Niniejsza informacja ma na celu zapoznanie wnioskodawców z zasadami korzystania ze wsparcia w ramach działania 1.4 Schemat B rodzaje projektów:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejsza informacja ma na celu zapoznanie wnioskodawców z zasadami korzystania ze wsparcia w ramach działania 1.4 Schemat B rodzaje projektów:"

Transkrypt

1 INFORMACJA dla Wnioskodawców działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat B Projekty pozainwestycyjne Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata konkursu ogłoszonego 31 stycznia 2011 r., Niniejsza informacja ma na celu zapoznanie wnioskodawców z zasadami korzystania ze wsparcia w ramach działania 1.4 Schemat B rodzaje projektów: lub lub lub udział wystawcy w imprezach targowo wystawienniczych organizowanych poza granicami kraju, udział wystawcy w krajowych imprezach targowo - wystawienniczych o charakterze międzynarodowym (przynajmniej jeden z wystawców z zagranicy) udział przedsiębiorców w misjach gospodarczych za granicą. realizacja kampanii promocyjnej województwa podkarpackiego I. PRAWIDŁOWA REALIZACJA PROJEKTU. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację projektu oraz osiągnięcie celów i wskaźników projektu (produktu i rezultatu) zakładanych we wniosku o dofinansowanie. Beneficjent podczas realizacji projektu powinien przestrzegać oraz stosować się do wszystkich zapisów Umowy/Decyzji o dofinansowanie projektu, która reguluje jego prawa i obowiązki. Beneficjent realizujący projekt polegający na udziale w targach/wystawach/misjach gospodarczych, powinien pamiętać o należytym dokumentowaniu ponoszonych wydatków w ramach realizowanego przedsięwzięcia. W celu uniknięcia nieprawidłowego wydatkowania środków przez beneficjentów, a także uznawania wydatków poniesionych przez beneficjenta za niekwalifikowalne na etapie wniosku o płatność lub podczas przeprowadzania kontroli, Instytucja Zarządzająca Programem określiła w punkcie II dokumenty, które będą akceptowane na etapie rozliczania przez beneficjenta projektu.

2 II. DOKUMENTY AKCEPTOWANE PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ PROGRAMEM NA ETAPIE ROZLICZENIA PROJEKTU. 1. Wydatki na wynajem sprzętu dla potrzeb projektu w okresie, w którym jest on niezbędny do jego realizacji: zlecenie wynajmu sprzętu, faktura za wynajem ¹, dowód zapłaty faktury ². 2. Koszty amortyzacji środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych 3 wykorzystywanych do realizacji projektu przez okres w którym są one niezbędne do realizacji projektu: polecenie księgowania potwierdzające wysokość odpisu amortyzacyjnego, tabelę amortyzacyjną wraz z wyliczeniem kosztu kwalifikowanego objętego danym wnioskiem o płatność (zgodnie z zasadami rachunkowości), oświadczenie beneficjenta, że dany środek trwały nie został zakupiony z udziałem środków dotacji krajowej, ani wspólnotowej w ciągu 7 lat poprzedzających datę zakupu środka trwałego na potrzeby projektu. Kwalifikowana wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji danego projektu. Przypis nr 3 Należy pamiętać, iż zgodnie z Podręcznikiem kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata w ramach działania 1.4 schemat B wydatki na zakup lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są wydatkami niekwalifikowanymi. 3. Wydatki na transport materiałów i sprzętu do obsługi projektu oraz materiałów będących przedmiotem ekspozycji: umowa z wykonawcą usługi, faktura za wykonaną usługę 1, dowód zapłaty faktury 2 dokumentacja fotograficzna miejsca docelowego (np. główne wejście lub miejsce charakterystyczne dla danej imprezy targowo wystawienniczej) 4. Wydatki na podróże służbowe i zakwaterowanie osób biorących udział w przedsięwzięciu będącym przedmiotem projektu (do łącznej wysokości nie przekraczającej 30% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu): polecenie podróży służbowej, rozliczenie kosztów podróży służbowej wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi zapłatę na rzecz odbywającego podróż służbową, umowa z wykonawcą usługi: przejazd oraz/lub zakwaterowanie, w przypadku przelotu bądź przejazdu pociągiem/autobusem osób uczestniczących w targach/wystawach/misjach gospodarczych należy załączyć kserokopię biletów lotniczych/kolejowych/autobusowych

3 w przypadku, gdy osoby uczestniczące nie są pracownikami beneficjenta, należy przedstawić dokumenty potwierdzające ich relacje z podmiotem realizującym projekt; W przypadku imprez targowo-wystawienniczych zakwaterowanie obejmuje okres nie dłuższy niż dwa dni przed rozpoczęciem i dwa dni po zakończeniu danej imprezy. Uwaga: Koszty podróży służbowej (zakwaterowanie, transport przy użyciu samochodu prywatnego, diety) ponoszone muszą być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236 z 30 grudnia 2002, poz z póź. zm) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236 z 30 grudnia 2002, poz z póź. zm), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 z 26 marca 2002, poz. 271). W przypadku rozliczania kosztów (przy użyciu samochodu służbowego) należy dołączyć: kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu, faktury VAT za paliwo (uwaga: na fakturze musi być wpisany przez wystawcę faktury numer rejestracyjny samochodu), informację o średnim zużyciu paliwa przez samochód, którym odbywa się podróż służbową, karta drogowa lub kalkulacja przebytych kilometrów. Wydatek poniesiony na zakup paliwa może zostać uznany za kwalifikowany maksymalnie w wysokości wynikającej z iloczynu przejechanych kilometrów, średniego zużycia paliwa oraz ceny paliwa wynikającej z przedłożonych faktur. 5. Wydatki związane z opłatami wizowymi, koszty związane z odprawami celnymi oraz koszty ubezpieczeń (osób biorących udział w przedsięwzięciu będącym przedmiotem projektu oraz eksponatów): potwierdzenie uzyskania wizy, dowód zapłaty za wizę ², polisa ubezpieczeniowa, dowód zapłaty za ubezpieczenie ².

4 6. Wydatki na wynajem powierzchni targowo-wystawienniczej i/lub siedziby: targów, imprezy wystawienniczej lub innego przedsięwzięcia promocyjnego (w zależności od charakteru projektu): umowa lub zlecenie wynajmu powierzchni, faktura za wynajem powierzchni ¹, dowód zapłaty faktury ², dokumentacja zdjęciowa przedstawiająca powierzchnię wynajmowaną, w przypadku, gdy Beneficjent posiada wynajętą powierzchnię wspólnie z inną firmą/lub obok innej firmy (bez ścianek oddzielających podmioty gospodarcze) z załączonych dokumentów musi wynikać, iż na powierzchni, o której refundację kosztów ubiega się projektodawca, wystawiał się tylko wnioskujący. Wynajmowana powierzchnia powinna być oznakowana zgodnie z zasadami promocji projektu, opisanymi w punkcie III (Promocja projektu). 7. Wydatki na wpis do katalogu targowego: zamówienie/umowa/formularz zgłoszeniowy faktura za dokonany wpis ¹, dowód zapłaty faktury ², jeden oryginalny egzemplarz katalogu targowego, zawierający informację (wpis) o udziale Beneficjenta w imprezie targowo wystawienniczej. 8. Wydatki na opłaty rejestracyjne: karta zgłoszenia udziału w imprezie targowo wystawienniczej, faktura za dokonane opłaty rejestracyjne ¹, dowód zapłaty faktury ², 9. Wydatki na zakup usług związanych z opracowaniem i/lub wykonaniem projektu aranżacji stoiska oraz opracowaniem i/lub wykonaniem projektu aranżacji siedziby targów, imprezy targowo-wystawienniczej lub innego przedsięwzięcia promocyjnego (w zależności od charakteru projektu): dokumentacja fotograficzna, na której musi znajdować się stoisko wystawiennicze, siedziba targów, impreza wystawiennicza lub inne przedsięwzięcie promocyjne (w zależności od charakteru projektu) oznakowane zgodnie z zasadami promocji projektu, opisanymi w punkcie III (Promocja projektu). 10. Wydatki na zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska/targów/imprez wystawienniczych/innych imprez promocyjnych (w zależności od charakteru projektu): dokumentacja fotograficzna stoiska targowego, na której musi znajdować się stoisko wystawiennicze oznakowane zgodnie z zasadami promocji projektu, opisanymi w punkcie III (Promocja projektu).

5 11. Wydatki na zakup usług tłumaczeń: umowa z wykonawcą lub zlecenie wykonania usługi, Tłumaczenia muszą być dokonane przez osobę do tego upoważnioną. 12. Wydatki na zakup usług związanych z opracowaniem oraz wytworzeniem materiałów promocyjnych/instrumentów promocyjnych dotyczy materiałów promujących ofertę Wnioskodawcy i/lub województwo podkarpackie w okresie niezbędnym do realizacji projektu np.: ulotki, foldery, gadżety promocyjne, płyty CD/DVD z nagraną prezentacją firmy, itp. oraz wydatki na zakup/wynajem nośników reklamowych/kanałów promocyjnych: powierzchni reklamowych, czasu antenowego, miejsca na witrynie/serwisie internetowym, powierzchni prasowych, linków sponsorowanych, itp. dotyczy materiałów promujących ofertę Wnioskodawcy i/lub województwo podkarpackie w okresie niezbędnym do realizacji projektu oryginały informacji umieszczonych w prasie wraz z podaniem tytułu i numeru czasopisma oraz daty jego publikacji, wydruk ze strony internetowej wraz z podaniem nazwy strony www oraz daty publikacji, nośniki magnetyczne (płyty CD, DVD, kasety) w przypadku spotów reklamowych albo innych form promocji w radiu lub telewizji, w przypadku wniosku o płatność pośrednią należy dołączyć próbki materiałów promocyjnych po jednym oryginalnym egzemplarzu, natomiast w przypadku wniosku o płatność końcową należy załączyć dokumentację zdjęciową materiałów promocyjnych. Materiały reklamowe powinny być oznakowane zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji(brak trwałego oznaczenia może być przyczyną uznania wydatków za niekawalifikowalne), umowa lub zlecenie wynajmu sali (np. w celu zorganizowania konferencji prasowej, spotkania informacyjno promocyjnego, itp.), faktura za wynajem sali ¹, faktura za organizację konferencji prasowej ¹, dowód zapłaty faktury ², dokumentacja zdjęciowa potwierdzająca odbycie konferencji prasowej, spotkania informacyjno promocyjnego, harmonogram i zakres tematyczny konferencji prasowej, spotkania informacyjno promocyjnego, lista organizatorów ze strony Beneficjenta oraz lista uczestników konferencji prasowej, spotkania informacyjno promocyjnego. 13. Wydatki poniesione na zakup usług związanych z kolportażem i dystrybucją materiałów promocyjnych: roznoszenie ulotek, rozklejanie plakatów, montowanie bilbordów, mailing, kolportaż bezpośredni, itp. dotyczy materiałów promujących ofertę Wnioskodawcy i/lub województwo podkarpackie w okresie niezbędnym do realizacji projektu:

6 dowód zapłaty za wykonaną usługę ² 14. Wydatki poniesione na zakup biletów wstępu na imprezy targowowystawiennicze wyłącznie dla osób biorących udział w misjach gospodarczych powiązanych ze zwiedzaniem targów/imprez wystawienniczych: faktura za zakup ¹, dowód zapłaty faktury ², kserokopia biletów wstępu na targi lub wystawy. 15. Wydatki poniesione na wynajem elementów zabudowy: stoiska wystawowego i/lub siedziby: targów, imprezy wystawienniczej lub innego przedsięwzięcia promocyjnego ( w zależności od charakteru projektu): dowód zapłaty za wykonaną usługę ². 16. Wydatki związane z zakupem usług polegających na obsłudze cateringowej dotyczy typów projektów: Udział przedsiębiorców w misjach gospodarczych za granicą oraz Realizacja kampanii promocyjnych województwa podkarpackiego : dowód zapłaty za wykonaną usługę ². 17. Wydatki związane zakupem usług zorganizowania misji gospodarczej: dowód zapłaty za wykonaną usługę ² dokumentacja zdjęciowa potwierdzająca odbycie spotkania/misji, harmonogram i zakres tematyczny spotkania/misji, lista organizatorów ze strony Beneficjenta oraz lista uczestników spotkania/misji. Przypis nr 1 Wzór opisu faktury/dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej: Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną, zgodnie z zapisami Instrukcji do wniosku Beneficjenta o płatność kserokopie oryginałów faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej na odwrocie powinny zawierać opis (który jest kopią opisu widniejącego na oryginale faktury), posiadający co najmniej: a) Numer umowy o dofinansowanie projektu, b) Nazwę projektu, c) Opis związku wydatku z projektem należy zaznaczyć w opisie faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, do której kategorii kosztu przedstawionej w części D.3 wniosku o dofinansowanie projektu

7 (zaleca się podział na kwotę netto i VAT) odnosi się wydatek opisany fakturą/innym dokumentem o równoważnej wartości dowodowej. W przypadku, gdy wydatek mieści się w kilku kategoriach ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu, wówczas należy dokonać podziału kwotowego wydatku z przyporządkowaniem do właściwych kategorii: - jeżeli wydatki ujęte na fakturze mają różne stawki VAT należy je wyodrębnić i pogrupować według stawek podając w opisie ich nazwę, ilość i wartość oraz sumę, - w przypadku, gdy nie wszystkie pozycje faktury są kwalifikowane w projekcie, należy na odwrocie wyszczególnić te pozycje, które beneficjent przedkłada do rozliczenia, podając ich nazwę, ilość i wartość (oraz zaznaczyć na kopii faktury), - jeżeli wydatki ujęte na fakturze dotyczą różnych projektów w opisie faktury należy wyszczególnić wszystkie zakupione artykuły, ich ilość i wartość oraz przypisać je do właściwych projektów (a na kopii faktury należy zakreślić pozycje, które dotyczą wniosku o płatność), - jeżeli wydatki na fakturze zostały ujęte w sposób ogólny, w opisie faktury należy wyszczególnić wszystkie koszty składające się na kategorię ogólną. Ponadto w opisie faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej należy zamieścić zapis: Wydatek jest kwalifikowalny w wysokości. PLN. d) Informację o poprawności formalnej, rachunkowej i merytorycznej, e) Opis faktury w zakresie stosowania ustawy PZP. Na fakturze należy zamieścić adnotację, np.: Wydatki wykazane na fakturze są poniesione zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z r. Nr poz. ) na podstawie art... ust./pkt - podany art. będzie wskazywał na zastosowany tryb np. przetarg nieograniczony lub na powód wyłączenia przepisów ustawy. W odniesieniu do zamówień i do beneficjentów, do których nie mają zastosowania przepisy Prawo zamówień publicznych beneficjent zobowiązany jest opisać fakturę w sposób następujący: Wydatki zostały poniesione w ramach realizacji zamówień udzielonych zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych. W uzasadnionych przypadkach, gdy nie ma możliwości opisania oryginału faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej na odwrocie, dopuszcza się możliwość umieszczenia powyższego opisu na oddzielnej kartce stanowiącej załącznik do faktury (spięty lub przyklejony do faktury). W takim przypadku opis na odwrocie faktury powinien zawierać przynajmniej: - numer umowy, - nazwę projektu, - adnotację, że szczegółowy opis znajduje się w załączniku. Załącznik powinien być podpisany przez upoważnione osoby ze strony beneficjenta. Z opisu załącznika powinno również wynikać jakiej faktury dotyczy. Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną. Prawidłowo potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia to podpis na każdej stronie np. z zapisem potwierdzam za zgodność z oryginałem / zgodnie z oryginałem lub podpis na

8 pierwszej stronie z zapisem potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony do strony. dokument powinien mieć ponumerowane strony i być spięty, tak aby nie ulegało wątpliwości, co jest potwierdzane za zgodność z oryginałem. UWAGA! Istnieje obowiązek nadawania oryginałom faktur/innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej oznaczenia informującego o Programie i Funduszu, z którego finansowane są wydatki. W związku z tym faktury/inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej powinny być opatrzone adnotacją: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata ", w przypadku projektów współfinansowanych dodatkowo z budżetu Państwa lub budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego, do powyższego opisu należy odpowiednio dodać: oraz z budżetu Państwa" (w przypadku współfinansowania ze środków dotacji celowej) oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego. Adnotacja ta powinna być umieszczona na pierwszej stronie oryginału faktury (przed jej skopiowaniem). Zapis ten może występować również w formie pieczęci. Na pierwszej stronie oryginału faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, należy zamieścić informację identyfikującą wniosek o płatność, w którym wykazano wydatek do rozliczenia. W związku z tym faktury/inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, powinny być opatrzone adnotacją: Ujęto we wniosku o płatność za okres od do (data tożsama z datą w pkt. 1 wniosku beneficjenta o płatność). Dodatkowo na pierwszej stronie oryginału faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej należy zamieścić numer wpisany w prawym górnym rogu dokumentu, zgodny z liczbą porządkową poszczególnych pozycji ujętych w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem o płatność (pkt 15 wniosku). W sytuacji, gdy faktura/inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej została zapłacona gotówką, potwierdzeniem zapłaty jest umieszczona na niej klauzula zapłacono gotówką opatrzona podpisem osoby przyjmującej zapłatę (wystawcy/sprzedawcy) oraz dołączona kopia raportu kasowego lub potwierdzenie wystawcy faktury, iż otrzymał środki. W przypadku zapłaty za fakturę transzami do refundacji należy przedstawić fakturę w całości zapłaconą. Dokument, który nie został w całości opłacony nie może być umieszczony we wniosku o płatność. W przypadku otrzymania faktury pro forma i dokonania zapłaty na podstawie tejże faktury, a następnie otrzymania zwykłej faktury VAT, we wniosku o płatność w tabeli 15, należy wykazać tylko i wyłącznie zwykłą fakturę VAT, natomiast fakturę pro forma, należy dołączyć do zwykłej faktury jako jej załącznik. Sposób rozliczania faktur/dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wystawionych w walutach obcych: a) W przypadku rozliczania faktur/dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wystawionych w walutach obcych należy stosować przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.), tj. art. 30 ust. 2: Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich

9 przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie: - faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, - średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji. b) Na fakturach/dokumentach księgowych o równoważnej wartości dowodowej należy umieścić: - kurs waluty po jakim zostały zaksięgowane jako koszt w PLN (z podaniem daty i numeru tabeli NBP), - kurs waluty po jakim została dokonana płatność oraz jego datę, - równowartość faktury w PLN przeliczoną według powyższych kursów. Kwalifikowanym jest wydatek faktycznie poniesiony, jako zapłata za fakturę wyrażoną w walucie obcej, przeliczoną na PLN.. Beneficjenci są zobowiązani dołączyć do faktur/dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wystawionych w walucie obcej fakturę wewnętrzną lub notę księgową sporządzoną w celu dokonania zapisu księgowego. Beneficjenci są zobowiązani dołączyć do faktur/dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wystawionych w walucie obcej poniższe dokumenty: - wyciąg z polityki rachunkowości przyjętej przez beneficjenta w części dotyczącej metody zapłaty zobowiązań w walutach obcych lub oświadczenie o przyjętym przez beneficjenta sposobie wyceny operacji w walutach obcych (w przypadku gdy beneficjent nie prowadzi pełnej księgowości), - wyciąg z ewidencji księgowej beneficjenta dokumentujący sposób zaksięgowania obciążenia rachunku bankowego z tytułu zapłaty za fakturę w walucie obcej (jeśli beneficjent prowadzi pełną księgowość). Faktury i inne równoważne dowody księgowe wystawione w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język polski i potwierdzone przez osobę upoważnioną do dokonywania tłumaczeń. Przypis nr 2 Dowody zapłaty powinny być opisane w sposób umożliwiający ich powiązanie z dokumentem źródłowym. Jako dowody zapłaty można przedstawić poświadczone za zgodność z oryginałem kopie: wyciągów z rachunku bankowego beneficjenta przedstawiające dokonane operacje bankowe potwierdzające poniesienie wydatków za okres, którego dotyczy wniosek o płatność lub kopię raportów kasowych w przypadku zapłaty gotówką Wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta powinien zawierać: - nazwę beneficjenta - nr rachunku bankowego beneficjenta, - nazwę dostawcy/wykonawcy (w przypadku wynagrodzeń imię i nazwisko pracownika/zleceniobiorcy), - nr faktury/rachunku (w przypadku wynagrodzeń nr listy płac), - kwotę przelewu.

10 W sytuacji, gdy wyciąg z rachunku bankowego nie zawiera powyższych danych, beneficjent zobowiązany jest dołączyć do wyciągu inny dokument zawierający brakujące dane i potwierdzający dokonanie płatności, np. kopię przelewu bankowego, potwierdzenie realizacji transakcji (w przypadku dokonywania płatności w formie elektronicznej np. w systemie HOME-BANKING), itp.. Jeżeli przelew nie jest przedstawiony w postaci wydruku komputerowego, lecz na blankiecie polecenia przelewu, wówczas dołączona kopia przelewu powinna zawierać potwierdzenie przyjęcia do realizacji przez bank. Zgodność z oryginałem kopii dokumentu poświadczana jest przez umieszczenie np. słów za zgodność z oryginałem / zgodnie z oryginałem, i odręcznego podpisu osoby z pionu finansowego (np. główny księgowy) lub innej osoby upoważnionej pisemnie przez beneficjenta, wraz z podaniem pełnionej funkcji/stanowiska służbowego w instytucji składającej wniosek (np. pieczątka). Na wyciągu z rachunku bankowego należy zaznaczyć pozycję, która odnosi się do konkretnej faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej. W przypadku, gdy przelew obejmuje zapłatę nie tylko za fakturę przedstawiającą wydatki kwalifikowalne, ale także inne faktury/rachunki nie związane z projektem, wówczas w dolnej części wyciągu należy umieścić zapis: W kwocie. znajduje się kwota. stanowiąca wydatek kwalifikowany w ramach projektu. W sytuacji, gdy fakturę/inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej zapłacono gotówką, potwierdzeniem zapłaty jest dołączona kopia raportu kasowego lub potwierdzenie wystawcy faktury, iż otrzymał środki. III. PROMOCJA PROJEKTU. Zaplanowane przez beneficjenta działania dotyczące informacji i promocji muszą być realizowane zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz wniosku o dofinansowanie. Beneficjent projektu ma obowiązek informowania opinii publicznej o uzyskaniu wsparcia z funduszy europejskich, zgodnie z artykułem 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. określającym przepisy wykonawcze do Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 odnośnie obowiązków informacyjnych i komunikacyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie. Wszelkie materiały informacyjne i promocyjne dotyczące projektów realizowanych w ramach udziału w targach/wystawach lub misjach gospodarczych powinny być zgodne z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji, dostępnymi na stronie W przypadku udziału w targach/wystawach/misjach gospodarczych muszą być bezwzględnie oznakowane: wynajęta powierzchnia wystawiennicza, materiały reklamowe oraz informacyjno - promocyjne, materiały multimedialne, broszury i ulotki informacyjne, strony internetowe zawierające informację o projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , przedsięwzięcia promocyjne, np. konferencje prasowe, informacje prasowe, spotkania informacyjno-promocyjne.

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1 INSTRUKCJA wypełniania Wniosku o płatność w ramach osi priorytetowej 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartej w programie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:...

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:... Załącznik nr 8.2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zespół Własności Przemysłowej Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2010 1 z 15 Szanowni Państwo, Prezentujemy piąty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010

Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010 1. Warunki ogólne,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

w pkt. 6.3 Podrozdział 3 Transgraniczność jako podstawowy wyznacznik kwalifikowalności projektu. W Wytycznych określono główne zasady kwalifikowania

w pkt. 6.3 Podrozdział 3 Transgraniczność jako podstawowy wyznacznik kwalifikowalności projektu. W Wytycznych określono główne zasady kwalifikowania ZASADY REALIZACJI I ROZLICZANIA MIKROPROJEKTÓW Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia POWT RCz RP 2007 2013 2013 Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia Zatwierdzenie mikroprojektu

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Zasady przyznawania i rozliczania dotacji 1 Warunki ogólne, przeznaczenie dotacji 1. Wszelkie środki pochodzące z dotacji Ministra Edukacji Narodowej mogą być użyte wyłącznie zgodnie z umową wsparcia lub

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie REALIZACJA I ROZLICZANIE OPERACJI OŚ PRIORYTETOWA 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW. rola w procesie wdrażania programu PL15. w ramach NMF 2009-2014

Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW. rola w procesie wdrażania programu PL15. w ramach NMF 2009-2014 Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW rola w procesie wdrażania programu PL15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną w tym przeciwdziałanie handlowi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji

Ogólne warunki umowy dotacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej 1. Warunki ogólne, przeznaczenie dotacji Ogólne warunki umowy dotacji 1.1. Wszelkie środki pochodzące z dotacji MSZ mogą być użyte wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach badawczo-rozwojowych. Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania kosztów Katalog

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i weryfikacja płatności Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW. rola w procesie wdrażania programu PL15. w ramach NMF 2009-2014

Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSW. rola w procesie wdrażania programu PL15. w ramach NMF 2009-2014 Centrum Obsługi Projektów rola w procesie wdrażania programu PL15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.5.2. POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Poddziałanie 6.5.2. POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Poddziałanie 6.5.2. POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Przedsiębiorcy biorący udział w branżowym programie promocji branży kosmetycznej, mogą ubiegać się o zwrot 75% kosztów kwalifikowalnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Sprawozdanie z wykonania

Bardziej szczegółowo

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt.

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 2 marca 2011 r.) UWAGI OGÓLNE: Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Źródła finansowania projektów systemowych. Kwalifikowalność wydatków w ramach POKL. Zasady konstruowania budżetu projektu. Metodologia wyliczania kosztów pośrednich. Rozliczanie, sprawozdawczość, promocja

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania informacyjnego dla konkursu nr 8/POKL/8.1.1/2009, które odbyło się w dniu 22 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo