INFORMACJA O FIRMIE INWESTYCYJNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O FIRMIE INWESTYCYJNEJ"

Transkrypt

1 INFORMACJA O FIRMIE INWESTYCYJNEJ 1. NAZWA FIRMY INWESTYCYJNEJ: Invista Dom Maklerski Spółka Akcyjna 2. DANE POZWALAJĄCE NA BEZPOŚREDNI KONTAKT KLIENTA Z FIRMĄ INWESTYCYJNĄ: Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności: ul. Chałubińskiego 8, Warszawa Telefon: lub do 58 Fax: JĘZYK W KTÓRYM ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI: Invista Dom Maklerski S.A. świadczy usługi w języku polskim. 4. METODY KOMUNIKACJI: Klient może komunikować się z Invista Dom Maklerski S.A.: - osobiście w miejscu prowadzenia działalności wskazanym w pkt. 4 powyżej, - telefonicznie pod numerem lub do 58 - faxem pod numerem , - pocztą elektroniczną pod adresem 5. ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ Invista Dom Maklerski S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego z dnia 3 lipca 2007 r. o sygnaturze DFL/4020/27/18/07/I/72/1/ ZAKRES USŁUG MAKLERSKICH ŚWIADCZONYCH PRZEZ INVISTA DOM MAKLERSKI S.A.: Invista Dom Maklerski S.A. świadczy następujące usługi maklerskie: - oferowanie instrumentów finansowych (art. 69 ust. 2 pkt. 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi); - doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa oraz innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią (art. 68 ust. 4 pkt. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi); - doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw (art. 69 ust. 4 pkt. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). 7. WSKAZANIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ŚWIADCZENIA USŁUGI MAKLERSKIEJ, NA PODSTAWIE ZAWIERANEJ UMOWY Szczegółowe zasady świadczenia usługi maklerskiej określone są w umowie o świadczenie usług maklerskich oraz w regulaminie świadczonej usługi maklerskiej. 8. DZIAŁANIE PRZEZ AGENTA FIRMY INWESTYCYJNEJ: Invista Dom Maklerski S.A. nie działa przez agenta firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 79 i nast. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2010, Nr 211, poz z późn. zm.).

2 9. ZASADY WNOSZENIA I ZAŁAWIANIA PRZEZ FIRMĘ INWESTYCYJNĄ SKARG KLIENTÓW DETALICZNYCH SKŁADANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZONYMI USŁUGAMI MAKLERSKIMI: Zasady wnoszenia i załatwiania skarg klientów detalicznych w Invista Dom Maklerski S.A. reguluje Regulamin załatwiania skarg klientów detalicznych w Invista Dom Maklerski S.A. przyjęty uchwałą nr 3 Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. z dnia 30 listopada 2011 r. Zgodnie ze wskazanym wyżej Regulaminem: Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wnoszenia skarg i zastrzeżeń dotyczących sposobu świadczenia usług przez INVISTA DM. Skarga powinna zostać wniesiona na piśmie lub złożona osobiście do Biura Zarządu Invista. Przyjęcie skargi ewidencjonowane jest w rejestrze skarg prowadzonym przez Biuro Zarządu Invista DM. Skargi rozpatruje Członek Zarządu odpowiedzialny za obszar nadzoru w skład którego wchodzi Departament, którego działalność jest przedmiotem złożonej skargi w terminie 21 dni od dnia wpływu skargi. Niezwłocznie po rozpatrzeniu skargi nie później jednak niż w ciągu miesiąca od jej wpływu do Invista Członek Zarządu, o którym mowa w ust. 4 przekazuje pisemną odpowiedź na skargę. Odpowiedź wysyłana jest listem poleconym na adres wskazany w skardze. Invista, w celu kompleksowego wyjaśnienia skargi może zażądać dodatkowych informacji lub wyjaśnień od Klienta. W takim przypadku termin odpowiedzi ulega zawieszeniu do czasu otrzymania pisemnej odpowiedzi od Klienta. W przypadku określonym powyżej odpowiedź na skargę zostanie udzielona nie później niż w terminie dwóch tygodni od wpływu odpowiedzi Klienta. W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie lub w przypadku rozpatrzenia skargi niezgodnie z wnioskiem, Klientowi przysługuje prawo zwrócenia się o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa Zarządu Invista. Prezes Zarządu Invista rozpatruje taki wniosek w terminie dwóch tygodni, przesyłając odpowiedź listem poleconym na adres podany we wniosku. W przypadku nieuwzględnienia skargi Klienta, po wyczerpaniu procedury skargowej określonej w 3 i 4 niniejszego Regulaminu Klientowi przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem do właściwego sądu zgodnie z odrębnymi przepisami lub

3 właściwego sądu polubownego, jeśli w Umowie o świadczenie usług maklerskich przewidziano taką możliwość. Wskazany wyżej regulamin znajduje się na stronie internetowej Invista Dom Maklerski S.A. w zakładce: 10. POLITYKA INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. W ZAKRESIE ZARZĄDZNIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. zasady działania Invista DM w zakresie przeciwdziałania i zarządzania konfliktami interesów reguluje Regulamin zarządzania konfliktami interesów Invista Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęty uchwałą Zarządu nr 2 z dnia 27 czerwca 2011 r. Zgodnie ze wskazanym regulaminem: Invista zapobiega powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku ich powstania umożliwia ochronę interesów Klientów przed szkodliwym wpływem tych konfliktów a sposób prowadzenia działalności i struktura organizacyjna: a. Zapewnia nadzór nad osobami powiązanymi wykonującymi w ramach swoich obowiązków służbowych czynności na rzecz i w imieniu Klienta w ramach działalności prowadzonej przez Dom Maklerski, które to czynności mogą powodować wystąpienie sprzeczności interesów Klienta i Domu Maklerskiego lub interesów Klientów. b. Zapewnia oddzielenie organizacyjne osób zajmujących się wykonywaniem czynności, które powodują lub mogą powodować wystąpienie sprzeczności interesów pomiędzy Klientami lub interesami Klienta i Domu Maklerskiego. c. Zapobiega możliwości wywierania niekorzystnego wpływu osób trzecich na sposób wykonywania przez osoby powiązane czynności związanych z prowadzeniem działalności maklerskiej przez Dom Maklerski. Ponadto zasady wynagradzania przyjęte w Domu Maklerskim zapobiegają istnieniu bezpośrednich zależności pomiędzy wysokością wynagrodzenia osób powiązanych wykonujących czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej od wynagrodzenia lub zysków osiąganych przez osoby wykonujące czynności innego rodzaju, które powodują lub mogą powodować powstanie konfliktu interesów. Dom Maklerski prowadzi rejestr rodzajów prowadzonej działalności maklerskiej oraz działalności maklerskiej wykonywanej przez inny podmiot na rzecz Domu Maklerskiego, w związku z którymi powstał lub może powstać konflikt interesów związany z istotnym ryzykiem naruszenia interesów Klienta. Przez konflikt interesów rozumie się znane Domowi Maklerskiemu okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Klienta, osoby powiązanej z Domem Maklerskim i obowiązkiem działania Domu Maklerskiego w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta.

4 Konflikt interesów może powstać w szczególności gdy: a. Dom Maklerski lub osoba powiązana z Domem Maklerskim może uzyskać korzyść lub uniknąć straty w wyniku poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez Klienta lub Klientów. b. Dom Maklerski lub osoba powiązana z Domem Maklerskim posiada powody natury finansowej lub innej, aby preferować Klienta lub grupę Klientów w stosunku do innego Klienta lub grupy Klientów. c. Dom Maklerski lub osoba powiązana z Domem Maklerskim ma interes w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz Klienta albo transakcji przygotowywanej w imieniu Klienta i jest on rozbieżny z interesem Klienta. d. Dom Maklerski lub osoba powiązana z Domem Maklerskim prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Klienta. Do potencjalnych źródeł konfliktu interesów w szczególności mogą należeć Interesy INVISTA występującego w roli: a. Doradcy w zakresie instrumentów finansowych będących przedmiotem oferty publicznej na rynku regulowanym lub w Alternatywnym Systemie Obrotu na rzecz emitenta lub sprzedającego instrumentów finansowych, b. Oferującego instrumenty finansowe na rynkach regulowanym, c. Podmiotu zainteresowanego pozyskaniem nowych Klientów, d. Podmiotu zainteresowanego utrzymaniem zadowalających stosunków z Klientami, na rzecz których świadczy lub świadczył usługi maklerskie, e. Podmiotu zainteresowanego uzyskaniem zadowalających wyników transakcji, w związku z którymi świadczył usługi doradcze. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich Dom Maklerski informuje Klienta, przy użyciu trwałego nośnika informacji, o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta. Informacja taka powinna zawierać dane pozwalające Klientowi na podjęcie świadomej decyzji co do zawarcia umowy, przy czym zakres informacji powinien być dostosowany do kategorii do której należy Klient. W przypadku, o którym mowa powyżej umowa o świadczenie usługi maklerskiej nie może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji o istniejących konfliktach interesów i wyraźnie potwierdzi wolę zawarcia umowy z Domem Maklerskim. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów Dom Maklerski uznaje interes Klienta za priorytetowy. W przypadku powstania konfliktu interesów, który może prowadzić do naruszenia interesów Klienta, Dom Maklerski niezwłocznie po jego zidentyfikowaniu informuje o tym fakcie Klienta

5 przy użyciu trwałego nośnika informacji o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz tego Klienta. Informacja taka powinna zawierać dane umożliwiające Klientowi podjęcie świadomej decyzji co do kontynuowania świadczenia usługi maklerskiej przez Dom Maklerski. Sposób i zakres przedstawienia danych powinien być dostosowany do kategorii, do której należy Klient. Umowa o świadczenie usługi maklerskiej na rzecz Klienta może być kontynuowana jedynie poda warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji oraz potwierdzi, w sposób wyraźny, chęć kontynuowania współpracy z Domem Maklerskim w zakresie świadczenia danej usługi maklerskiej. Do czasu złożenia oświadczenia Dom Maklerski wstrzymuje się od świadczenia danej usługi maklerskiej na rzecz tego Klienta. Wskazany wyżej regulamin znajduje się na stronie internetowej Invista Dom Maklerski S.A. w zakładce: 11. Zakres, częstotliwość i terminy raportów ze świadczenia usługi maklerskiej: Ze względu na specyfikę działalności świadczonej przez Invista Dom Maklerski S.A. zakres, częstotliwość i terminy raportów ze świadczenia usługi maklerskiej każdorazowo określone są w umowie o świadczenie działalności maklerskiej. 12. Koszty i opłaty związane z usługami maklerskimi świadczonymi przez Invista Dom Maklerski S.A.: Ze względu na specyfikę działalności świadczonej przez Invista Dom Maklerski S.A. koszty i opłaty każdorazowo określane są w umowie o świadczenie działalności maklerskiej. 13. Informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty finansowe: Akcje Akcje są udziałowymi papierami wartościowymi emitowanymi przez spółki akcyjne i komandytowo akcyjne dającymi posiadaczom określone prawa korporacyjne i majątkowe ( między innymi: prawo do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, prawo do dywidendy czy prawo do uczestniczenia w majątku spółki w przypadku jej likwidacji). W przypadku publicznych spółek akcyjnych przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym mogą być wyłącznie akcje zdematerializowane zapisane na rachunkach papierów wartościowych. Prawa do akcji (PDA) Papier wartościowy przysługujący inwestorowi, który nabył akcje nowej emisji. Instrument ten został stworzony w celu prowadzenia obrotu akcjami nowej emisji przed ich zarejestrowaniem w Krajowym Rejestrze Sądowym Z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy akcji nowej emisji PDA ulega zamianie na akcje nowej emisji.

6 Prawa poboru Papier wartościowy uprawniający jego posiadacza do objęcia akcji nowej emisji na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia spółki dotyczącej akcji nowej emisji akcji z prawem poboru. Celem prawa poboru jest zachowanie dotychczasowej struktury akcjonariatu i zabezpieczenie przed tzw. rozwodnieniem kapitału akcyjnego. Korzystającego z prawa poboru dotychczasowi akcjonariusze mają możliwość zachowania dotychczasowego udziału w spółce akcyjnej. Warranty subskrypcyjne Papiery wartościowe emitowane przez spółki akcyjne, zamienne na akcje lub inkorporujące prawo zapisu na akcje. Warranty subskrypcyjne mogą być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Najważniejsze czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym: - ryzyko płynności niektóre akcje spółek o niskiej kapitalizacji lub też o niskiej skali obrotów na rynku nie pozwalają na szybką realizację zlecenia bez znaczącego wpływu na zmianę ceny tych instrumentów finansowych; - ryzyko polityczne - cena akcji oraz dochód z inwestycji finansowych może zależeć od poszczególnych regulacji prawnych, które wpływają na ekonomiczną sytuację podmiotów gospodarczych, a także na swobodę działania - ryzyko makroekonomiczne - niepewność co do poszczególnych parametrów ekonomicznych takich jak inflacja, poziom stóp procentowych, skala bezrobocia czy też poziom PKB mogą negatywnie wpływać na koniunkturę giełdową oraz na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw będących emitentami akcji - ryzyko finansowe emitenta - w związku z destabilizacją pozycji finansowej emitenta lub utratą wiarygodności kredytowej może pojawić się ryzyko niewypłacalności co przekłada się na cenę akcji. Ograniczenie perspektyw rozwoju emitenta również może w sposób negatywny wpłynąć na cenę wyemitowanych przez niego instrumentów finansowych. Obligacje Dłużne papiery wartościowe, emitowane w serii, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Obligacje emitowane są na czas określony. Najważniejsze czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym: - ryzyko stopy procentowej wrażliwość ceny obligacji na zmiany stóp procentowych. Wzrost stóp procentowych powoduje spadek cen obligacji o stałym oprocentowaniu i obligacji dyskontowych.

7 - ryzyko płynności możliwość sprzedaży obligacji na rynku bez utraty wartości (negatywnego wpływu na cenę), - ryzyko walutowe w przypadku inwestycji w obcej walucie możliwość poniesienia strat finansowych na skutek fluktuacji kursów walutowych, -ryzyko kredytowe emitenta ryzyko nie dotrzymania przez emitenta warunków umowy, ryzyko nie zapłacenia odsetek lub nie spłacenia kapitału w określonym terminie.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 27 czerwca 2011 r. 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Invista Dom Maklerski S.A. określa

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Pakiet Informacyjny MiFID

Pakiet Informacyjny MiFID Pakiet Informacyjny MiFID Informacje, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. jako firma inwestycyjna jest zobowiązany przekazad Klientowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje dla Klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę.

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 12 czerwca 2014 r. Adres

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl DOKUMENT INFORMACYJNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, B, C, D, EA,

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00 BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 1 marca 2015 r. Adres

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny. Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu

Dokument Informacyjny. Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu Dokument Informacyjny Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Poznań, dnia 15 lutego 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 [Zakres

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Akcje Papier wartościowy dający prawo do własności części majątku spółki, łączący w sobie prawa

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone w związku z ofertą publiczną 5.000 Obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 zł każda i Cenie emisyjnej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi wraz z projektami podstawowych

- o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi wraz z projektami podstawowych SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-166-03 Druk nr 2175 Warszawa, 31 października 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r.

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku) Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA www.medicalgorithmics.pl DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo