UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm.) oraz 35 ust. 1, 72 ust. 1, 100 ust. 1 i 2 Uchwały Nr VII/40/03 Rady Gminy Dobromierz z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Dobromierz (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2003 r. Nr 65, poz z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy Dobromierz na rok 2016 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zatwierdza się na rok 2016 plany pracy następujących stałych Komisji Rady Gminy Dobromierz: 1. Komisji Budżetowej i Mienia Gminy w brzmieniu załącznika nr 2, 2. Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w brzmieniu załącznika nr 3, 3. Komisji Socjalnej w brzmieniu załącznika nr 4, 4. Komisji Rewizyjnej w brzmieniu załącznika nr Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Aleksandra Luks

2 Uzasadnienie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Zgodnie z dyspozycją zawartą w Statucie Gminy Dobromierz corocznie w terminie do dnia 31 stycznia należy zrealizować obowiązek w zakresie przedłożenia do zatwierdzenia przez Radę Gminy Dobromierz planów pracy stałych komisji rady, jak i rady gminy. Przewodnicząca Rady (-) Aleksandra Luks

3 Załącznik Nr 1 Plan pracy Rady Gminy Dobromierz na 2016 rok 1. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok. 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego, przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego w Gminie Dobromierz za rok Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobromierz na 2016 rok. 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 5. Inne tematy wynikające z bieżącej działalności gminy. I 1. Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za rok Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dobromierz za 2015 rok po: a) zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, b) zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, c) zapoznaniu się z opinią RIO, d) zapoznaniu się z informacją o stanie mienia gminy, e) zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. 3. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Gminy Dobromierz. 4. Inne tematy wynikające z bieżącej działalności gminy. II 1. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku. 2. Informacja o działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. 3. Inne tematy wynikające z bieżącej działalności gminy. 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok poprzedzający rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobromierz. 2. Informacja dotycząca analizy złożonych oświadczeń majątkowych. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok Podjęcie uchwał podatkowych. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobromierz. 6. Uchwalenie budżetu Gminy Dobromierz na 2017 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. 8. Inne tematy wynikające z bieżącej działalności gminy.

4 Załącznik Nr 2 Plan pracy Komisji Budżetowej i Mienia Gminy na 2016 rok 1. Opracowanie planu pracy Komisji Budżetowej i Mienia Gminy na 2016 rok. 2. Informacja na temat ściągalności opłat za czynsze, wodę i ścieki oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 3. Analiza mienia komunalnego planowanego do sprzedaży. 4. Informacja na temat wynajmu świetlic wiejskich i uzyskanych przychodach. 5. Opiniowanie projektów uchwał oraz spraw przedłożonych przez Wójta Gminy do zaopiniowania. 6. Sprawy różne wynikające z bieżącej działalności struktur gminy. I 1. Analiza finansowa Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2015 r. 2. Analiza finansowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 r. 3. Ocena wykonania budżetu Gminy Dobromierz za rok Analiza stanu realizacji zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych na terenie Gminy Dobromierz. 5. Opiniowanie projektów uchwał oraz spraw przedłożonych przez Wójta Gminy do zaopiniowania. 6. Sprawy różne wynikające z bieżącej działalności struktur gminy. II 1. Analiza wykonania budżetu Gminy Dobromierz za I półrocze 2016 roku. 2. Analiza gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2016 r. 3. Analiza finansowa Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za I półrocze 2016 r. 4. Informacja dotycząca pozyskiwania środków finansowych na realizację gminnych zadań inwestycyjnych w 2016 r. 5. Informacja na temat ściągalności opłat za czynsze, wodę i ścieki oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 6. Opiniowanie projektów uchwał oraz spraw przedłożonych przez Wójta Gminy do zaopiniowania. 7. Sprawy różne wynikające z bieżącej działalności struktur gminy. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał podatkowych na 2017 rok. 2. Omówienie założeń do projektu budżetu Gminy Dobromierz na 2017 rok, w tym analiza wniosków stałych Komisji Rady. 3. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Dobromierz na 2017 rok. 4. Opiniowanie projektów uchwał oraz spraw przedłożonych przez Wójta Gminy do zaopiniowania. 5. Sprawy różne wynikające z bieżącej działalności struktur gminy.

5 Załącznik Nr 3 Plan pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na 2016 rok 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na rok Analiza wysokości środków gminnych planowanych na działalność rolnictwa, leśnictwa i ochronę środowiska. 3. Informacja o realizacji ustawy śmieciowej i funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków. 4. Inne tematy wynikające z bieżącej działalności gminy. I 1. Omówienie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Dobromierz za rok Posiedzenie wyjazdowe w celu sprawdzenia rowów melioracyjnych, większych cieków wodnych i dróg transportu rolnego na terenie Gminy Dobromierz. 3. Informacja na temat oczyszczania brzegów rzeki i funkcjonowaniu śmietniska. 4. Informacja z realizacji zadań przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego na terenie Gminy Dobromierz i efektach za 2015 rok. 5. Przedstawienie informacji z działalności kół łowieckich na terenie Gminy Dobromierz. 6. Inne tematy wynikające z bieżącej działalności gminy. II 1. Informacja o przygotowaniach do dożynek gminnych. 2. Informacja z zakresu wykonywanych prac melioracyjnych przez Gminną Spółkę Wodną. 3. Informacja na temat czystości i porządku na terenie Gminy Dobromierz. 4. Spotkanie z przedstawicielem Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie wykupu i sprzedaży gruntów. 5. Inne tematy wynikające z bieżącej działalności gminy. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie podatku rolnego i leśnego na 2017 r. 2. Informacja w sprawie wpływu podatku rolnego i zaległości podatkowych za rok Analiza projektu budżetu Gminy Dobromierz na rok 2017 w części dotyczącej merytorycznej działalności komisji. 4. Przegląd dróg transportu rolnego na terenie gminy Dobromierz. 5. Inne tematy wynikające z bieżącej działalności gminy.

6 Plan pracy Komisji Socjalnej na 2016 rok Załącznik Nr 4 1. Opracowanie planu pracy Komisji Socjalnej. 2. Informacja Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu na temat organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych. 3. Zatwierdzenie gminnego kalendarza imprez organizowanych w 2016 roku. 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego, przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego w Gminie Dobromierz. 5. Komisja wyjazdowa na zaporę wodną w Dobromierzu. 6. Informacja na temat Programu Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi i organizacjami pożytku publicznego. 7. Tematy wynikające z bieżącej działalności Gminy. 8. Opiniowanie projektów uchwał oraz spraw przedłożonych przez Wójta Gminy do zaopiniowania. I 1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015 w części dotyczącej merytorycznej działalności Komisji Socjalnej. 2. Informacja Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu na temat realizacji zadań w 2015 roku. 3. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu w 2015 roku. 4. Informacja o planowanym wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2016 roku. 5. Informacja nt. przygotowania basenów kąpielowych w Dobromierzu do sezonu letniego Informacja nt. placów zabaw komisja wyjazdowa. 7. Informacja nt. utrzymania i rozwoju bazy ochrony zdrowia w gminie. 8. Informacja na temat programów prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu (program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy, program wspierania rodziny, program przeciwdziałania narkomanii, program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, strategii rozwiązywania problemów społecznych w latach , pomoc państwa w zakresie dożywiania) oraz zadań związanych z narkomanią prowadzonych przez szkoły zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. 9. Tematy wynikające z bieżącej działalności Gminy. 10. Opiniowanie projektów uchwał oraz spraw przedłożonych przez Wójta Gminy do zaopiniowania. II 1. Informacja nt. ochrony zabytków na terenie gminy Dobromierz. 2. Informacja nt. działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu za I półrocze 2016 roku. 3. Informacja nt. działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu za I półrocze 2016 roku. 4. Informacja z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za I półrocze 2016 roku. 5. Informacja nt. przygotowania szkół, przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 komisja wyjazdowa. 6. Tematy wynikające z bieżącej działalności Gminy. 7. Opiniowanie projektów uchwał oraz spraw przedłożonych przez Wójta Gminy do zaopiniowania. 1. Informacja nt. stanu realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/ Informacja nt. wyników egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu szóstoklasisty. 3. Informacja nt. programów promocji szkoły, kalendarza imprez szkolnych i oferty zajęć pozalekcyjnych (wyrównawczych lub rozwijających uzdolnienia). 4. Informacja nt. działań profilaktycznych prowadzonych przez szkoły i GOPS. 5. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Dobromierz na rok 2017 w części dotyczącej merytorycznej działalności komisji. 6. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Socjalnej za rok Tematy wynikające z bieżącej działalności Gminy. 8. Opiniowanie projektów uchwał oraz spraw przedłożonych przez Wójta Gminy do zaopiniowania.

7 Załącznik Nr 5 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok I półrocze 2016 r.: 1. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2015 rok. Komisja Rewizyjna 2. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok Komisja Rewizyjna 3. Informacja na temat opłaty za wywóz odpadów komunalnych. 4. Kontrola wpływów z tytułu opłat za wodę i ścieki, zaległości w tych opłatach i ich windykacji. 5. Informacja na temat postępów prac przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do których podjęto uchwały. 6. Informacja na temat pozyskiwania środków zewnętrznych na działania inwestycyjne. Zastępca Wójta, Zastępca Wójta, 7. Informacja na temat działań gminy w zakresie ochrony zabytków. Zastępca Wójta, 8. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok i wydanie opinii w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 9. Zapoznanie się z wynikami kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Gminy Dobromierz w 2015 r. Sekretarz Gminy, 10. Sprawy różne. Komisja Rewizyjna II półrocze 2016 r.: 1. Kontrola dochodów i wydatków Gminy za I półrocze 2016 r. 2. Kontrola Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Dyrektor GOKSiR 3. Kontrola wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 4. Informacja na temat realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2016 r. 5. Informacja na temat kosztów dowozu uczniów do szkół na terenie gminy i do szkół specjalnych. 6. Informacja na temat kosztów utrzymania niepublicznych przedszkoli na terenie gminy. 7. Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań finansowanych z budżetu gminy. 8. Analiza i kontrola wpływów z podatków pod kątem nieuregulowanych należności. Informacja o skuteczności prac windykacyjnych. Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kierownik GOPS 9. Sprawy różne. Komisja Rewizyjna

UCHWAŁA NR XXVI/164/17 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 20 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/164/17 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 20 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/164/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2017 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/252/18 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR XL/252/18 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR XL/252/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2018 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/231/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 7 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/231/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 7 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/231/14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/100/12 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/100/12 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/100/12 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planów pracy stałych Komisji Rady na 2012 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/24/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 stycznia 2011 r.

Uchwała Nr IV/24/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 stycznia 2011 r. Uchwała Nr IV/24/11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planów pracy stałych Komisji Rady na 2011 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

2. Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w brzmieniu załącznika nr 3,

2. Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w brzmieniu załącznika nr 3, Uchwała Nr XLVIII/226/10 w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planów pracy stałych Komisji Rady na 2010 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/163/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 stycznia 2009r.

Uchwała Nr XXXIII/163/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 stycznia 2009r. Uchwała Nr XXXIII/163/09 w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planów pracy stałych Komisji Rady na 2009 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2019 rok

UCHWAŁA NR IV z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2019 rok UCHWAŁA NR IV.26.2019 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) Rada

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/130/15. Rady Gminy Gorlice. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok.

Uchwała Nr XII/130/15. Rady Gminy Gorlice. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok. Uchwała Nr XII/130/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XL/255/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 stycznia 2018 r.

U C H W A Ł A NR XL/255/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 stycznia 2018 r. U C H W A Ł A NR XL/255/2018 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy oraz przyjęcia planów pracy Komisji. Na podstawie art. 18 ust.1 i art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/277/2014 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 lutego 2014 roku

Uchwała Nr XLV/277/2014 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 lutego 2014 roku Uchwała Nr XLV/277/2014 roku w sprawie: zatwierdzenie planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 8 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 8 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji na 2017 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Piątnica na 2018 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Piątnica na 2018 rok Projekt z dnia 20 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Piątnica na 2018 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XVIII/91/2016. Rady Gminy Radzyń Podlaski. z dnia 4 lutego 2016 r.

U C H W A Ł A Nr XVIII/91/2016. Rady Gminy Radzyń Podlaski. z dnia 4 lutego 2016 r. U C H W A Ł A Nr XVIII/91/2016 w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1515

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/61/2015 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIV/61/2015 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIV/61/2015 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/14/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2015 r.

Uchwała nr V/14/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2015 r. Uchwała nr V/14/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2015 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Cegłów w 2014 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 16/III/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 16/III/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 16/III/14 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2019 rok.

UCHWAŁA NR IV/28/2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2019 rok. UCHWAŁA NR IV/28/2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2019 rok. Na podstawie art. 18a ust. 5, 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXIX/149/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 31 stycznia 2017 r. Lp. Termin Sesji Rady Miejskiej w Różanie Tematyka Opinie przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/159/2017 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 13 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/159/2017 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 13 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/159/2017 RADY GMINY NIEBORÓW w sprawie uchwalenia planu pracy oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieborów na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 i art.21 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

w sprawie planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady Gminy Miłkowice na rok 2016

w sprawie planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady Gminy Miłkowice na rok 2016 UCHWAŁA Nr XVIII / 149 /2016 RADY GMINY MIŁKOWICE z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady Gminy Miłkowice na rok 2016 Na podstawie art.18 ust.1 i art. 21 ust. 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/15/2014 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/15/2014 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/15/2014 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji na 2015 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/238/2018 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 26 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR LI/238/2018 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 26 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR LI/238/2018 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 26 stycznia 2018 r w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nieborów oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieborów na 2018 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/15/2015 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/15/2015 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/15/2015 RADY GMINY NIEBORÓW w sprawie uchwalenia planu pracy oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieborów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 i art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć Plany pracy komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2017 rok, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjąć Plany pracy komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2017 rok, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXI.115.2016 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na 2017 rok i sprawozdań z działalności komisji za 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. Miesiąc Tematyka Uwagi

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. Miesiąc Tematyka Uwagi Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok Miesiąc Tematyka Uwagi Styczeń- Luty 1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2016 rok 2. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2015 rok. 3. Opiniowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/2015 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/2015 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/2015 RADY GMINY PRZEROŚL w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy oraz Komisji Stałych na 2015r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/400/2017 RADY GMINY LUZINO. z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/400/2017 RADY GMINY LUZINO. z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXVI/400/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2018 rok Na podstawie rt.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY PIĄTNICA z dnia w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2012 rok.

UCHWAŁA NR RADY GMINY PIĄTNICA z dnia w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2012 rok. UCHWAŁA NR RADY GMINY PIĄTNICA z dnia w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/111/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XIV/111/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA Nr XIV/111/2015 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz.1515)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/165/2017 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/165/2017 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXI/165/2017 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2018 rok Na podstawie art 21 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/113/2016 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXII/113/2016 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXII/113/2016 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2017 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/487/18 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE. z dnia 25 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR LVI/487/18 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE. z dnia 25 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR LVI/487/18 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/216/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIV/216/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIV/216/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 lutego 2017 roku. 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym komisji stałych.

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 lutego 2017 roku. 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym komisji stałych. Projekt Uchwała Nr 26.245.2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2017 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY WIŻAJNY z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wiżajny

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY WIŻAJNY z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wiżajny UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY WIŻAJNY w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wiżajny Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2014 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXII/181/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 grudnia 2016 roku. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Pleśna na 2017 rok.

U C H W A Ł A Nr XXII/181/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 grudnia 2016 roku. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Pleśna na 2017 rok. U C H W A Ł A Nr XXII/181/16 Rady Gminy Pleśna w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Pleśna na 2017 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/ /17 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/ /17 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 21 grudnia 2017 r. Projekt z dnia 15 grudnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XLVIII/ /17 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Malechowo na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Malechowo na 2017 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na 2017 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA. z dnia r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2018 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA. z dnia r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2018 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia... 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2018 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/118/17 RADY GMINY LUBANIE z dnia 28 lutego 2017 roku. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2017 rok.

UCHWAŁA Nr XXI/118/17 RADY GMINY LUBANIE z dnia 28 lutego 2017 roku. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2017 rok. UCHWAŁA Nr XXI/118/17 RADY GMINY LUBANIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2017 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/116/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Stanisławów na 2016r.

UCHWAŁA NR XVI/116/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Stanisławów na 2016r. UCHWAŁA NR XVI/116/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Stanisławów na 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA. z dnia r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2019 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA. z dnia r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2019 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia... 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2019 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

/-/ Bogusław Ulejczyk

/-/ Bogusław Ulejczyk Urząd Gminy Poświętne http://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/uchwaly/1251,uchwala-nr-xvi8408-w-sprawie-przyjecia-planu-preacy-rady-g miny-i-zatwierdzenia-p.html 2019-02-22, 11:11 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/33/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 25 marca 2015 roku. w sprawie : planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2015 rok.

Uchwała Nr VI/33/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 25 marca 2015 roku. w sprawie : planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2015 rok. Uchwała Nr VI/33/15 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie : planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/86/2016 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 27 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/86/2016 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 27 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/86/2016 RADY GMINY NIEBORÓW w sprawie uchwalenia planu pracy oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieborów na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/37/19 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 8 lutego 2019 r.

UCHWAŁA NR V/37/19 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 8 lutego 2019 r. UCHWAŁA NR V/37/19 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nieborów oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieborów na 2019 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/67/2016 RADY GMINY BRZEŻNO z dnia 29 stycznia 2016 roku

UCHWAŁA NR XIII/67/2016 RADY GMINY BRZEŻNO z dnia 29 stycznia 2016 roku UCHWAŁA NR XIII/67/2016 RADY GMINY BRZEŻNO z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji rewizyjnej oraz stałych komisji na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 i 21 ust. 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/133/2016 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XVII/133/2016 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2017 rok. UCHWAŁA NR XVII/133/2016 RADY GMINY ŻYRZYN z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć Plany pracy komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2018 rok, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjąć Plany pracy komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2018 rok, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXIX.163.2017 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na 2018 rok i sprawozdań z działalności komisji za 2017 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/16/2015 Rady Gminy Tczew z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Tczew na rok 2015

Uchwała Nr V/16/2015 Rady Gminy Tczew z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Tczew na rok 2015 Uchwała Nr V/16/2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji na rok 2015 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ( Dz. U. z 2013r. poz. 591; zm 2013r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH. z dnia 28 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH. z dnia 28 grudnia 2018 r. Projekt z dnia 20 grudnia 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR 3.024.2018 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2019 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia r. Projekt z dnia 16 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy i harmonogramu pracy Rady Gminy Wiązowna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/19/2015. Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr III/19/2015. Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia 29 stycznia 2015 r. Uchwała Nr III/19/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Słubicach, zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słubicach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/370/2017 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz.

UCHWAŁA NR XXX/370/2017 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz. UCHWAŁA NR XXX/370/2017 RADY GMINY LUBICZ w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2015 rok

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2015 rok Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2015 rok 3 lutego 2015 r. 24 lutego 2015 r. 31 marca 2015 r. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/12/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2011 rok

Uchwała Nr III/12/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2011 rok Uchwała Nr III/12/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY GMINY ŁUŻNA w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady i stałych komisji Rady Łużna na 2016 r. Na podstawie art.18 ust.1, art. 18 a ust.1 i 4 i art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/257/17 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 15 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/257/17 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 15 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/257/17 RADY GMNY BOLESŁAWEC w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, w związku z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/125/16 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XIV/125/16 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2016 rok. UCHWAŁA NR XIV/125/16 RADY GMINY SUWAŁKI w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r.

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi 1. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. Styczeń

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 R.

RAMOWY PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 R. Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXV/177/09 z dnia 25 lutego 2009 r. KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 R. 1. I kwartał 1. Plan pracy Komisji na 2009 r. 2. Kontrola wydatkowania środków w ramach Małej Odnowy Wsi miejsce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/219/2017 RADY GMINY PIASKI. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy na rok 2018 Komisji Rady Gminy Piaski.

UCHWAŁA NR XXXI/219/2017 RADY GMINY PIASKI. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy na rok 2018 Komisji Rady Gminy Piaski. UCHWAŁA NR XXXI/219/2017 RADY GMINY PIASKI w sprawie przyjęcia planów pracy na rok 2018 Komisji Rady Gminy Piaski. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX RADY GMINY DARŁOWO. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIX RADY GMINY DARŁOWO. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIX.258.2016 RADY GMINY DARŁOWO w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji Rady Gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy w Bogorii na 2018 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy w Bogorii na 2018 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy w Bogorii na 2018 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok 28 stycznia 2014 r. 25 marca 2014 r. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/164/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 16 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/164/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 16 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/164/16 RADY GMNY BOLESŁAWEC w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, w związku z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/292/2012 RADY GMINY LUZINO. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy

UCHWAŁA NR XXIV/292/2012 RADY GMINY LUZINO. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy UCHWAŁA NR XXIV/292/2012 RADY GMINY LUZINO w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/18 RADY GMINY RACZKI. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2019 rok

UCHWAŁA NR III/21/18 RADY GMINY RACZKI. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2019 rok UCHWAŁA NR III/21/18 RADY GMINY RACZKI w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji na 2019 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/ /16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2016.

Uchwała Nr XV/ /16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2016. Uchwała Nr XV/ /16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/683/2017 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 20 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR L/683/2017 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 20 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR L/683/2017 RADY MIASTA SANDOMIERZA w sprawie zatwierdzenia Planów pracy Komisji stałych na 2018 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/107/2017 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 28 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXI/107/2017 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 28 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXI/107/2017 RADY GMINY GRABOWIEC z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji na 2017 rok Na podstawie art. 18 a ust. 4 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/214/2016 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 22 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/214/2016 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 22 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/214/2016 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XIII.74.2016 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/17 /2015 Rady Gminy Masłowice z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Masłowice na 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/17 /2015 Rady Gminy Masłowice z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Masłowice na 2015 r. RADA GMiNY UCHWAŁA NR IV/17 /2015 Rady Gminy Masłowice z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Masłowice na 2015 r. Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 i art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXVIII/137/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 24 stycznia 2017r.

U C H W A Ł A Nr XXVIII/137/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 24 stycznia 2017r. U C H W A Ł A Nr XXVIII/137/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Łączna na 2017 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/17/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 marca 2015roku. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sadowne na 2015 r.

Uchwała Nr VI/17/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 marca 2015roku. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sadowne na 2015 r. Uchwała Nr VI/17/2015 z dnia 26 marca 2015roku. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na 2015 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/98/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 17 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XX/98/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XX/98/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Niemodlinie Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/549/2018 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz.

UCHWAŁA NR XLI/549/2018 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz. UCHWAŁA NR XLI/549/2018 RADY GMINY LUBICZ w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/16/11 RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE. z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2011r

UCHWAŁA NR IV/16/11 RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE. z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2011r UCHWAŁA NR IV/16/11 RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2011r Na podstawie art. 18a ust. 1,3,4 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV-91/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV-91/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XV-91/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE w sprawie przyjęcia planu pracy stałych Komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 103/XIV/2016 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 103/XIV/2016 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 103/XIV/2016 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych na 2016 rok Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.dz.u.z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH

UCHWAŁA NR XXIII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH UCHWAŁA NR XXIII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH z dnia grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 21 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/58/2016 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 29 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XII/58/2016 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 29 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XII/58/2016 RADY GMINY GRABOWIEC z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Grabowiec na 2016 rok Na podstawie art. 18 a ust. 4 i art. 21 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/514/2014 RADY GMINY W CHOJNICACH. z dnia 7 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/514/2014 RADY GMINY W CHOJNICACH. z dnia 7 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XL/514/2014 RADY GMINY W CHOJNICACH w sprawie przyjęcia planów pracy Rady i stałych Komisji na 2014 rok Na podstawie art.21 ust. 3 i art.22 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/166/13 Rady Gminy Wiżajny z dnia 30 grudnia 2013 r. PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2014 I KWARTAŁ 1. Analiza i opinia w sprawie wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /2019 RADY MIEJSKIEJ W KOLE. w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kole na 2019 rok

UCHWAŁA NR / /2019 RADY MIEJSKIEJ W KOLE. w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kole na 2019 rok Projekt złożony przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole UCHWAŁA NR / /2019 RADY MIEJSKIEJ W KOLE Z dnia stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kole na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XVII/95/15 RADY MIEJSKIJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA nr XVII/95/15 RADY MIEJSKIJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA nr XVII/95/15 RADY MIEJSKIJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy w Strzelcach na rok 2016. Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO, GOSPODARKI FINANSOWEJ, RZEMIOSŁA I USŁUG RADY GMINY NA 2016 ROK

PLAN PRACY KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO, GOSPODARKI FINANSOWEJ, RZEMIOSŁA I USŁUG RADY GMINY NA 2016 ROK PLAN PRACY KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO, GOSPODARKI FINANSOWEJ, RZEMIOSŁA I USŁUG RADY GMINY NA 2016 ROK 1. 1. Analiza wniosków stałych Komisji Rady Gminy wypracowanych podczas konsultacji projektu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/196/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 22 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/196/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 22 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXIV/196/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Niemodlinie Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/165/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ. z dnia 22 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/165/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ. z dnia 22 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/165/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady na 2017 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/141/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 25 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/141/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 25 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/141/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2016 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/322/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 23 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/322/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 23 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/322/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Szubinie na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

"AHA MI~Jł.ł1t.A KOLB

AHA MI~Jł.ł1t.A KOLB \ "AHA MI~Jł.ł1t.A KOLB W."J""fłe, 00 /.. '- L (':1, J;l. ZQ('ff Projekt uchwały złożony przez Przewodniczącego Rady Miejskiej wkole UCHWALANR. RADY MIEJSKIEJ W KOLE z dnia. w sprawie uchwalenia planu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/199/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy. z dnia 30 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr XXXIV/199/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy. z dnia 30 grudnia 2009 r. Uchwała Nr XXXIV/199/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2009 r. Na podstawie art. 18, ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo