W DRODZE NA GIEŁDĘ SKARBIEC HOLDING S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W DRODZE NA GIEŁDĘ SKARBIEC HOLDING S.A."

Transkrypt

1 NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBU- CJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JA- PONII W drodze na giełdę SKARBIEC HOLDING S.A. Opis działalności Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej Skarbiec TFI ) powstało w 1997 roku i jest licencjonowaną instytucją finansową, podlegającą nadzorowi KNF, której głównym przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami instrumentów finansowych. Oferta Skarbiec TFI obejmuje fundusze różnorodne pod względem polityki inwestycyjnej, oczekiwanej stopy zwrotu, jak i poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego. Na 22 października 2014 roku Skarbiec TFI zarządza 45 funduszami i subfunduszami, portfelami instrumentów finansowych w których zgromadzono aktywa o wartości ponad ,6 mln zł (na dzień 30 września 2014 r.). Podstawowym przedmiotem działalności Spółki Skarbiec Holding SA (Emitent) jako jednostki dominującej wraz ze Spółkami Zależnymi tzn. Skarbiec TFI oraz Tresor S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (zwana dalej Tresor S.A. w likwidacji ) (zwani dalej łącznie Grupą ) jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz reprezentowanie ich wobec osób trzecich. Ponadto, Grupa świadczy usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Do pozostałych usług należy usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych dla podmiotów Grupy i podmiotów zewnętrznych oraz działalność związana z pośrednictwem finansowym. Zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi (w tym również reprezentowaniem ich wobec osób trzecich) oraz portfelami instrumentów finansowych na zlecenie zajmuje się Skarbiec TFI. Pozostałe usługi są świadczone przez Emitenta. Grupa koncentruje swoją działalność gospodarczą na terenie Polski i nie prowadzi sprzedaży swoich produktów za granicą. Jednakże w swojej ofercie Grupa posiada subfundusze i fundusze, których polityka inwestycyjna polega na lokowaniu środków głównie w: (i) akcje spółek notowanych na giełdach zagranicznych, (ii) zagraniczne instrumenty dłużne, (iii) fundusze zagraniczne. Przychody ze sprzedaży Grupy w głównej mierze zależą od wartości aktywów netto pod zarządzaniem (na który mają wpływ zarówno sprzedaż netto jednostek uczestnictwa lub certyfikatów funduszy, jak i wyniki inwestycyjne zarządzanych funduszy, które w krótkim okresie decydują o wzroście wartości jednostki, tym samym o wartości aktywów netto pod zarządzaniem; w dłuższym wpływają na sprzedaż netto jednostek funduszy). Tendencje Na wyniki operacyjne i finansowe Emitenta wpływają w głównej mierze: (i) ogólne trendy ekonomiczne w Polsce i w innych krajach, w których działalność prowadzą spółki, których papiery wartościowe są przedmiotem inwestycji funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI, (ii) tendencje dotyczące sektora, w którym Spółka prowadzi działalność, (iii) sytuacja na rynku dystrybucji produktów finansowych oferowanych przez Emitenta, (iv) zmiany wycen rynkowych spółek z sektora, w którym Grupa prowadzi działalność, zmiany w kwartalnych wynikach operacyjnych, fluktuacje cen giełdowych akcji oraz wolumenów obrotu mające wpływ na wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI, w tym na wielkość opłaty zmiennej za zarządzanie pobieranej przez Skarbiec TFI, (v) potencjalne zmiany w regulacjach, które mogą wpłynąć na działalność Emitenta. Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wolności 15, Poznań, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , nr NIP , kapitał zakładowy zł w całości wpłacony. Dom Maklerski BZ WBK S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. tel.: (61) , (61) (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII.. ZASTRZEŻENIA PRAWNE ZAWARTE NA OSTATNICH STRONACH DOKUMENTU STANOWIĄ JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ. 1

2 Tendencje (c.d.) Grupa W pierwszym półroczu 2014 roku wystąpiły następujące tendencje w zakresie działalności Grupy oraz w branży, w której prowadzi ona działalność: Okres umiarkowanie dobrej koniunktury na rynkach finansowych w pierwszej połowie 2014 roku oraz wysoka popularność produktów oferowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych przyczyniły się do dalszego wzrostu łącznej wartości aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI z mln zł na koniec 2013 roku do mln zł na 30 czerwca 2014 roku. Jednocześnie, wartość funduszy aktywów finansowych, których wielkość ma największe przełożenie na przychody brutto Grupy, wzrosła z mln zł na koniec 2013 roku do mln zł na dzień 30 czerwca 2014 roku. Tendencja ta utrzymała się na przestrzeni kolejnych trzech miesięcy, w ciągu których wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosła z mln zł do mln zł, co było spowodowane napływami kapitału do istniejących funduszy oraz wzrostem wartości instrumentów finansowych; Wzrost przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2014, na który największy wpływ miały: (i) wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych aktywów finansowych i niefinansowych skierowanych do szerokiego grona inwestorów do mln zł (w ujęciu średniomiesięcznym) z mln zł (w ujęciu średniomiesięcznym) w analogicznym okresie 2013 roku, (ii) zmiana struktury średniomiesięcznych aktywów polegająca na istotnym wzroście średniomiesięcznych aktywów pod zarządzaniem w funduszach akcji, mieszanych i alternatywnych o 17,5% z mln zł w pierwszym półroczu 2013 do mln zł w analogicznym okresie roku Zysk z działalności operacyjnej Grupy wzrósł w pierwszym półroczu 2014 roku o 2,8% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2013 i osiągnął 11,5 mln zł. Na 22 października 2014 roku w skład Grupy wchodzą: Spółka oraz jej podmioty zależne: Skarbiec TFI oraz Tresor S.A. w likwidacji. Podmiotem bezpośrednio dominującym nad Spółką jest Skarbiec Holding Limited, spółka z siedzibą na Cyprze (zwana dalej Akcjonariuszem Sprzedającym ), natomiast podmiotem pośrednio dominującym nad Spółką oraz bezpośrednio dominującym nad Akcjonariuszem Sprzedającym jest Polish Enterprise Fund V L.P. spółka zarejestrowana w Wilmington, County od New Castle, 1209 Orange Street z biurem głównym pod adresem 590 Madison Avenue II, 18th Floor, New York, NY 10022, USA (dalej jako Polish Enterprise Fund V L.P. ) Poza wskazanymi powyżej spółkami zależnymi, Spółka nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, które mogą mieć istotny wpływ na ocenę jej aktywów i pasywów, sytuacji finansowej oraz zysków i strat. Spółka nie posiada jakiegokolwiek oddziału. Wykres 1. Schemat Grupy na 22 października 2014 roku Polish Enterprise Fund V L.P. 100% Skarbiec Holding Limited menedżerowie, kluczowi pracownicy 94,6% 5,4% Emitent 100% 100% Skarbiec TFI S.A. Tresor S.A. w likwidacji Źródło: Prospekt emisyjny 2

3 Opis polityki dywidendy Czynniki ryzyka charakterystyczne dla emitenta lub jego branży Na 22 października 2014 roku Spółka w uchwale Zarządu nr 1/ z dnia 18 czerwca 2014 roku określiła politykę co do wypłaty dywidendy oraz jej wysokości za lata obrotowe trwające od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2017 roku zgodnie z którą Zarząd Spółki postanowił, że ostateczna rekomendacja co do wypłaty dywidendy będzie zależała od wielu czynników dotyczących Grupy oraz jej branży, w tym przede wszystkim od perspektyw co do dalszej działalności Grupy, wysokości zysków osiąganych w przyszłości, sytuacji finansowej, poziomu wskaźników płynności i planów ekspansji, przy uwzględnieniu wszelkich ograniczeń w wypłacie dywidendy wynikających z wymogów prawa i stanowisk organów państwowych. Zgodnie z przyjętą uchwałą, Zarząd Spółki zamierza w najbliższych latach rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie co najmniej 75% zysku netto Spółki na wypłatę dywidendy, dążąc do wypłaty dywidendy w wysokości 100% zysku netto, z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, zgodnie z którymi każda spółka akcyjna zobowiązana jest do corocznego dokonywania odpisu na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki taki kapitał zapasowy nie osiągnie wartości co najmniej 1/3 kapitału zakładowego. Kapitały zapasowe obecnie istniejące w Spółce spełniają wymagania zawarte w Kodeksie spółek handlowych. Polityka dywidendy będzie podlegała okresowym przeglądom Zarządu. Wypłata dywidendy oraz określenie wysokości wypłacanej dywidendy zależy jednak ostatecznie od decyzji akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i w tym zakresie akcjonariusze nie są związani żadną rekomendacją Zarządu. Wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę mają równe uprawnienia w zakresie wypłaty dywidendy (i odpowiednio zaliczki na poczet dywidendy). Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Grupy: Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym; Ryzyko związane z koniunkturą na rynkach kapitałowych; Ryzyko kursowe i walutowe; Ryzyka zdarzeń katastroficznych, ryzyka wyjątkowe; Ryzyko związane z konkurencją na rynku usług, na których Grupa prowadzi działalność. Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy: Ryzyko związane z implementacją Rekomendacji U; Ryzyko związane z wykorzystywanymi przez Spółkę prawami własności intelektualnej; Ryzyko wyników inwestycyjnych; Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty finansowe spółek ukraińskich lub rosyjskich; Ryzyko związane z inwestowaniem w niepubliczne instrumenty finansowe Ryzyko związane z kanałami dystrybucji; Ryzyko utraty kluczowych zasobów ludzkich; Ryzyko związane z uzależnieniem od kadry menedżerskiej oraz kluczowych pracowników, pozyskaniem wysoko wykwalifikowanych specjalistów i poziomem wynagrodzeń; Ryzyko nieosiągnięcia przez Grupę założonych celów strategicznych; Ryzyko związane z poszerzeniem oferty o nowe fundusze; Ryzyko błędów systemów operacyjnych, błędów ludzkich lub nadużyć; Ryzyko związane z wystąpieniem konfliktu interesów; Ryzyko utraty zaufania klientów Grupy; Ryzyko związane z ponoszeniem kosztów stałych; Ryzyko związane z działalnością systemów informatycznych i telekomunikacyjnych; Ryzyko odszkodowawcze i ryzyko sporów sądowych; Ryzyko związane z możliwością naruszenia obowiązków i zakazów wynikających z ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz innych przepisów prawa; Ryzyko związane z przetwarzaniem przez Grupę danych osobowych na znaczną skalę; Ryzyko niewypłacania przez Spółkę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy; Ryzyko związane z niewystarczającą efektywnością procedur kontroli wewnętrznej; 3

4 Czynniki ryzyka charakterystyczne dla emitenta lub jego branży (c.d.) Ryzyko związane z nieprzestrzeganiem procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Ryzyka finansowe: Ryzyko kredytowe; Ryzyko rynkowe; Ryzyko płynności; Ryzyko koncentracji; Ryzyko stóp procentowych. Ryzyka regulacyjne: Ryzyko związane ze zmianami przepisów prawa oraz innych regulacji mających wpływ na zakres działalności prowadzonej przez Grupę oraz z niestabilnością systemu prawnego; Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych w tym przepisów prawa podatkowego; Ryzyko związane z transakcjami zawieranymi z podmiotami powiązanymi; Ryzyko naruszenia przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Opis wymienionych czynników ryzyka znajduje się w Prospekcie, w rozdziale Czynniki ryzyka. Oprócz czynników ryzyka wskazanych powyżej, w Prospekcie, w rozdziale Czynniki ryzyka zamieszczone zostały także czynniki ryzyka związane z papierami wartościowymi. Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty W tabeli poniżej przedstawiono strukturę akcjonariatu Spółki Na 22 października 2014 roku oraz spodziewaną strukturę akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty, przy założeniu, że Akcjonariusz Sprzedający ostatecznie zaoferuje i dokona sprzedaży wszystkich Akcji Oferowanych w Ofercie, a także spodziewaną strukturę akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty. Tabela 1. Struktura akcjonariatu Spółki na 22 października 2014 roku Stan na 22 października 2014 roku Stan po przeprowadzeniu Oferty Liczba Akcji % głosów na WZ Liczba Akcji % głosów na WZ Akcjonariusz Sprzedający ,64% ,30% Posiadacze Akcji serii B ,36% ,40% Pozostali 0 0% ,30% Razem ,00% ,00% Źródło: Prospekt emisyjny Wpływy oraz szacunkowe koszty Wpływy z Oferty Spółka nie otrzyma żadnej części wpływów ze sprzedaży Akcji Oferowanych w Ofercie. Koszty Oferty W zamian za usługi świadczone w związku z plasowaniem Ofertą Akcjonariusz Sprzedający zobowiązał się zapłacić Globalnym Koordynatorom i Współprowadzącym Księgę Popytu prowizję w łącznej wysokości 1,4% całkowitych wpływów brutto z Oferty (rozumianych jako iloczyn liczby Akcji Oferowanych przydzielonych w Ofercie i Ceny Akcji Oferowanych) oraz w przypadku podjęcia takiej decyzji, prowizję uznaniową w wysokości do 1,3% całkowitych wpływów brutto z Oferty (rozumianych jako iloczyn liczby Akcji Oferowanych przydzielonych w Ofercie i Ceny Akcji Oferowanych). Powyższa prowizja obejmuje wynagrodzenie zarządzanie Ofertą, plasowanie Akcji Oferowanych. Akcjonariusz Sprzedający pokryje również swoje koszty i wydatki związane z Ofertą, w tym wynagrodzenie i wydatki swoich doradców zewnętrznych. W ocenie Spółki, łączne koszty związane z Ofertą ukształtują się na poziomie około 1,4 mln zł netto i będą obejmować następujące koszty: (i) przygotowanie i przeprowadzenie Oferty, (ii) sporządzenie Prospektu, z uwzględnieniem wynagrodzenia na rzecz doradców zewnętrznych Spółki, (iii) promocję Oferty wraz z drukiem Prospektu i Dokumentu Marketingowego, oraz (iv) koszty pozostałe, w tym opłaty na rzecz GPW i KDPW. 4

5 Wpływy oraz szacunkowe koszty (c.d.) Wybrane historyczne informacje finansowe Ponadto, Spółka zobowiązała się zapłacić na rzecz Globalnych Koordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu dodatkowe wynagrodzenie z tytułu poniesionych przez nich kosztów w związku z Ofertą, które to koszty, w przypadku powodzenia Oferty zostaną zwrócone Spółce lub pokryte bezpośrednio przez Akcjonariusza Sprzedającego. Szczegółowe informacje na temat rzeczywistych kosztów Oferty zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Tabela 2. Wybrane historyczne informacje finansowe Emitenta Okres 6 miesięcy Rok zakończony zakończony dnia 31 grudnia tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł (dane niebadane) (dane niebadane) (dane zbadane) (dane zbadane) (dane zbadane) Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk netto Stan na dzień 31 grudnia: 30 czerwca tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł (dane niebadane) (dane zbadane) (dane zbadane) (dane zbadane) SUMA AKTYWÓW w tym wartości niematerialne i prawne Kapitał własny ogółem Źródło: Prospekt emisyjny Przesłanki oferty Umowy zakazu sprzedaży akcji typu lock-up Zamiarem Akcjonariusza Sprzedającego jest zbycie do akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki. W związku z zamiarem zapewnienia powodzenia pierwszej oferty publicznej akcji Emitenta, w dniu 16 października 2014 roku Skarbiec Holding Limited z siedzibą na Cyprze ( Akcjonariusz Sprzedający ) oraz Emitent zawarli z BZ WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Domem Maklerskim BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, Domem Maklerskim mbanku S.A. z siedzibą w Warszawie, Banco Espirito Santo De Investimento, S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (zwani są dalej łącznie Bankami ) umowę dotyczącą zobowiązania do nierozporządzania akcjami Spółki ( Umowa Lock-Up ), na podstawie której Akcjonariusz Sprzedający oraz Emitent zobowiązali się, że w okresie 360 dni liczonych od dnia przydziału tj. dnia, w którym Akcjonariusz Sprzedający dokona ostatecznego przydziału Akcji Oferowanych inwestorom, czyli do 2 dni roboczych po zakończeniu przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych ( Okres Lock-Up ) nie będą - bez uprzedniej pisemnej zgody BZ WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wydanej w uzgodnieniu z Domem Maklerskim mbanku S.A. z siedziba w Warszawie oraz Banco Espirito Santo De Investimento, S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (przy czym Banki nie mogą odmówić takiej zgody bez uzasadnionej przyczyny, w szczególności w przypadku gdy cena emisyjna/sprzedaży akcji Spółki będzie wyższa od ceny sprzedaży w Ofercie o co najmniej 15%) oferować, sprzedawać, emitować (z wyłączeniem emitowania akcji Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki związanego z ustanowieniem, realizacją lub zmianą programu motywacyjnego Spółki), obciążać, ani w innym sposób rozporządzać, ani publicznie ogłaszać emisji, oferty, sprzedaży ani zbycia lub zamiaru podjęcia takich działań lub podejmować działań zmierzających do, lub mogących skutkować: emisją, ofertą, sprzedażą lub zbyciem akcji (z wyłączeniem nabywania przez Akcjonariusza Sprzedającego lub Spółkę akcji Spółki od uczestników programów motywacyjnych ustanowionych w Spółce) lub papierów wartościowych wymiennych lub zamiennych na akcje lub umożliwiających ich uzyskanie w drodze realizacji praw związanych z takimi papierami wartościowymi, innych praw umożliwiających nabycie akcji, ani innych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, których wartość jest ustalana bezpośrednio lub pośrednio przez odniesienie do ceny powyższych papierów wartościowych stanowiących ich instru- 5

6 Umowy zakazu sprzedaży akcji typu lock-up (c.d.) Umowne ograniczenia zbywalności Akcji serii B ment bazowy, włącznie ze swapami na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami, a Banki zobowiązują się wobec Akcjonariusza Sprzedającego oraz Spółki takiej zgody nie odmówić ani nie opóźniać bez uzasadnienia. Akcje serii B obejmowane przez uczestników programu motywacyjnego nie będą mogły być zbywane w następujących terminach przypadających po dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotychczasowych akcji serii A Spółki. Zgodnie z Uchwałą Programową, (i) akcje Spółki w pierwszej transzy, obejmującej 30% wszystkich wyemitowanych akcji Spółki nie będą mogły być zbywane przez uczestników programu motywacyjnego przez okres 12 miesięcy od dopuszczenia akcji Spółki do obrotu giełdowego na rynku regulowanym. (ii) akcje Spółki w drugiej transzy, obejmującej 30% wszystkich wyemitowanych Akcji, nie będą mogły być zbywane przez uczestników programu motywacyjnego przez okres 18 miesięcy od dopuszczenia akcji Spółki do obrotu giełdowego na rynku regulowanym. (iii) akcje trzeciej transzy, obejmującej 40% wszystkich wyemitowanych akcji nie będą mogły być zbywane przez uczestników programu motywacyjnego przez okres 30 miesięcy od dopuszczenia akcji Spółki do obrotu giełdowego na rynku regulowanym. Opracowanie na podstawie prospektu emisyjnego spółki Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonego decyzją KNF w dniu 22 października 2014 roku oraz opublikowanego w dniu 24 października 2014 r. na stronie internetowej spółki Skarbiec Holding S.A. ( oraz Oferującego ( Patryk Cieśla Departament Doradztwa Inwestycyjnego ZASTRZEŻENIA PRAWNE ZAWARTE NA OSTATNICH STRONACH DOKUMENTU STANOWIĄ JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ. 6

7 Uprzejmie informujemy, że od 27 października do 3 listopada 2014 roku planowane jest przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych w ramach oferty publicznej akcji spółki Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka). Dom Maklerski BZ WBK pełni funkcję podmiotu Oferującego akcje w ofercie publicznej i jest podmiotem przyjmującym zapisy. Podstawowe informacje dotyczące oferty na podstawie prospektu ofertą publiczną objętych jest do akcji zwykłych serii A Spółki (Akcje) o wartości nominalnej 0,80 zł każda, oferowanych przez Akcjonariusza Sprzedającego (tj. spółkę Skarbiec Holding Limited). Spółka nie emituje nowych akcji; Akcje oferowane będą w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Transzy Inwestorów Instytucjonalnych; zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą po Cenie Maksymalnej, która wynosi 44 zł za jedną Akcję; ostateczna cena Akcji oferowanych będzie jednakowa dla obu transz i nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna; inwestor indywidualny może złożyć dowolną liczbą zapisów, przy czym pojedynczy zapis nie może obejmować mniej niż 10 Akcji, a łączne zapisy złożone przez danego inwestora w jednym podmiocie nie mogą przekroczyć liczby akcji oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych; inwestor składający zapis na akcje nie ponosi kosztów prowizji maklerskiej związanych ze złożonym zapisem; inwestor składający zapis musi posiadać rachunek inwestycyjny, ponieważ konieczne jest złożenie dyspozycji deponowania akcji na rachunku papierów wartościowych inwestora, przy czym rachunek może być prowadzony przez dowolny dom maklerski; w Transzy Inwestorów Indywidualnych zapis musi zostać opłacony najpóźniej w dniu złożenia, oznacza to, że środki na opłacenie zapisu muszą wpłynąć na stosowny rachunek DM BZ WBK najpóźniej w tym dniu; intencją Spółki jest wprowadzenie do obrotu na GPW Akcji serii A Spółki. Wybrane daty dotyczące oferty 24 października 4 listopada 2014 r. (do Proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych godz. 15:00) 27-3 listopada 2014 r. Okres przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych do 5 listopada 2014 r., do godz. 9:00 Ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach oraz Ceny Akcji Oferowanych 5-7 listopada 2014 r. Okres przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do 12 listopada 2014 r. Przydział Akcji Oferowanych do 21 listopada 2014 r. Zakładany pierwszy dzień notowania Akcji na GPW Powyższy harmonogram oferty może ulec zmianie. Miejsca przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w DM BZ WBK w 36 pełnozakresowych Punktach Obsługi Klientów oraz w Departamencie Wealth Management DM BZ WBK. Zapisy przyjmowane będą również za pośrednictwem Internetu i telefonu, o ile Inwestor podpisał z DM BZ WBK stosowną umowę. 7

8 Zastrzeżenia prawne Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi prospektu emisyjnego ani innego dokumentu ofertowego. Materiał stanowi wyciąg informacji z Prospektu Emisyjnego spółki Skarbiec Holding S.A. które zostały uznane przez autora dokumentu za najbardziej interesujące. Źródłem danych dotyczących emitenta oraz jego papierów wartościowych, które mają być objęte ofertą publiczną lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym są: Prospekt Emisyjny (oraz jego ewentualne uzupełnienia) i komunikaty, ogłoszone przez spółkę Skarbiec Holding S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (oraz jej przepisami wykonawczymi). Prospekt, który został sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 października 2014 r. ( Prospekt ), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Skarbiec Holding S.A. ( Spółka ) i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki: oraz na stronach internetowych podmiotów pośredniczących w przeprowadzeniu oferty publicznej akcji Spółki: Oferującego Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Oddział w Polsce oraz Domu Maklerskiego mbanku S.A. ( Niniejszy materiał został sporządzony z zachowaniem należytej staranności. Niniejszy materiał nie jest poradą inwestycyjną jak i rekomendacją nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykiem związanym z inwestowaniem w akcje objęte ofertą zawartymi w rozdziale Czynniki Ryzyka, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po rozważeniu treści całego Prospektu. Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Ewentualna dystrybucja niniejszego dokumentu w jurysdykcjach innych, niż polska może podlegać ograniczeniom, wynikającym ze stosownych przepisów; osoby, wchodzące w posiadanie niniejszego dokumentu winny we własnym zakresie uzyskać informacje, dotyczące takich ograniczeń oraz należycie ich przestrzegać. Niniejszy dokument ani jego kopie nie mogą być powielane ani kolportowane poza terytorium polski, o ile nie zezwalają na to wyłączenia stosowania ogólnych przepisów, obowiązujące w danej jurysdykcji. Niniejszy dokument nie może również być bezpośrednio ani pośrednio kolportowany na terytorium Stanów Zjednoczonych ani udostępniany jakiemukolwiek podmiotowi amerykańskiemu (w rozumieniu Rozporządzenia S, ogłoszonego na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z uwzględnieniem późniejszych zmian) ani jakiemukolwiek podmiotowi w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii ii Irlandii Północnej, nie objętemu przepisami art 19(5), 47 lub 49(2) (a) - (d) Brytyjskiej Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku. Papiery wartościowe objęte Prospektem nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki bez ich rejestracji lub na podstawie wyjątku wynikającego z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Nie zostanie przeprowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią zaproszenia ani oferty sprzedaży, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, ani zachęty do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych. 8

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny Prime Car Management S.A., jednostka dominująca Grupy Masterlease, jednego z liderów polskiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A.

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A. Jesteś tu: Bossa.pl Zapisy w publicznej ofercie akcji SARE S.A. Emitent tworzy Grupę Kapitałową. Grupa SARE działa w branży komunikacji i marketingu w sieci Internet, koncentrując się na segmencie e-mail

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium

Bardziej szczegółowo

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi

Bardziej szczegółowo

ZASTRZEŻENIA PRAWNE. Oferta Publiczna akcji Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i

ZASTRZEŻENIA PRAWNE. Oferta Publiczna akcji Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ZASTRZEŻENIA PRAWNE NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, KANADY, AUSTRALII,

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna

Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Jesteś tu: Bossa.pl EMISJA AKCJI PGE Prospekt Emisyjny PGE S.A. Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna ZASTRZEŻENIE Z ZASTRZEŻENIEM OŚWIADCZEŃ ZŁOŻONYCH W PROSPEKCIE UNICREDIT CAIB

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SUBSKRYPCJI W ZWIĄZKU Z OFERTĄ PUBLICZNĄ DO AKCJI SERII J O WARTOŚCI NOMINALNEJ 20 GROSZY KAŻDA ( AKCJE NOWEJ EMISJI )

WARUNKI SUBSKRYPCJI W ZWIĄZKU Z OFERTĄ PUBLICZNĄ DO AKCJI SERII J O WARTOŚCI NOMINALNEJ 20 GROSZY KAŻDA ( AKCJE NOWEJ EMISJI ) WARUNKI SUBSKRYPCJI W ZWIĄZKU Z OFERTĄ PUBLICZNĄ DO 272.190.000 AKCJI SERII J O WARTOŚCI NOMINALNEJ 20 GROSZY KAŻDA ( AKCJE NOWEJ EMISJI ) SPÓŁKI BIOTON S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, POLSKA ( BIOTON, SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Private Equity Managers rozpoczyna pierwsz? ofert? publiczn? akcji

Private Equity Managers rozpoczyna pierwsz? ofert? publiczn? akcji Private Equity Managers rozpoczyna pierwsz? ofert? publiczn? akcji 12.03.2015 Niniejszy DOKUMENT nie jest przeznaczony do publikacji, rozpowszechniania, BĄDŹ DYSTRYBUCJI bezpośrednio ANI pośrednio, na

Bardziej szczegółowo

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ANEKS NR 6 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ZATWIERDZONEGO W DNIU 8 GRUDNIA 2015 ROKU DECYZJĄ NR DPI/WE/410/76/22/15 Informacja o zmianie Oferującego Niniejszy aneks

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu 2014-05-27 19:20 BNP PARIBAS BANK POLSKA SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu Raport bieżący z plikiem 21/2014 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Określenie Ceny Ostatecznej i ostatecznej liczby Nowych Akcji oraz spełnienie się niektórych warunków zawieszających określonych w Pfleiderer SPA

Określenie Ceny Ostatecznej i ostatecznej liczby Nowych Akcji oraz spełnienie się niektórych warunków zawieszających określonych w Pfleiderer SPA Temat: Określenie Ceny Ostatecznej i ostatecznej liczby Nowych Akcji oraz spełnienie się niektórych warunków zawieszających określonych w Pfleiderer SPA Raport bieżący nr 70/2015 Zarząd Pfleiderer Grajewo

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABYWANIA PRAW POBORU AKCJI SPÓŁKI ATM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( Spółka )

ZASADY NABYWANIA PRAW POBORU AKCJI SPÓŁKI ATM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( Spółka ) ZASADY NABYWANIA PRAW POBORU AKCJI SPÓŁKI ATM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( Spółka ) WWW.ATM.PL Niniejsze zasady nabywania praw poboru zostały przygotowane w związku z proponowaniem nabycia do 1.622.559

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 21 marca 2014 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 21 marca 2014 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Działalność. Historia Emitenta. Infolinia ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie.

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Działalność. Historia Emitenta. Infolinia ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie. Infolinia 19 503 INFORMACJE O OFERCIE Emitent ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie. Działalność Altus TFI zajmuje się tworzeniem oraz zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela)

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela) MAGELLAN S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 SIERPNIA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/410/104/41/07 ( PROSPEKT ) ZATWIERDZONY W DNIU 19 WRZEŚNIA 2007 r.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna akcji spółki Korporacja KGL S.A.

Oferta publiczna akcji spółki Korporacja KGL S.A. Jesteś tu: Bossa.pl Oferta publiczna akcji spółki Korporacja KGL S.A. Korporacji KGL SA prowadzi działalność na rynku dystrybucji granulatów tworzyw sztucznych oraz produkcji opakowań z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

Fundusz zostanie utworzony na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Fundusz został utworzony na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.

Fundusz zostanie utworzony na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Fundusz został utworzony na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. KOMUNIKAT AKTUALIZACYJNY NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Warszawa, 10.10.2013 r. PKO Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

w ramach Oferty Niniejsza Ustawy o Ofercie. i definicje. W dniu Sprzedawanych, w liczbie Niniejszy F, jest jedynym prawnie wiążącym na stronie

w ramach Oferty Niniejsza Ustawy o Ofercie. i definicje. W dniu Sprzedawanych, w liczbie Niniejszy F, jest jedynym prawnie wiążącym na stronie NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII ANII DO REZYDENTÓW JAPONII. Zespół

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 18 listopada 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 18 listopada 2013 r. NINIEJSZE MATERIAŁY NIE MOGĄ BYĆ ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, WŚRÓD OSÓB ZAMIESZKAŁYCH LUB MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE,

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę VIGO System S.A.

W drodze na giełdę VIGO System S.A. W DRODZE NA GIEŁDĘ VIGO SYSTEM S.A. 27 PAŹDZIERNIKA 2014 W drodze na giełdę VIGO System S.A. Działalność VIGO System S.A. jest spółką technologiczną, kładącą bardzo duży nacisk na działalność badawczo-rozwojową,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz Australii.

Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz Australii. Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz Australii. Komunikat prasowy Warszawa, 14 października 2010 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie opublikowała

Bardziej szczegółowo

Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych

Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych Strona znajduje się w archiwum. Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 13 czerwca 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O SPÓŁCE. Emitent. Historia Emitenta. Zarys działalności. Infolinia Polski Holding Nieruchomości SA ( PHN, PHN SA ).

INFORMACJE O SPÓŁCE. Emitent. Historia Emitenta. Zarys działalności. Infolinia Polski Holding Nieruchomości SA ( PHN, PHN SA ). Infolinia 19 503 INFORMACJE O SPÓŁCE Emitent Polski Holding Nieruchomości SA ( PHN, PHN SA ). Historia Emitenta Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości została powołana 25 marca 2011 roku w wyniku konsolidacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

Maxcom publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną

Maxcom publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną NIE PODLEGA UDOSTĘPNIANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, PUBLIKACJI I ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII LUB JAPONII.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO ZARZĄDU GRAVITON CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA DOTYCZĄCE WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI OGŁOSZONEGO W DNIU 6 LIPCA 2018 ROKU

STANOWISKO ZARZĄDU GRAVITON CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA DOTYCZĄCE WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI OGŁOSZONEGO W DNIU 6 LIPCA 2018 ROKU Wrocław, dnia 24 lipca 2018 r. STANOWISKO ZARZĄDU GRAVITON CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA DOTYCZĄCE WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI OGŁOSZONEGO W DNIU 6 LIPCA 2018 ROKU PRZEZ POLIGO CAPITAL

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę Auto Partner S.A.

W drodze na giełdę Auto Partner S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII W drodze na giełdę Auto Partner

Bardziej szczegółowo

PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD

PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa 13 lipca 2015 r. Aneks nr 5 z dnia 7 lipca 2015 roku do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 kwietnia 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał 2013 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Capital Park S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Capital Park S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA ANI PODAWANIA DO WIADOMOŚCI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Przedmiot działalności Caspar Asset Management S.A. powstała w sierpniu 2009 roku. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r. Aneks nr 2 z dnia 22 grudnia 2015 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Kwiecień 2011 Wrocław, 12 maja 2011 r. Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

(Raport bieżący nr 46/2017) /Emitent/ Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

(Raport bieżący nr 46/2017) /Emitent/ Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach kapitału docelowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X ZNACZNI AKCJONARIUSZE

ROZDZIAŁ X ZNACZNI AKCJONARIUSZE ANEKS NR 3 do Prospektu Emisyjnego QUMAK-SEKOM S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 14 lipca 2006 r. Prospekt Emisyjny QUMAK-SEKOM S.A. został zatwierdzony przez Komisję

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie

Uchwała nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie Temat: Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A., które odbędzie się w dniu 22 października 2015 roku RB 50/2015 Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia

Zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia Warszawa, 17 stycznia 2018 r. MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. będące organem MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy (Fundusz), działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę Lokum Deweloper S.A.

W drodze na giełdę Lokum Deweloper S.A. 7 PAŹDZIERNIKA 2015 W drodze na giełdę Lokum Deweloper S.A. Działalność Emitenta Grupa prowadzi działalność w zakresie budowy i sprzedaży nieruchomości lokalowych we Wrocławiu. Inwestycje w ramach poszczególnych

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 r. Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział 1, Podsumowanie, akapit czwarty wskazujący terminy zapisów (strona 11)

1. Rozdział 1, Podsumowanie, akapit czwarty wskazujący terminy zapisów (strona 11) Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Z DNIA 2 MARCA 2012 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

WYSOKI POTENCJAŁ MAŁYCH I MIKRO PRZEDSIĘBIORSTW - USA, AKTUALNA SYTUACJA

WYSOKI POTENCJAŁ MAŁYCH I MIKRO PRZEDSIĘBIORSTW - USA, AKTUALNA SYTUACJA ESALIENS TFI S.A. T +48 (22) 337 66 00 Bielańska 12 (Senator) F +48 (22) 337 66 99 00-085 Warszawa 22.01.2018 r. WYSOKI POTENCJAŁ MAŁYCH I MIKRO PRZEDSIĘBIORSTW - USA, AKTUALNA SYTUACJA Dla tych, którzy:

Bardziej szczegółowo

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Zdematerializowana. PLN (złoty polski) PLN (słownie: jeden tysiąc) do 1% 21 lutego 2020r.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Zdematerializowana. PLN (złoty polski) PLN (słownie: jeden tysiąc) do 1% 21 lutego 2020r. Załącznik nr 3 do Informacji o Emisji SPECYFIKACJA PARAMETRÓW EKONOMICZNYCH SUBSKRYPCJI CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH SERII C46P210220U EMITOWANYCH PRZEZ BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA W RAMACH TRZECIEGO

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

1 zysk z działalności operacyjnej oraz udział w zyskach jednostek stowarzyszonych skorygowany o amortyzację

1 zysk z działalności operacyjnej oraz udział w zyskach jednostek stowarzyszonych skorygowany o amortyzację Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Japonii oraz Republice Południowej Afryki. Warszawa, 4.10.2010 Komunikat prasowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie. z dnia 19 lutego 2016 roku

Uchwała nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie. z dnia 19 lutego 2016 roku Temat: Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Grajewo S.A., które odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 roku RB 09/2016 Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A.

Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A. Pinczyn, 02.12.2014 r. Publikacja prospektu emisyjnego Dekpol S.A. Prospekt emisyjny Dekpol S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego został opublikowany 2 grudnia 2014 r. Zapisy w Transzy Inwestorów

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne założenia i czas trwania Programu motywacyjnego

1. Ogólne założenia i czas trwania Programu motywacyjnego Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna z dnia 24.09.2008 r. w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej MAKRUM S.A. I. Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 21 sierpnia 2019 r. Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

FAM Technika Odlewnicza S.A Chełmno, ul. Polna 8

FAM Technika Odlewnicza S.A Chełmno, ul. Polna 8 FAM Technika Odlewnicza S.A. 86-200 Chełmno, ul. Polna 8 Raport nr 64/2006 Tytuł: Złożenie ogłoszenia o drugim terminie poboru akcji serii D. Data:8.30, 25.07.2006 r. Zarząd FAM Technika Odlewnicza Spółka

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/VI/2018. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki pod firmą. Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim

Uchwała nr 23/VI/2018. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki pod firmą. Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim Projekt uchwały Uchwała nr 23/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Programu

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2013 R.

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2013 R. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2013 R. Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Numer KRS: Oznaczenie Sądu: REGON: NIP: Telefon: Fax: Poczta e-mail: Strona www: EFIX Dom

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 Spis treści Ogólny zarys opisu działalności Spółki w 2013 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 2 września 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

1 DANE O EMISJI I OFERCIE

1 DANE O EMISJI I OFERCIE Warszawa, dnia 18 kwietnia 2008 roku WARUNKI SUBSKRYPCJI AKCJI SERII D S P Ó Ł K I K O M P U T R O N I K S. A. Z S I E D Z I B Ą W P O Z N A N I U UL. WOŁCZYŃSKA 37, 60-003 POZNAŃ WWW.KOMPUTRONIK.COM (

Bardziej szczegółowo

EVEREST INVESTMENTS Spółka Akcyjna

EVEREST INVESTMENTS Spółka Akcyjna EVEREST INVESTMENTS Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa Kęty S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 14 października 2009 roku Liczba głosów,

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 7 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r.

Aneks nr 7 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r. Aneks nr 7 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r. Niniejszy aneks do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Kapitał zakładowy: 1.972.373,00 PLN, w całości wpłacony. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

ESALIENS SENIOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY LUBIĘ SPOKÓJ

ESALIENS SENIOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY LUBIĘ SPOKÓJ ESALIENS TFI S.A. T +48 (22) 337 66 00 Bielańska 12 (Senator) F +48 (22) 337 66 99 00-085 Warszawa 1.03.2018 r. ESALIENS SENIOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY LUBIĘ SPOKÓJ Dla tych, którzy: Poszukują zysków

Bardziej szczegółowo

1. w pkt B2 Prospektu wyrazy: Kraków ; - zastępuje się nową, następującą treścią: Warszawa. ;

1. w pkt B2 Prospektu wyrazy: Kraków ; - zastępuje się nową, następującą treścią: Warszawa. ; Komunikat Aktualizujący nr 6 z dnia 9 czerwca 2014 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003, 004, 005 oraz 006 funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A. Projekty uchwał ONICO S.A. Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r.: Uchwała nr 1 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu Infolinia 19 503 INFORMACJE O OFERCIE Emitent NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu Historia Emitenta Działalność Grupy jest rozwijana w oparciu o tradycję i doświadczenie spółek działających od kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

Na datę Wezwania Wzywający posiadał akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Na datę Wezwania Wzywający posiadał akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Stanowisko Zarządu North Coast S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki North Coast S.A. ogłoszonego przez Salford Investments sp. z o.o. w dniu 17 grudnia 2014 roku Zarząd North

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał 2016 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał 2016 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał 2016 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia używać w nazwie skrótu FIZ. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała ma charakter techniczny i wynika z Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

Uzasadnienie Zarządu: Uchwała ma charakter techniczny i wynika z Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią Uchwała ma charakter

Bardziej szczegółowo