Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdania z realizacji zadań w roku 2005 R E A L I Z A C J A Z A D A Ń U R Urząd Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Kadra kierownicza najwyższe kierownictwo L.p. Wykształcenie Liczba pracowników % ogółu zatrudnionych pełniących funkcje kierownicze 1 wyższe 5 5,95 Razem 5 5,95 Kadra kierownicza L.p. Wykształcenie Liczba pracowników % ogółu zatrudnionych pełniących funkcje kierownicze 1 wyższe 10 11,90 2 średnie 1 1,19 Razem 11 13,09 Pracownicy merytoryczni i pomocniczy UM L.p. Wykształcenie Liczba pracowników % ogółu zatrudnionych 1 wyższe 37 44,04 2 średnim 26 30,96 3 niżej średniego (stan.pomocnicze) 5 5,95 Razem ,00 Zestawienie wydanych przez Urząd Miasta i uchylonych decyzji w Ilość wydanych decyzji Ilość uchylonych decyzji Wskaźnik % ,1 Wydział Organizacyjny UM - przygotowano 830 Zarządzeń Burmistrza Miasta, - przygotowano 138 Pism Okólnych Burmistrza Miasta, - powołano 10 roboczych zespołów pracowniczych, z których 6 wykonało powierzone zadania, 4 pracują nadal. Kadry: - sporządzono 71 odpowiedzi na oferty pracy, - wydano 55 świadectw i poświadczeń, - wydano 6 upoważnień do przeprowadzenia kontroli, - przyjęto 12 pracowników UM. - zwolniono 6 pracowników UM. Staże w Urzędzie Miasta w 2005r. W 2005 Urząd Miasta w Dzierżoniowie złożył w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie wnioski o zawarcie umowy na zorganizowanie staży dla bezrobotnych. W wyniku tych czynności przeprowadzonych przez Wydział Organizacyjny podpisano 4 umowy na odbywanie stażu dla 20 osób. Umowy zostały zawarte na okres od 6 do 12

2 miesięcy. Stażyści zostali wybrani spośród osób, które złożyły oferty do UM (73 oferty), w drodze przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych. Edukacja samorządowa: L.p. Pracownicy urzędu pełniący funkcje kierownicze w tym: Liczba pracowników pełniących funkcje kierownicze uczestniczących w szkoleniach Specjalistyczne Ogólne 1 najwyższe kierownictwo pozostali kierownicy: 2.1 z wykształceniem wyższym z wykształceniem średnim ogółem L.p. Pracownicy merytoryczni Liczba pracowników merytorycznych uczestniczących w szkoleniach Ogólnych Specjalistycznych 1 - z wykształceniem wyższym z wykształceniem średnim ogółem Pozostałe formy szkolne LP. Liczba osób przeszkolonych 1 Opracowanie budżetu zadaniowego 17 2 Kursy językowe 12 3 Etyka urzędnika Metodyka zarządzania projektami PRINCE II 15 Razem 66 Szkolne formy kształcenia i dokształcania L.p. Forma szkolna Liczba osób uczestniczących Liczba osób, które ukończyły kształcenie 1 Zawodowe studia wyższe (licencjat) Studia magisterskie Studia podyplomowe Język angielski razem Pozaszkolne formy szkolenia zawodowego Szkolenia wewnętrzne lp Tematyka szkolenia Liczba uczestniczących 1 Działania antykorupcyjne i postawy etyczne 48 2 Szkolenie z etyki 16 3 Kontakt z mediami 26 4 Procedura sporządzania i publikacji uchwał Gminy i aktów własnych BM 44 razem 134 Archiwum zakładowe 1. Udostępniono do wglądu wydziałom urzędu 137 kpl. dokumentów.

3 2. Przyjęto do archiwum dokumentację: a) Wydziału Inwestycji-2,10 mb b) Wydziału Finansowo-Budżetowego-7,80 mb c) Wydziału Infrastruktury Społecznej-2,60 mb d) Wydziału Inżynierii Miejskiej 1,60 mb e) Wydziału Organizacyjnego 3,00 mb f) Wydziału Spraw Obywatelskich 1,70 mb g) Stanowiska ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-1,80 mb h) Referatu Architektury - 1,40 mb i). Straży Miejskiej - 0,60 mb j) Wydziału Rozwoju Gospodarczego 2,50 mb Ogółem przyjęto do archiwum 25,10 mb dokumentacji 3. Przekazano do zniszczenia - 10 mb dokumentów. Referat Spraw Obywatelskich: Na r. Dzierżoniów liczył mieszkańców - przyjął 4137 wniosków o wydanie dowodu osobistego, - wydał 4450 dowodów osobistych, - wydał 228 poświadczeń zameldowania, - przyjął 1210 zgłoszeń identyfikacyjnych NIP, - przyjął 1223 zgłoszenia pobytu stałego, - przyjął 461 zgłoszeń wymeldowania z miejsca pobytu czasowego, - wysłał 1485 kopert dowodowych do innych urzędów, - przyjął 825 zgłoszeń przemeldowania w obrębie miast, - przyjął 363 zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy, - przyjął 380 zgłoszeń o zawartych małżeństwach, - przyjął 263 zgłoszenia urodzeń, w tym 119 dziewczynek i 144 chłopców, - przyjął 414 zgłoszeń zameldowania na pobyt stały z innych gmin, - zarejestrował 362 zgony, - zarejestrował 502 wymeldowania do innych gmin, - wystosował 672 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, - przyjął 1178 wniosków paszportowych Dzierżoniowian, - przyjął 110 wniosków paszportowych mieszkańców Łagiewnik, - wydał 1164 paszportów dla mieszkańców Dzierżoniowa, - wydał 105 paszportów dla mieszkańców Łagiewnik, Biuro Obsługi Klienta: Rozliczenie przesyłek kierowanych do Urzędu i wysyłanych z Urzędu w Listy kierowane za pośrednictwem doręczycieli UM miesiąc listy zwykłe listy polecone za potwierdzeniem odbioru styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad

4 grudzień razem łącznie w 2005r przesyłek Wynik finansowy doręczeń miejscowych w 2005 (opłaty, które UM musiałby ponieść, gdyby przesyłki miejscowe przekazywane były za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. w przypadku, gdyby każda z przesyłek była taryfowana najtaniej (najniższa gramatura): - listy zwykłe: x 1,30 zł = 6 281,60 zł, - listy polecone:725 x 3,50 zł = 2 537,50 zł, - listy za potwierdzeniem odbioru: x 5,40 zł = zł. Razem (przy najniższej gramaturze przesyłek): ,10 zł 2. Listy przekazywane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. miesiąc listy zwykłe listy polecone za potwierdzeniem listy zagraniczne odbioru styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień razem łącznie w 2005r przesyłek Według faktur PP S.A. oraz codziennych raportów w 2005r. za przesyłki zamiejscowe UM zapłacił: - styczeń: 4 100,35zł, - luty: 5 825,00zł, - marzec 4 489,20zł, - kwiecień: 5 749,80 zł, - maj: 3 821,10 zł, - czerwiec: 3 583,30 zł. - lipiec: 4 917,80 zł, - sierpień: 3 395,10 zł, - wrzesień: 3 985,00 zł, - październik: 4 416,30 zł, - listopad: 4 180,70 zł, - grudzień: 5 088,90 zł. Razem w 2005 roku: ,55 zł. 3. Ewidencja pism kierowanych do Urzędu W okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2005 roku w ewidencji komputerowej SMOK zarejestrowano pism wniesionych do Urzędu Miasta. W systemie nie rejestruje się ofert. Przesyłki do USC rejestrowane są ręcznie w 2005 do dzierżoniowskiego USC wpłynęło przesyłek. Łącznie zarejestrowano przesyłki. 4. Przyjmowanie poczty internetowej kierowanej na podstawowe konto Urzędu Miasta.

5 Pocztę kierowaną na podstawowe konto Urzędu Miasta przyjmuje Biuro Obsługi Klienta UM, następnie kieruje ją do właściwych jednostek i udziela informacji, po uprzednim zasięgnięciu opinii komórek merytorycznych. W 2005 przyjęto, skierowano do właściwych merytorycznie komórek lub udzielono odpowiedzi na łącznie i. Udzielanie Informacji Publicznej Zgodnie z postanowieniami ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 Biuro Obsługi Klienta UM udziela Interesantom informacji. Najczęściej informację tę stanowiło udostępnianie tekstów Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, Uchwał Rady Miejskiej Dzierżoniowa, które były okazywane bez pisemnego wniosku. Zarejestrowano realizację 54 pisemnych wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Badania sondażowe - przeprowadzono badanie satysfakcji klienta zewnętrznego Urzędu wśród klientów Biura Obsługi Klienta UM. Anonimowe ankiety wypełniło 139 respondentów. Wynik badania potwierdził bardzo wysoką ocenę obsługi klienta. Zapisane przez klientów wnioski zostały przyjęte i skierowane do realizacji w ramach działań korygujących. - przeprowadzono również badanie satysfakcji klienta wewnętrznego, tj. pracownika UM. Najwyższe kierownictwo UM omówiło wyniki badania z załogą pracownicza UM. Przyjęte wnioski znalazły odzwierciedlenie w zapisach m.in. Regulaminu Organizacyjnego UM, - BOK przeprowadził doroczne badanie socjometryczne spraw wnoszonych do Urzędu Miasta. W trakcie badania szczegółowo badane są: tematyka, ilość spraw kierowanych do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz spraw przekazywanych przez te komórki na zewnątrz w określonej jednostce czasowej. Wyniki każdorazowo stanowią podstawę do ewentualnych zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu Urzędu. Wydawanie druków ścisłego zarachowania: - opłata targowa: od styczna do maja 2005 roku sprzedażą biletów opłaty targowej zajmowało się Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. miesiąc pobrano bilety na kwotę rozliczono bilety na kwotę styczeń , ,00 (z grudnia 2004 roku pozostało 8 250,00) luty , ,00 marzec , ,00 kwiecień , ,00 od maja 2005 roku sprzedażą biletów opłaty targowej na targowisku miejskim zajmuje się Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie maj , ,00 czerwiec , ,00 lipiec , ,00 sierpień , ,00 wrzesień , ,00 październik , ,00 listopad , ,00 grudzień , ,00 łącznie , ,00 do rozliczenia na koniec roku pozostało , 00 zł. - bilety na wieżę widokową Ratusza: bilety wstępu na wieżę ratusza sprzedawane są od sierpnia 2005 roku, w kawiarence prowadzonej przez firmę PWAS. miesiąc pobrano bilety na kwotę rozliczono bilety na kwotę sierpień 862,80 486,60 wrzesień 460,00 338,80 październik nie pobrano 218,80 listopad 80,00 173,00

6 grudzień nie pobrano 55,00 łącznie 1 402, ,20 Do rozliczenia na 2006 pozostało 130,60 zł. - opłata skarbowa L.p. miesiąc Informacja USC Kasa 1. styczeń 3140,- 6280,- 9930,- 2. luty 1510,- 5160,- 9140,- 3. marzec ,- 7410,- 4. kwiecień 1880,- 8420,- 9830,- 5. maj 3365,- 6970, ,- 6. czerwiec 1660, , ,- 7. lipiec 1680,- 9650, ,- 8. sierpień 900, , ,- 9. wrzesień 1290,- 7700, ,- 10. październik 880,- 6200,- 8850,- 11. listopad 720, ,- 12. grudzień 667, ,- 6940,- łącznie 19682, , ,- W 2005r. sprzedano znaki opłaty skarbowej na kwotę ,50 zł R e a l i z a c j a s k a r g i w Rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji kierowanych do Burmistrza Miasta i Zastępców Burmistrza Miasta Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, kierowanych do Burmistrza Miasta i Zastępców Burmistrza Miasta Dzierżoniowa realizowane jest zgodnie z Pismem Okólnym Nr 103 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 27 października 2003, wprowadzającym Instrukcję w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków kierowanych do Urzędu Miasta. Urząd wykonuje przepisy działu VIII kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z instrukcją o kwalifikacji spraw decyduje Burmistrz. W 2005r. do Urzędu Miasta Dzierżoniowa wpłynęło (bądź zgłoszono do protokołu podczas przyjęć mieszkańców przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza) 5 spraw, zakwalifikowanych jako skargi. Wniosków nie zarejestrowano. Po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających 1 skarga uznana została za uzasadnioną, pozostałe za nieuzasadnione Skargi: 1. w sprawie eksmisji z dotychczas zajmowanego mieszkania, 2. w sprawie poświadczenia nieprawdy, 3.w sprawie niewłaściwego postępowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej, 4. w sprawie braku realizacji remontu nieruchomości, 5. w sprawie braku odpowiedzi na pismo. Sprawy interwencyjne kierowane do Burmistrza i Zastępców Burmistrza Miasta W 2005 zarejestrowano 552 sprawy interwencyjne, skierowane do Burmistrza i Zastępców Burmistrza Miasta. W 18 przypadkach sprawy interwencyjne skierowano listownie, pozostałe (534) zostały zgłoszone w trakcie przyjmowania Mieszkańców przez Burmistrza, Zastępców Burmistrza Miasta i Sekretarza Miasta. Burmistrz Miasta przyjął 418 spraw. Zastępcy Burmistrza spraw, Sekretarz Miasta 8 spraw. Tematyka spraw interwencyjnych powtarza poprzednie okresy dominują problemy mieszkaniowe, braku pracy, remontów starej substancji komunalnej i pomocy materialnej. Sytuacja bytowa wielu mieszkańców naszego miasta w ostatnich latach uległa pogorszeniu, toteż interwencje kierowane do Burmistrza nadal są bardzo liczne; jednak notujemy spadek spraw interwencyjnych np. w sprawie uzyskania zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w 2004r. zgłosiło

7 się do Burmistrza 179 osób, natomiast w 2005r W sprawach zgłoszonych przez Mieszkańców prowadzone były postępowania wyjaśniające. Interesanci otrzymali odpowiedzi w terminach zgodnych z kpa. Statystycznie rzecz ujmując, w zakresie spraw interwencyjnych od kilku lat notuje się spadek ilości spraw, kierowanych do Burmistrza i Zastępców Burmistrza Miasta - W 2005r. zanotowano o 321 spraw mniej niż w 2003r. Referat ds. Informatyzacji Realizacja działań w zakresie informatyzacji za rok 2005 Lp. Nazwa zadania Zakres realizacji 1. Biuro Programów i Projektów BPiP Zadanie realizowane w ramach programu Regionalna Platforma Cyfrowa Miasto Dzierżoniów BPiP został wdrożony, obecnie w systemie są otwarte 2 projekty: 1. Budowa parkingu osiedlowego wraz z jego odwodnieniem i oświetleniem na Osiedlu Tęczowym w Dzierżoniowie na wysokości budynków nr 3,17,18,19 2. Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentów System został wdrożony we współpracy z firmą SEQUEL Sp. z o.o. z Dzierżoniowa i zespołem przeszkolonym w zakresie zarządzania projektami metodyką PRINCE2. 2 Wdrożenie systemu zarządzania dokumentami i sprawami etap I (obejmujący 4 procesy) Zadanie realizowane w ramach programu Regionalna Platforma Cyfrowa Miasto Dzierżoniów W BPiP (Biuro Programów i Projektów) został otwarty projekt p.n. Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentów w ramach programu Regionalna Platforma Cyfrowa Miasto Dzierżoniów projekt jest zarządzany zgodnie z metodyką PRINCE2. Na podstawie Studium Wykonalności i Projektu Technicznego, opracowanych jako załączniki do wniosku do ZPORR przygotowany zastał dokument ZPP (Zlecenie Przygotowania Projektu) oraz dokument DIP (Dokument Inicjujący Projekt). W IV kwartale przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe w trybie negocjacji z ogłoszeniem, w wyniku którego została wyłoniona firma MiCOMP. W ramach zawartej umowy firma wykona projekt wdrożenia, wdrożenie pilotażowe oraz pełne wdrożenie systemu wg załączonego do umowy harmonogramu. Przewidywany termin zakończenia wdrożenia r. 3 Nowa strona WWW Od kwietnia 2005 działa nowa wersja serwisu informacyjnego urzędu opartego na systemie OrnakCMS pozwalającego na samodzielne budowanie i redagowanie witryn serwisu przez 5-ciu wyznaczonych i przeszkolonych redaktorów. Strona została wdrożona we współpracy z firmą ORNAK Piotr Szafrański z Warszawy i zespołem ds. redagowania stron internetowych i BIP.

8 Lp. Nazwa zadania Zakres realizacji 4 System obsługi Bazy Firm w ramach projektu informacji gospodarczej Zakupiony i wdrożony został system obsługi witryn w katalogu firm (przycisk Baza Firm łącznik na stronie ( ) lub ( )). w pierwszym półroczu zostało wprowadzonych 48 firm. W ramach programu Przejrzysta Polska dokonano modyfikacji projektu w zakresie sposobu wyszukiw ania firm/produktów. Według ustalonej przez BA ankiety zostały zebrane informacje o firmach, które sukcesywnie są wprowadzane do bazy. Na dzień katalog firm zawierał 101 pozycji. Znacznie Wzrosło zainteresowanie firm tym projektem i sposobem promocji, co rokuje dalszą dynamiczną rozbudowę bazy w roku System obsługi stypendiów oświatowych ESP+ System zakupiony i wdrożony w kwietniu b.r. we współpracy z firmą HESIO z Kłodzka (dystrybutor oprogramowania firmy RADIX). Przeszkolone zostały 4 osoby z wydziału BS i edycja czerwcowa oraz wrześniowa decyzji była obsługiwana przy wsparciu systemu. Obecnie firma doskonali program wg potrzeb zgłaszanych przez użytkowników.

9 Lp. Nazwa zadania Zakres realizacji 6. Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej: 6.1. Ewidencja dróg i obiektów 5.1. Współpraca z wydziałem ZI przy przygotowaniu przetargu na mostowych sporządzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych (inwentaryzacja zasobów gminy). W drodze przetargu został wyłoniony wykonawca - firma DESIGNERS, która sporządzi ewidencję dróg i obiektów mostowych w granicach administracyjnych miasta Dzierżoniowa w wersji elektronicznej. W dniu wykonawca przekazał wykonanie ewidencji części dróg (ok.50 km). Założono nową bazę danych Oracle i wczytano dane umożliwiające pracę w aplikacji ediom system ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz na podgląd danych w aplikacji Geomedia. Obecnie trwa testowanie programu do ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz kontrola danych Ewidencja budynków gminy miejskiej: 5.2 Opracowano koncepcję wdrożenia systemu ewidencji budynków i lokali. Na stacji graficznej skonfigurowano serwer bazy SQL i aplikację klienta w ZR do testowania aplikacji. Prowadzone były rozmowy ze Starostwem Powiatowym w celu zgodności numerowania budynków i wymiany danych. Ewidencja budynków jest zadaniem w kompetencji Starostwa Powiatowego, które równolegle do naszych działań przeprowadziło postępowanie przetargowe. Wykonawca, który wygrał przetarg wycofał się po otrzymaniu warunków technicznych wykonania zamówienia. Podstawą budowania naszej bazy jest baza budynków ze starostwa powiatowego. Baza w trakcie przygotowania w Starostwie Powiatowym. System planowania i rozliczania budżetu 5 lipca odbyło się spotkanie zorganizowane przez RIO we Wrocławiu w sprawie nowego systemu BUDZET PRO do sporządzania sprawozdań i przesyłania ich droga elektroniczną. Oczekuje się w I kwartale 2006 nowej wersji oprogramowania. 8. System informacji oświatowej System dostarczony i zarządzany przez MENiS. Oprogramowanie zostało dostarczone szkołom i gminie, zainstalowane i użytkowane zgodnie z przesłaną instrukcją.

10 Lp. Nazwa zadania Zakres realizacji 9. Szkolenia wewnętrzne z zakresu zaawansowanych zastosowań standardowego oprogramowania oraz bezpieczeństwa sieciowego: - sporządzenie rocznego planu szkoleń, - realizacja szkoleń zgodnie z planem. 1. W dniach 23-lutego 4 marca przeprowadzony został cykl szkoleń z zakresu nowelizacji Instrukcji zarządzania zabezpieczeniami systemów informatycznych służących przetwarzania danych osobowych. Udział w szkoleniu wzięło 64 osoby. W pierwszym półroczu z tego tematu zostało przeszkolonych dodatkowo 25 osób (stażyści, praktykanci, nowi pracownicy). 2. Przeprowadzone zostało szkolenie z podstaw obsługi programu do tworzenia prezentacji w ramach pakietu Open Office. Udział w szkoleniu wzięły 22 osoby. Następne planowane szkolenie będzie dotyczyło obsługi arkusza kalkulacyjnego. 10 Rozwijanie zabezpieczeń systemów informatycznych: 11 Aktualizacja użytkowanych systemów Została przeprowadzona analiza oprogramowania zabezpieczającego stacje robocze (klienckie) przed wirusami i atakami z Internetu. Na podstawie Sprawozdania z przeprowadzonych testów oprogramowania antywirusowego i monitorowania sieci uruchomiona została procedura przetargowa na zamówienie publiczne dotyczące dostawy oprogramowania do kompletnej ochrony komputerów, w wyniku której został wyłoniony dostawca 60 licencji na oprogramowanie BitDefender. Dodatkowo na 23 stanowiskach został zainstalowany nieodpłatny program antywirusowy ClamWin. 1. Zintegrowany pakiet wspierający obsługę urzędu RADIX 2. System informacji prawnej LEX został zastąpiony programem o nazwie LEGALIS. Oba systemy funkcjonują równolegle. LEX obsługuje do 3 stanowisk w sieci i zawiera akty prawne do LEGALIS- obsługuje do 4 stanowisk w sieci i zawiera bazę aktów prawnych aktualizowanych w cyklu miesięcznym. W grudniu b.r. zakupiono nową, 15-miesięczną wersję programu LEX dla Samorządu Terytorialnego 3. GeoMedia w ramach opieki technicznego z firmą Intergraph wykonana została aktualizacja oprogramowania GeoMedia z wersji 3.0 do wersji 5.2, GeoMedia WebMap z wersji 2.0 do wersji 5.2. Aktualizacje te pozwoliły na zwiększenie funkcjonalności, zwiększyły stabilność i lepszą współpracę z nowymi systemami operacyjnymi. W ramach serwisu wykonano przejście z układu współrzędnych geodezyjnych 65 na 2000 (zgodnie z obowiązującymi przepisami geodezyjnymi). Zainstalowana została nowa wersja serwisu www umożliwiającą drukowanie prostych map poglądowych i informacji o właścicielach oraz wbudowanych kilku map tematycznych. W drugim półroczu wykonano reinstalację i konfigurację serwera SIP i aplikacji GeoMedia WebMap oraz GeoKatastru. Zgodnie z umową otrzymaliśmy również aktualizacje GeoMedia Pro do wersji 6.0 i GeoMedia do wersji 6.0

11 Lp. Nazwa zadania Zakres realizacji 12 Bieżąca obsługa informatyczna urzędu 1. Dane z rejestru interwencji: Ogółem 1023 interwencje, w tym pomoc techniczna 395, problemy z systemem operacyjnym Windows 79, pakiet RADIX 97, pakiet Office 103, pozostałe aplikacje 256, redagowanie BIP i WWW Wymiana na 15 stanowiskach zestawów komputerowych (archiwizacja danych, konfiguracja komputerów na stanowiskach, przegranie danych z archiwum). 3. Dane z rejestru wydruków i wyplotów: wyploty i wydruki : 1716 szt. opracowania i wydruki: Wydruki z SIP (GeoMedia) 2165 szt. w tym: wypisy 893 wyrysy 122, mapa zasadnicza 421 mapa ewidencyjna 474 mapy tematyczne 253 Wydział Infrastruktury Społecznej 1. Realizacja Miejskiego Programu pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa m.in.: a) dofinansowanie wypoczynku zimowego oraz letniego dla dzieci i młodzieży 4 konkursy, zawarto 26 umów na realizację, b) dofinansowanie organizacji zajęć pozalekcyjnych (14 umów), c) dofinansowanie różnych form aktywnego wypoczynku i imprez kulturalnych, d) dofinansowanie wyjazdów do zielonych szkół konkurs (zawarto 9 umów na realizację), e) dofinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych na zajęcia do Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie, f) dofinansowanie klas (grup) integracyjnych w pomoce dydaktyczne dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół i przedszkoli, g) przyznanie dofinansowań z okazji jubileuszy placówek, h) dofinansowanie procedury nadania certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO Szkole Podstawowej nr 5 w Dzierżoniowie. 2. Przygotowanie i przeprowadzenie trzech konkursów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3, Zespołu Gimnazjów nr 3 i Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie. 3. Opracowanie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Dzierżoniowie; realizacja nowych zadań (1886 decyzji); rozliczanie realizacji wypłaconych stypendiów dla uczniów. 4. Opracowanie informacji o pracy placówek oświatowych za rok szkolny 2004/2005 oraz informacji o stanie przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2005/ Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich działanie 1.5 na wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 6. Wniosek do MEiN o zwiększenie subwencji oświatowej na 2005 r. dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów pozyskano ,00 zł. 7. Wnioski do MEiN o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy z 0,6 % rezerwy: z tytułu odpraw dla zwalnianych nauczycieli (SP9, G2 pozyskano ,00 zł.), z tytułu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych oraz wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji - SP9, ZG3 (pozyskano ,00 zł.

12 na doposażenie sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 9), oraz złożono wniosek z tytułu wzrostu zadań szkolnych w związku z dotowaniem od r. nowoutworzonej szkoły tj. Niepublicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek. 8. Wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie w 2005 r. realizacji przez Gminę programu nauki pływania dzieci i młodzieży tj. Mały Posejdon, Rybka pozyskano ,00 zł. na dofinansowanie programu nauki pływania dla przedszkolaków Rybka i ,00 zł. na dofinansowanie programu nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Mały Posejdon. 9. Opracowanie wniosku do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie w 2006 r. realizacji przez Gminę programu nauki pływania dzieci i młodzieży tj. Mały Posejdon, Rybka. 10. Opracowanie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i ogłoszenie 41 konkursów na realizację 62 zadań pożytku publicznego w 2005r., zawarto 56 umów oraz obsłużono 51 organizacji, które otrzymały dotacje z budżetu gminy. 11. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Dzierżoniowa. 12. Realizacja zawartego porozumienia dot. przekazania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów dotacji celowej z przeznaczeniem dla DOK na realizację zadań publicznych pn. Jarmark Św. Jerzego, Kreacje - pozyskano 6.000,00 zł. 13. Wniosek Gminy o przyznanie dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych na 2005 r. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie w ramach programu operacyjnego Promocja czytelnictwa, realizacja przyznanej dotacji celowej pozyskano ,00 zł Wniosek Gminy o nieodpłatne przekazanie na czas nieoznaczony składników majątku ruchomego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w ramach programu IKONKA dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i realizacja tego zadania - pozyskano 6 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu. 15. Wniosek o dofinansowanie Ośrodka Wsparcia - Dziennego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Dzierżoniowie, ul. Nowowiejska 88 pozyskano ,00 zł. na uruchomienie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia. 16. Współorganizacja imprez miejskich m.in.: -powitanie Nowego Roku, - XIII Finał Wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy, - Jarmark Św. Jerzego, - XXVIII Dni Dzierżoniowa, - TRAKT II Turystyczny Rajd Amatorów Kolarstwa i Turystyki, - 5 Jarmark Pszczelarski- Miodobranie 2005, - 3 Sowiogórski Festiwal Techniki FOMT, - współpraca z Lanskroun, - Kalejdoskop Kultur Dolnego Śląska Dni Kultury Niemieckiej jubileusz XV-lecia współpracy. 17. Organizacja imprez okolicznościowych i świąt państwowych: - 3 Maja, - 1 września, - 17 września, - 11 listopada, - dofinansowanie zawodów sportowych, - wigilia dla najuboższych oraz paczki dla potrzebujących emerytów i kombatantów. 18. Realizacja zadań związanych z wdrożeniem i opracowaniem programu informatycznego do ewidencji badań ankietowych dot. obciążeń genetycznych rodzin zagrożonych chorobą nowotworową. 19. Przygotowanie umowy o nawiązaniu partnerskich stosunków między Miastem Dzierżoniów a Miastem Crewe and Nantwich. 20. Współpraca z Serockiem (wzajemna wymiana dzieci i młodzieży). 21. Koordynacja pracy Okrągłego Stołu ds. Młodzieży; realizacja rocznego planu pracy Zespołu. 22. Przyznanie środków finansowych dla placówek oświatowych na dokształcanie nauczycieli, rozliczenie wydatków. 23. Zadania związane z kontrolą realizacji obowiązku szkolnego i nauki. 24. Realizacja rządowego programu wyprawka szkolna.

13 25. Realizacja zadań związanych z przyznaną dotacją celową na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy (decyzje - 7). 26. Koordynacja realizacji trzech programów ekologicznych w placówkach oświatowych. 27. Uzgodnienie i zatwierdzenie organizacji nowego roku szkolnego w placówkach oświatowych. 28. Przygotowanie i przeprowadzenie 17 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego (17 decyzji). 29. Przeprowadzenie przetargu na druk Rocznika Dzierżoniowskiego za 2004 r. oraz ogłoszenie konkursu ofert na zbieranie materiałów do Rocznika za 2005 r. 30. Przeprowadzenie przetargu na zakup i dostawę gastrofiberoskopu dla Szpitala w Dzierżoniowie. 31. Realizacja zadań wynikających z przyjętej Strategii rozwoju społecznego miasta Dzierżoniowa na lata Koordynacja przygotowań szkół do udziału w VI Prezentacjach Placówek oświatowych w Gminie Niemcza. 33. Opracowanie i realizacja programu współpracy z zagranicą na 2005 r. 34. Współorganizacja sesji oświatowej Rady Miejskiej. 35. Sporządzenie układu wykonawczego budżetu miasta na 2005 r. w zakresie oświaty (plany szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i żłobka), oraz poinformowanie placówek o wysokości przyznanych środków w budżecie. 36. Sporządzenie miesięcznej i kwartalnej sprawozdawczości z wydatków, przychodów i kosztów placówek oświatowych. 37. Sporządzenie obowiązującej sprawozdawczości dla MEiN i Kuratorium Oświaty. 38. Współpraca ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w zakresie: - częściowego pokrywania kosztów utrzymania biura ZNP (miesięczna refundacja tych kosztów) - refundowania kosztów wynagrodzenia pracownika Zarządu ZNP w proporcji do liczby członków zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach. 39. Comiesięczne rozliczanie kosztów funkcjonowania 5 przedszkoli niepublicznych do wysokości przekazanej dotacji oraz przekazywanie dyspozycji do Wydziału Finansowo-Budżetowego nt. kwot dotacji do przekazania tym przedszkolom. 40. Organizacyjne i finansowe przygotowanie remontu Przytuliska (sporządzenie 2 umów). 41. Przyjęcie 258 wniosków o przyznanie dla studentów stypendiów (naukowego i socjalnego) i przekazanie do realizacji przez Fundację Disce Puer. 42. Sporządzenie porozumienia oraz dwóch umów darowizny z Komendą Wojewódzką Policji celu przekazania trzech nagród oraz sprzętu specjalistycznego, materiałów i wyposażenia na cele prewencji kryminalnej. 43. Uzgodnienie i przekazanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. 44. Opracowanie dla Związku Miast Polskich ankiety dot. subwencji szkolnej za lata oraz wykazu najważniejszych wydarzeń 2005 r. 45. Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, realizacja 2 umów dot. zlecenia organizacji miejskich imprez sportowych oraz wynajmu obiektów sportowych na rozgrywki i turnieje sportowe. 46. Opracowanie i realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 47. Przeprowadzenie kontroli w Szkole Podstawowej nr 6 w zakresie spraw wynikających z kompetencji organu prowadzącego. 48. Opracowanie organizacji i zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów. 49. Opracowanie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na 2006 r. 50. Opracowanie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2006r., w części należącej do kompetencji Gminy Miejskiej Dzierżoniów. 51. Opracowanie Programu Społecznej Edukacji w Zakresie Etyki. 52. Opracowanie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie. 53. Sporządzenie wniosku do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu o dofinansowanie ośrodków wsparcia (Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Przytuliska ) pozyskano ,00 zł. na dofinansowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej.

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r. Zał. do uchwały Nr XXXVII/291/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 grudnia 2009 roku S. 06/2009 Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE. Arkadiusz Śliwa. Burmistrz Miasta Sulejówek

I. WPROWADZENIE. Arkadiusz Śliwa. Burmistrz Miasta Sulejówek RAPORT O STANIE MIASTA ZA OKRES 2010 2014 VI KADENCJA SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE.... 3 II. OCENA STANU MIASTA... 4 1. Dane dotyczące demografii i zaludnienia... 4 2. Dane Urzędu Stanu Cywilnego... 8 3.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i

Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i 1 Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej.. 23 Departament Finansów..

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %.

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. WYKONANIE WYDATKÓW Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. Melioracje wodne Rozdział 01008 Wydatkowano 97.690 zł. Zaplanowane na rok 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku 2 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y... 10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku

Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego i plan kontroli przeprowadzanych przez pracowników

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA 1.452.635,00

TURYSTYKA 1.452.635,00 DOCHODY 1 DZIAŁ ''630'' TURYSTYKA 1.452.635,00 63095 Pozostała działalność 1.452.635,00 6208 - Dotacje rozwojowe 1.452.635,00 Środki zaplanowano jako dotacje rozwojowe na programy i projekty realizowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 10 LUTEGO DO 10 MARCA 2011 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 10 LUTEGO DO 10 MARCA 2011 R. ORG.0057. 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 10 LUTEGO DO 10 MARCA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1) wydano 5 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem", określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta Urząd Miasta Legnicy Raport o stanie miasta Legnica 2002-2006 Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Szanowni Państwo! Oddajemy do rąk Państwa opracowanie, ukazujące Legnicę w latach 2002 2006. Głównym jego

Bardziej szczegółowo