PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK DLA KLIENTA"

Transkrypt

1 Spółdzielcza Grupa Bankowa BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ PRZEWODNIK DLA KLIENTA Instrukcja użytkowania systemu bankowości elektronicznej dla klientów instytucjonalnych BS NOWE WWW NOWE, MARZEC 2006 r.

2 Spis treści: I. Wymagania systemowe i niezbędne ustawienia... 5 II. Instalacja usługi BS NOWE 5 III. Pierwsza wizyta w systemie IV. Kolejne wizyty w Systemie V. Korzystanie z Systemu Rachunki Szczegóły rachunku Bieżący stan rachunku Wyciągi z rachunku Wyszukiwanie operacji na zestawieniach obrotów dziennych (wyciągach) Przelewy Edycja przelewu Przelew ZUS Przelew do urzędu skarbowego Import przelewów Import przelewów ZUS Import przelewów podatku Lista przelewów Statusy przelewów Akceptowanie przelewu Akceptowanie grupy przelewów zbiorcze Akceptowanie grupy przelewów pojedynczo Wycofanie akceptów przelewów Przekazanie przelewów do realizacji Wstrzymanie realizacji przelewów Usuwanie przelewów Kopiowanie przelewów Przygotowanie raportu z przelewów Raport z przelewów Archiwum przelewów Lokaty Edycja lokaty Lista lokat Tabela oprocentowania lokat Archiwum lokat Akceptowanie lokaty BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 2

3 3.6. Zerwanie lokaty Kontrahenci Edycja kontrahenta Import kontrahentów Tabele Tabela banków krajowych Tabela rachunków urzędów skarbowych Tabela kursów walut Konfiguracja Konfiguracja uprawnień użytkowników Funkcje Rachunki Opcje wyświetlania rachunków Konfiguracja uprawnień do rachunków Grupy rachunków Konfiguracja parametrów aplikacji Hasła Zmiana hasła Zasady ogólne dotyczące nadawania haseł Zmiana PIN karty Odblokowanie karty Wylogowanie z systemu BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 3

4 Szanowni Państwo! Serdecznie witamy w gronie użytkowników usługi bankowości elektronicznej dla klientów instytucjonalnych BS NOWE WWW. Oferujemy Państwu nowoczesną usługę bankową, dzięki której Klient może przeprowadzić za pośrednictwem Internetu wszystkie operacje, jakie standardowo są dostępne w tradycyjnej jednostce banku. Korzystanie z Systemu jest bardzo łatwe i bezpieczne, możliwe z dowolnego miejsca na świecie, a także dostępne przez całą dobą i przez cały rok. Jedynym warunkiem korzystania z usług jest posiadanie komputera klasy PC z dostępem do internetu oraz zainstalowaną przeglądarką WWW. Warto podkreślić, że w projektowaniu i budowie systemu wykorzystano najnowszą wiedzę i technologię zabezpieczeń przed ewentualnymi próbami włamania. Dla zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa przy wymianie informacji z Klientem wykorzystuje się protokół szyfrujący Secure Socet Layer (SSL). Protokół SSL zapewnia poufność informacji i gwarantuje, że nikt postronny nie może odczytać lub zmienić danych przesyłanych między Klientem a Bankiem. Podczas korzystania z usługi BS NOWE WWW wykorzystuje się następujące techniki kryptograficzne: algorytm symetryczny używany do zabezpieczania całej sesji komunikacyjnej między przeglądarką Klienta a serwerem WWW; stosowany przez Centrum Usług Internetowych klucz symetryczny ma 128 bitów, algorytm asymetryczny (z kluczem prywatnym i publicznym serwera banku) używany w czasie inicjacji połączenia do zabezpieczenia transmisji losowo wygenerowanego klucza sesyjnego (wykorzystywanego w algorytmie symetrycznym); klucz publiczny Centrum Usług Internetowych ma 1024 bity. Do zabezpieczania zleceń bankowych składanych poprzez usługę BS NOWE WWW wykorzystywane są następujące metody: system nadawania dla każdego z użytkowników, uprawnień do wykonywania kolejnych czynności związanych ze zleceniem (tworzenie, edycja, akceptowanie, przekazanie do banku itd.) oraz uprawnień do przeglądania lub obciążania każdego z rachunków, funkcja skrótu zapewniająca integralność przechowywanych w Centrum zleceń, podpisy elektroniczne treści zleceń generowane na karcie mikroprocesorowej użytkownika (po podaniu przez niego indywidualnego PIN do karty) dla każdego ze zleceń, sprawdzane pod kątem ich poprawności i zgodności z kartą wzorów podpisów dwukrotnie: w momencie ich tworzenia po przesłaniu do Centrum Usług Internetowych i przy przesyłaniu z Centrum do systemu bankowego. Zastosowane przez Centrum Usług Internetowych metody kryptograficzne uważane są przez specjalistów za najbezpieczniejsze i całkowicie wystarczające dla zapewnienia poufności operacji finansowych. Sprawdzenia, czy mamy włączone szyfrowanie oraz jaka jest długość klucza szyfrującego można dokonać ustawiając wskaźnik myszy na kłódce w prawym dolnym rogu okna przeglądarki. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 4

5 Rys. 1 Bezpieczny protokół SSL 128-bitowy W przypadku połączeń z usługą BS NOWE WWW długość klucza powinna wynosić 128 bitów. Przed rozpoczęciem korzystania z usługi zachęcamy Państwa do zapoznania się z niniejszą dokumentacją, która przystępnie wyjaśni pojawiające się wątpliwości i przybliży jej funkcjonalność. I. Wymagania systemowe i niezbędne ustawienia Do obsługi aplikacji wymagana jest przeglądarka Internet Explorer (wersja przeglądarki 6.0 lub wyższa) zainstalowana w systemie Windows 98, NT, 2000 lub XP. Usługa BS NOWE WWW współpracuje również z przeglądarką internetową Netscape 4.7x. Aby możliwe było zainstalowanie czytnika kart mikroprocesorowych wymagane jest w komputerze posiadanie wolnego portu USB. Aplikacja dostosowana jest do rozdzielczości ekranu 800x600, przy czym zalecana jest rozdzielczość 1024x768 lub wyższa. Przed pierwszym zalogowaniem do usługi BS NOWE WWW należy dokonać odpowiedniej konfiguracji przeglądarki internetowej. Instrukcja konfiguracji znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej instrukcji. II. Instalacja usługi BS NOWE WWW 1. Instalacja usługi rozpoczyna się od dokonania odpowiedniej konfiguracji przeglądarki internetowej, opisanej w Załączniku nr Ponieważ usługa wykorzystuje aplety Javy, należy sprawdzić w systemie Windows wersję zainstalowanej Wirtualnej Maszyny Javy Microsoftu. W tym celu spod linii poleceń DOS należy wydać polecenie jview i nacisnąć klawisz Enter. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 5

6 Wersja zainstalowanej Wirtualnej Maszyny Javy powinna wynosić Jeśli tak jest, można przejść od razu do punktu 9. Jeśli w systemie Windows jest inna wersja lub nie jest zainstalowana żadna wersja, to należy ją zainstalować. W systemie Windows XP, Wirtualna Maszyna Javy standardowo nie jest zainstalowana. Po wydaniu polecenia jview pojawia się informacja o braku zainstalowanej Wirtualnej Maszyny Javy. 3. Włożyć płytę instalacyjną usługi BS NOWE WWW do napędu CD komputera. 4. Uruchomić program j2re-1_2_06-windows-i586-p znajdujący się w katalogu \jre. 5. Potwierdzić warunki licencyjne umowy wybierając I accept the terms in the license agreement i nacisnąć Next. 6. Pojawi się następne okno, w którym wybieramy rodzaj instalacji Typical i przycisk Next. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 6

7 7. Na zakończenie procesu instalacji wciskamy przycisk Finish. 8. Jeśli pojawi się monit o potrzebie restartu komputera należy wybrać Tak. Komputer wykona restart. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 7

8 9. Kolejnym etapem instalacji usługi jest zainstalowanie sterowników czytnika kart mikroprocesorowych. W tym celu należy uruchomić program setup.exe znajdujący się w katalogu \install. Po chwili pojawi się okno informacyjne, gdzie należy wybrać Tak. 10. Dla czytnika kart mikroprocesorowych z wtyczką USB wybrać GemPCTwin i zaznaczyć odpowiednie opcje przedstawione na rysunku poniżej a odznaczyć opcje Komponenty dla Netscape 4.x oraz Komponenty dla Sun Java Plug-in, a następnie wcisnąć przycisk Instaluj. 11. Po chwili pojawi się okno: BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 8

9 Należy kliknąć przycisk Dalej a następnie zaznaczyć opcję I accept the terms in the agreement i kliknąć przycisk Dalej. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 9

10 Pozostawić domyślne ustawienia dotyczące lokalizacji katalogu na dysku i kliknąć przycisk Dalej. Rozpocznie się proces instalacji... Należy czekać aż się zakończy. Po chwili pojawi się okno, w którym należy kliknąć przycisk Zakończ: BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 10

11 Aby zakończyć proces instalacji należy wcisnąć przycisk Zamknij. Powyższą informację potwierdzamy przyciskiem OK. 12. Wyłączyć komputer z zasilania. 13. Podłączyć wtyczkę czytnika kart mikroprocesorowych do wolnego gniazda USB w komputerze. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 11

12 Rys. 2. Czytnik kart mikroprocesorowych z wtyczką USB 14. Włączyć komputer. 15. W trakcie uruchamiania się systemu Windows, czytnik kart mikroprocesorowych zostanie rozpoznany automatycznie i przypisane mu będą odpowiednie sterowniki. 16. Czytnik jest gotowy do pracy. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Bankiem, pod numerem III. Pierwsza wizyta w systemie Aby zalogować się do usługi BS NOWE WWW należy wejść na stronę internetową Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą, czyli i kliknąć na link Klienci instytucjonalni logowanie. Po chwili pojawi się następujące okno Autoryzacji widoczne poniżej: Rys. 2. Autoryzacja Państwa identyfikator oznaczony skrótem ID znajduje się w kopercie nazwanej CUI Pins, natomiast hasło oznaczone słowem PIN znajduje się wewnątrz bezpiecznej koperty. Przebieg procedury autoryzacji wygląda następująco: 1. W polu Identyfikator użytkownika należy wprowadzić identyfikator otrzymany z banku, czyli ID. 2. W polu Hasło należy wprowadzić PIN. 3. Po wypełnieniu pól należy wcisnąć przycisk Zatwierdź. Poprawnie wprowadzone dane autoryzacyjne umożliwią korzystanie z dalszych funkcji systemu. Jeśli wprowadzone dane są niewłaściwe pojawi się okno z komunikatem o błędzie. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 12

13 Rys. 3 Komunikat o błędzie Należy wówczas powtórzyć autoryzację wprowadzając poprawne dane. UWAGA!!! W celu zwiększenia bezpieczeństwa usługi system zablokuje automatycznie dostęp do niej po 5-ciu nieudanych próbach logowania. Jeśli wystąpi taka sytuacja należy skontaktować się telefonicznie z Bankiem. IV. Kolejne wizyty w Systemie Przy każdej wizycie w systemie użytkownik przechodzi autoryzację. Przebieg procedury wygląda następująco: Wyświetlona zostaje strona Autoryzacja (Rys. 2). W polu Identyfikator użytkownika należy wprowadzić identyfikator otrzymany w Banku. W polu Hasło należy wprowadzić hasło otrzymane z Banku. Po wypełnieniu pól należy wcisnąć przycisk Zatwierdź. Dalsze instrukcje patrz część V. V. Korzystanie z Systemu. 1. Rachunki Po przeprowadzeniu poprawnej rejestracji w systemie, Klient uzyskuje dostęp do usługi BS NOWE WWW, na której przedstawiona jest lista dostępnych dla niego rachunków (Rys. 4), wraz z informacjami o: numerze rachunku kliknięcie na numer wywołuje ekran ze szczegółami rachunku), walucie, saldzie bieżącym kliknięcie wywołuje ekran z saldem i operacjami bieżącymi, obrotach bieżących Winien i Ma, dacie ostatniego wyciągu bankowego, saldzie ostatniego wyciągu bankowego. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 13

14 Rys. 4 Lista rachunków Tabela zawiera również odsyłacz służący do wywołania listy wyciągów bankowych. Dodatkowo, jeśli w konfiguracji uprawnień użytkownika została zaznaczona odpowiednia opcja wyświetlane są grupy rachunków. Dla grup rachunków prezentowane są: zbiorcze salda w PLN, zbiorcze obroty bieżące po stronach Winien i Ma. Za pomocą przycisku Wyszukiwanie operacji na wyciągach można otworzyć ekran służący do wyszukiwania operacji na wyciągach bankowych Szczegóły rachunku W tej opcji wyświetlane są szczegóły rachunku, w tym: nazwa i adres właściciela rachunku, data otwarcia rachunku, limit kwotowy jednorazowej operacji internetowej, dzienny limit kwotowy operacji internetowych. Rys. 5 Szczegóły rachunku Po kliknięciu na Stan rachunku pojawia się okno informujące o Bieżącym stanie rachunku Bieżący stan rachunku Ekran ten zawiera informacje na temat: czasu aktualizacji danych, środków własnych, limitu kredytowego, sumy zaległych prowizji, sumy zablokowanych środków, dostępnej kwoty, sumy zleceń w realizacji (wysłanych do banku, lecz jeszcze nie zaksięgowanych), BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 14

15 przewidywanej dostępnej kwoty (dostępna kwota księgowa pomniejszona o zlecenia w realizacji), listy operacji bieżących ze szczegółami. Rys. 6 Bieżący stan rachunku Przycisk Aktualizuj służy do odświeżenia wszystkich informacji na ekranie. Za pomocą przycisku Pobierz plik można otworzyć nowe okno z danymi do pobrania w formie pliku z operacjami bieżącymi Wyciągi z rachunku Po kliknięciu na liście rachunków na datę ostatniego wyciągu (Rys. 4) wyświetla się lista wszystkich operacji danego dnia. Rys. 7 Lista operacji Lista operacji z wybranego wyciągu zawiera następujące informacje: datę waluty, BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 15

16 liczbę porządkową transakcji, skrócony opis operacji/rodzaj operacji, kwotę operacji, nazwę kontrahenta, tytuł płatności. Po kliknięciu na pole Lista, w kolumnie Wyciągi (Rys. 4) pojawi się ekran służący do określenia zakresu wyświetlanej następnie listy wyciągów bankowych wg: zakresu przeszukiwanych dat, z ostatniej określonej liczby dni, np. 30 dni. Rys.8 Zakres listy wyciągów Po zaznaczeniu określonej opcji i kliknięciu przycisku Pokaż otworzy się nowe okno z listą zestawień obrotów dziennych. Rys. 9 Lista zestawień obrotów dziennych Lista zestawień obrotów dziennych z wybranego okresu zawiera: datę zestawienia po kliknięciu pojawia się nowe okno z zestawieniem obrotów dziennych, saldo otwarcia (początkowe), BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 16

17 sumę obrotów po stronie Winien i Ma wraz z liczbą zrealizowanych operacji pole to wyświetla się, jeśli nie została zaznaczona wcześniej opcja Pomiń szczegółowe dane na temat obrotów, saldo zamknięcia, przycisk Wydruk do otwarcia dodatkowego okna z wydrukiem zestawienia, przycisk Pobierz plik do pobrania pliku (w formacie określonym w konfiguracji parametrów), przycisk Pobierz plik z zestawieniem obrotów dziennych do pobrania pliku zawierającego wszystkie wyciągi z wybranego zakresu dat Wyszukiwanie operacji na zestawieniach obrotów dziennych (wyciągach) Po wybraniu tej opcji wyświetla się formularz służący do określenia kryteriów wyszukiwania operacji w tym: numer rachunku, zakres przeszukiwanych dat, ciąg znaków zawartych w polach opisu operacji lub kontrahenta. Rys. 10 Wyszukiwanie operacji Po określeniu kryteriów i kliknięciu przycisku Szukaj otwiera się okno zawierające znalezione operacje. Rys. 11 Lista znalezionych operacji BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 17

18 2. Przelewy Ekran służący do wyświetlania przelewów zawiera odsyłacze do: tworzenia nowego przelewu, tworzenia przelewu ZUS, tworzenia przelewu podatku, importu przelewów, importu przelewów ZUS, importu przelewów podatku, informacji o tabeli kursów walut, wyświetlania raportów z przelewów, archiwowania i przeglądania archiwum przelewów. Rys. 12 Przelewy Po naciśnięciu przycisku Pokaż wyświetla się lista przelewów. Możliwe jest określenie liczby przelewów wyświetlanych na jednym ekranie lub pobranie zbioru zawierającego aktualne informacje o statusach przelewów. Wszystkie przelewy, podobnie jak i lokaty, aby mogły być zrealizowane w banku muszą zostać zaakceptowane poprzez złożenie podpisu elektronicznego generowanego na karcie mikroprocesorowej przez osobę z prawem podpisu w imieniu firmy Klienta. Jeśli zlecenie po akcepcie/akceptach posiada odpowiednią liczbę podpisów tworzących kombinację odpowiadającą wzorowi złożonemu w Banku wtedy otrzymuje status Gotowe. Gotowe zlecenie może zostać Przekazane do realizacji lub mogą też w tym momencie zostać wycofane jego akcepty (przy czym każdy z akceptantów wycofując swój akcept usuwa wszystkie akcepty). Zlecenie przekazane do realizacji zmienia status na w realizacji po przekazaniu go do systemu bankowego. Przed przekazaniem sprawdzana jest poprawność każdego z podpisów zlecenia oraz zgodność ich kombinacji z kartą wzorów podpisów. Ewentualne błędy podpisów powodują odrzucenie zlecenia. Podobny efekt dają formalne błędy stwierdzone przez Bank. W przypadku, gdy nie stwierdzono błędów zlecenia status zlecenia zmienia się na Zrealizowane. Zlecenia niezrealizowane mogą zostać usunięte. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 18

19 2.1. Edycja przelewu System automatycznie rozpoznaje przy pobieraniu treści przelewu czy jest to zwykły przelew, przelew ZUS lub przelew do urzędu skarbowego. Tworzenie nowego przelewu lub edycja istniejącego zawiera m.in. możliwości: wyboru rachunku do obciążenia z listy dostępnych dla użytkownika, wybrania kontrahenta z listy, przy czym można wybierać z pełnej listy lub z listy kontrahentów na określoną literę, tworzenia przelewu ze zdefiniowanego wcześniej szablonu, przy czym takie szablony można w trakcie tworzenia przelewu dodać, aktualizować lub usunąć. Rys. 13 Nowy przelew Przy wyborze rachunku do obciążenia w zależności od ustawienia parametrów użytkownika pojawia się pełna lub skrócona lista rachunków. Jeśli żądany kontrahent znajduje się w rejestrze kontrahentów to należy najpierw zaznaczyć opcję Kontrahent z listy a następnie wybrać początkową literkę skróconej nazwy kontrahenta lub wybrać Wszyscy, aby wyświetlić pełną listę kontrahentów. UWAGA!!! Jeśli litera nie jest aktywna, to znaczy, że w rejestrze brak jest kontrahentów, których skrócona nazwa rozpoczyna się na tę literę. Jeśli po wybraniu kontrahenta z listy zostaną zmienione jego dane w momencie zapisywania przelewu pojawi się pytanie czy zapisać te zmiany do danych w rejestrze kontrahentów. Po wypełnieniu niektórych lub wszystkich pól przelewu można te dane zapisać jako tzw. szablon przelewu. Jeśli na liście wyboru szablonu nie jest wybrana żadna nazwa, BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 19

20 w momencie naciśnięcia przycisku Zapisz pojawia się pytanie o nową nazwę szablonu, a następnie szablon zostaje zapisany. Jeśli na liście wyboru szablonu jest wybrana nazwa, po naciśnięciu przycisku Zapisz aktualne wartości pól zapisywane są jako wybrany szablon lub po naciśnięciu przycisku Usuń wybrany szablon zostaje usunięty. Podczas tworzenia nowego przelewu lub w trakcie edycji istniejącego wybranie dowolnej nazwy z listy szablonów powoduje przepisanie danych tego szablonu do edytowanych pól. Na dole okna znajduje się pole log: w którym znajdują się informacje o historii przelewu (m.in. kiedy został utworzony, przez kogo itp.). UWAGA!!! W polu Tytułem i Nazwa kontrahenta prosimy nie umieszczać znaków specjalnych, takich jak: : ; $ oraz samego znaku spacji Przelew ZUS Tworzenie nowego przelewu ZUS lub edycja istniejącego zwiera m.in. możliwości: wyboru rachunku do obciążenia z listy dostępnych dla użytkownika, tworzenia przelewu ze zdefiniowanego wcześniej szablonu, przy czym takie szablony można w trakcie tworzenia przelewu dodawać, aktualizować lub usuwać. Rys. 14 Przelew ZUS Przy wyborze rachunku do obciążenia w zależności od ustawienia parametrów użytkownika pojawia się pełna lub skrócona lista rachunków. Po wypełnieniu niektórych lub wszystkich pól przelewu można te dane zapisać jako tzw. szablon przelewu. Jeśli na liście wyboru szablonu nie jest wybrana żadna nazwa, w momencie naciśnięcia przycisku Zapisz pojawia się pytanie o nową nazwę szablonu, a następnie szablon zostaje zapisany. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 20

21 Jeśli na liście wyboru szablonu jest wybrana nazwa, po naciśnięciu przycisku Zapisz aktualne wartości pól zapisywane są jako wybrany szablon lub po naciśnięciu przycisku Usuń wybrany szablon zostaje usunięty. Podczas tworzenia nowego przelewu lub w trakcie edycji istniejącego wybranie dowolnej nazwy z listy szablonów powoduje przepisanie danych tego szablonu do edytowanych pól Przelew do urzędu skarbowego Tworzenie nowego przelewu do urzędu skarbowego lub edycja istniejącego zawiera m.in. możliwości: wyboru rachunku do obciążenia z listy dostępnych dla użytkownika, wyboru rachunku urzędu skarbowego z listy rachunków zawierającej numer rachunku, typ rachunku oraz nazwę urzędu skarbowego, wyboru rodzaju formularza z listy dostępnych typów, tworzenia przelewu za zdefiniowanego wcześniej szablonu, przy czym takie szablony można w trakcie tworzenia przelewu dodawać, aktualizować lub usuwać. Rys. 15 Przelew do US Przy wyborze rachunku do obciążenia w zależności od ustawienia parametrów użytkownika pojawia się pełna lub skrócona lista rachunków. Po wypełnieniu niektórych lub wszystkich pól przelewu można te dane zapisać jako tzw. szablon przelewu, tak jak w przypadku przelewów zwykłych i do ZUS Import przelewów Import przelewów polega na wskazaniu pliku na dysku klienta i załadowanie go poprzez przeglądarkę na serwer. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 21

22 Rys.16 Import przelewów Po wykonaniu pobrania pliku i wysłaniu na serwer wyświetla się komunikat z numerem referencyjnym importowanego pliku. UWAGA!!! Jeśli przelewy w importowanym pliku nie miały referencji własnych po imporcie każdemu przelewowi zostaną one nadane wg schematu numer referencyjny/numer kolejny przelewu w pliku. W kolejnym kroku sprawdzany jest format pliku i sprawdzane są wszystkie pola każdego przelewu pod względem poprawności. Po zakończeniu sprawdzania całego pliku i wyświetleniu listy błędów można odrzucić całą zawartość lub dopisać poprawne przelewy. Po zaimportowaniu poprawnych przelewów wyświetlana jest ich łączna liczba. Rys. 17 Informacja o zaimportowaniu przelewów 2.5. Import przelewów ZUS Import przelewów ZUS z pliku przebiega identycznie jak import przelewów, opisany w punkcie Import przelewów podatku Import przelewów podatku z pliku przebiega identycznie jak import przelewów, opisany w punkcie 2.4. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 22

23 2.7. Lista przelewów Po wybraniu z menu opcji Przelewy pojawia się ekran umożliwiający zarządzanie przelewami (Rys. 12). Przed wyświetleniem Listy przelewów można: określić liczbę przelewów wyświetlanych na jednym ekranie, pobrać zbiór zawierający dane dotyczące przelewów w formacie określonym w konfiguracji parametrów, wybrać sposób filtrowania przelewów wg ich statusów, wybrać sposób porządkowania kolejności wg różnych kryteriów, określić sposób porządkowania (rosnąco lub malejąco). Aby odświeżyć listę, należy nacisnąć przycisk Pokaż. Rys. 18 Lista przelewów Lista, w przypadku, gdy liczba przelewów spełniających zadane kryteria jest większa od ustalonej długości strony, zostaje podzielona na części. Na początku i końcu każdej części listy znajdują się przyciski nawigacyjne pozwalające na: przechodzenie do następnej lub poprzedniej strony, przechodzenie o kilka stron naprzód lub wstecz, przechodzenie do pierwszej lub ostatniej strony. W kolejnych kolumnach tabeli z przelewami pojawiają się: pole do zaznaczenia przelewu, ikona symbolizująca status przelewu po kliknięciu na ikonę otwiera się okno z treścią przelewu i możliwością wykonania czynności zależnej od aktualnego statusu przelewu, referencje przelewu, data złożenia zlecenia kliknięcie na niej otwiera okno z możliwością edycji przelewu (dla niezaakceptowanych przelewów) lub podglądem przelewu, BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 23

24 kwota przelewu, rachunek do obciążenia, pełny numer rachunku kontrahenta i jego nazwa, treść (tytuł) przelewu. Na samym dole listy znajdują się przyciski pozwalające na wykonywanie czynności związanych z przelewami: zaznaczenie wszystkich przelewów na danej stronie, zaznaczenie przelewów na wszystkich stronach, akceptowanie zbiorcze zaznaczonych przelewów z danej strony, akceptowanie pojedyncze zaznaczonych przelewów, wycofanie akceptów zaznaczonych przelewów, przekazanie zaznaczonych przelewów do realizacji w banku, wstrzymanie realizacji zaznaczonych przelewów, usunięcie zaznaczonych przelewów. W połączeniu z możliwością filtrowania wg statusu przelewów możliwe jest np. bardzo szybkie zaznaczenie wszystkich zaimportowanych przelewów w celu zaakceptowania Statusy przelewów Przelewy mogą posiadać następujące statusy: nowe, niezaakceptowane (zielone pióro), zaakceptowane (czerwone pióro), gotowe, przekazane do realizacji, w realizacji, zrealizowane, odrzucone, usunięte. Przed wyświetleniem listy przelewów po naciśnięciu przycisku Pobierz plik statusów przelewów otwiera się nowe okno zawierające dane dotyczące przelewów w formacie określonym w konfiguracji parametrów. Pobierane statusy dotyczą przelewów nie zarchiwizowanych Akceptowanie przelewu Do akceptowania przelewów wykorzystuje się karty mikroprocesorowe. UWAGA!!! Termin ważności certyfikatów kart mikroprocesorowych służących do podpisywania przelewów w usłudze BS NOWE WWW wynosi 1 rok. Pisemną informację o dacie ważności certyfikatów kart mikroprocesorowych otrzymuje wyznaczony we wniosku administrator usługi. Po tym okresie akceptacja przelewów jest zablokowana. Na ekranie komputera pojawi się komunikat: Błąd podczas tworzenia podpisu: Certyfikat poza BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 24

25 okresem ważności. W związku w powyższym przed upływem ww. terminu należy skontaktować się z Bankiem. Akceptowanie pojedynczego przelewu z listy przelewów można wykonać w dwojaki sposób: poprzez zaznaczenie nowego przelewu a następnie naciśnięcie przycisku Akceptuj pojedynczo, poprzez kliknięcie w ikonę statusu przelewu Po wykonaniu jednej z powyższych czynności pojawi się ekran akceptowania przelewu, który zawiera treść przelewu oraz aplet służący do tworzenia podpisu. Rys. 20 Akceptowanie przelewu Aby zaakceptować przelew należy: nacisnąć przycisk Podpisz zawarty w aplecie pojawi się monit o włożenie karty oraz wyświetli się okno służące do wpisania PIN karty, wpisać PIN i nacisnąć przycisk OK. Po poprawnym wpisaniu kodu PIN rozpoczyna się generowanie podpisu elektronicznego przelewu oraz następuje przesłanie danych do serwera. Po przesłaniu następuje sprawdzenie podpisu (po stronie serwera), a następnie zostaje wyświetlona informacja o wyniku weryfikacji podpisu. UWAGA!!! Trzykrotne (pod rząd) wpisanie błędnego PIN spowoduje zablokowanie karty. Zablokowaną kartę można odblokować korzystając z funkcji Odblokowanie karty. Po zakończeniu akceptowania przelewu i naciśnięciu przycisku Zamknij, jeśli zaznaczona była przy liście opcja Odświeżaj listę po zmianach, nastąpi zamknięcie okna z przelewem i przeładowanie bieżącej strony listy przelewów. Jeśli podpis był poprawny to status przelewu zmieni się na: - jeśli kombinacja podpisów przelewu nie jest wystarczająca dla banku, - jeśli kombinacja podpisów przelewu jest wystarczająca dla banku. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 25

26 2.10. Akceptowanie grupy przelewów zbiorcze Przed akceptowaniem grupy przelewów muszą one zostać zaznaczone. Po zaznaczeniu przelewów i naciśnięciu przycisku Akceptuj razem otwiera się nowe okno zawierające informację o łącznej liczbie i sumarycznej kwocie zaznaczonych i nadających się do zaakceptowania przelewów oraz aplet służący do tworzenia podpisów. Rys. 21 Akceptowanie grupy przelewów UWAGA!!! Podczas zbiorczego akceptowania przelewów grupę do podpisania stanowią tylko przelewy zaznaczone na bieżącej stronie mimo, że zaznaczenie mogło obejmować przelewy z innych stron. Przyczyną jest konieczność uniknięcia akceptowania w ciemno przelewów, których treść nie jest wyświetlona na ekranie w tym przypadku na liście. Do akceptowania przelewów wykorzystuje się karty mikroprocesorowe. Aby zaakceptować przelewy należy: nacisnąć przycisk Podpisz zawarty w aplecie pojawi się monit o włożenie karty oraz wyświetli się okno służące do wpisania PIN karty, wpisać PIN i nacisnąć przycisk OK. Po poprawnym wpisaniu kodu PIN rozpoczyna się generowanie podpisu elektronicznego przelewów oraz następuje przesłanie danych do serwera. Po przesłaniu następuje sprawdzenie podpisu (po stronie serwera), a następnie zostaje wyświetlona informacja o wyniku weryfikacji podpisu. UWAGA!!! Trzykrotne (pod rząd) wpisanie błędnego PIN spowoduje zablokowanie karty. Zablokowaną kartę można odblokować korzystając z funkcji Odblokowanie karty. Po zakończeniu akceptowania przelewów i naciśnięciu przycisku Zamknij, jeśli zaznaczona była przy liście opcja Odświeżaj listę po zmianach, nastąpi zamknięcie okna i przeładowanie bieżącej strony listy przelewów. Jeśli podpis danego przelewu był poprawny to status przelewu zmieni się na: - jeśli kombinacja podpisów przelewu nie jest wystarczająca dla banku, - jeśli kombinacja podpisów przelewu jest wystarczająca dla banku. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 26

27 2.11. Akceptowanie grupy przelewów pojedynczo Przed akceptowaniem grupy przelewów muszą one zostać zaznaczone. Zaznaczone przelewy mogą być akceptowane tak jak pojedynczy przelew, ale bez konieczności każdorazowego wskazywania każdego z osobna. Po zaznaczeniu przelewów i naciśnięciu przycisku Akceptuj pojedynczo otwiera się nowe okno, w którym kolejno pojawiają się zaznaczone przelewy. Każdy przelew może być akceptowany poprzez naciśnięcie przycisku Podpisz lub pominięty poprzez naciśnięcie przycisku Omiń. Po wyczerpaniu listy zaznaczonych przelewów pojawia się odpowiedni komunikat Wycofanie akceptów przelewów Przed wycofaniem akceptów przelewy muszą zostać zaznaczone. Po zaznaczeniu przelewów należy kliknąć przycisk Wycofaj akcept znajdujący się na końcu listy, a po potwierdzeniu żądania wykonania tej czynności zostaje wyświetlony komunikat o liczbie zmodyfikowanych przelewów Przekazanie przelewów do realizacji Przed przekazaniem przelewów do realizacji muszą one zostać zaznaczone. Po zaznaczeniu przelewów należy kliknąć przycisk Przekaż znajdujący się na końcu listy, a po potwierdzeniu żądania wykonania tej czynności zostaje wyświetlony komunikat o liczbie zmodyfikowanych przelewów Wstrzymanie realizacji przelewów Przed wstrzymaniem realizacji przelewów muszą one zostać zaznaczone. Po zaznaczeniu przelewów należy kliknąć przycisk Wstrzymaj znajdujący się na końcu listy, a po potwierdzeniu żądania wykonania tej czynności zostaje wyświetlony komunikat o liczbie zmodyfikowanych przelewów Usuwanie przelewów Przed usunięciem przelewów muszą one zostać zaznaczone. Po zaznaczeniu przelewów należy kliknąć przycisk Usuń znajdujący się na końcu listy, a po potwierdzeniu żądania wykonania tej czynności zostaje wyświetlony komunikat o liczbie zmodyfikowanych przelewów Kopiowanie przelewów Przelewy przed kopiowaniem muszą zostać zaznaczone. Po zaznaczeniu przelewów należy kliknąć przycisk Kopiuj znajdujący się na końcu listy, a po potwierdzeniu żądania wykonania tej czynności zostaje wyświetlony komunikat o liczbie skopiowanych przelewów. Funkcja kopiowania przeznaczona jest do przelewów, które po wysłaniu otrzymały status, czyli zostały z różnych przyczyn odrzucone przez Bank. Kopiowanie ma na celu ułatwienie ponownej edycji przelewów, np. jeśli zostały odrzucone z powodu np. umieszczenia niedozwolonego znaku w polu Tytułem wpisanego podczas edycji przelewów. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 27

28 2.17. Przygotowanie raportu z przelewów Rys. 22 Przygotowanie raportu z przelewów Po wybraniu tej opcji wyświetla się formularz służący do określenia kryteriów tworzenia raportu z przelewów, w tym: statusu przelewu, kolejności przelewów w zestawieniu, zakresu dat przelewów, rachunku do obciążenia, pominięcia szczegółów przelewów (tylko podsumowanie). Po określeniu kryteriów i kliknięciu przycisku Pokaż raport otwiera się okno zawierające odpowiedni raport Raport z przelewów Rys. 23 Raport z przelewów Raport zawiera szczegóły przelewów oraz podsumowanie w podziale na obciążane rachunki. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 28

29 2.19. Archiwum przelewów Po wybraniu tej opcji wykonywane jest archiwizowanie przelewów, przy czym operacja ta wykonywana jest przy pierwszym jej uruchomieniu w nowym dniu przez użytkownika, który posiada odpowiednie uprawnienia. Archiwizowane są przelewy o statusach: - zrealizowane, - odrzucone, - usunięte. Przed wyświetleniem listy zarchiwowanych przelewów po naciśnięciu przycisku Pobierz plik statusów zleceń otwiera się nowe okno zawierające dane na temat zarchiwizowanych przelewów w formacie określonym w konfiguracji parametrów. Pobierane statusy dotyczą tylko przelewów zarchiwizowanych. Wyświetlenie listy zarchiwizowanych przelewów odbywa się w sposób analogiczny jak bieżącej listy przelewów, przy czym niedostępne są przyciski związane z zaznaczaniem, akceptowaniem i innymi czynnościami. Rys. 24 Lista zarchiwizowanych przelewów 3. Lokaty Po wybraniu tej opcji ekran zawiera odsyłacze do: tworzenia nowej lokaty, wyświetlenia aktualnych tabel oprocentowania, archiwum zakładanych lokat. Rys. 25 Lokaty W dolnej części ekranu wyświetlana jest legenda zawierająca statusy lokat. Po naciśnięciu przycisku Pokaż wyświetlana jest lista lokat. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 29

30 3.1. Edycja lokaty Tworzenie nowej lokaty lub edycja istniejącej zawiera m. in. możliwości: wyboru rachunku do obciążenia z listy dostępnych dla użytkownika, wyboru rodzaju oprocentowania, wyboru typu lokaty spośród wszystkich typów dostępnych dla danego rodzaju oprocentowania, wyboru sposobu dysponowania kwotą lokaty po jej zakończeniu, wskazania rachunku do przekazania odsetek (lub kwoty z odsetkami) spośród dostępnych rachunków. Rys. 26 Nowa lokata Przy wyborze rachunku do obciążenia w zależności od ustawienia parametrów użytkownika pojawia się pełna lub skrócona lista rachunków Lista lokat Po wybraniu z menu opcji Lokaty pojawia się ekran umożliwiający zarządzanie lokatami. Rys. 27 Lista lokat Przed wyświetleniem listy można określić następujące parametry: wybrać sposób filtrowania lokat wg ich statusów, wybrać sposób porządkowania kolejności wg różnych kryteriów, BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 30

31 określić sposób porządkowania (rosnąco lub malejąco). Każdorazowo po zmianie kryteriów, aby odświeżyć listę należy nacisnąć przycisk Pokaż. Rys. 28 Lista lokat W kolejnych kolumnach tabeli z lokatami pojawia się: ikona symbolizująca status lokaty po kliknięciu na ikonę otwiera się okno z treścią dyspozycji lokaty i możliwością wykonania czynności zależnej od aktualnego statusu lokaty, data otwarcia lokaty kliknięcie na niej otwiera okno z możliwością edycji lokaty (dla niezaakceptowanych lokat) lub podglądem dyspozycji lokaty, kwota lokaty, typ lokaty, oprocentowanie lokaty Tabela oprocentowania lokat Po wybraniu tej funkcji otwiera się nowe okno zawierające aktualne tabele oprocentowania lokat. Rys. 29 Tabela oprocentowania lokat 3.4. Archiwum lokat W prawym górnym narożniku znajduje się przycisk Archiwum. Po jego naciśnięciu można obejrzeć lokaty archiwalne. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 31

32 Po wybraniu tej opcji pojawia się okno zawierające: pole wyboru zawierające statusy lokat, pole wyboru z możliwością sortowania, możliwość wyświetlenia listy rosnąco lub malejąco. Rys. 30 Archiwum lokat Po naciśnięciu przycisku Pokaż wyświetlana jest lista lokat archiwalnych. Rys. 31 Lista lokat archiwalnych W prawym górnym rogu znajduje się przycisk Lokaty. Po jego naciśnięciu można obejrzeć aktywne lokaty Akceptowanie lokaty Ekran akceptowania lokaty zawiera treść lokaty oraz aplet służący do tworzenia podpisu. Aby zaakceptować lokatę należy: nacisnąć przycisk Podpisz zawarty w aplecie pojawi się monit o włożeniu karty oraz wyświetli się okno służące do wpisania PIN karty, wpisać PIN i nacisnąć przycisk OK, Po poprawnym wpisaniu kodu PIN rozpoczyna się generowanie podpisu elektronicznego lokaty oraz następuje przesłanie danych do serwera. Po przesłaniu następuje sprawdzenie podpisu (po stronie serwera), a następnie zostaje wyświetlona informacja o wyniku weryfikacji podpisu. Po zakończeniu akceptowania lokaty i naciśnięciu przycisku Zamknij, jeśli zaznaczona była przy liście opcja Odświeżaj listę po zmianach, nastąpi zamknięcie okna z lokatą i przeładowanie bieżącej strony listy lokat. Jeśli podpis był poprawny to status lokaty zmieni się na: - jeśli kombinacja podpisów lokaty nie jest wystarczając dla banku, - jeśli kombinacja podpisów lokaty jest wystarczająca dla banku. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 32

33 3.6. Zerwanie lokaty Rozpoczęcie zerwania lokaty możliwe jest tylko dla aktywnych lokat. Aby rozpocząć proces zerwania lokaty należy kliknąć na ikonę. Rys. 32 Wybór lokaty do zerwania Ekran zerwania lokaty zawiera treść lokaty oraz aplet służący do tworzenia podpisu. Rys. 33 Zerwanie lokaty Następnie należy: nacisnąć przycisk Podpisz zawarty w aplecie pojawi się monit o włożenie karty oraz wyświetli się okno służące do wpisania PIN karty, wpisać PIN i nacisnąć przycisk OK. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 33

34 Po poprawnym wpisaniu kodu PIN rozpoczyna się generowanie podpisu elektronicznego zerwania lokaty oraz następuje przesłanie danych do serwera. Po przesłaniu następuje sprawdzenie podpisu (po stronie serwera), a następnie zostaje wyświetlona informacja o wyniku weryfikacji podpisu. Jeśli podpis był poprawny to status lokaty zmieni się na: - jeśli kombinacja podpisów zerwania lokaty nie jest wystarczająca dla banku, - jeśli kombinacja podpisów zerwania lokaty jest wystarczająca dla banku. Aby zerwać lokatę należy kliknąć w ikonę zerwania lokaty nacisnąć przycisk Przekaż do realizacji., następnie w nowym oknie Rys. 34 Przekazanie do realizacji 4. Kontrahenci Ekran do wyświetlania kontrahentów zawiera odsyłacze do: tworzenia nowego kontrahenta, importu kontrahentów z pliku. Rys. 35 Kontrahenci Wyświetlenie listy kontrahentów odbywa się przez kliknięcie na początkowej literze skróconej nazwy kontrahenta lub kliknięcie Wszyscy, aby otrzymać pełną listę kontrahentów. UWAGA!!! Jeśli litera nie jest aktywna, oznacza to, że w rejestrze brak jest kontrahentów, których skrócona nazwa rozpoczyna się tą literą. Na liście kontrahentów wyświetlane są w kolejnych kolumnach: nazwa skrócona kliknięcie otwiera okno edycji kontrahenta, pierwsza linia nazwy, pełny numer rachunku Edycja kontrahenta Dodawanie nowego kontrahenta lub edycja istniejącego polega na wypełnieniu następujących pól: BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 34

35 nazwy skróconej używanej przy wyborze z listy na ekranie edycji przelewu, nazwy pełnej składającej się z 4 pól (po 35 znaków) odpowiadają one polom w przelewie Elixir, pełnego numeru rachunku w formacie NRB (numer banku może zostać wybrany przez wybranie z aktualnej tabeli banków po naciśnięciu przycisku Banki). Rys. 36 Edycja kontrahentów 4.2. Import kontrahentów Oprócz ręcznego dodawania kontrahentów można aktualizować ich listę poprzez import z pliku (podobnie jak w przypadku importu przelewów) o zdefiniowanym w konfiguracji formacie i strukturze opisanej w Załączniku 2. Rys. 37 Import kontrahentów Podczas importu sprawdzana jest poprawność danych oraz możliwe jest wybranie następujących opcji: dodanie do listy tylko nowych kontrahentów, poprawienie danych kontrahentów występujących na liście i dodanie nowych, usunięcie całej istniejącej listy kontrahentów i dodanie nowych. 5. Tabele Po wybraniu tej funkcji pojawi się okno zawierające dostępne tabele: banki krajowe, rachunki urzędów skarbowych, BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 35

36 tabela oprocentowania lokat, tabela kursów walut. Rys. 38 Tabele 5.1. Tabela banków krajowych Rys. 39 Banki krajowe W oknie wyświetlana jest lista banków krajowych zawierająca: numer rozliczeniowy banku, nazwę banku, adres banku. Zakres wyświetlanej listy można zawęzić poprzez wpisanie w centralne pole fragmentu numeru, nazwy lub adresu i naciśnięciu klawisza ENTER. W przypadku wykorzystywania listy do edycji przelewu lub kontrahenta wybranie banku następuje przez kliknięcie na jego numerze rozliczeniowym Tabela rachunków urzędów skarbowych Rys. 40 Rachunki urzędów skarbowych W oknie wyświetlana jest lista rachunków zawierająca: numer rachunku, typ rachunku: o CIT podatek dochodowy od osób prawnych, o VAT podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier, o PIT podatek dochodowy od osób fizycznych, o d.j.b. dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych, o in.d. pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych, BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 36

37 o wyd. wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej, o doch. dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej, nazwę urzędu skarbowego, miasto. Zakres wyświetlanej listy można zawęzić poprzez wpisanie w centralne pole fragmentu numeru rachunku, nazwy lub miasta i naciśnięciu klawisza ENTER. W przypadku wykorzystywania listy do edycji przelewu do urzędu skarbowego wybranie rachunku urzędu skarbowego następuje przez kliknięcie na numerze odpowiedniego rachunku Tabela kursów walut W oknie wyświetlana jest informacja o: aktualnej dacie i godzinie obowiązywania kursów walut, kraju pochodzenia waluty, międzynarodowym symbolu waluty, jednostce przeliczeniowej, kursach walut. 6. Konfiguracja Konfiguracja obejmuje: konfigurację parametrów, konfigurację uprawnień użytkowników, konfigurację uprawnień do rachunków Konfiguracja uprawnień użytkowników System umożliwia administratorowi/administratorom określonym przez klienta i Bank określanie dla innych użytkowników: uprawnień do poszczególnych funkcji dostępnych w systemie, uprawnień do oglądania poszczególnych rachunków klienta (zleceń lub wyciągów, sald i operacji), uprawnień do obciążania przy tworzeniu nowego przelewu. Uprawnienia użytkowników w zakresie akceptowania zleceń (występowanie na karcie wzorów podpisów) są określane przez bank i administrator nie może ich zmienić. Na ekranie wyświetla się po lewej stronie lista wszystkich użytkowników klienta zdefiniowanych w systemie. Przed nazwiskiem i imieniem każdego użytkownika wyświetla się cyfra odpowiadająca kolumnie z karty wzorów podpisów złożonej w banku. Cyfrą 0 oznaczeni są użytkownicy nie występujący na takiej karcie. Administratorzy systemu oznaczeni są symbolem ADM. Po kliknięciu wybranego użytkownika wyświetlają się jego uprawnienia poprzez zaznaczenia przy nazwach funkcji. Po prawej stronie ekranu wyświetlana jest lista rachunków klienta. Nadanie/odebranie przez administratora użytkownikowi prawa do określonej funkcji polega na zaznaczeniu lub usunięciu zaznaczenia pola przy nazwie funkcji i zapisaniu zmian przyciskiem Zapisz użytkownika. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 37

38 Rys. 41 Konfiguracja uprawnień użytkowników Funkcje Funkcje są podzielone na grupy odpowiadające modułom systemu. Przyciski pod listą użytkowników służą do szybkiego przyznania lub odebrania uprawnień użytkownika. Przycisk Daj wszystkie i Zabierz wszystkie dotyczą wszystkich funkcji w systemie. Użycie przycisku Daj bierne pozwala przyznać wszystkie prawa z systemie bez możliwości modyfikacji danych. Użycie przycisku Zabierz aktywne odbiera użytkownikowi prawa związane z możliwością modyfikacji danych. Zmiana wartości w którymkolwiek polu powoduje, że przycisk Zapisz użytkownika staje się aktywny. Próba wybrania innego użytkownika przed zapisaniem danych prowadzi do monitu o chęć zapisania zmian Rachunki Dla każdego użytkownika osobno jest określane prawo do obciążania rachunku, a właściwie do tworzenia zleceń, w których rachunkiem do obciążenia jest ten właśnie rachunek i prawo do oglądania rachunku, w tym stanu bieżącego rachunku, operacji lub zleceń modyfikowanych przez innych użytkowników. Zaznaczenie odpowiednich pól przy nazwie grup rachunków pozwala na przeniesienie tego zaznaczenia na wszystkie rachunki należące do danej grupy Opcje wyświetlania rachunków Zaznaczenie jednego z rachunków w kolumnie domyślny (do obciążania) pozwala przyśpieszyć tworzenie nowego zlecenia. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 38

39 Pozostawienie niezaznaczonej opcji Ukryj rachunki niedostępne do obciążenia prowadzi do wyświetlenia takich rachunków na liście wyboru rachunku do obciążenia w kolorze czerwonym i blokowania ich wyboru. Zaznaczenie opcji Ukryj rachunki niedostępne do oglądania powoduje pominięcie tychże rachunków na liście. Zaznaczenie opcji Wyświetlaj tylko grupy rachunków pozwala na prezentację na liście rachunków tylko informacji o grupie rachunków bez informacji o danych z rachunków będących w grupie. Zaznaczenie opcji Ukryj grupy niedostępne do oglądania powoduje pominięcie tych grup na liście rachunków. Określenie uprawnień użytkowników do rachunków możliwe jest także w opcji Konfiguracja uprawnień do rachunków poprzez modyfikowanie list użytkowników uprawnionych do oglądania lub obciążania wybranego rachunku Konfiguracja uprawnień do rachunków Określenie uprawnień użytkowników do rachunków możliwe jest także poprzez tworzenie listy użytkowników uprawnionych do oglądania lub obciążania wybranego rachunku. Rys. 42 Konfiguracja uprawnień do rachunku Po lewej stronie ekranu wyświetlane są listy wszystkich dostępnych rachunków klientów i lista wszystkich użytkowników. Po wybraniu rachunku w prawej części ekranu aktualizowane są listy użytkowników, którzy posiadają uprawnienia do obciążania i oglądania danego rachunku. Dodanie do jednej z tych list odbywa się przez zaznaczenie jednego lub więcej (kliknięcie z przytrzymaniem klawisza SHIFT) i przyciśniecie klawisza po lewej stronie danej listy, usunięcie z listy. Usunięcie z listy uprawnionych odbywa się przez zaznaczenie jednego lub więcej użytkowników na danej liście i przyciśnięcie klawisza po lewej stronie danej listy. Po wykonaniu modyfikacji na listach konieczne jest ich zapisanie za pomocą przycisku Zapisz rachunek. Modyfikacje w wyżej opisany sposób przenoszone oczywiście są na uprawnienia oglądane od strony pojedynczego użytkownika. Pozwala to przy dużej liczbie użytkowników na jasny przegląd uprawnień bez konieczności powtarzania dla każdej osoby konfiguracji uprawnień użytkowników w przypadku np. określania uprawnień do nowego rachunku. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 39

40 6.3. Grupy rachunków Aby prezentować informacje o kilku rachunkach w sposób syntetyczny można utworzyć grupę o dowolnej nazwie i przypisać jednej lub więcej rachunków do takiej grupy. Jeśli zezwalają na to uprawnienia użytkownika grupa taka prezentowana jest na liście rachunków. Saldo bieżące grupy wyliczane jest suma sald bieżących na wszystkich rachunkach w grupie przeliczonych na PLN. Podobnie obliczane są bieżące obroty. Rys. 43 Konfiguracja grupy rachunków Po lewej stronie ekranu wyświetlane są listy wszystkich dostępnych grup rachunków. Po wybraniu grupy w prawej części ekranu aktualizowane są listy rachunków, które należą do danej grupy. Dodanie rachunku do grupy odbywa się przez zaznaczenie jednego lub więcej (kliknięcie z przytrzymaniem klawisza SHIFT) i przyciśnięcie klawisza Dodaj do grupy. Usunięcie z grupy odbywa się przez zaznaczenie jednego lub więcej rachunków w grupie i przyciśnięcie klawisza Usuń z grupy. Po wykonaniu modyfikacji na listach konieczne jest ich zapisanie za pomocą przycisku Zapisz grupy. Po wykonaniu modyfikacji na listach konieczne jest ich zapisanie za pomocą przycisku Zapisz gurpy Konfiguracja parametrów aplikacji System umożliwia wybranie spośród dostępnych formatów plików dla: importu przelewów, importu przelewów ZUS, importu przelewów do US, importu kontrahentów, eksportu statusów zleceń, eksportu wyciągów bankowych, eksportu operacji bieżących, eksportu kursów walutowych. Przyciski Import struktury, Pokaż strukturę i Usuń strukturę stają się aktywne, gdy wybranym formatem dla odpowiedniego typu danych jest format Liniowy. System pozwala na łatwe określenie formatu importowanych lub eksportowanych plików liniowych (tzn. takich, których rekordy kończą się znakiem CRLF, a poszczególne pola są stałej długości lub są polami o zmiennej długości rozdzielone separatorem). Do takiej specyfikacji używa się pliku schema.ini tworzonego przez Administratora źródła danych BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 40

41 ODBC dla plików tekstowych. W pliku tym zapisywane są struktury wszystkich plików tekstowych w wybranym katalogu traktowanym jako źródło danych. Rys. 44 Konfiguracja Przyciski Import struktury, Pokaż strukturę i Usuń strukturę stają się aktywne, gdy wybranym formatem dla odpowiedniego typu danych jest format Liniowy. System pozwala na łatwe określenie formatu importowanych lub eksportowanych plików liniowych (tzn. takich, których rekordy kończą się znakiem CRLF, a poszczególne pola są stałej długości lub są polami o zmiennej długości rozdzielone separatorem). Do takiej specyfikacji używa się pliku schema.ini tworzonego przez Administratora źródła danych ODBC dla plików tekstowych. W pliku tym zapisywane są struktury wszystkich plików tekstowych w wybranym katalogu traktowanym jako źródło danych. Rys. 45 Import opisu struktury pliku Po zaimportowaniu zawartości pliku schema.ini system prezentuje listę opisanych tam plików. Należy wskazać odpowiednią nazwę i zapisać ją przyciskając klawisz Zapisz wybraną strukturę. Za pomocą przycisku Pokaż strukturę można obejrzeć opis struktury: Warunkiem poprawnego importu (lub eksportu) z wykorzystaniem tak określonej struktury jest zgodność opisanych nazw pól dla każdego typu danych z listą opisaną w Załączniku 3 lub Załączniku 2. Wszystkie inne, nieopisane pola są ignorowane. Długość danych rzeczywistych nie może przekroczyć wartości określonych w Załączniku 3. Za pomocą przycisku Usuń strukturę można usunąć wybrany opis struktury dla pliku liniowego. Gdy dla danego typu danych wybrany jest format Liniowy i brak jest opisu jego struktury system przyjmuje format o stałej długości pól, bez separatorów. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 41

42 Rys. 46 Opis struktury pliku Import przelewów, przelewów ZUS oraz US do usługi można wykonać również za pomocą gotowych formatów plików. Większość programów Finansowo-Księgowych posiada możliwość eksportu pliku z przelewami, przelewami ZUS oraz US do popularnego formatu eliksir. Aby umożliwić import przelewów w tym formacie należy wybrać format importu przelewów jako Eliksir. Dodatkowo przelewy ZUS można importować bezpośrednio z programu Płatnika. W tym celu należy wybrać Płatnik jako format importu przelewów. 7. Hasła Opcja ta zawiera trzy funkcje służące do zarządzania hasłami: zmianę hasła dostępu do serwisu, zmianę PIN karty mikroprocesorowej, odblokowanie karty mikroprocesorowej. Rys. 47 Zmiana hasła lub PIN 7.1. Zmiana hasła Opcja ta służy do zmiany hasła użytkownika. Jeśli logowanie odbywa się przy pomocy identyfikatora i hasła w pierwszym polu należy podać nowe hasło, w drugim polu powtórzyć nowe hasło. W trzecim polu oznaczonym słowem Klucz należy wpisać dotychczas używane hasło. Jeśli zmianę hasła wykonujemy po raz pierwszy, to w polu Klucz należy wpisać hasło znajdujące się wewnątrz bezpiecznej koperty otrzymanej z banku oznaczonej jako CUI Pins. Wewnątrz koperty hasło oznaczone jest skrótem PIN: a następnie wybrać przycisk Zatwierdź. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 42

43 Rys. 48 Zmiana hasła Po poprawnej zmianie hasła pojawi się komunikat: Rys. 49 Udana zmiana hasła Zasady ogólne dotyczące nadawania haseł Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa środków zgromadzonych na Państwa rachunku oraz transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem Internetu, przekazujemy Państwu wskazówki dotyczące nadawania hasła. Warto podkreślić, że skorzystanie z poniższych wskazówek zapewni Państwu maksimum bezpieczeństwa w korzystaniu z rachunku w Systemie Bankowości Internetowej BS NOWE WWW. 1. Zmianę hasła należy wykonywać samodzielnie i nie wolno zlecać tej czynności innym osobom. 2. Hasło należy wprowadzać w sposób, który uniemożliwia innym osobom jego poznanie. 3. Użytkownik jest odpowiedzialny do zachowania poufności swojego hasła. 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za cykliczną wymianę swojego hasła (częsta zmiana hasła, np. co 2 tygodnie, w znaczący sposób podnosi bezpieczeństwo użytkownika). 5. Hasło nie powinno być zapisywane i przechowywane Czym kierować się przy wyborze hasła? 1. Użytkownik zobowiązany jest do zmiany hasła niezwłocznie po podpisaniu umowy o udostępnieniu Systemu. 2. Przy wyborze hasła należy przestrzegać następujących wskazówek: BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 43

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA CUE e GBS Corpo SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 2 MENU SYSTEMU... 3 RACHUNKI... 3 STAN RACHUNKU... 4 OSTATNI WYCIĄG... 5

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet.

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, oszczędny

Bardziej szczegółowo

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE 26-400 Przysucha, ul.grodzka 3 Tel. 675-22-42; fax 675-23-71 www.bsprzysucha.pl UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Przewodnik użytkownika wersja na dzień 28.03.2013r. SPIS

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE Centrum Usług Internetowych Dokumentacja użytkownika Spis treści Wstęp...3 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Rozpoczęcie pracy...6

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena 1. Wstęp... 3 2. Bezpieczeństwo... 4 2.1. Bezpieczeństwo użytkownika... 4 2.2. Bezpieczeństwo usługi... 7 2.3. Minimalne wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Instrukcja Główna

Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Instrukcja Główna Dokumentacja użytkownika systemu def2500/reb Instrukcja Główna Wersja systemu: 3.32.000C Data wydania dokumentu: 2012-09-21 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny Identyfikator dokumentu: Spis treści

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 25 sierpnia 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm w Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych w BSZK w Kraśniku

Instrukcja uŝytkowania systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych w BSZK w Kraśniku Wzór nr 4.6 Instrukcja uŝytkowania systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych w BSZK w Kraśniku Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, uŝytkowników systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Muszyna- Krynica Zdrój. Instrukcja uŝytkownika systemu CUI- Detal

Bank Spółdzielczy Muszyna- Krynica Zdrój. Instrukcja uŝytkownika systemu CUI- Detal Bank Spółdzielczy Muszyna- Krynica Zdrój Instrukcja uŝytkownika systemu CUI- Detal MUSZYNA KWIECIEŃ 2007 1. WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, uŝytkowników informatycznych

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 24-08-2012 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

I-Bank Przewodnik dla klienta

I-Bank Przewodnik dla klienta I-Bank Przewodnik dla klienta System do obsługi banku internetowego 1 Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Marzec 2014 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU URUCHOMIENIE SYSTEMU..1 REJSTRACJA UŻYTKOWNIKA..1 ROZPOCZĘCIE PRACY.. 3 MENU SYTEMU.....4

Bardziej szczegółowo