Znak sprawy: DA.III Zielona Góra, r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak sprawy: DA.III.272.1.4.2014 Zielona Góra, 27.10.2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)"

Transkrypt

1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel , fax Znak sprawy: DA.III Zielona Góra, r. Wg rozdzielnika WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa lubuskiego oraz strefie transgranicznej. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z wpłynięciem do Zamawiającego w dniu: r. (faksem) pytań do treści SIWZ, udziela się następujących wyjaśnień: 1. Pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1.1. W związku z zapisem punktu XII.1.3) wymagającym od potencjalnego wykonawcy dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, zamawiający określił iż Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy zobowiązani są dysponować taborem kolejowym o odpowiednich parametrach technicznych oraz w ilości właściwej do zakresu zadania, przy czym do realizacji Zadania 2 Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma sprawnymi elektrycznymi zespołami trakcyjnymi o pojemności co najmniej 170 miejsc siedzących każdy. W związku z faktem, iż powyższy zapis w sposób nieuzasadniony i sprzeczny z obowiązującym prawem ogranicza konkurencje, preferując konkretnego wykonawcę, posiadającego elektryczne zespoły trakcyjne, uprzejmie prosimy o wykreślenie sformułowania dwoma sprawnymi elektrycznymi zespołami trakcyjnymi o pojemności co najmniej 170 miejsc siedzących każdy i zastąpienie go sformułowaniem dwoma sprawnymi składami pasażerskimi o pojemności co najmniej 160 miejsc siedzących każdy. Powyższy zapis ewidentnie preferuje jednego przewoźnika dysponującego nowoczesnym taborem kolejowym o podobnej liczbie miejsc, eliminując tym samym inne formy realizacji przewozów jak składy wagonowe czy popularne pojazdy serii EN57 mające ok 160 miejsc siedzących Zamawiający wyjaśnia, że na terenie województwa lubuskiego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonuje co najmniej trzech przewoźników, którzy dysponują taborem o napędzie elektrycznym. Pojemność popularnego w Polsce pojazdu serii EN57 wynosi więcej niż 170 miejsc siedzących. Dla zadania nr 2 dedykowany jest tabor elektryczny, gdyż linia komunikacyjna objęta tym zadaniem jest w całości zelektryfikowana. Wykreślenie takiego wymogu może doprowadzić do zastosowania przez Wykonawcę taboru o gorszych parametrach eksploatacyjnych i pogorszenia oferty przewozowej.

2 2. Pytania do treści załącznika nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2.1. W związku z zapisem punktu I.5. Szczegółowy rozkład jazdy pociągów uzgadniany będzie każdorazowo z Zamawiającym, a także punktu I.6. Relacje pociągów, ilość, terminy kursowania oraz odcinki, które powinny zostać objęte kalkulacją określono w tabeli uprzejmie prosimy o podanie szczegółowych wytycznych organizatora transportu do Rozkładu Jazdy 2014/2015 zawierające minimum: stację początkową, stację końcową, godzinę wiodącą, termin kursowania oraz minimalną liczbę pociągów planowanych do uruchomienia oraz ewentualne wytyczne w zakresie pojemności składów. Brak podania powyższych wytycznych, w zestawieniu uniemożliwia prawidłowe oszacowanie umowy, gdyż pozostawia w chwili złożenia oferty niewiadomą, co do szczegółowego zapotrzebowania na przewozy w niniejszym przetargu. Sytuacja taka uniemożliwia wyczerpuje znamiona art. 29 pkt 1 i 2, ustawy prawo zamówień publicznych, uniemożliwiając wykonawcy prawidłowe sporządzenie oferty, w szczególności poprzez brak możliwości rzetelnej wyceny usług przewozowych w tym szczególnie liczby niezbędnego taboru, personelu i kosztu dostępu do infrastruktury mających kluczowy wpływ na wysokość kosztów ponoszonych przez wykonawcę. Pragniemy zwrócić uwagę iż utrzymanie w mocy Państwa zapisu i brak podania szczegółowych wytycznych do rozkładu jazdy może wskazywać na ustawienie przetargu pod dotychczasowego przewoźnika. Zgodnie z regulaminem przyzwania tras tylko do końca października, a więc do dnia składania ofert w niniejszym postępowaniu możliwe jest składanie wniosków na indywidualny rozkład jazdy od dnia wejścia w życie rozkładu jazdy. Po tym terminie zarządca infrastruktury blokuje system i nie mam możliwości założenia zamówienia na jakikolwiek pociąg pasażerski. Tym samym bez względu na rozstrzygnięcie przetargu, realizację przewozów będzie mógł prowadzić tylko obecny przewoźnik, co w sposób rażący narusza ustawę prawo zamówień publicznych. Zamawiający, mając na uwadze ograniczone terminy narzucone przez zarządcę infrastruktury, nie podaje szczegółowego rozkładu jazdy w celu umożliwienia elastycznego ukształtowania oferty z wybranym Wykonawcą. Wnioski mogą być zatem składane w ramach wolnej przepustowości, a konstrukcja szczegółowego rozkładu jazdy dokonana w uzgodnieniu z Zamawiającym. Podstawą wyceny jest praca eksploatacyjna, której szacunkowa wielkość została określona w SIWZ. Praktycznie cały tabor do realizacji obu zadań udostępnia Zamawiający, więc Wykonawca musi zapewnić tabor co najmniej rezerwowy w liczbie zapewniającej ciągłość świadczenia usług przewozowych w przypadkach nagłych lub zaplanowanych W związku z zapisem punktu II.3., bardzo prosimy o wyjaśnienie, czym jest spowodowana konieczność przeprowadzenia naprawy P5 dla pojazdu SA , w okresie III/IV kwartał 2014 roku skoro był on poddany naprawie P4 zaledwie rok wcześniej? Podobna sytuacja dotyczy pojazdu SA , który wg Państwa danych ma trafić do naprawy P5 w I kwartale 2015 roku, mimo iż był poddawany naprawie P4 zaledwie w 2013 roku. Natomiast dla pojazdów SA i SA okresy między przeglądami P4 a P5 wynoszą średnio co 4, lata a nie rok jak w przypadku wspomnianych dwóch pierwszych pojazdów. Terminy napraw okresowych pojazdów SA105 są uzależnione od okresu lub przebiegu i zostały przewidziane przez dotychczasowego użytkownika na podstawie prognozy osiągnięcia granicznego przebiegu 1,2 mln km.

3 3. Pytania do treści projektu umowy Użyczenia stanowiącej załącznik nr 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1.1. W związku z zapisem 2.2.a Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, proszę o podanie informacji na kogo jaki podmiot, wystawione są powyższe dokumenty i czy posiadacie Państwo pełne prawa do dokumentacji stanowiącej podstawę wydania tych dokumentów, celem uzyskania świadectwa dla nowego przewoźnika/operatora? Powyższa informacja jest niezbędna do właściwego oszacowania ryzyka przedsięwzięcia i prawidłowego przygotowania oferty. Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego jest wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na pojazd, a nie na podmiot. Wnioskodawcą był producent pojazdu. Umowy zawierane przez Zamawiającego na dostawę taboru kolejowego, nie regulują kwestii prawa do swobodnego dysponowania dokumentacją techniczną i konstrukcyjną. Dla pojazdów serii SA133, SA134, SA139 producenci zastrzegli, iż przedmiotowa dokumentacja nosi znamiona utworu podlegającego ochronie prawnoautorskiej W związku z zapisem 2.2.b Świadectwo sprawności technicznej pojazdu szynowego wydane przez przewoźnika Przewozy Regionalne" spółka z o.o., prosimy o podanie daty wydania świadectw i daty upływu ich ważności dla każdego z pojazdów wymienionych w 1 projektu umowy, w celu dokładnego oszacowania ryzyka przedsięwzięcia i prawidłowego przygotowania oferty. Wykaz ważności świadectw sprawności technicznej wydanych przez przewoźnika Przewozy Regionalne" spółka z o.o.: Lp. Seria Termin ważności świadectwa sprawności technicznej 1 SA r. 2 SA r. 3 SA r. 4 SA w trakcie PU5 5 SA r. 6 SA r. 7 SA r. 8 SA w trakcie PU4 9 SA r. 10 SA r. 11 SA r. 12 SA r. 13 SA r. 14 SA r. 15 SA r. 16 SA r.

4 1.3. W związku z zapisem 2.3 i 2.4, prosimy o podanie dokładnej daty, od kiedy należy liczyć okres gwarancji dla każdego pojazdu wymienionego w tych punktach, w celu dokładnego oszacowania ryzyka przedsięwzięcia i prawidłowego przygotowania oferty. SA termin odbioru r. SA termin odbioru r. SA termin odbioru r. SA termin odbioru r. SA termin odbioru r. SA termin odbioru r. SA termin odbioru r W związku z zapisem 3.3. Ubezpieczenia NW i Casco pojazdów dokonuje Biorący w użyczenie, proszę o podanie wartości każdego z pojazdów w chwili obecnej, w chwili planowanego przekazania oraz szacunkowej miesięcznej wysokości utraty wartości, a także pełen wykaz zdarzeń z udziałem udostępnianych pojazdów od chwili ich nabycia przez Użyczającego do dnia obecnego, w celu dokładnego oszacowania ryzyka ubezpieczeniowego przez wyspecjalizowane podmioty a tym samym prawidłowego przygotowania oferty. Zamawiający nie prowadzi wykazu zdarzeń z udziałem pojazdów. Zamawiający dokonuje umorzenia w skali rocznej w wysokości 7% wartości początkowej pojazdu. Aktualne wartości księgowe podano w poniższej tabeli: Seria Wartość początkowa Wartość księgowa w roku 2014 SA , ,00 SA , ,00 SA , ,00 SA , ,00 SA ,00 *) ,14 SA , ,20 SA , ,50 SA , ,54 SA , ,40 SA , ,00 SA , ,00 SA , ,75 SA , ,00 SA , ,00 SA , ,00 SA , ,00 *) Wartość początkowa zwiększona o ,00 zł po wykonaniu naprawy głównej PU5 wraz z modernizacją.

5 1.5. W związku z zapisem 4, proszę o podanie daty i miejsca planowanego przekazania przedmiotów użyczenia, jak również o załączenie procedury przekazania i wzoru protokołu zdawczo-odbiorczego w celu dokładnego oszacowania ryzyka przedsięwzięcia i prawidłowego przygotowania oferty. Formalne przekazanie taboru może nastąpić po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą. Zamawiający nie narzuca formy protokołu zdawczo-odbiorczego W związku z zapisem 6.3 Biorący w użyczenie ponosi w czasie trwania umowy koszty utrzymania pojazdów, w szczególności zaś koszty eksploatacyjne, bieżącego utrzymania, koszty przeglądów kontrolnych i okresowych wynikające z korzystania z pojazdów a także koszty napraw awaryjnych i powypadkowych jak również 6.4 Użyczającego obciążają koszty napraw rewizyjnych i napraw głównych pojazdów wynikających z dokumentacji techniczno ruchowej nie objęte gwarancją, rękojmią i serwisem producenta pojazdów. Decyzja o podjęciu i zleceniu takiej naprawy przez Użyczającego jest podejmowana na podstawie informacji o planowanym terminie i zakresie naprawy od Biorącego w użyczenie wnosimy o udostępnienie na stronie niniejszego postępowania pełnej dokumentacji zawartej w 4.2 w tym: a) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru autobusu szynowego, b) Dokumentację Techniczno Ruchową, c) Dokumentację Systemu Utrzymania autobusu szynowego, d) Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, dla każdego typu i serii użyczanego pojazdu.. Brak załączenia powyższych dokumentów do niniejszego postępowania wyczerpuje znamiona naruszenia przez zamawiającego w art. 29 pkt 1 i 2, ustawy prawo zamówień publicznych, uniemożliwiając wykonawcy prawidłowe sporządzenie oferty, w szczególności poprzez brak możliwości rzetelnej wyceny usług spowodowanej nieudostępnieniem dokumentów i instrukcji mających istotny wpływ na wysokość kosztów ponoszonych przez wykonawcę. Ponadto w sposób jednoznaczny preferuje dotychczasowego przewoźnika, będącego w chwili obecnej użytkownikiem pojazdów i mającego dostęp do pełnej dokumentacji, co stawia pod znakiem zapytania legalność prowadzonego postępowania i może być podstawą do jego unieważnienia lub skierowania sprawy do prokuratury oraz Urzędu Zamówień Publicznych, jako jaskrawy przykład ustawienia przetargu pod określonego wykonawcę. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa dokumentacja nosi znamiona utworu podlegającego ochronie prawnoautorskiej, Zamawiający może ją jedynie udostępnić do wglądu. Może się to odbyć po wcześniejszym uzgodnieniu z obecnym użytkownikiem pojazdów, aby nie zakłócić ich bieżącej eksploatacji. Zamawiający zwraca jednakże uwagę, że zgodnie z 17 ust 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2005r. Nr. 212 poz ze zm.) to Wykonawca (przewoźnik kolejowy) występuje do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z wnioskiem o zatwierdzenie dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych, dołączając do tego wniosku oświadczenie o zgodności tej dokumentacji z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej pojazdów kolejowych oraz w odpowiednich przepisach. Zamawiający podał w SIWZ informacje na temat typów i producentów udostępnianych pojazdów, z którymi Wykonawca może uzgodnić warunki opracowania własnej dokumentacji systemu utrzymania dla pojazdu danego typu Ponadto w celu rzetelnego oszacowania kosztów utrzymania pojazdów wymienionych w 1.1, majach istotny wpływ na wysokość kosztów operacyjnych przewoźnika a tym samym na końcową wysokość oceny zaoferowanej w niniejszym postępowaniu, jak również wymagania Sytemu Zrządzania

6 bezpieczeństwem przewoźnika kolejowego, oraz szacowanie ryzyka operacyjnego i związane z nim koszty, prosimy o udostępnienie pozostałych informacji o udostępnianych pojazdach szynowych w tym: kopi świadectw sprawności technicznej udostępnianych pojazdów lub dat końca ważności świadectw udostępnianych przez zamawiającego, Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi na pytanie wymiarów konstrukcyjnych, granicznych i aktualnych zestawów kołowych (dla każdego zestawu) w każdym pojeździe udostępnianym przez zmawiającego oraz liczby wykonanych oraz możliwych do wykonania zgodnie z DSU reprofilacji każdego z zestawów kołowych zabudowanych w planowanych do udostępnienia pojazdach. pojazd zestaw kołowy wymiar konstrukcyjny zgodnie z DSU, średnica koła 840 mm wymiar kresowy (graniczny) zgodnie z DSU, średnica koła 780 mm aktualny wymiar zgodny z DSU, średnica koła w mm P L P L P L P L P L P L SA ,1 800,5 800,6 800,7 SA ,6 802,4 803,8 803,6 SA ,2 786,5 788,1 787,7 SA ,0 840,0 840,0 840,0 SA ,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 SA ,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 SA ,9 829,5 829,8 829,5 825,8 825,7 826,6 826,3 829,8 829,9 829,6 829,9 SA ,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 SA ,1 812,0 812,4 812,3 810,7 810,4 810,1 810,4 810,1 810,6 810,5 810,3 SA ,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 SA ,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 wymiar konstrukcyjny zgodnie z DSU, średnica koła 840 mm wymiar kresowy (graniczny) zgodnie z DSU, średnica koła 778 mm aktualny wymiar zgodny z DSU, średnica koła w mm SA ,8 835,1 834,7 834,5 834,9 834,8 834,5 834,6 836,6 836,4 835,8 835,9 wymiar konstrukcyjny zgodnie z DSU, średnica koła 850 mm wymiar kresowy (graniczny) zgodnie z DSU, średnica koła 780 mm aktualny wymiar zgodny z DSU, średnica koła w mm SA ,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 SA ,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 SA ,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 SA ,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0

7 zestawienia dat i przebiegów oraz podmiotów dokonujących utrzymania na poziomie P2, P3, P4, P5 dla każdego pojazdu udostępnianego przez zamawiającego liczonych od ostatniego poziomu utrzymania P5. Czynności poziomu utrzymania P5 wykonano jak dotąd tylko w jednym pojeździe serii SA Prace zakończono we wrześniu 2014 roku wykazu usterek i napraw wykonanych w każdym pojeździe udostępnianym przez zmawiającego od ostatniego poziomu utrzymania P5. Czynności poziomu utrzymania P5 wykonano jak dotąd tylko w jednym pojeździe serii SA we wrześniu 2014 roku. Wszystkie pojazdy posiadają świadectwa sprawności technicznej. Zamawiający nie jest przewoźnikiem kolejowym i nie prowadzi szczegółowych statystyk dotyczących usterek i napraw taboru w trakcie jego bieżącej eksploatacji Dokumentacji Sytemu Utrzymania dla każdego typu, serii pojazdu kolejowego udostępnianego przez zamawiającego. Zamawiający udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie wszystkich instrukcji obsługi pojazdów udostępnianych przez zamawiającego jakie są wymagane w procesie szkolenia i autoryzacji personelu wykonawcy w tym szczególnie maszynistów, kierowników pociągu, personelu utrzymania technicznego. Zamawiający udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie wszelkich instrukcji, regulaminów jakie są wymagane przy utrzymaniu czystości w pojazdach udostępnianych przez zamawiającego wraz z listą środków dopuszczonych do stosowania w procesie utrzymania czystości. Zamawiający udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie kopii świadectw dopuszczenia typu dla każdego pojazdu lub typu udostępnianego przez Zamawiającego oraz informacji na kogo są wystawione, Zamawiający udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie 1.1.

8 wskaźników niezawodności dla udostępnianych pojazdów za okres ich liczenia przez udostępniającego. Zamawiający nie jest przewoźnikiem kolejowym i nie prowadzi szczegółowych statystyk dotyczących wskaźników niezawodności informacji czy udostępniany tabor podlega monitoringowi jakichkolwiek wskaźników eksploatacyjnych, a jeśli tak to jakie pojazdy, w jakim okresie i w jaki sposób należy je rejestrować przez operatora i raportować. Warunki korzystania z pojazdów określone są w projektach umów załączonych do SIWZ daty w której kończy się okres gwarancyjny dla pojazdów lub ich kluczowych podzespołów dla każdego pojazdu, SA mies. od dnia r. SA mies. od dnia r. SA mies. od dnia r SA mies. od dnia r. SA mies. od dnia r. SA mies. od dnia r. SA mies. od dnia r informacji o zasadach utrzymania pojazdów na gwarancji w tym szczególnie jaki podmiot zajmuje się utrzymaniem oraz czy jest ustalone stałe miejsce/punkt dokonywania czynności utrzymaniowych, jeśli tak to gdzie, na jakich zasadach i kto ponosi koszty dojazdu od tego punktu oraz jego wynajmu? Organizacja systemu utrzymania pojazdów należy do zadań Wykonawcy w uzgodnieniu z producentem pojazdu objętego gwarancją. Jedynie dla pojazdu SA producent zobowiązany jest, w okresie gwarancji, do nieodpłatnego wykonywania przeglądów technicznych i napraw okresowych pojazdu w tym przeglądów wymaganych przez poddostawców realizowanych przez autoryzowany serwis. Koszty materiałów i płynów eksploatacyjnych ponosi Wykonawca czy i w jakich w jakich godzinach są wykonywane przeglądy PU1, PU2, PU3 pojazdów będących na gwarancji i objętych okresem utrzymania przez dostawcę? Jakich pojazdów i w jakim okresie to dotyczy? Organizacja systemu utrzymania pojazdów należy do zadań Wykonawcy.

9 danych o przewidywanej dacie, godzinie i miejscu przekazania pojazdów operatorowi realizującemu zadania określone w w/w przetargu. Zamawiający udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie danych na temat przewidywanego stanu technicznego pojazdów w dniu przekazania (przewidywanego przebiegu i dat wykonania napraw PU2 i PU3 przed przekazaniem pojazdów). Zamawiający może określić stan pojazdów na dzień r.: SA w trakcie PU5 SA w trakcie PU5 SA w trakcie PU3 SA w trakcie PU wzoru protokołu zdawczo-odbiorczego na podstawie którego nastąpi przekazanie pojazdu operatorowi. Zamawiający udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie daty i formy przekazania szczegółowej dokumentacji eksploatacyjnej będącej w dyspozycji Zamawiającego lub podmiotu obecnie użytkującego pojazdy, a rejestrującej wszelkie naprawy, uszkodzenia i wymiany części w pojazdach. Formalne przekazanie dostępnej dokumentacji powinno nastąpić niezwłocznie po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą wskazanie daty i miejsca przed dniem złożenia oferty, gdzie można przeprowadzić audyt stanu technicznego oferowanych do użyczenia pojazdów. Może się to odbyć w dowolnym dniu, po wcześniejszym uzgodnieniu z obecnym użytkownikiem pojazdów, aby nie zakłócić bieżącej eksploatacji szczegółowego układu siedzeń i liczby miejsc siedzących i stojących dla każdego z pojazdów przeznaczonych do udostępnienia wykonawcy. Pojazdy będące w eksploatacji są ogólnodostępne. Szczegółowa weryfikacja układu przestrzennego może się odbyć po wcześniejszym uzgodnieniu z obecnym użytkownikiem pojazdów, aby nie zakłócić bieżącej eksploatacji pojazdów.

10 kosztu wynajmu pojazdu każdej z serii udostępnianych przez zamawiającego pojazdów w celu przeprowadzenia autoryzacji personelu wykonawcy wymaganej przepisami kolejowymi, oraz daty od kiedy tego typu szkolenia i autoryzacje personelu można będzie prowadzić przed uruchomieniem przewozów, w oparciu o tabor wynajęty od użyczającego. Zamawiający nie wynajmuje taboru. Szkolenia maszynistów mogą odbyć się na koszt (dostęp do torów, paliwo) przyszłego Wykonawcy, po wcześniejszym uzgodnieniu z obecnym użytkownikiem pojazdów, aby nie zakłócić bieżącej eksploatacji prosimy o podanie typów urządzeń informatycznych stosowanych na pojazdach w zakresie Systemów Informacji Pasażerskiej (wyświetlacze, rejestratory, urządzenia lokalizacji, etc), w tym szczególnie ich Dokumentacje Techniczno Ruchowe oraz instrukcje obsługi i szczegółowe wymogi w zakresie utrzymania mogące mieć wpływ na koszty ich utrzymania i serwisowania. Zamawiający, z uwagi na fakt iż przedmiotowa dokumentacja nosi znamiona utworu podlegającego ochronie prawnoautorskiej, może ją jedynie udostępnić do wglądu. Może się to odbyć po wcześniejszym uzgodnieniu z obecnym użytkownikiem pojazdów, aby nie zakłócić bieżącej eksploatacji W związku z zapisami wymaganiami prawnymi Sytemu Zarządzania Bezpieczeństwem nakładającego na każdego z przewoźników korzystanie wyłącznie z uznanych/kwalifikowanych dostawców, uprzejmie prosimy o dopisanie w 8.4. pod literą: d zapisu użyczający, producent pojazdu lub podmiot odpowiedzialny za jego utrzymanie utraci status uznanego/kwalifikowanego dostawcy lub nie przejdzie pomyślnie audytu dostawcy zgodnie z obowiązującymi u przewoźnika procedurami zapisanymi w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem e Urząd Transportu Kolejowego cofnie lub zawiesi świadectwo dopuszczenia typu pojazdu kolejowego lub w nałoży na typ/pojazd ograniczenia eksploatacyjne mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo realizacji przewozów. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w projekcie umowy. Opracowanie i realizacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem należy do zadań Wykonawcy.

Znak sprawy: DA.III Zielona Góra, r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2)

Znak sprawy: DA.III Zielona Góra, r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 68 456 52 00, 320 20 37 fax +48 68 456 52 96 www.lubuskie.pl Znak sprawy: DA.III.272.1.4.2014 Zielona Góra, 29.10.2014

Bardziej szczegółowo

UMOWA UŻYCZENIA. przy kontrasygnacie. - Skarbnika Województwa Lubuskiego

UMOWA UŻYCZENIA. przy kontrasygnacie. - Skarbnika Województwa Lubuskiego Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt UMOWA UŻYCZENIA Nr. zawarta w dniu.r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: DA.III Zielona Góra, ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2)

Znak sprawy: DA.III Zielona Góra, ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2) 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl Znak sprawy: DA.III.272.1.4.2014 Zielona Góra, 2014-10 - 29 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA UŻYCZENIA

PROJEKT UMOWA UŻYCZENIA Załącznik do Uchwały Nr 2474/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 9 sierpnia 2016r. PROJEKT UMOWA UŻYCZENIA Załącznik nr 14b Nr. zawarta w Opolu w dniu.. roku pomiędzy Stronami, to jest: Województwem

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: DA.III.272.2.28.2014 Zielona Góra, 07.04.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2)

Znak sprawy: DA.III.272.2.28.2014 Zielona Góra, 07.04.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 68 456 52 00, 320 20 37 fax +48 68 456 52 96 www.lubuskie.pl Znak sprawy: DA.III.272.2.28.2014 Zielona Góra, 07.04.2014

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl znak sprawy: DP.VIII.3321-1/10 Zielona Góra, 2010-02-12 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA UŻYCZENIA Nr TD.III. 7012-UUŻ / /2008

UMOWA UŻYCZENIA Nr TD.III. 7012-UUŻ / /2008 WZÓR UMOWA UŻYCZENIA Nr TD.III. 7012-UUŻ / /2008 zawarta w Toruniu, w dniu.. 2008 roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy Pl. Teatralnym 2, reprezentowanym przez: 1) -..

Bardziej szczegółowo

POJAZDÓW KOLEJOWYCH. zawarta dnia... w Krakowie pomiędzy:

POJAZDÓW KOLEJOWYCH. zawarta dnia... w Krakowie pomiędzy: Załącznik do uchwały Nr 1408/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 grudnia 2014r. UMOWA UŻYCZENIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH zawarta dnia... w Krakowie pomiędzy: Województwem Małopolskim z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P/03 - Realizacja procesu przewozu pasażerów

PROCEDURA P/03 - Realizacja procesu przewozu pasażerów S t r o n a 1 z 1 3 PROCEDURA pasażerów S t r o n a 2 z 1 3 Spis treści: 1. Cel procedury 2. Przedmiot procedury 3. Odpowiedzialność i uprawnienia 4. Opis przebiegu procesu 5. Dokumenty związane 6. Formularze

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres Zamawiającego: PKP Intercity S.A. w Warszawie ul. Żelazna 59a, Warszawa

I. Nazwa i adres Zamawiającego: PKP Intercity S.A. w Warszawie ul. Żelazna 59a, Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA 21/03/PRZ/2015 PKP Intercity S.A. w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonywanie pozapociągowej obsługi trakcyjnej lokomotywami spalinowymi z drużynami trakcyjnymi na stacji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 26 kwietnia 2016 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki

POSTANOWIENIE. z dnia 26 kwietnia 2016 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki Sygn. akt: KIO 532/16 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 26 kwietnia 2016 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch

Pani Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch IB-III.431.5.2014.AWal Gorzów Wlkp., dnia 14 sierpnia 2014 roku Pani Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres Zamawiającego: PKP Intercity S.A. w Warszawie ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa

I. Nazwa i adres Zamawiającego: PKP Intercity S.A. w Warszawie ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA 21/03/PRZ/2015 PKP Intercity S.A. w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na: świadczenie usług manewrowych lokomotywami manewrowymi z drużyną trakcyjną i drużyną manewrową / drużynami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary 1 z 6 2010-06-18 12:28 Katowice: wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr: 916 Numer ogłoszenia: 158471-2010; data zamieszczenia: 18.06.2010 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Informacja o realizacji zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Źródło: http://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/1151,informacja-o-realizacji-zadan-prezesa-urzedu-transportu-kolejowego.html Wygenerowano: Sobota, 23 lipca 2016, 21:21 Strona znajduje się w archiwum. Data

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie dotyczy: X zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy: X zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pugpakosc.pl Pakość: Usługa maszyną kompaktującą odpady komunalne na Składowisku Odpadów Stałych

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

PRZEWOZY REGIONALNE spółka z o.o.

PRZEWOZY REGIONALNE spółka z o.o. PRZEWOZY REGIONALNE spółka z o.o. Z A R ZĄ D ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa tel. /faks /0-22/ 47 33 077 tel. /faks /0-22/ 47 33 422 tel. /0-22/ 47 32 684 Warszawa, dnia 02 lipca 2008 r. Nr pisma: PBL2-0241/240/2008

Bardziej szczegółowo

awarii. - Legalizacji. - Kalibracjach oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie

awarii. - Legalizacji. - Kalibracjach oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie 1 z 5 2015-05-28 11:51 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 120140-2015 z dnia 2015-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ełk Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeglądzie, konserwacji oraz naprawie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PLP/FZ/MK/./2013 Poznań dnia 18.01.2013 r. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

PLP/FZ/MK/./2013 Poznań dnia 18.01.2013 r. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ PLP/FZ/MK/./2013 Poznań dnia 18.01.2013 r. Wszyscy Wykonawcy O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.3.2013 Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury i Komunikacji Wydział Transportu i Infrastruktury Zielona

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

FORMULARZ OFERTY. W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Załącznik nr l (pieczęć wykonawcy).., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu - 1 - Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu 64 300

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.10.2015 Umowa sprzedaży MK.2371.10.2015 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.39.27.2015 Zielona Góra, 28 lipca 2015 r. RISS 2935669 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. Województwem Lubuskim, Zielona Góra, ul. Podgórna 7, NIP , REGON reprezentowanym przez:

UMOWA nr. Województwem Lubuskim, Zielona Góra, ul. Podgórna 7, NIP , REGON reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ (Projekt) UMOWA nr. zawarta w Zielonej Górze w dniu... pomiędzy: Województwem Lubuskim, Zielona Góra, ul. Podgórna 7, NIP 973 05 90 332, REGON 977 895 931 reprezentowanym przez:...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dziennik Ustaw Nr 223 15462 Poz. 1458 1458 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na podstawie art. 96

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy.

REGULAMIN. postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy. REGULAMIN postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady, formy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Świadczenie usług serwisu, przeglądów i napraw samochodów marki Volkswagen, Opel oraz Hyundai stanowiących własność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Numer ogłoszenia: 60478-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Przewozy szkolne w okresie od września do grudnia 2014 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Cedynia Numer ogłoszenia: 250750-2014; data zamieszczenia: 28.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Nr sprawy: AZP-240/PN-p207/09/2014-219 Lublin, 18.06.2014 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 207 000 EURO pn.: Dostawa i instalacja aparatury

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ Bełchatów, dn. 30.12.2010 r. Wyjaśnienia do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zabiawola.bip.gmina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zabiawola.bip.gmina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zabiawola.bip.gmina.pl Żabia Wola: Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Żabia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2014-02-20 15:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl Link przetargi ZZP 2014 nr PN-20/14 Wrocław: UMW/AZ/PN-20/14

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary 21a,

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary 21a, Katowice: wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr 607 Numer ogłoszenia: 284819-2010; data zamieszczenia: 13.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-01-23 15:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nzozpcz.pl Poddębice: Usługa wykonywania przeglądów sprzętu medycznego

Bardziej szczegółowo

Dowóz dzieci do placówek oświatowych "

Dowóz dzieci do placówek oświatowych Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Psary Dąbie ul. Dolna 1 42-504 Będzin woj. śląskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - ART. 39 USTAWY

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP

Umowa nr ZP Umowa nr ZP.272.32.2013 Zawarta w dniu.. r. w Tłuszczu, pomiędzy: Gminą Tłuszcz reprezentowaną przez: Pawła Marcina Bednarczyka Burmistrza, zwanego dalej Zamawiającym a... będącym płatnikiem VAT, nr NIP:...,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 5 2015-11-04 13:47. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 5 2015-11-04 13:47. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 5 2015-11-04 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Żary: Świadczenie usługi gminnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl 1 z 5 2012-08-03 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl Łagów: Usługi transportowe w zakresie przewozu - dowozów

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza: Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego

Dąbrowa Górnicza: Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego Dąbrowa Górnicza: Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego samochodu dostawczego wraz z zabudową o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony Numer ogłoszenia: 133926-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 października 2013 r. Znak sprawy: DA-IV-1-272.2.2013 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu/strona UMWW dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Zakup

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR OK M.Cz.

UMOWA NR OK M.Cz. UMOWA NR OK.272.1.4.2015.M.Cz. Zawarta w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Myszków ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, NIP 577-19-52-646, reprezentowaną przez: Burmistrza Myszkowa Włodzimierza Żaka, zwaną

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko - Turystycznych w Zakopanem Zakopanem ogłasza o przetarg nieograniczony na:

Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko - Turystycznych w Zakopanem Zakopanem ogłasza o przetarg nieograniczony na: Oznaczenie sprawy: ZSHT.DP1.403-3-1/13/POKL Zakopane, dnia 03.04.2013r. Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko - Turystycznych w Zakopanem Zakopanem ogłasza o przetarg nieograniczony na: Świadczenie usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl Kraków: Usługi transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 167391-2013; data

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych przez. Środowiskowy Dom Samopomocy w Tucholi

Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych przez. Środowiskowy Dom Samopomocy w Tucholi Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Tucholi Tuchola: Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych przez Środowiskowy

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy: ZP/03/2015 Lipsko dnia r.

Znak Sprawy: ZP/03/2015 Lipsko dnia r. Znak Sprawy: ZP/03/2015 Lipsko dnia 05.02.2015 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl DOSTAWA FABRYCZNIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mzdiz.wolomin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mzdiz.wolomin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mzdiz.wolomin.pl Wołomin: Obsługa linii autobusowych na terenie Gminy Wołomin Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY. Nr 1. Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY. Nr 1. Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zielona Góra, 09.06.2009 r. ZDW ZG IV 3310 84/09 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY Nr 1 Dotyczy przetargu nieograniczonego: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR...

PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR... Załącznik nr 7 do siwz PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR... zawarta w dniu... pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Ośrodkiem Transportu Leśnego, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY

Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY Przetarg nieograniczony na: dostawę sprzętu komputerowego Sprawa nr II US-251-PN2/09/07 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy: Drugim Urzędem Skarbowym w Katowicach

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania przetargowego na Ochrona portów w Szczecinie i Świnoujściu

dotyczy: postępowania przetargowego na Ochrona portów w Szczecinie i Świnoujściu Nr referencyjny: OZ-092/3/IB-1/2016 dotyczy: postępowania przetargowego na Ochrona portów w Szczecinie i Świnoujściu W odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wzp.pl Szczecin: Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013

Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013 Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013 zawarta w dniu w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej, ul. Piłsudskiego 12, 21-010 Łęczna,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Polska-Zielona Góra: Toner do drukarek laserowych/faksów 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zielona Góra: Toner do drukarek laserowych/faksów 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253392-2013:text:pl:html Polska-Zielona Góra: Toner do drukarek laserowych/faksów 2013/S 146-253392 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

postępowania: DOA-IV.272.54.2015 Przedmiot zamówienia opisany jest w załącznikach do SIWZ tj.: a)opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA b) ISTOTNE POSTANOWIENIA

postępowania: DOA-IV.272.54.2015 Przedmiot zamówienia opisany jest w załącznikach do SIWZ tj.: a)opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA b) ISTOTNE POSTANOWIENIA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.pl Opole: Opracowanie koncepcji i realizacja przedsięwzięcia pn.

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy 09/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Numer sprawy 09/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Numer sprawy 09/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Postępowanie o udzielenie zamówienia jako zamówienie sektorowe prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp116.edupage.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp116.edupage.org.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp116.edupage.org.pl Łódź: Dowóz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 116 w Łodzi Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Oława: Przeprowadzenie szkolenia pn. Warsztaty rozwoju osobistego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Oława: Przeprowadzenie szkolenia pn. Warsztaty rozwoju osobistego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 1 z 6 2013-06-05 07:40 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: Przeprowadzenie szkolenia pn. Warsztaty rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2012

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Łowiecka 50 c,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Łowiecka 50 c, Leszno: Dostawa sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza; 64-100 Leszno, ul. Łowiecka 50 c Numer ogłoszenia: 412054-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Co zamawiający rozumie pod pojęciem rodzaje dyżurów? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie realizujące wymaganie za pomocą grafików.

Co zamawiający rozumie pod pojęciem rodzaje dyżurów? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie realizujące wymaganie za pomocą grafików. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. U m o w a nr...

Załącznik nr 1. U m o w a nr... U m o w a nr... Załącznik nr 1 zawarta w dniu... w Koniecpolu pomiędzy: Zamawiającym: Gmina Koniecpol ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol NIP:, REGON:. reprezentowany przez:... przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzum.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Os. prawna w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzum.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Os. prawna w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp. Dąbrowa Górnicza: Dostawa w formie leasingu finansowego koparki kołowej używanej Numer ogłoszenia: 341316-2012; data zamieszczenia: 11.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr...

WZÓR UMOWY. Umowa nr... Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr... zawarta w dniu... 2014 r. w... pomiędzy:..., reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., (kod pocztowy) przy ul..., wpisaną do...,

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Usługa najmu długoterminowego dwóch samochodów

Szczecin: Usługa najmu długoterminowego dwóch samochodów 1 z 5 2014-02-12 10:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa najmu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 zestaw 1 [zam.: 04.11.2014]...2 zestaw 2 [zam.: 05.11.2014]...3 zestaw 3 [zam.: 05.11.2014]...4 zestaw 4 [zam.: 06.11.2014]...6 zestaw 5 [zam.: 07.11.2014]...8 zestaw 1 zam.:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jtbs.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jtbs.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jtbs.com.pl Jarocin: Usuwanie awarii, przeprowadzanie bieżących napraw ogólnobudowlanych, wymian,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w województwie lubuskim

Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w województwie lubuskim Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w województwie lubuskim Realizacja projektów kolejowych Priorytet I. Rozwój

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dotyczy : - WIM.BZ.0812.21.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień sektorowych przez

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ NA PODSTAWIE ART. 38 UST.2

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ NA PODSTAWIE ART. 38 UST.2 ZP-757/15 Radom dn. 28.04.2015 WYKONAWCY WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ NA PODSTAWIE ART. 38 UST.2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

GMINA TURAWA. telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

GMINA TURAWA. telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO GMINA TURAWA 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BRVII/341-14/07 Turawa, 02-08-2007r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk.

Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk. Załącznik nr 6 UMOWA zawarta w dniu. roku w Brańsku pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk. zwaną

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Procedura: Współpraca z dostawcami i wykonawcami. Rozdział 1. Cel i zakres procedury Rozdział 2. Dokumenty związane... 3

Procedura: Współpraca z dostawcami i wykonawcami. Rozdział 1. Cel i zakres procedury Rozdział 2. Dokumenty związane... 3 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Cel i zakres procedury... 3 Rozdział 2. Dokumenty związane... 3 Rozdział 3. Zasady odpowiedzialności... 4 Rozdział 4. Opis postępowania... 8 Rozdział 5. Zapisy... 12 Rozdział 6.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr..

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr.. UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Stawiski z siedzibą w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, 18 520 Stawiski, reprezentowaną przez Burmistrza Stawisk Marka Waszkiewicza zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 SzWNr2 ZP/250/80/289/11 Dotyczy przetargu nieograniczonego Rzeszów, 2011.09.02 na dostawę dwóch fabrycznie nowych ambulansów transportowych typu A2 oraz jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubuskie.pl Zielona Góra: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU CENTRALA KULTURY. 1 Informacja ogólne

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU CENTRALA KULTURY. 1 Informacja ogólne REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU CENTRALA KULTURY 1 Informacja ogólne 1. Projekt Centrala Kultury (zwany dalej: projektem) współfinansowany jest przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 155-286173. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Rzeszów: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 155-286173. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:286173-2015:text:pl:html Polska-Rzeszów: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 155-286173 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Magdalena Zielińska 08.11.2013 r.

ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Magdalena Zielińska 08.11.2013 r. ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Magdalena Zielińska 08.11.2013 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ODPOWIEDŹ NA PYTANIA do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIENIE USŁUGI DWUKIERUNKOWEJ TRANSMISJI DANYCH TYPU M2M NA POTRZEBY TECHNOLOGICZNE, REALIZOWANEJ W OPARCIU O SIEĆ KOMÓRKOWĄ

ZAPEWNIENIE USŁUGI DWUKIERUNKOWEJ TRANSMISJI DANYCH TYPU M2M NA POTRZEBY TECHNOLOGICZNE, REALIZOWANEJ W OPARCIU O SIEĆ KOMÓRKOWĄ Zapytanie o Informację Zapewnienie usługi dwukierunkowej transmisji danych typu M2M ZAPEWNIENIE USŁUGI DWUKIERUNKOWEJ TRANSMISJI DANYCH TYPU M2M NA POTRZEBY TECHNOLOGICZNE, REALIZOWANEJ W OPARCIU O SIEĆ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA DOWÓZ SZKOLNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WZÓR UMOWY NA DOWÓZ SZKOLNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 WZÓR UMOWY NA DOWÓZ SZKOLNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 zawarta w dniu... w Wadowicach Górnych przez Wójta Gminy Rysaka zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ, a...... NIP... Regon... zwanym w dalszej treści WYKONAWCĄ

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.05.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.33.2015.DW WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo