Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl"

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Warszawa: Usługi składu, łamania, druku i dystrybucji Cz. I - broszura The Nordic - Baltic Leader Cooperation Award w polskiej wersji językowej Cz. II - kwartalnik naukowy Wieś i Rolnictwo Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Fundacja. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi składu, łamania, druku i dystrybucji Cz. I - broszura The Nordic - Baltic Leader Cooperation Award w polskiej wersji językowej Cz. II - kwartalnik naukowy Wieś i Rolnictwo Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi składu, łamania, druku i dystrybucji zamówienie częsciowe: Cz. I - broszura The Nordic - Baltic Leader Cooperation Award w polskiej wersji językowej Cz. II - kwartalnik naukowy Wieś i Rolnictwo Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. OPIS: CZĘŚĆ I - broszura The Nordic - Baltic Leader Cooperation Award w polskiej wersji językowej Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie składu, łamania, druku i dystrybucji broszury The Nordic 1

2 - Baltic Leader Cooperation Award w polskiej wersji językowej. 1. Zakres prac przygotowawczych wersji polskiej broszury pt. The Nordic - Baltic Leader Cooperation Award: 1) przygotowanie do druku materiału tekstowego w języku polskim dostarczonego przez Zamawiającego w plikach programu Word for Windows (objętość: znaków ze spacjami). Wykonawca otrzyma do dyspozycji angielską wersję broszury w plikach drukarskich (otwartych) umożliwiających edycję. Broszura The Nordic - Baltic Leader Cooperation Award w wersji angielskiej jest dostępna na stronie: 2) skład, łamanie tekstu - praca na plikach drukarskich wersji angielskiej, 3) korekta językowa po złamaniu tekstu, ewentualne wniesienie uwag przez Zamawiającego, 4) korekta techniczna po złamaniu tekstu i skorygowaniu materiału przez Zamawiającego, 5) opracowanie graficzne okładki. Wykorzystanie matrycy wersji angielskiej oraz oznaczenie logotypami i sloganami stanowiącymi załącznik nr 7 do SIWZ, 6) przed drukiem przedstawienie całości broszury do akceptacji oraz uwzględnienie zgłaszanych poprawek/uwag na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia. Zamawiający dysponuje prawami do wersji angielskiej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne. 2. Dane dotyczące parametrów druku broszury The Nordic - Baltic Leader Cooperation Award w polskiej wersji językowej: - nakład: 2000 egzemplarzy, - format: 200 mm x 210 mm, - ilość stron: ok okładka, - zadruk środka: papier lakier matowy, 130g/m2, 4+4, CMYK, - okładka: zadruk 4+4, CMYK, papier lakier (biały) 200 g/m2, lakier matowy, - oprawa zszywana: 2 zszywki. 3. Przekazanie Zamawiającemu plików źródłowych broszury: - w wersji do umieszczania na stronie internetowej, w formacie PDF o niskiej rozdzielczości; - w wersji przygotowanej do edycji, w pliku otwartym w programie przystosowanym do łamania tekstu, umożliwiającym późniejszą modyfikację i druk broszury. 4. Dystrybucja broszury: - dystrybucja 1675 egzemplarzy do 335 Lokalnych Grup Działania po 5 szt. do każdej (adresy wszystkich 335 lokalnych grup działania zamieszczone są na portalu KSOW: 240 egzemplarzy do wszystkich 16 Sekretariatów Regionalnych KSOW po 15 szt. do każdego (adresy Sekretariatów Regionalnych KSOW dostępne są na portalu KSOW w zakładce: portale regionalne), 85 egzemplarzy do siedziby Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w budynku MRiRW przy ul. Wspólnej 30 w Warszawie. Broszura zostanie oznaczona logotypami i sloganami stanowiącymi załącznik nr 7 do SIWZ. Uwagi dodatkowe: 1. Wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji projekt broszury oraz wydruk próbny okładki przed wykonaniem przedmiotu umowy, 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do projektu broszury, w terminie 4 dni roboczych od dnia dostarczenia zamawiającemu przez wykonawcę ww. projektu, 3. Zamawiający uprawniony jest do zgłaszania uwag do projektu broszury zarówno na piśmie, telefonicznie, jak i faksem lub em, 4. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania ewentualnych poprawek i uzupełnień projektu bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie 3 dni 2

3 roboczych od daty zgłoszenia uwag przez zamawiającego, 5. Zamawiający dokona pisemnej akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych od daty przedstawienia projektu uwzględniającego uwagi zgłoszone przez zamawiającego, 6. W broszurze nie mogą być zamieszczone reklamy komercyjne. CZĘŚĆ II - kwartalnik naukowy Wieś i Rolnictwo Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku, druk i dystrybucja nr 1.1/2015 kwartalnika naukowego Wieś i Rolnictwo Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Przedstawiciele Wykonawcy będą ściśle współpracować z Zamawiającym i na bieżąco dostarczać wszelkich informacji o realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zapewni przygotowanie do druku, druk i dystrybucję nr 1.1/2015 kwartalnika naukowego Wieś i Rolnictwo Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk zgodnie z poniższymi wymaganiami: 1. Przygotowanie do druku, druk publikacji zgodnie z następującymi wymaganiami technicznymi: a) format - B5 (około 167 mm x 235 mm); b) liczba stron - ok. 200 ( +/- 20 stron) + okładka; c) zadruk środka - offset lub cyfrowy, papier 80 g/m2, kolor 4+1 (CMYK) dla maksymalnie -12 stron rozmieszczonych nierównomiernie w całej publikacji, pozostałe strony kolor 1+1 (druk czarno-biały) d) okładka - kolor 4+1, karton 250 g/m2, folia półmat na stronie 1 i 4 okładki, e) oprawa publikacji - klejona. f) nakład egz.; 2. Dystrybucja publikacji Wykonawca zapewni dystrybucję publikacji: a) 395 egz. nr 1/2015 kwartalnika naukowego Wieś i Rolnictwo Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk zostanie dostarczone do Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, mieszczący się pod adresem: ul. Nowy Świat 72, Warszawa, (konieczny wcześniejszy kontakt telefoniczny dostępny na stronie ). b) 5 egz. nr 1/2015 kwartalnika naukowego Wieś i Rolnictwo Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk zostanie dostarczone na adres Zamawiającego (ul. Wspólna 30, Warszawa). UWAGA: 1) Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 1 dnia od daty podpisania umowy komplet materiałów w wersji elektronicznej do nr 1/2015 kwartalnika naukowego Wieś i Rolnictwo Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Komplet materiałów obejmie: teksty w języku polskim, francuskim i angielskim w formacie Word oraz elementy graficzne (np. wykresy, tabele, schematy, ilustracje). 2) Zamawiający przekaże Wykonawcy numer ISSN w terminie 1 dnia od daty podpisania umowy. 3) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 2 dni od daty podpisania umowy projekt okładek zgodny ze wzorem kwartalnika naukowego Wieś i Rolnictwo Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, zawartym w załączniku nr 11 do SIWZ. Na pierwszej stronie okładki projekt będzie zawierał logotypy i slogany wskazane w załączniku nr 8 a. Na czwartej stronie okładki projekt będzie zawierał treści i logotyp wskazany w załączniku nr 8 b. Zamawiający zgłosi uwagi do projektu okładek w terminie 2 dni roboczych. Wykonawca zastosuje się do nich niezwłocznie i nieodpłatnie. 4) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty zadruku środka publikacji, zgodne ze wzorem kwartalnika naukowego 3

4 Wieś i Rolnictwo Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ, w terminie maksymalnie 2 dni robocze od daty podpisania umowy. Zamawiający zgłosi uwagi do projektu w ciągu 2 dni roboczych. Wykonawca zastosuje się do nich niezwłocznie i nieodpłatnie. 5) Wykonawca przekaże Zamawiającemu przygotowaną publikacje w wersji elektronicznej w formacie pdf do korekty autorskiej i redakcyjnej. Zamawiający przekaże korektę autorską i redakcyjną w terminie 2 dni roboczych od otrzymania materiału. Wykonawca wprowadzi korekty niezwłocznie i nieodpłatnie. 6) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wydrukowany próbny egzemplarz publikacji. Zamawiający wniesie do niego uwagi w ciągu 1 dnia roboczego lub zaakceptuje próbny egzemplarz publikacji. 7) Wykonawca przekaże Zamawiającemu publikację w wersji elektronicznej w 3 egzemplarzach, w pliku otwartym do edycji, gotowym do druku oraz w pliku pdf gotowym do zamieszczenia na stronie internetowej w terminie do r. 8) Zamawiający wymaga przeniesienia majątkowych praw autorskich do wszystkich dzieł powstałych w związku z realizacja projektu, zarówno na siebie, jak również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp 4

5 III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 lata - w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej 2 (dwie) usługi o wartości nie mniejszej niż 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), z których każda polegała na wykonaniu druku. Wykonanie jednej usługi jest równoznaczne z wykonaniem jednej umowy (jednego zamówienia na rzecz jednego Zamawiającego). Napotwierdzenie spełnienia tego warunku w postępowaniu Wykonawca złoży wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane. Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wymienione w wykazie usługi zostały wykonane należycie III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 5

6 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, Warszawa, pok.13. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 12:00, miejsce: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, Warszawa, Biuro Podawcze Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wejście od ul. Wspólnej). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 6

7 IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Schemat III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Cz. I - broszura The Nordic - Baltic Leader Cooperation Award w polskiej wersji językowej. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ I - broszura The Nordic - Baltic Leader Cooperation Award w polskiej wersji językowej Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie składu, łamania, druku i dystrybucji broszury The Nordic - Baltic Leader Cooperation Award w polskiej wersji językowej. 1. Zakres prac przygotowawczych wersji polskiej broszury pt. The Nordic - Baltic Leader Cooperation Award: 1) przygotowanie do druku materiału tekstowego w języku polskim dostarczonego przez Zamawiającego w plikach programu Word for Windows (objętość: znaków ze spacjami). Wykonawca otrzyma do dyspozycji angielską wersję broszury w plikach drukarskich (otwartych) umożliwiających edycję. Broszura The Nordic - Baltic Leader Cooperation Award w wersji angielskiej jest dostępna na stronie: 2) skład, łamanie tekstu - praca na plikach drukarskich wersji angielskiej, 3) korekta językowa po złamaniu tekstu, ewentualne wniesienie uwag przez Zamawiającego, 4) korekta techniczna po złamaniu tekstu i skorygowaniu materiału przez Zamawiającego, 5) opracowanie graficzne okładki. Wykorzystanie matrycy wersji angielskiej oraz oznaczenie logotypami i sloganami stanowiącymi załącznik nr 7 do SIWZ, 6) przed drukiem przedstawienie całości broszury do akceptacji oraz uwzględnienie zgłaszanych poprawek/uwag na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia. Zamawiający dysponuje prawami do wersji angielskiej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne. 2. Dane dotyczące parametrów druku broszury The Nordic - Baltic Leader Cooperation Award w polskiej wersji językowej: - nakład: 2000 egzemplarzy, - format: 200 mm x 210 mm, - ilość stron: ok okładka, - zadruk środka: papier lakier matowy, 130g/m2, 4+4, CMYK, - okładka: zadruk 4+4, CMYK, papier lakier (biały) 200 g/m2, lakier matowy, - oprawa zszywana: 2 zszywki. 3. Przekazanie Zamawiającemu plików źródłowych broszury: - w wersji do umieszczania na stronie internetowej, w formacie PDF o niskiej rozdzielczości; - w wersji 7

8 przygotowanej do edycji, w pliku otwartym w programie przystosowanym do łamania tekstu, umożliwiającym późniejszą modyfikację i druk broszury. 4. Dystrybucja broszury: - dystrybucja 1675 egzemplarzy do 335 Lokalnych Grup Działania po 5 szt. do każdej (adresy wszystkich 335 lokalnych grup działania zamieszczone są na portalu KSOW: 240 egzemplarzy do wszystkich 16 Sekretariatów Regionalnych KSOW po 15 szt. do każdego (adresy Sekretariatów Regionalnych KSOW dostępne są na portalu KSOW w zakładce: portale regionalne), 85 egzemplarzy do siedziby Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w budynku MRiRW przy ul. Wspólnej 30 w Warszawie. Broszura zostanie oznaczona logotypami i sloganami stanowiącymi załącznik nr 7 do SIWZ. Uwagi dodatkowe: 1. Wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji projekt broszury oraz wydruk próbny okładki przed wykonaniem przedmiotu umowy, 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do projektu broszury, w terminie 4 dni roboczych od dnia dostarczenia zamawiającemu przez wykonawcę ww. projektu, 3. Zamawiający uprawniony jest do zgłaszania uwag do projektu broszury zarówno na piśmie, telefonicznie, jak i faksem lub e- mailem, 4. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania ewentualnych poprawek i uzupełnień projektu bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia uwag przez zamawiającego, 5. Zamawiający dokona pisemnej akceptacji projektu w ciągu 3 dni roboczych od daty przedstawienia projektu uwzględniającego uwagi zgłoszone przez zamawiającego, 6. W broszurze nie mogą być zamieszczone reklamy komercyjne. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Cz. II - kwartalnik naukowy Wieś i Rolnictwo Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ II - kwartalnik naukowy Wieś i Rolnictwo Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku, druk i dystrybucja nr 1.1/2015 kwartalnika naukowego Wieś i Rolnictwo Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Przedstawiciele Wykonawcy będą ściśle współpracować z Zamawiającym i na bieżąco dostarczać wszelkich informacji o realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zapewni przygotowanie do druku, druk i dystrybucję nr 1.1/2015 kwartalnika naukowego Wieś i Rolnictwo Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk zgodnie z poniższymi wymaganiami: 1. Przygotowanie do druku, druk publikacji zgodnie z następującymi 8

9 wymaganiami technicznymi: a) format - B5 (około 167 mm x 235 mm); b) liczba stron - ok. 200 ( +/- 20 stron) + okładka; c) zadruk środka - offset lub cyfrowy, papier 80 g/m2, kolor 4+1 (CMYK) dla maksymalnie -12 stron rozmieszczonych nierównomiernie w całej publikacji, pozostałe strony kolor 1+1 (druk czarno-biały) d) okładka - kolor 4+1, karton 250 g/m2, folia półmat na stronie 1 i 4 okładki, e) oprawa publikacji - klejona. f) nakład egz.; 2. Dystrybucja publikacji Wykonawca zapewni dystrybucję publikacji: a) 395 egz. nr 1/2015 kwartalnika naukowego Wieś i Rolnictwo Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk zostanie dostarczone do Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, mieszczący się pod adresem: ul. Nowy Świat 72, Warszawa, (konieczny wcześniejszy kontakt telefoniczny dostępny na stronie ). b) 5 egz. nr 1/2015 kwartalnika naukowego Wieś i Rolnictwo Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk zostanie dostarczone na adres Zamawiającego (ul. Wspólna 30, Warszawa). UWAGA: 1) Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 1 dnia od daty podpisania umowy komplet materiałów w wersji elektronicznej do nr 1/2015 kwartalnika naukowego Wieś i Rolnictwo Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Komplet materiałów obejmie: teksty w języku polskim, francuskim i angielskim w formacie Word oraz elementy graficzne (np. wykresy, tabele, schematy, ilustracje). 2) Zamawiający przekaże Wykonawcy numer ISSN w terminie 1 dnia od daty podpisania umowy. 3) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 2 dni od daty podpisania umowy projekt okładek zgodny ze wzorem kwartalnika naukowego Wieś i Rolnictwo Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, zawartym w załączniku nr 11 do SIWZ. Na pierwszej stronie okładki projekt będzie zawierał logotypy i slogany wskazane w załączniku nr 8 a. Na czwartej stronie okładki projekt będzie zawierał treści i logotyp wskazany w załączniku nr 8 b. Zamawiający zgłosi uwagi do projektu okładek w terminie 2 dni roboczych. Wykonawca zastosuje się do nich niezwłocznie i nieodpłatnie. 4) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty zadruku środka publikacji, zgodne ze wzorem kwartalnika naukowego Wieś i Rolnictwo Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ, w terminie maksymalnie 2 dni robocze od daty podpisania umowy. Zamawiający zgłosi uwagi do projektu w ciągu 2 dni roboczych. Wykonawca zastosuje się do nich niezwłocznie i nieodpłatnie. 5) Wykonawca przekaże Zamawiającemu przygotowaną publikacje w wersji elektronicznej w formacie pdf do korekty autorskiej i redakcyjnej. Zamawiający przekaże korektę autorską i redakcyjną w terminie 2 dni roboczych od otrzymania materiału. Wykonawca wprowadzi korekty niezwłocznie i nieodpłatnie. 6) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wydrukowany próbny egzemplarz publikacji. Zamawiający wniesie do niego uwagi w ciągu 1 dnia roboczego lub zaakceptuje próbny 9

10 egzemplarz publikacji. 7) Wykonawca przekaże Zamawiającemu publikację w wersji elektronicznej w 3 egzemplarzach, w pliku otwartym do edycji, gotowym do druku oraz w pliku pdf gotowym do zamieszczenia na stronie internetowej w terminie do r. 8) Zamawiający wymaga przeniesienia majątkowych praw autorskich do wszystkich dzieł powstałych w związku z realizacja projektu, zarówno na siebie, jak również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 10

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 5 2013-07-02 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl 1 z 9 2015-01-22 16:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Zakup usług polegających na kompleksowej realizacji

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 BDG.WZP.311.23.2014.13.JG Warszawa: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową Numer ogłoszenia: 248432-2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-09-12 15:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl Link przetargi ZZP 2013 nr PN-54/13 Wrocław: UMW/AZ/PN-54/13

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: Usługa przeprowadzenia badań metodą telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych (CATI) na odpowiednio

Gdańsk: Usługa przeprowadzenia badań metodą telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych (CATI) na odpowiednio http:mbzpo.portaluzp.goyp1/index.php?ogioszenie=show~pozycj... Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Usługa przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników 1 z 5 2010-08-17 16:22 Warszawa: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu metodyki zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników MSWiA Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2015-04-28 14:12 Szczecin: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r Numer ogłoszenia: 97870-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OR.272.2.2015.EL Mielec, dnia 2 marca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Ubezpieczenie mienia Banku Gospodarstwa Krajowego od wszelkiego rodzaju ryzyka utraty lub uszkodzenia, (...) kart płatniczych w transporcie z włączeniem szkód finansowych powstałych w związku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl Warszawa: dostawa i wdrożenie Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw Numer ogłoszenia: 350272-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpitalrydygier.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpitalrydygier. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpitalrydygier.pl/ Kraków: usługa przeprowadzenie audytu certyfikującego dla normy PN-

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip Słupsk: Usługa serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl Kamienna Góra: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl 1 z 6 2014-09-11 13:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl Warszawa: Świadczenie usług ochrony osób i mienia - II części Numer

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl Gdańsk: Dostawa urządzeń 3 D : skaner, drukarka dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Numer ogłoszenia: 206021-2013; data zamieszczenia: 07.10.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Wynajem 3 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/ksero/skaner/fax)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Wdrożenie systemu intranet w Głównym Inspektoracie Transportu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl 1 z 6 2015-08-03 14:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: Budowa portalu intranetowego i kancelarii na platformie

Bardziej szczegółowo