PLP/FZ/MK/./2013 Poznań dnia r. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLP/FZ/MK/./2013 Poznań dnia 18.01.2013 r. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ"

Transkrypt

1 PLP/FZ/MK/./2013 Poznań dnia r. Wszyscy Wykonawcy O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: Usługi kontroli bezpieczeństwa i kontroli dostępu oraz ochrony osób i mienia na rzecz spółki Port Lotniczy Poznań Ławica Sp. o.o. W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: Pytanie W punkcie 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający zapisał : W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek w postaci wykonania z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 3 usług z zakresu ochrony osób i mienia, świadczonych w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie zgodnie z art. 5 ustawy o ochronie osób i mienia. Czy Zamawiający dopuszcza by oferent przedstawił obiekty własne, które posiada jako operator publiczny i chroni poprzez wykorzystanie własnych Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych? Nie. Zgodnie z SIWZ Zamawiający w pkt. 5 prosi o wykazanie, że Wykonawca świadczył z należytą starannością określone usługi w określonym czasie, czyli nie tylko że zajmował się ochroną obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, ale że w związku z tym wykonał z należytą starannością zobowiązanie na rzecz drugiego podmiotu. Wykonywanie takich

2 czynności na własną rzecz (czyli bez stosunku zobowiązaniowego stanowiącego podstawę prawną świadczenia wykonawcy) nie spełnia tego warunku. Pytanie 15. W punkcie 6 ppkt d Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zapisał: realizowania wspólnie z Zamawiającym (np. raz w miesiącu, kwartale) instruktaży dla pracowników ochrony; Czy z tego tytułu Zamawiający przewiduje obciążenie Wykonawcy kosztem tychże szkoleń? Jeśli tak, jakiego rzędu będą to obciążenia? Zamawiający nie przewiduje obciążenia Wykonawcy (przy czym nie dotyczy to obowiązkowych szkoleń, do których wykonawca jest obowiązany zgodnie z ustawą) Pytanie 16. Kto ponosi koszty konserwacji i napraw urządzeń obsługiwanych przez pracowników Wykonawcy? Koszty bieżącego serwisu i konserwacji urządzeń obsługiwanych przez pracowników Wykonawcy ponosi Zamawiający, z zastrzeżeniem pkt 8 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego zawinionych przypadków uszkodzenia mienia. Pytanie 17. Czy Zamawiający przewiduje wykorzystanie podczas szczegółowej kontroli osobistej pasażerów wykorzystanie ochraniaczy na stopy? Jeśli tak, kto ponosi koszty zakupu tychże artykułów? Tak Zamawiający przewiduje podczas szczegółowej kontroli osobistej pasażerów wykorzystanie ochraniaczy na stopy. Koszty zakupu ochraniaczy na stopy ponosi Zamawiający. Pytanie 18. Zamawiający wymagać będzie od pracowników ochrony Wykonawcy posiadania białych jedwabnych rękawiczek. Czy ich zakup należy także do Wykonawcy? Zamawiający wymaga używania białych rękawiczek, które zapewniają łatwą weryfikację czy używamy garderoby schludnej i czystej w stosunku do pasażera, oraz podnoszą komfort obsługi klienta. Jeśli chodzi o materiał, to ma zapewniać funkcjonalność użycia: komfort pracy operatora, swobodę ruchów - wygodę, łatwość założenia i ściągnięcia, nie mogą str. 2

3 ograniczać wrażeń dotykowych operatora, dlatego do kontroli manualnej nie zalecamy, np. gumowych rękawic. Przykład rękawic jedwabnych nie stanowi warunku, mogą to być również rękawiczki np. bawełniane. Należy odnieść się do opisu z pkt 33 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawierającego także ogólną charakterystykę materiałów dla umundurowania pracowników ochrony. Koszty zakupu takich rękawiczek ponosi Wykonawcy. Pytanie 19. Proszę o podanie wagi odprawianego bagażu rocznie? Zamawiający nie dysponuje taką informacją. Pytanie 20. Zamawiający w pkt.5 pdpkt. c (str.7) SIWZ wymaga przedłożenia polisy OC do oferty. Proszę o informację czy ta polisa musi spełnić wymogi Rozporządzenia MF w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorcy ubiegającego się o zawarcie umowy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych? Nie. Polisa OC, o której mowa w pkt 5 ppkt 5 lit c (str.7 SIWZ) nie musi spełniać wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorcy ubiegającego się o zawarcie umowy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotniska cywilnego w portach lotniczych. Przedmiotowa polisa ma na celu wykazanie spełnienia warunku polegającego na znajdowaniu się wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, czemu ma służyć m.in. okazanie się posiadaniem odpowiedniego ubezpieczenia. Polisę OC, o której mowa w ww. rozporządzeniu, wykonawca będzie musiał przedłożyć dopiero przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sytuacji, w której w wyniku oceny ofert jego oferta okaże się najkorzystniejsza (patrz pkt tiret drugie SIWZ). Pytanie 21. Proszę o informację czy przedłożona do oferty polisa OC deliktowa i kontraktowa z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5mln zł (w tym 1 mln na jedno zdarzenie) spełni warunek określony w pkt.5 pdpkt. c(strona 7)SIWZ Zgodnie z pkt. 6 ppkt 9 SIWZ, Wykonawca powinien wykazać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 5 ppkt 5 lit c SIWZ poprzez okazanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż PLN, w tym co najmniej PLN na jedno zdarzenie. str. 3

4 Za taki dokument może być uznana ważna polisa odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, opiewająca na sumę gwarancyjną nie niższą niż wskazane wyżej kwoty. Pytanie 22. Jaka jest całkowita wymagana przez Zamawiającego minimalna liczba personelu na zmianie 12 godzinnej? SIWZ nie zawiera w tym zakresie informacji, a wskazuje jedynie minimalną ilość osób przewidzianych na stanowiska kontroli pkt 35 Załącznika Nr 3 do SIWZ. Minimalna całkowita liczba personelu na zmianie 12-godzinnej określona przez Zamawiającego to 10 operatorów kontroli bezpieczeństwa. Jednak to Wykonawca musi dokonać oceny, czy będzie w stanie realizować usługę z zachowaniem opisanych w SIWZ kryteriów m.in. jakościowych, przepustowości punktu kontroli bezpieczeństwa itp. minimalną obsadą, o której mowa powyżej. Pytanie 23. Realizacji jakich zadań, określonych w jakich przepisach prawa, oczekuje Zamawiający w zapisie pkt. 2 ppkt. 1) Załącznika Nr 3 do SIWZ? W wyżej wskazanym zapisie Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań określonych w 6 ust. 1 załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa (Dz. U. Nr 116, poz. 803 z późn. zm.). Tymczasem Rozporządzenie to zostało uchylone z dniem 10 września 2012 r. w wyniku regulacji Ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 170, poz. 1015) - art. 1 pkt 125 w związku z art i nie obowiązuje, a zastępujący je akt prawny, Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. Nr 912), w swoim 6 ust.1 nie ma adekwatnych zapisów do uchylonego Rozporządzenia. Zapis pkt 2 ppkt 1 załącznika nr 3 do SIWZ odwołujący się do archiwalnego aktu wykonawczego Prawa lotniczego należy uznać za oczywistą omyłkę pisarską. Zapis pkt 2 ppkt 1 załącznika nr 3 do SIWZ winien otrzymać brzmienie: 1) realizacji zadań określonych w rozdz. 11 załącznika do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz.U. z 2012 r., poz. 912), zwanego dalej KPOLC", - zgodne z pozostałymi zapisami SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji: kontroli bezpieczeństwa, t.j. czynności wykonywane wobec pasażera, bagażu kabinowego oraz bagażu rejestrowanego w celu określenia prawnej możliwości ich dopuszczenia do przewozu, zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi (w tym str. 4

5 unijnymi) regulacjami prawnymi (w tym w szczególności zgodnie z rozdziałem 11. rozporządzenia KPOLC i art. 3 pkt 8 rozporządzenia 300/2008); oraz kontroli dostępu, t.j. kontroli, o której mowa w art. 3 pkt 10 rozporządzenia 300/2008 i w załączniku do tego rozporządzenia oraz w rozporządzeniu KPOLC, obejmująca kontrolę dostępu do strefy operacyjnej, strefy zastrzeżonej lub części krytycznej strefy zastrzeżonej Portu Lotniczego Poznań Ławica, jak podano w katalogu definicji, por. 1 projektu Umowy. Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. Przewodniczący Komisji Przetargowej Dariusz Chmielewski str. 5

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: orzeka:

Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 757/14 WYROK z dnia 28 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się Sygn. akt: KIO 649/14 KIO 655/14 WYROK z dnia 15 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław fax 71 / 784-00-45 e-mail: milosz.bokrzycki@umed.wroc.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST Warszawa: WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ALARMOWANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W BUDYNKACH MINISTERSTWA TRANSPORTU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Znak sprawy: PN-11 2013 Kraków dn. 29 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW) Przedmiot zamówienia: Usługi z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nr sprawy: TW/EG/04/2014 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków Zarządzający Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo