REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W ERSTE SECURITIES POLSKA S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W ERSTE SECURITIES POLSKA S.A."

Transkrypt

1 REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W ERSTE SECURITIES POLSKA S.A. 1. W niniejszym Regulaminie terminy poniższe rozumieć należy jako: a) Dom Inwestycyjny Erste Securities Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; b) Grupa ERSTE Banku oznacza Dom Inwestycyjny oraz grupę kapitałową do której należy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 44 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2009 Nr 152 poz. 1223, z późn. zm.); c) Informacja Poufna w rozumieniu art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.); zwanej dalej Ustawą o obrocie, d) Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będącą klientem profesjonalnym i klientem detalicznym Firmy Inwestycyjnej w rozumieniu art. 3 Ustawy o obrocie oraz uprawnionym kontrahentem w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. nr 204 poz. 1577). e) Konflikt interesów - znane Domowi Inwestycyjnemu okoliczności, które mogą doprowadzić do powstania sprzeczności w zakresie działalności prowadzonej przez Dom Inwestycyjny, Grupę ERSTE Bank lub Osoby Powiązane, w związku ze świadczeniem na rzecz Klientów usług maklerskich, które mogą przynieść korzyści Domowi Inwestycyjnemu, innemu podmiotowi z Grupy ERSTE Bank, Osobie Powiązanej lub innemu Klientowi, na rzecz którego Dom Inwestycyjny działa, jeżeli może to mieć niekorzystny wpływ na interesy Klienta. f) Osoba Bliska osoba w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie; g) Osoba Powiązana osoba w rozumieniu art. 82 ust. 3a Ustawy o obrocie; h) Pracownik osoba pozostająca w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z Domem Inwestycyjnym i) Rachunek rachunek inwestycyjny posiadany przez Osoby Powiązane; j) Transakcja Własna rozumie się transakcję, której przedmiotem są instrumenty finansowe, zawieraną przez Osobę Powiązaną lub na jej rachunek, pod warunkiem, że: zawarcie tej transakcji wykracza poza zakres jej obowiązków służbowych albo transakcja zawierana jest na rachunek tej Osoby Powiązanej lub: małżonka osoby powiązanej, krewnego osoby powiązanej do trzeciego stopnia, osoby związanej z osobą powiązaną z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, powinowatego 1

2 osoby powiązanej do drugiego stopnia, osoby pozostającej z osobą powiązaną we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku przed datą zawarcia transakcji lub innej osoby pozostającej z osobą powiązaną w stosunkach powodujących, że ta osoba powiązana ma istotny interes w zawarciu danej transakcji na rzecz tej innej osoby, z wyłączeniem normalnych opłat i prowizji należnych z tytułu zawarcia transakcji. k) Tajemnica Zawodowa w rozumieniu art. 147 Ustawy o obrocie; Niniejszy Regulamin wprowadza standardy wynikające z polityk i wytycznych Grupy ERSTE Banku, ale nie zastępuje obowiązujących przepisów prawa. 2. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich Osób Powiązanych. 3. Dom Inwestycyjny oświadcza, że dąży do unikania konfliktu interesów ze swoimi Klientami. Dom Inwestycyjny dodatkowo oświadcza, że prowadzi działalność w szerokim zakresie usług finansowych, zarówno w imieniu własnym jak i na rzecz swych Klientów. Przy prowadzeniu tej działalności może się zdarzyć, że Dom Inwestycyjny będzie świadczyć usługi na rzecz podmiotów, których interesy mogą być w konflikcie z interesami Klienta. Dom Inwestycyjny nie będzie miał obowiązku ujawnienia Klientowi takich usług. 4. Przed zawarciem umowy, Dom Inwestycyjny informuje Klienta o istniejącym konflikcie interesów, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne firmy inwestycyjnej nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta. Umowa może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji o istniejącym konflikcie interesów oraz wyraźnie potwierdzi wolę zawarcia umowy z Domem Inwestycyjnym. 5. W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu umowy z Klientem, ust. 4 stosuje się odpowiednio, z tym, że Dom Inwestycyjny informuje Klienta o konflikcie interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu oraz powstrzymuje się od świadczenia usługi maklerskiej do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o kontynuacji lub rozwiązaniu umowy. 3.Dom Inwestycyjny identyfikuje potencjalne źródła konfliktu interesów w związku z rodzajem funkcji lub działań realizowanych przez Dom Inwestycyjny, podmioty z Grupy ERSTE Banku lub Osoby Powiązane, za które uważa w szczególności: 1. zainteresowanie rezultatem usługi świadczonej Klientowi lub transakcji przeprowadzonej w imieniu Klienta, które różni się od zainteresowania jakie Klient pokłada w takim rezultacie; 2. zachęta (w postaci pieniędzy, towarów lub usług innych niż standardowa prowizja lub opłata za taką usługę) do oferowania Klientowi określonego produktu/usługi lub przedkładania interesu Klienta lub grupy Klientów nad interes innego Klienta; 3. zbieżność działalności prowadzonej przez Dom Inwestycyjny lub Osobę Powiązaną z działalnością Klienta; 4. zainteresowanie uzyskaniem jak najlepszych wyników transakcji zawieranych zgodnie z udzielonymi rekomendacjami; 2

3 5. zainteresowanie w pozyskiwaniu nowych transakcji / Klientów; 6. zainteresowanie w utrzymaniu zadowalających stosunków z dotychczasowymi Klientami; 7. zainteresowanie związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, świadczeniem usług lub pracy na rzecz innych podmiotów bądź z pełnieniem funkcji w organach zarządczych lub nadzorczych innych podmiotów; 8. zainteresowanie związane z osiąganiem założeń / celów biznesowych; 9. zainteresowanie związane z zajmowaniem określonego stanowiska służbowego, osiąganym wynagrodzeniem / premiami Konflikty interesów mogą dotyczyć w szczególności relacji pomiędzy: interesami Domu Inwestycyjnego, innego podmiotu z Grupy ERSTE Banku lub Osoby Powiązanej a interesami Klienta lub grupy Klientów, interesami Klienta lub grupy Klientów a interesami innego Klienta lub innej grupy Klientów, interesami Domu Inwestycyjnego a interesami Osoby Powiązanej lub grupy Osób Powiązanych z Domem Inwestycyjnym. 2. Niektóre ze wskazanych konfliktów interesów mogą wynikać wyłącznie z faktu, że Dom Inwestycyjny jest zaangażowany w realizację szerokiego zakresu operacji gospodarczych z różnymi Klientami, inne natomiast mogą być konsekwencją konkretnych okoliczności związanych z daną relacją bądź uwarunkowań dotyczących realizowanej transakcji Dom Inwestycyjny identyfikuje obszary swojej działalności, narażone szczególnie na wystąpienie konfliktu interesów: - doradztwo w zakresie instrumentów finansowych na rzecz emitenta, wystawcy lub właściciela instrumentów finansowych, - doradztwo w zakresie działalności obejmującej korporacyjne transakcje finansowe, - sporządzanie analiz finansowych, inwestycyjnych lub innych opracowań dla Klienta, - doradztwo inwestycyjne. 2. Dom Inwestycyjny identyfikuje obszary, w których pojawiają się interesy Klienta, obejmują one w szczególności obszary działania Klienta jako: - inwestora zawierającego na rachunek własny transakcje w zakresie instrumentów finansowych / produktów rynków finansowych, - usługobiorcy w zakresie usług / produktów dostarczanych przez Dom Inwestycyjny, - zleceniodawcy transakcji, - adresata rekomendacji udzielanych w ramach świadczenia przez Dom Inwestycyjny usług doradczych, - podmiotu będącego przedmiotem niezależnych badań / analiz sporządzanych przez Dom Inwestycyjny 3. Do Inwestycyjny identyfikuje obszary, w których pojawiają się interesy podmiotów z Grupy ERSTE Banku lub Osób Powiązanych, które obejmują w szczególności działania związane z: 3

4 - realizacją obowiązków służbowych, - pozyskiwaniem nowych transakcji / Klientów, - osiąganiem założeń / celów biznesowych, - zajmowaniem określonego stanowiska służbowego, osiąganym wynagrodzeniem / premiami, - inwestycjami dokonywanymi na rachunek własny w zakresie instrumentów finansowych / produktów rynków finansowych, - prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, świadczeniem usług lub pracy na rzecz innych podmiotów bądź z pełnieniem funkcji w organach zarządczych lub nadzorczych innych podmiotów. 6. Przykłady konfliktu interesów mogącego powstać w związku z działalnością prowadzoną przez Dom Inwestycyjny, Grupę ERSTE Banku lub Osoby Powiązane oraz rozwiązania, mające na celu zarządzanie i monitorowanie konfliktem interesów oraz zapobieganie potencjalnemu, niekorzystnemu wpływowi, jaki może on wywierać na interesy Klienta lub Klientów.: 1) skreślony 2) Dom Inwestycyjny występuje jednocześnie jako pośrednik w transakcjach nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek innych klientów i na rachunek Klienta - rozwiązanie, o których mowa w 7 ust. 2 lit. g), 3) Dom Inwestycyjny pośredniczy w zawieraniu transakcji instrumentami finansowymi, gdy jednocześnie w obrocie pierwotnym świadczy usługi w zakresie tych instrumentów finansowych - rozwiązania, o których mowa w 7 ust. 2 lit. a) i c), 4) skreślony 5) Dom Inwestycyjny doradza lub prowadzi inne interesy z emitentami instrumentów finansowych w procesie połączeń, przejęć, które Klient nabywa lub zbywa za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego- rozwiązania, o których mowa w 7 ust. 2 lit. a) i c), 6) Osoba Powiązana wchodzi w skład organów nadzorczych lub doradczych emitentów instrumentów finansowych, które są przedmiotem inwestycji Klienta - rozwiązania, o których mowa w 7 ust. 2 lit. b) c) i d) 7) Emitentem instrumentów finansowych, które są przedmiotem inwestycji Klienta, jest inny Klient Domu Inwestycyjnego - rozwiązania, o których mowa w 7 ust. 2 lit. b) i c), 8) Dom Inwestycyjny jest pośrednio lub bezpośrednio udziałowcem emitenta instrumentów finansowych, które są przedmiotem inwestycji innego Klienta - rozwiązania, o których mowa w 7 ust. 2 lit. b) i c), 9) skreślony 10) skreślony 11) Dom Inwestycyjny uczestniczy w sporządzaniu analiz finansowych dotyczących emitenta instrumentów finansowych, które są przedmiotem inwestycji innego Klienta - rozwiązania, o których mowa w 7 ust. 2 lit. a) i c), 12) Dom Inwestycyjny opracowuje niezależne badania / analizy dotyczące podmiotu lub grupy podmiotów, na rzecz których świadczy korporacyjne usługi doradztwa finansowego - rozwiązania, o których mowa w 7 ust. 2 lit. a), b) i c), 13) Dom Inwestycyjny pośrednio lub bezpośrednio współpracuje z emitentem instrumentów finansowych, które są przedmiotem inwestycji innego Klienta - rozwiązania, o których mowa w 7 ust. 2 lit. a), b) i c), 4

5 14) Osoba Powiązana ma dostęp do niepublikowanych informacji w chwili dokonywania transakcji przez Klienta - rozwiązanie, o których mowa w 7 ust. 2 lit. d), 15) skreślony 16) Dom Inwestycyjny świadczy korporacyjne usługi doradztwa finansowego na rzecz Klientów prowadzących działalność konkurencyjną wobec siebie - rozwiązania, o których mowa w 7 ust. 2 lit. b) i g), 17) Dom Inwestycyjny świadczy korporacyjne usługi doradztwa finansowego na rzecz Klienta i następnie, gdy taki Klient staje się organizatorem przetargu, w którym Dom Inwestycyjny podejmuje działania na rzecz któregoś z oferentów - rozwiązanie, o których mowa w 7 ust. 2 lit. b), 18) Dom Inwestycyjny świadczy na rzecz jednego Klienta usługi doradczo-finansowe, dotyczące określonej oferty i w odniesieniu do tej samej oferty świadczy usługi finansowe na rzecz innego Klienta - rozwiązania, o których mowa w 7 ust. 2 lit. b) i g), 19) Dom Inwestycyjny jest agentem konsorcjum, w związku z organizowaniem finansowania dla Klienta, a jednostka Domu Inwestycyjnego prowadząca obsługę finansów korporacyjnych, zamierza doradzać albo temu Klientowi jako nabywcy, albo innej firmie, dla której ten Klient jest Klientem docelowym - rozwiązania, o których mowa w 7 ust. 2 lit. b) i g), 20) skreślony, 21) Dom Inwestycyjny świadcząc usługę doradztwa inwestycyjnego stwierdził, że dla danego klienta odpowiedni jest więcej niż jeden rodzaj instrumentów finansowych różniące się kosztami ich nabycia lub stopą zwrotu - rozwiązanie, o których mowa w 7 ust. 2 lit. e), 22) Dom Inwestycyjny świadcząc usługę doradztwa stwierdził, że dla danego klienta odpowiedni byłby więcej niż jeden rodzaj instrumentu finansowego, w tym jeden z nich emitowany przez podmiot z Grupy ERSTE Banku - rozwiązanie, o których mowa w 7 ust. 2 lit. e), 23) Dom Inwestycyjny świadcząc usługę doradztwa inwestycyjnego stwierdził, że dla danego klienta odpowiednich jest kilka instrumentów, do sprzedaży których Dom Inwestycyjny otrzymuje różne wynagrodzenie - rozwiązanie, o których mowa w 7 ust. 2 lit. e), 24) Dom Inwestycyjny świadcząc usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przekazuje te zlecenia tylko do jednego podmiotu - rozwiązanie, o których mowa w 7 ust. 2 lit. f), 25) Dom Inwestycyjny sporządzając rekomendacje inwestycyjne w ramach usług doradztwa inwestycyjnego, przekazuje je w sposób preferencyjny dla danego Klienta lub grupy Klientów- - rozwiązanie, o których mowa w 7 ust. 2 lit. e), 26) Dom Inwestycyjny wydaje rekomendacje inwestycyjne w ramach doradztwa inwestycyjnego dotyczące instrumentów finansowych będących przedmiotem zawartych przez Dom Inwestycyjny umów o oferowanie instrumentów finansowych, lub też o umów o subemisje inwestycyjne lub usługowe, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 6 i 7 Ustawy o obrocie - rozwiązania, o których mowa w 7 ust. 2 lit. a), c) i e), 27) Dom Inwestycyjny wydaje rekomendacje inwestycyjne w ramach doradztwa inwestycyjnego dotyczące instrumentów finansowych emitowanych przez podmioty, dla których Dom Inwestycyjny świadczy usługi wskazane w art. 69 ust. 4 pkt 3 i 4 Ustawy o obrocie rozwiązania, o których mowa w 7 ust. 2 lit. a), c) i e). 7. 5

6 1. Dom Inwestycyjny oświadcza, że dla każdego zidentyfikowanego rodzaju konfliktu interesów wprowadza dostosowane do jego specyfiki rozwiązania, mające na celu zarządzanie i monitorowanie konfliktem interesów oraz zapobieganie potencjalnemu, niekorzystnemu wpływowi, jaki może on wywierać na interesy Klienta lub Klientów. 2. W celu zapobiegnięcia powstaniu konfliktu interesów Dom Inwestycyjny stosuje następujące rozwiązania: a) Polityka niezależności. Realizując politykę niezależności Dom Inwestycyjny kieruje się zasadami, zgodnie z którymi: struktura wewnętrzna Domu Inwestycyjnego zapewnia organizacyjne oddzielenie od siebie jednostek organizacyjnych zajmujących się wykonywaniem czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów, każda jednostka organizacyjna Domu Inwestycyjnego i jej pracownicy działają niezależnie w zakresie, w jakim dotyczy to interesów Klientów, na rzecz których taka jednostka wykonuje określone czynności, co oznacza, że istnieje właściwy, odrębny nadzór nad poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi wykonującymi czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów, zapewniający eliminowanie ryzyka naruszenia interesów Klienta lub Klientów; opis struktury wewnętrznej Domu Inwestycyjnego zawarty jest w Regulaminie Organizacyjnym, przy określaniu wysokości wynagrodzeń pracowników i ich zakresu obowiązków Dom Inwestycyjny dba by: o nie istniały żadne powiązania pomiędzy wysokością wynagrodzeń pracowników jednej jednostki organizacyjnej oraz wysokością wynagrodzeń pracowników innej jednostki organizacyjnej lub wysokością przychodów osiąganych przez tę inną jednostkę organizacyjną, jeżeli jednostki te wykonują czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów, o nie istniała możliwość wywierania przez osoby trzecie jakiegokolwiek niekorzystnego wpływu na sposób wykonywania przez Osoby Powiązane czynności związanych z działalnością prowadzoną przez Dom Inwestycyjny, o nie istniała możliwość jednoczesnego lub następującego bezpośrednio po sobie wykonywania przez tę samą Osobę Powiązaną czynności związanych z różnymi usługami świadczonymi przez Dom Inwestycyjny, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów. b) Odmowa działania. W przypadku, gdy Dom Inwestycyjny jest już zaangażowany w określone działania na rzecz jednego Klienta, może uznać za niewłaściwe podjęcie działań na rzecz innego Klienta, jeżeli nie jest w stanie prawidłowo zarządzać konfliktem interesów związanym ze świadczeniem tych usług lub uniemożliwiają to ograniczenia prawne lub regulacyjne. W takim przypadku Dom Inwestycyjny informuje Klienta o przyczynach niepodjęcia działań na jego rzecz wskazując istotę i źródło konfliktu interesów. Informacja 6

7 przekazywana jest Klientowi przy użyciu trwałego nośnika informacji, w tym w formie pisemnej. W przypadku powstania konfliktu interesów, który w opinii Domu Inwestycyjnego może doprowadzić do naruszenia interesu Klienta, na rzecz którego świadczona jest usługa, pomimo wdrożonych przez Dom Inwestycyjny rozwiązań mających na celu efektywne zarządzanie konfliktami interesów, Dom Inwestycyjny przekazuje temu Klientowi informację dotyczącą istoty i źródła tego konfliktu interesów przy użyciu trwałego nośnika informacji, w tym w formie pisemnej, w ciągu dwóch tygodni bądź w chwili pierwszego kontaktu z klientem, o ile nie nastąpi on po wskazanym terminie. Kontynuacja świadczenia usługi na rzecz Klienta jest możliwa wyłącznie pod warunkiem otrzymania przez Dom Inwestycyjny zgody Klienta, o której mowa w 2 ust. 5. Klient może wyrazić zgodę także telefonicznie. c) Chińskie Mury W celu kontroli dostępu do istotnych informacji związanych ze świadczeniem usług maklerskich, w ramach Domu Inwestycyjnego funkcjonują wewnętrzne ograniczenia i bariery w przekazywaniu informacji (tzw. Chińskie Mury ) tj. zasady, procedury i fizyczne rozwiązania mające na celu zabezpieczenie Informacji Poufnych lub stanowiących Tajemnicę Zawodową oraz zapobieganie nieuzasadnionemu ich przepływowi bądź niewłaściwemu ich wykorzystaniu. Dom Inwestycyjny ogranicza do niezbędnego minimum krąg osób mających dostęp do Informacji Poufnych lub stanowiących Tajemnicę Zawodową, w tym informacji o zleceniach, dyspozycjach, stanach i obrotach na rachunkach Klientów oraz innych danych dotyczących Klientów. Dom Inwestycyjny uniemożliwia wykorzystanie przez Osoby Powiązane mające dostęp do informacji z racji wykonywanych czynności, informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową, w tym informacji o zleceniach, dyspozycjach, stanach i obrotach na rachunkach Klienta oraz innych danych dotyczących Klienta, do jakichkolwiek celów innych niż związane z wykonywaniem czynności służbowych. Dom Inwestycyjny posiada wdrożone regulacje w celu zapewnienia ochrony przepływu informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową. d) Transakcje Własne Dom Inwestycyjny oświadcza, że wprowadzone zostały zasady dotyczące warunków i zasad inwestowania w instrumenty finansowe na rachunek własny lub na rachunek osoby bliskiej przez Osoby Powiązane oraz system kontroli ich przestrzegania. W szczególności regulacje te uniemożliwiają uprzywilejowanie zleceń własnych w stosunku do zleceń Klientów oraz wykorzystywanie do transakcji własnych informacji uzyskanych w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi. e) Zasady wyboru rekomendowanego instrumentu finansowego w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w oparciu o potrzeby i sytuację Klienta Rekomendacja udzielana przez Dom Inwestycyjny zawiera krótkie uzasadnienie dokonanego wyboru instrumentu finansowego w oparciu o 7

8 obiektywne kryteria, obejmujące m.in. koszty transakcji nabycia lub zbycia instrumentu oraz stopę zwrotu z inwestycji. Udzielając rekomendacji Dom Inwestycyjny informuje Klienta, czy instrument będący przedmiotem rekomendacji jest oferowany przez podmiot z grupy Erste Bank czy też nie. f) Zasady przekazywania zleceń W sytuacji, gdy zlecenia są przekazywane tylko do jednego podmiotu, Dom Inwestycyjny dokonuje co najmniej raz w roku oceny konkurencyjności podmiotów wykonujących zlecenia. O fakcie tym Dom Inwestycyjny informuje Klienta, g)zasada best execution oraz zasada działania w najlepszym interesie Klienta Wykonując zlecenie Klienta Dom Inwestycyjny dąży do takiej realizacji zleceń, która przyniesie klientowi najlepsze wyniki Przyjmując i przykazując zlecenie Klienta Dom Inwestycyjny podejmuje wszelkie uzasadnione działania w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klienta W związku ze świadczeniem usług w zakresie działalności maklerskiej Dom Inwestycyjny nie może przyjmować od osób trzecich innych niż Klient ani udzielać takim osobom trzecim, żadnych korzyści innych niż standardowa prowizja lub opłata za daną usługę, chyba że służą one zwiększeniu jakości usługi świadczonej na rzecz Klienta lub też są drobnymi korzyściami wręczanymi przez partnerów biznesowych lub Klientów. 2. Przyjęcie lub udzielenie prowizji, nie może stać w sprzeczności z należytym wykonaniem usługi w interesie Klienta, a sam fakt jej przyjęcia lub udzielenia, jej rodzaj i rozmiar musi zostać podany do wiadomości Klienta przed rozpoczęciem świadczenia usługi, w sposób kompletny, przystępny i zrozumiały. 3. Przyjęcie drobnej korzyści wymaga akceptacji bezpośredniego przełożonego lub Inspektora Nadzoru, a w każdym wypadku poinformowania Inspektora Nadzoru. 4. Przyjęcie drobnej korzyści nie może w szczególności powodować sytuacji, w której z okoliczności, w jakich miałaby być przekazana wynika możliwość powstania konfliktu interesów, a także w przypadku gdy: a) jej typ i wartość jest nieadekwatna do rozmiarów współpracy Klienta z Domem Inwestycyjnym; b) jej przyjęcie mogłoby postawić w niekorzystnym świetle Pracownika lub Dom Inwestycyjnych Dom Inwestycyjny przyjął i wdrożył Politykę Wykonywania Zleceń według której, obsługiwane są i realizowane zlecenia Klienta. 2. W ramach wykonywania zleceń Klientów potencjalny konflikt interesów może powstać w związku z realizacją własnych transakcji Domu Maklerskiego. Dom 8

9 Maklerski przyjął i realizuje zasady przypisujące priorytet realizacji zleceń Klienta przed realizacją własnych transakcji Domu Maklerskiego. 3. Niedopuszczalne jest uprzywilejowanie zleceń własnych Domu Maklerskiego względem zleceń Klientów. 4. Ponadto niedopuszczalne jest wykorzystywanie - przy podejmowaniu decyzji o transakcjach dokonywanych przez Dom Maklerski na własny rachunek - informacji o stanach i obrotach na rachunkach Klientów oraz innych danych dotyczących Klientów. Realizacja zleceń własnych i zleceń Klientów są objęte osobnymi chińskimi murami. 5. W przypadku faktycznego lub potencjalnego powstania konfliktu interesów Dom Inwestycyjny stosuje następujące zasady: zasada supremacji interesów Klienta nad interesem własnym Domu Inwestycyjnego oraz interesem własnym Osób Powiązanych, zasada pierwszeństwa przy realizacji zleceń Klientów (zlecenia Klientów realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia, chyba że co innego wynika z ich treści), zasada ujawniania konfliktów interesów. 10. W celu zidentyfikowania potencjalnych konfliktów interesów wszelkie istotne transakcje dotyczące Klientów, Osób Powiązanych, Domu Inwestycyjnego oraz Grupy ERSTE Banku są analizowane względem istniejących relacji W celu zapewnienia prawidłowości przestrzegania i stosowania wdrożonych procedur Dom Inwestycyjny przeprowadza regularne szkolenia Osób Powiązanych w zakresie zarządzania konfliktem interesów. 2. Dom Inwestycyjny wdraża dla Osób Powiązanych zasady podejmowania pracy lub pełnienia funkcji w organach podmiotów Klientów Domu Inwestycyjnego, Grupy ERSTE Banku lub spółek będących przedmiotem analiz sporządzanych przez Dom Inwestycyjny. 3. Dom Inwestycyjny przyjął i wdrożył środki zmierzające do ujawnienia i wyłączenia konfliktu interesów w związku z pełnieniem przez Osoby Powiązane innych funkcji poza Domem Inwestycyjnym lub Grupą ERSTE Banku, w szczególności Osoby Powiązane są zobowiązane do ujawnienia funkcji pełnionych w organach spółek publicznych oraz do uzyskania zgody na pełnienie takiej funkcji w czasie istnienia stosunku powiązania. 12. Dom Inwestycyjny udostępnia informacje stanowiące Tajemnicę Zawodową lub Informację Poufną na żądanie uprawnionych osób na podstawie odrębnych przepisów. 13. Dom Inwestycyjny jest obowiązany ujawnić w treści sporządzanej przez siebie rekomendacji wszelkie powiązania i okoliczności, które mogłyby wpłynąć na obiektywność sporządzanych rekomendacji, a w szczególności informacje na temat 9

10 zaangażowania kapitałowego rekomendującego w instrumenty finansowe, będące przedmiotem rekomendacji, lub istnienie istotnego konfliktu interesów, jaki zachodzi pomiędzy rekomendującym a emitentem instrumentów finansowych, będących przedmiotem rekomendacji. 14. Dom Inwestycyjny prowadzi rejestr rodzajów działalności maklerskiej oraz innej działalności wykonywanej we własnym imieniu lub wykonywanej przez inny podmiot na jej rzecz, w związku z którymi powstał lub może powstać konflikt interesów związany z istotnym ryzykiem naruszenia interesów Klienta. 15. Informacja stanowiąca opis rozwiązań przyjętych w Regulaminie, w tym sposobu i zasad postępowania Domu Inwestycyjnego w przypadku powstania konfliktu interesów, jest przekazywana Klientowi przed zawarciem z nim umowy wraz z informacją, iż na żądanie Klienta przekazane mogą mu zostać, przy użyciu trwałego nośnika informacji, szczegółowe informacje dotyczące tych zasad. 16. Regulamin podlega okresowej weryfikacji przynajmniej raz w roku, a istotne zmiany przekazywane są Klientom w sposób uzgodniony z Klientem Firma Inwestycyjna zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Erste Securities Polska S.A. 10

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. (obowiązuje od 1 grudnia 2014r.) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerskim

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Maklerskim IDMSA

Regulamin zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Maklerskim IDMSA Regulamin zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Maklerskim IDMSA 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Maklerskim IDMSA (dalej Regulamin ) określa sposób postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczególne warunki inwestowania przez osoby powiązane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 27 czerwca 2011 r. 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Invista Dom Maklerski S.A. określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW PRZEZ VESTOR DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW PRZEZ VESTOR DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW PRZEZ DOM MAKLERSKI S.A. Niniejszy Regulamin zarządzania konfliktami interesów przez Vestor określa sposób postępowania w celu przeciwdziałania powstawaniu oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W NOBLE SECURITIES S.A. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W NOBLE SECURITIES S.A. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W NOBLE SECURITIES S.A. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, został opracowany, w szczególności na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r. 1 1. Niniejszy Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Rabobank Polska S.A. (zwany dalej Regulaminem )

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW

POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW Załącznik do uchwały nr 4 Zarządu IPOPEMA TFI S.A. z dnia 13 stycznia 2017 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W IPOPEMA TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących działalność maklerską

DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących działalność maklerską Dewey & LeBoeuf Grzesiak sp.k. Centrum Giełdowe ul. Książęca 4 00-498 Warszawa MEMORANDUM DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Ventus Asset Management S.A.

Regulamin organizacyjny Ventus Asset Management S.A. Regulamin organizacyjny Ventus Asset Management S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa wewnętrzną strukturę organizacyjną Ventus Asset Management S.A. (zwany dalej Domem Inwestycyjnym ) wraz z zakresem

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A.

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. Spis treści: 1. Informacje o Banku 1 2. Zasady świadczenia usługi 1 3. Podstawowe informacje o funduszach inwestycyjnych 2 4. Ryzyko związane z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ).

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ). Informacja dotycząca ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz informacja na temat usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (dalej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja słuŝbowa Nr B - 17 REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (POLSKA) S.A.

Instrukcja słuŝbowa Nr B - 17 REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (POLSKA) S.A. Wprowadzono Uchwałą Zarządu Banku z dnia 13.04.2010r. Instrukcja słuŝbowa Nr B - 17 REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (POLSKA) S.A. Warszawa 2 Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W RBS BANK (POLSKA) S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W RBS BANK (POLSKA) S.A. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 73/2014 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 30 września 2014 roku REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W RBS BANK (POLSKA) S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o.

Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. Regulamin Zarządzania Konfliktami w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany i wdrożony w wykonaniu obowiązku wynikającego z 3 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 79/2014 z dnia 12.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 51/2014 z dnia 12.12.2014r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie (będące częścią Polityki zgodności stanowiącej integralną część Polityk w zakresie zarządzania ryzykami w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta www.gbsbank.pl Broszura informacyjna MiFID Zgodnie z wymogiem 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących klientowi na mocy 37 ust. 1 lub

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących Klientowi na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 45/2014. Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego. z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014

Załącznik do Uchwały Nr 45/2014. Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego. z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014 Załącznik do Uchwały Nr 45/2014 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 08.12.2014r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Załącznik do uchwały Zarządu Nr 81 z dnia 16.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia 17.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus)

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) 1 CEL POLITYKI 1. Celem niniejszej polityki jest określenie sposobów klasyfikacji Klientów Secus w zakresie świadczonych na ich rzecz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O. Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa KRS 0000061809, Sąd Rejonowy dla m.

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Załącznik do Uchwały nr 60/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 01 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr 20/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 04 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Deutsche Bank

Spis treści. Deutsche Bank Poziom: 3a Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Biura Maklerskiego Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego. Organizacja Spółki i struktura organizacyjna DI

Zasady ładu korporacyjnego. Organizacja Spółki i struktura organizacyjna DI Zasady ładu korporacyjnego Dom Inwestycyjny Nehrebetius SA (dalej zwana: DI, DI Nehrebetius lub Spółką) oświadcza, że wdrożyła i od dnia 1 stycznia 2015 r. stosuje zasady ładu korporacyjnego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje.

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje. Uchwała nr 21/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania Konfliktami Interesów w Banku

Polityka zarządzania Konfliktami Interesów w Banku Polityka zarządzania Konfliktami Interesów w Banku Załącznik do Uchwały Nr 2177 /2013 z dnia 11.09.2013 Zarządu Getin Noble Bank S.A. (do użytku wewnętrznego) 1. Wprowadzenie 1. Niniejsza Polityka zarządzania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego i usługi, która ma świadczona na podstawie zawieranej umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego i usługi, która ma świadczona na podstawie zawieranej umowy. Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego i usługi, która ma świadczona na podstawie zawieranej umowy. 1.Firma Domu Maklerskiego Dom Maklerski Dąbrowski Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Gorlicach

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Gorlicach BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały Nr 122/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 15.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 24/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A.

Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A. Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A. 1. Informacje o Banku Adres: Euro Bank S.A. ul. Św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław Kontakt telefoniczny: 19 000, 0 801 700 100 (dla tel. stacjonarnych),

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 20. Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 20. Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. z siedzibą w Warszawie Uchwała nr 20 Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie stosowania Zasad

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZEGOWIE

POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZEGOWIE POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZEGOWIE Strzegowo, 2015r. Wprowadzenie W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad Ładu Korporacyjnego, Bank Spółdzielczy w Strzegowie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową zawarta w dniu w pomiędzy:

zwana dalej Umową zawarta w dniu w pomiędzy: Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego zwana dalej Umową zawarta w dniu w pomiędzy: Deutsche Bank Polska S.A. Biuro Maklerskie, z siedzibą w Warszawie przy, Al. Armii Ludowej 26, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Vademecum Inwestora Dom maklerski w relacjach z inwestorami Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Firma inwestycyjna Funkcja i rola jest zdefiniowana w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W myśl art. 3

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N DOM MAKLERSKI PEKAO

R E G U L A M I N DOM MAKLERSKI PEKAO Załącznik do ZPZ Nr G/12/2015 z dnia 10 września 2015 roku. R E G U L A M I N SPORZĄDZANIA ANALIZ INWESTYCYJNYCHORAZ INNYCH REKOMENDACJI O CHARAKTERZE OGÓLNYM DOM MAKLERSKI PEKAO 1. Regulamin określa warunki

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka )

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka ) 1. Definicje POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka ) 1. Klient - krajowa lub zagraniczna osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Towarzystwo ) 1. Firma Towarzystwa: BPS Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Kołaczycach ul. Rynek 2, 38-213Kołaczyce tel 13 44 602-11, fax. 13 44 600-90 Centrala-BS.Kolaczyce@bankbps.

Bank Spółdzielczy w Kołaczycach ul. Rynek 2, 38-213Kołaczyce tel 13 44 602-11, fax. 13 44 600-90 Centrala-BS.Kolaczyce@bankbps. Rok założenia 1961 Bank Spółdzielczy w Kołaczycach ul. Rynek 2, 38-213Kołaczyce tel 13 44 602-11, fax. 13 44 600-90 Centrala-BS.Kolaczyce@bankbps.pl; Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Cel wprowadzenia Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Cel wprowadzenia Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu Ocena Rady Nadzorczej stosowania w 2015 r. przyjętej w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Polityki Ładu Korporacyjnego oraz funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Cel wprowadzenia Polityki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O FIRMIE INWESTYCYJNEJ

INFORMACJA O FIRMIE INWESTYCYJNEJ INFORMACJA O FIRMIE INWESTYCYJNEJ 1. NAZWA FIRMY INWESTYCYJNEJ: Invista Dom Maklerski Spółka Akcyjna 2. DANE POZWALAJĄCE NA BEZPOŚREDNI KONTAKT KLIENTA Z FIRMĄ INWESTYCYJNĄ: Adres siedziby i miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku.

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku. Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku. 1 W Banku wdraża się zasady ładu korporacyjnego, które obejmują następujące obszary: 1. Organizacja i struktura organizacyjna 2.

Bardziej szczegółowo

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 1. Postanowienia ogólne 1 Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami,

Bardziej szczegółowo

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Spis treści Wstęp... 2 Jakich produktów dotycz MiFID... 2 Jak Bank wykonuje obowiązki wynikające z Dyrektywy MiFID?... 3 1. Klasyfikacja Klientów...

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY

PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Niniejszy dokument zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. 1 1. Celem niniejszej polityki jest określenie zasad klasyfikacji Klientów (dalej DM Consus) w zakresie świadczonych na ich rzecz usług. 2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r.

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot regulacji

1. Przedmiot regulacji ZASADY WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELI INWESTYCYJNYCH FUNDUSZY ZARZĄDZANYCH PRZEZ TEMPLETON ASSET MANAGEMENT (POLAND) TFI S.A. Spis treści 1. Przedmiot regulacji...

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli wewnętrznej, ochrony przepływu informacji poufnych oraz nadzoru zgodności działalności Ventus Asset Management S.A.

Regulamin kontroli wewnętrznej, ochrony przepływu informacji poufnych oraz nadzoru zgodności działalności Ventus Asset Management S.A. Regulamin kontroli wewnętrznej, ochrony przepływu informacji poufnych oraz nadzoru zgodności działalności Ventus Asset Management S.A. z prawem 1 1. Niniejszy Regulamin określa sposób postępowania Ventus

Bardziej szczegółowo

POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI

POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI Str. 1 Celem realizacji wymogów przepisów prawa oraz mając na uwadze dążenie do profesjonalnego świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

Rybnicki Bank Spółdzielczy. Polityka Zasady Ładu Korporacyjnego

Rybnicki Bank Spółdzielczy. Polityka Zasady Ładu Korporacyjnego Załącznik do uchwały zarządu nr 183/2014 z dnia 19.12.2014 r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia Rybnicki Bank Spółdzielczy Polityka Zasady Ładu Korporacyjnego Rybnik, grudzień 2014 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Spis treści Wstęp... 2 Jakich produktów/usług dotyczy MiFID... 2 Jak Bank wykonuje obowiązki wynikające z Dyrektywy MiFID?... 3 1. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia ogólne 2 Rozdział II. Zawarcie Umowy 4 Rozdział III. Pełnomocnictwa 5 Rozdział IV.

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie Załącznik Nr 5 do uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W mbanku S.A.

POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W mbanku S.A. Załącznik do Uchwały nr 79./14 Zarządu mbanku S.A. z dnia 22.09. 2014 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Polityki zarządzania konfliktami interesów w mbanku S.A. Załącznik do Uchwały nr 24/14 Rady

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 153/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014r. Zatwierdzona Uchwałą Nr 33/2014/RN Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego )

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) I. Preambuła 1. Dom Maklerski wprowadza niniejszą Politykę Informacyjną w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu Zgodnie z nową ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w skład komitetu audytu wchodzi co najmniej 3 członków.

Bardziej szczegółowo

instrumentów bazowych instrumentów pochodnych lub analizie sprawozdań finansowych nie będące rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia, 10)

instrumentów bazowych instrumentów pochodnych lub analizie sprawozdań finansowych nie będące rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia, 10) Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2) Funduszach rozumie się przez to fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo;

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2) Funduszach rozumie się przez to fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo; POLITYKA STOSOWANIA PRZEZ FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ŚRODKÓW NADZORU KORPORACYJNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZARZADZANIA FUNDUSZAMI [WYCIĄG Z REGULAMINU PROWADZENIA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 847 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 847 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 847 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji o Kliencie

Formularz informacji o Kliencie Formularz informacji o Kliencie Zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których

Bardziej szczegółowo

ZASADY (INSTRUKCJA) NADZORU NAD STOSOWANIEM ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŃSKICH

ZASADY (INSTRUKCJA) NADZORU NAD STOSOWANIEM ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŃSKICH Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2/XL/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 23-12- 2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1./IX/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Końskich. z dnia 30-12-

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU Spis treści I.Postanowienia ogólne... 3 II. Zakres ogłaszanych informacji... 3 III. Częstotliwość, formy i miejsce ogłaszania informacji... 6 IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Niniejsza umowa (dalej: Umowa) została zawarta w... dnia. pomiędzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPORZĄDZANIA ANALIZ INWESTYCYJNYCH ORAZ INNYCH REKOMENDACJI O CHARAKTERZE OGÓLNYM

REGULAMIN SPORZĄDZANIA ANALIZ INWESTYCYJNYCH ORAZ INNYCH REKOMENDACJI O CHARAKTERZE OGÓLNYM Załącznik nr 1 do ZPZ 61/BA z dnia 27 sierpnia 2010 r. REGULAMIN SPORZĄDZANIA ANALIZ INWESTYCYJNYCH ORAZ INNYCH REKOMENDACJI O CHARAKTERZE OGÓLNYM WARSZAWA, 27 SIERPNIA 2010 1. Regulamin określa warunki

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID

Broszura informacyjna MiFID Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku www.meritumbank.pl Aktualizacja: 26 czerwca 2014 Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku Spis treści I. Co to jest MiFID? 3 II. Informacje

Bardziej szczegółowo

Polityka Ładu Korporacyjnego

Polityka Ładu Korporacyjnego Załącznik do Uchwały Nr166/50/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Opocznie z dnia 16.12.2014r. Załącznik do Uchwały Nr 27/9/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Opocznie z dnia 17.12.2014 r. Polityka

Bardziej szczegółowo