udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo wystawienniczych organizowanych poza granicami kraju,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo wystawienniczych organizowanych poza granicami kraju,"

Transkrypt

1 INFORMACJA dla beneficjentów działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat B Projekty pozainwestycyjne Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata Niniejsza informacja ma na celu zapoznanie beneficjentów z zasadami korzystania ze wsparcia w ramach działania 1.4 Schemat B rodzaje projektów: lub lub udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo wystawienniczych organizowanych poza granicami kraju, udział w charakterze wystawcy w krajowych imprezach targowo - wystawienniczych o charakterze międzynarodowym, udział przedsiębiorców w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami poza granicami kraju. I. PRAWIDŁOWA REALIZACJA PROJEKTU. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację projektu oraz osiągnięcie celów i wskaźników projektu (produktu i rezultatu) zakładanych we wniosku o dofinansowanie. Beneficjent podczas realizacji projektu powinien przestrzegać oraz stosować się do wszystkich zapisów Umowy/Decyzji o dofinansowanie projektu, która reguluje jego prawa i obowiązki. Beneficjent realizujący projekt polegający na udziale w targach/wystawach/misjach gospodarczych, powinien pamiętać o należytym dokumentowaniu ponoszonych wydatków w ramach realizowanego przedsięwzięcia. W celu uniknięcia nieprawidłowego wydatkowania środków przez beneficjentów, a także uznawania wydatków poniesionych przez beneficjenta za niekwalifikowalne na etapie wniosku o płatność lub podczas przeprowadzania kontroli, Instytucja Zarządzająca Programem określiła w punkcie II dokumenty, które będą akceptowane na etapie rozliczania przez beneficjenta projektu. W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie (jeżeli dopuszcza to Regulamin konkursu), należy dołączyć umowę cywilnoprawną zawartą pomiędzy zaangażowanymi podmiotami, określającą rolę w realizacji projektu oraz wzajemne zobowiązania stron. Partnerami w projekcie mogą być jedynie beneficjenci znajdujący się w katalogu beneficjentów dla działania 1.4 Schemat B.

2 Partner/partnerzy uczestniczący w imprezach targowo wystawienniczych lub misjach gospodarczych partycypują finansowo w kosztach realizacji projektu, zgodnie z zasadami rozliczeń określonymi w umowie partnerskiej. II. DOKUMENTY AKCEPTOWANE PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ PROGRAMEM NA ETAPIE ROZLICZENIA PROJEKTU. 1. Wydatki na wynajem sprzętu multimedialnego niezbędnego do realizacji projektu w okresie, w którym jest on niezbędny do realizacji projektu: zlecenie wynajmu sprzętu, faktura za wynajem ¹, dowód zapłaty faktury ². 2. Wydatki na transport materiałów i sprzętu do obsługi projektu oraz materiałów będących przedmiotem ekspozycji umowa z wykonawcą usługi, faktura za wykonaną usługę, dowód zapłaty faktury 3. Wydatki na podróże służbowe oraz zakwaterowanie osób biorących udział w przedsięwzięciu w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem i dwa dni po zakończeniu imprezy targowo-wystawienniczej (do łącznej wysokości nie przekraczającej 30% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu): polecenie podróży służbowej, rozliczenie kosztów podróży służbowej wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi zapłatę na rzecz odbywającego podróż służbową, umowa z wykonawcą usługi: przejazd oraz/lub zakwaterowanie, w przypadku przelotu osób uczestniczących w targach/wystawach/misjach gospodarczych należy załączyć kserokopię biletów lotniczych, w przypadku przejazdu pociągiem/autobusem osób uczestniczących w targach/ wystawach/misjach gospodarczych należy załączyć kserokopie biletów kolejowych/autobusowych, w przypadku, gdy osoby uczestniczące nie są pracownikami beneficjenta, należy przedstawić dokumenty potwierdzające ich relacje z podmiotem realizującym projekt. Uwaga: Koszty podróży służbowej (zakwaterowanie, transport (przy użycia samochodu prywatnego), diety) ponoszone muszą być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236 z 30 grudnia 2002, poz z póź. zm) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236 z 30 grudnia 2002, poz z póź. zm), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie

3 warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 z 26 marca 2002, poz. 271). W przypadku rozliczania kosztów (przy użyciu samochodu służbowego) należy dołączyć: kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu, faktury VAT za paliwo (uwaga: na fakturze musi być wpisany przez wystawcę faktury numer rejestracyjny samochodu), informację o średnim zużyciu paliwa przez samochód, którym odbywa się podróż służbową, karta drogowa lub kalkulacja przebytych kilometrów. Wydatek poniesiony na zakup paliwa może zostać uznany za kwalifikowany maksymalnie w wysokości wynikającej z iloczynu przejechanych kilometrów, średniego zużycia paliwa oraz ceny paliwa wynikającej z przedłożonych faktur. 4. Wydatki na przedsięwzięcia z zakresu promocji regionu prowadzone podczas trwania imprez targowo-wystawienniczych lub misji gospodarczych, z wykorzystaniem różnorodnych kanałów przepływu informacji (np. radio, telewizja, prasa, Internet, kampanie billboardowe): oryginały informacji umieszczonych w prasie wraz z podaniem tytułu i numeru czasopisma oraz daty jego publikacji, oryginały informacji umieszczonych w Internecie, wraz z podaniem nazwy strony www oraz daty publikacji, nośniki magnetyczne (płyty CD, DVD, kasety) w przypadku spotów reklamowych albo innych form promocji w radiu lub telewizji, próbki materiałów promocyjnych po jednym oryginalnym egzemplarzu, umowa lub zlecenie wynajmu sali (np. w celu zorganizowania konferencji prasowej, spotkania informacyjno promocyjnego, itp.), faktura za wynajem sali ¹, faktura za organizację konferencji prasowej ¹, dokumentacja zdjęciowa potwierdzająca odbycie konferencji prasowej, spotkania informacyjno promocyjnego, harmonogram i zakres tematyczny konferencji prasowej, spotkania informacyjno promocyjnego, lista organizatorów ze strony Beneficjenta oraz lista uczestników konferencji prasowej, spotkania informacyjno promocyjnego. 5. Wydatki związane z uzyskaniem niezbędnych wiz dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz ubezpieczenia związane z realizacją projektu: potwierdzenie uzyskania wizy, dowód zapłaty za wizę ², polisa ubezpieczeniowa, dowód zapłaty za ubezpieczenie ².

4 6. Wydatki związane z udziałem w imprezach targowo wystawienniczych oraz misjach gospodarczych: a) Wydatki na wynajęcie powierzchni wystawienniczej: umowa lub zlecenie wynajmu powierzchni wystawienniczej, faktura za wynajem powierzchni wystawienniczej ¹, dokumentacja zdjęciowa przedstawiająca powierzchnię wystawienniczą, w przypadku, gdy Beneficjent posiada wynajętą powierzchnię wystawienniczą wspólnie z inną firmą/lub obok innej firmy (bez ścianek oddzielających podmioty gospodarcze) - z załączonych dokumentów musi wynikać, iż na powierzchni wystawienniczej, o której refundację kosztów ubiega się projektodawca, wystawiał się tylko wnioskujący. b) Wydatki na wpis do katalogu targowego: faktura za dokonany wpis ¹, jeden oryginalny egzemplarz katalogu targowego, zawierający informację (wpis) o udziale Beneficjenta w imprezie targowo wystawienniczej. c) Wydatki na opłatę rejestracyjną: karta zgłoszenia udziału w imprezie targowo wystawienniczej, faktura za dokonaną opłatę rejestracyjną ¹, d) Wydatki na zakup usług związanych z opracowaniem projektu i/lub wykonaniem stoiska: dokumentacja fotograficzna stoiska targowego, na której musi znajdować się stoisko wystawiennicze oznakowane zgodnie z zasadami promocji projektu, opisanymi w punkcie III (Promocja projektu). e) Wydatki na transport oraz odprawę celną eksponatów: dokumentacja fotograficzna miejsca docelowego (np. główne wejście lub miejsce charakterystyczne dla danej imprezy targowo wystawienniczej). f) Wydatki na zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska: dokumentacja fotograficzna stoiska targowego, na której musi znajdować się stoisko wystawiennicze oznakowane zgodnie z zasadami promocji projektu, opisanymi w punkcie III (Promocja projektu). g) Wydatki na zakup usług tłumaczeń:

5 dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub uprawnienia wykonawcy do wykonania konkretnej usługi tłumacza. 6. Wydatki na opracowanie oraz wykonanie materiałów reklamowych oraz informacyjno promocyjnych takich jak: ulotki, foldery, gadżety promocyjne, płyty CD/DVD z nagraną prezentacją firmy, itp.: dowód zapłaty za wykonaną usługę ² próbki materiałów reklamowych oraz promocyjnych po jednym oryginalnym egzemplarzu. 7. Wydatki poniesione na zakup kart wstępu na targi lub wystawy: faktura za zakup ¹, kserokopia kart wstępu na targi lub wystawy. Przypis nr 1 Wzór opisu faktury/dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej: Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną, zgodnie z zapisami Instrukcji do wniosku Beneficjenta o płatność kserokopie oryginałów faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej na odwrocie powinny zawierać opis (który jest kopią opisu widniejącego na oryginale faktury), posiadający co najmniej: a) Numer umowy o dofinansowanie projektu, b) Nazwę projektu, c) Opis związku wydatku z projektem należy zaznaczyć w opisie faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, do której kategorii kosztu przedstawionej w części D.3 wniosku o dofinansowanie projektu (zaleca się podział na kwotę netto i VAT) odnosi się wydatek opisany fakturą/innym dokumentem o równoważnej wartości dowodowej. W przypadku, gdy wydatek mieści się w kilku kategoriach ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu, wówczas należy dokonać podziału kwotowego wydatku z przyporządkowaniem do właściwych kategorii: - jeżeli wydatki ujęte na fakturze mają różne stawki VAT należy je wyodrębnić i pogrupować według stawek podając w opisie ich nazwę, ilość i wartość oraz sumę, - w przypadku, gdy nie wszystkie pozycje faktury są kwalifikowane w projekcie, należy na odwrocie wyszczególnić te pozycje, które beneficjent przedkłada do rozliczenia, podając ich nazwę, ilość i wartość (oraz zaznaczyć na kopii faktury), - jeżeli wydatki ujęte na fakturze dotyczą różnych projektów w opisie faktury należy wyszczególnić wszystkie zakupione artykuły, ich ilość i wartość oraz przypisać je do właściwych projektów (a na kopii faktury należy zakreślić pozycje, które dotyczą wniosku o płatność),

6 - jeżeli wydatki na fakturze zostały ujęte w sposób ogólny, w opisie faktury należy wyszczególnić wszystkie koszty składające się na kategorię ogólną. Ponadto w opisie faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej należy zamieścić zapis: Wydatek jest kwalifikowalny w wysokości. PLN. d) Informację o poprawności formalnej, rachunkowej i merytorycznej, e) Opis faktury w zakresie stosowania ustawy PZP. Na fakturze należy zamieścić adnotację, np.: Wydatki wykazane na fakturze są poniesione zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z r. Nr poz. ) na podstawie art... ust./pkt - podany art. będzie wskazywał na zastosowany tryb np. przetarg nieograniczony lub na powód wyłączenia przepisów ustawy. W odniesieniu do zamówień i do beneficjentów, do których nie mają zastosowania przepisy Prawo zamówień publicznych beneficjent zobowiązany jest opisać fakturę w sposób następujący: Wydatki zostały poniesione w ramach realizacji zamówień udzielonych zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych. W uzasadnionych przypadkach, gdy nie ma możliwości opisania oryginału faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej na odwrocie, dopuszcza się możliwość umieszczenia powyższego opisu na oddzielnej kartce stanowiącej załącznik do faktury (spięty lub przyklejony do faktury). W takim przypadku opis na odwrocie faktury powinien zawierać przynajmniej: - numer umowy, - nazwę projektu, - adnotację, że szczegółowy opis znajduje się w załączniku. Załącznik powinien być podpisany przez upoważnione osoby ze strony beneficjenta. Z opisu załącznika powinno również wynikać jakiej faktury dotyczy.wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną. Prawidłowo potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia to podpis na każdej stronie np. z zapisem potwierdzam za zgodność z oryginałem / zgodnie z oryginałem lub podpis na pierwszej stronie z zapisem potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony do strony. dokument powinien mieć ponumerowane strony i być spięty, tak aby nie ulegało wątpliwości, co jest potwierdzane za zgodność z oryginałem. UWAGA! Istnieje obowiązek nadawania oryginałom faktur/innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej oznaczenia informującego o Programie i Funduszu, z którego finansowane są wydatki. W związku z tym faktury/inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej powinny być opatrzone adnotacją: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata ", w przypadku projektów współfinansowanych dodatkowo z budżetu Państwa lub budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego, do powyższego opisu należy odpowiednio dodać: oraz z budżetu Państwa" (w przypadku współfinansowania ze środków dotacji celowej) oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego. Adnotacja ta powinna być umieszczona na pierwszej stronie

7 oryginału faktury (przed jej skopiowaniem). Zapis ten może występować również w formie pieczęci. Na pierwszej stronie oryginału faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, należy zamieścić informację identyfikującą wniosek o płatność,w którym wykazano wydatek do rozliczenia. W związku z tym faktury/inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, powinny być opatrzone adnotacją: Ujęto we wniosku o płatność za okres od do (data tożsama z datą w pkt. 1 wniosku beneficjenta o płatność). Dodatkowo na pierwszej stronie oryginału faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej należy zamieścić numer wpisany w prawym górnym rogu dokumentu, zgodny z liczbą porządkową poszczególnych pozycji ujętych w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem o płatność (pkt 15 wniosku). W sytuacji, gdy faktura/inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej została zapłacona gotówką, potwierdzeniem zapłaty jest umieszczona na niej klauzula zapłacono gotówką opatrzona podpisem osoby przyjmującej zapłatę (wystawcy/sprzedawcy) oraz dołączona kopia raportu kasowego lub potwierdzenie wystawcy faktury, iż otrzymał środki. W przypadku zapłaty za fakturę transzami do refundacji należy przedstawić fakturę w całości zapłaconą. Dokument, który nie został w całości opłacony nie może być umieszczony we wniosku o płatność. W przypadku otrzymania faktury pro forma i dokonania zapłaty na podstawie tejże faktury, a następnie otrzymania zwykłej faktury VAT, we wniosku o płatność w tabeli 15, należy wykazać tylko i wyłącznie zwykłą fakturę VAT, natomiast fakturę pro forma, należy dołączyć do zwykłej faktury jako jej załącznik. Sposób rozliczania faktur/dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wystawionych w walutach obcych: a) W przypadku rozliczania faktur/dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wystawionych w walutach obcych należy stosować przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.), tj. art. 30 ust. 2: Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie: - faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, - średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji. b) Na fakturach/ dokumentach księgowych o równoważnej wartości dowodowej należy umieścić: - kurs waluty po jakim zostały zaksięgowane jako koszt w PLN (z podaniem daty i numeru tabeli NBP),

8 - kurs waluty po jakim została dokonana płatność oraz jego datę, - równowartość faktury w PLN przeliczoną według powyższych kursów. Kwalifikowanym jest wydatek faktycznie poniesiony, jako zapłata za fakturę wyrażoną w walucie obcej, przeliczoną na PLN.. Beneficjenci są zobowiązani dołączyć do faktur/dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wystawionych w walucie obcej fakturę wewnętrzną lub notę księgową sporządzoną w celu dokonania zapisu księgowego. Beneficjenci są zobowiązani dołączyć do faktur/dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wystawionych w walucie obcej poniższe dokumenty: - wyciąg z polityki rachunkowości przyjętej przez beneficjenta w części dotyczącej metody zapłaty zobowiązań w walutach obcych lub oświadczenie o przyjętym przez beneficjenta sposobie wyceny operacji w walutach obcych (w przypadku gdy beneficjent nie prowadzi pełnej księgowości), - wyciąg z ewidencji księgowej beneficjenta dokumentujący sposób zaksięgowania obciążenia rachunku bankowego z tytułu zapłaty za fakturę w walucie obcej (jeśli beneficjent prowadzi pełną księgowość). Faktury i inne równoważne dowody księgowe wystawione w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język polski i potwierdzone przez osobę upoważnioną do dokonywania tłumaczeń. Przypis nr 2 Dowody zapłaty powinny być opisane w sposób umożliwiający ich powiązanie z dokumentem źródłowym. Jako dowody zapłaty można przedstawić poświadczone za zgodność z oryginałem kopie: wyciągów z rachunku bankowego beneficjenta przedstawiające dokonane operacje bankowe potwierdzające poniesienie wydatków za okres, którego dotyczy wniosek o płatność lub kopię raportów kasowych w przypadku zapłaty gotówką Wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta powinien zawierać: - nazwę beneficjenta - nr rachunku bankowego beneficjenta, - nazwę dostawcy/wykonawcy (w przypadku wynagrodzeń imię i nazwisko pracownika/zleceniobiorcy), - nr faktury/rachunku (w przypadku wynagrodzeń nr listy płac), - kwotę przelewu. W sytuacji, gdy wyciąg z rachunku bankowego nie zawiera powyższych danych, beneficjent zobowiązany jest dołączyć do wyciągu inny dokument zawierający brakujące dane i potwierdzający dokonanie płatności, np. kopię przelewu bankowego, potwierdzenie realizacji transakcji (w przypadku dokonywania płatności w formie elektronicznej np. w systemie HOME-BANKING), itp.. Jeżeli przelew nie jest przedstawiony w postaci wydruku komputerowego, lecz na blankiecie polecenia przelewu, wówczas dołączona kopia przelewu powinna zawierać potwierdzenie przyjęcia do realizacji przez bank. Zgodność z oryginałem kopii dokumentu poświadczana jest przez umieszczenie np. słów za zgodność z oryginałem / zgodnie z oryginałem, i odręcznego podpisu osoby z pionu finansowego (np. główny księgowy) lub innej osoby upoważnionej pisemnie przez beneficjenta, wraz z podaniem pełnionej funkcji/stanowiska służbowego w instytucji składającej wniosek (np. pieczątka).

9 Na wyciągu z rachunku bankowego należy zaznaczyć pozycję, która odnosi się do konkretnej faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej. W przypadku, gdy przelew obejmuje zapłatę nie tylko za fakturę przedstawiającą wydatki kwalifikowalne, ale także inne faktury/rachunki nie związane z projektem, wówczas w dolnej części wyciągu należy umieścić zapis: W kwocie. znajduje się kwota. stanowiąca wydatek kwalifikowany w ramach projektu. W sytuacji, gdy fakturę/inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej zapłacono gotówką, potwierdzeniem zapłaty jest dołączona kopia raportu kasowego lub potwierdzenie wystawcy faktury, iż otrzymał środki. W przypadku wydatku dokonanego w drodze kompensaty należności od określonego podmiotu i zobowiązań wobec tego podmiotu należy dołączyć kserokopię oświadczenia o kompensacie wraz z jego uznaniem przez drugą stronę. III. PROMOCJA PROJEKTU. Zaplanowane przez beneficjenta działania dotyczące informacji i promocji muszą być realizowane zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz wniosku o dofinansowanie. Beneficjent projektu ma obowiązek informowania opinii publicznej o uzyskaniu wsparcia z funduszy europejskich, zgodnie z artykułem 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. określającym przepisy wykonawcze do Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 odnośnie obowiązków informacyjnych i komunikacyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie. Wszelkie materiały informacyjne i promocyjne dotyczące projektów realizowanych w ramach udziału w targach/wystawach lub misjach gospodarczych powinny być zgodne z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji, dostępnymi na stronie W przypadku udziału w targach/wystawach/misjach gospodarczych muszą być bezwzględnie oznakowane: wynajęta powierzchnia wystawiennicza, materiały reklamowe oraz informacyjno - promocyjne, przedsięwzięcia promocyjne, np. konferencje prasowe, informacja prasowa, spotkania informacyjno-promocyjne. Beneficjent realizując projekt musi umieścić informację o współfinansowaniu projektu w widocznym miejscu. Należy pamiętać o tym, że brak oznakowania w powyższy sposób materiałów reklamowych oraz informacyjno promocyjnych, powierzchni wystawienniczej, miejsca konferencji prasowej, spotkania informacyjno - promocyjnego będzie skutkować uznaniem wydatku za niekwalifikowalny.

Niniejsza informacja ma na celu zapoznanie wnioskodawców z zasadami korzystania ze wsparcia w ramach działania 1.4 Schemat B rodzaje projektów:

Niniejsza informacja ma na celu zapoznanie wnioskodawców z zasadami korzystania ze wsparcia w ramach działania 1.4 Schemat B rodzaje projektów: INFORMACJA dla Wnioskodawców działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat B Projekty pozainwestycyjne Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości Wniosek beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek beneficjenta o płatność. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013

Wniosek beneficjenta o płatność. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 Wniosek beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1 Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1 Poznań, dnia 7 października 2013 Julita Żakowska Irena Ratajczak Mirosław Molik Ogólnie rzecz biorąc.. 2 AGENDA 1.

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1 INSTRUKCJA wypełniania Wniosku o płatność w ramach osi priorytetowej 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartej w programie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013

Załącznik nr 2. Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013 Załącznik nr 2 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013

Załącznik nr 2. Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013 Załącznik nr 2 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2. Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1, INFORMACJE OGÓLNE Generator wniosku o płatność Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie zasad rozliczania dotacji/pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wytyczne w zakresie zasad rozliczania dotacji/pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wytyczne w zakresie zasad rozliczania dotacji/pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1. Wstęp - Rozliczanie pożyczki/dotacji w NFOSiGW. Dokumenty przedkładane do rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

8.2 Instrukcje wypełniania formularzy

8.2 Instrukcje wypełniania formularzy Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.2 Instrukcje wypełniania formularzy 8.2.1 Instrukcja wypełniania wniosków o płatność

Bardziej szczegółowo

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:...

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:... Załącznik nr 8.2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010

Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010 1. Warunki ogólne,

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zespół Własności Przemysłowej Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2010 1 z 15 Szanowni Państwo, Prezentujemy piąty

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Załącznik nr II.7.1a Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowych I-VI w ramach RPOWP INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Wniosku Beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowych I VI

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW 2007-2013 ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW 2007-2013 ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW 2007-2013 Instrukcja do wniosku o płatność dla działania inwestycyjnego: 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka V MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji

Ogólne warunki umowy dotacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej 1. Warunki ogólne, przeznaczenie dotacji Ogólne warunki umowy dotacji 1.1. Wszelkie środki pochodzące z dotacji MSZ mogą być użyte wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 5 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 5 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁAŃ 1.1 1.2 RPO WP 2007-2013 wersja z dnia 03-07-2014 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie wydatków deklarowanych we Wniosku o płatność

Dokumentowanie wydatków deklarowanych we Wniosku o płatność INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA Dokumentowanie wydatków deklarowanych we Wniosku o płatność Izabela Glińska Łódź, 16.02.2012r. Narodowy Narodowy

Bardziej szczegółowo

Warsztaty rozliczania projektów w ramach PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA

Warsztaty rozliczania projektów w ramach PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA Warsztaty rozliczania projektów w ramach PROGRAMU OPRACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Obowiązki wynikające z podpisanej umowy Beneficjent realizuje Projekt z należytą starannością, w szczególności ponosząc

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 4/76/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dn. 26.01.2010 r. INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Załącznik XIII.7 Beneficjent zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska Rozliczanie i kontrola projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko BGK Bank Gospodarstwa Krajowego EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna)

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna) UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna) Wytyczne dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo