Szacowanie wartości zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szacowanie wartości zamówienia"

Transkrypt

1 Szacowanie wartości zamówienia Szacowanie wartości zamówienia na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu do przetargu na usługę wydawniczą w zakresie przygotowania projektu graficznego, opracowania i wykonania przewodnika metodycznego w ramach Projektu systemowego pn. Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematycznoprzyrodniczych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Wypełniony i podpisany formularz cenowy uprzejmie prosimy o odesłanie do godziny w dniu 04 września 2014 r., na adres Prosimy, by propozycja cenowa zawierała cenę brutto za wykonanie zamówienia wg załączonego opisu dla: 1500 egzemplarzy 2000 egzemplarzy Nadmieniamy, iż niniejsze zapytanie o cenę nie jest wiążące dla żadnej ze stron, ma jedynie na celu określenie procedury zamówienia publicznego ze względu na wartość. Informacje ogólne W ramach projektu pn. Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych Zamawiający planuje wydanie przewodnika metodycznego, w którym zostaną opublikowane efekty pracy uczestników kursów doskonalących. Przewodnik metodyczny adresowany jest do nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, w szczególności w szkołach podstawowych i gimnazjach (I, II, III etap edukacyjny). Przewodnik metodyczny zostanie nieodpłatnie przekazany szkołom, bibliotekom, ośrodkom metodycznym. Publikacja ta będzie wsparciem w zakresie sposobów pracy z uczniami nie tylko dla uczestników projektu, ale również dla nauczycieli nie uczestniczących w projekcie. Działanie to pozwoli na zachowanie trwałości założonych celów projektu. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa wydawnicza w zakresie przygotowania projektu graficznego, opracowania i wykonania na podstawie dostarczonych materiałów publikacji w nakładzie 1500 egzemplarzy. Usługa obejmuje przygotowanie publikacji książkowej w formie papierowej i elektronicznej oraz nagranie i tłoczenie płyty CD, która ma być dołączona do publikacji książkowej w formie papierowej. Płyta CD dołączona do wydrukowanej książki zawierać będzie tzw. pełną wersję przewodnika metodycznego (1012 projektów edukacyjnych).

2 W publikacji książkowej w formie papierowej mają być zamieszczone wybrane przez Zamawiającego projekty edukacyjne (ok. 112). Płyta CD dołączona do publikacji książkowej w formie papierowej ma zawierać wszystkie projekty edukacyjne opracowane przez uczestników szkoleń (ok. 1012). Zadania Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmują w szczególności: 1) redakcję językową, 2) korektę, 3) redakcję techniczną, 4) wygenerowanie słów kluczowych, 5) skład i łamanie, 6) projekty szaty graficznej i okładki z uwzględnieniem wzoru przekazanego przez Zamawiającego, 7) retusz ilustracji i zdjęć, 8) przygotowanie publikacji w formacie umożliwiającym zamieszczanie (a także odczytywanie, pobieranie i wydruk) w Internecie, na platformach edukacyjnych, na komputerach PC /MAC- OS /LINUX, tabletach, smartfonach oraz czytnikach elektronicznych; 9) przygotowanie całości tekstu do druku; 10) druk zgodnie z podanymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi; 11) nagranie i tłoczenie płyty CD z tzw. pełną wersją przewodnika metodycznego; 12) pakowanie po 20szt., każda paczka ma być opakowana w sposób trwały i zabezpieczona przed wpływem czynników atmosferycznych oraz opisana tytułem publikacji i liczbą egzemplarzy; 13) dostawa do siedziby DODN we Wrocławiu oraz Fili DODN w Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Legnicy wg wskazówek Zamawiającego przez dostawę Zamawiający rozumie: dostarczenie paczek z publikacją wraz z wniesieniem oraz ułożeniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu; 14) ubezpieczenie przedmiotu zamówienia w czasie transportu i dostawy. Opis publikacji Tytuł publikacji Zawartość publikacji książkowej w wersji papierowej (wybrane projekty edukacyjne - ok. 112) Zawartość publikacji na płycie CD dołączonej do wersji papierowej (tzw. pełna wersja zawierająca ok projektów edukacyjnych) PRZEWODNIK METODYCZNY dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych i gimnazjach Projekty edukacyjne zamieszczone w publikacji mają być pogrupowane tematycznie w 7 częściach pn.: Przyroda, Edukacja wczesnoszkolna, Matematyka, Fizyka, Chemia, Biologia, Geografia. W każdej części projekty mają być ułożone alfabetycznie - wg tytułów. Publikacja powinna zawierać spis treści oraz alfabetyczny indeks słów kluczowych. Projekty edukacyjne zamieszczone w publikacji mają być pogrupowane tematycznie w 7 częściach pn.: Przyroda, Edukacja wczesnoszkolna, Matematyka, Fizyka, Chemia, Biologia, Geografia. W każdej części projekty mają być ułożone alfabetycznie - wg tytułów. Publikacja powinna zawierać alfabetyczny indeks słów kluczowych oraz alfabetyczny indeks miejscowości właściwych ze względu na miejsce położenia szkoły. Parametry techniczne publikacji książkowej w wersji papierowej Nakład min egz.

3 Liczba stron 300 (razem z okładką), w tym ok. 10% będą stanowiły strony z ilustracjami i zdjęciami; dopuszcza się możliwość zmiany ilości stron (+/- 20%), Rodzaj oprawy Format A4,miękka, karton g/m 2 szyto-klejona, foliowana - mat, uszlachetnienie lakier UV po zewnętrznej stronie okładki, grzbiet prosty, strony zewnętrzne okładki pełny kolor (4+0, CMYK), kieszonka foliowa na płytę CD trwale przyklejona do tylnej wewnętrznej strony okładki. Rodzaj papieru Strony wewnętrzne papier śnieżnobiały, wysokiej jakości, offset 80g/m 2 Strony kolorowe Będą stanowiły ok. 10% publikacji. Strony ze zdjęciami papier offset 80g/m 2, nr str. kolorowymi Kolor środka Czarno - biały Format A4-format środka po obcięciu Rodzaj druku Dostarczone materiały Inne informacje offsetowy wzór okładki, wzór nadruku na nośnik elektroniczny, tekst zawierający także tabele i wykresy oraz rysunki - plik w formacie doc, zdjęcia w tekście, logotypy ISBN Wykonawca przekaże Zamawiającemu dwie płyty CD z zapisaną publikacją książkową w wersji papierowej, w formacie umożliwiającym zamieszczenie pliku w Internecie, na platformach edukacyjnych oraz jego odczyt ( w tym także pobieranie i wydruk) na komputerach PC/MAC- OS/LINUX, tabletach, smartfonach oraz czytnikach elektronicznych. Na każdej płycie CD Wykonawca wykona czytelny i trwały nadruk, 4+0, wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. Płyty CD powinna być zapakowana w etui dedykowane na płyty CD, wykonane z dobrej jakości PCV, zamykane na zatrzask. Parametry techniczne płyty CD dołączonej do publikacji książkowej w wersji papierowej Nakład 1500 egz. Na każdej płycie CD Wykonawca wykona czytelny i trwały nadruk, 4+0, wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. Płyta zostanie umieszczona przez Wykonawcę w kieszonce foliowej dedykowanej na płytę CD, trwale przyklejonej do tylnej wewnętrznej strony okładki publikacji książkowej w wersji papierowej. Na płycie CD Wykonawca nagra tzw. pełną wersję przewodnika metodycznego w formacie umożliwiającym zamieszczenie pliku w Internecie, na platformach edukacyjnych oraz jego odczyt ( w tym także pobieranie i wydruk) na komputerach PC/MAC-OS/LINUX, tabletach, smartfonach oraz czytnikach elektronicznych. Płyta CD ma uruchamiać się samoczynnie do interfejsu z menu po włożeniu do odtwarzacza, na komputerach PC /MAC-OS /LINUX. Menu ma zawierać:

4 1) kolorowe logotypy przekazane przez Zamawiającego, 2) tytuł: PRZEWODNIK METODYCZNY dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych i gimnazjach (pełna wersja), 3) Odpowiednio nazwane katalogi: Przyroda, Edukacja Wczesnoszkolna, Matematyka, Fizyka, Chemia, Biologia, Geografia, w których mają być zamieszczone tematycznie pogrupowane projekty edukacyjne, dostępne poprzez alfabetycznie uszeregowane aktywne odsyłacze do projektów, zawierające w nazwie tytuł projektu oraz nazwisko i inicjał imienia autora. 4) Indeksy: słów kluczowych oraz miejscowości właściwych ze względu na miejsce położenia szkoły; indeksy mają umożliwić użytkownikom dynamiczne przeszukiwanie tzw. pełnej wersji przewodnika metodycznego. 5) Instrukcję dla użytkownika. Zamawiający w celu oszacowania wartości zmówienia może udostępnić Wykonawcy folder zawierający projekty edukacyjne przeznaczone do publikacji książkowej w wersji papierowej. Termin wykonania i dostawa zamówienia Przewodnik metodyczny musi zostać wydany i dostarczony do siedziby Zamawiającego we Wrocławiu oraz do siedzib Filii DODN w Legnicy (300 egz.), Jeleniej Górze (300egz.), Wałbrzychu (300egz.) przed zakończeniem projektu, tj. nie później niż do 25 lutego 2015r. 3. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia Rozpoczęcie wykonania zamówienia nastąpi w dniu podpisania umowy. Zamawiający będzie sukcesywnie przekazywał Wykonawcy projekty edukacyjne: w dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże 932 projekty edukacyjne opracowane podczas szkoleń w okresie od IX 2012 do VII 2014r.; do r. Zamawiający przekaże 48 projektów edukacyjnych opracowanych podczas szkoleń w okresie od IX XII 2014r.; do r. Zamawiający przekaże ostatnie 32 projekty edukacyjne opracowane podczas szkoleń w okresie XI stycznia 2015r. 4. Akceptacja materiałów: a) Zamawiający ma prawo do wnoszenia uwag co do treści i formy wszelkich materiałów powstających w ramach zamówienia na każdym etapie jego realizacji, w szczególności akceptacji podlega ostateczna wersja przewodnika metodycznego. b) Do celów akceptacji wszelkie materiały powstałe w ramach niniejszego zamówienia zostaną przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej oraz w postaci wydruku próbnego.

5 c) Wszelkie istotne zmiany, zwłaszcza mające istotny wpływ na treść merytoryczną projektów edukacyjnych, dokonywane podczas wykonywania przedmiotu zamówienia muszą być konsultowane z Zamawiającym. d) W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia. e) Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od przekazania gotowego przedmiotu zamówienia dokona jego sprawdzenia pod względem kompletności i zgodności technicznej. Na okoliczność odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury. f) Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę, przekazać protokolarnie ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia oraz dostarczyć prawidłowo wystawioną fakturę/rachunek nie później niż do dnia 25 lutego 2015r. 5.Wymagane oznaczenia i logotypy: Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na opracowanych przez siebie materiałach wymaganych logotypów i informacji: a) logotyp Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, b) logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, c) logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, d) logotyp Unii Europejskiej - dwanaście złotych pięcioramiennych gwiazd na błękitnym tle z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, e) logotyp projektu pt. Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych, f) informacja o współfinansowaniu: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, g) nr ISBN, h) informację, że jest to egzemplarz bezpłatny, i) informację o tym, że film zrealizowano w ramach projektu pt. Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i naukach matematyczno- przyrodniczych j) dane teleadresowe Zamawiającego: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu ul. W.J. Dawida 1a, Wrocław tel , fax Logotypy i informacje powinny być umieszczone w widocznym miejscu oraz w rozmiarze umożliwiającym ich odpowiednią prezentację/ekspozycję w kontekście funkcji promocyjnych produktu. Oznaczenie materiałów być zgodne z Księgą Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności dostępną pod adresem: oraz z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL dostępnymi pod adresem:

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013 Sobienie-Jeziory, dn. 06.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013 Gmina Sobienie-Jeziory kieruje do Państwa zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na opracowaniu i wydaniu albumu promującego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: Usługa obejmująca wykonanie projektu, przygotowanie do druku,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon Umowa nr.../2014 Zawarta w dniu. r. w Szczawnie - Zdroju pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie - Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Usługi składu, łamania, druku i dystrybucji Cz. I - broszura The Nordic

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Informacje podstawowe 1.1 Przedmiot i cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie promocji i informacji oraz dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakres merytoryczny: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno promocyjnej dla projektu pn. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: USŁUGA PRZEPROWADZENIA KURSU MAKLER PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 130 000 EURO NA WYDANIE SZEŚCIU KSIĄŻEK DLA ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 2 do siwz WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDśETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Usługi opracowania, składu, łamania, druku i dystrybucji Cz. I - zakup

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 06 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Wrocław, 06 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, 06 czerwca 2014 r. dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwot, o których mowa w 5 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień przez Data Techno Park Sp. z o.o. Data Techno

Bardziej szczegółowo

POKL.09.02.00-24-035/11

POKL.09.02.00-24-035/11 Mam zawód - mam pracę w regionie Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki POKL.09.02.00-24-035/11 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie ZAPYTANIE OFERTOWE Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Postępowanie w formie zapytania ofertowego na świadczenie kompleksowych usług promocyjno-upowszechniających projektu Kadry

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Zapytanie ofertowe nr 1/11/2014 z dnia 17.11.2014r Dotyczy: zamówienia na wykonanie strony www Projektu pn: Równe szanse na starcieprzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary w ramach działania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Uniwersytet Śląski zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert (wg załączonego wzoru) na usługi szkoleniowe. Poniżej Zamawiający przedstawia pełen opis przedmiotu zamówienia. Kryterium wyboru

Bardziej szczegółowo

produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury

produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję gadżetów dla

Bardziej szczegółowo

Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270

Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270 Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270 Firma Ewa Karpiel Aromado Serwis pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

Strona1. Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 45/2014/CES

Strona1. Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 45/2014/CES Strona1 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny opis i zakres przedmiotu zamówienia. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 5) Termin

Bardziej szczegółowo

I. Opis zamówienia. Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2014 r. Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk ...

I. Opis zamówienia. Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2014 r. Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk ... Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2014 r.... ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo