Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo"

Transkrypt

1 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma studiów: stacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia ZAŁOŻENIA OGÓLNE Kulturoznawstwo w ciągu ostatnich lat stało się jednym z najbardziej przyszłościowych kierunków studiów. Z dwóch powodów. Po pierwsze teoretyczna wiedza o kulturze, jaką kulturoznawstwo oferuje studentom, pozwala rozumieć mechanizmy współczesnej globalizującej się kultury, a po drugie uczy umiejętności twórczego działania w tejże kulturze. Odzwierciedla to nasz program studiów, który zawiera przedmioty teoretyczne i praktyczne, a jego celem jest kształcenie osób przygotowanych do wykonywania zawodów, określanych mianem kreatywnych. Studia licencjackie mają orientację praktyczną, co znajduje odzwierciedlenie w proponowanych specjalnościach: Turystyka kulturowa; Media i komunikowanie; Reklama i public relations. Koncepcja studiów opiera się na 3 składnikach: przedmioty ogólne, kierunkowe i specjalnościowe. Przedmioty ogólne (historia filozofii, historia kultury, socjologia kultury, komunikacja kulturowa) służą orientacji ogólnohumanistycznej, przedmioty kierunkowe (teoria kultury, kultura audiowizualna, animacja kultury) wskazują preferowane zakresy wiedzy o kulturze, a specjalnościowe mają praktyczny charakter. Wiedzę o kulturze pojmujemy antropologicznie, a jej zakresy: słowo w kulturze, teatr w kulturze, film w kulturze, muzyka w kulturze, obraz w kulturze, kulturowa historia literatury służą jako narzędzia jej rozumienia a także porządkowania. Inne, istotne, obszary wiedzy o kulturze, znajdujące miejsce w naszym programie, to: problematyka kultury współczesnej, kultury audiowizualnej, kultury popularnej, kultury regionalnej, kultury zjednoczonej Europy. Perspektywicznym kierunkiem zaznaczonym w naszym programie studiów kulturoznawczych jest problematyka kulturalna Europy Środkowej i Wschodniej. Równie istotne, jak wiedza o kulturze, są praktyczne umiejętności działania w kulturze, jakie student zdobywa na wybranej specjalności. Proponowane specjalności uczą: znajomości podstawowych mechanizmów ekonomiki kultury, procedur pozyskiwania

2 środków finansowych na kulturę, w tym środków unijnych; znajomości podstaw marketingu w kulturze, współczesnych form i sposobów informacji o kulturze i promocji kultury. Dostarczają wiedzy, także praktycznej, o formach i funkcjach animacji w kulturze, o organizacji imprez turystycznych, projektowaniu regionalnych szlaków kulturowych; dotyczącej zachowań komunikacyjnych w pracy rzecznika prasowego instytucji a także o organizacji kampanii reklamowej i public relations. I WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów. Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA KULTUROZNAWSTWA OGÓLNE: Wiedza: - Absolwent studiów kulturoznawczych pierwszego stopnia posiada podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk o kulturze w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej; - Zna elementarną terminologię kulturoznawczą; - Ma uporządkowaną wiedzę ogólną dotyczącą zagadnień społecznych tworzących podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze (zna terminologię, teorie i metodologię nauk o kulturze); - Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w niektórych obszarach studiowanej dyscypliny: - wiedzę z zakresu historii i teorii kultury, komunikacji kulturowej, historii sztuki, teatrologii, filmoznawstwa i wiedzy o mediach, regionalistyki; - Ma elementarną wiedzę o powiązaniach wiedzy o kulturze z innymi dyscyplinami humanistycznymi; - Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w obszarze nauk o kulturze; - Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dzieła: filmowego, plastycznego, teatralnego, literackiego właściwe dla wybranych tradycji w obrębie wiedzy o kulturze; - Ma podstawową wiedzę o współczesnym życiu kulturalnym i instytucjach kultury;

3 Umiejętności: a) Ogólne - Absolwent studiów kulturoznawczych potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk o kulturze w języku rodzimym i obcym; - Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje pochodzące z różnych źródeł; - Posiada elementarne umiejętności badawcze (formułowanie i analiza problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentacja wyników) pozwalające na rozwiązywanie typowych dla wiedzy o kulturze problemów; - Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze (zgodnie ze wskazówkami opiekunów naukowych); - Potrafi pracować w zespole realizując cele określone przez kierownika zespołu; b) Podstawowe umiejętności kulturoznawcy: - Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla nauk o kulturze w typowych sytuacjach profesjonalnych; - Potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym; - Umie formułować i wyrażać własne poglądy i idee w istotnych sprawach dotyczących kultury i społeczeństwa: roli współczesnych mediów, sposobów ich oddziaływań, funkcji i znaczenia, jakie pełnią w społeczeństwie; - Potrafi analizować zjawiska kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej; - Potrafi tworzyć typowe prace pisemne oraz przygotowywać wystąpienia ustne w języku polskim oraz języku obcym (uznawanym za podstawowy dla nauk o kulturze),

4 dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł; - Posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków; - Posiada znajomość podstawowych mechanizmów ekonomiki kultury, procedur pozyskiwania środków finansowych na kulturę, w tym środków unijnych; - Posiada znajomość podstaw marketingu w kulturze, współczesnych form i sposobów informacji o kulturze i promocji kultury; - Posiada wiedzę, także praktyczną, o formach i funkcjach animacji w kulturze; - Posiada znajomość metod i technik pozwalających na rozpoznawanie potencjalnych potrzeb kulturowych różnych warstw i środowisk społecznych; Kompetencje personalne i społeczne: - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się; - Docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe regionu, kraju, Europy i dąży do jego zachowania; - Uczestniczy we współczesnym życiu kulturalnym; - Wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu działań profesjonalnych mając świadomość znaczenia kwestii etycznych; - Po ukończeniu jednej z trzech specjalności: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations posiada kwalifikacje: organizatora turystyki kulturowej, organizatora życia kulturalnego, specjalisty w dziedzinie upowszechniania kultury audiowizualnej oraz prowadzenia działań edukacyjnych, moderatora relacji instytucji z mediami np. rzecznika prasowego, specjalisty w zakresie komunikacji społecznej; nauczyciela wiedzy o kulturze (po ukończeniu kursu pedagogicznego). - Po ukończeniu studiów absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy w: instytucjach upowszechniania kultury, urzędach, redakcjach, muzeach, kinach, agencjach reklamowych, agencjach public relations, organizacjach pozarządowych, szkołach (konieczne przygotowanie pedagogiczne). - Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Kwalifikacje absolwenta specjalności: Turystyka kulturowa

5 Ukończenie specjalności zapewnia a) orientację w kulturowo-cywilizacyjnej roli turystyki, b) znajomość różnorodnych form i funkcji turystyki kulturowej, c) informację o zagranicznych i krajowych zasobach turystyczno-kulturowych, d) poznanie zasad strategii działania instytucji państwowych i samorządowych w tej dziedzinie, e) znajomość prawnych i finansowych reguł funkcjonowania instytucji i organizacji obsługujących ruch turystyki kulturowej, f) orientację w skali i charakterze turystyki kulturowej Podlasia. Tym samym program nauczania specjalności umożliwia pracę zawodową w instytucjach i organizacjach, mających za zadanie obsługę ruchu turystyki kulturowej, takich jak: administracja państwowa i samorządowa, biura turystyczne i ośrodki informacji turystycznej, tradycyjne i elektroniczne media publicystyki turystycznej, obsługa tras turystycznych, zabytków i obiektów muzealnych, organizacja i obsługa przedsięwzięć turystyki edukacyjnej, religijnej, sentymentalnej, ludycznej i wydarzeniowej (ewentowej). Kwalifikacje absolwenta specjalności: Media i komunikowanie Absolwent specjalności powinien prezentować spójną wiedzę dotyczącą komunikowania, mediów i współczesnej kultury audiowizualnej, w której szczególną rolę odgrywa telewizja. Po ukończeniu specjalności media i komunikowanie student będzie posiadał wiedzę teoretyczną z zakresu: antropologii mediów, teorii telewizji, sztuki nowych mediów oraz komunikacji medialnej i międzykulturowej, reklamy i p.r.. Absolwent specjalności zdobędzie także praktyczne umiejętności w trakcie zajęć warsztatowych. Będą one dotyczyły zachowań komunikacyjnych w moderowaniu relacji instytucji z mediami, wykorzystywanych np. w pracy rzecznika prasowego a także nowych technologii informacyjnych, stosowanych w agencjach reklamowych, agencjach p.r. i instytucjach zajmujących się upowszechnianiem kultury audiowizualnej. Absolwent specjalności media i komunikowanie będzie posiadał kompetencje do pracy jako rzecznik prasowy instytucji. Będzie także przygotowany do pracy w zakresie upowszechniania i promocji kultury audiowizualnej: w wydawnictwach, redakcjach pism, radiu, telewizji, kinach, ośrodkach kultury, instytucjach samorządowych i pozarządowych, agencjach reklamy i public relations. Kwalifikacje absolwenta specjalności: Reklama i PR

6 Studia w ramach specjalności pozwalają zapoznać się z zagadnieniami marketingu, narzędziami i technikami badań marketingowych, strategiami perswazyjnymi stosowanymi w reklamie i PR, funkcjonowaniem systemu mediów w Polsce, a także regulacjami prawnymi dotyczącymi dziennikarstwa i własności intelektualnej. W trakcie studiów słuchacze poznają również zasady obowiązujące w strategiach komunikacyjnych w reklamie i PR, nabywając jednocześnie umiejętności ich praktycznego zastosowania. To wszystko ma umożliwić absolwentom pracę w charakterze specjalistów od komunikacji marketingowej, zwłaszcza w sferze reklamy i PR, we wszelkiego rodzaju organizacjach, instytucjach i przedsiębiorstwach.. III. GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA Godziny ECTS A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH C. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE D. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO E. PRZEDMIOTY DYPLOMOWE F. PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE G. PRAKTYKA ZAWODOWA 4 Razem IV. PRZEDMIOTY W GRUPACH Godziny ECTS A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa 30 4 Historia kultury 60 5 Socjologia kultury 30 3 Komunikacja kulturowa 30 3 Podstawy komunikacji międzykulturowej 15 2 Język a kultura 30 3 Słowo w kulturze 30 3 Historia filozofii 60 5 Metodologia badań kulturoznawczych 30 4 Logia i semiotyka 30 3 Historia sztuki 60 5 Kulturowe konteksty historii literatury 30 2 Literatura i kultura krajów sąsiednich 30 3 Teorie i metodologie w badaniach literackich 30 2 Teatr i widowiska 30 3

7 B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH Teoria kultury 45 5 Kultura audiowizualna 60 4 Film w kulturze 30 3 Muzyka w kulturze 30 3 Problemy kultury popularnej 15 2 Formy animacji kultury 30 3 Zarządzanie i marketing w instytucjach kultury 30 2 Problemy organizacji kultury w zjednoczonej Europie 25 3 Diagnostyka potrzeb kulturalnych 15 2 Metody analizy i interpretacji dzieła (do wyboru): literackiego, 30 3 filmowego, plastycznego, teatralnego Warsztaty do wyboru (jeden): teatralne, filmowe, fotograficzne, dziennikarskie, etnograficzne 30 2 C. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE C 1. TURYSTYKA KULTUROWA Antropologia turystyki 15 2 Historia turystyki 30 3 Socjologia turystyki kulturowej 15 1 Podróżowanie w literaturze i sztuce 30 2 Turystyka kulturowa: Formy i funkcje 60 5 Organizacja i zarządzanie w turystyce kulturowej 60 5 Turystyka kulturowa Podlasia 30 4 Turystyka kulturowa: warsztaty 45 3 Turystyka kulturowa w sieci 15 2 C 2. MEDIA I KOMUNIKOWANIE Antropologia mediów 30 4 Telewizja w kulturze 30 4 Analiza przekazów audiowizualnych 30 2 Sztuka nowych mediów 15 2 Język w mediach 30 2 Praktyczna stylistyka 15 2 Komunikacja medialna 30 3 Komunikacja międzykulturowa 30 2 Zachowania komunikacyjne 30 2 Technologie informacyjne 30 2 Reklama i public relations 30 2 C 3. REKLAMA I PUBLIC RELATIONS Teoria i historia reklamy 30 3 Podstawy marketingu 30 2 Antropologia kultury w badaniach marketingowych 15 1 Komunikacja wizualna w reklamie i public relations 15 2 Teoria i historia public relations 30 3 Muzyka w reklamie 15 1 Socjologia w badaniach marketingowych 15 1 Psychologia w badaniach marketingowych 15 1

8 Praktyczna stylistyka języka polskiego 15 2 Media w Polsce 30 3 Seminarium warsztatowe reklama 30 2 Seminarium warsztatowe public relations 30 2 Retoryka i erystyka 15 2 Prawo prasowe i autorskie 15 2 D. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Mitologie europejskie 45 3 Teoria kultury współczesnej 15 2 Ochrona własności intelektualnej 5 1 Język obcy Techniki informatyczne 30 2 Wychowanie fizyczne 60 2 E. PRZEDMIOTY DYPLOMOWE Seminarium licencjackie Przygotowanie do egzaminu dyplomowego i przygotowanie pracy 10 dyplomowej F. PRZEDMIOTY DO WYBORU (wykłady monograficzne i konwersatoria) G. PRAKTYKA ZAWODOWA 3-tygodniowa 4 Razem 1800 godzin 180 p. ECTS IV. PRAKTYKI Studenci zobowiązani są do zaliczenia w czasie trwania studiów (nie później niż do końca V semestru) trzech tygodni praktyk. Praktyki powinny odbywać się w instytucjach związanych z wybraną specjalnością. Jako praktyki może zostać zaliczona praca w trakcie przygotowywania festiwali i wystaw, redagowanie czasopism etc. Nad przebiegiem praktyk czuwają wyznaczeni opiekunowie. Student powinien sam wskazać instytucję, w której zamierza odbyć praktykę. Praktyki nie podlegają ocenie, ale są premiowane 4 Punktami ECTS, są też warunkiem koniecznym do zaliczenia studiów. V. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY Po ukończeniu studiów trzyletnich, tj. po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i praktyk, po zgromadzeniu 180 punktów ECTS, uzyskaniu pozytywnych recenzji z pracy licencjackiej (przygotowanej pod kierunkiem promotora na seminarium licencjackim) oraz złożeniu ustnego egzaminu końcowego student uzyskuje tytuł licencjata. Licencjat może kontynuować naukę na dwuletnich studiach drugiego stopnia, tzw. magisterskich.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O UCHWAŁA Nr 9/2013 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia (opisu określonych przez

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW

1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW 1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA KONCEPCJA KSZTAŁCENIA Studia przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k.

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k. Draft jednej z części badań w ramach grantu pt. Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania implementacji zmian w programach

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

SYLABUS UPJPII 2013/2014

SYLABUS UPJPII 2013/2014 SYLABUS UPJPII 2013/2014 I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr zimowy

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr zimowy Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy Semestr letni DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo