7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym"

Transkrypt

1

2 Załącznik do Zarządzenia nr 6 /2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej rozliczania podróży służbowych pracowników i wyjazdów osób niebędących pracownikami Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. INSTRUKCJA dotycząca rozliczania podróży służbowych pracowników i wyjazdów osób niebędących pracownikami Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1. Niniejsza instrukcja dotyczy rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników oraz wyjazdów osób niebędących pracownikami Instytutu. Instrukcja związana z wyjazdami krajowymi i zagranicznymi doktorantów objęta jest odrębną procedurą (zarządzenie nr 35/2011). 2. Podstawę prawną niniejszej instrukcji stanowi: 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 167). 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r., nr 27, poz. 271 z późn. zm.). 1 Zlecenie podróży służbowej pracownika odbywa się na druku polecenie wyjazdu służbowego zatwierdzonego przez Dyrektora Instytutu, którego wzór stanowi załącznik nr Pracownicy na niezbędne koszty podróży krajowej lub zagranicznej otrzymują zaliczkę w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji kosztów. 2. Osoby niebędące pracownikami, a wykonującymi zadania na rzecz Instytutu mogą otrzymać należności na potrzeby wyjazdu krajowego lub zagranicznego na podstawie zawartego z IFJ porozumienia, którego wzór stanowi załącznik nr W związku z realizacją wyjazdów zagranicznych pracownicy, osoby niebędące pracownikami składają w Dziale Ekonomicznego Planowania wniosek wyjazdowy potwierdzony przez bezpośredniego przełożonego oraz zaakceptowany przez Dyrektora Instytutu, którego wzór stanowi załącznik nr 3. 2

3 4. W przypadku gdy wraz ze zgłoszeniem wyjazdu konieczne jest dokonanie płatności przelewem tytułem m.in. udziału w konferencji, szkoleniu lub opłaty depozytu hotelowego pracownicy lub osoby niebędące pracownikami, w tym doktoranci składają formularz dokonania opłaty w Dziale Finansowo-Księgowym, którego wzór stanowi załącznik nr 4. Jeżeli płatność dotyczy uczestnictwa w konferencji do wniosku należy dołączyć formularz zgłoszeniowy/rejestracyjny udziału. 1. Z tytułu odbywanej podróży krajowej lub zagranicznej przysługują diety oraz zwrot kosztów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych (Dz. U. z 2013 poz. 167) 2. Z tytułu użycia samochodu prywatnego do odbycia podróży krajowej lub zagranicznej, koszty przejazdu obliczane są jako iloczyn liczby przejechanych kilometrów przez odpowiednią stawkę za 1 kilometr przebiegu zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r., nr 27, poz. 271 z późn. zm.). 1. Rozliczenia kosztów wyjazdu wnioskodawca zobowiązany jest dokonać w terminie 14 dni od daty zakończenia podróży w Kasie Instytutu. Pracownicy Instytutu dokonują rozliczenia kosztów na druku Rachunek kosztów podróży, którego wzór stanowi załącznik nr Osoby niebędące pracownikami rozliczenia kosztów podróży dokonują na druku: Rachunek kosztów z wyjazdu krajowego, którego wzór stanowi załącznik nr 6 lub na druku: Rachunek kosztów z wyjazdu zagranicznego, którego wzór stanowi załącznik nr Rozliczenia należy dokonać na podstawie dołączonych biletów za przejazd oraz oryginalnych dokumentów (tj.: faktur, rachunków) wystawionych na Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, Kraków, NIP: , nie dotyczy to diet i ryczałtów. W uzasadnionych przypadkach można złożyć pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania. Jeśli wystąpiło przy tym zwiększenie kosztów podróży oświadczenie potwierdza dysponent kosztów oraz komórka merytorycznie odpowiedzialna. 4. Oświadczenie, o którym mowa w 4, pkt 3 wymaga akceptacji Dyrektora Instytutu. 5. W przypadku korzystania z usługi hotelowej, w ramach której zapewniono wyżywienie potrącenia wskazane w rozporządzeniu stosuje się odpowiednio. 6. Osoba, która korzysta ze świadczenia wymienionego 4 pkt 5 zobowiązana jest złożyć pisemne oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr

4 7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym oraz ewidencja przebiegu pojazdu. 8. Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku należy opisać na odwrocie. 9. Zmiana środka transportu wskazanego na zleceniu wyjazdu wymaga akceptacji Dyrektora Instytutu. 10. Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej następuje odpowiednio w przypadku wypłaty zaliczki po kursie z dnia jej pobrania, natomiast w pozostałych przypadkach wg kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia kosztów podróży.

5

6 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6/2013 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 lutego 2013 roku. Nr zadania POROZUMIENIE o pokrywaniu kosztów z tytułu udziału w pracach badawczych w czasie trwania projektu. W dniu w Krakowie pomiędzy Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego polskiej Akademii Nauk z Siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 152, wpisanym do rejestru instytutów naukowych pod nr RIN-III-61/04, nr NIP: , REGON: , reprezentowanym przez: 1. Przy udziale: 2. Pani Danuty Adamskiej-p.o. Głównego Księgowego zwanym dalej Zleceniodawcą a Panem/Panią Zamieszkałą/ym w przy ul.... legitymujący się dowodem osobistym serianr... biorącym udział w pracach naukowo badawczych.... Zwanym dalej Zleceniobiorcą Zawiera się porozumienie na podstawie którego prowadzący projekt.. Zobowiązuje się do pokrywania kosztów z tytułu udziału w badaniach, w tym kosztów przejazdu i pobytu poza IFJ PAN związanych z prowadzeniem badań, zgodnie z przepisami określającymi wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju lub poza jego granicami. Zleceniobiorca zobowiązany jest dokonać rozliczenia poniesionych kosztów w terminie 14 dni od ich poniesienia, przedstawiając stosowne dokumentu, np. bilety, faktury. Zleceniobiorca Kierownik Projektu Zleceniodawca Główny Księgowy

7 Załącznik nr 3 do Zarządzenia 6/2013 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 lutego 2013 roku. INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK WNIOSEK WYJAZDOWY NR DEP Imię i nazwisko 2. Kraj wyjazdu Adres zamieszkania Instytucja zagr. Stanowisko /Zakład /Pracownia/ Nr paszportu Data wyjazdu... Data powrotu... (dzień wyjazdu z zagr.) 3. Cel wyjazdu: 4. Rodzaj finansowania: diety kontrakt stypendium IFJ odprowadza składkę ZUS: tak nie 5. Koszty pobytu za granicą pokrywa: Partner zagr. IFJ: Grant Wsp. Inne Diety: pobytowe... Opłata konferencyjna... hotelowe... ryczałt limit Przedpłata gotówka dojazdowa... ubezpieczenie.... Nr kosztów / nr zadania... podpis dysponenta Koszty podróży pokrywa: Partner zagr. IFJ: Grant Wsp. Inne Nr kosztów / nr zadania... podpis dysponenta... Bilety kupuje: IFJ wyjeżdżający 7. Środki transportu:... cena biletu:... Trasa:... Wyjazd własnym samochodem: zwrot kosztów wg: ceny biletu kolejowego stawki za 1 km 8. Podpis wyjeżdżającego Akceptacja zwierzchnika Akceptacja dyrektora 9. Zmiany w datach wyjazdu / powrotu Data wyjazdu Data powrotu Kto zmienił, data, podpis

8 Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 6/2013 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 lutego 2013 roku. FORMULARZ OPŁAT Forma płatności przelew (przedpłata) Kraków dnia Waluta: Kwota: Jednostka organizacyjna Instytutu (np.: NZ21, DEP) Informacji udziela: (osoba wyjeżdżająca) Nr telefonu: (imię i nazwisko) Beneficjent: Nazwa i adres Bank beneficjenta: Nazwa i adres: nr konta/iban SWIFT/BIC: Tytuł płatności: (dla beneficjenta) Rodzaj usługi: (np. opłata konf., depozyt hotelowy itp.) Miejsce docelowe i data wyjazdu: delegacja nr, wniosek wyjazdowy nr: Źródło płatności: Termin płatności: Akceptacja komórki merytorycznie odpowiedzialnej: (dotyczy projektów): (podpis osoby merytorycznie odpowiedzialnej): Podpisy zatwierdzających. data podpis. data podpis

9

10 Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 6/2013 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 lutego 2013 roku. RACHUNEK KOSZTÓW Z WYJAZDU KRAJOWEGO DO POROZUMIENIA z dnia... Imię i Nazwisko Wnioskodawcy... cel wyjazdu... źródło finansowania Czas podróży Wyjazd Przyjazd Śr.transportu miejscowość data godzina miejscowość data godzina Koszty podróży (zaznacz odpowiednie)* Liczba Kwota Razem 1. Diety 2. Noclegi : rachunek hotelowy / ryczałt * 3. Przejazd 4. Ryczałty na dojazdy 5. Opłata konferencyjna 6. Inne Ogółem koszty 7. Pobrana zaliczka: 8. Kwota do zwrotu / do wypłaty:... data i podpis Wnioskodawcy Sprawdzono pod względem merytorycznym oraz potwierdzono wykonanie celu wyjazdu: data, podpis Kierownika projektu/oddziału* Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym Podpisy zatwierdzających (data) (podpis) * niepotrzebne skreślić (data) (podpis) (data) (podpis) Uwaga! Do rozliczenia należy dołączyć rachunki za hotel, bilety za przejazd i inne wydatki

11 Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 6/2013Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 lutego 2013 roku. RACHUNEK KOSZTÓW Z WYJAZDU ZAGRANICZNEGO DO POROZUMIENIA z dnia... / Imię i Nazwisko Wnioskodawcy/... /cel wyjazdu/... /źródło finansowania/ Czas podróży wyjazd przyjazd miejscowość data godzina miejscowość data godzina Koszty podróży (zaznacz odpowiednie)* Liczba Kwota 1. Opłata zjazdowa 2. Diety 3. Noclegi : rachunek hotelowy / ryczałt * 4. Przejazd 5. Dieta dojazdowa 6. Ryczałt na dojazdy 7. Inne Ogółem koszty 7. Pobrana zaliczka: 8. Kwota zwrotu waluty do kasy / do wypłaty: Razem kwota waluty obcej... data i podpis Wnioskodawcy 9. Kwota do wypłaty w złotych kwota waluty kurs kwota w złotych Sprawdzono pod względem merytorycznym oraz potwierdzono wykonanie celu wyjazdu: Kierownik projektu/oddziału Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym Podpisy zatwierdzających (data) (podpis) (data) (podpis) (data) * niepotrzebne skreślić Do rozliczenia należy dołączyć rachunki za hotel, bilety za przejazd i inne wydatki (podpis)

12 Załącznik nr 8 do Zarządzenia 6/2013 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 lutego 2013 roku. Kraków dnia, (Imię i nazwisko) OŚWIADCZENIE Dotyczy: delegacji nr dla osób niebędących pracownikami: umowy nr...lub porozumienia z dnia Oświadczam, że w czasie odbytej podróży służbowej/wyjazdu zapewniono mi wyżywienie, w tym:* 1. śniadanie 2. obiad 3. kolację. Podpis * należy wpisać TAK lub NIE

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa prawna: Art. 77 5 1 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r.

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/ 2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 24.04.2013r. dot. określenia warunków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP)

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) 1 INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) I. DEFINICJE I OGÓLNE ZASADY: 1. Dokumentem finansowo-księgowym jest każdy dokument stwierdzający

Bardziej szczegółowo

Regulamin Polskiego Związku Zapaśniczego w sprawie zasad rozliczania kosztów podróży

Regulamin Polskiego Związku Zapaśniczego w sprawie zasad rozliczania kosztów podróży Regulamin Polskiego Związku Zapaśniczego w sprawie zasad rozliczania kosztów podróży Polski Związek Zapaśniczy na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 2013.167) z dnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI Warszawa, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia... 2010 r. w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych i administracji wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 27 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 1 5 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 14 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 14 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Na

Bardziej szczegółowo

Z a ł c z n i k n r 1 d o Z a r z d z e n i a D y r e k t o r a I n s t y t u t u F i z y k i J d r o w e j i m. H. N i e w o d n i c z a

Z a ł c z n i k n r 1 d o Z a r z d z e n i a D y r e k t o r a I n s t y t u t u F i z y k i J d r o w e j i m. H. N i e w o d n i c z a Z a łącznik n r 1 d o Z a r ządzenia Dyrek t o r a I n s t y t u t u F i z y k i Jądrowej i m. H. N i e w o d n i c z ańskiego PAN w Krak o w i e, n r 1 9 / 2 0 1 0 z d n i a 8 g r u d n i a 2 0 1 0 r.

Bardziej szczegółowo

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3. Czas pracy 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych 3.1.1. Dyżur 3.1.2. Podróż służbowa 3.1.3. Przestój 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3.2.1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90/2011. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 5 grudnia 2011 roku

Zarządzenie nr 90/2011. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 5 grudnia 2011 roku Zarządzenie nr 90/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania usług asystencji oraz usług specjalistycznych studentom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013 IW_4.31/001/z Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013 A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Przed wypełnieniem wniosku należy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września 2013 roku

Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września 2013 roku DO-0130/96/2013 Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września 2013 roku w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

AKCJA LETNIA I ZIMOWA INSTRUKCJA FINANSOWA HAL/HAZ. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Wielkopolski SPIS TREŚCI.

AKCJA LETNIA I ZIMOWA INSTRUKCJA FINANSOWA HAL/HAZ. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Wielkopolski SPIS TREŚCI. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Wielkopolski AKCJA LETNIA I ZIMOWA INSTRUKCJA FINANSOWA HAL/HAZ SPIS TREŚCI Wyszczególnienie Strona I PRZED OBOZEM 2 II REALIZOWANIE 5 III ROZLICZANIE 14 Opracowano

Bardziej szczegółowo

Projekt roboczy, 12.02.2007 r. Opracowany przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie

Projekt roboczy, 12.02.2007 r. Opracowany przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie Projekt został kierunkowo skonsultowany z Departamentem Dróg i Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu. W styczniu 2007 r. projekt został skonsultowany w trakcie 4 spotkań z przewoźnikami (uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Sprawozdanie z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie REALIZACJA I ROZLICZANIE OPERACJI OŚ PRIORYTETOWA 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 50 ZARZĄDZENIE NR 45. z dnia 21 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 50 ZARZĄDZENIE NR 45. z dnia 21 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo