Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie projektu ochrony przeciwpożarowej na podstawie ekspertyzy dla budynku Aleje Jerozolimskie 159.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie projektu ochrony przeciwpożarowej na podstawie ekspertyzy dla budynku Aleje Jerozolimskie 159."

Transkrypt

1 Dzień dobry, Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie projektu ochrony przeciwpożarowej na podstawie ekspertyzy dla budynku Aleje Jerozolimskie 159. Kubatura: m³ Ilość kondygnacji: 13 Ilość klatek: 1 Ilość lokali: 145 Dokumentacja archiwalna: - opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację wejścia do budynku (2004 r.) - przebudowa szczytu wraz z dociepleniem (2004 r.) - PT wymiany instalacji zw i cw (2001 r.) - Inwentaryzacja budowlana (1986 r.) - projekt wymiany instalacji gazowej (2004 r.) - PT regulacji co (1980 r.) - PT instalacji co (1987 r.) - PT modernizacji węzła cieplnego (1987 r.) - PT wymiany instalacji c.c.w. (1987 r.) - PT co (1997 r.) - PT instalacji elektrycznej w węźle cieplnym (1987 r.) - PT wymiany instalacji wodociągowej (1987 r.) - PT instalacji co poddasza na XII piętrze (1965 r.) - Projekt przyłącza wodociągowego (2006 r.) - Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana (2005 r.) - Projekt docieplenia budynku (2006 r.) - Projekt wykonawczy wymiany instalacji elektrycznych (2011 r.) - Projekt wymiany instalacji gazowej (2013 r.) - Ekspertyza Techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej (2015 r.) WYMAGANIA INWESTORA: 1. Projekt wykonany w programie AutoCAD + wersja do wydruku w formacie PDF w 5 egz. wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (2 egz. z oryginalnymi uzgodnieniami w pozostałych trzech kserokopie uzgodnień z poświadczeniem za zgodność). Dodatkowo 1 egz. projektu w formie elektronicznej (płyta CD). W przypadku projektów według Audytu projekt wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z r. (Dz.U.Nr.202,poz.2072 z dnia ). 2. Kosztorys inwestorski (wyceniony) i nakładczy (niewyceniony) ze szczegółowymi przedmiarami robót wg KNR i średnich stawek publikowanych przez wydawnictwo SEKOCENBUD, dla woj. mazowieckiego i dla danego okresu, w którym wykonywany jest projekt, w formie wydruku po 1 egz. oraz w formie elektronicznej (płyta CD) w programie NORMA 3 (z rozszerzeniem ATH) i PDF. W przypadku instalacji sanitarnych rozbicie kosztorysów na piony i poziomy. W przypadku projektów według audytu kosztorysy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z r. (Dz.U.Nr.130, poz.1389 z dnia ). W kosztorysie należy wyszczególnić koszty prac wskazanych w audycie. 3. Przy obiektach zabytkowych, w przypadku zwiększenia zakresu prac ze względu na wymogi Konserwatora Zabytków, Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia aneksu do umowy zwiększającego wynagrodzenie Projektanta, termin wykonania. Osoby do kontaktu: Administrator budynku - Pani Anna Głaska, tel , Inspektor ds. budowlanych - Pan Jerzy Stępień, tel , Inspektor ds. sanitarnych - Pan Mariusz Woźniak, tel Ofertę (w formacie PDF) zawierającą cenę brutto oraz termin realizacji (w tygodniach) należy przysłać do 27 listopada do godziny 16:00 drogą elektroniczną na adres:

2 EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w trybie 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ZLECENIODAWCA: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Przy Al. Jerozolimskich Warszawa OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny Al. Jerozolimskie 159, Warszawa OPRACOWANIE: PRACOWNIA PROJEKTOWA LIDIA ZIELIŃSKA UL. WARSZAWSKA 33D BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO AUTORZY: Warszawa, styczeń 2015 r.

3 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (PRZEZNACZENIE, USYTUOWANIE, KONSTRUKCJA) Lokalizacja obiektu budowlanego Przeznaczenie budynku Opis konstrukcji obiektu CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA BUDYNKU, WARUNKI BUDOWLANE I INSTALACYJNE Klasyfikacja pożarowa Podział na strefy pożarowe Klasa odporności pożarowej budynku Warunki ewakuacji i wystrój wnętrz Drogi pożarowe i zewnętrzne zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa System sygnalizacji pożarowej Instalacja oświetlenia awaryjnego. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego Instalacja tryskaczowa Wyposażenie w gaśnice, oznakowanie znakami bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych ZAKRES NIEZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYSTĘPUJĄCE W BUDYNKU, KTÓRE ZOSTANĄ DOSTOSOWANE DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW TECHNICZNO BUDOWLANYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYCH WYKAZ NIEZGODNOŚCI W ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOŻAROWYM NIEMOŻLIWYCH DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDÓW TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW I DODATKOWE, ZAPEWNIAJĄCE WŁAŚCIWE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 159 W WARSZAWIE WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

4 1. Przedmiot i cel opracowania. Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy Al. Jerozolimskich 159 w Warszawie. Budynek jest obiektem wolnostojącym, posiadającym 13 kondygnacji nadziemnych oraz jedną kondygnację podziemną. Budynek jest obiektem wysokim, posiada dwa wyjścia prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku. Celem opracowania jest przedstawienie warunków ochrony przeciwpożarowej biernej i czynnej dla w/w budynku oraz rozwiązań technicznych odbiegających od wymagań rozporządzenia [a] które zrekompensują występującą w danej chwili klasyfikację uznającą przedmiotowy obiekt jako zagrażający życiu ludzi: - przekroczoną o ponad 100% długość dojścia ewakuacyjnego, przy jednym kierunku ewakuacji, wynoszącą około 147 m, z lokali mieszkalnych usytuowanych na XIII kondygnacji budynku; - szerokość spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej przepisami techniczno budowlanymi. Ponieważ uchybienie zawarte powyżej stanowi kryterium zagrożenia dla życia ludzi, według klasyfikacji zawartej w 16 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia [b], właściciel podjął działania zmierzające do poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej budynku poprzez określenie niezbędnych rozwiązań techniczno-budowlanych wynikających z opracowanej Ekspertyzy Technicznej. W związku z potrzebą wyeliminowanie kryterium zagrożenia życia, zgodnie z 2 ust. 3a rozporządzenia [a] dopuszcza się spełnienie powyższych wymagań w inny sposób niż podany w ww. rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto z uwagi na niespełnienie wymagań dotyczących doprowadzenie drogi pożarowej do przedmiotowego budynku, zgodnie z 13 ust. 4 rozporządzenia [c] dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych zapewniających niepogorszenie 3

5 warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu uzgodnionych z właściwym Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej Niniejsze opracowanie określa propozycje niezbędnych rozwiązań technicznych, których realizacja zapewni właściwy poziom bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie. Ekspertyza została wykonana na podstawie zlecenia zarządcy (właściciela) obiektu: Gminna Gospodarka Komunalna Ochota Sp. z o.o. ul. Grójecka Warszawa 4

6 2. Podstawa i zakres opracowania. Ekspertyzę Techniczną opracowano na podstawie: oględzin obiektu, informacji udzielonych przez właściciela obiektu, udostępnionej przez Inwestora dokumentacji technicznej budynku. W ekspertyzie odniesiono się do następujących wymagań obowiązujących przepisów i Polskich Norm: a) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); b) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.719); c) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030); d) Instrukcja Nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową. 5

7 3. Charakterystyka obiektu (przeznaczenie, usytuowanie, konstrukcja). 3.1 Lokalizacja obiektu budowlanego. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy Al. Jerozolimskich 159 w Warszawie. W najbliższym sąsiedztwie od przedmiotowego budynku znajdują się budynki mieszkalne w odległości przekraczającej 8 m, co spełnia wymagania przepisów techniczno budowlanych. W pobliżu brak jest budynków produkcyjno magazynowych o gęstości obciążenia ogniowego 1000 MJ/m 2, bądź zawierające pomieszczenia zagrożone wybuchem. 3.2 Przeznaczenie budynku. Budynek został zaprojektowany i jest użytkowany jako budynek mieszkalny wielorodzinny. 3.3 Opis konstrukcji obiektu. Budynek wybudowany w 1963 roku, całkowicie podpiwniczony o rzucie prostokątnym, maksymalne wymiary 17,49 m x 38,19 m, stropodach płaski o spadku 7 %. Budynek wyposażony jest w dwie klatki schodowe oraz dwa szyby windowe. Na każdej kondygnacji znajduje się jedenaście mieszkań, z wyłączeniem parteru (dziesięć mieszkań) oraz trzynastej kondygnacji (dziesięć mieszkań). Na kondygnacji podziemnej mieszczą się boksy lokatorskie, pomieszczenie przyłącza wody, hydrofornii oraz węzła c.o. Ściany piwnic nośne wylewane z betonu o grubości cm, ściany działowe komórek lokatorskich z cegły o grubości 6 cm; Ściany szczytowe grubości cm; Ściany zewnętrzne osłonowe grubości cm; Ściany działowe grubości cm; Schody żelbetowe; Stropy grubości 28 cm gęstożebrowe; Dach stropodach pokryty warstwami papy asfaltowej; 6

8 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowo wapienne. Charakterystyka budynku: Podstawowe dane techniczne: - powierzchnia zabudowy - 667,94 m², - powierzchnia użytkowa ,3 m², - kubatura budynku ,86 m 3, - wysokość całkowita - 37,96 m - liczba kondygnacji naziemnych - 13 budynek wysoki, - liczba kondygnacji podziemnych - 1, Budynek wyposażony jest w następujące instalacje techniczne: - wodno kanalizacyjna, - wentylacji grawitacyjnej, - elektryczną, - odgromową, - gazową, - nienawodniona instalacja wodociągowa z zaworami, - centralnego ogrzewania, - teletechniczną. W budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem. 7

9 4. Charakterystyka pożarowa budynku, warunki budowlane i instalacyjne Klasyfikacja pożarowa. Ze względu na przeznaczenie budynek obecnie zaliczony jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. Pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenia piwniczne (w tym boksy lokatorskie) klasyfikuje się jako PM do 500 MJ/m 2. Ze względu na wysokość budynek zaliczony do grupy budynków wysokich (W) Podział na strefy pożarowe. Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla analizowanego budynku wynosi 2500 m 2 i w chwili obecnej jest ona przekroczona o ok. 215 %. Budynek w całości stanowi jedną strefę pożarową Klasa odporności pożarowej budynku. Budynek powinien spełniać wymagania klasy odporności ogniowej klasy B zgodnie z poniższą tabelą: Klasa odporności pożarowej budynku Klasa odporności ogniowej elementów budynku główna konstrukcja nośna Konstrukcja dachu strop 1) ściana zewnętrzna 1),2) ściana wewnętrzna 1) przekrycie dachu 3) "B" R 120 R 30 REI 60 Oznaczenia w tabeli: R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., (-) - nie stawia się wymagań. 1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni. EI 60 (o-i) EI 30 RE30 8

10 Z analizy obiektu oraz dokumentacji projektowej wynika, że elementy konstrukcyjne obiektu spełniają wymagania ww. klasy odporności pożarowej. Elementy konstrukcyjne oraz oddzielenia pożarowe (w tym drzwi i drzwi do dźwigów) zlokalizowane na granicy rozdziału stref będą spełniać klasę odporności ogniowej według poniższej tabeli: Klasa odporności ogniowej Klasa odporności pożarowej budynku elementów oddzielenia przeciwpożarowego ścian i stropów, z wyjątkiem stropów w ZL stropów w ZL drzwi przeciwpożarowych lub innych zamknięć przeciwpożarowych B i C REI 120 REI 60 EI 60 Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów Warunki ewakuacji i wystrój wnętrz. Do ewakuacji z budynku służą dwie klatki schodowe, obudowane niezamknięte drzwiami. Klatki schodowe niewyposażone w przedsionki przeciwpożarowe. Na klatkach schodowych brak jest również urządzeń służących do oddymiania bądź zapobiegających zadymieniu. Wymiary klatek schodowych wynoszą: 1) Klatka schodowa 1 (klatka usytuowana z pobliżu dźwigów osobowych) - szerokość spoczników na kondygnacjach nadziemnych wynosi 1,12 m; - szerokość biegów schodów na kondygnacjach nadziemnych wynosi od 1,07 m do 1,10 m; - szerokość spocznika w części schodów prowadzących na kondygnację podziemną wynosi 1,07 m; - szerokość biegu schodów prowadzących na kondygnację podziemną wynosi od 0,83 m do 1,20 m; 2) Klatka schodowa 2 (klatka usytuowana u szczytu budynku): 9

11 - szerokość spoczników na kondygnacjach nadziemnych wynosi 0,76 m, dodatkowo szerokość spoczników zaniżona jest do 0,66 m z uwagi na lokalizację grzejników; - szerokość biegu schodów na kondygnacjach nadziemnych wynosi 0,85 m; - szerokość biegu schodów prowadzących do kondygnacji podziemnej wynosi 0,90 m. Klatki schodowe połączone są na każdej kondygnacji korytarzami komunikacyjnymi stanowiącymi poziome drogi ewakuacyjne o szerokości od 1,72 m do 2,37 m. Na ostatniej kondygnacji w pobliżu maszynowni dźwigów oraz lokali mieszkalnych na korytarzu stanowiącym poziomą drogę ewakuacyjną występuje krata z drzwiami zamykana w sposób uniemożliwiający jej natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. Piwnica zaprojektowana i użytkowana jest jako jedno pomieszczenie (ewakuacja w ramach przejść ewakuacyjnych) z wyodrębnionymi boksami lokatorskimi oraz dodatkowo wydzielonymi pomieszczeniami (hydrofornia, węzeł c.o., przyłącze wody). Szerokość przejść ewakuacyjnych na kondygnacji podziemnej wynosi od 1,00 m do 2,37 m. Kondygnacja ta jest nieprzeznaczona na pobyt ludzi. W związku z tym, że klatki schodowe nie są obudowane i wydzielone oraz oddymiane budynek został uznany jako zagrażający życiu ludzi ze względu na przekroczoną o ponad 100% długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji, która mierzona w najbardziej krytycznym miejscu w budynku tj. z mieszkań usytuowanych na XIII kondygnacji obiektu wynosi ok. 147 m. Szerokość drzwi wyjściowych z budynku wynosi: - 1,15 m (w tym szerokość jednego nieblokowanego skrzydła drzwiowego 0,90 m) wyjście z klatki schodowej 1 prowadzące na zachodnią stronę budynku; - 1,65 m (w tym szerokość jednego nieblokowanego skrzydła drzwiowego 0,95 m) - wyjście z klatki schodowej 1 prowadzące na wschodnią stronę budynku; - 1,80 m (w tym szerokość jednego nieblokowanego skrzydła drzwiowego 0,90 m) wyjście z klatki schodowej 2. Brak możliwości natychmiastowego użycia drzwi prowadzących z klatki schodowej 2. Część drzwi z lokali mieszkalnych zawęża całkowicie drogę ewakuacyjną. Drzwi prowadzące z klatki schodowej 2 na kondygnację podziemną posiadają wysokość 1,78 m i są zaniżone w stosunku do wymaganych przepisami 2,00 m. 10

12 Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych nie spełnia wymaganej klasy odporności ogniowej (REI 30) z uwagi na istniejące luksfery szklane. Dla części obudowy klatki schodowej nie zapewniona jest klasa odporności ogniowej (REI 60) z uwagi na istniejące luksfery szklane. W obrębie korytarzy i klatek schodowych składowane są materiały palne (meble w postaci szafek, półek itp.) oraz częściowo występują wykładziny podłogowe o nieznanym stopniu palności. Piwnice w budynku nie są oddzielone od pozostałej części budynku drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30, brak jest również oddzielenia piwnic od klatki schodowej przedsionkiem przeciwpożarowym Drogi pożarowe i zewnętrzne zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych. Do budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pożarowej spełniającej wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Dla przedmiotowego budynku drogę pożarową stanowi Al. Jerozolimskie. Droga doprowadzona jest do ok. 30,5 m, co stanowi ok. 27,5 % obwodu zewnętrznego budynku obwód budynku wynosi ok. 111 m. Droga pożarowa o szerokości co najmniej 4 m, oddalona od budynku o 8,5 9,0 m. Droga zapewnia przejazd bez cofania. Nachylenie podłużne nie przekracza 5 %. Droga umożliwia przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kn. Zapewnione połączenie budynku z drogą pożarową dojściem o szerokości 1,5 m i długości nieprzekraczającej 50 m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio do każdej strefy pożarowej. Pomiędzy drogą pożarową a budynkiem nie występują stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych. Dodatkowo istnieje możliwość dojazdu do budynku przez jednostki ochrony przeciwpożarowej układami jezdno pieszymi nie spełniającymi wymagań stawianym drogom pożarowym w obowiązujących przepisach przeciwpożarowych 11

13 z uwagi na m. in. brak zachowania minimalnej szerokości 4,0 m, brak zapewnienia placu manewrowego o wymiarach 20 m x 20 m, brak zapewnienia najmniejszego promienia zewnętrznego 11 m łuku drogi pożarowej, występowanie stałych elementów zagospodarowania terenu lub drzew i krzewów o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiających dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych. Przedmiotowy obiekt wymaga zaopatrzenia wodnego w ilości nie mniejszej niż 20 dm 3 /s. Dla obiektu zapewnione jest zaopatrzenie wodne z hydrantów na sieci miejskiej hydranty w odległości ok. 65 m, 78 oraz 137 m od przedmiotowego budynku Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. W chwili obecnej przedmiotowy budynek mieszkalny wyposażony jest w niesprawną nienawodnioną instalację przeciwpożarową wodociągową. Budynek wymaga wyposażenia w instalację wodociągową przeciwpożarową z zaworami hydrantowymi 52. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, jako urządzenie przeciwpożarowe, będzie wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenia odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania. W przypadku braku wymaganej wydajności oraz ciśnienia na zaworach należy zaprojektować zestaw hydroforowy. Zasilanie w wodę instalacji wodociągowej przeciwpożarowej uwzględni wymagania zawarte w 24 rozporządzenia [b] System sygnalizacji pożarowej. W budynku nie występuje system sygnalizacji pożarowej. Przedmiotowy budynek nie wymaga wyposażenia w system sygnalizacji pożarowej Instalacja oświetlenia awaryjnego. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Przedmiotowy obiekt wyposażony jest w przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany w korytarzu na pierwszej kondygnacji nadziemnej. 12

14 W budynku wszystkie drogi oświetlane wyłącznie światłem sztucznym wymagają zastosowania instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego (w chwili obecnej brak jest takiej instalacji) Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego. W budynku nie występuje dźwiękowy system ostrzegawczy. Przedmiotowy budynek nie wymaga wyposażenia w instalację dźwiękowego systemu ostrzegawczego Instalacja tryskaczowa. W budynku nie występuje instalacja tryskaczowa. Przedmiotowy budynek nie wymaga wyposażenia w instalację tryskaczową Wyposażenie w gaśnice, oznakowanie znakami bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Budynek nie wymaga wyposażenia w gaśnice. Oznakowanie znakami bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej powinno być zgodne z PN Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych Budynek wyposażony jest w instalację odgromową z ochroną podstawową chroniącą przed wyładowaniami atmosferycznymi. Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego będą zabezpieczone do klasy odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych. Wszystkie przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego będą zabezpieczone do klasy odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. Przed budynkiem znajduje się główny kurek gazu zlokalizowany w szafce metalowej wentylowanej. 13

15 5. Zakres niezgodności z wymaganiami obowiązujących przepisów. W związku z przeprowadzoną analizą zabezpieczenia przeciwpożarowego przedmiotowego, ustalono, że nie spełnia on wymagań obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Niezgodności w zakresie przepisów techniczno - budowlanych dotyczą: 1) Przekroczona powierzchnia strefy pożarowej wynosząca 5384,3 m 2 przy dopuszczalnej powierzchni 2500 m ust. 1 [a]; 2) Brak wyposażenia klatek schodowych w przedsionki przeciwpożarowej ust. 1 [a]; 3) Brak zapewnienia minimalnej szerokości 1,50 m spoczników klatek schodowych w części nadziemnej przy faktycznych wymiarach wynoszących: o dla klatki schodowej 1-1,12 m; o dla klatki schodowej 2 0,66 m - 68 ust. 1 [a] parametr ten stanowi podstawę do uznania budynku jako zagrażający życiu ludzi, 4) Brak zapewnienia minimalnej szerokości 1,20 m biegów schodów klatek schodowych w części nadziemnej przy faktycznych wymiarach wynoszących: o dla klatki schodowej 1 1,07 m ; o dla klatki schodowej 2 0,85 m - 68 ust. 1 [a] 5) Przekroczona długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym dojściu wynosząca ok. 147 m przy dopuszczalnej długości 60 m ust. 3 [a] parametr ten stanowi podstawę do uznania budynku jako zagrażający życiu ludzi, 6) Brak minimalnej szerokości 1,20 m drzwi ewakuacyjnych prowadzących z klatki schodowej 1 przy faktycznej szerokości 1,15 m ust. 4 [a]; 7) Część drzwi z lokali mieszkalnych po ich całkowitym otwarciu zawęża całkowicie drogę ewakuacyjną ust. 4 [a]; 8) Brak zapewnienia minimalnej wysokości 2,00 m drzwi prowadzących z klatki schodowej 2 na kondygnację podziemną przy faktycznej wysokości 1,78 m ust. 6 [a]; 9) Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych nie spełnia wymaganej klasy odporności ogniowej EI 30 z uwagi na istniejące luksfery szklane ust. 1 [a]; 14

16 10) Występowanie wykładzin podłogowych o nieznanym stopniu palności ust. 2 [a] - parametr ten stanowi podstawę do uznania budynku jako zagrażający życiu ludzi, 11) Brak oddzielenia piwnic w budynku drzwiami o klasie odporności ogniowej EI ust. 1 [a]; 12) Brak oddzielenia piwnic od klatki schodowej przedsionkiem przeciwpożarowym ust. 2 [a]; 13) Brak instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oświetlanych wyłącznie światłem sztucznym ust. 3 [a]; 14) Brak wydzielenia maszynowni dźwigów oraz pomieszczeń technicznych niepowiązanych funkcjonalnie z budynkiem ust. 8 [a], 15) Brak zamknięcia zsypów drzwiami o odporności ogniowej EI ust. 1 [a], Niezgodności w zakresie przepisów przeciwpożarowych dotyczą: 16) Brak wyposażenia budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z zaworami hydrantowymi ust. 1 [b]; 17) Brak możliwości natychmiastowego użycia drzwi i zamknięć stanowiących wyjścia ewakuacyjne (z uwagi na istniejące kraty na korytarzu kondygnacji XIII oraz zamknięte drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej nr 1-4 ust. 1 pkt 14 [b]; 18) Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji - 4 ust. 1 pkt. 11 [b]; Niezgodności w zakresie drogi pożarowej dotyczą: 19) Doprowadzenie drogi pożarowej do 27,5 % obwodu zewnętrznego budynku przy wymaganych 30 % - 12 ust. 3 [c]. 15

17 5.1. Nieprawidłowości występujące w budynku, które zostaną dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów techniczno budowlanych oraz przeciwpożarowych. Niezgodności w zakresie przepisów techniczno - budowlanych dotyczą: 1) Przekroczona długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym dojściu wynosząca ok. 147 m przy dopuszczalnej długości 60 m ust. 3 [a] parametr ten stanowi podstawę do uznania budynku jako zagrażający życiu ludzi Klatka schodowa zostanie obudowana ścianami o klasie odporności ogniowej REI 60, zamknięta drzwiami EI 30 oraz wyposażona w urządzenia służące do oddymiania lub zapobiegające zadymieniu, dzięki czemu długość dojścia ewakuacyjnego będzie wynosić ok. 8 m. 2) Brak minimalnej szerokości 1,20 m drzwi ewakuacyjnych prowadzących z klatki schodowej 1 przy faktycznej szerokości 1,15 m ust. 4 [a]; Drzwi ewakuacyjne prowadzące z klatki schodowej 1 na zewnątrz budynku zostaną wymienione zapewniając tym samym minimalną szerokość drzwi 1,20 m (w tym szerokość jednego nieblokowanego skrzydła drzwiowego 0,9 m). 3) Część drzwi z lokali mieszkalnych po ich całkowitym otwarciu zawęża całkowicie drogę ewakuacyjną ust. 4 [a]; Wszystkie drzwi z lokali mieszkalnych, które po ich całkowitym otwarciu zawężają całkowicie drogę ewakuacyjną zostaną wyposażone w samozamykacze. 4) Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych nie spełnia wymaganej klasy odporności ogniowej EI 30 z uwagi na istniejące luksfery szklane ust. 1 [a]; Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych zostaną dostosowane w celu spełnienia wymogu odporności ogniowej EI 30. 5) Występowanie wykładzin podłogowych o nieznanym stopniu palności ust. 2 [a] - parametr ten stanowi podstawę do uznania budynku jako zagrażający życiu ludzi, Wszystkie wykładziny podłogowe o nieznanym stopniu palności zostaną usunięte. 16

18 6) Brak oddzielenia piwnic w budynku drzwiami o klasie odporności ogniowej EI ust. 1 [a]; Kondygnacja podziemna zostanie wydzielona w osobną strefę pożarową za pomocą stropów o odporności ogniowej REI 120 oraz drzwi EI 60 zapewniając tym samym spełnienie przepisu. 7) Brak instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oświetlanych wyłącznie światłem sztucznym ust. 3 [a]; Wszystkie drogi ewakuacyjne oświetlane wyłącznie światłem sztucznym zostaną wyposażone w instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego. 8) Brak wydzielenia maszynowni dźwigów oraz pomieszczeń technicznych niepowiązanych funkcjonalnie z budynkiem ust. 8 [a] Pomieszczenia techniczne niepowiązane funkcjonalnie z budynkiem oraz maszynownia dźwigów zostaną wydzielone w osobną strefę pożarową. 9) Brak zamknięcia zsypów drzwiami o odporności ogniowej EI ust. 1 [a], Z uwagi na wyłączenie z użytkowania zsypów zostaną one wydzielone na każdej kondygnacji stropem o odporności ogniowej REI 60. Niezgodności w zakresie przepisów przeciwpożarowych: 10) Brak wyposażenia budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z zaworami hydrantowymi ust. 1 [b]; Budynek zostanie wyposażony w instalację wodociągową przeciwpożarową z zaworami hydrantowymi ) Brak możliwości natychmiastowego użycia drzwi i zamknięć stanowiących wyjścia ewakuacyjne (z uwagi na istniejące kraty na korytarzu kondygnacji XIII oraz zamknięte drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej nr 1-4 ust. 1 pkt 14 [b]; Wszystkie drzwi i kraty stanowiące drzwi ewakuacyjne oraz na drogach ewakuacyjnych zostaną dostosowane do natychmiastowego użycia. 12) Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji - 4 ust. 1 pkt. 11 [b]; 17

19 Wszystkie materiały palne zlokalizowane na drogach komunikacji ogólnej służące celom ewakuacji zostaną usunięte. 18

20 6. Wykaz niezgodności w zabezpieczeniu przeciwpożarowym niemożliwych do usunięcia ze względów technicznoekonomicznych. Autorzy opracowania biorąc pod uwagę ograniczone możliwości techniczne ingerencji w substancję budowlaną istniejącego budynku, proponują zastosowanie rozwiązań technicznych, które w maksymalnym stopniu poprawią stan bezpieczeństwa pożarowego budynku. Rozwiązania te zostały przedstawione w punkcie 7 niniejszej ekspertyzy. Zakres prac wynika częściowo z wymagań aktualnie obowiązujących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innych stosowanych w praktyce rozwiązań, których zastosowanie ma sens ze względu na specyfikę budowlaną istniejącego obiektu. Zgodnie z 2 ust. 3a warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zakres i sposób modernizacji budynku proponowany przez rzeczoznawcę budowlanego i rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych może być realizowany w fazie projektowej, a następnie wykonawczej po uzgodnieniu poniżej przedstawionych wskazań z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie. Zgodnie zaś z 13 ust. 4 rozporządzenia [c] dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu, uzgodnionych z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie. Ze względów techniczno - ekonomicznych oraz z uwagi, że budynki są obiektami istniejącymi zakłada się niespełnienie następujących wymagań: Niezgodności w zakresie przepisów techniczno - budowlanych dotyczą: 1) Przekroczona powierzchnia strefy pożarowej wynosząca 5384,3 m 2 przy dopuszczalnej powierzchni 2500 m ust. 1 [a]; 2) Brak wyposażenia klatek schodowych w przedsionki przeciwpożarowe ust. 1 [a]; 19

21 3) Brak zapewnienia minimalnej szerokości 1,50 m spoczników klatek schodowych w części nadziemnej przy faktycznych wymiarach wynoszących: o dla klatki schodowej 1-1,12 m; o dla klatki schodowej 2 0,66 m - 68 ust. 1 [a] parametr ten stanowi podstawę do uznania budynku jako zagrażający życiu ludzi, 4) Brak zapewnienia minimalnej szerokości 1,20 m biegów schodów klatek schodowych w części nadziemnej przy faktycznych wymiarach wynoszących: o dla klatki schodowej 1 1,07 m ; o dla klatki schodowej 2 0,85 m - 68 ust. 1 [a] 5) Brak zapewnienia minimalnej wysokości 2,00 m drzwi prowadzących z klatki schodowej 2 na kondygnację podziemną przy faktycznej wysokości 1,78 m ust. 6 [a]; 6) Brak oddzielenia piwnic od klatki schodowej przedsionkiem przeciwpożarowym ust. 2 [a]; Niezgodności w zakresie drogi pożarowej dotyczą: 7) Doprowadzenie drogi pożarowej do 27,5 % obwodu zewnętrznego budynku przy wymaganych 30 % - 12 ust. 3 [c]. Wnioskuje się do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o wyrażenie zgody na pozostawienie wyżej wymienionych rozwiązań w budynku oraz zastosowanie proponowanych rozwiązań zastępczych i zamiennych w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Al. Jerozolimskich 159 w Warszawie, przedstawionych w punkcie 7 niniejszej ekspertyzy. 20

22 7. Przyjęte rozwiązania wynikające z przepisów i dodatkowe, zapewniające właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Jerozolimskich 159 w Warszawie W celu osiągnięcia właściwego stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku autorzy ekspertyzy uznają za niezbędne zrealizowanie następującego zakresu prac w zakresie budowlanym i instalacyjnym. Rozwiązania zastępcze w zakresie przepisów techniczno - budowlanych: Wydzielenie klatek schodowych ścianami o klasie odporności ogniowej REI 60 i drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 zgodnie z częścią rysunkową; Wyposażenie klatek schodowych w urządzenia służące do oddymiania dymu lub zapobiegające zadymieniu; Wyposażenia wszystkich dróg ewakuacyjnych w budynku na kondygnacjach nadziemnych w instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego o minimalnym natężeniu 2 lx; Wydzielenie kondygnacji podziemnej jako osobnej strefy pożarowej Analiza proponowanych rozwiązań zastępczych. W przedmiotowym budynku część nieprawidłowości niemożliwych do usunięcia znajduje się na kondygnacji podziemnej. Kondygnacja ta nie jest kondygnacją przeznaczoną na pobyt ludzi, przebywanie tam osób będzie miało charakter krótkotrwały. Dodatkowo przebywać tam będą wyłącznie stali użytkownicy obiektu znający doskonale układ budynku. Ponadto kondygnacja budynku stanowiąca boksy lokatorskie została wydzielona w osobną strefę pożarową, co podnosi poziom bezpieczeństwa pożarowego w budynku. Dodatkowo pomieszczenia techniczne w budynku zostaną wydzielone w osobne strefy pożarowe co wpłynie korzystnie na poziom zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu. Nieprawidłowości wynikające z zawężenia spoczników oraz biegów klatek schodowych zostały zrekompensowane poprzez obudowanie oraz zamknięcie klatki schodowej drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 oraz wyposażenia klatek schodowych w urządzenia służące do usuwania dymu lub zapobiegających 21

23 zadymieniu. Warunki ewakuacji zostały ponadto polepszone poprzez zainstalowanie instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego o zwiększonym natężeniu oświetlenia. Należy zwrócić również uwagę na fakt, że każdy lokal mieszkalny jest wydzielony od pozostałych lokali oraz od dróg komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji przegrodami wewnętrznymi o klasie odporności ogniowej EI 60, przez co ewentualny pożar zostanie ograniczony wyłącznie do danego lokalu mieszkalnego. Z uwagi na przejrzysty układ komunikacyjny oraz stałych użytkowników obiektu ewentualna ewakuacja interwencyjna nie powinna być utrudniona. W zakresie drogi pożarowej na uwagę zasługuje fakt, iż różnica pomiędzy wymogiem prawnym, a stanem faktycznym w zakresie doprowadzenia drogi pożarowej do 30 % obwodu zewnętrznego budynku wynosi zaledwie 2,5 %. Dodatkowo istnieje także możliwość dojazdu do budynku innymi układami jezdno pieszymi, a bliska odległość przedmiotowego budynku od jednostki ratowniczo gaśniczej PSP (4 km od JRG Nr 3 KM PSP m. st. Warszawy) zapewni szybkie podjęcie działań ratowniczo gaśniczych. ewakuacji. Zaproponowane rozwiązania gwarantują akceptowalny poziom bezpiecznej Usytuowanie budynku i istniejący dostęp powodują, że ewakuacja interwencyjna jest stosunkowo łatwa. Proponuje się spełnić możliwe wymagania oraz zastosować przedstawione wyżej rozwiązanie zastępcze i zamienne. 22

24 8. Wykaz załączników. 1. Rysunki: a. Rysunek nr 1 zagospodarowanie terenu; b. Rysunek nr 2 przekrój budynku; c. Rysunek nr 3 elewacje budynku; d. Rysunek nr 4 elewacje budynku; e. Rysunek nr 5 rzut kondygnacji podziemnej; f. Rysunek nr 6 rzut I kondygnacji nadziemnej; g. Rysunek nr 7 rzut kondygnacji powtarzalnej kondygnacje II, IV, VI,VIII, X, XII; h. Rysunek nr 8 - rzut kondygnacji powtarzalnej kondygnacje III, V, VII, IX, XI; i. Rysunek nr 9 rzut XIII kondygnacji nadziemnej; j. Rysunek nr 10 rzut dachu. 23

25 LEGENDA GRANICA DZIAŁKI BUDYNKI BUDYNEK -PRZEDMIOT EKSPERTYZY DROGA POŻAROWA HYDRANT WEJŚCIE DO BUDYNKU GŁÓWNY KUREK GAZU TERENY UTWARDZONE (CHODNIKI, MIEJSCA PARKINGOWE) ALTERNATYWNE DROGI DOJAZDOWE DO BUDYNKU ULICA 9,1m 3,25m PLAC ZABAW 3,5m PRACOWNIA PROJEKTOWA LIDIA ZIELIŃSKA UL. WARSZAWSKA 33D BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY al. Jerozolimskie 159, Warszawa Tytuł opracowania: EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Autorzy opracowania: RZECZOZNAWCA DS ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH: mgr inż. Joanna Kiec Nr uprawnień 580/2013 RZECZOZNAWCA BUDOWLANY: inż. Marian Nocula upr. bud. nr 493/67, CRRB 131/97/R Tytuł rysunku: Podpis: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Faza: Skala: Data: Nr rysunku: EKSPERTYZA 1:500 styczeń

26 PRACOWNIA PROJEKTOWA LIDIA ZIELIŃSKA UL. WARSZAWSKA 33D BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO 222 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY al. Jerozolimskie 159, Warszawa Tytuł opracowania: EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Autorzy opracowania: RZECZOZNAWCA DS ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH: mgr inż. Joanna Kiec Nr uprawnień 580/2013 RZECZOZNAWCA BUDOWLANY: inż. Marian Nocula upr. bud. nr 493/67, CRRB 131/97/R Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ Podpis: Faza: Skala: Data: Nr rysunku: EKSPERTYZA 1:100 styczeń

27 PRACOWNIA PROJEKTOWA LIDIA ZIELIŃSKA UL. WARSZAWSKA 33D BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY al. Jerozolimskie 159, Warszawa Tytuł opracowania: EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Autorzy opracowania: RZECZOZNAWCA DS ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH: mgr inż. Joanna Kiec Nr uprawnień 580/2013 RZECZOZNAWCA BUDOWLANY: inż. Marian Nocula upr. bud. nr 493/67, CRRB 131/97/R Tytuł rysunku: Podpis: ELEWACJE PÓŁNOCNA I WSCHODNIA Faza: Skala: Data: Nr rysunku: EKSPERTYZA 1:200 styczeń

28 PRACOWNIA PROJEKTOWA LIDIA ZIELIŃSKA UL. WARSZAWSKA 33D BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY al. Jerozolimskie 159, Warszawa Tytuł opracowania: EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Autorzy opracowania: RZECZOZNAWCA DS ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH: mgr inż. Joanna Kiec Nr uprawnień 580/2013 RZECZOZNAWCA BUDOWLANY: inż. Marian Nocula upr. bud. nr 493/67, CRRB 131/97/R Tytuł rysunku: Podpis: ELEWACJE POŁUDNIOWA I ZACHODNIA Faza: Skala: Data: Nr rysunku: EKSPERTYZA 1:200 styczeń

29 K przyłącze wodociągowe szyby wind REI120 REI120 REI120 EI60 EI REI120 EI K2 REI120 REI120 REI120 REI120 HYDROFORNIA STREFA POŻAROWA NR 3 POW. 4,6m2 PM<500MJ/m2 WĘZEŁ CIEPLNY STREFA POŻAROWA NR 2 POW. 29,4m2 PM<500MJ/m2 STREFA POŻAROWA NR 1 POW. 381m2 PM<500MJ/m2 KONDYGNACJA NIE PRZEZNACZONA NA POBYT LUDZI PRACOWNIA PROJEKTOWA LIDIA ZIELIŃSKA UL. WARSZAWSKA 33D BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY al. Jerozolimskie 159, Warszawa Tytuł opracowania: EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Autorzy opracowania: RZECZOZNAWCA DS ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH: mgr inż. Joanna Kiec Nr uprawnień 580/2013 RZECZOZNAWCA BUDOWLANY: inż. Marian Nocula upr. bud. nr 493/67, CRRB 131/97/R Tytuł rysunku: Podpis: RZUT KONDYGNACJI PODZIEMNEJ Faza: Skala: Data: Nr rysunku: EKSPERTYZA 1:100 styczeń

30 ZMIENIĆ NA K1 EI60 LUKSFERY SZKLANE DO WYMIANY NA EI30 EI EI30 EI30 K2 EI30 88 K1 SZEROKOSC SPOCZNIKA 1,12M SZEROKOSC BIEGÓW 1,07M STREFA POŻAROWA NR 4 POW. 5377,3M2 ZL IV K2 SZEROKOSC SPOCZNIKA 0,66M SZEROKOSC BIEGÓW 0,85M PRACOWNIA PROJEKTOWA LIDIA ZIELIŃSKA UL. WARSZAWSKA 33D BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY al. Jerozolimskie 159, Warszawa Tytuł opracowania: EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Autorzy opracowania: RZECZOZNAWCA DS ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH: mgr inż. Joanna Kiec Nr uprawnień 580/2013 RZECZOZNAWCA BUDOWLANY: inż. Marian Nocula upr. bud. nr 493/67, CRRB 131/97/R Tytuł rysunku: Podpis: RZUT I. KONDYGNACJI NADZIEMNEJ Faza: Skala: Data: Nr rysunku: EKSPERTYZA 1:100 styczeń

31 ZLIKWIDOWANE ZSYPY- ZAPEWNIĆ STROP K1 EI30 EI30 EI30 K2 EI30 K1 SZEROKOSC SPOCZNIKA 1,12M SZEROKOSC BIEGÓW 1,07M STREFA POŻAROWA NR 4 POW. 5377,3M2 ZL IV K2 SZEROKOSC SPOCZNIKA 0,66M SZEROKOSC BIEGÓW 0,85M PRACOWNIA PROJEKTOWA LIDIA ZIELIŃSKA UL. WARSZAWSKA 33D BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY al. Jerozolimskie 159, Warszawa Tytuł opracowania: EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Autorzy opracowania: RZECZOZNAWCA DS ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH: mgr inż. Joanna Kiec Nr uprawnień 580/2013 RZECZOZNAWCA BUDOWLANY: inż. Marian Nocula upr. bud. nr 493/67, CRRB 131/97/R Tytuł rysunku: KONDYGNACJA POWTARZALNA - KONDYGNACJA 2, 4, 6, 8, 10, 12 Podpis: Faza: Skala: Data: Nr rysunku: EKSPERTYZA 1:100 styczeń

32 ZLIKWIDOWANE ZSYPY- ZAPEWNIĆ STROP K1 EI30 EI30 EI30 K2 EI30 K1 SZEROKOSC SPOCZNIKA 1,12M SZEROKOSC BIEGÓW 1,07M STREFA POŻAROWA NR 4 POW. 5377,3M2 ZL IV K2 SZEROKOŚĆ SPOCZNIKA 0,66M SZEROKOŚĆ BIEGÓW 0,85M PRACOWNIA PROJEKTOWA LIDIA ZIELIŃSKA UL. WARSZAWSKA 33D BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY al. Jerozolimskie 159, Warszawa Tytuł opracowania: EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Autorzy opracowania: RZECZOZNAWCA DS ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH: mgr inż. Joanna Kiec Nr uprawnień 580/2013 RZECZOZNAWCA BUDOWLANY: inż. Marian Nocula upr. bud. nr 493/67, CRRB 131/97/R Tytuł rysunku: Podpis: KONDYGNACJA POWTARZALNA - KONDYGNACJA 3, 5, 7, 9, 11 Faza: Skala: Data: Nr rysunku: EKSPERTYZA 1:100 styczeń

33 LUKSFERY-EI60 ŚCIANA- K1 REI120 REI120 MASZYNOWNIA REI120 EI60 REI120 EI30 EI30 KRATA - UMOŻLIWIENIE NATYCHMIASTOWEGO DOSTĘPU EI30 K2 EI30 PRACOWNIA PROJEKTOWA LIDIA ZIELIŃSKA UL. WARSZAWSKA 33D BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO K1 SZEROKOSC SPOCZNIKA 1,12M SZEROKOSC BIEGÓW 1,07M STREFA POŻAROWA NR 5 POW. 6,7m2 PM<500MJ/m2 STREFA POŻAROWA NR 4 POW. 5377,3M2 ZL IV K2 SZEROKOSC SPOCZNIKA 0,66M SZEROKOSC BIEGÓW 0,85M Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY al. Jerozolimskie 159, Warszawa Tytuł opracowania: EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Autorzy opracowania: RZECZOZNAWCA DS ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH: mgr inż. Joanna Kiec Nr uprawnień 580/2013 RZECZOZNAWCA BUDOWLANY: inż. Marian Nocula upr. bud. nr 493/67, CRRB 131/97/R Tytuł rysunku: RZUT KONDYGNACJI 13. Podpis: Faza: Skala: Data: Nr rysunku: EKSPERTYZA 1:100 styczeń

34 PRACOWNIA PROJEKTOWA LIDIA ZIELIŃSKA UL. WARSZAWSKA 33D BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY al. Jerozolimskie 159, Warszawa Tytuł opracowania: EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Autorzy opracowania: RZECZOZNAWCA DS ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH: mgr inż. Joanna Kiec Nr uprawnień 580/2013 RZECZOZNAWCA BUDOWLANY: inż. Marian Nocula upr. bud. nr 493/67, CRRB 131/97/R Tytuł rysunku: RZUT DACHU Podpis: Faza: Skala: Data: Nr rysunku: EKSPERTYZA 1:100 styczeń

35

36

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej Warunki ochrony przeciwpożarowej PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt budowlany. 1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. Budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany na dz. nr 321/16

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

BUP 012/03/11/2016 OPINIA

BUP 012/03/11/2016 OPINIA BUP 012/03/11/2016 OPINIA w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej, dotycząca budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach przy ulicy kardynała Wyszyńskiego 27. opracował :... Gliwice listopad

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Warszawa, 22 września 2016 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW Przedstawione informacje są zgodne z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie D.U. nr 75 z dnia 2002.06.15 poz.690 ZASADY

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa Zleceniodawca. Miasto Stołeczne Warszawa. pl. Bankowy 3/5. 00-950 Warszawa Podstawa prawna: 2.2

Bardziej szczegółowo

Opracował: Sławno maj 2016 r.

Opracował: Sławno maj 2016 r. EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ LIKWIDACJA STANU ZAGROŻENIA ŻYCIA W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Opracował: inż. Krzysztof Szczepanowski Rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH Art. 2 pkt 1 System oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi,

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku:

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 24 października 2016 r.

Kraków, dnia 24 października 2016 r. Kraków, dnia 24 października 2016 r. mgr inż. pożarnictwa Sylwester Garnek Specjalista do spraw bezpieczeństwa procesów przemysłowych *) Z zastrzeżeniem 219 ust. 1. [1] Przekrycie dachu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe. Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy z rozbudową części hali magazynowej na Strażnice OSP wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03 Kompetencje w zakresie odbiorów budynków. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wystąpienie w sprawie drogi pożarowej dla internatu z częścią szkoły w Zespole Szkół Zawodowych im. marsz. Franciszka Bielińskiego przy

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH ZWIĄZANYCH Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WEJHEROWIE DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Projektant

Bardziej szczegółowo

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom.

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom. U S Ł U G I W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU KORBACZ POŻ SERWIS STEFAN KORBACZ Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) 223 74 97 62-020 SWARZĘDZ tel. kom. 0-602 238-163 NIP 782-143-83-56

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Tom 02 Część instalacje sanitarne Tom 03 Część elektryczna

Załącznik nr 1A Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Tom 02 Część instalacje sanitarne Tom 03 Część elektryczna Załącznik nr 1A Zakres Projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego dostosowania budynku ul. Mysia 2 zgodnie z decyzjami PSP : Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Zakres Tomu 01:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/ EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/ URZĄD MIEJSKI w NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Podstawa prawna: 2 ust. 3 a) rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku: - realizacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Rozdział 5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa Dz.U.2010.109.719 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Rozdział 5. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. Inwestycja:

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANY Inwestycja: DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Adres inwestycji: 14-200 Iława, ul. Dąbrowskiego 17 B Dz. nr 204/3, obręb

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dot. budynku Zespołu Szkół Specjalnych Opracowali: 1. mgr inż. Waldemar Wysowski Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 500/2009

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU.

4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU. 4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU. 4.1.POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. średniowysoki - grupa wysokości - SW powierzchnia zabudowy - 2136m 2, powierzchnia użytkowa - 8346,29 m 2, w tym: Kondygnacje

Bardziej szczegółowo

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 11 lipca 2017 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 listopada 2003 r.

DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 listopada 2003 r. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 198 DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania dokumentacji pod względem ochrony

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach E-mail: pkubica@consultrisk.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI Inwestor: Lokalizacja: GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA, KAMIONEK, DZIAŁKA NR 19/79 K.M.8 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ Warunki ochrony przeciwpożarowej bud. Wozowni i Oficyny i Pałacu powinny zostać określone na podstawie: - Ekspertyzy technicznej stanu ochrony pożarowej przebudowy

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 81/2012

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 81/2012 1 mgr inż. arch. Maciej Furmańczyk mgr Albin Piątkowski. rzeczoznawca do spraw budowlanych rzeczoznawca ds zabezp. upr. nr 1/01/R przeciwpożarowych Szczecin, ul. Pogodna 19 uprawnienia KG PSP 306/94 tel.

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INWESTOR: Przedszkole Miejskie Nr 3 14-200 Iława, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Publiczne przedszkole nr 9 im. Misia Uszatka. w Ostrowie Wielkopolskim. Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Publiczne przedszkole nr 9 im. Misia Uszatka. w Ostrowie Wielkopolskim. Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Publiczne przedszkole nr 9 im. Misia Uszatka w Ostrowie Wielkopolskim Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Ostrów Wielkopolski, Wrzesień 2014 Spis treści Strona 2 z 41 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Obiekt: Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 Usytuowanie: ul. Wojska Polskiego 17, 55-100 Trzebnica działka nr 28 i 29 AM-7 obręb Trzebnica Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce.

Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce. Wybrane problemy występujące przy projektowaniu budynków wysokościowych według przepisów obowiązujących w Polsce. Tadeusz Cisek Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych t.cisek@protect.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA BUDYNKU DAWNEGO PAŁACU W ŁOBZOWIE POLITECHNIKA KRAKOWSKA w KRAKOWIE ul. Podchorążych 1, w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych

Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych Problemy i rozwiązania przy przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków wysokościowych DR INŻ. MARIUSZ PECIO Plan prezentacji Podstawy prawne Dane na temat ilości budynków wysokościowych

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b Warszawa PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 124 UL. CONRADA 6, WARSZAWA

UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b Warszawa PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 124 UL. CONRADA 6, WARSZAWA IINWEST--TOOR Usługii w budownicttwi ie UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b 02 495 Warszawa PROJEKT BUDOWLANY Tytuł opracowania: Nazwa i adres obiektu: Jednostka ewid. i nr działek ewid. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie ochrony przeciwpożarowej sporządzona w trybie 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. H. Marusarzówny i GIMNAZJUM w Pogórskiej Woli

ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. H. Marusarzówny i GIMNAZJUM w Pogórskiej Woli Zakład Usług i Handlu 33-132 Niedomice, ul. Niedomicka 2 tel/fax. +48 14 645-76-88 NIP 871-000-37-91 REGON 005706532 Niedomice, dn. 15-05-2008 Ekspertyza w zakresie warunków ewakuacji, w obiekcie ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNEK CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE KOMARKO Sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki ul. Kierbedzia 8 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU... PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY...2

Bardziej szczegółowo

Seminarium Szkoleniowe Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowych obiektów - techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Seminarium Szkoleniowe Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowych obiektów - techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych SEMINARIUM SZKOLENIOWE WYBRANE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTÓW STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH I ZAMIENNYCH. BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ RZECZOZNAWCÓW DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH PODCZAS

Bardziej szczegółowo

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron 33-370 Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO OBIEKTU 20 WOJSKOWEGO SZPITALA UZDROWISKOWO REHABILITACYJNEGO SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

NIP NR EW U.M. GDAŃSK BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

NIP NR EW U.M. GDAŃSK BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO NIP 957 055 42 14 NR EW. 49260 U.M. GDAŃSK FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA LESZEK HERSTOWSKI GDAŃSK WRZESZCZ ul. Kochanowskiego 14 / 13 tel. kom. 0-600-212-901 OBIEKT : BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż.

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Julian WIATR Redaktor Prowadzący Miesięcznika Elektro.info Wymagania dotyczące ochrony ppoż. w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w

Bardziej szczegółowo

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp.

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp. SPIS CZĘŚĆ I TREŚCI KWESTIE OGÓLNE 1. Tytuł (temat) opracowania 2. Podstawa prawna 3. Przedmiot, zakres, cel opracowania CZĘŚĆ II CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Gabaryty 2. Konstrukcja 3. Przeznaczenie 4.

Bardziej szczegółowo

SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE FAZA PROJEKT BUDOWLANY Opracował: mgr inż. Krzysztof Bagiński Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH LECH KLEFAS ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 5, Leszno

PRACOWNIA PROJEKTOWA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH LECH KLEFAS ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 5, Leszno 1 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH LECH KLEFAS ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 5, 64-100 Leszno OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DLA ZADANIA : REMONT I PRZEBUDOWA KONDYGNACJI PARTERU BUDYNKU KLINIKI

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 2003-06-16 r. (Dz.U. 2003 Nr 121, poz. 1139) Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo