Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych realizowanych na specjalnościach grupy A wynosi od do 3.000, a łączna liczba godzin zajęć realizowanych na specjalnościach grupy B wynosi od do 3.900, w tym godzin dla grupy A i godzin dla grupy B określonych w standardach nauczania. W ramach kierunku studiów filologia prowadzone są specjalności, które różnią się wymiarem godzin zajęć dydaktycznych, liczbą przedmiotów oraz liczbą godzin poświęconych na praktyczne opanowanie odpowiednich, w przypadku niektórych filologii dwóch lub trzech, języków. Na filologiach: angielskiej, germańskiej, romańskiej (filologia francuska) i rosyjskiej odpowiednio język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski są środkami komunikacji (przedmioty kierunkowe: wykłady, ćwiczenia i seminaria są prowadzone w języku specjalności), a ich praktyczna nauka odbywa się na poziomie bardzo zaawansowanym. Na innych specjalnościach, takich jak filologia skandynawska, studenci poznają język od podstaw, a zajęcia podstawowe prowadzone są w języku polskim. Biorąc pod uwagę ten fakt, standardy różnicują specjalności kierunku, dzieląc je na dwie grupy: Grupa A obejmuje te specjalności, na których nauka języka rozpoczyna się od poziomu zaawansowanego (filologia angielska, germańska, romańska, rosyjska) oraz filologie takie, jak: klasyczna, słowiańska, białoruska, ukraińska, na których nauka języka rozpoczyna się od początku, ale może być ona realizowana w wymiarze godzinowym zbliżonym do specjalności, na których kontynuuje się naukę języka. Grupa B obejmuje pozostałe filologie, na których nauka języka rozpoczyna się od początku i wymaga znacznie większej liczby godzin zajęć dydaktycznych. Standardy nauczania nie uwzględniają minimów programów umożliwiających uzyskanie przez filologa dodatkowych kwalifikacji zawodowych. II. SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent studiów magisterskich na kierunku filologia otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Absolwent kierunku filologia reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz posiada ogólną znajomość literatury, kultury i historii obszaru językowego wybranego języka i ogólne wykształcenie językoznawcze. Ponadto absolwent jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka i - w zależności od wybranej specjalizacji - znawcą literatury danego języka, zagadnień kulturowych danego obszaru językowego lub specjalistą z zakresu językoznawstwa. Przygotowanie filologa stanowi podstawę do zdobycia dodatkowych kwalifikacji, umożliwiających wykonywanie zawodu tłumacza, wydawcy, organizatora i propagatora kultury danego obszaru językowego. III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE: grupa A grupa B 1. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE Razem:

2 IV. PRAKTYKI Dla tego kierunku nie ustala się obligatoryjnej praktyki. V. PRZEDMIOTY W GRUPACH I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE: 1. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO (A i B) ogółem: Przedmiot do wyboru (taki, jak: informatyka, logika, podstawy ochrony własności intelektualnej, przedmiot przyrodniczy) Historia filozofii Język obcy (inny niż język specjalności, może być realizowany zgodnie z "Zaleceniami") Łacina/staro-cerkiewno-słowiański (w zależności od historycznej przynależności języka głównego) Wychowanie fizyczne PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE A B Blok zajęć literaturoznawczych: 1. Wstęp do literaturoznawstwa Historia literatury Blok zajęć z zakresu zagadnień kulturowych: 3. Kultura obszaru językowego Historia obszaru językowego Blok zajęć językoznawczych: 5. Wstęp do językoznawstwa Gramatyka opisowa Historia języka z elementami gramatyki historycznej Gramatyka kontrastywna/ metryka (przedmiot realizowany na filologii klasycznej) Praktyczna nauka języka specjalności (w przypadku "filologii klasycznej" są to "języki specjalności") VI. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW 1. Wstęp do literaturoznawstwa Teoria dzieła literackiego, stylistyka, wersyfikacja, rodzaje i gatunki literackie. 2. Historia literatury Historia piśmiennictwa obszaru językowego danego języka, uwzględniająca reprezentatywne pozycje literatury: poezji, dramatu i prozy. 3. Historia i kultura obszaru językowego Elementy historii i kultury danego obszaru językowego, wyznaczające jego specyfikę kulturową. 4. Wstęp do językoznawstwa Kategorie językowe, poziomy analizy języka, relacje paradygmatyczne i syntagmatyczne, wybrane zagadnienia historii językoznawstwa. 5. Gramatyka opisowa Treści obejmują działy tematyczne istotne dla danego języka spośród: fonetyki, fonologii, morfologii, składni, semantyki, pragmatyki. 6. Gramatyka kontrastywna Pojęcia, zasady i cele analizy porównawczej. 7. Historia języka z elementami gramatyki historycznej

3 Historyczny kontekst rozwoju języka z uwzględnieniem cech systemu gramatycznego danego języka na najistotniejszych etapach jego rozwoju. VII. ZALECENIA Przedmioty, które powinny być dodatkowo realizowane na wymienionych specjalnościach oprócz standardów dla kierunku: - filologia bałtycka: język łotewski 60 godzin, - filologia romańska: drugi język romański 240 godzin, - filologia rumuńska: język francuski 800 godzin, - filologia słowiańska: drugi język słowiański 240 godzin, - filologia ukraińska i białoruska: język rosyjski 240 godzin. STUDIA ZAWODOWE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia zawodowe na kierunku filologia trwają nie mniej niż 6 semestrów (3 lata). Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi nie mniej niż 2.800, w tym godzin określonych w standardach nauczania. II. SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent studiów zawodowych na kierunku filologia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwent powinien być specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka, posiadać wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz specjalistyczne w zakresie wiedzy o literaturze, kulturze i historii obszaru językowego wybranego języka. Studia zawodowe na kierunku filologia umożliwiają zdobycie zawodu nauczyciela, jeżeli spełnione są wymagania określone w przepisach o standardach kształcenia nauczycieli, oraz przygotowują do podjęcia zatrudnienia w charakterze tłumacza, organizatora i propagatora kultury danego obszaru językowego. W kształceniu powinny dominować zajęcia o charakterze warsztatowym, które przygotują absolwenta do pracy w wybranym zawodzie. III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 240 B. i C.PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE D. PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE 330 Razem: IV. PRAKTYKI Obligatoryjnym elementem kształcenia na studiach zawodowych są praktyki. Powinny one trwać nie mniej niż 8 tygodni. W zależności od specjalizacji student może je odbyć w instytucjach takich, jak: szkoła, biuro tłumaczeń, biuro podróży. V. PRZEDMIOTY W GRUPACH I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Język obcy (inny niż język specjalności) Historia filozofii Przedmiot do wyboru 30

4 4. Wychowanie fizyczne 60 B. i C. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE Historia literatury Gramatyka opisowa Kultura obszaru językowego Historia obszaru językowego Wstęp do językoznawstwa Wstęp do literaturoznawstwa Historia języka Gramatyka kontrastywna Praktyczna nauka języka specjalności 780 D. PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE 330 W zależności od ustalonej przez uczelnię specjalności i specjalizacji. VI. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. Język obcy (inny niż język specjalności) Kształtowanie i rozwijanie umiejętności porozumiewania się w podstawowych sytuacjach życia codziennego, wypracowanie umiejętności rozumienia ze słuchu, prowadzenia dyskusji, wyrażania opinii na dany temat, interpretacji przeczytanych tekstów, tworzenia własnych tekstów. 2. Historia filozofii Przegląd zagadnień filozoficznych w perspektywie historycznej od starożytności po współczesność: klasyczna filozofia grecka, filozofia hellenistyczno-rzymska, filozofia wczesnochrześcijańska, filozofia średniowieczna, filozofia nowożytna, kierunki filozofii współczesnej. 3. Przedmiot do wyboru W zależności od zainteresowań studenta możliwość rozszerzenia wiedzy z dziedziny niezwiązanej bezpośrednio z kierunkiem studiów. B i C.PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE 1. Historia literatury Historia piśmiennictwa obszaru językowego danego języka, uwzględniająca reprezentatywne pozycje literatury: poezji, dramatu i prozy. Ukazanie najważniejszych elementów procesu historycznoliterackiego w kontekście tendencji ideowych i filozoficznych, połączenie zjawisk i faktów literackich w całość obejmującą prądy literackie, konwencje artystyczne w ich współzależności i rozwoju historycznym. Rozwijanie umiejętności obcowania z dziełem literackim. 2. Gramatyka opisowa Treści obejmują działy tematyczne istotne dla danego języka spośród: fonetyki, fonologii, morfologii, składni, semantyki, pragmatyki. Omawiane są zagadnienia synchronii i diachronii w badaniu języka. Przedmiot uczy poprawnego stosowania zasad i reguł gramatycznych oraz gramatycznej interpretacji dowolnego tekstu. 3. Kultura obszaru językowego Elementy kultury danego obszaru językowego, wyznaczające jego specyfikę kulturową. Omówienie odrębności danej kultury i jej związków z innymi obszarami kulturowymi. 4. Historia obszaru językowego Elementy historii danego obszaru językowego, wyznaczające jego specyfikę. Omówienie kluczowych dla jego rozwoju wydarzeń, postaci historycznych, problematyki konfliktów i pokojowego współżycia z sąsiednimi państwami. 5. Wstęp do językoznawstwa Kategorie językowe, poziomy analizy języka, wybrane zagadnienia historii językoznawstwa,

5 współczesne szkoły i nurty językoznawstwa, ukazanie organicznych więzi językoznawstwa z innymi gałęziami wiedzy, wskazanie na praktyczne zastosowania badań językowych. 6. Wstęp do literaturoznawstwa Teoria dzieła literackiego, stylistyka, wersyfikacja, rodzaje i gatunki literackie. Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu literaturoznawstwa oraz rozwijanie umiejętności czytania dzieła literackiego, jego analizy i interpretacji, określanie cech formalnych. 7. Historia języka Historyczny kontekst rozwoju języka z uwzględnieniem cech systemu gramatycznego danego języka na najistotniejszych etapach jego rozwoju. Periodyzacja, zmiany w słownictwie i gramatyce, czynniki społeczno-kulturowe wpływające na rozwój języka, zabytki piśmiennicze. 8. Gramatyka kontrastywna Pojęcia, zasady i cele analizy porównawczej, zapoznanie z teorią i praktyką badań konfrontatywnych, zarys rozwoju porównywanych języków, ich zróżnicowanie fonetyczne, fonologiczne i morfologiczne. 9. Praktyczna nauka języka specjalności Kształcenie umiejętności poprawnego wykorzystywania języka w zakresie podstawowych rodzajów komunikacji językowej. Rozwijanie umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach, tworzenia tekstów zróżnicowanych stylistycznie, wyrażania sądów i opinii. D. PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE Listę przedmiotów specjalizacyjnych i specjalnościowych oraz treści programowe tych przedmiotów określają jednostki prowadzące kierunek studiów, uwzględniając wymagania danej specjalizacji. VII. ZALECENIA 1. Przez przedmioty specjalizacyjne należy rozumieć przedmioty przygotowujące do wykonywania zawodu - w szczególności do uzyskania uprawnień zawodowych, przez przedmioty specjalnościowe - przedmioty pogłębiające wykształcenie kierunkowe w określonych zakresach wiedzy. 2. Od kandydatów na studia jest wymagana podstawowa znajomość języka obcego.

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW

1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW 1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA KONCEPCJA KSZTAŁCENIA Studia przeznaczone

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia Program studiów dla grup Język

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r.

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

STUDIA HUMANISTYCZNE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ

STUDIA HUMANISTYCZNE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ Wydział Filozoficzny w Zagrzebiu Instytut Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich Katedra Języka i Literatury Polskiej STUDIA HUMANISTYCZNE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ PROJEKT PROGRAMU Treść

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na stacjonarne studia II stopnia w Instytucie Rusycystyki w roku akad. 2015/2016

Rekrutacja na stacjonarne studia II stopnia w Instytucie Rusycystyki w roku akad. 2015/2016 Rekrutacja na stacjonarne studia II stopnia w Instytucie Rusycystyki w roku akad. 2015/2016 REJESTRACJA KANDYDATÓW Kandydaci samodzielnie logują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Bardziej szczegółowo

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika Nazwa przedmiotu: BHP (PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE / Moduł ogólnouczelniany) Kod przedmiotu: 16.904PII_1 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Uniwersyteckie Centrum Edukacji Nazwa kierunku: Filologia

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach Marzec 2012 roku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowskie Przedmieście 1 00-927 Warszawa tel. 022 552 01 25 :: fax 022 552 29 03 ifk@uw.edu.pl :: www.ifk.uw.edu.pl

ul. Krakowskie Przedmieście 1 00-927 Warszawa tel. 022 552 01 25 :: fax 022 552 29 03 ifk@uw.edu.pl :: www.ifk.uw.edu.pl INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ WYDZIAŁ POLONISTYKI UW ul. Krakowskie Przedmieście 1 00-7 Warszawa tel. 0 55 01 5 :: fax 0 55 03 ifk@uw.edu.pl :: www.ifk.uw.edu.pl Minimum programowe dla studentów MISH na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 9 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.) Dz.U.2011.243.1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 243 14384 Poz. 1445 1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich)

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Waldemar Furmanek ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Rzeszów 2009 1 Wprowadzenie Czas zakończenia studiów wiąŝe się z przygotowaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii 61-614 Poznań, ul. Umultowska

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI Informacja o wynikach kontroli OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH MARZeC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136 Bożena Nadolna STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI I ZASADY ICH AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo