultacji rynku; Ograniczona liczba zainteresowanych oferentów prywatnych. 10

11 2. Polskie doświadczenia w PPP Obszary problemowe: Wpływ projektów na wskaźniki zadłużenia JST (obecnie i po 2014 r.); Tryb wyboru partnera prywatnego; Rozliczenie opłaty za dostępność czy można w części zaliczać do nakładów inwestycyjnych? Gotowość instytucji projektów PPP; finansujących do sfinansowania Rozliczenia podatkowe - jak rozliczać podatek VAT, podatek od nieruchomości, amortyzację w projektach PPP? Projekty hybrydowe - jak pogodzić proces aplikowania o środki UE z procesem wyboru partnera prywatnego i nie stracić dotacji? 11

12 2. Polskie doświadczenia w PPP Zwiększenie potencjału strony publicznej jest możliwe poprzez: Lepszą koordynację instytucjonalną i transfer wiedzy, Kompleksowe, Promowanie najlepszych praktyk, mając na celu standaryzację procedur. 12

13 3. Platforma PPP => Wspólne szukanie rozwiązań

14 Platforma PPP Inicjatywa Ministra Rozwoju Regionalnego w celu wsparcia podmiotów publicznych w efektywnym korzystaniu z formuły PPP Zawarcie porozumienia o powołaniu Platformy PPP w dniu 26 stycznia 2011 r. jako instrumentu współpracy i wymiany wiedzy między instytucjami publicznymi Odbiorcy wsparcia: dostępność dla wszystkich instytucji publicznych Finansowanie: projekt pomocy technicznej MRR Formuła: otwarta, praca w horyzontalnych i sektorowych grupach roboczych Administracja: Departament Przygotowania Projektów Indywidualnych w MRR 14

15 Platforma PPP Otoczenie KE EPEC JASPERS PLATFORMA PPP Administracja: Dep. Przygotowania Projektów Indywidualnych w MRR Eksperci zewnętrzni Decyzje strategiczne: Zespół Sterujący Platformy PPP Rynek (wykonawcy, banki, ) Administracja rządowa i samorządy 15

16 Platforma PPP model działania Współpraca w grupach roboczych horyzontalnych (prawna i finansowa) oraz sektorowych; Wymiana wiedzy, dobrych praktyk i sprawdzonych rozwiązań dotyczących przygotowania i realizacji przedsięwzięć publicznoprywatnych; Wsparcie procesu przygotowania projektów pilotażowych poprzez zapewnienie profesjonalnego doradcy transakcyjnego; Zapewnienie podmiotom publicznym szerokiego dostępu do opinii, ekspertyz, analiz, raportów z audytów, wzorów umów, dokumentacji projektowych oraz innych dokumentów dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego; Promocja partnerstwa publiczno-prywatnego jako instrumentu efektywnej realizacji zadań publicznych. 16

17 Platforma PPP duże projekty pilotażowe Sektor gospodarki odpadami: System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania - Wybrany doradca transakcyjny ds. prawnych, finansowych i technicznych, - Badanie rynku, - Analiza możliwych modeli PPP, analiza otoczenia prawnego sektora, - Ogłoszenie o postępowaniu, - Przygotowanie dokumentacji przetargowej, - Ocena wniosków o dopuszczenie do procedury (11 wnioskodawców), Obecny etap: Negocjacje z pięcioma potencjalnymi partnerami z tzw. krótkiej listy Sektor ochrony zdrowia: Budowa szpitala powiatowego w Żywcu - Wybrany doradca na etapie negocjowania zapisów umowy PPP, - Współpraca w ramach prac Komisji Przetargowej, - Konsultacje z Ministerstwem Zdrowia, - Opracowanie Raportu z poprawności przeprowadzenia procedury wyboru partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. Budowa Szpitala Powiatowego w Żywcu pod kątem wykorzystania dobrych praktyk w projektach hybrydowych oraz projektowania rozwiązań na przyszłą perspektywę budżetową. Obecny etap: Podpisanie umowy PPP (15 września 2011 r.) oraz działania ukierunkowane na zamknięcie finansowe projektu PPP 17

18 4. Wyzwania związane z łączeniem funduszy UE z formułą PPP

19 Jak wkomponować dotację UE w model PPP? Gdzie jest granica kompromisu? Dotacja UE pokrywa wyłącznie część nakładów inwestycyjnych Model PPP opiera się na optymalizacji kosztów w całym cyklu życia projektu Model 1 (Fazowanie) Projektowanie i budowa realizowana w trybie tradycyjnym, finansowanie ze środków publicznych i dotacji UE Eksploatacja zlecona partnerowi prywatnemu Model 3 (Równoległe finansowanie) Równoległa budowa dwóch uzupełniających się części infrastruktury jednej ze środków publicznych (z udziałem dotacji), drugiej ze środków prywatnych Eksploatacja obu części zlecona partnerowi prywatnemu Model 2 (DBO) Projektowanie, budowa i eksploatacja zlecona partnerowi prywatnemu Dotacja UE pokrywa częśd kosztów budowy Model 4 (DBFO) Projektowanie, budowa, finansowanie i eksploatacja zlecona partnerowi prywatnemu Dotacja UE pokrywa częśd kosztów budowy, w zamian obniżone są płatności dla partnera prywatnego lub opłaty od użytkowników 19

20 Jak pogodzić proces aplikowania o środki UE z procesem wyboru partnera prywatnego i nie stracić dotacji? Nieznana wielkość kredytu/kosztó w finansowych Nieznane ceny usług Obowiązek monitorowania dochodów do czasu przedłożenia KE dokumentów z zamknięcia programu Nieznana wysokość finansowania prywatnego Nieznana wielkość dotacji Nieznana luka finansowa Nieznane przychody Wzrost przychodów generowanych w ramach projektu lub obniżenie nakładów inwestycyjnych może być podstawą do rekalkulacji luki finansowej i ewentualnego zwrotu części dotacji 20

21 Ścieżka postępowania projektów dla hybrydowych (środki UE + PPP) Postępowanie o udzielenie zamówienia na wybór partnera prywatnego Analizy ex-ante, Konsultacje rynkowe Wnioskowanie o środki UE Wniosek o dofinansowanie Ocena wniosku na poziomie krajowym oraz JASPERS Ogłoszenie postępowania Umowa o dofinansowanie Przekazanie wniosku do KE Negocjacje Ocena wniosku przez KE Wybór partnera prywatnego Aktualizacja wniosku Decyzja KE Zamknięcie finansowe 21

22 Fundusze UE i Grudzień 2011 Grudzień 2012 Grudzień 2013 Grudzień 2014 Grudzień 2015 Listopad budżet i zasady finansowo-organizacyjne NPF -> strategia narodowa programy krajowe -> programy funduszy UE przygotowanie dokumentacji projektowej decyzje administracyjne, konsultacje społeczne zamówienia publiczne realizacja projektu rozliczenie projektu 22

23 5. Perspektywy dla PPP w Polsce

24 Platforma PPP projekty pilotażowe Drogi i mosty droga w Dąbrowie Górniczej i drogi wojewódzkie na Dolnym Śląsku Opieka zdrowotna szpital w Łańcucie i szpitale warszawskie Szkolnictwo kompleks szkół gminnych w Zawoji Mieszkalnictwo komunalne i socjalne projekt mieszkań socjalnych w Krakowie Budownictwo kubaturowe siedziba sądu w Nowym Sączu, siedziba MSWiA, centrum kultury w Zabrzu Ochrona środowiska spalarnie w Łodzi i w Koszalinie, projekty wod-kan Sport i rekreacja Termy Gostynińskie, basen w Muszynie Dworce i linie kolejowe - KDP 24

25 Zadania Platformy PPP na 2012 r. 1. Opracowanie prawnej i finansowej interpretacji definicji zagadnienia "opłata za dostępność" zarówno w zgodzie z Wytycznymi Eurostatu jak i regulacjami krajowymi, zwłaszcza w kontekście podziału ryzyk i rachunkowości budżetowej; 2. Sporządzenie metodologii analiz ryzyk w projektach PPP i ich podział pomiędzy stroną publiczną i prywatną w kontekście ich wpływu na klasyfikację pod kątem długu i deficytu sektora publicznego; 3. Przygotowanie wzorów standardowych dokumentów i podręczników sektorowych dla przygotowywania i realizacji projektów PPP; 4. Przygotowanie na potrzeby samorządów przejrzystej metodologii stosowania procedury zamówień publicznych, w tym procedury wyboru partnera prywatnego i pozacenowych kryteriów oceny ofert; 25

26 Zadania Platformy PPP na 2012 r. 5. Przeprowadzenie ewaluacji projektów PPP w celu zebrania i upublicznienia dobrych i złych praktyk PPP; 6. Kontynuacja wspierania sektora publicznego w przygotowaniu projektów PPP, w tym w zakresie stosowania procedur zamówień publicznych i negocjacji z partnerami prywatnymi (zwłaszcza w sektorze gospodarki odpadami, ochrony zdrowia, transportu i mieszkań komunalnych); 7. Wstępne prace nad utworzeniem polskiego Programu PPP na lata w kontekście przyszłej perspektywy finansowej oraz podejmowanie prób utworzenia krajowego funduszu celowego na finansowanie takich działań w projektach PPP jak analizy wstępne, przygotowanie dokumentacji, a także zapewnienie finansowego / prawnego / technicznego wsparcia na rzecz podmiotów publicznych w projektach PPP. 26

27 PPP w przyszłej perspektywie finansowej Nacisk na większe, bardziej elastyczne wykorzystanie instrumentów inżynierii finansowej, w celu promowania udziału inwestorów i instytucji finansowych z sektora prywatnego; Uproszczenie oraz zmniejszenie kosztów przygotowania projektów PPP, m.in. poprzez wprowadzenie nowej metody obliczania wysokości dotacji UE dla projektów generujących dochód opartej o uśrednione dochody dla sektora (flate rate revenues), a nie indywidualnie wyliczane dochody projektu. 27

28 PPP w przyszłej perspektywie finansowej Ponadto: Wykorzystanie doświadczeń z obecnych projektów pilotażowych: modelowe umowy, procedury, wzory dokumentów; Dalsza współpraca pomiędzy JASPERS, EPEC oraz MRR na płaszczyźnie łączenia PPP i funduszy UE, we współpracy z partnerami w ramach Platformy PPP; Rozstrzygnięcie kwestii problemowych na poziomie UE (procedura decyzyjna, określenie poziomu współfinansowania ze środków UE, beneficjent pomocy). 28

29 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Przygotowania Projektów Indywidualnych Krzysztof Siwek tel , fax Dziękuję za uwagę 29

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach realizacji projektów inwestycyjnych

Funkcjonowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach realizacji projektów inwestycyjnych Kamil Bodzoń Funkcjonowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach realizacji projektów inwestycyjnych 1. Wstęp Celem artykułu jest przedstawienie sposobu funkcjonowania i finansowania partnerstwa publiczno-prywatnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

Raport ze studiów przypadku PPP

Raport ze studiów przypadku PPP Raport ze studiów przypadku PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Warunki korzystania z niniejszej publikacji Europejskie Centrum Wiedzy PPP (European PPP Expertise Centre EPEC) to wspólna inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce

Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Jerzego Hausnera Autorzy: dr Irena Herbst dr Aleksandra Jadach-Sepioło Tomasz Korczyński Współpraca: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Studia BAS Nr 3(39) 2014, s. 181 212 www.bas.sejm.gov.pl Barbara Sajnaj* Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Investment financing the case of Poznań: The aim of this article is to in-

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomiędzy stroną publiczną i prywatną w kontekście ich wpływu na klasyfikację

Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomiędzy stroną publiczną i prywatną w kontekście ich wpływu na klasyfikację Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomiędzy stroną publiczną i prywatną w kontekście ich wpływu na klasyfikację projektu pod kątem długu i deficytu sektora publicznego WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2013 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel przewodniczący; prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

Wieloletnie programy rozwoju i finansowanie inwestycji drogowych i kolejowych w Polsce

Wieloletnie programy rozwoju i finansowanie inwestycji drogowych i kolejowych w Polsce Wieloletnie programy rozwoju i finansowanie inwestycji drogowych i kolejowych w Polsce W poprzednich numerach przedstawione zostały najlepsze praktyki w zakresie planowania i finansowania infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Agenda Inwestycje infrastrukturalne Samodzielność finansowa i inwestycyjna j.s.t. Źródła finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Przy współpracy z Publikacja powstała dzięki finansowaniu Kraków 2014 Dokumentacja mapy drogowej W dokumencie wykorzystano skróty opracowań, których pełna

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina Załącznik do Uchwały Nr 826 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku MIASTO KONIN PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 PROGRAM OPERACYJNY Konin, 2014 r. Wersja z 2_06_2014

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa wspólnotowa JESSICA dotychczasowe doświadczenia i szanse wdrożenia w województwie mazowieckim

Inicjatywa wspólnotowa JESSICA dotychczasowe doświadczenia i szanse wdrożenia w województwie mazowieckim Inicjatywa wspólnotowa JESSICA dotychczasowe doświadczenia i szanse wdrożenia w województwie mazowieckim Warszawa 2011 1 Opracowanie/Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie ul. Solec

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo