Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID"

Transkrypt

1 Informacja o DNB Bank Polska S.A. Pakiet Powitalny MiFID Spis treści Wstęp... 2 Jakich produktów dotycz MiFID... 2 Jak Bank wykonuje obowiązki wynikające z Dyrektywy MiFID? Klasyfikacja Klientów Ocena odpowiedniości wiedzy i doświadczenia Klientów Zasady działania w najlepiej pojętym interesie Klienta oraz zasady wykonywania zleceń Klientów Zasady przyjmowania i przekazywania zachęt w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w zakresie usług maklerskich wykonywanych przez Bank i Biuro Maklerskie Zasady postępowania Banku w przypadku powstania konfliktu interesów Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku inwestycyjnym... 6 Informacje o DNB Bank Polska S.A Nazwa Banku Sposoby komunikacji z Bankiem Język, w którym Klient może kontaktować się z Bankiem i w którym sporządzane są dokumenty oraz przekazywane informacje Zezwolenie oraz nazwa organu nadzoru, który udzielił Bankowi zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej Skrócony opis działań podejmowanych w celu zapewnienia ochrony aktywów rejestrowanych przez Bank Zasady świadczenia usługi maklerskiej Zasady wnoszenia i załatwiania przez Bank skarg Klientów składanych w związku ze świadczonymi przez Bank usługami maklerskimi Informacja o kosztach i opłatach Raportowanie dotyczące świadczenia usług maklerskich... 10

2 Wstęp MiFID 1 to skrót od Markets in Financial Instruments Directive. Przepisy Dyrektywy MiFID wprowadzają spójne ramy prawne dla rynków finansowych i usług maklerskich w państwach Unii Europejskiej, a także w Islandii, Norwegii i Lichtensteinie. Głównym celem przepisów Dyrektywy MiFID jest ochrona interesów Klientów. Cel ten jest realizowany poprzez podwyższenie harmonizacji prawa w sposobie oferowania i realizacji usług maklerskich oraz zwiększenie przejrzystości i konkurencyjności działania firm inwestycyjnych. Są one zobowiązane działać zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klientów, a więc uczciwie, sprawiedliwie i profesjonalnie. Innym istotnym obowiązkiem firm inwestycyjnych, jasno określonym w przepisach Dyrektywy MiFID jest identyfikowanie bądź zarządzanie konfliktami interesów, które mogą się pojawić pomiędzy Bankiem, osobą powiązaną z Bankiem a Klientem Banku lub grupami Klientów. Dyrektywa MiFID dotyczy usług maklerskich i instrumentów finansowych, w tym m.in. akcji, obligacji, instrumentów rynku pieniężnego, instrumentów pochodnych czy funduszy inwestycyjnych. Przepisy implementujące Dyrektywę MiFID do polskiego porządku prawnego zobowiązują Bank do: 1. działania w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami jego Klientów, którym świadczone są usługi maklerskie, 2. jasnego i zrozumiałego przedstawiania im reguł, według których świadczone są usługi maklerskie, 3. udostępniania wyczerpujących, niewprowadzających w błąd informacji na temat usług maklerskich, 4. przeprowadzenia klasyfikacji Klientów poprzez nadanie im jednej z trzech kategorii Klientów: Klienta Detalicznego, Klienta Profesjonalnego albo Uprawnionego Kontrahenta. Jakich produktów / usług dotyczy MiFID? Ochroną MiFID są objęte w szczególności poniższe instrumenty finansowe: 1. Instrumenty pochodne 2. Bankowe papiery wartościowe, 3. Bony pieniężne, 4. Bony skarbowe, 5. Bony korporacyjne, 6. Obligacje skarbowe, 7. Obligacje korporacyjne, 8. Obligacje komunalne, 9. Certyfikaty depozytowe. 1. Markets in Financial Instruments Directive Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz Dyrektywa 2006/73/WE Komisji z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzającej środki wykonawcze do Dyrektywy 2004/39/WE, które zostały zaimplementowane do polskiego systemu prawnego. Ochroną MiFID są objęte następujące usługi: 1. Nabywanie/zbywanie na własny rachunek wyżej wymienionych instrumentów finansowych 2. Organizacja emisji obligacji oraz ich rejestrowanie tj.: prowadzenie na zlecenie emitentów ewidencji obligacji w rozumieniu art. 5a ust. 2 ustawy z dnia r. o obligacjach (Dz.U r. Nr 83 poz. 420 z późn. zm.). 3. Organizacja emisji bonów korporacyjnych oraz ich rejestrowanie.

3 Jak Bank wykonuje obowiązki wynikające z Dyrektywy MiFID? 1. Klasyfikacja Klientów Bank dokonuje klasyfikacji każdego Klienta korzystającego z instrumentów finansowych do jednej z następujących kategorii: Klient Detaliczny Klient Profesjonalny Uprawniony Kontrahent Każda z powyższych kategorii oznacza inny stopień ochrony inwestycyjnej, przysługujący Klientowi zgodnie Dyrektywą MiFID. Największa ochrona w znaczeniu zakresu informacji, jakie otrzymuje Klient, przysługuje Klientowi Detalicznemu. Średni poziom ochrony przysługuje Klientom Profesjonalnym a najniższy Klientom, którym nadano kategorię Uprawnionego Kontrahenta. DNB Bank Polska S.A. klasyfikuje Klientów do kategorii Klienta Detalicznego (w zakresie bankowych papierów wartościowych), co łączy się z zapewnieniem ze strony Banku najwyższego poziomu ochrony przy realizacji zleceń i dyspozycji dotyczących usług maklerskich. W dowolnym momencie każdemu Klientowi przysługuje prawo złożenia pisemnego żądania zmiany nadanej mu przez Bank kategorii. Zmiana kategorii na Klienta Profesjonalnego może skutkować niższym poziomem ochrony zapewnianej Klientowi przez DNB Bank Polska S.A. Szczegółowe zasady klasyfikacji Klientów znajdują się w Polityce Klasyfikacji Klientów MiFID w DNB Bank Polska S.A. dostępnej na stronie internetowej Banku w zakładce MiFID. 2. Ocena odpowiedniości wiedzy i doświadczenia Klientów Czego dotyczy ocena odpowiedniości? Ocena odpowiedniości wykonywana jest w celu określenia grup instrumentów finansowych odpowiednich dla Klienta z punktu widzenia wiedzy o tych produktach oraz doświadczenia w inwestowaniu w te produkty. Kogo dotyczy ocena odpowiedniości? Ocenę odpowiedniości wykonuje się w stosunku do poniższych grup Klientów: Klientów Detalicznych w przypadku Klientów Indywidualnych i Instytucjonalnych, Klientów Profesjonalnych na wniosek przypadku Klientów Instytucjonalnych, Klientów Profesjonalnych z założenia będących jednostką administracji samorządowej zamierzającą skorzystać z usług innych niż oferowanie jednostce, jako emitentowi pośrednictwa w proponowaniu nabycia papierów wartościowych nowej emisji lub w zbywaniu tych papierów. W jaki sposób można wykonać ocenę odpowiedniości? Ocenę odpowiedniości wykonuje się poprzez wypełnienie: Kwestionariusza oceny odpowiedniości produktów inwestycyjnych, lub

4 Testu Wiedzy i Doświadczenia Klienta MiFID w przypadku Klientów korzystających z instrumentów pochodnych oferowanych przez Departament Produktów Skarbowych w DNB Bank Polska S.A. Testu Wiedzy i Doświadczenia Klienta MiFID w przypadku Klientów korzystających z usług organizacji emisji obligacji i emisji bonów korporacyjnych oraz ich rejestrowania. Kiedy i gdzie Klient może sprawdzić odpowiedniość instrumentów finansowych? Klient może sprawdzić, które grupy instrumentów finansowych są dla niego odpowiednie ze względu na jego wiedzę i doświadczenie inwestycyjne w poniższych kanałach: Regiony Bankowości Korporacyjnej, Bankowość internetowa z dniem uruchomienia takiej usługi. 3. Zasady działania w najlepiej pojętym interesie Klienta oraz zasady wykonywania zleceń Klientów Bank nie jest zobowiązany do najlepszej realizacji zleceń Klientów w sytuacji, gdy Klient określi szczegółowe warunki, na jakich zlecenie ma zostać wykonane lub przekazane. 4. Zasady przyjmowania i przekazywania zachęt w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w zakresie usług maklerskich wykonywanych przez Bank Bank nie przyjmuje, ani nie przekazuje, w związku ze świadczeniem usług maklerskich opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem: opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych przyjmowanych od Klienta lub osoby działającej w jego imieniu albo przekazywanych Klientowi lub osobie działającej w jego imieniu, opłat lub prowizji umożliwiających świadczenie danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta lub w tym celu niezbędnych np. kosztów związanych z przechowywaniem przez Bank środków pieniężnych Klienta, opłat związanych z rozliczeniem i wymianą, obciążeń regulacyjnych lub opłat prawnych, opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane powyżej, pod warunkiem, że: informacje o istocie i wysokości lub sposobie naliczania opłat, prowizji i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych zostały przekazane Klientowi przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich, są przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usługi maklerskiej świadczonej przez Bank na rzecz Klienta. Przyjmowanie lub przekazywanie przez Bank świadczeń innych niż wynikające z umowy z Klientem lub niezbędnych do świadczenia usługi maklerskiej, jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy ich celem jest poprawienie jakości usługi świadczonej na rzecz Klienta.

5 Bank nie pobiera od Klientów opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych w związku z zawieraniem transakcji dotyczących instrumentów pochodnych objętych Dyrektywą MiFID. Potencjalnym wynagrodzeniem Banku z tytułu realizacji transakcji dotyczących instrumentów pochodnych jest każdorazowo marża Banku, stanowiąca różnicę pomiędzy ceną zawarcia transakcji z Klientem a bieżącymi cenami rynkowymi dla danego typu transakcji. Bank informuje, iż użytkuje nieodpłatnie sprzęt elektroniczny otrzymany od dostawcy oprogramowania, który użytkowany jest przez Dealerów Banku w celu poprawienia jakości świadczonych przez Bank usług w zakresie realizacji transakcji dotyczących instrumentów pochodnych. Na żądanie Klienta, Bank ujawnia szczegółowe informacje o opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istnieniu, charakterze i kwocie, czy też w przypadku, gdy nie da się określić kwoty metodzie obliczania tej kwoty. 5. Zasady postępowania Banku w przypadku powstania konfliktu interesów Przepisy implementujące Dyrektywę MiFID do polskiego porządku prawnego nakładają na Bank obowiązek identyfikowania potencjalnych i rzeczywistych konfliktów interesów oraz wdrożenia działań mających na celu skuteczne zarządzanie konfliktami interesów, w zakresie usług maklerskich. W celu wypełnienia tego obowiązku w Banku został wprowadzony Regulamin zarządzania konfliktami interesów (dalej Regulamin ), w którym przedstawiono najważniejsze informacje, tak aby zapewnić skuteczne działanie Banku w zakresie zabezpieczenia interesów Klientów przed wpływem potencjalnych i rzeczywistych konfliktów interesów, jakie mogą się pojawić w związku z transakcjami na instrumentach finansowych. Przez konflikt interesów należy rozumieć w szczególności znane Bankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Banku, osoby powiązanej z Bankiem i obowiązkiem działania przez Bank w sposób rzetelny z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta Banku, jak również znane Bankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów Banku. Stosownie do powyższej definicji konfliktu interesów, Bank określił okoliczności, które powodują lub mogą powodować powstanie konfliktu interesów, opisał środki zarządzania konfliktami interesów oraz opracował stosowne procedury w tym zakresie. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Bank realizuje zarządzanie konfliktem interesów w trzech etapach. Pierwszy etap, zakłada unikanie sytuacji mogących grozić potencjalnym konfliktem interesów. Drugi etap, to podejmowane przez Bank działania organizacyjne i legislacyjne, które w sposób zinstytucjonalizowany zapobiegają powstawaniu konfliktom interesów oraz zapewniają zarządzanie konfliktami, w taki sposób aby interes klienta nie został naruszony. Jeżeli te dwa etapy, nie pozwalają skutecznie wyeliminować ryzyka naruszenia interesu Klienta, trzecim etapem jest ujawnienie Klientowi tego ryzyka i uzależnienie dalszego działania Banku od decyzji Klienta. W szczególności w swojej działalności Bank stosuje następujące zasady i środki postępowania: 1. identyfikacja i rejestracja okoliczności lub zdarzeń, które mogą stanowić potencjalny lub rzeczywisty konflikt interesów oraz zarządzanie wyżej wymienionymi okolicznościami i zdarzeniami zgodnie z przyjętymi w Banku procedurami, 2. ograniczenia i zasady monitorowania w zakresie dokonywania transakcji własnych przez pracowników Banku zgodnie z przyjętymi w Banku procedurami, 3. monitorowanie przepływu i dostępu do informacji chronionych poprzez przyjęte rozwiązania regulacyjne, organizacyjne oraz techniczne, ograniczające, zapobiegające nieuprawnionemu ich ujawnieniu lub wykorzystaniu oraz kontrolujące dostęp do tych informacji,

6 4. projektowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej w sposób eliminujący możliwość skoncentrowania zadań lub kompetencji pozostających w relacji kontroli i faktycznego wykonywania zadań w ramach jednego stanowiska lub komórki organizacyjnej, 5. projektowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej w sposób zapobiegający przypadkom wykonywania przez tego samego pracownika Banku czynności związanych z różnymi usługami świadczonymi przez Bank, jeżeli mogłoby to wywrzeć niekorzystny wpływ na prawidłowe zarządzanie konfliktami interesów lub zapewnienie nadzoru nad takim sposobem wykonywania czynności jeżeli jest on konieczny, 6. przyjęcie określonych zasad realizacji zleceń Klientów oraz dokonywania transakcji na rachunek własny Banku, zgodnie z przyjętymi w Banku procedurami, 7. wdrożony system kontroli wewnętrznej funkcjonalnej i instytucjonalnej w tym funkcjonowanie jednostki audytu wewnętrznego w Banku, która zajmuje niezależną pozycję w stosunku do kontrolowanych jednostek organizacyjnych Banku, 8. ujawnienie istniejących konfliktów interesów związanych ze świadczeniem określonej usługi na rzecz danego Klienta w przypadku, gdy brak jest możliwości zarządzania konfliktem interesów, tak aby nie naruszyć interesu Klienta, 9. niedokonywanie transakcji w przypadku gdy pomiędzy transakcjami powstaje lub może powstać konflikt, a warunek dotyczący ochrony interesu Klienta nie może zostać przez Bank spełniony nawet jeżeli jest to dopuszczalne z formalnoprawnego punktu. Bank lub pracownicy Banku mogą przekazywać lub otrzymywać prezenty lub gesty grzecznościowe, jeżeli spełnione są następujące warunki: 1) przyjmowanie lub przekazywanie przez Bank lub pracowników Banku prezentów lub gestów grzecznościowych jest dozwolone, pod warunkiem, że mieszczą się one w określonych granicach wartości i nie dają podstaw do podejrzenia, że cel wręczenia prezentu wykracza poza przyjęte zwyczaje handlowe, 2) przyjmowanie lub przekazywanie przez Bank lub pracowników Banku środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów, takich jak w szczególności czeki, bony jest zabronione, 3) prezenty lub gesty grzecznościowe mogą być przyjmowane lub przekazywane, jeśli stanowią rozsądne dopełnienie relacji biznesowych i nie są sprzeczne z prawem i przyjętymi przez Bank standardami, 4) Bank lub pracownicy Banku nie mogą przyjmować i wręczać prezentów w okolicznościach, w których inne osoby mogłyby odnieść wrażenie, że postępowanie Banku lub jego pracownika w sprawach służbowych jest niewłaściwe i może prowadzić lub stanowić powstanie konfliktu interesów, 5) Przekazywanie lub otrzymywanie prezentów lub gestów grzecznościowych jest zgodne z polityką Banku, a ich wartość co do zasady nie przekracza 100 zł. Szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania w przypadku konfliktu interesów udostępniane są na piśmie na żądanie Klienta.

7 6. Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku inwestycyjnym Informacje o istocie i ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestowaniem w instrumenty pochodne oferowane przez Departament Produktów Skarbowych DNB Bank Polska S.A. znajdują się w prezentacjach produktowych i na stronie internetowej Banku w sekcji zawierającej opisy Produktów Skarbowych. Informacje o istocie i ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestowaniem w obligacje oferowane w ramach usługi organizacji emisji obligacji są zawarte w dokumencie Warunki Emisji, który jest kierowany do inwestorów wraz z Propozycją Nabycia Obligacji. Informacje o DNB Bank Polska S.A. Poniższe informacje o DNB Bank Polska S.A. są prezentowane w kontekście instrumentów finansowych dostępnych w Banku, wobec których Bank stosuje wymagania wynikające z przepisów implementujących Dyrektywę MiFID do polskiego porządku prawnego. 1. Nazwa Banku DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Postępu 15c,, spółka o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w kwocie zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem,. 2. Sposoby komunikacji z Bankiem Podstawowe dane teleadresowe Banku DNB Bank Polska S.A. Adres: ul. Postępu 15 c, Telefon: Fax: Jeżeli inaczej nie wskazano, w łączącej Klienta z Bankiem umowie dotyczącej instrumentów finansowych, kontakt z Bankiem może odbywać się w sposób następujący: 1. bezpośrednio w placówce Banku na ul. Postępu 15c w Warszawie w godzinach jej otwarcia (szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Banku), 2. poprzez Infolinię, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 pod numerami tel.: , +48 (22) , 3. poprzez bankowość internetową, 4. za pośrednictwem poczty elektronicznej. W zakresie transakcji dotyczących instrumentów pochodnych oferowanych przez Departament Produktów Skarbowych DNB Bank Polska S.A. szczegółowe dane pozwalające wyłącznie na bezpośredni kontakt Klienta z Bankiem (w tym numery telefonów do dealerów Banku, numer faksu itp.) zawarte są w umowie dotyczącej tych usług.

8 3. Język, w którym Klient może kontaktować się z Bankiem i w którym sporządzane są dokumenty oraz przekazywane informacje Co do zasady Klienci mogą kontaktować się z Bankiem w języku polskim. Dokumenty podpisywane z Klientami oraz informacje przekazywane Klientom również sporządzane są w języku polskim. W zakresie transakcji dotyczących instrumentów pochodnych oferowanych przez Departament Produktów Skarbowych DNB Bank Polska S.A., możliwe jest kontaktowanie się z Bankiem, sporządzanie dokumentów oraz przekazywanie informacji także w języku angielskim (za obopólną zgodą Klienta i Banku). 4. Zezwolenie oraz nazwa organu nadzoru, który udzielił Bankowi zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej DNB Bank Polska S.A. działa na podstawie zezwolenia na utworzenie Banku pod nazwą MHB Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wydanego przez Komisję Nadzoru Bankowego (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) uchwałą nr 10/KNB/01 z dnia 18 stycznia 2001 roku oraz na podstawie zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez MHB Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wydanego przez Komisję Nadzoru Bankowego decyzją nr 08/02 z dnia 21 stycznia 2002 roku. Ponadto Biuro Maklerskie DNB Bank Polska S.A. prowadzi działalność maklerską na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) nr KPWiG /2001 z dnia 30 października 2001 roku. Organ nadzorczy: Organem sprawującym nadzór nad działalnością DNB Bank S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego, adres: ul. Plac Powstańców Warszawy 1; Warszawa; strona internetowa: 5. Skrócony opis działań podejmowanych w celu zapewnienia ochrony aktywów rejestrowanych przez Bank Bank prowadzi na zlecenie emitentów obligacji, ewidencję obligacji w rozumieniu art. 5a ust. 2 ustawy z dnia r. o obligacjach. Bank stosuje odpowiednie środki organizacyjne i systemowe w celu zapewnienia ochrony aktywów rejestrowanych w w/w ewidencji. 6. Zasady świadczenia usług maklerskich Zasady świadczenia usług maklerskich dotyczących transakcji na instrumentach pochodnych oferowanych przez Departament Produktów Skarbowych DNB Bank Polska S.A. określone są w odpowiedniej Umowie, Regulaminie - Ogólne Warunki Transakcji Terminowych i regulaminach produktowych dotyczących poszczególnych rodzajów transakcji. W odniesieniu do usług maklerskich związanych z emisją obligacji zasady świadczenia usług maklerskich określone są w umowach organizacji programu emisji obligacji, zawieranych z emitentami obligacji.

9 7. Zasady wnoszenia i załatwiania przez Bank skarg Klientów składanych w związku ze świadczonymi przez Bank usługami maklerskimi Informacje na temat zasad wnoszenia i załatwiania przez Bank skarg Klientów składanych w związku z określoną usługą maklerską dostępne są w regulaminie świadczenia danej usługi. Skargi i reklamacje rozpatrywane przez Bank są rozpatrywane niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni od daty ich złożenia. W przypadku skomplikowanego stanu faktycznego lub konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego Klient zostanie niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni poinformowany o przewidywanym terminie zakończenia postępowania reklamacyjnego listownie, telefonicznie lub drogą porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną. W zakresie usług dotyczących instrumentów pochodnych oferowanych przez Departament Produktów Skarbowych DNB Bank Polska S.A., Klient może składać skargi (reklamacje) w trybie i na zasadach opisanych w umowie zawartej z Bankiem. 8. Informacja o kosztach i opłatach Informacje o kosztach, prowizjach i opłatach związanych z organizacją i rejestrowaniem Programów emisji obligacji komunalnych i korporacyjnych oraz organizacją i rejestrowaniem Programów emisji bonów korporacyjnych, każdorazowo indywidualnie negocjowanych, zawarte są w Umowach organizacji w/w Programów. 9. Raportowanie dotyczące świadczenia usług maklerskich W zakresie bankowych papierów wartościowych Bank sporządza każdorazowo potwierdzenie realizacji danej operacji. Zasady dotyczące przekazywania Klientom potwierdzeń transakcji dotyczących instrumentów pochodnych oferowanych przez Departament Produktów Skarbowych DNB Bank Polska S.A. dostępne są w odpowiedniej Umowie oraz w regulaminach produktowych dotyczących poszczególnych rodzajów transakcji. Klient po zawarciu każdej transakcji dotyczącej instrumentów pochodnych otrzymuje potwierdzenia zawarcia transakcji. Ponadto, Klientom przekazywane są kwartalne raporty z wyceny transakcji pochodnych. Klientom nabywającym obligacje rejestrowane w prowadzonej przez Bank ewidencji obligacji w rozumieniu art. 5a ust. 2 ustawy z dnia r. o obligacjach, będzie przekazywane nie rzadziej niż raz w roku zestawienie rejestrowanych obligacji. Wszelkie informacje dotyczące wdrożenia w DNB Bank Polska S.A. regulacji MiFID znajdują się na stronie internetowej Banku w zakładce MiFID.

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę.

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 12 czerwca 2014 r. Adres

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00 BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 1 marca 2015 r. Adres

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie:

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie: Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) oraz prowadzenia Rachunków CFD i Rachunków Pieniężnych - model Non Dealing Desk (NDD) z dnia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Pakiet Informacyjny MiFID

Pakiet Informacyjny MiFID Pakiet Informacyjny MiFID Informacje, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. jako firma inwestycyjna jest zobowiązany przekazad Klientowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje dla Klientów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK DNB NORD POLSKA S.A

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK DNB NORD POLSKA S.A REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK DNB NORD POLSKA S.A. USŁUGI PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA DYSPOZYCJI I ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA W INSTYTUCJACH WSPÓLNEGO INWESTOWANIA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI www.bgk.com.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Rynek pierwotny... 9 ROZDZIAŁ 3 Obrót wtórny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Poznań, dnia 15 lutego 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 [Zakres

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS

OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS Obowiązujące od 17.11.2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 1.1. Definicje... 2 1.2. Zastosowanie Ogólnych warunków... 4 1.3. Zmiana Ogólnych warunków, Warunków świadczenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny)

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny) POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTÓW BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. W ZAKRESIE USŁUG INWESTYCYJNYCH I OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (informacja przeznaczona dla klienta, któremu została

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A.

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A. Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Spis treści Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 02 Rozdział 2. DEFINICJE... 02 Rozdział 3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

A U T O P O P R A W K A. do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych (druk nr 61)

A U T O P O P R A W K A. do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych (druk nr 61) Projekt A U T O P O P R A W K A do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych (druk nr 61) W projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY DOMENOMANIA.PL S.A. Dokument Informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O FIRMIE INWESTYCYJNEJ

INFORMACJA O FIRMIE INWESTYCYJNEJ INFORMACJA O FIRMIE INWESTYCYJNEJ 1. NAZWA FIRMY INWESTYCYJNEJ: Invista Dom Maklerski Spółka Akcyjna 2. DANE POZWALAJĄCE NA BEZPOŚREDNI KONTAKT KLIENTA Z FIRMĄ INWESTYCYJNĄ: Adres siedziby i miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń dotyczące dystrybucji ubezpieczeń Warszawa, 24 czerwca 2014 r. Strona 1 z 13 Wstęp W toku prac nad przyjęciem Rekomendacji U, dotyczącej zagadnień

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo