Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdania z realizacji zadań w roku 2005 R E A L I Z A C J A Z A D A Ń U R Urząd Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Kadra kierownicza najwyższe kierownictwo L.p. Wykształcenie Liczba pracowników % ogółu zatrudnionych pełniących funkcje kierownicze 1 wyższe 5 5,95 Razem 5 5,95 Kadra kierownicza L.p. Wykształcenie Liczba pracowników % ogółu zatrudnionych pełniących funkcje kierownicze 1 wyższe 10 11,90 2 średnie 1 1,19 Razem 11 13,09 Pracownicy merytoryczni i pomocniczy UM L.p. Wykształcenie Liczba pracowników % ogółu zatrudnionych 1 wyższe 37 44,04 2 średnim 26 30,96 3 niżej średniego (stan.pomocnicze) 5 5,95 Razem ,00 Zestawienie wydanych przez Urząd Miasta i uchylonych decyzji w Ilość wydanych decyzji Ilość uchylonych decyzji Wskaźnik % ,1 Wydział Organizacyjny UM - przygotowano 830 Zarządzeń Burmistrza Miasta, - przygotowano 138 Pism Okólnych Burmistrza Miasta, - powołano 10 roboczych zespołów pracowniczych, z których 6 wykonało powierzone zadania, 4 pracują nadal. Kadry: - sporządzono 71 odpowiedzi na oferty pracy, - wydano 55 świadectw i poświadczeń, - wydano 6 upoważnień do przeprowadzenia kontroli, - przyjęto 12 pracowników UM. - zwolniono 6 pracowników UM. Staże w Urzędzie Miasta w 2005r. W 2005 Urząd Miasta w Dzierżoniowie złożył w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie wnioski o zawarcie umowy na zorganizowanie staży dla bezrobotnych. W wyniku tych czynności przeprowadzonych przez Wydział Organizacyjny podpisano 4 umowy na odbywanie stażu dla 20 osób. Umowy zostały zawarte na okres od 6 do 12

2 miesięcy. Stażyści zostali wybrani spośród osób, które złożyły oferty do UM (73 oferty), w drodze przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych. Edukacja samorządowa: L.p. Pracownicy urzędu pełniący funkcje kierownicze w tym: Liczba pracowników pełniących funkcje kierownicze uczestniczących w szkoleniach Specjalistyczne Ogólne 1 najwyższe kierownictwo pozostali kierownicy: 2.1 z wykształceniem wyższym z wykształceniem średnim ogółem L.p. Pracownicy merytoryczni Liczba pracowników merytorycznych uczestniczących w szkoleniach Ogólnych Specjalistycznych 1 - z wykształceniem wyższym z wykształceniem średnim ogółem Pozostałe formy szkolne LP. Liczba osób przeszkolonych 1 Opracowanie budżetu zadaniowego 17 2 Kursy językowe 12 3 Etyka urzędnika Metodyka zarządzania projektami PRINCE II 15 Razem 66 Szkolne formy kształcenia i dokształcania L.p. Forma szkolna Liczba osób uczestniczących Liczba osób, które ukończyły kształcenie 1 Zawodowe studia wyższe (licencjat) Studia magisterskie Studia podyplomowe Język angielski razem Pozaszkolne formy szkolenia zawodowego Szkolenia wewnętrzne lp Tematyka szkolenia Liczba uczestniczących 1 Działania antykorupcyjne i postawy etyczne 48 2 Szkolenie z etyki 16 3 Kontakt z mediami 26 4 Procedura sporządzania i publikacji uchwał Gminy i aktów własnych BM 44 razem 134 Archiwum zakładowe 1. Udostępniono do wglądu wydziałom urzędu 137 kpl. dokumentów.

3 2. Przyjęto do archiwum dokumentację: a) Wydziału Inwestycji-2,10 mb b) Wydziału Finansowo-Budżetowego-7,80 mb c) Wydziału Infrastruktury Społecznej-2,60 mb d) Wydziału Inżynierii Miejskiej 1,60 mb e) Wydziału Organizacyjnego 3,00 mb f) Wydziału Spraw Obywatelskich 1,70 mb g) Stanowiska ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-1,80 mb h) Referatu Architektury - 1,40 mb i). Straży Miejskiej - 0,60 mb j) Wydziału Rozwoju Gospodarczego 2,50 mb Ogółem przyjęto do archiwum 25,10 mb dokumentacji 3. Przekazano do zniszczenia - 10 mb dokumentów. Referat Spraw Obywatelskich: Na r. Dzierżoniów liczył mieszkańców - przyjął 4137 wniosków o wydanie dowodu osobistego, - wydał 4450 dowodów osobistych, - wydał 228 poświadczeń zameldowania, - przyjął 1210 zgłoszeń identyfikacyjnych NIP, - przyjął 1223 zgłoszenia pobytu stałego, - przyjął 461 zgłoszeń wymeldowania z miejsca pobytu czasowego, - wysłał 1485 kopert dowodowych do innych urzędów, - przyjął 825 zgłoszeń przemeldowania w obrębie miast, - przyjął 363 zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy, - przyjął 380 zgłoszeń o zawartych małżeństwach, - przyjął 263 zgłoszenia urodzeń, w tym 119 dziewczynek i 144 chłopców, - przyjął 414 zgłoszeń zameldowania na pobyt stały z innych gmin, - zarejestrował 362 zgony, - zarejestrował 502 wymeldowania do innych gmin, - wystosował 672 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, - przyjął 1178 wniosków paszportowych Dzierżoniowian, - przyjął 110 wniosków paszportowych mieszkańców Łagiewnik, - wydał 1164 paszportów dla mieszkańców Dzierżoniowa, - wydał 105 paszportów dla mieszkańców Łagiewnik, Biuro Obsługi Klienta: Rozliczenie przesyłek kierowanych do Urzędu i wysyłanych z Urzędu w Listy kierowane za pośrednictwem doręczycieli UM miesiąc listy zwykłe listy polecone za potwierdzeniem odbioru styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad

4 grudzień razem łącznie w 2005r przesyłek Wynik finansowy doręczeń miejscowych w 2005 (opłaty, które UM musiałby ponieść, gdyby przesyłki miejscowe przekazywane były za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. w przypadku, gdyby każda z przesyłek była taryfowana najtaniej (najniższa gramatura): - listy zwykłe: x 1,30 zł = 6 281,60 zł, - listy polecone:725 x 3,50 zł = 2 537,50 zł, - listy za potwierdzeniem odbioru: x 5,40 zł = zł. Razem (przy najniższej gramaturze przesyłek): ,10 zł 2. Listy przekazywane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. miesiąc listy zwykłe listy polecone za potwierdzeniem listy zagraniczne odbioru styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień razem łącznie w 2005r przesyłek Według faktur PP S.A. oraz codziennych raportów w 2005r. za przesyłki zamiejscowe UM zapłacił: - styczeń: 4 100,35zł, - luty: 5 825,00zł, - marzec 4 489,20zł, - kwiecień: 5 749,80 zł, - maj: 3 821,10 zł, - czerwiec: 3 583,30 zł. - lipiec: 4 917,80 zł, - sierpień: 3 395,10 zł, - wrzesień: 3 985,00 zł, - październik: 4 416,30 zł, - listopad: 4 180,70 zł, - grudzień: 5 088,90 zł. Razem w 2005 roku: ,55 zł. 3. Ewidencja pism kierowanych do Urzędu W okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2005 roku w ewidencji komputerowej SMOK zarejestrowano pism wniesionych do Urzędu Miasta. W systemie nie rejestruje się ofert. Przesyłki do USC rejestrowane są ręcznie w 2005 do dzierżoniowskiego USC wpłynęło przesyłek. Łącznie zarejestrowano przesyłki. 4. Przyjmowanie poczty internetowej kierowanej na podstawowe konto Urzędu Miasta.

5 Pocztę kierowaną na podstawowe konto Urzędu Miasta przyjmuje Biuro Obsługi Klienta UM, następnie kieruje ją do właściwych jednostek i udziela informacji, po uprzednim zasięgnięciu opinii komórek merytorycznych. W 2005 przyjęto, skierowano do właściwych merytorycznie komórek lub udzielono odpowiedzi na łącznie i. Udzielanie Informacji Publicznej Zgodnie z postanowieniami ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 Biuro Obsługi Klienta UM udziela Interesantom informacji. Najczęściej informację tę stanowiło udostępnianie tekstów Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, Uchwał Rady Miejskiej Dzierżoniowa, które były okazywane bez pisemnego wniosku. Zarejestrowano realizację 54 pisemnych wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Badania sondażowe - przeprowadzono badanie satysfakcji klienta zewnętrznego Urzędu wśród klientów Biura Obsługi Klienta UM. Anonimowe ankiety wypełniło 139 respondentów. Wynik badania potwierdził bardzo wysoką ocenę obsługi klienta. Zapisane przez klientów wnioski zostały przyjęte i skierowane do realizacji w ramach działań korygujących. - przeprowadzono również badanie satysfakcji klienta wewnętrznego, tj. pracownika UM. Najwyższe kierownictwo UM omówiło wyniki badania z załogą pracownicza UM. Przyjęte wnioski znalazły odzwierciedlenie w zapisach m.in. Regulaminu Organizacyjnego UM, - BOK przeprowadził doroczne badanie socjometryczne spraw wnoszonych do Urzędu Miasta. W trakcie badania szczegółowo badane są: tematyka, ilość spraw kierowanych do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz spraw przekazywanych przez te komórki na zewnątrz w określonej jednostce czasowej. Wyniki każdorazowo stanowią podstawę do ewentualnych zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu Urzędu. Wydawanie druków ścisłego zarachowania: - opłata targowa: od styczna do maja 2005 roku sprzedażą biletów opłaty targowej zajmowało się Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. miesiąc pobrano bilety na kwotę rozliczono bilety na kwotę styczeń , ,00 (z grudnia 2004 roku pozostało 8 250,00) luty , ,00 marzec , ,00 kwiecień , ,00 od maja 2005 roku sprzedażą biletów opłaty targowej na targowisku miejskim zajmuje się Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie maj , ,00 czerwiec , ,00 lipiec , ,00 sierpień , ,00 wrzesień , ,00 październik , ,00 listopad , ,00 grudzień , ,00 łącznie , ,00 do rozliczenia na koniec roku pozostało , 00 zł. - bilety na wieżę widokową Ratusza: bilety wstępu na wieżę ratusza sprzedawane są od sierpnia 2005 roku, w kawiarence prowadzonej przez firmę PWAS. miesiąc pobrano bilety na kwotę rozliczono bilety na kwotę sierpień 862,80 486,60 wrzesień 460,00 338,80 październik nie pobrano 218,80 listopad 80,00 173,00

6 grudzień nie pobrano 55,00 łącznie 1 402, ,20 Do rozliczenia na 2006 pozostało 130,60 zł. - opłata skarbowa L.p. miesiąc Informacja USC Kasa 1. styczeń 3140,- 6280,- 9930,- 2. luty 1510,- 5160,- 9140,- 3. marzec ,- 7410,- 4. kwiecień 1880,- 8420,- 9830,- 5. maj 3365,- 6970, ,- 6. czerwiec 1660, , ,- 7. lipiec 1680,- 9650, ,- 8. sierpień 900, , ,- 9. wrzesień 1290,- 7700, ,- 10. październik 880,- 6200,- 8850,- 11. listopad 720, ,- 12. grudzień 667, ,- 6940,- łącznie 19682, , ,- W 2005r. sprzedano znaki opłaty skarbowej na kwotę ,50 zł R e a l i z a c j a s k a r g i w Rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji kierowanych do Burmistrza Miasta i Zastępców Burmistrza Miasta Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, kierowanych do Burmistrza Miasta i Zastępców Burmistrza Miasta Dzierżoniowa realizowane jest zgodnie z Pismem Okólnym Nr 103 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 27 października 2003, wprowadzającym Instrukcję w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków kierowanych do Urzędu Miasta. Urząd wykonuje przepisy działu VIII kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z instrukcją o kwalifikacji spraw decyduje Burmistrz. W 2005r. do Urzędu Miasta Dzierżoniowa wpłynęło (bądź zgłoszono do protokołu podczas przyjęć mieszkańców przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza) 5 spraw, zakwalifikowanych jako skargi. Wniosków nie zarejestrowano. Po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających 1 skarga uznana została za uzasadnioną, pozostałe za nieuzasadnione Skargi: 1. w sprawie eksmisji z dotychczas zajmowanego mieszkania, 2. w sprawie poświadczenia nieprawdy, 3.w sprawie niewłaściwego postępowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej, 4. w sprawie braku realizacji remontu nieruchomości, 5. w sprawie braku odpowiedzi na pismo. Sprawy interwencyjne kierowane do Burmistrza i Zastępców Burmistrza Miasta W 2005 zarejestrowano 552 sprawy interwencyjne, skierowane do Burmistrza i Zastępców Burmistrza Miasta. W 18 przypadkach sprawy interwencyjne skierowano listownie, pozostałe (534) zostały zgłoszone w trakcie przyjmowania Mieszkańców przez Burmistrza, Zastępców Burmistrza Miasta i Sekretarza Miasta. Burmistrz Miasta przyjął 418 spraw. Zastępcy Burmistrza spraw, Sekretarz Miasta 8 spraw. Tematyka spraw interwencyjnych powtarza poprzednie okresy dominują problemy mieszkaniowe, braku pracy, remontów starej substancji komunalnej i pomocy materialnej. Sytuacja bytowa wielu mieszkańców naszego miasta w ostatnich latach uległa pogorszeniu, toteż interwencje kierowane do Burmistrza nadal są bardzo liczne; jednak notujemy spadek spraw interwencyjnych np. w sprawie uzyskania zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w 2004r. zgłosiło

7 się do Burmistrza 179 osób, natomiast w 2005r W sprawach zgłoszonych przez Mieszkańców prowadzone były postępowania wyjaśniające. Interesanci otrzymali odpowiedzi w terminach zgodnych z kpa. Statystycznie rzecz ujmując, w zakresie spraw interwencyjnych od kilku lat notuje się spadek ilości spraw, kierowanych do Burmistrza i Zastępców Burmistrza Miasta - W 2005r. zanotowano o 321 spraw mniej niż w 2003r. Referat ds. Informatyzacji Realizacja działań w zakresie informatyzacji za rok 2005 Lp. Nazwa zadania Zakres realizacji 1. Biuro Programów i Projektów BPiP Zadanie realizowane w ramach programu Regionalna Platforma Cyfrowa Miasto Dzierżoniów BPiP został wdrożony, obecnie w systemie są otwarte 2 projekty: 1. Budowa parkingu osiedlowego wraz z jego odwodnieniem i oświetleniem na Osiedlu Tęczowym w Dzierżoniowie na wysokości budynków nr 3,17,18,19 2. Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentów System został wdrożony we współpracy z firmą SEQUEL Sp. z o.o. z Dzierżoniowa i zespołem przeszkolonym w zakresie zarządzania projektami metodyką PRINCE2. 2 Wdrożenie systemu zarządzania dokumentami i sprawami etap I (obejmujący 4 procesy) Zadanie realizowane w ramach programu Regionalna Platforma Cyfrowa Miasto Dzierżoniów W BPiP (Biuro Programów i Projektów) został otwarty projekt p.n. Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentów w ramach programu Regionalna Platforma Cyfrowa Miasto Dzierżoniów projekt jest zarządzany zgodnie z metodyką PRINCE2. Na podstawie Studium Wykonalności i Projektu Technicznego, opracowanych jako załączniki do wniosku do ZPORR przygotowany zastał dokument ZPP (Zlecenie Przygotowania Projektu) oraz dokument DIP (Dokument Inicjujący Projekt). W IV kwartale przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe w trybie negocjacji z ogłoszeniem, w wyniku którego została wyłoniona firma MiCOMP. W ramach zawartej umowy firma wykona projekt wdrożenia, wdrożenie pilotażowe oraz pełne wdrożenie systemu wg załączonego do umowy harmonogramu. Przewidywany termin zakończenia wdrożenia r. 3 Nowa strona WWW Od kwietnia 2005 działa nowa wersja serwisu informacyjnego urzędu opartego na systemie OrnakCMS pozwalającego na samodzielne budowanie i redagowanie witryn serwisu przez 5-ciu wyznaczonych i przeszkolonych redaktorów. Strona została wdrożona we współpracy z firmą ORNAK Piotr Szafrański z Warszawy i zespołem ds. redagowania stron internetowych i BIP.

8 Lp. Nazwa zadania Zakres realizacji 4 System obsługi Bazy Firm w ramach projektu informacji gospodarczej Zakupiony i wdrożony został system obsługi witryn w katalogu firm (przycisk Baza Firm łącznik na stronie ( ) lub ( )). w pierwszym półroczu zostało wprowadzonych 48 firm. W ramach programu Przejrzysta Polska dokonano modyfikacji projektu w zakresie sposobu wyszukiw ania firm/produktów. Według ustalonej przez BA ankiety zostały zebrane informacje o firmach, które sukcesywnie są wprowadzane do bazy. Na dzień katalog firm zawierał 101 pozycji. Znacznie Wzrosło zainteresowanie firm tym projektem i sposobem promocji, co rokuje dalszą dynamiczną rozbudowę bazy w roku System obsługi stypendiów oświatowych ESP+ System zakupiony i wdrożony w kwietniu b.r. we współpracy z firmą HESIO z Kłodzka (dystrybutor oprogramowania firmy RADIX). Przeszkolone zostały 4 osoby z wydziału BS i edycja czerwcowa oraz wrześniowa decyzji była obsługiwana przy wsparciu systemu. Obecnie firma doskonali program wg potrzeb zgłaszanych przez użytkowników.

9 Lp. Nazwa zadania Zakres realizacji 6. Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej: 6.1. Ewidencja dróg i obiektów 5.1. Współpraca z wydziałem ZI przy przygotowaniu przetargu na mostowych sporządzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych (inwentaryzacja zasobów gminy). W drodze przetargu został wyłoniony wykonawca - firma DESIGNERS, która sporządzi ewidencję dróg i obiektów mostowych w granicach administracyjnych miasta Dzierżoniowa w wersji elektronicznej. W dniu wykonawca przekazał wykonanie ewidencji części dróg (ok.50 km). Założono nową bazę danych Oracle i wczytano dane umożliwiające pracę w aplikacji ediom system ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz na podgląd danych w aplikacji Geomedia. Obecnie trwa testowanie programu do ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz kontrola danych Ewidencja budynków gminy miejskiej: 5.2 Opracowano koncepcję wdrożenia systemu ewidencji budynków i lokali. Na stacji graficznej skonfigurowano serwer bazy SQL i aplikację klienta w ZR do testowania aplikacji. Prowadzone były rozmowy ze Starostwem Powiatowym w celu zgodności numerowania budynków i wymiany danych. Ewidencja budynków jest zadaniem w kompetencji Starostwa Powiatowego, które równolegle do naszych działań przeprowadziło postępowanie przetargowe. Wykonawca, który wygrał przetarg wycofał się po otrzymaniu warunków technicznych wykonania zamówienia. Podstawą budowania naszej bazy jest baza budynków ze starostwa powiatowego. Baza w trakcie przygotowania w Starostwie Powiatowym. System planowania i rozliczania budżetu 5 lipca odbyło się spotkanie zorganizowane przez RIO we Wrocławiu w sprawie nowego systemu BUDZET PRO do sporządzania sprawozdań i przesyłania ich droga elektroniczną. Oczekuje się w I kwartale 2006 nowej wersji oprogramowania. 8. System informacji oświatowej System dostarczony i zarządzany przez MENiS. Oprogramowanie zostało dostarczone szkołom i gminie, zainstalowane i użytkowane zgodnie z przesłaną instrukcją.

10 Lp. Nazwa zadania Zakres realizacji 9. Szkolenia wewnętrzne z zakresu zaawansowanych zastosowań standardowego oprogramowania oraz bezpieczeństwa sieciowego: - sporządzenie rocznego planu szkoleń, - realizacja szkoleń zgodnie z planem. 1. W dniach 23-lutego 4 marca przeprowadzony został cykl szkoleń z zakresu nowelizacji Instrukcji zarządzania zabezpieczeniami systemów informatycznych służących przetwarzania danych osobowych. Udział w szkoleniu wzięło 64 osoby. W pierwszym półroczu z tego tematu zostało przeszkolonych dodatkowo 25 osób (stażyści, praktykanci, nowi pracownicy). 2. Przeprowadzone zostało szkolenie z podstaw obsługi programu do tworzenia prezentacji w ramach pakietu Open Office. Udział w szkoleniu wzięły 22 osoby. Następne planowane szkolenie będzie dotyczyło obsługi arkusza kalkulacyjnego. 10 Rozwijanie zabezpieczeń systemów informatycznych: 11 Aktualizacja użytkowanych systemów Została przeprowadzona analiza oprogramowania zabezpieczającego stacje robocze (klienckie) przed wirusami i atakami z Internetu. Na podstawie Sprawozdania z przeprowadzonych testów oprogramowania antywirusowego i monitorowania sieci uruchomiona została procedura przetargowa na zamówienie publiczne dotyczące dostawy oprogramowania do kompletnej ochrony komputerów, w wyniku której został wyłoniony dostawca 60 licencji na oprogramowanie BitDefender. Dodatkowo na 23 stanowiskach został zainstalowany nieodpłatny program antywirusowy ClamWin. 1. Zintegrowany pakiet wspierający obsługę urzędu RADIX 2. System informacji prawnej LEX został zastąpiony programem o nazwie LEGALIS. Oba systemy funkcjonują równolegle. LEX obsługuje do 3 stanowisk w sieci i zawiera akty prawne do LEGALIS- obsługuje do 4 stanowisk w sieci i zawiera bazę aktów prawnych aktualizowanych w cyklu miesięcznym. W grudniu b.r. zakupiono nową, 15-miesięczną wersję programu LEX dla Samorządu Terytorialnego 3. GeoMedia w ramach opieki technicznego z firmą Intergraph wykonana została aktualizacja oprogramowania GeoMedia z wersji 3.0 do wersji 5.2, GeoMedia WebMap z wersji 2.0 do wersji 5.2. Aktualizacje te pozwoliły na zwiększenie funkcjonalności, zwiększyły stabilność i lepszą współpracę z nowymi systemami operacyjnymi. W ramach serwisu wykonano przejście z układu współrzędnych geodezyjnych 65 na 2000 (zgodnie z obowiązującymi przepisami geodezyjnymi). Zainstalowana została nowa wersja serwisu www umożliwiającą drukowanie prostych map poglądowych i informacji o właścicielach oraz wbudowanych kilku map tematycznych. W drugim półroczu wykonano reinstalację i konfigurację serwera SIP i aplikacji GeoMedia WebMap oraz GeoKatastru. Zgodnie z umową otrzymaliśmy również aktualizacje GeoMedia Pro do wersji 6.0 i GeoMedia do wersji 6.0

11 Lp. Nazwa zadania Zakres realizacji 12 Bieżąca obsługa informatyczna urzędu 1. Dane z rejestru interwencji: Ogółem 1023 interwencje, w tym pomoc techniczna 395, problemy z systemem operacyjnym Windows 79, pakiet RADIX 97, pakiet Office 103, pozostałe aplikacje 256, redagowanie BIP i WWW Wymiana na 15 stanowiskach zestawów komputerowych (archiwizacja danych, konfiguracja komputerów na stanowiskach, przegranie danych z archiwum). 3. Dane z rejestru wydruków i wyplotów: wyploty i wydruki : 1716 szt. opracowania i wydruki: Wydruki z SIP (GeoMedia) 2165 szt. w tym: wypisy 893 wyrysy 122, mapa zasadnicza 421 mapa ewidencyjna 474 mapy tematyczne 253 Wydział Infrastruktury Społecznej 1. Realizacja Miejskiego Programu pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa m.in.: a) dofinansowanie wypoczynku zimowego oraz letniego dla dzieci i młodzieży 4 konkursy, zawarto 26 umów na realizację, b) dofinansowanie organizacji zajęć pozalekcyjnych (14 umów), c) dofinansowanie różnych form aktywnego wypoczynku i imprez kulturalnych, d) dofinansowanie wyjazdów do zielonych szkół konkurs (zawarto 9 umów na realizację), e) dofinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych na zajęcia do Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie, f) dofinansowanie klas (grup) integracyjnych w pomoce dydaktyczne dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół i przedszkoli, g) przyznanie dofinansowań z okazji jubileuszy placówek, h) dofinansowanie procedury nadania certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO Szkole Podstawowej nr 5 w Dzierżoniowie. 2. Przygotowanie i przeprowadzenie trzech konkursów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3, Zespołu Gimnazjów nr 3 i Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie. 3. Opracowanie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Dzierżoniowie; realizacja nowych zadań (1886 decyzji); rozliczanie realizacji wypłaconych stypendiów dla uczniów. 4. Opracowanie informacji o pracy placówek oświatowych za rok szkolny 2004/2005 oraz informacji o stanie przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2005/ Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich działanie 1.5 na wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 6. Wniosek do MEiN o zwiększenie subwencji oświatowej na 2005 r. dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów pozyskano ,00 zł. 7. Wnioski do MEiN o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy z 0,6 % rezerwy: z tytułu odpraw dla zwalnianych nauczycieli (SP9, G2 pozyskano ,00 zł.), z tytułu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych oraz wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji - SP9, ZG3 (pozyskano ,00 zł.

12 na doposażenie sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 9), oraz złożono wniosek z tytułu wzrostu zadań szkolnych w związku z dotowaniem od r. nowoutworzonej szkoły tj. Niepublicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek. 8. Wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie w 2005 r. realizacji przez Gminę programu nauki pływania dzieci i młodzieży tj. Mały Posejdon, Rybka pozyskano ,00 zł. na dofinansowanie programu nauki pływania dla przedszkolaków Rybka i ,00 zł. na dofinansowanie programu nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Mały Posejdon. 9. Opracowanie wniosku do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie w 2006 r. realizacji przez Gminę programu nauki pływania dzieci i młodzieży tj. Mały Posejdon, Rybka. 10. Opracowanie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i ogłoszenie 41 konkursów na realizację 62 zadań pożytku publicznego w 2005r., zawarto 56 umów oraz obsłużono 51 organizacji, które otrzymały dotacje z budżetu gminy. 11. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Dzierżoniowa. 12. Realizacja zawartego porozumienia dot. przekazania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów dotacji celowej z przeznaczeniem dla DOK na realizację zadań publicznych pn. Jarmark Św. Jerzego, Kreacje - pozyskano 6.000,00 zł. 13. Wniosek Gminy o przyznanie dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych na 2005 r. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie w ramach programu operacyjnego Promocja czytelnictwa, realizacja przyznanej dotacji celowej pozyskano ,00 zł Wniosek Gminy o nieodpłatne przekazanie na czas nieoznaczony składników majątku ruchomego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w ramach programu IKONKA dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i realizacja tego zadania - pozyskano 6 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu. 15. Wniosek o dofinansowanie Ośrodka Wsparcia - Dziennego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Dzierżoniowie, ul. Nowowiejska 88 pozyskano ,00 zł. na uruchomienie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia. 16. Współorganizacja imprez miejskich m.in.: -powitanie Nowego Roku, - XIII Finał Wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy, - Jarmark Św. Jerzego, - XXVIII Dni Dzierżoniowa, - TRAKT II Turystyczny Rajd Amatorów Kolarstwa i Turystyki, - 5 Jarmark Pszczelarski- Miodobranie 2005, - 3 Sowiogórski Festiwal Techniki FOMT, - współpraca z Lanskroun, - Kalejdoskop Kultur Dolnego Śląska Dni Kultury Niemieckiej jubileusz XV-lecia współpracy. 17. Organizacja imprez okolicznościowych i świąt państwowych: - 3 Maja, - 1 września, - 17 września, - 11 listopada, - dofinansowanie zawodów sportowych, - wigilia dla najuboższych oraz paczki dla potrzebujących emerytów i kombatantów. 18. Realizacja zadań związanych z wdrożeniem i opracowaniem programu informatycznego do ewidencji badań ankietowych dot. obciążeń genetycznych rodzin zagrożonych chorobą nowotworową. 19. Przygotowanie umowy o nawiązaniu partnerskich stosunków między Miastem Dzierżoniów a Miastem Crewe and Nantwich. 20. Współpraca z Serockiem (wzajemna wymiana dzieci i młodzieży). 21. Koordynacja pracy Okrągłego Stołu ds. Młodzieży; realizacja rocznego planu pracy Zespołu. 22. Przyznanie środków finansowych dla placówek oświatowych na dokształcanie nauczycieli, rozliczenie wydatków. 23. Zadania związane z kontrolą realizacji obowiązku szkolnego i nauki. 24. Realizacja rządowego programu wyprawka szkolna.

13 25. Realizacja zadań związanych z przyznaną dotacją celową na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy (decyzje - 7). 26. Koordynacja realizacji trzech programów ekologicznych w placówkach oświatowych. 27. Uzgodnienie i zatwierdzenie organizacji nowego roku szkolnego w placówkach oświatowych. 28. Przygotowanie i przeprowadzenie 17 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego (17 decyzji). 29. Przeprowadzenie przetargu na druk Rocznika Dzierżoniowskiego za 2004 r. oraz ogłoszenie konkursu ofert na zbieranie materiałów do Rocznika za 2005 r. 30. Przeprowadzenie przetargu na zakup i dostawę gastrofiberoskopu dla Szpitala w Dzierżoniowie. 31. Realizacja zadań wynikających z przyjętej Strategii rozwoju społecznego miasta Dzierżoniowa na lata Koordynacja przygotowań szkół do udziału w VI Prezentacjach Placówek oświatowych w Gminie Niemcza. 33. Opracowanie i realizacja programu współpracy z zagranicą na 2005 r. 34. Współorganizacja sesji oświatowej Rady Miejskiej. 35. Sporządzenie układu wykonawczego budżetu miasta na 2005 r. w zakresie oświaty (plany szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i żłobka), oraz poinformowanie placówek o wysokości przyznanych środków w budżecie. 36. Sporządzenie miesięcznej i kwartalnej sprawozdawczości z wydatków, przychodów i kosztów placówek oświatowych. 37. Sporządzenie obowiązującej sprawozdawczości dla MEiN i Kuratorium Oświaty. 38. Współpraca ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w zakresie: - częściowego pokrywania kosztów utrzymania biura ZNP (miesięczna refundacja tych kosztów) - refundowania kosztów wynagrodzenia pracownika Zarządu ZNP w proporcji do liczby członków zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach. 39. Comiesięczne rozliczanie kosztów funkcjonowania 5 przedszkoli niepublicznych do wysokości przekazanej dotacji oraz przekazywanie dyspozycji do Wydziału Finansowo-Budżetowego nt. kwot dotacji do przekazania tym przedszkolom. 40. Organizacyjne i finansowe przygotowanie remontu Przytuliska (sporządzenie 2 umów). 41. Przyjęcie 258 wniosków o przyznanie dla studentów stypendiów (naukowego i socjalnego) i przekazanie do realizacji przez Fundację Disce Puer. 42. Sporządzenie porozumienia oraz dwóch umów darowizny z Komendą Wojewódzką Policji celu przekazania trzech nagród oraz sprzętu specjalistycznego, materiałów i wyposażenia na cele prewencji kryminalnej. 43. Uzgodnienie i przekazanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. 44. Opracowanie dla Związku Miast Polskich ankiety dot. subwencji szkolnej za lata oraz wykazu najważniejszych wydarzeń 2005 r. 45. Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, realizacja 2 umów dot. zlecenia organizacji miejskich imprez sportowych oraz wynajmu obiektów sportowych na rozgrywki i turnieje sportowe. 46. Opracowanie i realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 47. Przeprowadzenie kontroli w Szkole Podstawowej nr 6 w zakresie spraw wynikających z kompetencji organu prowadzącego. 48. Opracowanie organizacji i zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów. 49. Opracowanie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na 2006 r. 50. Opracowanie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2006r., w części należącej do kompetencji Gminy Miejskiej Dzierżoniów. 51. Opracowanie Programu Społecznej Edukacji w Zakresie Etyki. 52. Opracowanie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie. 53. Sporządzenie wniosku do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu o dofinansowanie ośrodków wsparcia (Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Przytuliska ) pozyskano ,00 zł. na dofinansowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej.

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r.

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r. SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r. W omawianym okresie zostały wydane 42 zarządzenia dotyczące różnych zagadnień z zakresu gospodarki miasta. W

Bardziej szczegółowo

Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść. wydania

Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść. wydania Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść ZARZĄDZENIE Nr 155/2014 w sprawie waloryzacji rocznego ryczałtu ulg w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - styczeń 2004

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - styczeń 2004 Rejestr Zarządzeń Burmistrza - styczeń 2004 dzierżawa- ogródek przydomowy - dot. wynajęcia pomieszczenia w budynku nr 23 przy ul.świdnickiej 38, na rzecz PPHU " Patra " w rozwiązanie umowy użyczenia nieruchomości

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/218/17 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/218/17 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz. 1634 UCHWAŁA NR XXXII/218/17 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi REJESTRY I EWIDENCJE dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Udostępnianie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 2012 roku do 15 lutego 2012 roku.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 2012 roku do 15 lutego 2012 roku. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 01 roku do 15 lutego 01 roku. SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 01 roku do 15 lutego 01 roku. W omawianym okresie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Wydano 13 zarządzeń, zatwierdzono 6 wniosków, 10 wykazów nieruchomości, 12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Mariusz Pardo

Przewodniczący Rady Mariusz Pardo Uchwała Nr III / 16 / 2014 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Szczytnie na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA Plan dochodów ogółem po zmianach wyniósł 45 752 010,40 zł i został wykonany w wysokości 23 384 883,25

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXII/916/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2009 r.

UCHWAŁA NR LXXII/916/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2009 r. UCHWAŁA NR LXXII/916/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków Zachód w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Ustawy Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U.2013.594 (ze zmianami) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano w 2012r. Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2011 r. oraz plan budżetu na 2012r. uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.2.2015 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.. 2

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Na 2011 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 5371 UCHWAŁA NR XXXI/393/2013 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/323/2000

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Przysuskiej

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZAKŁADU USŁUG MIEJSKICH w Ostrowcu Świętokrzyskim ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT. ZAKŁADU USŁUG MIEJSKICH w Ostrowcu Świętokrzyskim ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XVI/182/2003 Rady Miasta Ostrowca Św. z dnia 30 grudnia 2003 r. STATUT ZAKŁADU USŁUG MIEJSKICH w Ostrowcu Świętokrzyskim ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Zakład Usług Miejskich

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano, Maj 2013r. 1 Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2012 r. oraz plan budżetu na 2013r. uchwalony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz. 5101 UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH REALIZACJA DOCHODÓW Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok określiła plan dochodów w wysokości 485.749,9

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. Miesiąc Tematyka Uwagi

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. Miesiąc Tematyka Uwagi Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok Miesiąc Tematyka Uwagi Styczeń- Luty 1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2016 rok 2. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2015 rok. 3. Opiniowanie

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA WISŁA

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA WISŁA Projekt z dnia 15 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA WISŁA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/79/95 Rady Miasta Wisła z dnia 29 listopada 1995 r. w

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH MIEJSKIEGO GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W CHODZIEŻY

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH MIEJSKIEGO GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W CHODZIEŻY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH MIEJSKIEGO GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W CHODZIEŻY l.p. Nazwa zbioru Historia zmian w rejestrze Data wykonanej czynności (wpis, aktualizacja, wykreślenie,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/232/2016 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/232/2016 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 29 września 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/232/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów oraz nadania jej statutu.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/153/16 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/153/16 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE. z dnia 25 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 1712 UCHWAŁA NR XXVII/153/16 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 14 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/184/2016 RADY GMINY W BUDZOWIE. z dnia 28 września 2016 roku

Kraków, dnia 14 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/184/2016 RADY GMINY W BUDZOWIE. z dnia 28 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 14 października 2016 r. Poz. 5822 UCHWAŁA NR XIX/184/2016 RADY GMINY W BUDZOWIE z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi oświatowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Książ Wlkp. na lata 2014 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 6682 UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 49/XXIII/16 RADY GMINY WISKITKI. z dnia 5 października 2016 r.

Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 49/XXIII/16 RADY GMINY WISKITKI. z dnia 5 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz. 9428 UCHWAŁA NR 49/XXIII/16 RADY GMINY WISKITKI z dnia 5 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 28 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2016 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/189/04 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 28 czerwca 2004 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/189/04 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 28 czerwca 2004 r. Uchwała Nr XXVIII/189/04 w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych i garaży stanowiących lokalowy zasób Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz uustalenia stawek czynszu najmu. Uchwała Nr XXVIII/189/04

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/266/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 29 września 2016 r.

Warszawa, dnia 25 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/266/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 29 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 października 2016 r. Poz. 9109 UCHWAŁA NR XXVII/266/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 29 września 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 dnia Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014 DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8 /2013 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 3 stycznia 2014 r. I. DOCHODY WŁASNE, w tym :.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600,00.01095

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra KZ

Zielona Góra KZ URZĄD GMINY ZIELONA GÓRA KZ.0630.1.2012 Zielona Góra 2012-12-28 Zgodnie z zarządzeniem nr 105 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 22 czerwca 2011 w sprawie trybu planowania, przygotowania, przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach

Statut Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach załącznik do uchwały nr LIII/355/2014 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 25.09. 2014r. Statut Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1) Gminne Centrum Edukacji i Sportu

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy Organizacja transportu na terenie Dzierżoniowa nazwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 0050.4.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie powierzenia Kierownikom Referatów, Głównym Specjalistom, Inspektorom i Podinspektorom odpowiedzialności za przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku Sulejówek 2006-08-30 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku Rada Miasta Sulejówek uchwaliła budżet dla Miasta Sulejówka na 2006 rok uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 3 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 3 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2 Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych lp. 1 Nazwa zbioru danych osobowych Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni Podstawa prawna: art. ust 1 pkt lub art. 7 ust. Nauczyciele mianowani

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 sierpnia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 sierpnia 2015 r. Podstawowe zasady konstrukcji projektu budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej. 1.Ogólne założenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy 1. Zakup wiat przystankowych Plan 8.000 zł W ramach

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych

Wykaz kart informacyjnych Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawieranie małżeństwa. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą. 3 Decyzja

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2012 roku według waŝniejszych źródeł

Dochody budŝetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2012 roku według waŝniejszych źródeł Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XV / 193 / 11 z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 r. Dochody budŝetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2012 roku według waŝniejszych

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Zmniejszenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 8.236.778,-zł, dokonuje się w związku z: 1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez: a) Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku Zarządzenie Nr I/343/2005 w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług najczęściej świadczonych w Urzędzie Gminy Frysztak oraz zasad jego aktualizacji. Działając na podstawie art.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w GRZEGORZEWIE

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w GRZEGORZEWIE Załącznik do Uchwały Nr XX/124/2016 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 23 listopada 2016 r. STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w GRZEGORZEWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 6 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 6 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji na 2013 rok Na podstawie art.21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 30 czerwca 2014 r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 29 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 29 sierpnia 2016 r. Projekt z dnia Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 233/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych oraz nadania statutu.

Uchwała Nr 233/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych oraz nadania statutu. Uchwała Nr 233/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych oraz nadania statutu. Na podstawie art. 10a, art. 10b oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

Struktura zbiorów (np. imię i nazwisko, , telefon itd.)

Struktura zbiorów (np. imię i nazwisko,  , telefon itd.) Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami - załącznik nr 3 do Polityki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 27 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2016 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dział 758 Różne rozliczenia. plan ,00 zł wykonanie ,00 zł. Udział w budżecie 29,48 %. realizacja - 100,51 %.

Dział 758 Różne rozliczenia. plan ,00 zł wykonanie ,00 zł. Udział w budżecie 29,48 %. realizacja - 100,51 %. Dział 758 Różne rozliczenia plan - 21.000.289,00 zł wykonanie - 21.106.857,00 zł. Udział w budżecie 29,48 %. realizacja - 100,51 %. Na kwotę dochodów bieżących składa się: 1) Kwota 106.568,00 zł uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Karta obowiązków i uprawnień OR OBOWIĄZKI:

Karta obowiązków i uprawnień OR OBOWIĄZKI: 46-14 6 Imię i nazwisko Komórka organizacyjna Stanowisko Katarzyna Sławska Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Stanowisko ds. oświaty i pozyskiwania środków unijnych OBOWIĄZKI: I. W ZAKRESIE ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/157/12 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU. z dnia 14 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/157/12 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU. z dnia 14 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/157/12 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA Środa Wielkopolska, dnia 26 kwietnia 2010 roku BB.0055-3/10 SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA W dniu 07.04.2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę placu postojowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / / 2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2016 roku

Uchwała Nr / / 2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2016 roku Uchwała Nr / / 2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie: wspólnej obsługi placówek oświatowych oraz zmiany statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wadowicach Działając

Bardziej szczegółowo