Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013 zawarta w dniu w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej, ul. Piłsudskiego 12, Łęczna, NIP , Regon reprezentowanym przez Dyrektora Juliannę Bednarską zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, a NIP Regon. reprezentowanym przez.. zwanym w dalszej treści WYKONAWCĄ, będąca konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych pt. Dowóz dzieci i młodzieży do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym, o treści następującej: 1 Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dowozu i odwozu dzieci z ustalonych miejscowości zgodnie z trasami wymienionymi w Przedmiotem umowy jest dowóz dzieci z miejsca ich zamieszkania (z ustalonych przez Zamawiającego w każdej miejscowości przystanków) do siedziby Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej, oraz z siedziby Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej do miejsca zamieszkania dzieci i młodzieży (do ustalonych przez Zamawiającego w każdej miejscowości przystanków). Dowóz odbywał się będzie w roku 2013 w okresie od 02 stycznia 2013 r. do 28 czerwca 2013 r. oraz od dnia 2 września 2013 r. do

2 20 grudnia 2013 r. z wyłączeniem dni wolnych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego oraz dni ustalonych przez Zamawiającego, w godzinach umożliwiających przybycie młodzieży i dzieci do szkoły nie później niż 10 minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia zajęć szkolnych i opuszczenie szkoły o ustalonej przez Zamawiającego godzinie. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi w oparciu o minutowy rozkład jazdy, dla określonej trasy, sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Usługa obejmuje dowóz dzieci i młodzieży oraz zapewnienie opieki podczas dowozu do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej z miejscowości wymienionych w 3 niniejszej umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi w oparciu o minutowy rozkład jazdy, dla określonej trasy zgodnie z 3, sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. 3. Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o dniu wolnym od nauki lub o zaistniałych zmianach, co najmniej na jeden dzień przed tym dniem Wykonawca wykona usługę dowozu na niżej wymienionych trasach: 1) Trasa I Karolin Witaniów Stara Wieś Stasin siedziba Gimnazjum Nr 1 Szacunkowa długość trasy: 39 km (dowóz i odwóz), uczniów ok.. 2) Trasa II Zakrzów Leopoldów Ciechanki Krzesimowskie Piotrówek Rossosz siedziba Gimnazjum Nr 1 Szacunkowa długość trasy: 36 km (dowóz i odwóz); uczniów ok. 3) Trasa III Zofiówka Kol. Łuszczów Nowogród siedziba Gimnazjum Nr 1 Szacunkowa długość trasy: 36 km (dowóz i odwóz); uczniów ok. (w przypadku realizacji ofert częściowych wybrana zostanie odpowiednia trasa dowozu) 2. Uczniów należy dowieźć do szkoły na godz. 07:20 07: Odwóz uczniów jest odwrotnością dowozu i odbywać się będzie na trasach wymienionych w ust. 1 Odjazd spod szkoły od ok. godz. 13:15 do ok W dzienny przebieg kilometrów nie są wliczane dojazdy z siedziby wykonawcy do miejsca rozpoczęcia kursu. 5. Podana liczba uczniów może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia lub wydłużenia trasy dowozu. 4 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do dnia 31 grudnia 2012 r. szczegółowy rozkład jazdy z poszczególnych przystanków.

3 5 1. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) uzgodnienia i uwzględnienia w ramach wykonywanego dowozu potrzeb szkół odnośnie przewozu dzieci, 2) punktualnego dowozu dzieci do szkół i odwozu po zajęciach, 3) posiadania aktualnego ubezpieczenia OC i NW w ramach prowadzonej przez siebie działalności, 4) zatrudnienia wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie kwalifikacje i dokumenty kierowców, 5) utrzymania taboru autobusowego w wielkości umożliwiającej prawidłowe wykonanie umowy oraz utrzymanie go w stanie technicznym i eksploatacyjnym odpowiadających wymogom ustawy o Publicznym Transporcie Drogowym. 2. Wykonawca zobowiązuje się do punktualnego i solidnego zabezpieczenia dowozu. 3. Wykonawca nie może odwołać żadnego kursu. W przypadku awarii środka transportu lub innych przyczyn Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego środka transportu bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów z tym związanych. 4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić opiekuna do opieki nad dziećmi podczas wsiadania, przejazdu i wysiadania z autobusu. Opiekun każdorazowo, przed odjazdem autobusu, sprawdza listę obecności dzieci. Wykonawca zapewnia co najmniej jednego opiekuna na każdy autobus biorący udział w dowozie (opiekunem nie może być kierowca). 5. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek poinformowania opiekuna o obowiązkach i odpowiedzialności. Wszyscy opiekunowie pisemnie oświadczają o przyjęciu obowiązków opiekuna i odpowiedzialności za młodzież przebywającą pod ich opieką. 6. Za bezpieczeństwo dzieci w czasie dowozu odpowiada Wykonawca. 7. Wykonawca zapewni pojazdy dostosowane do przewozu odpowiedniej liczby dzieci na poszczególnych trasach, posiadające, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie dla przewozu dzieci i młodzieży. Każdy z przewożonych uczniów winien mieć zapewnione miejsce siedzące. 8. Pojazdy dowożące uczniów muszą być wyposażone w sprawną instalację grzewczą Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkoły na mieniu i osobie powstałe przy wykonaniu usług przewozowych zarówno wśród przewożonych dzieci, jak i osób trzecich.

4 2. Zamawiający przy wykonaniu zamówienia zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych warunków wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie zmiany dni przewozu dzieci w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych w planie dni nauczania w czasie tygodnia np. w sobotę za inny dzień w tygodniu W razie awarii pojazdu lub planowanego przeglądu albo remontu pojazdu, Wykonawca zapewnia dowóz dzieci innym pojazdem spełniającym wymagania dotyczące przewozu dzieci i młodzieży. 2. W razie awarii pojazdu w czasie wykonywania usługi, wykonawca zobowiązany jest podstawić inny pojazd, nie później niż w ciągu dwóch godzin. 3. W przypadku nie podstawienia samochodu w ciągu 2 godzin od planowanej godziny rozpoczęcia kursu Wykonawca pokrywa pełne koszty wynajmu innego przewoźnika. 4. W przypadku zmiany przez Wykonawcę za zgodą Zamawiającego środków transportu, kierowców, opiekunów wskazanych w ofercie w trakcie trwania umowy Wykonawca jest zobowiązany złożyć wymagane dokumenty. 5. Zleceniodawca ma prawo do kontroli pojazdów, dokumentacji pojazdu i kierowców oraz wszystkich spraw związanych z usługą. Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym terminie podstawić do kontroli odpowiednim służbom środki transportu przeznaczone do przewozu młodzieży. 6. Z przewozu korzystać mogą uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 2. Za wykonanie usługi Wykonawcy, przysługuje dzienne wynagrodzenie ryczałtowe przyjęte na podstawie oferty wybranej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w wysokości zł netto (słownie netto: zł),. zł brutto (słownie brutto. zł) 3. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie, z dołu po wykonaniu usługi w ciągu 14 dni od przedłożenia rachunku przez wykonawcę za dany miesiąc, 4. Wykonawca w ramach umowy będzie wykonywał dodatkowe kursy na zlecenie Zamawiającego np. dodatkowe kursy w dniach egzaminów próbnych i końcowych. 5. W razie trzykrotnego niepunktualnego świadczenia usługi dowozu w ciągu miesiąca Wykonawca zapłaci karę w wysokości 20% wynagrodzenia ustalonego za dany miesiąc. 6. W razie rozwiązania umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Zleceniodawcy przysługuje

5 odszkodowanie w wysokości 20% ustalonego w umowie całego wynagrodzenia ryczałtowego brutto. 7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach Zamawiający może dokonać zmian postanowień umowy w zakresie zmiany organizacji i tras dowozu w sytuacjach zmian organizacji pracy szkoły oraz zmian organizacyjnych dotyczących uczniów. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zmiany organizacji i tras dowozu. 2. W przypadku zawieszenia zajęć lekcyjnych i odpracowywania ich w innym terminie Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zaplanowane, nie zrealizowane kursy w terminach ustalonych przez zamawiającego, jednak nie później niż do dnia r W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy: Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny i inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia. 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji postanowień niniejszej umowy, w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji, poddawane będą orzecznictwu sądu właściwego dla miejsca siedziby Zamawiającego. 3. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowią integralną część umowy. 11 Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od 02 stycznia 2013 r. do 20 grudnia 2013 r. 12 Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Łęczna r.

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/ do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej pod

Bardziej szczegółowo

Gminą Potok Górny z siedzibą w Potok Górny 116,23-423 Potok Górny

Gminą Potok Górny z siedzibą w Potok Górny 116,23-423 Potok Górny zawarta w dniu.. pomiędzy : Umowa Nr Gminą Potok Górny z siedzibą w Potok Górny 116,23-423 Potok Górny reprezentowaną w niniejszej Umowie przez : zwaną dalej Zamawiającym, oraz.... reprezentowaną dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Zawarta w dniu.. roku pomiędzy Gminą Opatowiec reprezentowaną przez: 1. Sławomira Kowalczyka Wójta Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ znak ZIB.341-18/09. WZÓR UMOWY Nr

Załącznik nr 1 do SIWZ znak ZIB.341-18/09. WZÓR UMOWY Nr WZÓR UMOWY Nr 1 Załącznik nr 1 do SIWZ znak ZIB.341-18/09 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: mgr Pawła

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu

Wzór umowy Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu Umowa Nr./2015 na dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2015/2016, w dniach nauki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach

UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach - Załącznik nr 7 do SIWZ - pomiędzy Gminą Szczekociny z siedzibą: 42 445 Szczekociny, ul. Senatorska 2 NIP 649-229-10-92 Regon 151398735 zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

NIP... REGON... zwaną dalej w tekście "Wykonawcą".

NIP... REGON... zwaną dalej w tekście Wykonawcą. Wzór umowy UMOWA NR PRN/7OW/B/V/1/29/08/.../.../... zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Praga Północ, z siedzibą w Warszawie, przy ul. ks. I.Kłopotowskiego 15 zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR - projekt UMOWA nr..

WZÓR - projekt UMOWA nr.. WZÓR - projekt UMOWA nr.. Załącznik Nr 9 Zawarta dniu... w Skąpem pomiędzy Gminą Skąpe z siedzibą w m. Skąpe 65, posiadającą numer identyfikacji podatkowej 927-14-00-236, REGON 000539437, w imieniu której

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015 W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sobieskiego 9 42-700 Lubliniec tel. 034/356-32-57 e-mail: pcprlc@poczta.onet.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sobieskiego 9 42-700 Lubliniec tel. 034/356-32-57 e-mail: pcprlc@poczta.onet.pl Nasz znak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Data: PE.421.1.15 11.05.2015 r. Sprawa: Zapytanie ofertowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu w związku z realizacją projektu systemowego pt. Na przekór.

Bardziej szczegółowo

projekt umowy na przewóz dzieci niepełnosprawnych poruszających się samodzielnie i na wózku lub przy balkoniku na trasie Kobyłka - Warszawa

projekt umowy na przewóz dzieci niepełnosprawnych poruszających się samodzielnie i na wózku lub przy balkoniku na trasie Kobyłka - Warszawa projekt umowy na przewóz dzieci niepełnosprawnych poruszających się samodzielnie i na wózku lub przy balkoniku na trasie Kobyłka - Warszawa Umowa została zawarta w dniu w Kobyłce, pomiędzy: Miastem Kobyłka,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Szydłowiec, dnia 18.07.2013r. BZP. 271.3.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: DOWOŻENIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. Dowozy i odwozy uczniów na terenie gminy Żerków w roku 2014/2015

UMOWA PROJEKT. Dowozy i odwozy uczniów na terenie gminy Żerków w roku 2014/2015 Załącznik nr 6 UMOWA PROJEKT Dowozy i odwozy uczniów na terenie gminy Żerków w roku 2014/2015 Zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy Gminnym Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół ul. A. Mickiewicza 6

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo w każdym turnusie obsługa jednej całodziennej wycieczki dla grupy (max 115 osób) do Kołobrzegu lub Darłowa.

Dodatkowo w każdym turnusie obsługa jednej całodziennej wycieczki dla grupy (max 115 osób) do Kołobrzegu lub Darłowa. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: 1) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa programu tematycznego obozu wakacje rekreacyjno survivalowe z paint ballem

Bardziej szczegółowo

GMINA BUDRY reprezentowana przez Wójta Gminy Józefa Markiewicza

GMINA BUDRY reprezentowana przez Wójta Gminy Józefa Markiewicza GMINA BUDRY reprezentowana przez Wójta Gminy Józefa Markiewicza Znak sprawy: Oś. 4317/44/06 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŝej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy:

UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy: Załącznik nr 3 UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy: Zarządem Komunikacji Miejskiej w Olsztynie, ul. Gietkowska 9i, 10-170 Olsztyn Nr identyfikacji podatkowej 7393816540, REGON nr 280573109

Bardziej szczegółowo

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe Gmina Płoniawy-Bramura 06-210 Płoniawy-Bramura. Płoniawy Br. 15.04.2013r Nr. POKL / 13 /2013 Zapytanie ofertowe Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartość

Bardziej szczegółowo

II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony (art.10 ust. 1, art. 39 i nas. ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony (art.10 ust. 1, art. 39 i nas. ustawy Prawo Zamówień Publicznych) DOA.340/Z/23/12 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 42-217 Częstochowa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dotycząca postępowania prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O ŚWIADCZENIACH USŁUG TRANSPORTOWYCH PRZEWOZU OSÓB.

PROJEKT UMOWY O ŚWIADCZENIACH USŁUG TRANSPORTOWYCH PRZEWOZU OSÓB. Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY O ŚWIADCZENIACH USŁUG TRANSPORTOWYCH PRZEWOZU OSÓB. zawarta dnia.. roku pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dla części I/części II zamówienia. Umowa Nr...

Wzór umowy dla części I/części II zamówienia. Umowa Nr... Wzór umowy dla części I/części II zamówienia Umowa Nr... Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa zawarta w dniu r. we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

znak sprawy : 61/ZP/OBRCEBEA/2013 UMOWA

znak sprawy : 61/ZP/OBRCEBEA/2013 UMOWA Załącznik Nr 7 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu. w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 60.13.00.00-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

Zapytanie ofertowe. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 60.13.00.00-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób Krzeszyce,03 lipca 2014r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo Zamówień Publicznych; ( tekst jednolity Dz. U z 2010, Nr 113, poz.759

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r.

ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r. ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r. Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach Wronki 36, 19 411 Świętajno tel/fax. 87-520 14 92, kom. 503 578 312, www.sdswronki.swietajno.pl ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.).

Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.). SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO I. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kartuska 4/6, 80 104 Gdańsk Tel.:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZS.III. NA PRZEWÓZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW LEGNICY w okresie 1 styczeń 2015 31 grudzień 2016 roku

UMOWA Nr ZS.III. NA PRZEWÓZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW LEGNICY w okresie 1 styczeń 2015 31 grudzień 2016 roku ROZDZIAŁ NR 3 UMOWA Nr ZS.III PROJEKT NA PRZEWÓZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW LEGNICY w okresie 1 styczeń 2015 31 grudzień 2016 roku zawarta w dniu.. grudnia 2014 roku pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami. Załącznik nr 6 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu, w Szczecinie, pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA KONKURSOWA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO

SPECYFIKACJA KONKURSOWA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO SPECYFIKACJA KONKURSOWA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o. o., ul Poniatowskiego 26 08 110 Siedlce tel.25 64 03

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo