W drodze na giełdę CDRL S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W drodze na giełdę CDRL S.A."

Transkrypt

1 W DRODZE NA GIEŁDĘ CDRL S.A. 1 PAŹDZIERNIKA 2014 Działalność Emitenta Czynniki wpływające na wyniki Grupy NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII W drodze na giełdę CDRL S.A. Grupa Emitenta jest wiodącym na rynku polskim i w regionie Europy Środkowo- Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej, którą sprzedaje pod marką własną COCCODRILLO. Działalnością uzupełniającą Emitenta jest sprzedaż wyrobów producentów krajowych pod markami uzupełniającymi głównie zabawek i akcesoriów. Oferta Grupy Emitenta obejmuje szeroki wachlarz produktów dla dzieci od bielizny i odzieży, poprzez obuwie, po akcesoria i zabawki. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Grupa Emitenta posiada sieć sklepów obejmującą 205 sklepów (własnych i agencyjnych) na terenie Polski, 119 sklepów na terenie pozostałych krajów Unii Europejskiej (sklepy własne, agencyjne i w modelu shop in shop) oraz 23 sklepy na terenie krajów poza Unią Europejską. Od 2010 roku produkty pod marką COCCODRILLO dostępne są również w sklepie internetowym. Charakterystyka marki i produktów COCCODRILLO COCCODRILLO to znana marka odzieży dla niemowląt i dzieci. Każdego roku wyspecjalizowany zespół projektuje spójne, ale rozbudowane kolekcje ubrań na sezon wiosenno-letni oraz jesienno-zimowy. Emitent oferuje odzież na każdą okazję kolekcje posiadają styl zarówno dzienny, sportowy, jak i elegancki. Odzież pod marką COCCODRILLO charakteryzuje się wysoką jakością i funkcjonalnością, dzięki czemu zaspokaja potrzeby dzieci na każdym etapie ich rozwoju. Założeniem funkcjonowania marki COCCODRILLO jest odwoływanie się do elementów świata dziecka codzienne poznawanie i odkrywanie otoczenia przez najmłodszych jest inspiracją do doskonalenia produktów pod marką COCCODRILLO. Model biznesowy Model biznesowy opiera się na projektowaniu, zlecaniu produkcji zaprojektowanej przez siebie odzieży podmiotom zewnętrznym oraz dystrybucji finalnych produktów pod marką własną. Cały proces produkcyjno-sprzedażowy ma charakter międzynarodowy projektowanie odbywa się w Polsce, produkcja w krajach Dalekiego Wschodu oraz Europy, a sprzedaż zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Grupa Emitenta dystrybuuje dodatkowo produkty pod obcymi markami głównie pluszowe zabawki, obuwie oraz akcesoria. W tym przypadku przyjęty model biznesowy jest prostszy towar zakupuje się bezpośrednio od producentów krajowych i dystrybuuje poprzez własną sieć sklepów. Głównymi czynnikami mającymi istotny wpływ na osiągane przez Grupę wyniki są: Kształtowanie się kursu PLN wobec USD i EUR Działalność operacyjna Emitenta opiera się na korzystaniu z outsourcingu. Spółka zleca produkcję wyrobów markowych kontrahentom z Chin, gdzie koszty pracy są nieporównywalnie niższe niż w Polsce. W związku z tym duża część zobowiązań Emitenta nominowana jest w USD, co może mieć znaczący wpływ na jego rentowność w przypadku wzmacniania się tej waluty w stosunku do PLN. Emitent narażony jest również na ryzyko walutowe związane z wahaniami kursu EURO w związku z najmem powierzchni handlowych. Aby zminimalizować wpływ tego czynnika Emitent wypracował system przedpłat na zakup towarów. Zmiany kosztów wytworzenia towarów Spółka w znacznej mierze współpracuje z producentami odzieży z państw charakteryzujących się niższymi kosztami produkcji, w tym przede wszystkim z Chin. Dom Maklerski BZ WBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, Pl. Wolności 15, Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , o kapitale zakładowy w wysokości zł w pełni wpłaconym, NIP , będący spółką zależną Banku Zachodniego WBK S.A., działający pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. tel.: , (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) 1

2 Czynniki wpływające na wyniki Grupy (c.d.) Pozostała produkcja jest realizowana w Polsce. W chwili obecnej Spółka prowadzi współpracę z kilkudziesięcioma partnerami realizującymi na zlecenie Spółki produkcję odzieży pod marką COCCODRILLO. Zlecanie zamówień zewnętrznym dostawcom, bez konieczności utrzymywania zaplecza technicznego, pozwala Spółce osiągnąć wyższą marżę handlową oraz ograniczyć koszty stałe, a tym samym poprawiać efektywność sprzedaży, która ostatecznie wpływa również na wzrost wyniku finansowego Spółki. Wzrost kosztów produkcji u dotychczasowych dostawców może mieć wpływ na obniżenie realizowanych marż. Terminowość realizacji zamówień przez dostawców W działalności Spółki pojawia się ryzyko wydłużenia procesu produkcyjnego. Proces produkcji jest stosunkowo długi, od momentu zaprojektowania kolekcji do chwili zaopatrzenia sklepów w towary mija od sześciu do ośmiu miesięcy. Na wydłużenie tego procesu mogą wpływać opóźnienia w realizacji dostaw, co może mieć znaczący wpływ na wyniki sprzedaży, głównie przez skrócenie czasu dysponowania przez salony produktami z aktualnej kolekcji. Brak bieżącej kolekcji na początku sezonu wiąże się ze wzrostem trudno zbywalnych zapasów, których redukcja następuje w okresie wyprzedaży, jednak z dużym znaczeniem na realizowany poziom marży. Emitent dywersyfikuje dostawców towarów oraz monitoruje czas dostawy poszczególnych kolekcji tak, aby produkty trafiające do salonów były zgodne z zapotrzebowaniem sezonowym oraz nawykami konsumentów. Przyjęcie przez klientów kolekcji na nowy sezon Branża odzieżowa jest silnie skorelowana ze zmianami trendów mody. Kluczowym czynnikiem sukcesu poszczególnych kolekcji jest dopasowanie asortymentu do aktualnych preferencji odbiorców. Ewentualne rozminięcie się z gustami klientów stwarza ryzyko powstania zapasów trudno zbywalnych. Celem minimalizacji ryzyka braku powodzenia kolekcji jako całości, Emitent w każdym sezonie wprowadza kilka linii modowych w różnej kolorystyce. W okresie od zakończenia 2013 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu w Grupie Emitenta obserwowana jest poprawa w zakresie wartości przychodów ze sprzedaży, jak również rentowności prowadzonej działalności. Grupa sukcesywnie zwiększa przychody ze sprzedaży, co jest wynikiem zwiększania skali działalności poprzez otwieranie nowych salonów handlowych, zarówno w kraju jak i zagranicą. Ponadto, poziom przychodów jest zgodny z budżetem Grupy Emitenta. W omawianym okresie Grupa Emitenta przeprowadziła proces optymalizacji i obniżania kosztów działalności operacyjnej w szczególności wartości sprzedanych towarów i materiałów względem wartości wygenerowanych przychodów. W 2013 roku wartość sprzedanych towarów i materiałów stanowiła ok. 53% wartości przychodów ze sprzedaży, podczas gdy w okresie od zakończenia 2013 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu wartość sprzedanych towarów i materiałów wynosi ok. 46% wartości przychodów. Wynika to przede wszystkim z renegocjacji umów z dostawcami oraz ze zmiany struktury zakupów na rzecz dostawców z krajów o niższych obciążeniach celnych. Ponadto, w okresie od zakończenia 2013 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników uległy relatywnemu zmniejszeniu względem analogicznego okresu roku poprzedniego. Powyższe zmiany wpływają na polepszenie marży na sprzedaży. W szczególności w okresie I półrocza 2014 roku udało się wypracować marżę na sprzedaży na poziomie 13,1%, to jest o 6,5 p.p. większą niż w całym roku obrotowym

3 Czynniki wpływające na wyniki Grupy (c.d.) Grupa Kapitałowa Emitenta Znaczący akcjonariusze Ponadto, w okresie od zakończenia 2013 roku do końca I półrocza 2014 roku nastąpił sezonowy wzrost wartości zapasów Grupy Emitenta o 24,5%, co było spowodowane efektem zatowarowania salonów sprzedaży kolekcjami na wiosnę-lato Emitent obserwuje, że wartość zapasów jest wyższa od stanu zapasów w analogicznym okresie 2013 roku (w przypadku stanu na koniec I półrocza o 3,8%), co wynika z otwierania nowych sklepów. W 2014 roku Grupa Emitenta zamierza w dalszym ciągu koncentrować się na działaniach zmierzających do zwiększenia przychodów ze sprzedaży oraz poprawienia efektywności funkcjonującej sieci dystrybucji. W zakresie produkcji Emitent będzie dążył do dalszego renegocjowania umów z dostawcami oraz do zmiany struktury zakupów na rzecz dostawców z krajów o niższych obciążeniach celnych, dbając o odpowiednią kontrolę jakości procesu produkcyjnego. Ponadto, w zakresie sieci sprzedaży Grupa Emitenta planuje poniesienie nakładów na kolejne salony sprzedaży, a także odświeżenie wybranych lokali. Grupa Emitenta będzie kontynuowała ścisłą kontrolę kosztów, w tym kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu. Emitent tworzy Grupę Kapitałową, w ramach której jest w niej jednostką dominującą. Emitent posiada 100% udziałów w następujących spółkach: Coccodrillo Concepts Sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, Smart Investment Group Sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, Drussis Sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, MT Power Sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, Glob Kiddy Sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, Vivo Kids Sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2 CDRL Trade s.r.o. z siedzibą w Havirov Podlesi, Czechy, Coccodrillo Kids Fashion s.r.l. z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia. Znaczącymi akcjonariuszami Emitenta są członkowie Zarządu: Marek Dworczak posiada akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A po 0,50 zł każda akcja o łącznej wartości nominalnej ,50 zł, stanowiących łącznie 24,71% akcji Emitenta i dających prawo do wykonywania 31,09 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta oraz Tomasz Przybyła posiadający akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, serii A po 0,50 zł każda akcja o łącznej wartości nominalnej ,50 zł, stanowiących łącznie 24,71% akcji Emitenta i dających prawo do wykonywania 31,09 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Marek Dworczak oraz Tomasz Przybyła są także wyłącznymi udziałowcami spółki prawa cypryjskiego Forsmart Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr, posiadającej akcji imiennych Emitenta, uprzywilejowanych co do głosu, serii A po 0,50 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej ,00 zł oraz akcji na okaziciela serii B Emitenta, po 0,50 zł każda akcja o łącznej wartości ,00 zł, stanowiących łącznie 49,58% akcji Emitenta i dających prawo do wykonywania 37,50 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Udział w głosach na walnym zgromadzeniu uwzględnia fakt, że akcje serii C są akcjami własnymi nabytymi przez Emitenta zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 25 kwietnia 2013 r., udzielonym na podstawie art pkt 8 KSH. Z akcji własnych nie są wykonywane prawa udziałowe, w tym prawo głosu. 3

4 Prognoza wybranych danych finansowych Emitent sporządził prognozę wybranych danych finansowych na rok 2014 dla Grupy Emitenta. Prognoza wyników finansowych jest aktualna i zakłada uzyskanie poniższych wartości: Wyniki finansowe 2013 Prognoza 2014 Zmiana Przychody netto ze sprzedaży tys. zł tys. zł +7,2% Zysk netto z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) tys. zł tys. zł +81,3% Zysk netto tys. zł tys. zł +258,2% Powyższa prognoza wyników finansowych na 2014 rok była sprawdzana przez biegłego rewidenta w zakresie wybranych elementów prognozowanych informacji. Dywidenda Emitent nie przyjął żadnej polityki w zakresie wypłaty dywidendy w perspektywie wieloletniej. Podejmując uchwałę o emisji obligacji serii A Emitent podjął jednak decyzję o niewypłacaniu dywidendy w okresie do dnia wykupu obligacji, tj. do 7 października 2014 roku. Zarząd przewiduje, iż z uwagi na plany związane z budową sieci sprzedaży, w okresie najbliższych dwóch lat nie będzie wnioskował o przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko związane z sezonowością poziomu sprzedaży i marży oraz warunkami pogodowymi Ryzyko związane z długotrwałym cyklem produkcyjno logistycznym i dostawami towarów Ryzyko związane ze wzrostem kosztów produkcji u dostawców Ryzyko związane z umowami najmu własnych salonów sprzedaży Ryzyko związane z zakończeniem umów handlowych, których stroną jest Emitent Ryzyko dotyczące zwrotów niesprzedanych towarów Ryzyko sporów o znak towarowy coccodrillo Ryzyko walutowe Ryzyko związane z niezrealizowaniem niektórych elementów strategii założonej przez Spółkę Ryzyko związane z uzależnieniem od kadry zarządzającej Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Ryzyko utraty majątku w wyniku pożaru i innych zdarzeń losowych Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Ryzyko związane z sytuacją demograficzną Ryzyko braku stabilności polskiego systemu prawnego i podatkowego Ryzyko związane ze wzrostem konkurencji Opis wymienionych czynników ryzyka znajduje się w Prospekcie, w rozdziale Czynniki ryzyka. Oprócz czynników ryzyka wskazanych powyżej, w Prospekcie, w rozdziale Czynniki ryzyka zamieszczone zostały także czynniki ryzyka związane z papierami wartościowymi. 4

5 Przesłanki oferty Umowy zakazu sprzedaży akcji typu lock-up Spółka podjęła decyzję o przeprowadzeniu Oferty w związku z zamiarem pozyskania środków pieniężnych na rozwój działalności. Emitent szacuje, że w wyniku Oferty pozyska środki pieniężne na kwotę brutto w wysokości około 20,0 mln zł, przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie Akcje Serii D. Po uwzględnieniu kosztów emisji (około 850 tys. zł) planowane wpływy pieniężne netto wyniosą około 19,15 mln zł. Emisja Akcji Serii D ma na celu pozyskanie przez Spółkę środków pieniężnych potrzebnych na finansowanie inwestycji w latach Pozwoli to na realizację strategii Emitenta w zakresie umocnienia pozycji na rynku oraz uzyskania pozycji jednego z liderów rynku. W 2014 roku Emitent planuje przeprowadzenie inwestycji na łączną kwotę 9,8 mln zł, a w 2015 roku na łączną kwotę 15,3-17,3 mln zł. Planowana wartość inwestycji w latach wynosi 25,1-27,1 mln zł z czego na część inwestycji związanych z rozbudową sieci sklepów w Polsce zostało przeznaczonych już 2,6 mln zł środków własnych. Pozostała wartość inwestycji 22,5-24,5 mln zł zostanie sfinansowana środkami pieniężnymi pozyskanymi z emisji Akcji Serii D (do 19,15 mln zł) oraz za pomocą środków własnych (około 3,35-5,35 mln zł). W przypadku uzyskania wpływów netto z emisji Akcji Serii D w kwocie większej niż zakładana (to jest większej niż 19,15 mln zł), Emitent w całości przeznaczy nadwyżkę środków na realizację opisanych powyżej inwestycji, zmniejszając odpowiednio wielkość angażowanych środków własnych. Aktualni większościowi akcjonariusze Emitenta Pan Marek Dworczak Prezes Zarządu Emitenta, Tomasz Przybyła Wiceprezes Zarządu Emitenta oraz Forsmart Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr zawarli umowy zobowiązujące ich do niezbywania (umowa lock-up) Akcji Serii A oraz Serii B Emitenta w okresie jednego roku od dnia rozpoczęcia notowania Akcji na rynku regulowanym GPW. Potencjalne rozwodnienie Na dzień zatwierdzenia Prospektu kapitał zakładowy Emitenta wynosi ,00 zł i dzieli się na akcji, w tym: Akcji imiennych Serii A, uprzywilejowanych co do głosu, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, Akcji na okaziciela Serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, Akcji na okaziciela Serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł każda Panowie Marek Dworczak oraz Tomasz Przybyła posiadają po 50% w kapitale oraz głosach na zgromadzeniu udziałowców spółki prawa cypryjskiego Forsmart Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr i są jej wyłącznymi udziałowcami. Spółka prawa cypryjskiego Forsmart Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr, (na dzień zatwierdzenia Prospektu) posiada akcji imiennych Emitenta, uprzywilejowanych co do głosu, serii A po 0,50 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej ,00 zł oraz akcji na okaziciela serii B Emitenta, po 0,50 zł każda akcja o łącznej wartości ,00 zł, stanowiących łącznie 49,58% akcji Emitenta i dających prawo do wykonywania 37,50 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 5

6 Potencjalne rozwodnienie (c.d.) Na dzień zatwierdzenia Prospektu akcjonariat Spółki przedstawia się następująco: Tabela: Struktura akcjonariatu Spółki na dzień zatwierdzenia Prospektu Akcjonariusz *Udział w głosach na walnym zgromadzeniu uwzględnia fakt, że akcje serii C są akcjami własnymi nabytymi przez Emitenta zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 25 kwietnia 2013 r., udzielonym na podstawie art pkt 8 KSH. Z akcji własnych nie są wykonywane prawa udziałowe, w tym prawo głosu. Źródło: Emitent Po przeprowadzeniu Oferty Akcji Serii D, przy założeniu, że wszystkie Akcje Serii D zostaną objęte przez nowych akcjonariuszy, struktura akcjonariatu będzie przedstawiać się następująco: Liczba akcji Udział w kapitale zakładow ym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów * Marek Dw orzak ,71% ,09% Tomasz Przybyła ,71% ,09% Forsmart LTD ,58% ,50% Pozostali akcjonariusze z udziałem poniżej 5% ,00% ,32% Razem ,00% ,00% Tabela: Struktura akcjonariatu Spółki po przeprowadzeniu Oferty Akcji Serii D Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładow ym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów * Marek Dw orzak ,63% ,65% Tomasz Przybyła ,63% ,65% Forsmart LTD ,39% ,35% Pozostali akcjonariusze z udziałem poniżej 5% ,83% ,28% Akcjonariusze Akcji serii D ,52% ,07% Razem ,00% ,00% *Udział w głosach na walnym zgromadzeniu uwzględnia fakt, że akcje serii C są akcjami własnymi nabytymi przez Emitenta zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 25 kwietnia 2013 r., udzielonym na podstawie art pkt 8 KSH. Z akcji własnych nie są wykonywane prawa udziałowe, w tym prawo głosu Źródło: Emitent Opracowanie na podstawie podsumowania prospektu emisyjnego Kacper Kędzior licencja maklerska nr 2289 Departament Doradztwa Inwestycyjnego ZASTRZEŻENIA PRAWNE ZAWARTE NA OSTATNICH STRONACH DOKUMENTU STANOWIĄ JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ. 6

7 Uprzejmie informujemy, że od 29 września do 7 października 2014 roku planowane jest przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych w ramach oferty publicznej akcji spółki CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie (Spółka). Dom Maklerski BZ WBK S.A. jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego przyjmującym zapisy Inwestorów Indywidualnych. Funkcję podmiotu oferującego pełni Trigon Dom Maklerski S.A. Podstawowe informacje dotyczące oferty na podstawie Prospektu ofertą publiczną objętych jest nie więcej niż akcji (zwykłych) nowej emisji serii D oferowanych przez Spółkę, stanowiących do 16,52% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym oraz do 11,07% udziału w ogólnej liczbie głosów; lock-up dla aktualnych większościowych akcjonariuszy: 1 rok od dnia rozpoczęcia notowania akcji na rynku regulowanym GPW; akcje oferowane będą w Transzy Detalicznej oraz Transzy Instytucjonalnej; zapisy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą po Cenie Maksymalnej, która wynosi 17,40 zł ; inwestor może złożyć dowolną liczbą zapisów, przy czym pojedynczy zapis musi opiewać na nie mniej niż 100 akcji, a łączne zapisy złożone przez danego inwestora nie mogą przekroczyć liczby akcji oferowanych w Transzy Detalicznej tj akcji ; inwestor składający zapis musi posiadać rachunek inwestycyjny, ponieważ konieczne jest złożenie dyspozycji deponowania akcji na rachunku papierów wartościowych inwestora, przy czym rachunek może być prowadzony przez dowolny dom maklerski; inwestor składający zapis na akcje nie ponosi kosztów prowizji maklerskiej związanych ze złożonym zapisem; zapis musi zostać opłacony najpóźniej w dniu złożenia, oznacza to, że środki na opłacenie zapisu muszą wpłynąć na stosowny rachunek DM BZ WBK najpóźniej w tym dniu; Wpłaty środków na opłacenie zapisów składanych w DM BZ WBK przyjmowane będą na rachunek o numerze: Dom Maklerski BZ WBK SA pl. Wolności 15, Poznań Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Spółki w tym akcje oferowane. Planowany harmonogram oferty 29 września - 7 października 2014 r. Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Detalicznej 9 października 2014 r. do 20 października 2014 r. Podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach Planowany przydział Akcji Oferowanych Powyższy harmonogram oferty może ulec zmianie. Miejsce przyjmowania zapisów w Transzy Detalicznej Zapisy w Transzy Detalicznej przyjmowane będą w DM BZ WBK w pełnozakresowych Punktach Obsługi Klientów, Departamencie Wealth Management, a także wybranych placówkach Banku Zachodniego WBK działającego jako agent DM BZ WBK. Zapisy przyjmowane będą również za pośrednictwem Internetu i telefonu, o ile Inwestor podpisał z DM BZ WBK stosowną umowę. Prospekt emisyjny Prospekt emisyjny sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 września 2014 r. ( Prospekt ), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o CDRL S.A. ( Spółka ) i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt emisyjny został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki ( oraz na stronie internetowej Trigon Domu Maklerskiego S.A. ( Oferujący ) ( 7

8 Zastrzeżenia prawne. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi prospektu emisyjnego ani innego dokumentu ofertowego. Materiał stanowi wyciąg informacji z Prospektu Emisyjnego spółki CDRL S.A., które zostały uznane przez autora dokumentu za najbardziej interesujące. Źródłem danych są: Prospekt emisyjny dot. oferty publicznej akcji spółki CDRL S.A. wraz z aneksami. Niniejszy materiał został sporządzony z zachowaniem należytej staranności. Niniejszy materiał nie jest poradą inwestycyjną jak i rekomendacją nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.. Prospekt, który został sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 września 2014 r. ( Prospekt ), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o CDRL S.A. ( Spółka ) i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni. uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykiem związanym z inwestowaniem w Akcje Oferowane zawartymi w rozdziale Czynniki Ryzyka, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po rozważeniu treści całego Prospektu. Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Papiery wartościowe objęte Prospektem nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki bez ich rejestracji lub na podstawie wyjątku wynikającego z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Nie zostanie przeprowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią zaproszenia ani oferty sprzedaży, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, ani zachęty do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych. Przyjęte w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. polityki, regulaminy i procedury zapewniają osobom sporządzającym materiał niezależność, a także zachowanie należytej staranności i rzetelności przy jej sporządzaniu. Stosowane w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. odpowiednie polityki, regulaminy i procedury mają na celu przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku ich powstania, pozwalają nimi zarządzać w sposób zapewniający ochronę słusznych interesów Klientów. 8

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A.

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. W drodze na giełdę LIVECHAT Software

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę VIGO System S.A.

W drodze na giełdę VIGO System S.A. W DRODZE NA GIEŁDĘ VIGO SYSTEM S.A. 27 PAŹDZIERNIKA 2014 W drodze na giełdę VIGO System S.A. Działalność VIGO System S.A. jest spółką technologiczną, kładącą bardzo duży nacisk na działalność badawczo-rozwojową,

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę TORPOL S.A.

W drodze na giełdę TORPOL S.A. 24 CZERWCA 2014 W drodze na giełdę TORPOL S.A. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta Grupa Emitenta, w której skład wchodzą TORPOL S.A., Afta sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę Selvita S.A.

W drodze na giełdę Selvita S.A. W DRODZE NA GIEŁDĘ SELVITA S.A. 28 LISTOPADA 2014 W drodze na giełdę Selvita S.A. Działalność Emitenta Selvita została założona w 2007 r. w Krakowie. Do jej głównych obszarów specjalizacji należą onkologia

Bardziej szczegółowo

W DRODZE NA GIEŁDĘ IDEA BANK S.A.

W DRODZE NA GIEŁDĘ IDEA BANK S.A. 26 MARCA 2015 NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZ- POŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNO- CZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII Opis działalności

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A.

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. Informacje ogólne Grupa jest

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski IDM S.A.

Dom Maklerski IDM S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 4.000.000 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) o wartości nominalnej 1 złoty każda

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski IDM S.A.

Dom Maklerski IDM S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 4.000.000 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) o wartości nominalnej 1 złoty każda

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1 Spis treści OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MONNARI TRADE S.A. 5 1. Zasady sporządzenia rocznego Sprawozdania finansowego....5 2. Omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

Elemental Holding S.A.

Elemental Holding S.A. Elemental Holding S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Traugutta 42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY

Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY www.vistulagroup.pl Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym: - 40.000.000

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna

Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-298), przy ul. Szybowcowej 8A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000370553.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A.

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Działkowej 115, 02-234 Warszawa wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000051757 UBIEGANIE SIĘ O DOPUSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej.

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej. EUROCASH S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Komornikach k. Poznania w Polsce i adresem przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213765)

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją 50 000 000

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Legnicy, ul. Św. M. Kolbe 18 www.euco.pl niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 1.100.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU PROSPEKT EMISYJNY ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU Spółka prawa handlowego z siedzibą w Katowicach zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA PROSPEKT EMISYJNY Wola Info SA (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000063157) Oferta Publiczna 900.000 akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku

PROSPEKT EMISYJNY. Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku PROSPEKT EMISYJNY Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku Prospekt Emisyjny sporządzony w związku z: ofertą publiczną 10.000.000 akcji serii

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

LIBET Spółka Akcyjna

LIBET Spółka Akcyjna LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław www.libet.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: ofertą publiczną obejmującą nie mniej niż 17.500.000

Bardziej szczegółowo