Znak sprawy: DA.III Zielona Góra, r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak sprawy: DA.III.272.1.4.2014 Zielona Góra, 27.10.2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)"

Transkrypt

1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel , fax Znak sprawy: DA.III Zielona Góra, r. Wg rozdzielnika WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa lubuskiego oraz strefie transgranicznej. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z wpłynięciem do Zamawiającego w dniu: r. (faksem) pytań do treści SIWZ, udziela się następujących wyjaśnień: 1. Pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1.1. W związku z zapisem punktu XII.1.3) wymagającym od potencjalnego wykonawcy dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, zamawiający określił iż Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy zobowiązani są dysponować taborem kolejowym o odpowiednich parametrach technicznych oraz w ilości właściwej do zakresu zadania, przy czym do realizacji Zadania 2 Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma sprawnymi elektrycznymi zespołami trakcyjnymi o pojemności co najmniej 170 miejsc siedzących każdy. W związku z faktem, iż powyższy zapis w sposób nieuzasadniony i sprzeczny z obowiązującym prawem ogranicza konkurencje, preferując konkretnego wykonawcę, posiadającego elektryczne zespoły trakcyjne, uprzejmie prosimy o wykreślenie sformułowania dwoma sprawnymi elektrycznymi zespołami trakcyjnymi o pojemności co najmniej 170 miejsc siedzących każdy i zastąpienie go sformułowaniem dwoma sprawnymi składami pasażerskimi o pojemności co najmniej 160 miejsc siedzących każdy. Powyższy zapis ewidentnie preferuje jednego przewoźnika dysponującego nowoczesnym taborem kolejowym o podobnej liczbie miejsc, eliminując tym samym inne formy realizacji przewozów jak składy wagonowe czy popularne pojazdy serii EN57 mające ok 160 miejsc siedzących Zamawiający wyjaśnia, że na terenie województwa lubuskiego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonuje co najmniej trzech przewoźników, którzy dysponują taborem o napędzie elektrycznym. Pojemność popularnego w Polsce pojazdu serii EN57 wynosi więcej niż 170 miejsc siedzących. Dla zadania nr 2 dedykowany jest tabor elektryczny, gdyż linia komunikacyjna objęta tym zadaniem jest w całości zelektryfikowana. Wykreślenie takiego wymogu może doprowadzić do zastosowania przez Wykonawcę taboru o gorszych parametrach eksploatacyjnych i pogorszenia oferty przewozowej.

2 2. Pytania do treści załącznika nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2.1. W związku z zapisem punktu I.5. Szczegółowy rozkład jazdy pociągów uzgadniany będzie każdorazowo z Zamawiającym, a także punktu I.6. Relacje pociągów, ilość, terminy kursowania oraz odcinki, które powinny zostać objęte kalkulacją określono w tabeli uprzejmie prosimy o podanie szczegółowych wytycznych organizatora transportu do Rozkładu Jazdy 2014/2015 zawierające minimum: stację początkową, stację końcową, godzinę wiodącą, termin kursowania oraz minimalną liczbę pociągów planowanych do uruchomienia oraz ewentualne wytyczne w zakresie pojemności składów. Brak podania powyższych wytycznych, w zestawieniu uniemożliwia prawidłowe oszacowanie umowy, gdyż pozostawia w chwili złożenia oferty niewiadomą, co do szczegółowego zapotrzebowania na przewozy w niniejszym przetargu. Sytuacja taka uniemożliwia wyczerpuje znamiona art. 29 pkt 1 i 2, ustawy prawo zamówień publicznych, uniemożliwiając wykonawcy prawidłowe sporządzenie oferty, w szczególności poprzez brak możliwości rzetelnej wyceny usług przewozowych w tym szczególnie liczby niezbędnego taboru, personelu i kosztu dostępu do infrastruktury mających kluczowy wpływ na wysokość kosztów ponoszonych przez wykonawcę. Pragniemy zwrócić uwagę iż utrzymanie w mocy Państwa zapisu i brak podania szczegółowych wytycznych do rozkładu jazdy może wskazywać na ustawienie przetargu pod dotychczasowego przewoźnika. Zgodnie z regulaminem przyzwania tras tylko do końca października, a więc do dnia składania ofert w niniejszym postępowaniu możliwe jest składanie wniosków na indywidualny rozkład jazdy od dnia wejścia w życie rozkładu jazdy. Po tym terminie zarządca infrastruktury blokuje system i nie mam możliwości założenia zamówienia na jakikolwiek pociąg pasażerski. Tym samym bez względu na rozstrzygnięcie przetargu, realizację przewozów będzie mógł prowadzić tylko obecny przewoźnik, co w sposób rażący narusza ustawę prawo zamówień publicznych. Zamawiający, mając na uwadze ograniczone terminy narzucone przez zarządcę infrastruktury, nie podaje szczegółowego rozkładu jazdy w celu umożliwienia elastycznego ukształtowania oferty z wybranym Wykonawcą. Wnioski mogą być zatem składane w ramach wolnej przepustowości, a konstrukcja szczegółowego rozkładu jazdy dokonana w uzgodnieniu z Zamawiającym. Podstawą wyceny jest praca eksploatacyjna, której szacunkowa wielkość została określona w SIWZ. Praktycznie cały tabor do realizacji obu zadań udostępnia Zamawiający, więc Wykonawca musi zapewnić tabor co najmniej rezerwowy w liczbie zapewniającej ciągłość świadczenia usług przewozowych w przypadkach nagłych lub zaplanowanych W związku z zapisem punktu II.3., bardzo prosimy o wyjaśnienie, czym jest spowodowana konieczność przeprowadzenia naprawy P5 dla pojazdu SA , w okresie III/IV kwartał 2014 roku skoro był on poddany naprawie P4 zaledwie rok wcześniej? Podobna sytuacja dotyczy pojazdu SA , który wg Państwa danych ma trafić do naprawy P5 w I kwartale 2015 roku, mimo iż był poddawany naprawie P4 zaledwie w 2013 roku. Natomiast dla pojazdów SA i SA okresy między przeglądami P4 a P5 wynoszą średnio co 4, lata a nie rok jak w przypadku wspomnianych dwóch pierwszych pojazdów. Terminy napraw okresowych pojazdów SA105 są uzależnione od okresu lub przebiegu i zostały przewidziane przez dotychczasowego użytkownika na podstawie prognozy osiągnięcia granicznego przebiegu 1,2 mln km.

3 3. Pytania do treści projektu umowy Użyczenia stanowiącej załącznik nr 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1.1. W związku z zapisem 2.2.a Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, proszę o podanie informacji na kogo jaki podmiot, wystawione są powyższe dokumenty i czy posiadacie Państwo pełne prawa do dokumentacji stanowiącej podstawę wydania tych dokumentów, celem uzyskania świadectwa dla nowego przewoźnika/operatora? Powyższa informacja jest niezbędna do właściwego oszacowania ryzyka przedsięwzięcia i prawidłowego przygotowania oferty. Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego jest wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na pojazd, a nie na podmiot. Wnioskodawcą był producent pojazdu. Umowy zawierane przez Zamawiającego na dostawę taboru kolejowego, nie regulują kwestii prawa do swobodnego dysponowania dokumentacją techniczną i konstrukcyjną. Dla pojazdów serii SA133, SA134, SA139 producenci zastrzegli, iż przedmiotowa dokumentacja nosi znamiona utworu podlegającego ochronie prawnoautorskiej W związku z zapisem 2.2.b Świadectwo sprawności technicznej pojazdu szynowego wydane przez przewoźnika Przewozy Regionalne" spółka z o.o., prosimy o podanie daty wydania świadectw i daty upływu ich ważności dla każdego z pojazdów wymienionych w 1 projektu umowy, w celu dokładnego oszacowania ryzyka przedsięwzięcia i prawidłowego przygotowania oferty. Wykaz ważności świadectw sprawności technicznej wydanych przez przewoźnika Przewozy Regionalne" spółka z o.o.: Lp. Seria Termin ważności świadectwa sprawności technicznej 1 SA r. 2 SA r. 3 SA r. 4 SA w trakcie PU5 5 SA r. 6 SA r. 7 SA r. 8 SA w trakcie PU4 9 SA r. 10 SA r. 11 SA r. 12 SA r. 13 SA r. 14 SA r. 15 SA r. 16 SA r.

4 1.3. W związku z zapisem 2.3 i 2.4, prosimy o podanie dokładnej daty, od kiedy należy liczyć okres gwarancji dla każdego pojazdu wymienionego w tych punktach, w celu dokładnego oszacowania ryzyka przedsięwzięcia i prawidłowego przygotowania oferty. SA termin odbioru r. SA termin odbioru r. SA termin odbioru r. SA termin odbioru r. SA termin odbioru r. SA termin odbioru r. SA termin odbioru r W związku z zapisem 3.3. Ubezpieczenia NW i Casco pojazdów dokonuje Biorący w użyczenie, proszę o podanie wartości każdego z pojazdów w chwili obecnej, w chwili planowanego przekazania oraz szacunkowej miesięcznej wysokości utraty wartości, a także pełen wykaz zdarzeń z udziałem udostępnianych pojazdów od chwili ich nabycia przez Użyczającego do dnia obecnego, w celu dokładnego oszacowania ryzyka ubezpieczeniowego przez wyspecjalizowane podmioty a tym samym prawidłowego przygotowania oferty. Zamawiający nie prowadzi wykazu zdarzeń z udziałem pojazdów. Zamawiający dokonuje umorzenia w skali rocznej w wysokości 7% wartości początkowej pojazdu. Aktualne wartości księgowe podano w poniższej tabeli: Seria Wartość początkowa Wartość księgowa w roku 2014 SA , ,00 SA , ,00 SA , ,00 SA , ,00 SA ,00 *) ,14 SA , ,20 SA , ,50 SA , ,54 SA , ,40 SA , ,00 SA , ,00 SA , ,75 SA , ,00 SA , ,00 SA , ,00 SA , ,00 *) Wartość początkowa zwiększona o ,00 zł po wykonaniu naprawy głównej PU5 wraz z modernizacją.

5 1.5. W związku z zapisem 4, proszę o podanie daty i miejsca planowanego przekazania przedmiotów użyczenia, jak również o załączenie procedury przekazania i wzoru protokołu zdawczo-odbiorczego w celu dokładnego oszacowania ryzyka przedsięwzięcia i prawidłowego przygotowania oferty. Formalne przekazanie taboru może nastąpić po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą. Zamawiający nie narzuca formy protokołu zdawczo-odbiorczego W związku z zapisem 6.3 Biorący w użyczenie ponosi w czasie trwania umowy koszty utrzymania pojazdów, w szczególności zaś koszty eksploatacyjne, bieżącego utrzymania, koszty przeglądów kontrolnych i okresowych wynikające z korzystania z pojazdów a także koszty napraw awaryjnych i powypadkowych jak również 6.4 Użyczającego obciążają koszty napraw rewizyjnych i napraw głównych pojazdów wynikających z dokumentacji techniczno ruchowej nie objęte gwarancją, rękojmią i serwisem producenta pojazdów. Decyzja o podjęciu i zleceniu takiej naprawy przez Użyczającego jest podejmowana na podstawie informacji o planowanym terminie i zakresie naprawy od Biorącego w użyczenie wnosimy o udostępnienie na stronie niniejszego postępowania pełnej dokumentacji zawartej w 4.2 w tym: a) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru autobusu szynowego, b) Dokumentację Techniczno Ruchową, c) Dokumentację Systemu Utrzymania autobusu szynowego, d) Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, dla każdego typu i serii użyczanego pojazdu.. Brak załączenia powyższych dokumentów do niniejszego postępowania wyczerpuje znamiona naruszenia przez zamawiającego w art. 29 pkt 1 i 2, ustawy prawo zamówień publicznych, uniemożliwiając wykonawcy prawidłowe sporządzenie oferty, w szczególności poprzez brak możliwości rzetelnej wyceny usług spowodowanej nieudostępnieniem dokumentów i instrukcji mających istotny wpływ na wysokość kosztów ponoszonych przez wykonawcę. Ponadto w sposób jednoznaczny preferuje dotychczasowego przewoźnika, będącego w chwili obecnej użytkownikiem pojazdów i mającego dostęp do pełnej dokumentacji, co stawia pod znakiem zapytania legalność prowadzonego postępowania i może być podstawą do jego unieważnienia lub skierowania sprawy do prokuratury oraz Urzędu Zamówień Publicznych, jako jaskrawy przykład ustawienia przetargu pod określonego wykonawcę. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa dokumentacja nosi znamiona utworu podlegającego ochronie prawnoautorskiej, Zamawiający może ją jedynie udostępnić do wglądu. Może się to odbyć po wcześniejszym uzgodnieniu z obecnym użytkownikiem pojazdów, aby nie zakłócić ich bieżącej eksploatacji. Zamawiający zwraca jednakże uwagę, że zgodnie z 17 ust 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2005r. Nr. 212 poz ze zm.) to Wykonawca (przewoźnik kolejowy) występuje do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z wnioskiem o zatwierdzenie dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych, dołączając do tego wniosku oświadczenie o zgodności tej dokumentacji z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej pojazdów kolejowych oraz w odpowiednich przepisach. Zamawiający podał w SIWZ informacje na temat typów i producentów udostępnianych pojazdów, z którymi Wykonawca może uzgodnić warunki opracowania własnej dokumentacji systemu utrzymania dla pojazdu danego typu Ponadto w celu rzetelnego oszacowania kosztów utrzymania pojazdów wymienionych w 1.1, majach istotny wpływ na wysokość kosztów operacyjnych przewoźnika a tym samym na końcową wysokość oceny zaoferowanej w niniejszym postępowaniu, jak również wymagania Sytemu Zrządzania

6 bezpieczeństwem przewoźnika kolejowego, oraz szacowanie ryzyka operacyjnego i związane z nim koszty, prosimy o udostępnienie pozostałych informacji o udostępnianych pojazdach szynowych w tym: kopi świadectw sprawności technicznej udostępnianych pojazdów lub dat końca ważności świadectw udostępnianych przez zamawiającego, Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi na pytanie wymiarów konstrukcyjnych, granicznych i aktualnych zestawów kołowych (dla każdego zestawu) w każdym pojeździe udostępnianym przez zmawiającego oraz liczby wykonanych oraz możliwych do wykonania zgodnie z DSU reprofilacji każdego z zestawów kołowych zabudowanych w planowanych do udostępnienia pojazdach. pojazd zestaw kołowy wymiar konstrukcyjny zgodnie z DSU, średnica koła 840 mm wymiar kresowy (graniczny) zgodnie z DSU, średnica koła 780 mm aktualny wymiar zgodny z DSU, średnica koła w mm P L P L P L P L P L P L SA ,1 800,5 800,6 800,7 SA ,6 802,4 803,8 803,6 SA ,2 786,5 788,1 787,7 SA ,0 840,0 840,0 840,0 SA ,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 SA ,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 SA ,9 829,5 829,8 829,5 825,8 825,7 826,6 826,3 829,8 829,9 829,6 829,9 SA ,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 SA ,1 812,0 812,4 812,3 810,7 810,4 810,1 810,4 810,1 810,6 810,5 810,3 SA ,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 SA ,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 wymiar konstrukcyjny zgodnie z DSU, średnica koła 840 mm wymiar kresowy (graniczny) zgodnie z DSU, średnica koła 778 mm aktualny wymiar zgodny z DSU, średnica koła w mm SA ,8 835,1 834,7 834,5 834,9 834,8 834,5 834,6 836,6 836,4 835,8 835,9 wymiar konstrukcyjny zgodnie z DSU, średnica koła 850 mm wymiar kresowy (graniczny) zgodnie z DSU, średnica koła 780 mm aktualny wymiar zgodny z DSU, średnica koła w mm SA ,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 SA ,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 SA ,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 SA ,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0

7 zestawienia dat i przebiegów oraz podmiotów dokonujących utrzymania na poziomie P2, P3, P4, P5 dla każdego pojazdu udostępnianego przez zamawiającego liczonych od ostatniego poziomu utrzymania P5. Czynności poziomu utrzymania P5 wykonano jak dotąd tylko w jednym pojeździe serii SA Prace zakończono we wrześniu 2014 roku wykazu usterek i napraw wykonanych w każdym pojeździe udostępnianym przez zmawiającego od ostatniego poziomu utrzymania P5. Czynności poziomu utrzymania P5 wykonano jak dotąd tylko w jednym pojeździe serii SA we wrześniu 2014 roku. Wszystkie pojazdy posiadają świadectwa sprawności technicznej. Zamawiający nie jest przewoźnikiem kolejowym i nie prowadzi szczegółowych statystyk dotyczących usterek i napraw taboru w trakcie jego bieżącej eksploatacji Dokumentacji Sytemu Utrzymania dla każdego typu, serii pojazdu kolejowego udostępnianego przez zamawiającego. Zamawiający udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie wszystkich instrukcji obsługi pojazdów udostępnianych przez zamawiającego jakie są wymagane w procesie szkolenia i autoryzacji personelu wykonawcy w tym szczególnie maszynistów, kierowników pociągu, personelu utrzymania technicznego. Zamawiający udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie wszelkich instrukcji, regulaminów jakie są wymagane przy utrzymaniu czystości w pojazdach udostępnianych przez zamawiającego wraz z listą środków dopuszczonych do stosowania w procesie utrzymania czystości. Zamawiający udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie kopii świadectw dopuszczenia typu dla każdego pojazdu lub typu udostępnianego przez Zamawiającego oraz informacji na kogo są wystawione, Zamawiający udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie 1.1.

8 wskaźników niezawodności dla udostępnianych pojazdów za okres ich liczenia przez udostępniającego. Zamawiający nie jest przewoźnikiem kolejowym i nie prowadzi szczegółowych statystyk dotyczących wskaźników niezawodności informacji czy udostępniany tabor podlega monitoringowi jakichkolwiek wskaźników eksploatacyjnych, a jeśli tak to jakie pojazdy, w jakim okresie i w jaki sposób należy je rejestrować przez operatora i raportować. Warunki korzystania z pojazdów określone są w projektach umów załączonych do SIWZ daty w której kończy się okres gwarancyjny dla pojazdów lub ich kluczowych podzespołów dla każdego pojazdu, SA mies. od dnia r. SA mies. od dnia r. SA mies. od dnia r SA mies. od dnia r. SA mies. od dnia r. SA mies. od dnia r. SA mies. od dnia r informacji o zasadach utrzymania pojazdów na gwarancji w tym szczególnie jaki podmiot zajmuje się utrzymaniem oraz czy jest ustalone stałe miejsce/punkt dokonywania czynności utrzymaniowych, jeśli tak to gdzie, na jakich zasadach i kto ponosi koszty dojazdu od tego punktu oraz jego wynajmu? Organizacja systemu utrzymania pojazdów należy do zadań Wykonawcy w uzgodnieniu z producentem pojazdu objętego gwarancją. Jedynie dla pojazdu SA producent zobowiązany jest, w okresie gwarancji, do nieodpłatnego wykonywania przeglądów technicznych i napraw okresowych pojazdu w tym przeglądów wymaganych przez poddostawców realizowanych przez autoryzowany serwis. Koszty materiałów i płynów eksploatacyjnych ponosi Wykonawca czy i w jakich w jakich godzinach są wykonywane przeglądy PU1, PU2, PU3 pojazdów będących na gwarancji i objętych okresem utrzymania przez dostawcę? Jakich pojazdów i w jakim okresie to dotyczy? Organizacja systemu utrzymania pojazdów należy do zadań Wykonawcy.

9 danych o przewidywanej dacie, godzinie i miejscu przekazania pojazdów operatorowi realizującemu zadania określone w w/w przetargu. Zamawiający udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie danych na temat przewidywanego stanu technicznego pojazdów w dniu przekazania (przewidywanego przebiegu i dat wykonania napraw PU2 i PU3 przed przekazaniem pojazdów). Zamawiający może określić stan pojazdów na dzień r.: SA w trakcie PU5 SA w trakcie PU5 SA w trakcie PU3 SA w trakcie PU wzoru protokołu zdawczo-odbiorczego na podstawie którego nastąpi przekazanie pojazdu operatorowi. Zamawiający udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie daty i formy przekazania szczegółowej dokumentacji eksploatacyjnej będącej w dyspozycji Zamawiającego lub podmiotu obecnie użytkującego pojazdy, a rejestrującej wszelkie naprawy, uszkodzenia i wymiany części w pojazdach. Formalne przekazanie dostępnej dokumentacji powinno nastąpić niezwłocznie po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą wskazanie daty i miejsca przed dniem złożenia oferty, gdzie można przeprowadzić audyt stanu technicznego oferowanych do użyczenia pojazdów. Może się to odbyć w dowolnym dniu, po wcześniejszym uzgodnieniu z obecnym użytkownikiem pojazdów, aby nie zakłócić bieżącej eksploatacji szczegółowego układu siedzeń i liczby miejsc siedzących i stojących dla każdego z pojazdów przeznaczonych do udostępnienia wykonawcy. Pojazdy będące w eksploatacji są ogólnodostępne. Szczegółowa weryfikacja układu przestrzennego może się odbyć po wcześniejszym uzgodnieniu z obecnym użytkownikiem pojazdów, aby nie zakłócić bieżącej eksploatacji pojazdów.

10 kosztu wynajmu pojazdu każdej z serii udostępnianych przez zamawiającego pojazdów w celu przeprowadzenia autoryzacji personelu wykonawcy wymaganej przepisami kolejowymi, oraz daty od kiedy tego typu szkolenia i autoryzacje personelu można będzie prowadzić przed uruchomieniem przewozów, w oparciu o tabor wynajęty od użyczającego. Zamawiający nie wynajmuje taboru. Szkolenia maszynistów mogą odbyć się na koszt (dostęp do torów, paliwo) przyszłego Wykonawcy, po wcześniejszym uzgodnieniu z obecnym użytkownikiem pojazdów, aby nie zakłócić bieżącej eksploatacji prosimy o podanie typów urządzeń informatycznych stosowanych na pojazdach w zakresie Systemów Informacji Pasażerskiej (wyświetlacze, rejestratory, urządzenia lokalizacji, etc), w tym szczególnie ich Dokumentacje Techniczno Ruchowe oraz instrukcje obsługi i szczegółowe wymogi w zakresie utrzymania mogące mieć wpływ na koszty ich utrzymania i serwisowania. Zamawiający, z uwagi na fakt iż przedmiotowa dokumentacja nosi znamiona utworu podlegającego ochronie prawnoautorskiej, może ją jedynie udostępnić do wglądu. Może się to odbyć po wcześniejszym uzgodnieniu z obecnym użytkownikiem pojazdów, aby nie zakłócić bieżącej eksploatacji W związku z zapisami wymaganiami prawnymi Sytemu Zarządzania Bezpieczeństwem nakładającego na każdego z przewoźników korzystanie wyłącznie z uznanych/kwalifikowanych dostawców, uprzejmie prosimy o dopisanie w 8.4. pod literą: d zapisu użyczający, producent pojazdu lub podmiot odpowiedzialny za jego utrzymanie utraci status uznanego/kwalifikowanego dostawcy lub nie przejdzie pomyślnie audytu dostawcy zgodnie z obowiązującymi u przewoźnika procedurami zapisanymi w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem e Urząd Transportu Kolejowego cofnie lub zawiesi świadectwo dopuszczenia typu pojazdu kolejowego lub w nałoży na typ/pojazd ograniczenia eksploatacyjne mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo realizacji przewozów. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w projekcie umowy. Opracowanie i realizacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem należy do zadań Wykonawcy.

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji 3 pasażerskich wagonów kolejowych ZATWIERDZAM:.. Warszawa 2015 rok 1

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2407/13 WYROK z dnia 22 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

DA.III.272.2.26.2013 Zielona Góra, 2013-05-09 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

DA.III.272.2.26.2013 Zielona Góra, 2013-05-09 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.26.2013 Zielona Góra, 2013-05-09 Wg rozdzielnika WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2010 r. nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 4 września 2013 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 4 września 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1982/13 WYROK z dnia 4 września 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 2710-23/2015 Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel: (12) 421-00-33, fax: (12)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sztabin, 15 lipiec 2013 r. OAG.271.5.2013.OZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo