KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 DLA KLAS III przygotowały mgr Magdalena Murawska i mgr Agnieszka Łukaszyk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 DLA KLAS III przygotowały mgr Magdalena Murawska i mgr Agnieszka Łukaszyk"

Transkrypt

1 KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 DLA KLAS III przygotowały mgr Magdalena Murawska i mgr Agnieszka Łukaszyk Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: definiuje notację wykładniczą przedstawia sposób zaokrąglania liczb szacuje wynik działań zaokrągla liczby do podanego rzędu przedstawia znaki używane do zapisu liczb w systemie rzymskim zapisuje i odczytuje liczby naturalne dodatnie w systemie rzymskim definiuje: liczby naturalnej, liczby całkowitej, liczby wymiernej definiuje: liczby niewymiernej, liczby rzeczywistej definiuje liczby przeciwnej do danej oraz odwrotności danej liczby podaje liczbę przeciwną do danej oraz odwrotność danej liczby podaje rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego odczytuje współrzędną punktu na osi liczbowej oraz zaznacza liczbę na osi liczbowej definiuje potęgę o wykładniku: naturalnym definiuje pierwiastek arytmetyczny II stopnia z liczby nieujemnej i III stopnia z dowolnej liczby oblicza potęgę o wykładniku: naturalnym oblicza pierwiastek arytmetyczny II i III stopnia z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych porównuje liczby przedstawione w różny sposób przedstawia algorytmy działań na ułamkach przedstawia kolejność wykonywania działań wykonuje działania łączne na liczbach przedstawia wzory dotyczące potęgowania i pierwiastkowania zapisuje w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych podstawach zapisuje w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych wykładnikach zapisuje w postaci jednej potęgi potęgę potęgi o wykładnikach naturalnych definiuje procent i promil zamienia procent na ułamek i odwrotnie oblicza procent danej liczby definiuje: wyrażenie algebraiczne, jednomian, suma algebraiczna, wyrazy podobne przedstawia zasadę przeprowadzania redukcji wyrazów podobnych buduje proste wyrażenia algebraiczne redukuje wyrazy podobne w sumie algebraicznej dodaje i odejmuje sumy algebraiczne mnoży jednomiany, sumę algebraiczną przez jednomian oblicza wartość liczbową wyrażenia bez jego przekształcania definiuje równanie i układ równań przedstawia metodę równań równoważnych przedstawia metodę podstawiania i metodę przeciwnych współczynników rozwiązuje równanie rozwiązuje układ równań liniowych metodą podstawiania lub metodą przeciwnych współczynników przedstawia wykres jako sposób prezentacji informacji odczytuje informacje z wykresu definiuje funkcję definiuje: dziedzina, argument, wartość funkcji, zmienna zależna i niezależna przedstawia pojęcie miejsca zerowego odczytuje wartość funkcji dla danego argumentu lub argument dla danej wartości z tabelki, wykresu i grafu wskazuje związek między wzorem funkcji a jej wykresem sprawdza rachunkowo i na wykresie, czy punkt należy do wykresu funkcji oblicza miejsce zerowe funkcji odczytuje z wykresu miejsce zerowe przedstawia związek pomiędzy wielkościami wprost proporcjonalnymi określa kształt linii będącej wykresem wielkości wprost proporcjonalnych przedstawia związek pomiędzy wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi określa kształt linii będącej wykresem wielkości odwrotnie proporcjonalnych definiuje trójkąt określa sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta podaje wzór na pole dowolnego trójkąta podaje twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie do niego odwrotne podaje wzory na obliczanie wysokości i pola trójkąta równobocznego

2 oblicza miarę trzeciego kąta trójkąta, mając dane dwa pozostałe zapisuje wzór Pitagorasa dla trójkąta prostokątnego oblicza długość przeciwprostokątnej oblicza wysokość i pole trójkąta równobocznego o danym boku oblicza pole trójkąta o danej podstawie i wysokości sprawdza, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny wyznacza kąty trójkąta na podstawie danych z rysunku podaje definicję prostokąta, kwadratu, trapezu, równoległoboku i rombu podaje wzory na obliczanie pól powierzchni czworokątów podaje własności czworokątów oblicza pole i obwód czworokąta oblicza pole i obwód trójkąta definiuje pojęcia okręgu i koła wymienia elementy okręgu i koła podaje wzór na obliczanie długości okręgu podaje wzór na obliczanie pola koła definiuje pojęcie łuku i wycinka koła definiuje pojęcie stycznej do okręgu oblicza długość okręgu znając jego promień lub średnicę oblicza pole koła, znając jego promień lub średnicę oblicza długość łuku jako określonej części okręgu oblicza pole wycinka koła jako określonej części koła definiuje pojęcie okręgów rozłącznych, przecinających się i stycznych definiuje pojęcie okręgu opisanego na wielokącie i wpisanego w wielokąt definiuje pojęcie symetralnej odcinka definiuje pojęcie dwusiecznej kąta definiuje pojęcie wielokąta foremnego konstuuje sześciokąt i ośmiokąt foremny wpisany w okrąg o danym promieniu konstuuje symetralną odcinka i dwusieczną kąta definiuje pojęcie punktów i figur symetrycznych względem prostej i względem punktu definiuje pojęcie osi symetrii figury oraz środka symetrii figury definiuje pojęcie osi symetrii figury i potrafi ją wskazać w prostych przypadkach definiuje pojęcie środka symetrii figury i potrafi go wskazać w prostych przypadkach znajduje punkty symetryczne do danych względem prostej i względem punktu rysuje figury w symetrii osiowej, gdy figura i oś nie mają punktów wspólnych rysuje figury w symetrii środkowej, gdy środek symetrii nie należy do figury podaje wzór na stosunek pól figur podobnych przedstawia cechy podobieństwa prostokątów rozpoznaje prostokąty podobne i trójkąty prostokątne podobne przedstawia cechy podobieństwa trójkątów prostokątnych definiuje graniastosłup, prostopadłościan i sześcian oraz ich budowę definiuje graniastosłup prosty i prawidłowy podaje wzory na obliczanie pola powierzchni i objętości graniastosłupa podaje jednostki pola i objętości przedstawia sposób tworzenia nazw graniastosłupów określa ilość wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupa oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa, podstawiając do wzoru rozpoznaje siatkę graniastosłupa definiuje ostrosłup i czworościan definiuje ostrosłup prawidłowy i czworościan foremny zna budowę ostrosłupa określa ilość wierzchołków, krawędzi i ścian ostrosłupa podaje wzory na obliczanie pola powierzchni i objętości ostrosłupa definiuje wysokości ostrosłupa rozumie sposób tworzenia nazw ostrosłupów oblicza pole powierzchni i objętość ostrosłupa, podstawiając do wzoru umie rozpoznać siatkę ostrosłupa definiuje bryły obrotowe i oś obrotu definiuje: walec, stożek, kula, sfera zna budowę brył obrotowych definiuje przekrój bryły obrotowej rysuje bryły obrotowe w rzucie równoległym określa rodzaj bryły powstałej w wyniku obrotu danej figury podaje wzór na objętość i pole powierzchni całkowitej walca rozumie pojęcie walca umie kreślić siatkę walca

3 oblicza pole powierzchni całkowitej lub bocznej walca, podstawiając do wzoru oblicza objętość walca, podstawiając do wzoru zna wzór na objętość i pole powierzchni całkowitej stożka rozumie pojęcie stożka kreśli siatkę stożka oblicza pole powierzchni całkowitej lub bocznej stożka, podstawiając do wzoru oblicza objętość stożka, podstawiając do wzoru definiuje kulę i sferę, wskazuje modele podaje wzór na objętość i pole powierzchni całkowitej kuli i sfery oblicza pole powierzchni całkowitej sfery i objętość kuli, znając promień definiuje pojęcie jednostki posługuje się jednostkami miary odczytuje informacje przedstawione w formie tekstu, tabeli, schematu selekcjonuje informacje porównuje informacje definiuje pojęcie diagramu rozumie pojęcie diagramu odczytuje informacje przedstawione na diagramie definiuje pojęcie mapy definiuje pojęcie skali mapy oblicza odległości na mapie o danej skali definiuje pojęcie oprocentowania definiuje pojęcia: cena netto, cena brutto rozumie pojęcie podatku VAT oblicza wartość podatku VAT oraz cenę brutto dla danej stawki VAT definiuje pojęcie oprocentowania umie obliczyć stan konta po roku czasu znając oprocentowanie wskazuje zależność między prędkością, drogą i czasem Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: zapisuje liczbę w notacji wykładniczej porównuje liczby przedstawione w różny sposób określa zasady zapisu liczb w systemie rzymskim przedstawia różnicę pomiędzy rozwinięciem dziesiętnym liczby wymiernej a niewymiernej definiuje potęgi o wykładniku: całkowitym ujemnym oblicza potęgę o wykładniku: całkowitym ujemnym porządkuje liczby przedstawione w różny sposób rozwiązuje zadanie tekstowe związane z działaniami na liczbach zapisuje w postaci jednej potęgi potęgę potęgi o wykładnikach całkowitych stosuje w obliczeniach notację wykładniczą wyłącza czynnik przed znak pierwiastka usuwa niewymierność z mianownika korzystając z własności pierwiastków odczytuje dane z diagramu procentowego oblicza liczbę na podstawie danego jej procentu oblicza jakim procentem jednej liczby jest druga liczba rozwiązuje zadanie związane z procentami definiuje pojęcie punktu procentowego definiuje pojęcie inflacji oblicza liczbę większą lub mniejszą o dany procent mnoży sumy algebraiczne oblicza wartość liczbową wyrażenia po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń przekształca wyrażenia algebraiczne opisuje zadania tekstowe za pomocą wyrażeń algebraicznych wyłącza wspólny czynnik przed nawias definiuje pojęcia równań: równoważnych, tożsamościowych, sprzecznych definiuje pojęcia układów: oznaczonych, nieoznaczonych, sprzecznych rozpoznaje równanie sprzeczne lub tożsamościowe rozpoznaje układ sprzeczny lub nieoznaczony rozwiązuje równanie, korzystając z proporcji interpretuje informacje odczytane z wykresu odczytuje i porównuje informacje z kilku wykresów narysowanych w jednym układzie współrzędnych interpretuje informacje z kilku wykresów narysowanych w jednym układzie współrzędnych przedstawia funkcję za pomocą opisu słownego, wzoru, grafu, wykresu i tabelki wskazuje miejsce zerowe funkcji na podstawie wykresu funkcji określa jej monotoniczność

4 przedstawia różne sposoby zapisu funkcji określonej danym wzorem przedstawia etapy rysowania wykresów funkcji na podstawie wzoru wyznacza argument dla danej wartości funkcji i odwrotnie odczytuje z wykresu zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne definiuje pojęcie współczynnika proporcjonalności rozpoznaje wielkości wprost proporcjonalne oblicza współczynnik proporcjonalności opisuje wzorem dane wielkości wprost proporcjonalne rysuje wykres funkcji typu y=ax jeśli dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych rozpoznaje wielkości odwrotnie proporcjonalne opisuje wzorem dane wielkości odwrotnie proporcjonalne wskazuje warunek istnienia trójkąta wskazuje zależność między bokami i kątami trójkąta prostokątnego o kątach 90 0, 45 0, 45 0 oraz 90 0, 30 0, 60 0 sprawdza, czy z odcinków o danych długościach można zbudować trójkąt oblicza długość przyprostokątnej na podstawie twierdzenia Pitagorasa oblicza długość odcinka w układzie współrzędnych rozwiązuje trójkąt prostokątny o kątach 90 0, 45 0, 45 0 oraz 90 0, 30 0, 60 0 oblicza pole wielokąta wyznacza kąty czworokąta na podstawie danych z rysunku podaje wzór na obliczanie długości łuku podaje wzór na obliczanie pola wycinka koła podaje twierdzenie o kącie wpisanym opartym na półokręgu oblicza pole koła, znając jego obwód i odwrotnie oblicza długość łuku i pole wycinka koła, znając miarę kąta środkowego oblicza obwód figury ograniczonej łukami i odcinkami oblicza pole figury złożonej z wielokątów i wycinków koła określa wzajemne położenie dwóch okręgów, znając ich promienie i odległość między ich środkami oblicza odległość między środkami okręgów, znając ich promienie i położenie rozwiązuje zadanie z okręgami w układzie współrzędnych podaje wzór na promień okręgu opisanego i wpisanego w kwadrat, trójkąt równoboczny i sześciokąt oblicza miarę kąta wewnętrznego wielokąta foremnego rysuje figury w symetrii osiowej, gdy figura i oś mają punkty wspólne znajduje punkty i figury symetryczne względem osi oraz początku układu współrzędnych określa stosunek pól figur podobnych oblicza pole figury podobnej znając skalę podobieństwa oblicza skalę podobieństwa znając pola figur podobnych określa stosunek pól figur podobnych oblicza pole figury podobnej znając skalę podobieństwa oblicza skalę podobieństwa znając pola figur podobnych oblicza długości boków trójkąta podobnego, znając skalę podobieństwa sprawdza podobieństwo trójkątów prostokątnych o danych bokach sprawdza podobieństwo trójkątów prostokątnych o danym kącie ostrym definiuje przekrój graniastosłupa określa zasady zamiany jednostek pola i objętości oblicza sumę długości krawędzi graniastosłupa zamienia jednostki pola i objętości rysuje graniastosłup w rzucie równoległym rozwiązuje zadanie tekstowe związane z graniastosłupem oblicza długość odcinka w graniastosłupie korzystając z twierdzenia Pitagorasa oblicza sumę długości krawędzi ostrosłupa rysuje ostrosłup w rzucie równoległym oblicza długość odcinka w ostrosłupie korzystając z twierdzenia Pitagorasa definiuje pojęcie kąta rozwarcia stożka określa wymiary bryły powstałej w wyniku obrotu danej figury oblicza pole przekroju osiowego bryły obrotowej rozwiązuje zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub objętością walca, stożka, kuli przedstawia zasadę zamiany jednostek zamienia jednostki stosowane w praktyce analizuje informacje przetwarza informacje interpretuje informacje wykorzystuje informacje w praktyce ustala skalę mapy określa na podstawie poziomic kształt góry ustala odległość wzdłuż stoku oblicza podatek od wynagrodzenia

5 oblicza cenę netto znając cenę brutto oraz VAT wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych, operuje procentami oblicza stan konta po kilku latach oblicza oprocentowanie, znając otrzymaną po roku kwotę i odsetki porównuje lokaty bankowe oblicza prędkość, drogę lub czas, mając dwie pozostałe wielkości zamienia jednostki prędkości rozwiązuje zadanie tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem oblicza o jaki procent zmienia się dana wielkość fizyczna Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: zapisuje liczbę w notacji wykładniczej porównuje liczby przedstawione na różne sposoby przedstawia inne systemy zapisywania liczb odczytuje współrzędne punktów na osi liczbowej i zaznaczyć liczbę na osi liczbowej oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających większą liczbę działań szacuje wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki wyłącza czynnik przed znak pierwiastka włącza czynnik pod znak pierwiastka usuwa niewymierność z mianownika korzystając z własności pierwiastków oblicza liczbę na podstawie danego jej procentu oblicza jakim procentem jednej liczby jest druga liczba rozwiązuje zadanie związane z procentami w kontekście praktycznym oblicza o ile procent wzrosła lub zmniejszyła się liczba oblicza wartość liczbową wyrażenia po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń przekształca wyrażenia algebraiczne rozwiązuje równanie i nierówność rozwiązuje układ liniowy metodą podstawiania lub metodą przeciwnych współczynników opisuje za pomocą równania lub układu równań zadanie osadzone w kontekście praktycznym przedstawia funkcję za pomocą opisu słownego, wzoru, grafu, wykresu i tabelki wskazuje miejsce zerowe funkcji podaje argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne odczytuje z wykresu argumenty, dla których funkcja przyjmuje największą lub najmniejszą wartość podaje nazwy wykresów niektórych funkcji ( liniowa, parabola) wyznacza współrzędne punktów przecięcia się wykresu z osiami układu współrzędnych na podstawie wzoru rysuje wykres funkcji rozpoznaje wielkości wprost proporcjonalne rysuje wykres funkcji typu y=ax rozpoznaje wielkości odwrotnie proporcjonalne sprawdza, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny rozwiązuje trójkąt prostokątny o kątach 90 0, 45 0, 45 0 oraz 90 0, 30 0, 60 0 wyznacza kąty trójkąta na podstawie danych z rysunku oblicza pole koła, znając jego obwód i odwrotnie stosuje własność stycznej w obliczaniu miar kątów określa wzajemne położenie dwóch okręgów, znając ich promienie i odległość między ich środkami oblicza długości promieni, pola i obwody kół wpisanych i opisanych na kwadracie, trójkącie równobocznym i sześciokącie oblicza długości promieni, pola i obwody kół wpisanych i opisanych na kwadracie, trójkącie równobocznym i sześciokącie buduje figury posiadające środek symetrii i nie posiadające osi symetrii buduje figury o określonej ilości osi symetrii rozwiązuje zadanie tekstowe związane z figurami podobnymi oblicza pole figury podobnej określa stosunek pól figur podobnych rozpoznaje trójkąty prostokątne podobne określa długości boków trójkąta prostokątnego podobnego, znając skalę podobieństwa uzasadnia podobieństwo trójkątów prostokątnych zamienia jednostki pola i objętości rozpoznaje siatkę graniastosłupa oblicza długość odcinka w graniastosłupie korzystając z twierdzenia Pitagorasa definiuje pojęcie przekroju ostrosłupa rozpoznaje siatkę ostrosłupa oblicza długość odcinka w ostrosłupie korzystając z twierdzenia Pitagorasa określa wymiary bryły powstałej w wyniku obrotu danej figury stosuje twierdzenie Pitagorasa w zadaniach o walcu i stożku

6 zamienia jednostki stosowane w praktyce porównuje informacje i analizuje informacje oblicza stan konta po kilku latach oblicza prędkość, drogę lub czas, mając dwie pozostałe wielkości z zamianą jednostek sporządza wykres wielkości podanych w tabeli oraz odczytać z niego potrzebne informacje Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: rozwiązuje zadanie tekstowe dotyczące różnych sposobów zapisywania liczb przedstawia w systemie dziesiątkowym liczbę, którą zapisano w innym systemie(dwójkowym, trójkowym) ( zapisuje i odczytuje w systemie rzymskim liczby większe od 4000 porównuje i porządkuje liczby przedstawione w różny sposób dokonuje porównań, szacując wartości w zadaniach tekstowych rozwiązuje zadanie tekstowe związane z działaniami na liczbach rozwiązuje zadanie związane z procentami oblicza liczbę na podstawie jej procentowego wzrostu (obniżki) wyłączyć wspólny czynnik przed nawias stosuje przekształcenia wyrażeń algebraicznych w zadaniach tekstowych rozwiązuje równanie, korzystając z proporcji rozwiązuje zadanie tekstowe związane z zastosowaniem równań lub układów równań interpretuje informacje z kilku wykresów narysowanych w jednym układzie współrzędnych przedstawia wykres funkcji spełniającej warunki dopasowuje wzory do wykresów funkcji zastępuje wzorem opis słowny funkcji odczytuje z wykresu zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje określone wartości rozwiązuje zadania tekstowe związane z wykresem funkcji i jej wzorem rozwiązuje zadania tekstowe związane z wielkościami wprost proporcjonalnymi oraz ich wykresami rozwiązuje zadania tekstowe związane z wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi oraz ich wykresami oblicza pole trójkąta ograniczonego wykresami funkcji liniowych oraz osią OX lub OY rozwiązuje zadanie tekstowe związane z trójkątami wyznacza kąty czworokąta na podstawie danych z rysunku oblicza pole odcinka koła oblicza obwód figury ograniczonej łukami i odcinkami oblicza pole figury złożonej z wielokątów i wycinków koła rozwiązuje zadanie tekstowe związane z okręgami i kołami oblicza odległość między środkami okręgów, znając ich promienie i położenie rozwiązuje zadanie z okręgami w układzie współrzędnych wskazuje osie i środki symetrii figur złożonych podaje współrzędne punktów symetrycznych względem prostych postaci y=a, x=a rozwiązuje zadanie tekstowe związane z figurami podobnym rozwiązuje zadanie tekstowe związane z polami figur podobnych uzasadnia podobieństwo trójkątów prostokątnych rozwiązuje zadanie tekstowe związane z prostokątami podobnymi i trójkątami prostokątnymi podobnymi rozwiązuje zadanie tekstowe wykorzystujące cechy trójkątów podobnych oblicza długość odcinka w graniastosłupie korzystając z własności trójkątów prostokątnych o kątach 90 0, 45 0, 45 0 oraz 90 0, 30 0, 60 0 rozwiązuje zadanie tekstowe związane z graniastosłupem oblicza długość odcinka w ostrosłupie korzystając z własności trójkątów prostokątnych o kątach 90 0, 45 0, 45 0 oraz 90 0, 30 0, 60 0 rozwiązuje zadanie tekstowe związane z ostrosłupem oblicza pole przekroju osiowego bryły obrotowej rozwiązuje zadanie tekstowe związane z bryłami obrotowymi stosuje własności trójkątów prostokątnych o kątach 90 0, 45 0, 45 0 oraz 90 0, 30 0, 60 0 w zadaniach o walcu rozwiązuje zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub objętością walca stosuje własności trójkątów prostokątnych o kątach 90 0, 45 0, 45 0 oraz 90 0, 30 0, 60 0 w zadaniach o stożku rozwiązuje zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub objętością stożka oblicza pole przekroju kuli o danym promieniu, wykonanego w danej odległości od środka rozwiązuje zadanie tekstowe związane z polem powierzchni lub objętością kuli zamienia jednostki nietypowe wykonuje obliczenia w sytuacjach praktycznych, stosując zamianę jednostek zamienia jednostki nietypowe wykonuje obliczenia w sytuacjach praktycznych, stosując zamianę jednostek przetwarza informacje interpretuje informacje wykorzystuje informacje w praktyce

7 oblicza lokalny czas w różnych miejscach na kuli ziemskiej określa długość geograficzną dla miejsc na Ziemi mających określony czas wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych, operuje procentami oblicza VAT przed obniżką znając cenę brutto po obniżce o dany procent wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych, operuje procentami rozwiązuje zadanie tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem na bazie wykresu Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: zapisuje liczby w systemie dwójkowym i nieduże w trójkowym przekształca wyrażenia algebraiczne stosując wzory skróconego mnożenia usuwa niewymierność z mianownika stosując wzory skróconego mnożenia interpretuje informacje odczytane z wykresu rozwiązuje zadanie tekstowe związane z wielokątami rozwiązuje zadanie tekstowe związane z wzajemnym położeniem dwóch okręgów rozwiązuje zadanie tekstowe związane z okręgami opisanymi i wpisanymi w wielokąty foremne stosuje jednokładność do powiększania lub pomniejszania figury w podanej skali przedstawia konstrukcję złotego prostokąta rozwiązuje zadanie tekstowe związane z bryłami złożonymi z walców rozwiązuje zadanie tekstowe związane z bryłami złożonymi z walców i stożków rozwiązuje zadanie związane ze stożkiem ściętym rozwiązuje zadanie tekstowe związane z zamianą kształtu brył przy stałej objętości oblicza pole powierzchni i objętość nietypowej bryły, powstałej w wyniku obrotu danej figury wokół osi rozwiązuje zadanie tekstowe związane z mapą rozwiązuje zadanie tekstowe związane z obliczaniem różnych podatków rozwiązuje zadanie tekstowe związane z oprocentowaniem rozwiązuje zadanie tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2014 /2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2014 /2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014 /2015 Wymagania edukacyjne dostosowane są do programu MATEMATYKA Z PLUSEM LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (26 h) TEMAT ZAJĘĆ CELE PODSTAWOWE CELE PONADPODSTAWOWE 1. Lekcja organizacyjna. Uczeń:

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (26 h) TEMAT ZAJĘĆ CELE PODSTAWOWE CELE PONADPODSTAWOWE 1. Lekcja organizacyjna. Uczeń: DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (26 h) TEMAT ZAJĘĆ CELE PODSTAWOWE CELE PONADPODSTAWOWE 1. Lekcja organizacyjna. Uczeń: Uczeń: zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM w roku szkolnym 2013/2014

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM w roku szkolnym 2013/2014 WMG DUKCJ Z MTMTK W KLS TRZCJ GMZJUM WG PROGRMU MTMTK Z PLUSM w roku szkolnym 2013/2014 L C Z B OC DOPUSZCZJĄC DOSTTCZ DOBR BRDZO DOBR CLUJĄC zna pojęcie liczby naturalnej, zna pojęcie notacji wykładniczej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA TRZECIA GIMNAZJUM PIERWSZY OKRES

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA TRZECIA GIMNAZJUM PIERWSZY OKRES WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA TRZECIA GIMNAZJUM PIERWSZY OKRES I. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 1. Zna pojęcie notacji wykładniczej. 2. Zna sposób

Bardziej szczegółowo

KLASA 3 GIMNAZJUM. 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (26 h) 1. Lekcja organizacyjna 1. 2. System dziesiątkowy 2-4. 3. System rzymski 5-6

KLASA 3 GIMNAZJUM. 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (26 h) 1. Lekcja organizacyjna 1. 2. System dziesiątkowy 2-4. 3. System rzymski 5-6 KLASA 3 GIMNAZJUM TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (26 h) 1. Lekcja organizacyjna 1 2. System dziesiątkowy 2-4 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 2008 R.

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2012/2013

ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 OPRACOWANY NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM, NR DPN-5002-17/08

Bardziej szczegółowo

Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra trójkąty prostokątne. Wielokąty i okręgi

Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra trójkąty prostokątne. Wielokąty i okręgi Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra trójkąty prostokątne Wielokąty i okręgi zna twierdzenie Pitagorasa rozumie potrzebę stosowania twierdzenia Pitagorasa umie obliczyć

Bardziej szczegółowo

'()(*+,-./01(23/*4*567/8/23/*98:)2(!."/+)012+3$%-4#"4"$5012#-4#"4-6017%*,4.!"#$!"#%&"!!!"#$%&"#'()%*+,-+

'()(*+,-./01(23/*4*567/8/23/*98:)2(!./+)012+3$%-4#4$5012#-4#4-6017%*,4.!#$!#%&!!!#$%&#'()%*+,-+ '()(*+,-./01(23/*4*567/8/23/*98:)2(!."/+)012+3$%-4#"4"$5012#-4#"4-6017%*,4.!"#$!"#%&"!!!"#$%&"#'()%*+,-+ Ucze interpretuje i tworzy teksty o charakterze matematycznym, u ywa j zyka matematycznego do opisu

Bardziej szczegółowo

Matematyka z plusemdla szkoły ponadgimnazjalnej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ LICEUM. KATEGORIA B Uczeń rozumie:

Matematyka z plusemdla szkoły ponadgimnazjalnej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ LICEUM. KATEGORIA B Uczeń rozumie: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ LICEUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca P - podstawowy ocena dostateczna (dst.) R - rozszerzający ocena dobra (db.) D

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA I LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIANY Z MATEMATYKI

SPRAWDZIANY Z MATEMATYKI SPRAWDZIANY Z MATEMATYKI dla klasy III gimnazjum dostosowane do programu Matematyka z Plusem opracowała mgr Marzena Mazur LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Grupa I Zad.1. Zapisz w jak najprostszej postaci

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test matematyczno-przyrodniczy matematyka. Test GM-M1-122,

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test matematyczno-przyrodniczy matematyka. Test GM-M1-122, Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test matematyczno-przyrodniczy Test GM-M1-122, Zestaw zadań z zakresu matematyki posłużył w dniu 25 kwietnia 2012 r. do sprawdzenia, u uczniów kończących trzecią

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki kl.i

Przedmiotowy system oceniania z matematyki kl.i I Matematyka klasa I - wymagania programowe DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej (K) rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne (K) umie porównywać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM Matematyka z plusem dla gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (dp.) P - podstawowy ocena dostateczna (dst.)

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa 4

Wymagania na poszczególne oceny klasa 4 Wymagania na poszczególne oceny klasa 4 a) Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM Zasady wystawiania ocen na pierwsze półrocze i koniec roku I. Ocenie podlegają: odpowiedzi ustne, prace pisemne: Kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału klasa 1BW

Rozkład materiału klasa 1BW Rozkład materiału klasa BW wg podręcznika Matematyka kl. wyd. Nowa Era 2h x 38 tyg. = 76h lekcyjnych LICZBYRZECZYWISTE (7 godz.). Zapoznanie z programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi, zasadami BHP

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2009

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV-VI obowiązujące od roku 2015/16 I. Kryteria oceny semestralnej i końcowej dla klasy czwartej. 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH, ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH I STANDARDÓW WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH, ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH I STANDARDÓW WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH, ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH I STANDARDÓW WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH opracowane na podstawie programu nauczania Matematyka

Bardziej szczegółowo

Próbna Nowa Matura z WSiP Październik 2014 Egzamin maturalny z matematyki dla klasy 3 Poziom podstawowy

Próbna Nowa Matura z WSiP Październik 2014 Egzamin maturalny z matematyki dla klasy 3 Poziom podstawowy Wypełnia uczeń Numer PESEL Kod ucznia Próbna Nowa Matura z WSiP Październik 0 Egzamin maturalny z matematyki dla klasy Poziom podstawowy Informacje dla ucznia. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016 1 Przyjmuje się, że jednym z warunków koniecznych uzyskania danej oceny jest spełnienie wszystkich wymagań na oceny niższe.

Bardziej szczegółowo

K P K P R K P R D K P R D W

K P K P R K P R D K P R D W KLASA III TECHNIKUM POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY PROPOZYCJA POZIOMÓW WYMAGAŃ Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2015/z1

Bardziej szczegółowo

Matematyka wykaz umiejętności wymaganych na poszczególne oceny zakres rozszerzony KLASA II

Matematyka wykaz umiejętności wymaganych na poszczególne oceny zakres rozszerzony KLASA II Matematyka wykaz umiejętności wymaganych na poszczególne oceny zakres rozszerzony KLASA II 1.Uzupełnienie treści ujętych w działach klasy I. 1.Rozwiązywanie prostych równań i nierówności z wartością bezwzględną

Bardziej szczegółowo

i danej prędkości; stosuje jednostki prędkości: km/h, m/s; umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody.

i danej prędkości; stosuje jednostki prędkości: km/h, m/s; umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody. Propozycja rozkładu materiału nauczania Matematyka wokół nas Rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej. Matematyka wokół nas KLASA 5 Nr lekcji Temat lekcji Zagadnienie

Bardziej szczegółowo

Arkusz maturalny treningowy nr 7. W zadaniach 1. do 20. wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi poprawną odpowiedź.

Arkusz maturalny treningowy nr 7. W zadaniach 1. do 20. wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi poprawną odpowiedź. Czas pracy: 170 minut Liczba punktów do uzyskania: 50 Arkusz maturalny treningowy nr 7 W zadaniach 1. do 20. wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi poprawną odpowiedź. Zadanie 1. (0-1) Wyrażenie (-8x 3

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: rejonowy 8 stycznia 2014 r. 120 minut Informacje dla

Bardziej szczegółowo

Matematyka z plusem dla szkoły ponadgimnazjalnej

Matematyka z plusem dla szkoły ponadgimnazjalnej 1 ZAŁOŻENIA DO PLANU REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI W KLASIE III (zakres podstawowy) Program nauczania: Matematyka z plusem, numer dopuszczenia DKW-4015-37/01. Liczba godzin nauki w tygodniu:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI CZERWIEC 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI CZERWIEC 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do PSO z matematyki

Załącznik nr 4 do PSO z matematyki Załącznik nr 4 do PSO z matematyki Wymagania na poszczególne oceny szkolne z matematyki na poziomie rozszerzonym Charakterystyka wymagań na poszczególne oceny: Wymagania na ocenę dopuszczającą dotyczą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM KLASA III Zgodnie z programem Matematyka z plusem

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM KLASA III Zgodnie z programem Matematyka z plusem Liczby i wyrażenia algebraiczne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM KLASA III Zgodnie z programem Matematyka z plusem zna pojęcie notacji wykładniczej umie oszacować wynik działań umie zaokrąglić

Bardziej szczegółowo

W Y M A GANIA NA POSZCZEG ÓLNE OCENY-MATEMATYKA KLASA 3

W Y M A GANIA NA POSZCZEG ÓLNE OCENY-MATEMATYKA KLASA 3 W Y M A GANIA NA POSZCZEG ÓLNE OCENY-MATEMATYKA KLASA 3 dopuszczaj ący 1 rozumie wykres jako sposób prezentacji informacji umie odczytać z wykresu zna pojęcie funkcji zna pojęcia: dziedzina, argument,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I TM w roku szkolnym 2012/2013

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I TM w roku szkolnym 2012/2013 Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I TM w roku szkolnym 2012/2013 Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: a) w 100% opanował treści zawarte w programie nauczania. Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z przedmiotu matematyka w III klasie gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania edukacyjne dostosowane do obowiązującej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Publiczne Gimnazjum im. W. Witosa w Pławie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI rok szkolny 2014/2015 Nauczanie matematyki odbywa się zgodnie z programem wydawnictwa Nowa Era Policzmy to razem. opr.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE I Przedmiotowy System Oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH Nauczyciel matematyki:

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny III klasy gimnazjum

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny III klasy gimnazjum Wymagania z matematyki na poszczególne oceny III klasy gimnazjum Opracowano na podstawie planu realizacji materiału nauczania matematyki Matematyka Podręcznik do gimnazjum Nowa wersja Praca zbiorowa pod

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI Kryteria ocen 1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Posiadł wiedzę i umiejętności obejmujące pełny

Bardziej szczegółowo

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Temat: Funkcje. Własności ogólne A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Kody kolorów: pojęcie zwraca uwagę * materiał nieobowiązkowy A n n a R a

Bardziej szczegółowo

Matematyka klasa 5 Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną.

Matematyka klasa 5 Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną. Matematyka klasa 5 Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną. Każda wyższa ocena zawiera wymagania dotyczące ocen niższych. Wymagania na ocenę dopuszczającą obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MMA 016 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dyskalkulia dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNI TE. W zadaniach od 1. do 25. wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi poprawn odpowied.

Egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNI TE. W zadaniach od 1. do 25. wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi poprawn odpowied. Egzamin maturalny z matematyki ZADANIA ZAMKNI TE W zadaniach od 1. do 5. wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi poprawn odpowied. Zadanie 1. (1 pkt) Cen nart obni ono o 0%, a po miesi cu now cen obni ono

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: wojewódzki 4 marca 2013 r. 120 minut Informacje dla

Bardziej szczegółowo

NUMER IDENTYFIKATORA:

NUMER IDENTYFIKATORA: Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Maturą Międzynarodową im. Ingmara Bergmana IB WORLD SCHOOL 53 ul. Raszyńska, 0-06 Warszawa, tel./fax 668 54 5 www.ib.bednarska.edu.pl / e-mail: liceum.ib@rasz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Program nauczania matematyki

Program nauczania matematyki Program nauczania matematyki w klasach 1-3 gimnazjum Policzmy to razem Jerzy Janowicz Zgodny z podstawą z podstawą programową z dnia 23 grudnia 2008 r. Spis treści 1. Ogólna charakterystyka programu 3

Bardziej szczegółowo

Matematyka z plusem dla szkoły ponadgimnazjalnej ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY II

Matematyka z plusem dla szkoły ponadgimnazjalnej ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY II 1 ZAŁOśENIA DO PLANU RALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI W KLASIE II (zakres podstawowy z rozszerzeniem) Program nauczania: Matematyka z plusem, numer dopuszczenia DKW-4015-37/01. Liczba godzin nauki

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MMA 016 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY DATA: 9

Bardziej szczegółowo

Kurs wyrównawczy dla kandydatów i studentów UTP

Kurs wyrównawczy dla kandydatów i studentów UTP Kurs wyrównawczy dla kandydatów i studentów UTP Część III Funkcja wymierna, potęgowa, logarytmiczna i wykładnicza Magdalena Alama-Bućko Ewa Fabińska Alfred Witkowski Grażyna Zachwieja Uniwersytet Technologiczno

Bardziej szczegółowo

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Liczby i wyrażenia zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej zna pojęcie liczby niewymiernej, rzeczywistej zna sposób zaokrąglania liczb umie zapisać i odczytać liczby naturalne dodatnie w systemie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 014 Czas pracy: 170 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (dp.) P - podstawowy ocena dostateczna (dst.) R - rozszerzający ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Lekcja organizacyjna. Odczytywanie wykresów. Odczytywanie wykresów (cd.) Pojęcie funkcji. Zależności funkcyjne. Wzory a wykresy

Lekcja organizacyjna. Odczytywanie wykresów. Odczytywanie wykresów (cd.) Pojęcie funkcji. Zależności funkcyjne. Wzory a wykresy Klasa III: DZIAŁ 1. FUNKCJE Lekcja organizacyjna. Odczytywanie wykresów Odczytywanie wykresów (cd.) Pojęcie funkcji. Zależności funkcyjne Wzory a wykresy Zależności między wielkościami proporcjonalnymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM. rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM. rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM rok szkolny 2015/2016 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BIADACZU

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BIADACZU KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BIADACZU OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM, NR DPN-5002-17/08 OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, LICEUM PROFILOWANEGO I TECHNIKUM 4 LETNIEGO (Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym)

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, LICEUM PROFILOWANEGO I TECHNIKUM 4 LETNIEGO (Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym) PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, LICEUM PROFILOWANEGO I TECHNIKUM 4 LETNIEGO (Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym) I. LICZBY Temat Ilość godzin Cele Zbiory 1 Określenia zbioru

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Funkcja jest funkcją kwadratową. Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności f x jest przedział

Zadanie 2. Funkcja jest funkcją kwadratową. Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności f x jest przedział Zadanie. Na początku roku akademickiego mężczyźni stanowili 40% wszystkich studentów. Na koniec roku liczba wszystkich studentów zmalała o 0% i wówczas okazało się, że mężczyźni stanowią % wszystkich studentów.

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY, KLASA 3 GIM

MATEMATYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY, KLASA 3 GIM MATEMATYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY, KLASA 3 GIM Poziomy wymagań edukacyjnych: 2 konieczny ocena dopuszczająca (2) 3 podstawowy - ocena dostateczna (3) 4 rozszerzający ocena dobra (4) 5 dopełniający

Bardziej szczegółowo

Czas pracy 170 minut

Czas pracy 170 minut ORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATOR PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW LICEUM MARZEC ROK 015 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Instrukcja dla piszącego 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 16 stron..

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań z matematyki klasa III

Kryteria wymagań z matematyki klasa III Kryteria wymagań z matematyki klasa III POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4); D dopełniający - ocena

Bardziej szczegółowo

Czas pracy 170 minut

Czas pracy 170 minut ORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATOR PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MARZEC ROK 013 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Instrukcja dla piszącego 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 16 stron.. W zadaniach od

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DIAGNOSTYCZNE Z MATEMATYKI

MATERIAŁY DIAGNOSTYCZNE Z MATEMATYKI MATERIAŁY DIAGNOSTYCZNE Z MATEMATYKI LUTY 01 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera strony (zadania 1 ).. Arkusz zawiera 4 zadania zamknięte i 9

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Kryteria oceniania z zakresu klasy trzeciej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE HASŁO PROGRAMOWE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Kurs z matematyki - zadania

Kurs z matematyki - zadania Kurs z matematyki - zadania Miara łukowa kąta Zadanie Miary kątów wyrażone w stopniach zapisać w radianach: a) 0, b) 80, c) 90, d), e) 0, f) 0, g) 0, h), i) 0, j) 70, k), l) 80, m) 080, n), o) 0 Zadanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA III 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA III 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA III 2015/2016 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: (Statystyka) zna pojęcie wykresu, zna pojęcie diagramu słupkowego i kołowego,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA OTWARTE KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI

ZADANIA OTWARTE KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI Zadanie 51. ( pkt) Rozwi równanie 3 x 1. 1 x Zadanie 5. ( pkt) x 3y 5 Rozwi uk ad równa. x y 3 Zadanie 53. ( pkt) Rozwi nierówno x 6x 7 0. ZADANIA OTWARTE KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI Zadanie 54. ( pkt) 3 Rozwi

Bardziej szczegółowo

Dział 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

Dział 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Dział 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE zna pojęcie notacji wykładniczej zna sposób zaokrąglania liczb rozumie potrzebę zaokrąglania liczb umie oszacować wynik działań umie zaokrąglić liczby do podanego

Bardziej szczegółowo

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DLA KLAS III przygotowała mgr Magdalena Murawska

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DLA KLAS III przygotowała mgr Magdalena Murawska KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DLA KLAS III przygotowała mgr Magdalena Murawska Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: definiuje notację wykładniczą przedstawia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z MATEMATYKIW KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA Z MATEMATYKIW KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA Z MATEMATYKIW KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/03/2011 4 GODZ. TYGODNIOWO 125 GODZ. W CIĄGU ROKU POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria ocen dla klasy czwartej.

Szczegółowe kryteria ocen dla klasy czwartej. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLAS 4-6 SP ROK SZKOLNY 2016/2017 Szczegółowe kryteria ocen dla klasy czwartej. 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna zależności wartości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA III GIMNAZJUM (IIIan1, IIIan2, IIIb) Na rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA III GIMNAZJUM (IIIan1, IIIan2, IIIb) Na rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA III GIMNAZJUM (IIIan1, IIIan2, IIIb) Na rok szkolny 2015/2016 OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2009 POZIOMY WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY ZESTAW ĆWICZENIOWY Z MATEMATYKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY ZESTAW ĆWICZENIOWY Z MATEMATYKI ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY ZESTAW ĆWICZENIOWY Z MATEMATYKI Styczeń 2013 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Instrukcja dla piszącego 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 16 stron. 2. W zadaniach od 1. do 25. są

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZAMKNI TE. W zadaniach od 1. do 20. wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi jedn poprawn odpowied.

ZADANIA ZAMKNI TE. W zadaniach od 1. do 20. wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi jedn poprawn odpowied. 2 Przyk adowy arkusz egzaminacyjny z matematyki ZADANIA ZAMKNI TE W zadaniach od 1. do 20. wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi jedn poprawn odpowied. Zadanie 1. (1 pkt) Pole powierzchni ca kowitej sze

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA III etap edukacyjny I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Ucze interpretuje i tworzy teksty o charakterze matematycznym, u ywa j zyka matema tycznego do opisu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi i schematy oceniania Arkusz 23 Zadania zamknięte. Wskazówki do rozwiązania. Iloczyn dwóch liczb ujemnych jest liczbą dodatnią, zatem

Odpowiedzi i schematy oceniania Arkusz 23 Zadania zamknięte. Wskazówki do rozwiązania. Iloczyn dwóch liczb ujemnych jest liczbą dodatnią, zatem Odpowiedzi i schematy oceniania Arkusz Zadania zamknięte Numer zadania Poprawna odpowiedź Wskazówki do rozwiązania B W ( ) + 8 ( ) 8 W ( 7) ( 7) ( 7 ) 8 ( 7) ( 8) 8 ( 8) Iloczyn dwóch liczb ujemnych jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum.

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum. Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum. Opracowano na podstawie programu Matematyka z plusem i podręcznika o numerze dopuszczenia 168/03/2011. Opracowały: Marzena Gąska Dorota Ścibak

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA TRZECIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA TRZECIA SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA TRZECIA DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. III GIMNAZJUM LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. III GIMNAZJUM LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. III GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE - pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, niewymiernej, rzeczywistej; - sposób zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki

Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki STATYSTYKA Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna pojęcie diagramu słupkowego i kołowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa III Gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa III Gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa III Gimnazjum Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA 4 INSTYTUT MEDICUS FUNKCJA KWADRATOWA. Kurs przygotowawczy na studia medyczne. Rok szkolny 2010/2011. tel. 0501 38 39 55 www.medicus.edu.

MATEMATYKA 4 INSTYTUT MEDICUS FUNKCJA KWADRATOWA. Kurs przygotowawczy na studia medyczne. Rok szkolny 2010/2011. tel. 0501 38 39 55 www.medicus.edu. INSTYTUT MEDICUS Kurs przygotowawczy na studia medyczne Rok szkolny 00/0 tel. 050 38 39 55 www.medicus.edu.pl MATEMATYKA 4 FUNKCJA KWADRATOWA Funkcją kwadratową lub trójmianem kwadratowym nazywamy funkcję

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCY PODRĘCZNIK Matematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum. Nowa wersja, praca zbiorowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM LICZBY, WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE umie obliczyć potęgę o wykładniku naturalnym; umie obliczyć

Bardziej szczegółowo

Uczeo spełnia wymagania poziomu koniecznego oraz umie: porównywać liczby zapisane w różny sposób, obliczyć potęgę o wykładniku całkowitym,

Uczeo spełnia wymagania poziomu koniecznego oraz umie: porównywać liczby zapisane w różny sposób, obliczyć potęgę o wykładniku całkowitym, szacować wyniki działań, zaokrąglać liczby do podanego rzędu, zapisywać i odczytywać liczby naturalne w systemie rzymskim, podać rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego, odczytać współrzędną punktu na osi

Bardziej szczegółowo

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

Na ocenę dopuszczającą uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki zna

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie trzeciej Matematyka z plusem dla gimnazjum LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

Minimalne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie trzeciej Matematyka z plusem dla gimnazjum LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Minimalne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie trzeciej Matematyka z plusem dla gimnazjum LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE K zna pojęcie notacji wykładniczej (K) zna sposób zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/3/2011

Bardziej szczegółowo

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY III

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY III KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY III Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: definiuje notację wykładniczą przedstawia sposób zaokrąglania liczb szacuje wynik działań zaokrągla

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2013 MATEMATYKA entralna Komisja Egzaminacyjna EGZMIN MTURLNY 0 MTEMTYK POZIOM PODSTWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MJ 0 Egzamin maturalny z matematyki Zadanie (0 ) Obszar standardów Zadanie (0 ) Opis wymagań pojęcia

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYDANYCH PRZEZ GWO Matematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Kryteria ocen z matematyki w klasie III a i III b gimnazjum na rok szkolny 2015/2016 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III. na ocenę dopuszczającą

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III. na ocenę dopuszczającą Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III na ocenę dopuszczającą UCZEŃ zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki; W zakresie

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą wtedy gdy: 1. zna pojęcie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy III gimnazjum opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy III gimnazjum opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem mgr Mariola Jurkowska mgr Barbara Pierzchała Gimnazjum Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Krakowie Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy III gimnazjum opracowane na podstawie programu

Bardziej szczegółowo

Zadania zamknięte. A) 3 pierwiastki B) 1 pierwiastek C) 4 pierwiastki D) 2 pierwiastki. C) a 4 = 2 3

Zadania zamknięte. A) 3 pierwiastki B) 1 pierwiastek C) 4 pierwiastki D) 2 pierwiastki. C) a 4 = 2 3 Zadania zamknięte ZADANIE 1 (1 PKT) Równanie x2 3x+2 = 0 ma: x 2 4 A) 3 pierwiastki B) 1 pierwiastek C) 4 pierwiastki D) 2 pierwiastki ZADANIE 2 (1 PKT) Liczba b jest 3 razy większa od liczby a. Wtedy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy -

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Opracowano na podstawie programu Matematyka z plusem dla III etapu edukacyjnego (klasy I III) dopuszczonego przez MEN do użytku szkolnego i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY III

ZAKRES WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY III ZAKRES WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY III Ocena dopuszczająca: Liczby i wyrażenia algebraiczne: Pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, niewymiernej, rzeczywistej Sposób zaokrąglania liczb Pojęcie

Bardziej szczegółowo