Niniejsza informacja ma na celu zapoznanie wnioskodawców z zasadami korzystania ze wsparcia w ramach działania 1.4 Schemat B rodzaje projektów:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejsza informacja ma na celu zapoznanie wnioskodawców z zasadami korzystania ze wsparcia w ramach działania 1.4 Schemat B rodzaje projektów:"

Transkrypt

1 INFORMACJA dla Wnioskodawców działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat B Projekty pozainwestycyjne Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata konkursu ogłoszonego 31 stycznia 2011 r., Niniejsza informacja ma na celu zapoznanie wnioskodawców z zasadami korzystania ze wsparcia w ramach działania 1.4 Schemat B rodzaje projektów: lub lub lub udział wystawcy w imprezach targowo wystawienniczych organizowanych poza granicami kraju, udział wystawcy w krajowych imprezach targowo - wystawienniczych o charakterze międzynarodowym (przynajmniej jeden z wystawców z zagranicy) udział przedsiębiorców w misjach gospodarczych za granicą. realizacja kampanii promocyjnej województwa podkarpackiego I. PRAWIDŁOWA REALIZACJA PROJEKTU. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację projektu oraz osiągnięcie celów i wskaźników projektu (produktu i rezultatu) zakładanych we wniosku o dofinansowanie. Beneficjent podczas realizacji projektu powinien przestrzegać oraz stosować się do wszystkich zapisów Umowy/Decyzji o dofinansowanie projektu, która reguluje jego prawa i obowiązki. Beneficjent realizujący projekt polegający na udziale w targach/wystawach/misjach gospodarczych, powinien pamiętać o należytym dokumentowaniu ponoszonych wydatków w ramach realizowanego przedsięwzięcia. W celu uniknięcia nieprawidłowego wydatkowania środków przez beneficjentów, a także uznawania wydatków poniesionych przez beneficjenta za niekwalifikowalne na etapie wniosku o płatność lub podczas przeprowadzania kontroli, Instytucja Zarządzająca Programem określiła w punkcie II dokumenty, które będą akceptowane na etapie rozliczania przez beneficjenta projektu.

2 II. DOKUMENTY AKCEPTOWANE PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ PROGRAMEM NA ETAPIE ROZLICZENIA PROJEKTU. 1. Wydatki na wynajem sprzętu dla potrzeb projektu w okresie, w którym jest on niezbędny do jego realizacji: zlecenie wynajmu sprzętu, faktura za wynajem ¹, dowód zapłaty faktury ². 2. Koszty amortyzacji środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych 3 wykorzystywanych do realizacji projektu przez okres w którym są one niezbędne do realizacji projektu: polecenie księgowania potwierdzające wysokość odpisu amortyzacyjnego, tabelę amortyzacyjną wraz z wyliczeniem kosztu kwalifikowanego objętego danym wnioskiem o płatność (zgodnie z zasadami rachunkowości), oświadczenie beneficjenta, że dany środek trwały nie został zakupiony z udziałem środków dotacji krajowej, ani wspólnotowej w ciągu 7 lat poprzedzających datę zakupu środka trwałego na potrzeby projektu. Kwalifikowana wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji danego projektu. Przypis nr 3 Należy pamiętać, iż zgodnie z Podręcznikiem kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata w ramach działania 1.4 schemat B wydatki na zakup lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są wydatkami niekwalifikowanymi. 3. Wydatki na transport materiałów i sprzętu do obsługi projektu oraz materiałów będących przedmiotem ekspozycji: umowa z wykonawcą usługi, faktura za wykonaną usługę 1, dowód zapłaty faktury 2 dokumentacja fotograficzna miejsca docelowego (np. główne wejście lub miejsce charakterystyczne dla danej imprezy targowo wystawienniczej) 4. Wydatki na podróże służbowe i zakwaterowanie osób biorących udział w przedsięwzięciu będącym przedmiotem projektu (do łącznej wysokości nie przekraczającej 30% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu): polecenie podróży służbowej, rozliczenie kosztów podróży służbowej wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi zapłatę na rzecz odbywającego podróż służbową, umowa z wykonawcą usługi: przejazd oraz/lub zakwaterowanie, w przypadku przelotu bądź przejazdu pociągiem/autobusem osób uczestniczących w targach/wystawach/misjach gospodarczych należy załączyć kserokopię biletów lotniczych/kolejowych/autobusowych

3 w przypadku, gdy osoby uczestniczące nie są pracownikami beneficjenta, należy przedstawić dokumenty potwierdzające ich relacje z podmiotem realizującym projekt; W przypadku imprez targowo-wystawienniczych zakwaterowanie obejmuje okres nie dłuższy niż dwa dni przed rozpoczęciem i dwa dni po zakończeniu danej imprezy. Uwaga: Koszty podróży służbowej (zakwaterowanie, transport przy użyciu samochodu prywatnego, diety) ponoszone muszą być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236 z 30 grudnia 2002, poz z póź. zm) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236 z 30 grudnia 2002, poz z póź. zm), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 z 26 marca 2002, poz. 271). W przypadku rozliczania kosztów (przy użyciu samochodu służbowego) należy dołączyć: kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu, faktury VAT za paliwo (uwaga: na fakturze musi być wpisany przez wystawcę faktury numer rejestracyjny samochodu), informację o średnim zużyciu paliwa przez samochód, którym odbywa się podróż służbową, karta drogowa lub kalkulacja przebytych kilometrów. Wydatek poniesiony na zakup paliwa może zostać uznany za kwalifikowany maksymalnie w wysokości wynikającej z iloczynu przejechanych kilometrów, średniego zużycia paliwa oraz ceny paliwa wynikającej z przedłożonych faktur. 5. Wydatki związane z opłatami wizowymi, koszty związane z odprawami celnymi oraz koszty ubezpieczeń (osób biorących udział w przedsięwzięciu będącym przedmiotem projektu oraz eksponatów): potwierdzenie uzyskania wizy, dowód zapłaty za wizę ², polisa ubezpieczeniowa, dowód zapłaty za ubezpieczenie ².

4 6. Wydatki na wynajem powierzchni targowo-wystawienniczej i/lub siedziby: targów, imprezy wystawienniczej lub innego przedsięwzięcia promocyjnego (w zależności od charakteru projektu): umowa lub zlecenie wynajmu powierzchni, faktura za wynajem powierzchni ¹, dowód zapłaty faktury ², dokumentacja zdjęciowa przedstawiająca powierzchnię wynajmowaną, w przypadku, gdy Beneficjent posiada wynajętą powierzchnię wspólnie z inną firmą/lub obok innej firmy (bez ścianek oddzielających podmioty gospodarcze) z załączonych dokumentów musi wynikać, iż na powierzchni, o której refundację kosztów ubiega się projektodawca, wystawiał się tylko wnioskujący. Wynajmowana powierzchnia powinna być oznakowana zgodnie z zasadami promocji projektu, opisanymi w punkcie III (Promocja projektu). 7. Wydatki na wpis do katalogu targowego: zamówienie/umowa/formularz zgłoszeniowy faktura za dokonany wpis ¹, dowód zapłaty faktury ², jeden oryginalny egzemplarz katalogu targowego, zawierający informację (wpis) o udziale Beneficjenta w imprezie targowo wystawienniczej. 8. Wydatki na opłaty rejestracyjne: karta zgłoszenia udziału w imprezie targowo wystawienniczej, faktura za dokonane opłaty rejestracyjne ¹, dowód zapłaty faktury ², 9. Wydatki na zakup usług związanych z opracowaniem i/lub wykonaniem projektu aranżacji stoiska oraz opracowaniem i/lub wykonaniem projektu aranżacji siedziby targów, imprezy targowo-wystawienniczej lub innego przedsięwzięcia promocyjnego (w zależności od charakteru projektu): dokumentacja fotograficzna, na której musi znajdować się stoisko wystawiennicze, siedziba targów, impreza wystawiennicza lub inne przedsięwzięcie promocyjne (w zależności od charakteru projektu) oznakowane zgodnie z zasadami promocji projektu, opisanymi w punkcie III (Promocja projektu). 10. Wydatki na zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska/targów/imprez wystawienniczych/innych imprez promocyjnych (w zależności od charakteru projektu): dokumentacja fotograficzna stoiska targowego, na której musi znajdować się stoisko wystawiennicze oznakowane zgodnie z zasadami promocji projektu, opisanymi w punkcie III (Promocja projektu).

5 11. Wydatki na zakup usług tłumaczeń: umowa z wykonawcą lub zlecenie wykonania usługi, Tłumaczenia muszą być dokonane przez osobę do tego upoważnioną. 12. Wydatki na zakup usług związanych z opracowaniem oraz wytworzeniem materiałów promocyjnych/instrumentów promocyjnych dotyczy materiałów promujących ofertę Wnioskodawcy i/lub województwo podkarpackie w okresie niezbędnym do realizacji projektu np.: ulotki, foldery, gadżety promocyjne, płyty CD/DVD z nagraną prezentacją firmy, itp. oraz wydatki na zakup/wynajem nośników reklamowych/kanałów promocyjnych: powierzchni reklamowych, czasu antenowego, miejsca na witrynie/serwisie internetowym, powierzchni prasowych, linków sponsorowanych, itp. dotyczy materiałów promujących ofertę Wnioskodawcy i/lub województwo podkarpackie w okresie niezbędnym do realizacji projektu oryginały informacji umieszczonych w prasie wraz z podaniem tytułu i numeru czasopisma oraz daty jego publikacji, wydruk ze strony internetowej wraz z podaniem nazwy strony www oraz daty publikacji, nośniki magnetyczne (płyty CD, DVD, kasety) w przypadku spotów reklamowych albo innych form promocji w radiu lub telewizji, w przypadku wniosku o płatność pośrednią należy dołączyć próbki materiałów promocyjnych po jednym oryginalnym egzemplarzu, natomiast w przypadku wniosku o płatność końcową należy załączyć dokumentację zdjęciową materiałów promocyjnych. Materiały reklamowe powinny być oznakowane zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji(brak trwałego oznaczenia może być przyczyną uznania wydatków za niekawalifikowalne), umowa lub zlecenie wynajmu sali (np. w celu zorganizowania konferencji prasowej, spotkania informacyjno promocyjnego, itp.), faktura za wynajem sali ¹, faktura za organizację konferencji prasowej ¹, dowód zapłaty faktury ², dokumentacja zdjęciowa potwierdzająca odbycie konferencji prasowej, spotkania informacyjno promocyjnego, harmonogram i zakres tematyczny konferencji prasowej, spotkania informacyjno promocyjnego, lista organizatorów ze strony Beneficjenta oraz lista uczestników konferencji prasowej, spotkania informacyjno promocyjnego. 13. Wydatki poniesione na zakup usług związanych z kolportażem i dystrybucją materiałów promocyjnych: roznoszenie ulotek, rozklejanie plakatów, montowanie bilbordów, mailing, kolportaż bezpośredni, itp. dotyczy materiałów promujących ofertę Wnioskodawcy i/lub województwo podkarpackie w okresie niezbędnym do realizacji projektu:

6 dowód zapłaty za wykonaną usługę ² 14. Wydatki poniesione na zakup biletów wstępu na imprezy targowowystawiennicze wyłącznie dla osób biorących udział w misjach gospodarczych powiązanych ze zwiedzaniem targów/imprez wystawienniczych: faktura za zakup ¹, dowód zapłaty faktury ², kserokopia biletów wstępu na targi lub wystawy. 15. Wydatki poniesione na wynajem elementów zabudowy: stoiska wystawowego i/lub siedziby: targów, imprezy wystawienniczej lub innego przedsięwzięcia promocyjnego ( w zależności od charakteru projektu): dowód zapłaty za wykonaną usługę ². 16. Wydatki związane z zakupem usług polegających na obsłudze cateringowej dotyczy typów projektów: Udział przedsiębiorców w misjach gospodarczych za granicą oraz Realizacja kampanii promocyjnych województwa podkarpackiego : dowód zapłaty za wykonaną usługę ². 17. Wydatki związane zakupem usług zorganizowania misji gospodarczej: dowód zapłaty za wykonaną usługę ² dokumentacja zdjęciowa potwierdzająca odbycie spotkania/misji, harmonogram i zakres tematyczny spotkania/misji, lista organizatorów ze strony Beneficjenta oraz lista uczestników spotkania/misji. Przypis nr 1 Wzór opisu faktury/dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej: Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną, zgodnie z zapisami Instrukcji do wniosku Beneficjenta o płatność kserokopie oryginałów faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej na odwrocie powinny zawierać opis (który jest kopią opisu widniejącego na oryginale faktury), posiadający co najmniej: a) Numer umowy o dofinansowanie projektu, b) Nazwę projektu, c) Opis związku wydatku z projektem należy zaznaczyć w opisie faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, do której kategorii kosztu przedstawionej w części D.3 wniosku o dofinansowanie projektu

7 (zaleca się podział na kwotę netto i VAT) odnosi się wydatek opisany fakturą/innym dokumentem o równoważnej wartości dowodowej. W przypadku, gdy wydatek mieści się w kilku kategoriach ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu, wówczas należy dokonać podziału kwotowego wydatku z przyporządkowaniem do właściwych kategorii: - jeżeli wydatki ujęte na fakturze mają różne stawki VAT należy je wyodrębnić i pogrupować według stawek podając w opisie ich nazwę, ilość i wartość oraz sumę, - w przypadku, gdy nie wszystkie pozycje faktury są kwalifikowane w projekcie, należy na odwrocie wyszczególnić te pozycje, które beneficjent przedkłada do rozliczenia, podając ich nazwę, ilość i wartość (oraz zaznaczyć na kopii faktury), - jeżeli wydatki ujęte na fakturze dotyczą różnych projektów w opisie faktury należy wyszczególnić wszystkie zakupione artykuły, ich ilość i wartość oraz przypisać je do właściwych projektów (a na kopii faktury należy zakreślić pozycje, które dotyczą wniosku o płatność), - jeżeli wydatki na fakturze zostały ujęte w sposób ogólny, w opisie faktury należy wyszczególnić wszystkie koszty składające się na kategorię ogólną. Ponadto w opisie faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej należy zamieścić zapis: Wydatek jest kwalifikowalny w wysokości. PLN. d) Informację o poprawności formalnej, rachunkowej i merytorycznej, e) Opis faktury w zakresie stosowania ustawy PZP. Na fakturze należy zamieścić adnotację, np.: Wydatki wykazane na fakturze są poniesione zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z r. Nr poz. ) na podstawie art... ust./pkt - podany art. będzie wskazywał na zastosowany tryb np. przetarg nieograniczony lub na powód wyłączenia przepisów ustawy. W odniesieniu do zamówień i do beneficjentów, do których nie mają zastosowania przepisy Prawo zamówień publicznych beneficjent zobowiązany jest opisać fakturę w sposób następujący: Wydatki zostały poniesione w ramach realizacji zamówień udzielonych zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych. W uzasadnionych przypadkach, gdy nie ma możliwości opisania oryginału faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej na odwrocie, dopuszcza się możliwość umieszczenia powyższego opisu na oddzielnej kartce stanowiącej załącznik do faktury (spięty lub przyklejony do faktury). W takim przypadku opis na odwrocie faktury powinien zawierać przynajmniej: - numer umowy, - nazwę projektu, - adnotację, że szczegółowy opis znajduje się w załączniku. Załącznik powinien być podpisany przez upoważnione osoby ze strony beneficjenta. Z opisu załącznika powinno również wynikać jakiej faktury dotyczy. Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną. Prawidłowo potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia to podpis na każdej stronie np. z zapisem potwierdzam za zgodność z oryginałem / zgodnie z oryginałem lub podpis na

8 pierwszej stronie z zapisem potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony do strony. dokument powinien mieć ponumerowane strony i być spięty, tak aby nie ulegało wątpliwości, co jest potwierdzane za zgodność z oryginałem. UWAGA! Istnieje obowiązek nadawania oryginałom faktur/innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej oznaczenia informującego o Programie i Funduszu, z którego finansowane są wydatki. W związku z tym faktury/inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej powinny być opatrzone adnotacją: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata ", w przypadku projektów współfinansowanych dodatkowo z budżetu Państwa lub budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego, do powyższego opisu należy odpowiednio dodać: oraz z budżetu Państwa" (w przypadku współfinansowania ze środków dotacji celowej) oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego. Adnotacja ta powinna być umieszczona na pierwszej stronie oryginału faktury (przed jej skopiowaniem). Zapis ten może występować również w formie pieczęci. Na pierwszej stronie oryginału faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, należy zamieścić informację identyfikującą wniosek o płatność, w którym wykazano wydatek do rozliczenia. W związku z tym faktury/inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, powinny być opatrzone adnotacją: Ujęto we wniosku o płatność za okres od do (data tożsama z datą w pkt. 1 wniosku beneficjenta o płatność). Dodatkowo na pierwszej stronie oryginału faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej należy zamieścić numer wpisany w prawym górnym rogu dokumentu, zgodny z liczbą porządkową poszczególnych pozycji ujętych w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem o płatność (pkt 15 wniosku). W sytuacji, gdy faktura/inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej została zapłacona gotówką, potwierdzeniem zapłaty jest umieszczona na niej klauzula zapłacono gotówką opatrzona podpisem osoby przyjmującej zapłatę (wystawcy/sprzedawcy) oraz dołączona kopia raportu kasowego lub potwierdzenie wystawcy faktury, iż otrzymał środki. W przypadku zapłaty za fakturę transzami do refundacji należy przedstawić fakturę w całości zapłaconą. Dokument, który nie został w całości opłacony nie może być umieszczony we wniosku o płatność. W przypadku otrzymania faktury pro forma i dokonania zapłaty na podstawie tejże faktury, a następnie otrzymania zwykłej faktury VAT, we wniosku o płatność w tabeli 15, należy wykazać tylko i wyłącznie zwykłą fakturę VAT, natomiast fakturę pro forma, należy dołączyć do zwykłej faktury jako jej załącznik. Sposób rozliczania faktur/dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wystawionych w walutach obcych: a) W przypadku rozliczania faktur/dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wystawionych w walutach obcych należy stosować przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.), tj. art. 30 ust. 2: Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich

9 przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie: - faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, - średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji. b) Na fakturach/dokumentach księgowych o równoważnej wartości dowodowej należy umieścić: - kurs waluty po jakim zostały zaksięgowane jako koszt w PLN (z podaniem daty i numeru tabeli NBP), - kurs waluty po jakim została dokonana płatność oraz jego datę, - równowartość faktury w PLN przeliczoną według powyższych kursów. Kwalifikowanym jest wydatek faktycznie poniesiony, jako zapłata za fakturę wyrażoną w walucie obcej, przeliczoną na PLN.. Beneficjenci są zobowiązani dołączyć do faktur/dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wystawionych w walucie obcej fakturę wewnętrzną lub notę księgową sporządzoną w celu dokonania zapisu księgowego. Beneficjenci są zobowiązani dołączyć do faktur/dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wystawionych w walucie obcej poniższe dokumenty: - wyciąg z polityki rachunkowości przyjętej przez beneficjenta w części dotyczącej metody zapłaty zobowiązań w walutach obcych lub oświadczenie o przyjętym przez beneficjenta sposobie wyceny operacji w walutach obcych (w przypadku gdy beneficjent nie prowadzi pełnej księgowości), - wyciąg z ewidencji księgowej beneficjenta dokumentujący sposób zaksięgowania obciążenia rachunku bankowego z tytułu zapłaty za fakturę w walucie obcej (jeśli beneficjent prowadzi pełną księgowość). Faktury i inne równoważne dowody księgowe wystawione w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język polski i potwierdzone przez osobę upoważnioną do dokonywania tłumaczeń. Przypis nr 2 Dowody zapłaty powinny być opisane w sposób umożliwiający ich powiązanie z dokumentem źródłowym. Jako dowody zapłaty można przedstawić poświadczone za zgodność z oryginałem kopie: wyciągów z rachunku bankowego beneficjenta przedstawiające dokonane operacje bankowe potwierdzające poniesienie wydatków za okres, którego dotyczy wniosek o płatność lub kopię raportów kasowych w przypadku zapłaty gotówką Wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta powinien zawierać: - nazwę beneficjenta - nr rachunku bankowego beneficjenta, - nazwę dostawcy/wykonawcy (w przypadku wynagrodzeń imię i nazwisko pracownika/zleceniobiorcy), - nr faktury/rachunku (w przypadku wynagrodzeń nr listy płac), - kwotę przelewu.

10 W sytuacji, gdy wyciąg z rachunku bankowego nie zawiera powyższych danych, beneficjent zobowiązany jest dołączyć do wyciągu inny dokument zawierający brakujące dane i potwierdzający dokonanie płatności, np. kopię przelewu bankowego, potwierdzenie realizacji transakcji (w przypadku dokonywania płatności w formie elektronicznej np. w systemie HOME-BANKING), itp.. Jeżeli przelew nie jest przedstawiony w postaci wydruku komputerowego, lecz na blankiecie polecenia przelewu, wówczas dołączona kopia przelewu powinna zawierać potwierdzenie przyjęcia do realizacji przez bank. Zgodność z oryginałem kopii dokumentu poświadczana jest przez umieszczenie np. słów za zgodność z oryginałem / zgodnie z oryginałem, i odręcznego podpisu osoby z pionu finansowego (np. główny księgowy) lub innej osoby upoważnionej pisemnie przez beneficjenta, wraz z podaniem pełnionej funkcji/stanowiska służbowego w instytucji składającej wniosek (np. pieczątka). Na wyciągu z rachunku bankowego należy zaznaczyć pozycję, która odnosi się do konkretnej faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej. W przypadku, gdy przelew obejmuje zapłatę nie tylko za fakturę przedstawiającą wydatki kwalifikowalne, ale także inne faktury/rachunki nie związane z projektem, wówczas w dolnej części wyciągu należy umieścić zapis: W kwocie. znajduje się kwota. stanowiąca wydatek kwalifikowany w ramach projektu. W sytuacji, gdy fakturę/inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej zapłacono gotówką, potwierdzeniem zapłaty jest dołączona kopia raportu kasowego lub potwierdzenie wystawcy faktury, iż otrzymał środki. III. PROMOCJA PROJEKTU. Zaplanowane przez beneficjenta działania dotyczące informacji i promocji muszą być realizowane zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz wniosku o dofinansowanie. Beneficjent projektu ma obowiązek informowania opinii publicznej o uzyskaniu wsparcia z funduszy europejskich, zgodnie z artykułem 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. określającym przepisy wykonawcze do Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 odnośnie obowiązków informacyjnych i komunikacyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie. Wszelkie materiały informacyjne i promocyjne dotyczące projektów realizowanych w ramach udziału w targach/wystawach lub misjach gospodarczych powinny być zgodne z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji, dostępnymi na stronie W przypadku udziału w targach/wystawach/misjach gospodarczych muszą być bezwzględnie oznakowane: wynajęta powierzchnia wystawiennicza, materiały reklamowe oraz informacyjno - promocyjne, materiały multimedialne, broszury i ulotki informacyjne, strony internetowe zawierające informację o projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , przedsięwzięcia promocyjne, np. konferencje prasowe, informacje prasowe, spotkania informacyjno-promocyjne.

udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo wystawienniczych organizowanych poza granicami kraju,

udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo wystawienniczych organizowanych poza granicami kraju, INFORMACJA dla beneficjentów działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat B Projekty pozainwestycyjne Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Pomocne definicje: a) Przedsiębiorcy podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności

Pomocne definicje: a) Przedsiębiorcy podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności INFORMACJA dla beneficjentów działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat B Projekty pozainwestycyjne Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (III nabór) CZĘŚĆ V: SYSTEM RAPORTOWANIA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (III nabór) CZĘŚĆ III: ZASADY DOKUMENTOWANIA WYDATKÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości Wniosek beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE Uwagi ogólne Beneficjenci Ostateczni są zobowiązani do składania wniosku o płatność

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad rozliczania projektu ramach FPPRTE - Przedsiębiorcy CZĘŚĆ IV: SYSTEM RAPORTOWANIA I PŁATNOŚCI PROJEKTU PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów podróży służbowych

Rozliczanie kosztów podróży służbowych Rozliczanie kosztów podróży służbowych w mikroprojektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów

Bardziej szczegółowo

Wniosek beneficjenta o płatność. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013

Wniosek beneficjenta o płatność. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 Wniosek beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ Załącznik nr 17 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ WEJŚCIA NA RYNEK PRACY! INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla beneficjentów ABC targów i misji gospodarczych Niniejsze Wytyczne... mają na celu zapoznanie beneficjentów z zasadami korzystania ze wsparcia w ramach Podziałania 1.2.1 oraz 1.2.2 - typ projektów

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL

Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL We wniosku o płatność beneficjent przedstawia zarówno postęp rzeczowy, jak i finansowy projektu. Opisując postęp rzeczowy

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Seminarium informacyjno-promocyjne dla Beneficjentów działania

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A BIELSKO - BIAŁA 4 sierpnia 2006r. PODSTAWY PRAWNE ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (IV nabór) CZĘŚĆ III: ZASADY DOKUMENTOWANIA WYDATKÓW Rzeszów, 2.03.2015 r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (II nabór) CZĘŚĆ III: ZASADY DOKUMENTOWANIA WYDATKÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym działanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Warszawa, grudzień 2012 r. ROZLICZANIE

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY OPIS FAKTURY/INNEGO DOKUMENTU KSIĘGOWEGO O ROWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ

PRZYKŁADOWY OPIS FAKTURY/INNEGO DOKUMENTU KSIĘGOWEGO O ROWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ PRZYKŁADOWY OPIS FAKTURY/INNEGO DOKUMENTU KSIĘGOWEGO O ROWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ przedstawianej we wniosku o płatnośd składanym w ramach Działania 1.4 Priorytetu 1 Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym Załącznik do Zarządzenia nr 6 /2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej rozliczania podróży służbowych pracowników i wyjazdów osób niebędących pracownikami Instytutu Fizyki

Bardziej szczegółowo

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych; Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze I OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 1. Podstawowe wsparcie pomostowe

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Warunkiem prawidłowej

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r.

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r. Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 6.3 PO KL 25.02.2011 r. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - lista płac

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Seminarium informacyjno-promocyjne dla Beneficjentów działania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja przeznaczona jest dla

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego NGO, JST CZĘŚĆ IV: SYSTEM RAPORTOWANIA I PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność 22-23.09.2014 Najczęściej popełniane błędy w dokumentacji załączanej do wniosku o płatność Błędy w dokumentacji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ROZLICZENIA KOSZTÓW ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA WRAZ Z OPISEM ZAŁĄCZNIKÓW

INSTRUKCJA DO ROZLICZENIA KOSZTÓW ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA WRAZ Z OPISEM ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 7.2 a WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE INSTRUKCJA DO ROZLICZENIA KOSZTÓW ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA WRAZ Z OPISEM ZAŁĄCZNIKÓW UWAGI OGÓLNE 1. Rozliczenie należy złożyć w jednym egzemplarzu w formie

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Łódź, 3 marca 2009 r. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

Refundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność

Refundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Refundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność Wniosek o płatność Wniosek o płatność dostarczany jest do Instytucji Pośredniczącej (UW): raz na kwartał w

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe Instrukcja wypełnienia Końcowego Raportu z realizacji projektu w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Wniosek o płatność w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ROZLICZENIA KOSZTÓW ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA WRAZ Z OPISEM ZAŁĄCZNIKÓW

INSTRUKCJA DO ROZLICZENIA KOSZTÓW ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA WRAZ Z OPISEM ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 7.2 a WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE INSTRUKCJA DO ROZLICZENIA KOSZTÓW ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA WRAZ Z OPISEM ZAŁĄCZNIKÓW UWAGI OGÓLNE 1. Rozliczenie należy złożyć w jednym egzemplarzu w formie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach realizowanych w ramach PO PC Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania kosztów

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli. Jeżeli koszty pośrednie rozliczane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKTAŻ na 2013 rok

INSTRUKTAŻ na 2013 rok INSTRUKTAŻ na 2013 rok Dotyczy: rozliczenia dotacji w dziedzinie Kultury Fizycznej Dzieci i Młodzieży oraz Bezpieczeństwa Publicznego (wraz z załączonymi kserokopiami rachunków/faktur, poleceń przelewu,

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zarządzanie finansami w projekcie UMOWY IVT, PLM, VETPRO 2012 SPIS TREŚCI: 1. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zarządzanie finansami w projekcie UMOWY IVT, PLM, VETPRO 2013 SPIS TREŚCI: 1. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania w Narodowym Instytucie Dziedzictwa RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe Ochrona zabytków archeologicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko:... telefon:... faks:... e-mail:...

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko:... telefon:... faks:... e-mail:... ZAŁĄCZNIK NR 13 DO UMOWY Wzór nr Z_1_8.4_KT II stanowiący załącznik do INSTRUKCJI WYKONAWCZEJ BGK WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1 1. Wniosek za okres do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2. DANE

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Kontrola projektów na miejscu w zakresie finansowo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH zasady i procedury 17 maja 2012 BUDŻET PROJEKTU STRUKTURA BUDŻETU PROJEKTU podział na kategorie i na działania w ramach kategorii KOSZTY PROJEKTU Całkowite -

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy!

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy! ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy! Wydatkowanie środków finansowych 1. Wydatkowanie środków odbywa się

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Zasady rozliczania środków finansowych w ramach PO IiŚ Narodowy Narodowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości projektu Remont wraz przebudową obiektu targowego w Andrychowie. I. Informacje wstępne

Zasady (polityka) rachunkowości projektu Remont wraz przebudową obiektu targowego w Andrychowie. I. Informacje wstępne Załącznik do Zarządzenia Nr 2445/13 Burmistrza Andrychowa z dnia 02 grudnia 2013 r. Zasady (polityka) rachunkowości projektu Remont wraz przebudową obiektu targowego w Andrychowie I. Informacje wstępne

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność końcową

Wniosek o płatność końcową Wniosek o płatność końcową w ramach otwartego naboru nr 9 wniosków o granty na projekty dotyczące wsparcia w zakresie przedsięwzięć związanych z turystyką w ramach projektu Wieloaspektowy Program rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT z wykonania Zadania w ramach. Programu Kultura Interwencje 2015 ze środków Narodowego Centrum Kultury. (nazwa zadania) w okresie od... do...

RAPORT z wykonania Zadania w ramach. Programu Kultura Interwencje 2015 ze środków Narodowego Centrum Kultury. (nazwa zadania) w okresie od... do... Nr umowy / 2015/KI Załącznik nr 4 do Umowy pieczęć Zleceniobiorcy wypełnia NCK RAPORT z wykonania Zadania w ramach Programu Kultura Interwencje 2015 ze Narodowego Centrum Kultury. (nazwa zadania) w okresie

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie wydatków pod względem formalno rachunkowym

Dokumentowanie wydatków pod względem formalno rachunkowym INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA Dokumentowanie wydatków pod względem formalno rachunkowym Monika Dunalewicz Agnieszka Żurawska Falenty, marzec 2012r.

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 Fundacja Fundusz współpracy : powołana w 1990 r. przez Skarb

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA DLA PROJEKTU FINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie, kontrola, raportowanie i rozliczenie projektów

Monitorowanie, kontrola, raportowanie i rozliczenie projektów Monitorowanie, kontrola, raportowanie i rozliczenie projektów realizowanych w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE NGO, JST (II nabór) CZĘŚĆ III: ZASADY DOKUMENTOWANIA WYDATKÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ROZLICZENIA KOSZTÓW ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA WRAZ Z OPISEM ZAŁĄCZNIKÓW

INSTRUKCJA DO ROZLICZENIA KOSZTÓW ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA WRAZ Z OPISEM ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 7.2 a WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE INSTRUKCJA DO ROZLICZENIA KOSZTÓW ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA WRAZ Z OPISEM ZAŁĄCZNIKÓW UWAGI OGÓLNE 1. Rozliczenie należy złożyć w jednym egzemplarzu w formie

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 : powołana w 1990 r. przez Skarb Państwa m.in. w celu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy w procesie autoryzacji płatności Działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy. Karniowice, dnia 8 marca 2012 r.

Najczęściej popełniane błędy w procesie autoryzacji płatności Działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy. Karniowice, dnia 8 marca 2012 r. Najczęściej popełniane błędy w procesie autoryzacji płatności Działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy Karniowice, dnia 8 marca 2012 r. Dostarczane uzasadnienia/wyjaśnienia do wniosków o płatność są

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II Wytyczne do raportu finansowego dla projektów w ramach Polsko- Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży Format 2.

Załącznik nr II Wytyczne do raportu finansowego dla projektów w ramach Polsko- Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży Format 2. Niniejsze wytyczne nie zwalniają z obowiązku stosowania przepisów prawa krajowego, w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości czy przepisów odnoszących się do kontroli podatkowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania

Instrukcja sporządzania Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania Wniosku o płatność do umowy na otrzymanie: -wsparcia finansowego, - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do...

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do... WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1 Wniosek za okres od... do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok w sprawie ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność nie rzadziej niż co 3 miesiące. Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozliczania kosztów podróży służbowej

Instrukcja rozliczania kosztów podróży służbowej Instrukcja rozliczania kosztów podróży służbowej Wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Mini poradnik dotyczący zasad sporządzania wniosków o płatność dla małych projektów

Mini poradnik dotyczący zasad sporządzania wniosków o płatność dla małych projektów Mini poradnik dotyczący zasad sporządzania wniosków o płatność dla małych projektów 1. Wydatki muszą być zgodne z zestawieniem rzeczowo finansowym operacji załączonym do Umowy przyznania pomocy w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Rozliczenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Rozliczenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Wysokośd dotacji, sposób płatności, okres realizacji inwestycji Harmonogram rzeczowo-finansowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1: Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć:

Bardziej szczegółowo

Nr i ilość dokumentów z próby:

Nr i ilość dokumentów z próby: Zał nr 2 do Regulaminu wykonywania zadań I. Raport z weryfikacji nr (numer weryfikacji jest tożsamy z numerem wniosku o płatność) Nazwa jednostki weryfikującej Fundacja Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Zarządzanie finansami w projektach IVT 2012 w ramach PO KL SPIS TREŚCI: 1. Ogólne zasady finansowe

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013 Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Kontrola I stopnia wydatków

Kontrola I stopnia wydatków Kontrola I stopnia wydatków w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO przyznanego w ramach projektu Moja

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Pruszkowie

Urząd Miejski w Pruszkowie Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016

Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016 Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016 SPIS TREŚCI 1. Kwalifikowalność kosztów 2. Kategorie budżetowe w projekcie 3. Przewalutowanie kosztów 4. Typy kontroli

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie wydatków w ramach PO KL

Dokumentowanie wydatków w ramach PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Dokumentowanie wydatków w ramach PO KL KOSZTY BEZPOŚREDNIE (koszty kwalifikowalne poszczególnych zadań realizowanych przez Beneficjenta w ramach, które są bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ZASADY ROZLICZANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI MIKRODOTACJI WIELKOPOLSKA WIARA - młode organizacje pozarządowe - - grupy nieformalne/samopomocowe składające ofertę za pośrednictwem Patrona w 2015 roku I. OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Wstęp Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, projekt,

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Anna Dąbrowska Bank Gospodarstwa Krajowego Wniosek o płatność Wnioski o płatność będą składane za pośrednictwem systemu

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach

Rozliczanie projektów w ramach Rozliczanie projektów w ramach Działania 8.1 i 8.2 POIG Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, dn. 14 października 2010 r. 1. Zasady przygotowania wniosków o płatność z uwzględnieniem obowiązujących załączników.

Bardziej szczegółowo