Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego i usługi, która ma świadczona na podstawie zawieranej umowy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego i usługi, która ma świadczona na podstawie zawieranej umowy."

Transkrypt

1 Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego i usługi, która ma świadczona na podstawie zawieranej umowy. 1.Firma Domu Maklerskiego Dom Maklerski Dąbrowski Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 2.Dane pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z Domem Maklerskim: Adres: Plac Piłsudskiego 1 (Metropolitan), III piętro, Warszawa Numer telefonu: Numer telefaksu: Adres internetowy: 3.Wskazanie języków, w których klient może się kontaktować z Domem Maklerskim i w których sporządzane będą dokumenty oraz przekazywane informacje: język polski 4.Oświadczenie potwierdzające, że Dom Maklerski posiada zezwolenie oraz nazwa organu nadzoru, który udzielił zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej: Dom Maklerski Dąbrowski Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (decyzja z dn. 4 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej - sygn. DRK/WL/4020/10/25/107/1/13 z dn. 4 czerwca 2013 r.) Zgodnie z zezwoleniem Dom Maklerski wykonuje następujące czynności: 1) oferowanie instrumentów finansowych; 2) doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią; 3) doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw Wskazanie szczegółowych zasad świadczenia usługi maklerskiej oferowanie instrumentów finansowych: 1. Usługa oferowania obejmuje pośrednictwo Domu Maklerskiego w: 1) proponowaniu przez emitenta nabycia papierów wartościowych nowej emisji, Dom Maklerski Dąbrowski Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Strona 1

2 2) proponowaniu przez podmiot wystawiający nabycia instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, 3) proponowaniu przez wprowadzającego nabycia papierów wartościowych, 4) proponowaniu nabycia instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi przez podmiot wprowadzający te instrumenty do obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu. 2. W zakres usługi wchodzą również o ile jest to przewidziane w umowie: 1) organizacja konsorcjum podmiotów dystrybuujących instrumenty finansowe w ofercie publicznej, 2) przyjmowanie zapisów na instrumenty finansowe, 3) przyjmowanie dyspozycji deponowania instrumentów finansowych na rachunkach papierów wartościowych (wskazanie przez osobę składającą zapis numeru rachunku papierów wartościowych, na którym mają być zapisane instrumenty finansowe), 4) przyjmowanie wpłat na instrumenty finansowe (na bankowe rachunki powiernicze/zastrzeżone, 5) prowadzenie ewidencji zapisów na Instrumenty finansowe i ilości subskrybowanych instrumentów, 6) informowanie klienta o przebiegu zapisów, 7) sporządzenie propozycji przydziału instrumentów finansowych uwzględniającego interesy klienta, 8) rozliczenie wpłat na instrumenty finansowe, 9) udział w procesie rejestracji instrumentów finansowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, 10) udział w procesie dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym lub w procesie wprowadzenia Instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu. 3. Dom Maklerski może również wykonywać następujące dodatkowe czynności nie stanowiące usługi oferowania: 1) pośrednictwo w złożeniu wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego i udział w postępowaniu zatwierdzającym, 2) przygotowanie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego w części zwyczajowo przynależnej biuru maklerskiemu oferującemu instrumenty finansowe, 3) budowa księgi popytu (bookbuilding) na instrumenty finansowe, 4) organizacja i udział w spotkaniach z inwestorami zainteresowanymi oferowanymi instrumentami finansowymi. 5.2Wskazanie szczegółowych zasad świadczenia usługi maklerskiej doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią: 1. przeprowadzenie analizy stanu ekonomiczno-finansowego (due diligence) przedsiębiorstwa, 2. wskazanie optymalnych sposobów finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej, 3. przygotowanie raportu analitycznego dla potencjalnych inwestorów, 4. przygotowanie wyceny przedsiębiorstwa, 5. proponowanie rozwiązań zwiększających wartość i konkurencyjność przedsiębiorstwa, Dom Maklerski Dąbrowski Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Strona 2

3 6. przedstawienie klientowi wyników badania popytu oraz rekomendacji dotyczącej wysokości ostatecznej ceny emisyjnej/ceny sprzedaży Instrumentów finansowych ustalonej w tym procesie 7. przygotowanie analizy konkurencji, rynku i trendów rynkowych, 8. przygotowanie prognoz finansowych i wyceny przedsiębiorstwa, 9. przygotowanie analizy postrzegania przedsiębiorstwa przez inwestorów, konkurencję i klientów, 10. pozycjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, 11. restrukturyzację kapitałową, 12. przygotowanie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym zgodnie z ustawą z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. nr 185/2009 poz.1439 z późn. zm.), 13. tworzenie dobrych praktyk dla zarządów i organów nadzorczych przedsiębiorstwa, 14. organizację spotkań z potencjalnymi inwestorami w przedsiębiorstwie, 15. badanie potencjalnego zainteresowania inwestorów przedsiębiorstwem, 16. wskazanie zasadności opracowania i pomoc we wdrożeniu w przedsiębiorstwie odpowiednich regulacji i procedur korporacyjnych. 5.3Wskazanie szczegółowych zasad świadczenia usługi maklerskiej - doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw: 1. określenie możliwych celów transakcji w wymiarze finansowym jak i efektów synergii, 2. określenie potencjalnych podmiotów transakcji, 3. ocenę ogólnych korzyści i kosztów planowanych działań, 4. minimalizację ryzyk związanych z transakcją, 5. przygotowanie wyceny przedsiębiorstwa, 6. udział w negocjacjach w imieniu inwestora lub sprzedawcy, 7. przeprowadzenie analizy stanu ekonomiczno-finansowego (due dilligence) przedsiębiorstwa na rzecz inwestora, 8. przygotowanie procesu nabycia znaczących pakietów akcji, ujawniania stanu posiadania akcji oraz wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji zgodnie z ustawą z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. nr 185/2009 poz.1439 z późn. zm.) 6.1Wskazanie podstawowych zasad wnoszenia i załatwiania przez Dom Maklerski skarg klientów składanych w związku ze świadczonymi przez Dom Maklerski usługami maklerskimi: 1. Skargi dotyczące usług, klient składa w formie pisemnej na adres siedziby Domu Maklerskiego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Domu Maklerskiego. 2. W skardze klient powinien wskazać nieprawidłowość, podać rodzaj i wysokość oczekiwanego zadośćuczynienia oraz okoliczności uzasadniające, zdaniem klienta, dochodzenie tego zadośćuczynienia. 3. Dom Maklerski ustosunkowuje się do skargi w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania. Dom Maklerski Dąbrowski Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Strona 3

4 4. Odpowiedź Domu Maklerskiego przekazywana jest w formie pisemnej na adres klienta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej analogicznie do formy otrzymania skargi od klienta. W przypadku odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej Dom Maklerski może dodatkowo przesłać odpowiedź za pośrednictwem poczty. 5. W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia skargi może zostać przedłużony do 30 dni roboczych, o czym Dom Maklerski informuje klienta w terminie w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania skargi. 7.Wskazanie podstawowych zasad postępowania Domu Maklerskiego w przypadku powstania konfliktu interesów: Dom Maklerski dąży do unikania konfliktów interesów ze swoimi klientami poprzez rozwiązania organizacyjne oraz wprowadzenie wewnętrznych regulacji. W Domu Maklerskim obowiązuje Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerskim Dąbrowski Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który służy przeciwdziałaniu powstawaniu konfliktów interesów, a w szczególności wskazaniu okoliczności, które powodują lub mogą powodować powstanie konfliktu interesów, a także wartości oraz środków i procedur, które Dom Maklerski uznaje i stosuje w celu unikania oraz rozwiązywania konfliktów interesów. W zarządzaniu konfliktami interesów bierze się pod uwagę w szczególności ochronę interesów klientów, gwarantowanie równego ich traktowania oraz dążenie do wzmocnienia wizerunku Domu Maklerskiego jako instytucji profesjonalnej, uczciwej i kierującej się przejrzystymi zasadami funkcjonowania. Jeżeli konflikt interesów wystąpił pomiędzy: 1. Domem Maklerskim i klientem interesy klienta mają pierwszeństwo przed interesami Domu Maklerskiego, 2. Klientem i Osobą powiązaną z Domem Maklerskim interesy klienta mają pierwszeństwo przed interesami Osoby powiązanej. Za właściwe zarządzanie konfliktami interesów odpowiadają osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi w Domu Maklerskim, które w szczególności są zaangażowane w identyfikowanie konfliktów interesów oraz wskazywanie swoim podwładnym właściwego sposobu postępowania w przypadku możliwości powstania konfliktu interesów. 1. W celu uniknięcia konfliktu interesów między klientem i Domem Maklerskim, zakazane jest: 1) wymuszanie na kliencie świadczenia na jego rzecz określonej usługi pod warunkiem skorzystania przez tego klienta z innej usługi świadczonej przez Dom Maklerski, o ile charakter oferowanej usługi tego nie wymaga, 2) niezrealizowanie usługi na rzecz klienta, jeśli stanowiłoby to naruszenie umowy zawartej z klientem, w tym w szczególności, jeżeli to niewykonanie powodowane byłoby chęcią uzyskania korzyści przez Dom Maklerski lub związane byłoby z nadmiernymi kosztami dla Domu Maklerskiego, o ile koszty te wynikają z zawartej pomiędzy Domem Maklerskim a klientem umowy świadczenia usług, 3) opóźnianie w sposób niezgodny z umową z klientem przekazanie klientowi informacji lub przekazywanie niepełnych informacji o zrealizowanych na jego rzecz usługach, w tym w szczególności powodujących straty dla klienta, zwłaszcza jeżeli wynika to z obawy przed zerwaniem przez klienta współpracy z Domem Maklerskim, Dom Maklerski Dąbrowski Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Strona 4

5 4) obciążanie klienta prowizjami i opłatami za realizowane usługi w sposób znacząco odbiegający od obciążeń i prowizji nakładanych na innych klientów korzystających z tych samych usług świadczonych przez Dom Maklerski, dopuszczalne odstępstwa od tej zasady powinny wynikać z jasnych kryteriów, które zostały ujawnione jako zasada działania Domu Maklerskiego, np. odnosząca się do skali świadczonych usług, 5) skłanianie klienta bądź potencjalnego klienta Domu Maklerskiego do skorzystania z usługi świadczonej przez Dom Maklerski, o której osoba powiązana z Domem Maklerskim wie, że naraża klienta na straty z uwagi na równoczesne dokonywane działania Domu Maklerskiego. Na żądanie klienta Dom Maklerski przekaże mu przy użyciu trwałego nośnika informacji szczegółowe informacje dotyczące zasad zarządzania konfliktem interesów. 8.1 Wskazanie zakresu, częstotliwości i terminów raportów, ze świadczenia usługi maklerskiej, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy, przekazywanych klientowi przez Dom Maklerski - oferowanie instrumentów finansowych: 1. Zakres przekazywanych informacji określa szczegółowo umowa i zawiera on, jeśli jest to uzasadnione ze względu na potrzeby świadczonej usługi zgodne z umową: 1) harmonogram prac Domu Maklerskiego związanego z wykonaniem usługi, 2) listę dokumentów, materiałów i informacji wymaganych od klienta celem wykonania usługi, 3) raporty dzienne z przebiegu zapisów na instrumenty finansowe zawierające liczbę przyjętych zapisów i łączną liczbę instrumentów będących przedmiotem zapisów, 4) wstępną; lista (propozycja) przydziału instrumentów finansowych, 5) spis nabywców instrumentów finansowych po dokonaniu przydziału, 6) przyjęte zapisy na instrumenty finansowe, 7) faktury za wykonane przez Dom Maklerski usługi, oraz dodatkowo projekty wybranych dokumentów dotyczących: a. wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, b. rejestracji Instrumentów finansowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, c. dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenia instrumentów do alternatywnego systemu obrotu. 8) treść prospektu emisyjnego w części zwyczajowo przynależnej domowi maklerskiemu pełniącemu rolę podmiotu oferującego instrumenty finansowe. 2. Przekazywanie informacji dotyczących świadczonej usługi następuje w terminach określonych w umowie. 8.2 Wskazanie zakresu, częstotliwości i terminów raportów, ze świadczenia usługi maklerskiej, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy, przekazywanych klientowi przez Dom Maklerski - doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią 1. Zakres przekazywanych informacji określa szczegółowo umowa i obejmuje on, jeśli jest to uzasadnione ze względu na potrzeby świadczonej usługi zgodnie z zawartą umową: 1) harmonogram prac Domu Maklerskiego związanego z wykonaniem usługi, Dom Maklerski Dąbrowski Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Strona 5

6 2) listę dokumentów, materiałów i informacji wymaganych od klienta celem wykonania usługi, 3) wyniki badania, raporty, rekomendacje i analizy, projekty dokumentów korporacyjnych Klienta, treść emisyjnego w części zleconej do przygotowania przez Dom Maklerski oraz inne materiały związane ze świadczeniem usługi. 2. Przekazywanie informacji następuje w terminach określonych w umowie. 8.3 Wskazanie zakresu, częstotliwości i terminów raportów, ze świadczenia usługi maklerskiej, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy, przekazywanych klientowi przez Dom Maklerski - doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw: 1. Zakres przekazywanych informacji określa szczegółowo umowa i obejmuje on, jeśli jest to uzasadnione ze względu na potrzeby świadczonej usługi zgodnie z zawartą umową: 1) harmonogram prac Domu Maklerskiego związanego z wykonaniem usługi, 2) listę dokumentów, materiałów i informacji wymaganych od klienta celem wykonania usługi, 3) wyniki badania, raporty, rekomendacje i analizy, projekty dokumentów korporacyjnych Klienta, treść emisyjnego w części zleconej do przygotowania przez Dom Maklerski oraz inne materiały związane ze świadczeniem usługi. 2. Przekazywanie informacji następuje w terminach określonych w umowie. 9.1 Wskazanie kosztów i opłat związanych z usługami maklerskimi świadczonymi przez Dom Maklerski - oferowanie instrumentów finansowych: 1. Z tytułu świadczenia usług Dom Maklerski otrzymuje od klienta wynagrodzenie. 2. Sposób naliczenia, warunki wypłaty oraz terminy płatności określa umowa. 3. Wynagrodzenie może być określone w formie: 1) stałych opłat za wykonanie przedmiotu umowy oraz/lub, 2) w formie premii wypłacanej za osiągnięcie celu określonego w Umowie (success fee): 3) jako stała opłata lub/oraz 4) w zmiennej wysokości (prowizja) w szczególności naliczanej od wartości nabytych przez inwestorów w ofercie Instrumentów finansowych. 4. Jeśli w umowie nie postanowiono inaczej wynagrodzenie Domu Maklerskiego nie obejmuje kosztów i opłat związanych z realizacją umowy, do ponoszenia których zobowiązany jest Klient, tj. w szczególności: 1) w przypadku oferty publicznej lub dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu regulowanego: opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, 2) opłat skarbowych, notarialnych i sądowych oraz innych opłat i podatków wynikających z przepisów prawa, 3) kosztów sporządzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego poza częścią przygotowaną przez Dom Maklerski, 4) kosztów ewentualnego tłumaczenia z języka polskiego dokumentów sporządzanych przez Dom Maklerski na rzecz Klienta, 5) kosztów zamieszczenia ogłoszeń, w tym m. in. ogłoszeń prasowych wymaganych odpowiednimi przepisami prawa, Dom Maklerski Dąbrowski Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Strona 6

7 6) kosztów innych doradców, w tym w szczególności kosztów doradztwa podatkowego lub firmy audytorskiej. 5. Jeśli przewiduje to umowa, klient jest zobowiązany do zwrotu Domowi Maklerskiemu uzgodnionych z nim wcześniej kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym zwłaszcza kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia osób wykonujących w imieniu Domu Maklerskiego czynności objętych umową. 6. Podstawę zwrotu kosztów stanowić będą odpowiednie faktury i rachunki przedstawione przez Dom Maklerski. 7. Płatności wynagrodzenia dokonywane będą na podstawie faktur wystawianych przez Dom Maklerski. 9.2 Wskazanie kosztów i opłat związanych z usługami maklerskimi świadczonymi przez Dom Maklerski doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią: 1. Z tytułu świadczenia usługi Dom Maklerski otrzymuje od klienta wynagrodzenie. 2. Sposób naliczenia, warunki wypłaty oraz terminy płatności określa umowa. 3. Wynagrodzenie może być określone w formie: 1) stałych opłat za wykonanie przedmiotu umowy oraz/lub, 2) w formie premii wypłacanej za osiągnięcie celu określonego w umowie (success fee): a. jako stała opłata lub/oraz b. w zmiennej wysokości (prowizja). 1. Jeśli w umowie nie postanowiono inaczej, wynagrodzenie Domu Maklerskiego nie obejmuje kosztów i opłat związanych z realizacją umowy, do ponoszenia których zobowiązany jest klient, tj. w szczególności: 1) w przypadku oferty publicznej lub dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu regulowanego: opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, 2) opłat skarbowych, notarialnych i sądowych oraz innych opłat i podatków wynikających z przepisów prawa, 3) kosztów sporządzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego poza częścią przygotowaną przez Dom Maklerski 4) kosztów ewentualnego tłumaczenia z języka polskiego dokumentów sporządzanych przez Dom Maklerski na rzecz klienta, 5) kosztów zamieszczenia ogłoszeń, w tym m. in. ogłoszeń prasowych wymaganych odpowiednimi przepisami prawa, 6) kosztów innych doradców, w tym w szczególności kosztów doradztwa podatkowego lub firmy audytorskiej. 5. Jeśli przewiduje to umowa, klient jest zobowiązany do zwrotu Domowi Maklerskiemu uzgodnionych z nim wcześniej kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym zwłaszcza kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia osób wykonujących w imieniu Domu Maklerskiego czynności objętych umową. 6. Podstawę zwrotu kosztów stanowić będą odpowiednie faktury i rachunki przedstawione przez Dom Maklerski. 7. Płatności wynagrodzenia dokonywane będą na podstawie faktur wystawianych przez Dom Maklerski. Dom Maklerski Dąbrowski Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Strona 7

8 9.3 Wskazanie kosztów i opłat związanych z usługami maklerskimi świadczonymi przez Dom Maklerski doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw: 1. Z tytułu świadczenia usługi Dom Maklerski otrzymuje od klienta wynagrodzenie. 2. Sposób naliczenia, warunki wypłaty oraz terminy płatności określa umowa. 3. Wynagrodzenie może być określone w formie: 1) stałych opłat za wykonanie przedmiotu umowy oraz/lub, 2) w formie premii wypłacanej za osiągnięcie celu określonego w umowie (success fee): a. jako stała opłata lub/oraz b. w zmiennej wysokości (prowizja). 4. Jeśli w umowie nie postanowiono inaczej, wynagrodzenie Domu Maklerskiego nie obejmuje kosztów i opłat związanych z realizacją umowy, do ponoszenia których zobowiązany jest klient, tj. w szczególności: 1) w przypadku oferty publicznej lub dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu regulowanego: opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, 2) opłat skarbowych, notarialnych i sądowych oraz innych opłat i podatków wynikających z przepisów prawa, 3) kosztów sporządzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego poza częścią przygotowaną przez Dom Maklerski, 4) kosztów ewentualnego tłumaczenia z języka polskiego dokumentów sporządzanych przez Dom Maklerski na rzecz klienta, 5) kosztów zamieszczenia ogłoszeń, w tym m. in. ogłoszeń prasowych wymaganych odpowiednimi przepisami prawa, 6) kosztów innych doradców, w tym w szczególności kosztów doradztwa podatkowego lub firmy audytorskiej. 5. Jeśli przewiduje to umowa, klient jest zobowiązany do zwrotu Domowi Maklerskiemu uzgodnionych z nim wcześniej kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym zwłaszcza kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia osób wykonujących w imieniu Domu Maklerskiego czynności objętych umową. 6. Podstawę zwrotu kosztów stanowić będą odpowiednie faktury i rachunki przedstawione przez Dom Maklerski. 7. Płatności wynagrodzenia dokonywane będą na podstawie faktur wystawianych przez Dom Maklerski. Dom Maklerski Dąbrowski Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Strona 8

Regulamin świadczenia usługi maklerskiej. oferowania instrumentów finansowych. w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Regulamin świadczenia usługi maklerskiej. oferowania instrumentów finansowych. w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Regulamin świadczenia usługi maklerskiej oferowania instrumentów finansowych w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Michael / Ström Dom

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę.

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 12 czerwca 2014 r. Adres

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJE OD DNIA 12 CZERWCA 2014 R. Adres siedziby Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15 02-515 Warszawa www.dm.pkobp.

OBOWIĄZUJE OD DNIA 12 CZERWCA 2014 R. Adres siedziby Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15 02-515 Warszawa www.dm.pkobp. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENTÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) OBOWIĄZUJE OD DNIA 12 CZERWCA 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH maj 2010 SPIS TREŚCI REGULAMINU: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zawarcie umowy zarządzania...6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia derywatów oraz prowadzenia rachunków derywatów i rachunków pieniężnych oraz inne informacje związane ze świadczeniem

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00 BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 1 marca 2015 r. Adres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Pakiet powitalny Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska WSTĘP Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej)

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne Rozdział 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

- o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-31-07 Do druku nr 64-A Warszawa,11 czerwca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN OKREŚLA ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH KLIENTOM POSIADAJĄCYM RACHUNKI INWESTYCYJNE W BIURZE MAKLERSKIM BANKU BPH S.A. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI www.bgk.com.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Rynek pierwotny... 9 ROZDZIAŁ 3 Obrót wtórny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O FIRMIE INWESTYCYJNEJ

INFORMACJA O FIRMIE INWESTYCYJNEJ INFORMACJA O FIRMIE INWESTYCYJNEJ 1. NAZWA FIRMY INWESTYCYJNEJ: Invista Dom Maklerski Spółka Akcyjna 2. DANE POZWALAJĄCE NA BEZPOŚREDNI KONTAKT KLIENTA Z FIRMĄ INWESTYCYJNĄ: Adres siedziby i miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r.

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Warszawa, 23 marca 2010. Strona 1 z 8 Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID

Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID dla Klientów Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, kwiecień 2014 r. Bank Ochrony Środowiska S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. PRZEWODNIK PO MiFID 4 I. CO TO JEST MiFID? 4 II. PROCES ŚWIADCZENIA USŁUG INWESTYCYJNYCH 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa tryb i warunki świadczenia usług maklerskich w zakresie wykonywania, na Rynkach

Bardziej szczegółowo

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Spis treści Wstęp... 2 Jakich produktów dotycz MiFID... 2 Jak Bank wykonuje obowiązki wynikające z Dyrektywy MiFID?... 3 1. Klasyfikacja Klientów...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538, Nr

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy

Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy mdommaklerski.pl Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A.

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A. Na niniejszy zbiór składają się następujące dokumenty: WPROWADZENIE Broszura informacyjna o Domu Maklerskim Capital Partners S.A., Broszura informacyjna o Dyrektywie MiFID Domu Maklerskiego Capital Partners

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Warszawa, styczeń 2013r. 1 Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Spis treści I. II. III. IV.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. na podstawie punktu 23.8 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 68/2014 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r. Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia praw poboru Akcji serii C, praw do Akcji serii C oraz Akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu

Bardziej szczegółowo