W Y N I K I F I N A N S O W E z a 3 Q

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W Y N I K I F I N A N S O W E z a 3 Q 2 0 1 4"

Transkrypt

1 W Y N I K I F I N A N S O W E z a 3 Q Warszawa, 8 września 2014

2 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Sygnity S.A. ( Spółka ), w szczególności nie zawiera informacji o papierach wartościowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży papierów wartościowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. Niniejsza prezentacja ani żadna jej część jak też fakt jej dystrybucji nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie stanowi ona też źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania. Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzieliły żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień co do ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii zawartych w niniejszej prezentacji. Oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji, które nie stanowią faktów historycznych są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości, w szczególności takich jak przewidywania co do przychodów z określonych rynków czy rozważania dotyczące rozwoju Spółki jej podmiotów zależnych oraz podmiotów stowarzyszonych i powiązanych ( Grupa Kapitałowa ), nie należy traktować jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji mogą ulegać istotnym zmianom. Ani Spółka ani żadna inna osoba nie ma obowiązku aktualizowania lub dbania o aktualność informacji zawartych w niniejszej prezentacji ani też poprawiania jakichkolwiek ewentualnych nieścisłości; wszelkie wyrażone w niniejszej prezentacji opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ani Spółka, ani jakikolwiek członek jej organów, pracownik wyższego lub niższego szczebla, ani też jakakolwiek inna osoba nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści. Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie kopii niniejszego dokumentu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wspomnianych wyżej ograniczeń i warunków.

3 KONSEKWENTNA REALIZACJA STRATEGII SIÓDMY Z RZĘDU KWARTAŁ Z POZYTYWNYMI WYNIKAMI Wzrost przychodów o 26% r/r (121 mln PLN) Wzrost zysku netto o 246% r/r (4 mln PLN) Backlog na 4Q 2014 wyższy o 27% r/r (96 mln PLN) BUDOWANIE WARTOŚCI Znacząca poprawa r/r efektywności sprzedażowej wyższa sprzedaż przy niższych kosztach sprzedaży zarówno w ujęciu 3Q i 9M Korzystniejsze warunki finansowania i niższe zadłużenie niższe koszty finansowe o 30% r/r (1,2 mln PLN) Koncentracja na kluczowych pionach i produktach: Wzmocnienie przychodów z kontraktów realizowanych w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym po stosunkowo słabszym okresie, obszar szczególnej ekspertyzy branżowej kontrybuuje więcej do wyników Wzmocnienie działalności Sygnity w obszarach sektora publicznego, o dobrych perspektywach wzrostu /e-zdrowie, Poczta Polska/

4 AGENDA Działalność operacyjna 1-3Q 2014 Wyniki finansowe za 1-3Q 2014

5 KONCENTRACJA NA KLUCZOWYCH PIONACH I PRODUKTACH 1-3Q STRUKTURA SPRZEDAŻY WG PIONÓW KLIENCKICH STRUKTURA SPRZEDAŻY WG GRUP PRODUKTOWYCH -2 p.p. r/r 14% 11% 1-3Q % ~ 89% sprzedaży w kluczowych pionach +5 p.p. r/r 18% 15% 1-3Q % 30% 52% 13% + 6 p.p. r/r 17% 46% +26 mln PLN 1-3Q % 17% 1-3Q % 24% 47% Publiczny Utilities Bankowy Pozostałe Usługi wdrożeniowe Usługi serwisowe Sprzęt Licencje

6 BACKLOG I ZABEZPIECZENIE PRZYCHODÓW PORTFEL ZAMÓWIEŃ* (mln PLN) ZABEZPIECZENIE PRZYCHODÓW (%)** +5% % 105% +27% 224 FY13 FY % 110% FY13 FY14 4QFY13 4QFY14 FY2014 FY % 80% *portfel zamówień (backlog) : -4QFY13 i FY przychody wynikające z umów zawartych do QFY14 i FY przychody wynikające z umów zawartych do **zabezpieczenie przychodów na rok jako procent zrealizowanych przychodów roku poprzedniego - obejmuje sumę wykonania za 1-3Q oraz backlog na 4Q FY13 FY14

7 ZABEZPIECZENIE PRZYCHODÓW ZABEZPIECZENIE PRZYCHODÓW (mln PLN, %)* PORTFEL ZAMÓWIEŃ NA 4Q WRAZ Z WYKONANIEM ZA 1-3Q % % 105% 433 FY13 FY % 110% 83% 98% FY13 FY14 FY13 FY *zabezpieczenie przychodów na rok obrotowy obejmuje sumę wykonania za 1-3Q oraz backlog na 4Q (przychody z umów zawartych do ) : -FY13 wykonanie 1-3Q13 i przychody wynikające z umów zawartych do FY14 wykonanie 1-3Q14 i przychody wynikające z umów zawartych do % 80% FY13 FY14 -% - zabezpieczenie przychodów na rok jako procent zrealizowanych przychodów roku poprzedniego

8 AGENDA Działalność operacyjna 1-3Q 2014 Wyniki finansowe za 1-3Q 2014

9 WYNIKI FINANSOWE za 3Q 2014 tys. PLN 3Q 2014 (IV 14-VI 14) 3Q 2013 (IV 13-VI 13) Dynamika 3Q Q 2013 Przychody ,2% Zysk brutto ze sprzedaży ,1% Marża brutto ze sprzedaży (%) 19,1% 21,0% -1,1p.p. Wynik operacyjny (EBIT) ,3% Marża operacyjna (%) 4,7% 3,7% +1,0p.p. Koszty finansowe netto (647) (1 494) -56,7% Zysk brutto ,4% Zysk netto ,9% Marża netto (%) 3,3% 1,2% +2,1p.p. EBITDA % Marża EBITDA (%) 8,2% 8,1% +0,1p.p

10 WYNIKI FINANSOWE za 1-3Q 2014 tys. PLN 1-3Q 2014 (X 13-VI 14) 1-3Q 2013 (X 12-VI 13) Dynamika 1-3Q Q 2013 Przychody ,7% Zysk brutto ze sprzedaży ,7% Marża brutto ze sprzedaży (%) 19,6% 20,0% -0,4p.p. Wynik operacyjny (EBIT) ,5% Marża operacyjna (%) 5,2% 4,6% +0,6p.p. Koszty finansowe netto (2 990) (5 114) -41,5% Zysk brutto ,4% Zysk netto ,5% Marża netto (%) 3,3% 2,6% +0,7p.p. EBITDA ,3% Marża EBITDA (%) 8,7% 8,2% +0,5p.p.

11 PODSUMOWANIE 3Q 2014 VS. 3Q % przychody 121 mln PLN +246% zysk netto 4,0 mln PLN +27% backlog 4Q FY14 96 mln PLN 30,1mln PLN zadłużenie netto

12 SESJA Q&A

13 KONCENTRACJA NA KLUCZOWYCH PIONACH I PRODUKTACH 3Q STRUKTURA SPRZEDAŻY WG PIONÓW KLIENCKICH STRUKTURA SPRZEDAŻY WG GRUP PRODUKTOWYCH 7% 9% 43% ~ 93% sprzedaży w 3Q 2014 kluczowych 3Q 2014 pionach + 5 p.p. r/r 41% 52% 17% 20% 11% + 12 p.p. r/r 13% 16% 3Q % 17% 26% 10% 3Q % 47% Publiczny Utilities Bankowy Pozostałe Usługi wdrożeniowe Usługi serwisowe Sprzęt Licencje

14 ZADŁUŻENIE NETTO / EBITDA mln PLN długoterminowe 47,8 47,2 46,9 46,3 6,8 5,9 krótkoterminowe 7,1 5,5 5,3 13,3 44,5 5,5 Zadłużenie łącznie 55,0 52,7 52,2 59,6 51,3 51,4 Środki pieniężne 18,6 18,2 27,6 79,7 30,6 20,5 Zadłużenie netto 36,4 34,5 24,6 (20,1) 20,6 30,9 EBITDA 12m (krocząco) 23,2 30,7 36,0 36,4 36,8 39,0 Dług finansowy netto/ebitda (krocząco 12m) 1,57 1,12 0,68 (0,55) 0,56 0,79 *zadłużenie uwzględniające leasing finansowy

15 KAPITAŁ OBROTOWY mln PLN Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 180,5 210,7 175,6 212,7 Zapasy 21,1 18,2 20,4 32,5 Należności handlowe oraz pozostałe należności 129,4 108,5 124,3 159,4 Należności z tytułu dostaw i usług 90,8 80,3 72,2 87,9 Należności z umów długoterminowych 30,0 19,4 43,0 62,5 Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania 116,1 125,6 102,1 136,6 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 64,7 53,6 47,1 75,3 Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 27,6 79,7 30,6 20,5

16 mln PLN Wyniki finansowe za 3Q 2014 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 3Q zmiana kapitału obrotowego netto -16,0 mln PLN ,6-4,6 26,1-34, ,0-1,0 21,5 20,5 20, środki pieniężne przepływy z działalności operacyjnej przed zm. zob. i nal. zm. należności zm. zobowiązań przepływy z działalności inwestycyjnej przepływy z działalności finansowej środki pieniężne

17 mln PLN Wyniki finansowe za 3Q 2014 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 1-3Q zmiana kapitału obrotowego netto -29,1 mln PLN , ,6 +20,0-6,1-4, ,6 27,6 24,9 20,5 20,5 5 11,0 11,0 0 środki pieniężne przepływy z działalności operacyjnej przed zm. zob. i nal. zm. należności zm. zobowiązań przepływy z działalności inwestycyjnej przepływy z działalności finansowej środki pieniężne

18 GŁÓWNE TRENDY NA RYNKU PUBLIC Poprawa jakości danych i integracja rejestrów państwowych Budowa nowoczesnej administracji podatkowej i celnej Reorganizacja armii i przemysłu zbrojeniowego Optymalizacja systemu ochrony zdrowia Poprawa efektywności państwa w zakresie zabezpieczenia społecznego Perspektywa wymiany systemów finansowych w samorządach Ewolucja praktyki zamówień publicznych - upowszechnianie trybu dialogu technicznego w przetargach Przygotowania do nowej perspektywy budżetowej środków unijnych Sygnity w odpowiedzi na trendy na rynku Kompetencje w realizacji złożonych przedsięwzięć, pozwalające na wiarygodne przygotowywanie ofert i dostarczanie projektów. Doświadczenia w implementacji rozwiązań klasy COTS. Tworzenie rozwiązań na styku segmentów. Portfolio produktów o zdefiniowanej i realizowanej ścieżce rozwoju, odpowiadających na trendy nowej perspektywy budżetowej.

19 MINISTERSTWO FINANSÓW - PROJEKT KONSOLIDACJA I CENTRALIZACJA SYSTEMÓW CELNYCH I PODATKOWYCH /KIC2/ KIC2 Wartość umowy podpisanej w marcu 2014 roku to 29,4 mln PLN Nowoczesne Centrum Przetwarzania Danych MF zlokalizowane w Radomiu, świadczące usługi typu PaaS oraz IaaS z wykorzystaniem modelu przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Centrum Przetwarzania Danych w Radomiu, realizowana poprzez dostawę sprzętu IT wraz z usługami towarzyszącymi. Dostawy i wdrożenie obejmują technologie: infrastruktury serwerowej, magazynowania danych (macierze, biblioteki taśmowe) infrastruktury LAN i SAN (przełączniki) oprogramowania: systemowego Microsft, wirtualizacyjnego VMWare i narzędziowego IBM ROZLICZENIE PROJEKTU PLANOWANE NA 1QFY15 SILNA REFERENCJA Z OBSZARU INFRASTRUKTURALNEGO WZMOCNIENIE POZYCJI KLUCZOWEGO PARTNERA IBM NA RYNKU POLSKIM

20 POCZTA POLSKA ZINTEGROWANY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY WiEmPOST WIEMPOST Wartość umowy podpisanej 1 maja 2014r to maksymalnie 25,13 mln PLN brutto. Umowa podpisana na 24 miesiące z opcją przedłużenia na kolejne 12 lub 24. W ramach Umowy Sygnity świadczy usługi serwisu i rozwija oprogramowanie WiEmPOST, zapewniające logistyczną obsługę materiału pocztowego oraz usługi śledzenia przesyłek. Rozwiązania dedykowane zarówno do wewnętrznego wykorzystania przez pracowników Poczty Polskiej jak również przez jej klientów. Dla klientów dedykowane są nowoczesne narzędzia komunikacji, takie jak oprogramowanie na smartfony, usługi wykorzystujące SMS-y oraz maile. POZYSKANIE PESPEKTYWICZNEGO KLIENTA Z OGROMNYM BUDŻETEM - POCZTA POLSKA PLANUJE PRZEZNACZYĆ W LATACH NA INWESTYCJE (W TYM INWESTYCJE KAPITAŁOWE) PONAD 1,3 MLD ZŁ.

21 ISTOTNE PROJEKTY W SEGMENCIE PUBLIC Klient Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów WYBRANE Projekty realizowane w Q3 e-podatki Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej oraz migracja systemów (KIC2) Infrastruktura dla Publicznych Służb Zatrudnienia Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Poczta Polska Spółka Akcyjna Urząd ds. Cudzoziemców Viator utrzymanie i rozwój systemu dziedzinowego dla Wojewódzkich Urzędów Pracy Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej utrzymanie i rozwój systemu Centralna Baza Ofert Pracy system dla Publicznych Służb Zatrudnienia Utrzymanie Oprogramowania Syriusz System dziedzinowy zapewniający realizację zadań ustawowych Powiatowych Urzędów Pracy Utrzymanie w sprawności i rozwój OU POMOST_POMOST Std w latach System dziedzinowy wspomagający realizację zadań ustawowych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej Utrzymanie Statystycznej Aplikacji Centralnej E-zdrowie Umowa na wsparcie SODiR System wspomagający realizację zadań ustawowych realizowanych przez PFRON Umowa rozwojowa Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego Dostawa infrastruktury oraz budowa systemu VIS-MAIL - Krajowy System Konsultacji Wizowych Miasto Łódź Utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w latach

22 GŁÓWNE TRENDY NA RYNKU BANKOWO-UBEZPIECZENIOWYM Prognozowany wzrost wydatków na IT w sektorze bankowym 4,5%* w 2014, 4,6% w 2015 i o 4,7% w 2016** Konsolidacja rynku finansowego faza łączenia operacyjnego Zmiana regulacji prawnych w obszarach: sprawozdawczości, ryzyka kredytowego, ryzyka operacyjnego Zmiany regulacyjne GPW i KDPW Nowe modele i nowe technologie w bankowości i ubezpieczeniach cloud computing big data dostosowania biznesu do cyfrowego klienta Nacisk na customer experience Sygnity w odpowiedzi na trendy na rynku Usługa testów i migracji danych Rozwój i utrzymanie systemów Rekomendacja D SPID SIS II, Bazylea III FATCA - DiMon Solvency II Zmiany w Sidoma i Maestro projekt UTP BI Ubezpieczenia w Chmurze Ubezpieczeniowa Platforma Transakcyjna Bankowość mobilna INSYGNIS Elastyczna infrastruktura prywatnej chmury Źródło: *Gartner, Market Trends: Banking, Worldwide 2014; ** Celent w raporcie IT Spending in Banking: A Global Perspective ; CW TOP200, Edycja 2014

23 ISTOTNE PROJEKTY W SEGMENCIE BANKOWO-FINANSOWYM Klient Bank Zachodni WBK S.A. Narodowy Bank Polski Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. PLUS BANK S.A. (INVEST-BANK S.A.) Ingeniería de Software Bancario S.L. Bank BPH Bank Pekao S.A. Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Deutsche Bank Polska S.A. DNB Bank Polska S.A. WYBRANE Projekty realizowane w Q3 Usługi w obszarze migracji systemów Kredyt Banku do systemów BZWBK Usługi związane z rozwojem i modyfikacjami systemu Front-End Umowa Serwisowo-Rozwojowa Systemu ZSK Rozwój i modyfikacje Systemów ZSK-C/O i ZSK-KG Migracja i upgrade techniczny SGW, EOD i SOA Dostawa i wdrożenie serwerów Superdome Rozwój i Serwis Systemu FLEXCUBE Wdrożenie systemu Calypso Sprzedaż wrzutni nocnych Serwis dyspenserów kasjerskich Rozwój Systemu Flexcube (EMIR i inne) oraz serwis Flexcube Serwis i rozwój Systemu Sidoma Rozwój oraz serwis systemu centralnego PROFILE Rozwój oraz serwis systemu SOWK Usługi developerów Realizacja usług MRP Serwis systemu Maestro oraz pakiet zmian do systemu Rozbudowa systemu PLATO odpowiedzialnego za automatyzację procesów biznesowych Dostawa, wdrożenie oraz utrzymanie i serwis systemu do obsługi ubezpieczeń majątkowoosobowych Portal Inter Polska Dostawa modułów nowej sprawozdawczości ITS Dostawa systemu RWA (kalkulator wymogów kapitałowych) wraz z nową sprawozdawczością ITS

24 ISTOTNE UMOWY W SEGMENCIE BANKOWO-FINANSOWYM ZAWARTE W 3Q 2014 BPH 1,5 mln PLN ROZWÓJ SYSTEMU PROFILE Ponowne nawiązanie współpracy z klientem. Projekt dotyczy usług modyfikacji systemu Profile PKO Bank Hipoteczny 1,3 mln PLN FLEXCUBE Wdrożenie funkcjonalności systemu Flexcube obsługujące zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych. Pozyskanie nowego podmioty na rynku finansowym w Polsce PKO BP 4,9 mln PLN WDROŻENIE SYSTEMU CALYPSO Pierwsze w Polsce wdrożenie systemu Calypso. Budowanie w Sygnity kompetencji realizacyjnych w zakresie systemu Calypso BGŻ 1,0 mln PLN SYSTEM CENTRALNY Kontynuacja współpracy w zakresie rozwoju systemu Flexcube oraz rozwiązania IDEN2

25 GŁÓWNE TRENDY NA RYNKU UTILITIES Budowa inteligentnych sieci energetycznych Budowa systemów Smart Metering Planowane przyjęcie ustawy o OZE Zmiany w krajowym systemie elektroenergetycznym Centralizacja procesów Obsługi Klienta i Rozliczeń Rozwój uwolnionego rynku energii - Wzrost liczby klientów TPA Perspektywa budowy inteligentnych sieci energetycznych cele inwestycji w IT grup energetycznych to lepsza konsolidacja i kontrola kluczowych procesów korporacyjnych: projekty typu ERP (finanse, kontroling, HR itp.) projekty MIS (systemy informowania kierownictwa) zwiększenie przejrzystości i centralizacji obszarów wrażliwych (zakupy, inwestycje). Sygnity w sektorze utilities AMIgoS kompleksowy system klasy AMI i współpraca z producentami liczników e.e. Nowoczesne technologicznie i koncepcyjnie systemy do wspierania procesów związanych ze sprzedażą, obsługą klienta i rozliczeniami System SUS 2.0 Platforma SONET/JARC - baza do budowy ISC

26 GŁÓWNE OBSZARY INWESTYCJI IT W SEKTORZE ENERGETYCZNYM OBRÓT DYSTRYBUCJA OZE zarządzanie relacjami z klientem, pozyskania i utrzymania klientów systemy CRM zarządzające wiedzą o kliencie i jego potrzebach tworzenie i zarządzanie kanałami sprzedażowymi tworzenie i zarządzanie sieciami partnerskimi nowe kanały sprzedaży i obsługi klienta, np. portale, ebok tworzenie i rozliczanie ofert wieloproduktowych trading analityka nakierowana na własne potrzeby usprawnienia procesów utrzymania i rozwoju majątku oraz sieci dystrybucyjnej konwergencja i zbliżanie się do siebie systemów IT Information Technology oraz OT Operational Technology (np. spójne i zintegrowane podejście do łańcucha procesów przechodzącego przez systemy ERP, remontowe, GIS, SCADA oraz włączenie w te procesy w pełni zintegrowanej warstwy mobilnej) usprawnienia i standaryzacja komunikacji między uczestnikami rynku energii (spółkami dystrybucyjnymi, podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie) inteligentne opomiarowanie smart metering wymiana liczników, rozbudowa infrastruktury, przechowywanie danych pomiarowych, wdrażanie centralnych systemów zarządzania danymi odczytowymi i ich integracja z systemami akwizycyjnymi rozwój odnawialnych źródeł energii OZE dynamiczne bilansowanie sieci, zarządzanie infrastrukturą sieciową, identyfikacja anomalii i awarii oraz strat technicznych, rozwiązania automatyzujące analizy i obliczenia elektrotechniczne, modyfikacja systemów bilingowych

27 ISTOTNE PROJEKTY W SEGMENCIE UTILITIES Klient TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. PGE Dystrybucja S.A. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Lotos Paliwa Sp. z o.o. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ENERGA-OPERATOR S.A. Stredoslovenská energetika S.A. ENEA Operator Sp. z o.o. WYBRANE Projekty realizowane w Q3 Serwis systemu billingowego (multizbyt) Serwis systemów: Pomiarowy (espim), Zarządzanie Portfelem Kontraktów (PMS), Prognoza (CFS), Zmiana Sprzedawcy (CSS) Serwis Systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym (SONET) Serwis Systemu billingowego klasy Enterprise (multizbyt) Serwis systemów: Zmiana Sprzedawcy (CSS), Pomiary Odbiorców (CMS), Billing Dystrybucyjny (D3S), Obsługa Techniczna (MDMS), System Pomiarów Sieciowych (NMS), Zarządzanie Stratami (ELMS) Wdrożenie interfejsów do sytemu SAP z systemów billingowych D3S i multizbyt Wdrożenie Generalnej Umowy Dystrybucji Usługi Kompleksowej Serwis sprzętu na stacjach paliw PKN Orlen Utrzymanie i rozwój systemów: System Kasowy (PetroStation), System Centralny (PetroCentrum), System Centralny Obsługi Sprzedaży Flotowej (LotosBiznes) Serwis sprzętu na stacjach partnerskich Wdrożenie Systemu Zarządzania Infrastrukturą w PSG o. Tarnów - Etap III wdrożenie masowe Wdrożenie Generalnej Umowa Dystrybucji Usługi Kompleksowej w CSS Serwis Aplikacji Migracja systemu pomiarowego (SOE) do najnowszej linii produktowej AMIgoS (moduły: NMS, MAD, AMS) Serwis systemu pomiarowego SOE Serwis systemu billingowego multizbyt

CC Group Small&Midcap Conference, 4 th edition

CC Group Small&Midcap Conference, 4 th edition CC Group Small&Midcap Conference, 4 th edition Warszawa, 27 marca 2014 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Sygnity S.A. (

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie z działalności Infovide-Matrix S.A. w 2009 roku Warszawa, dnia 17 marca 2010 roku Spis treści 1. Przedstawienie Spółki...3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. DANE FINANSOWE 5 PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2011 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

SIEDZIBA GŁÓWNA. Kopernik Office Buildings Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa tel. (22) 290 88 00, fax (22) 290 88 01 biuro@sygnity.

SIEDZIBA GŁÓWNA. Kopernik Office Buildings Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa tel. (22) 290 88 00, fax (22) 290 88 01 biuro@sygnity. SIEDZIBA GŁÓWNA Kopernik Office Buildings Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa tel. (22) 290 88 00, fax (22) 290 88 01 biuro@sygnity.pl Należymy do pionierów rynku IT w Polsce. Działamy od 1991 r. Powstaliśmy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA PROSPEKT EMISYJNY Wola Info SA (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000063157) Oferta Publiczna 900.000 akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju grupy kapitałowej ATM Systemy Informatyczne S.A. na lata 2012-2013

Kierunki rozwoju grupy kapitałowej ATM Systemy Informatyczne S.A. na lata 2012-2013 Kierunki rozwoju grupy kapitałowej ATM Systemy Informatyczne S.A. na lata 2012-2013 Warszawa, czerwiec 2012 roku 1. Wprowadzenie W wyniku realizacji strategii ATM S.A. ogłoszonej na lata 2010-2011 nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Szanowni Akcjonariusze,

Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu WASKO S.A. przekazuję do Państwa rąk Skonsolidowany Raport Roczny za rok obrotowy 2009. Mam nadzieję, że informacje w nim zawarte pozwolą w sposób przejrzysty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Gliwice, dnia 15 września 2008 roku Strona 1 z 26 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH I

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax : (022) 519-08-33

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK-SEKOM SA W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK-SEKOM SA W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK-SEKOM SA W 2010 ROKU I. Informacje ogólne Firma: Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba: 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 94 Telefon: (022) 519-08-00 Fax: (022) 519-08-33

Bardziej szczegółowo

GRUPA ASSECO. Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

GRUPA ASSECO. Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku GRUPA ASSECO Skonsolidowany raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Obecność w ponad 30 krajach Uzyskana sprzedaż 5 898 mln za rok 2013 17 083 osób pracujących na uzyskane wyniki Wypracowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za I półrocze 2012 roku Warszawa, Sierpień 2012 Spis treści 1. Informacje ogólne o grupie kapitałowej... 3 1.1. Struktura grupy kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2012 ROKU Kraków, 30 kwietnia 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE...3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE...5 3. PRODUKTY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA w 2013 roku Wrocław, 26 marzec 2014 Spis Treści 1. DANE ORGANIZACYJNE... 3 1.1. Spółki Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2013... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r. Spis treści 1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH... 3 3. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ... 5 4. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006 obwoluta PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI ARTERIA S.A. Data zatwierdzenia: 31.10.2006 r. SALES OUTSOURCING COMPANY Emitent Oferujący

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU KRAKÓW, 30 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 5 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1. Najważniejsze informacje o Emitencie 1.1. Specyfika działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej rozpoczął działalność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo