Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID"

Transkrypt

1 Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Spis treści Wstęp... 2 Jakich produktów dotycz MiFID... 2 Jak Bank wykonuje obowiązki wynikające z Dyrektywy MiFID? Klasyfikacja Klientów Ocena odpowiedniości wiedzy i doświadczenia Klientów Zasady działania w najlepiej pojętym interesie Klienta oraz zasady wykonywania zleceń Klientów Zasady przyjmowania i przekazywania zachęt w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w zakresie usług maklerskich wykonywanych przez Bank i Biuro Maklerskie Zasady postępowania Banku w przypadku powstania konfliktu interesów Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku inwestycyjnym... 6 Informacje o DNB Bank Polska S.A Nazwa Banku Sposoby komunikacji z Bankiem Język, w którym Klient może kontaktować się z Bankiem i w którym sporządzane są dokumenty oraz przekazywane informacje Zezwolenie oraz nazwa organu nadzoru, który udzielił Bankowi zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej Skrócony opis działań podejmowanych w celu zapewnienia ochrony aktywów rejestrowanych przez Bank Zasady świadczenia usługi maklerskiej Zasady wnoszenia i załatwiania przez Bank skarg Klientów składanych w związku ze świadczonymi przez Bank usługami maklerskimi Informacja o kosztach i opłatach Raportowanie dotyczące świadczenia usług maklerskich... 10

2 Wstęp MiFID 1 to skrót od Markets in Financial Instruments Directive. Przepisy Dyrektywy MiFID wprowadzają spójne ramy prawne dla rynków finansowych i usług maklerskich w państwach Unii Europejskiej, a także w Islandii, Norwegii i Lichtensteinie. Głównym celem przepisów Dyrektywy MiFID jest ochrona interesów Klientów. Cel ten jest realizowany poprzez podwyższenie harmonizacji prawa w sposobie oferowania i realizacji usług maklerskich oraz zwiększenie przejrzystości i konkurencyjności działania firm inwestycyjnych. Są one zobowiązane działać zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klientów, a więc uczciwie, sprawiedliwie i profesjonalnie. Innym istotnym obowiązkiem firm inwestycyjnych, jasno określonym w przepisach Dyrektywy MiFID jest identyfikowanie bądź zarządzanie konfliktami interesów, które mogą się pojawić pomiędzy Bankiem, osobą powiązaną z Bankiem a Klientem Banku lub grupami Klientów. Dyrektywa MiFID dotyczy usług maklerskich i instrumentów finansowych, w tym m.in. akcji, obligacji, instrumentów rynku pieniężnego, instrumentów pochodnych czy funduszy inwestycyjnych. Przepisy implementujące Dyrektywę MiFID do polskiego porządku prawnego zobowiązują Bank do: 1. działania w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami jego Klientów, którym świadczone są usługi maklerskie, 2. jasnego i zrozumiałego przedstawiania im reguł, według których świadczone są usługi maklerskie, 3. udostępniania wyczerpujących, niewprowadzających w błąd informacji na temat usług maklerskich, 4. przeprowadzenia klasyfikacji Klientów poprzez nadanie im jednej z trzech kategorii Klientów: Klienta Detalicznego, Klienta Profesjonalnego albo Uprawnionego Kontrahenta. Jakich produktów / usług dotyczy MiFID? Ochroną MiFID są objęte w szczególności poniższe instrumenty finansowe: 1. Instrumenty pochodne 2. Bankowe papiery wartościowe, 3. Bony pieniężne, 4. Bony skarbowe, 5. Bony korporacyjne, 6. Obligacje skarbowe, 7. Obligacje korporacyjne, 8. Obligacje komunalne, 9. Certyfikaty depozytowe. 1. Markets in Financial Instruments Directive Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz Dyrektywa 2006/73/WE Komisji z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzającej środki wykonawcze do Dyrektywy 2004/39/WE, które zostały zaimplementowane do polskiego systemu prawnego. Ochroną MiFID są objęte następujące usługi: 1. Nabywanie/zbywanie na własny rachunek wyżej wymienionych instrumentów finansowych 2. Organizacja emisji obligacji oraz ich rejestrowanie tj.: prowadzenie na zlecenie emitentów ewidencji obligacji w rozumieniu art. 5a ust. 2 ustawy z dnia r. o obligacjach (Dz.U r. Nr 83 poz. 420 z późn. zm.). 3. Organizacja emisji bonów korporacyjnych oraz ich rejestrowanie.

3 Jak Bank wykonuje obowiązki wynikające z Dyrektywy MiFID? 1. Klasyfikacja Klientów Bank dokonuje klasyfikacji każdego Klienta korzystającego z instrumentów finansowych do jednej z następujących kategorii: Klient Detaliczny Klient Profesjonalny Uprawniony Kontrahent Każda z powyższych kategorii oznacza inny stopień ochrony inwestycyjnej, przysługujący Klientowi zgodnie Dyrektywą MiFID. Największa ochrona w znaczeniu zakresu informacji, jakie otrzymuje Klient, przysługuje Klientowi Detalicznemu. Średni poziom ochrony przysługuje Klientom Profesjonalnym a najniższy Klientom, którym nadano kategorię Uprawnionego Kontrahenta. DNB Bank Polska S.A. klasyfikuje Klientów do kategorii Klienta Detalicznego (w zakresie bankowych papierów wartościowych), co łączy się z zapewnieniem ze strony Banku najwyższego poziomu ochrony przy realizacji zleceń i dyspozycji dotyczących usług maklerskich. W dowolnym momencie każdemu Klientowi przysługuje prawo złożenia pisemnego żądania zmiany nadanej mu przez Bank kategorii. Zmiana kategorii na Klienta Profesjonalnego może skutkować niższym poziomem ochrony zapewnianej Klientowi przez DNB Bank Polska S.A. Szczegółowe zasady klasyfikacji Klientów znajdują się w Polityce Klasyfikacji Klientów MiFID w DNB Bank Polska S.A. dostępnej na stronie internetowej Banku w zakładce MiFID. 2. Ocena odpowiedniości wiedzy i doświadczenia Klientów Czego dotyczy ocena odpowiedniości? Ocena odpowiedniości wykonywana jest w celu określenia grup instrumentów finansowych odpowiednich dla Klienta z punktu widzenia wiedzy o tych produktach oraz doświadczenia w inwestowaniu w te produkty. Kogo dotyczy ocena odpowiedniości? Ocenę odpowiedniości wykonuje się w stosunku do poniższych grup Klientów: Klientów Detalicznych w przypadku Klientów Indywidualnych i Instytucjonalnych, Klientów Profesjonalnych na wniosek przypadku Klientów Instytucjonalnych, Klientów Profesjonalnych z założenia będących jednostką administracji samorządowej zamierzającą skorzystać z usług innych niż oferowanie jednostce, jako emitentowi pośrednictwa w proponowaniu nabycia papierów wartościowych nowej emisji lub w zbywaniu tych papierów. W jaki sposób można wykonać ocenę odpowiedniości? Ocenę odpowiedniości wykonuje się poprzez wypełnienie: Kwestionariusza oceny odpowiedniości produktów inwestycyjnych, lub

4 Testu Wiedzy i Doświadczenia Klienta MiFID w przypadku Klientów korzystających z instrumentów pochodnych oferowanych przez Departament Produktów Skarbowych w DNB Bank Polska S.A. Testu Wiedzy i Doświadczenia Klienta MiFID w przypadku Klientów korzystających z usług organizacji emisji obligacji i emisji bonów korporacyjnych oraz ich rejestrowania. Kiedy i gdzie Klient może sprawdzić odpowiedniość instrumentów finansowych? Klient może sprawdzić, które grupy instrumentów finansowych są dla niego odpowiednie ze względu na jego wiedzę i doświadczenie inwestycyjne w poniższych kanałach: Regiony Bankowości Korporacyjnej, Bankowość internetowa z dniem uruchomienia takiej usługi. 3. Zasady działania w najlepiej pojętym interesie Klienta oraz zasady wykonywania zleceń Klientów Bank nie jest zobowiązany do najlepszej realizacji zleceń Klientów w sytuacji, gdy Klient określi szczegółowe warunki, na jakich zlecenie ma zostać wykonane lub przekazane. 4. Zasady przyjmowania i przekazywania zachęt w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w zakresie usług maklerskich wykonywanych przez Bank Bank nie przyjmuje, ani nie przekazuje, w związku ze świadczeniem usług maklerskich opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem: opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych przyjmowanych od Klienta lub osoby działającej w jego imieniu albo przekazywanych Klientowi lub osobie działającej w jego imieniu, opłat lub prowizji umożliwiających świadczenie danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta lub w tym celu niezbędnych np. kosztów związanych z przechowywaniem przez Bank środków pieniężnych Klienta, opłat związanych z rozliczeniem i wymianą, obciążeń regulacyjnych lub opłat prawnych, opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane powyżej, pod warunkiem, że: informacje o istocie i wysokości lub sposobie naliczania opłat, prowizji i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych zostały przekazane Klientowi przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich, są przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usługi maklerskiej świadczonej przez Bank na rzecz Klienta. Przyjmowanie lub przekazywanie przez Bank świadczeń innych niż wynikające z umowy z Klientem lub niezbędnych do świadczenia usługi maklerskiej, jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy ich celem jest poprawienie jakości usługi świadczonej na rzecz Klienta.

5 Bank nie pobiera od Klientów opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych w związku z zawieraniem transakcji dotyczących instrumentów pochodnych objętych Dyrektywą MiFID. Potencjalnym wynagrodzeniem Banku z tytułu realizacji transakcji dotyczących instrumentów pochodnych jest każdorazowo marża Banku, stanowiąca różnicę pomiędzy ceną zawarcia transakcji z Klientem a bieżącymi cenami rynkowymi dla danego typu transakcji. Bank informuje, iż użytkuje nieodpłatnie sprzęt elektroniczny otrzymany od dostawcy oprogramowania, który użytkowany jest przez Dealerów Banku w celu poprawienia jakości świadczonych przez Bank usług w zakresie realizacji transakcji dotyczących instrumentów pochodnych. Na żądanie Klienta, Bank ujawnia szczegółowe informacje o opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istnieniu, charakterze i kwocie, czy też w przypadku, gdy nie da się określić kwoty metodzie obliczania tej kwoty. 5. Zasady postępowania Banku w przypadku powstania konfliktu interesów Przepisy implementujące Dyrektywę MiFID do polskiego porządku prawnego nakładają na Bank obowiązek identyfikowania potencjalnych i rzeczywistych konfliktów interesów oraz wdrożenia działań mających na celu skuteczne zarządzanie konfliktami interesów, w zakresie usług maklerskich. W celu wypełnienia tego obowiązku w Banku został wprowadzony Regulamin zarządzania konfliktami interesów (dalej Regulamin ), w którym przedstawiono najważniejsze informacje, tak aby zapewnić skuteczne działanie Banku w zakresie zabezpieczenia interesów Klientów przed wpływem potencjalnych i rzeczywistych konfliktów interesów, jakie mogą się pojawić w związku z transakcjami na instrumentach finansowych. Przez konflikt interesów należy rozumieć w szczególności znane Bankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Banku, osoby powiązanej z Bankiem i obowiązkiem działania przez Bank w sposób rzetelny z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta Banku, jak również znane Bankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów Banku. Stosownie do powyższej definicji konfliktu interesów, Bank określił okoliczności, które powodują lub mogą powodować powstanie konfliktu interesów, opisał środki zarządzania konfliktami interesów oraz opracował stosowne procedury w tym zakresie. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Bank realizuje zarządzanie konfliktem interesów w trzech etapach. Pierwszy etap, zakłada unikanie sytuacji mogących grozić potencjalnym konfliktem interesów. Drugi etap, to podejmowane przez Bank działania organizacyjne i legislacyjne, które w sposób zinstytucjonalizowany zapobiegają powstawaniu konfliktom interesów oraz zapewniają zarządzanie konfliktami, w taki sposób aby interes klienta nie został naruszony. Jeżeli te dwa etapy, nie pozwalają skutecznie wyeliminować ryzyka naruszenia interesu Klienta, trzecim etapem jest ujawnienie Klientowi tego ryzyka i uzależnienie dalszego działania Banku od decyzji Klienta. W szczególności w swojej działalności Bank stosuje następujące zasady i środki postępowania: 1. identyfikacja i rejestracja okoliczności lub zdarzeń, które mogą stanowić potencjalny lub rzeczywisty konflikt interesów oraz zarządzanie wyżej wymienionymi okolicznościami i zdarzeniami zgodnie z przyjętymi w Banku procedurami, 2. ograniczenia i zasady monitorowania w zakresie dokonywania transakcji własnych przez pracowników Banku zgodnie z przyjętymi w Banku procedurami, 3. monitorowanie przepływu i dostępu do informacji chronionych poprzez przyjęte rozwiązania regulacyjne, organizacyjne oraz techniczne, ograniczające, zapobiegające nieuprawnionemu ich ujawnieniu lub wykorzystaniu oraz kontrolujące dostęp do tych informacji,

6 4. projektowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej w sposób eliminujący możliwość skoncentrowania zadań lub kompetencji pozostających w relacji kontroli i faktycznego wykonywania zadań w ramach jednego stanowiska lub komórki organizacyjnej, 5. projektowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej w sposób zapobiegający przypadkom wykonywania przez tego samego pracownika Banku czynności związanych z różnymi usługami świadczonymi przez Bank, jeżeli mogłoby to wywrzeć niekorzystny wpływ na prawidłowe zarządzanie konfliktami interesów lub zapewnienie nadzoru nad takim sposobem wykonywania czynności jeżeli jest on konieczny, 6. przyjęcie określonych zasad realizacji zleceń Klientów oraz dokonywania transakcji na rachunek własny Banku, zgodnie z przyjętymi w Banku procedurami, 7. wdrożony system kontroli wewnętrznej funkcjonalnej i instytucjonalnej w tym funkcjonowanie jednostki audytu wewnętrznego w Banku, która zajmuje niezależną pozycję w stosunku do kontrolowanych jednostek organizacyjnych Banku, 8. ujawnienie istniejących konfliktów interesów związanych ze świadczeniem określonej usługi na rzecz danego Klienta w przypadku, gdy brak jest możliwości zarządzania konfliktem interesów, tak aby nie naruszyć interesu Klienta, 9. niedokonywanie transakcji w przypadku gdy pomiędzy transakcjami powstaje lub może powstać konflikt, a warunek dotyczący ochrony interesu Klienta nie może zostać przez Bank spełniony nawet jeżeli jest to dopuszczalne z formalnoprawnego punktu. Bank lub pracownicy Banku mogą przekazywać lub otrzymywać prezenty lub gesty grzecznościowe, jeżeli spełnione są następujące warunki: 1) przyjmowanie lub przekazywanie przez Bank lub pracowników Banku prezentów lub gestów grzecznościowych jest dozwolone, pod warunkiem, że mieszczą się one w określonych granicach wartości i nie dają podstaw do podejrzenia, że cel wręczenia prezentu wykracza poza przyjęte zwyczaje handlowe, 2) przyjmowanie lub przekazywanie przez Bank lub pracowników Banku środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów, takich jak w szczególności czeki, bony jest zabronione, 3) prezenty lub gesty grzecznościowe mogą być przyjmowane lub przekazywane, jeśli stanowią rozsądne dopełnienie relacji biznesowych i nie są sprzeczne z prawem i przyjętymi przez Bank standardami, 4) Bank lub pracownicy Banku nie mogą przyjmować i wręczać prezentów w okolicznościach, w których inne osoby mogłyby odnieść wrażenie, że postępowanie Banku lub jego pracownika w sprawach służbowych jest niewłaściwe i może prowadzić lub stanowić powstanie konfliktu interesów, 5) Przekazywanie lub otrzymywanie prezentów lub gestów grzecznościowych jest zgodne z polityką Banku, a ich wartość co do zasady nie przekracza 100 zł. Szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania w przypadku konfliktu interesów udostępniane są na piśmie na żądanie Klienta.

7 6. Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku inwestycyjnym Informacje o istocie i ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestowaniem w instrumenty pochodne oferowane przez Departament Produktów Skarbowych DNB Bank Polska S.A. znajdują się w prezentacjach produktowych i na stronie internetowej Banku w sekcji zawierającej opisy Produktów Skarbowych. Informacje o istocie i ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestowaniem w obligacje oferowane w ramach usługi organizacji emisji obligacji są zawarte w dokumencie Warunki Emisji, który jest kierowany do inwestorów wraz z Propozycją Nabycia Obligacji. Informacje o DNB Bank Polska S.A. Poniższe informacje o DNB Bank Polska S.A. są prezentowane w kontekście instrumentów finansowych dostępnych w Banku, wobec których Bank stosuje wymagania wynikające z przepisów implementujących Dyrektywę MiFID do polskiego porządku prawnego. 1. Nazwa Banku DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Postępu 15c,, spółka o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w kwocie zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem,. 2. Sposoby komunikacji z Bankiem Podstawowe dane teleadresowe Banku DNB Bank Polska S.A. Adres: ul. Postępu 15 c, Telefon: Fax: Jeżeli inaczej nie wskazano, w łączącej Klienta z Bankiem umowie dotyczącej instrumentów finansowych, kontakt z Bankiem może odbywać się w sposób następujący: 1. bezpośrednio w placówce Banku na ul. Postępu 15c w Warszawie w godzinach jej otwarcia (szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Banku), 2. poprzez Infolinię, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 pod numerami tel.: , +48 (22) , 3. poprzez bankowość internetową, 4. za pośrednictwem poczty elektronicznej. W zakresie transakcji dotyczących instrumentów pochodnych oferowanych przez Departament Produktów Skarbowych DNB Bank Polska S.A. szczegółowe dane pozwalające wyłącznie na bezpośredni kontakt Klienta z Bankiem (w tym numery telefonów do dealerów Banku, numer faksu itp.) zawarte są w umowie dotyczącej tych usług.

8 3. Język, w którym Klient może kontaktować się z Bankiem i w którym sporządzane są dokumenty oraz przekazywane informacje Co do zasady Klienci mogą kontaktować się z Bankiem w języku polskim. Dokumenty podpisywane z Klientami oraz informacje przekazywane Klientom również sporządzane są w języku polskim. W zakresie transakcji dotyczących instrumentów pochodnych oferowanych przez Departament Produktów Skarbowych DNB Bank Polska S.A., możliwe jest kontaktowanie się z Bankiem, sporządzanie dokumentów oraz przekazywanie informacji także w języku angielskim (za obopólną zgodą Klienta i Banku). 4. Zezwolenie oraz nazwa organu nadzoru, który udzielił Bankowi zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej DNB Bank Polska S.A. działa na podstawie zezwolenia na utworzenie Banku pod nazwą MHB Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wydanego przez Komisję Nadzoru Bankowego (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) uchwałą nr 10/KNB/01 z dnia 18 stycznia 2001 roku oraz na podstawie zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez MHB Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wydanego przez Komisję Nadzoru Bankowego decyzją nr 08/02 z dnia 21 stycznia 2002 roku. Ponadto Biuro Maklerskie DNB Bank Polska S.A. prowadzi działalność maklerską na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) nr KPWiG /2001 z dnia 30 października 2001 roku. Organ nadzorczy: Organem sprawującym nadzór nad działalnością DNB Bank S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego, adres: ul. Plac Powstańców Warszawy 1; Warszawa; strona internetowa: 5. Skrócony opis działań podejmowanych w celu zapewnienia ochrony aktywów rejestrowanych przez Bank Bank prowadzi na zlecenie emitentów obligacji, ewidencję obligacji w rozumieniu art. 5a ust. 2 ustawy z dnia r. o obligacjach. Bank stosuje odpowiednie środki organizacyjne i systemowe w celu zapewnienia ochrony aktywów rejestrowanych w w/w ewidencji. 6. Zasady świadczenia usług maklerskich Zasady świadczenia usług maklerskich dotyczących transakcji na instrumentach pochodnych oferowanych przez Departament Produktów Skarbowych DNB Bank Polska S.A. określone są w odpowiedniej Umowie, Regulaminie - Ogólne Warunki Transakcji Terminowych i regulaminach produktowych dotyczących poszczególnych rodzajów transakcji. W odniesieniu do usług maklerskich związanych z emisją obligacji zasady świadczenia usług maklerskich określone są w umowach organizacji programu emisji obligacji, zawieranych z emitentami obligacji.

9 7. Zasady wnoszenia i załatwiania przez Bank skarg Klientów składanych w związku ze świadczonymi przez Bank usługami maklerskimi Informacje na temat zasad wnoszenia i załatwiania przez Bank skarg Klientów składanych w związku z określoną usługą maklerską dostępne są w regulaminie świadczenia danej usługi. Skargi i reklamacje rozpatrywane przez Bank są rozpatrywane niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni od daty ich złożenia. W przypadku skomplikowanego stanu faktycznego lub konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego Klient zostanie niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni poinformowany o przewidywanym terminie zakończenia postępowania reklamacyjnego listownie, telefonicznie lub drogą porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną. W zakresie usług dotyczących instrumentów pochodnych oferowanych przez Departament Produktów Skarbowych DNB Bank Polska S.A., Klient może składać skargi (reklamacje) w trybie i na zasadach opisanych w umowie zawartej z Bankiem. 8. Informacja o kosztach i opłatach Informacje o kosztach, prowizjach i opłatach związanych z organizacją i rejestrowaniem Programów emisji obligacji komunalnych i korporacyjnych oraz organizacją i rejestrowaniem Programów emisji bonów korporacyjnych, każdorazowo indywidualnie negocjowanych, zawarte są w Umowach organizacji w/w Programów. 9. Raportowanie dotyczące świadczenia usług maklerskich W zakresie bankowych papierów wartościowych Bank sporządza każdorazowo potwierdzenie realizacji danej operacji. Zasady dotyczące przekazywania Klientom potwierdzeń transakcji dotyczących instrumentów pochodnych oferowanych przez Departament Produktów Skarbowych DNB Bank Polska S.A. dostępne są w odpowiedniej Umowie oraz w regulaminach produktowych dotyczących poszczególnych rodzajów transakcji. Klient po zawarciu każdej transakcji dotyczącej instrumentów pochodnych otrzymuje potwierdzenia zawarcia transakcji. Ponadto, Klientom przekazywane są kwartalne raporty z wyceny transakcji pochodnych. Klientom nabywającym obligacje rejestrowane w prowadzonej przez Bank ewidencji obligacji w rozumieniu art. 5a ust. 2 ustawy z dnia r. o obligacjach, będzie przekazywane nie rzadziej niż raz w roku zestawienie rejestrowanych obligacji. Wszelkie informacje dotyczące wdrożenia w DNB Bank Polska S.A. regulacji MiFID znajdują się na stronie internetowej Banku w zakładce MiFID.

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID

Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Spis treści Wstęp... 2 Jakich produktów/usług dotyczy MiFID... 2 Jak Bank wykonuje obowiązki wynikające z Dyrektywy MiFID?... 3 1. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta www.gbsbank.pl Broszura informacyjna MiFID Zgodnie z wymogiem 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID

Broszura informacyjna MiFID Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku www.meritumbank.pl Aktualizacja: 26 czerwca 2014 Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku Spis treści I. Co to jest MiFID? 3 II. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o.

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz.1538

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Towarzystwo ) 1. Firma Towarzystwa: BPS Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST MIFID? SPIS TREŚCI JAKICH PRODUKTÓW I USŁUG DOTYCZY MIFID?

CZYM JEST MIFID? SPIS TREŚCI JAKICH PRODUKTÓW I USŁUG DOTYCZY MIFID? Podstawowe informacje dotyczące świadczenia usług maklerskich oraz sposobu oferowania instrumentów finansowych przez bank (dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A.

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. Spis treści: 1. Informacje o Banku 1 2. Zasady świadczenia usługi 1 3. Podstawowe informacje o funduszach inwestycyjnych 2 4. Ryzyko związane z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi

Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi Szanowni Państwo, Zgodnie z wymogami Dyrektywy MIFID*, przedstawiamy Państwu informacje o Banku BPH S.A. (

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z

Bardziej szczegółowo

MiFID. Broszura Informacyjna. dla Klientów Sektora Bankowości Detalicznej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

MiFID. Broszura Informacyjna. dla Klientów Sektora Bankowości Detalicznej Banku Handlowego w Warszawie S.A. MiFID Broszura Informacyjna dla Klientów Sektora Bankowości Detalicznej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Spis treści MiFID - informacje ogólne 04 MiFID - definicja i cel 05 Korzyści dla Klienta wynikające

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. (obowiązuje od 1 grudnia 2014r.) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerskim

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 1. Postanowienia ogólne 1 Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami,

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus)

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) 1 CEL POLITYKI 1. Celem niniejszej polityki jest określenie sposobów klasyfikacji Klientów Secus w zakresie świadczonych na ich rzecz

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) FID BROSZURA MIFID Informacje ogólne Broszura MiFID MiFID (Markets in Financial

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI

POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI Str. 1 Celem realizacji wymogów przepisów prawa oraz mając na uwadze dążenie do profesjonalnego świadczenia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ).

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ). Informacja dotycząca ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz informacja na temat usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r. 1 1. Niniejszy Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Rabobank Polska S.A. (zwany dalej Regulaminem )

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. 1 1. Celem niniejszej polityki jest określenie zasad klasyfikacji Klientów (dalej DM Consus) w zakresie świadczonych na ich rzecz usług. 2.

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 27 czerwca 2011 r. 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Invista Dom Maklerski S.A. określa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI Bank państwowy założony w 1924 roku BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI Warszawa, marzec 2012 r. www.bgk.com.pl Rozdział 1 Podstawowe zasady 1. 1. Procedury

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MiFID DLA KLIENTÓW BANKU MILLENNIUM S.A.

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MiFID DLA KLIENTÓW BANKU MILLENNIUM S.A. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MiFID DLA KLIENTÓW BANKU MILLENNIUM S.A. Szanowni Państwo! Niniejsza Broszura jest adresowana do Klientów Banku Millennium S.A., którzy inwestują w instrumenty i produkty

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID

Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID Br o s z u r a i n f o r m a c yj n a o w y m o g a c h MiFID dla Klientów Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, kwiecień 2014 r. Bank Ochrony Środowiska S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Niniejsza umowa (dalej: Umowa) została zawarta w... dnia. pomiędzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków

Bardziej szczegółowo

Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A.

Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A. Pakiet Informacji MiFID dla Klientów Euro Bank S.A. 1. Informacje o Banku Adres: Euro Bank S.A. ul. Św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław Kontakt telefoniczny: 19 000, 0 801 700 100 (dla tel. stacjonarnych),

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY

PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Niniejszy dokument zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami W poszanowaniu potrzeb Klientów, Akcjonariuszy oraz osób trzecich, z uwzględnieniem Zasad ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID)

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Poznań, kwiecień 2015 r. Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów korzystających

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej "Spółką"), której siedziba znajduje się na 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, jest autoryzowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W ERSTE SECURITIES POLSKA S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W ERSTE SECURITIES POLSKA S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W ERSTE SECURITIES POLSKA S.A. 1. W niniejszym Regulaminie terminy poniższe rozumieć należy jako: a) Dom Inwestycyjny Erste Securities Polska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie

Polityka informacyjna w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie Polityka informacyjna w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie Mosina, marzec 2015 r. 1 1. Niniejsza Polityka informacyjna w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie opracowana została dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Grupa kapitałowa Bank Zachodni WBK S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A.

Grupa kapitałowa Bank Zachodni WBK S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. Informacja na temat Banku Zachodniego WBK S.A. w związku z Umową o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa w funduszach

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej maj 2010 Wstęp Niniejsza Broszura

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących klientowi na mocy 37 ust. 1 lub

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA 1 Podstawy prawne i cel regulacji 1. Polityka klasyfikacji Klientów w Getin Noble Bank SA przygotowana została w oparciu o: a) postanowienia Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ GETIN NOBLE BANK SA ZA POŚREDNICTWEM BANKOWOŚCI telefonicznej i internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia ogólne 2 Rozdział II. Zawarcie Umowy 4 Rozdział III. Pełnomocnictwa 5 Rozdział IV.

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczególne warunki inwestowania przez osoby powiązane

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFIDDLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFIDDLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFIDDLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ Wstęp Niniejsza Broszura jest przeznaczona dla Klientów PKO Banku Polskiego S.A., w tym Domu Maklerskiego PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O FIRMIE INWESTYCYJNEJ

INFORMACJA O FIRMIE INWESTYCYJNEJ INFORMACJA O FIRMIE INWESTYCYJNEJ 1. NAZWA FIRMY INWESTYCYJNEJ: Invista Dom Maklerski Spółka Akcyjna 2. DANE POZWALAJĄCE NA BEZPOŚREDNI KONTAKT KLIENTA Z FIRMĄ INWESTYCYJNĄ: Adres siedziby i miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny)

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny) POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTÓW BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. W ZAKRESIE USŁUG INWESTYCYJNYCH I OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (informacja przeznaczona dla klienta, któremu została

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie" stan na dzień 18.04.2016 wersja 2

Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie stan na dzień 18.04.2016 wersja 2 ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie" stan na dzień 18.04.2016 wersja 2 Spis treści Spis treści... 1 Rozdział 1 - Organizator...

Bardziej szczegółowo

Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta

Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta Informacje wymagane na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), przekazywane przez Money

Bardziej szczegółowo

Instrukcja słuŝbowa Nr B - 17 REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (POLSKA) S.A.

Instrukcja słuŝbowa Nr B - 17 REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (POLSKA) S.A. Wprowadzono Uchwałą Zarządu Banku z dnia 13.04.2010r. Instrukcja słuŝbowa Nr B - 17 REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (POLSKA) S.A. Warszawa 2 Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW

POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW Załącznik do uchwały nr 4 Zarządu IPOPEMA TFI S.A. z dnia 13 stycznia 2017 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W IPOPEMA TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących Klientowi na

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową zawarta w dniu w pomiędzy:

zwana dalej Umową zawarta w dniu w pomiędzy: Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego zwana dalej Umową zawarta w dniu w pomiędzy: Deutsche Bank Polska S.A. Biuro Maklerskie, z siedzibą w Warszawie przy, Al. Armii Ludowej 26, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Stanowisko UKNF w sprawie dobrych praktyk w zakresie walutowych transakcji pochodnych - podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Zgromadzony w toku czynności nadzorczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW PRZEZ VESTOR DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW PRZEZ VESTOR DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW PRZEZ DOM MAKLERSKI S.A. Niniejszy Regulamin zarządzania konfliktami interesów przez Vestor określa sposób postępowania w celu przeciwdziałania powstawaniu oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II. Zawarcie Umowy... 4 Rozdział III. Pełnomocnictwa...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego i usługi, która ma świadczona na podstawie zawieranej umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego i usługi, która ma świadczona na podstawie zawieranej umowy. Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego i usługi, która ma świadczona na podstawie zawieranej umowy. 1.Firma Domu Maklerskiego Dom Maklerski Dąbrowski Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących działalność maklerską

DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących działalność maklerską Dewey & LeBoeuf Grzesiak sp.k. Centrum Giełdowe ul. Książęca 4 00-498 Warszawa MEMORANDUM DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W RBS BANK (POLSKA) S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W RBS BANK (POLSKA) S.A. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 73/2014 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 30 września 2014 roku REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W RBS BANK (POLSKA) S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

Dział Prawny, Departament Sprzedaży. Procedura wewnętrzna/zewnętrzna

Dział Prawny, Departament Sprzedaży. Procedura wewnętrzna/zewnętrzna Polityka klasyfikacji Klientów, zasad udzielania ochrony poszczególnym kategoriom Klientów oraz zasad oceny odpowiedniości świadczonych usług w Domu Inwestycyjnym Investors S.A. Strona 1 z 16 Data powstania:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O BIURZE MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH

INFORMACJE O BIURZE MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH INFORMACJE O BIURZE MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH Informacje podstawowe Nazwa i dane kontaktowe Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa Adres do korespondencji ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Deutsche Bank

Spis treści. Deutsche Bank Poziom: 3a Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Biura Maklerskiego Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka )

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka ) 1. Definicje POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka ) 1. Klient - krajowa lub zagraniczna osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego. Organizacja Spółki i struktura organizacyjna DI

Zasady ładu korporacyjnego. Organizacja Spółki i struktura organizacyjna DI Zasady ładu korporacyjnego Dom Inwestycyjny Nehrebetius SA (dalej zwana: DI, DI Nehrebetius lub Spółką) oświadcza, że wdrożyła i od dnia 1 stycznia 2015 r. stosuje zasady ładu korporacyjnego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

III Ogólnopolska Konferencja Compliance

III Ogólnopolska Konferencja Compliance III Ogólnopolska Konferencja Compliance Grzegorz Włodarczyk Senior compliance expert Investment Regulations Unit http://compliancemifid.wordpress.com/ Warszawa, dnia 23 listopada 2014 r. ***» MiFID II

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Załącznik do Uchwały nr 60/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 01 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr 20/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 04 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA

Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA Uczestnictwo na Rynku Instrumentów Finansowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Podmiot, który planuje

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Załącznik do uchwały Zarządu Nr 81 z dnia 16.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia 17.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A.

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A. Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A. 1/10 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta oraz Biura Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W NOBLE SECURITIES S.A. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W NOBLE SECURITIES S.A. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W NOBLE SECURITIES S.A. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, został opracowany, w szczególności na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie (będące częścią Polityki zgodności stanowiącej integralną część Polityk w zakresie zarządzania ryzykami w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo