w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

Transkrypt

1 Opis zasad prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług maklerskich na rzecz klienta profesjonalnego w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1. Celem niniejszego Regulaminu jest opisanie zasad prowadzenia działalności w zakresie usług maklerskich świadczonych na rzecz Klienta profesjonalnego przez Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zakresie: 1) oferowanie instrumentów finansowych, 2) doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, 3) doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, 4) sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych. 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1) Dom Maklerski - Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 2) Umowa umowa świadczenia przez Dom Maklerski usługi maklerskiej; 3) Ustawa o obrocie - ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm.); 4) Ustawa o ofercie - ustawa z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) 5) Klient profesjonalny podmiot, o którym mowa w art.3. pkt. 39 b) Ustawy o obrocie; 6) Klient detaliczny podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt. 39 c) Ustawy o obrocie; 7) Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będący Klientem profesjonalnym, który zawarł z Domem Maklerskim Umowę; 8) Rekomendacja - raport, analiza lub innego rodzaju informacja, zalecająca lub sugerująca, bezpośrednio lub pośrednio, określone zachowania inwestycyjne, co do jednego lub kilku instrumentów finansowych lub emitenta instrumentów finansowych, w tym opinia odnosząca się do bieżącej lub przyszłej wartości lub ceny instrumentów finansowych przeznaczona do dystrybucji za pośrednictwem kanałów dystrybucji lub przekazywana do publicznej wiadomości.

2 9) Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani zapobiec przy aktualnym stanie wiedzy, w szczególności: wojna, ataki terrorystyczne, strajki, które uniemożliwiają lub znacząco utrudniają wykonanie przez Dom Maklerski Umowy. 10) Osoba powiązana rozumie się przez to: a) osobę wchodzącą w skład statutowych organów Domu Maklerskiego, b) osobę pozostającą w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z Domem Maklerskim, a także osobę, z którą Dom Maklerski zawarł umowę o praktykę, c) prokurentów, pełnomocników, doradców oraz biegłych rewidentów Domu Maklerskiego, d) osobę fizyczną, będącą agentem Domu Maklerskiego, e) osobę fizyczną, z którą Dom Maklerski zawarł Umowę outsourcingu, f) osobę kierującą działalnością: i. jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, z którą Dom Maklerski zawarł Umowę outsourcingu, ii. jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, z którą Dom Maklerski zawarł umowę zlecenia lub inną umowę o podobnym charakterze, o ile jednostka ta ma bądź może mieć dostęp do Informacji chronionych, g) osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego: i. osoby prawnej, będącej agentem Domu Maklerskiego, ii. osoby prawnej, z którą Dom Maklerski zawarł umowę outsourcingu, iii. osoby prawnej, z którą Dom Maklerski zawarł umowę zlecenia lub inną umowę o podobnym charakterze, o ile osoba ta ma bądź może mieć dostęp do Informacji chronionych, h) osobę pozostającą w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z: i. agentem Domu Maklerskiego, o ile uczestniczy ona w wykonywaniu Umowy agencyjnej, ii. podmiotem, z którym Dom Maklerski zawarł Umowę outsourcingu, o ile uczestniczy ona w wykonywaniu tej umowy, iii. podmiotem, z którym Dom Maklerski zawarł umowę zlecenia lub inną umowę o podobnym charakterze, o ile podmiot ten ma bądź może mieć dostęp do Informacji chronionych W przypadku Klienta profesjonalnego Dom Maklerski może nie zwracać się o przedstawienie informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego. 2. W przypadku świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego, Dom Maklerski, może uznać, że jest on w stanie ponieść związane z tą usługą ryzyko inwestycyjne, zgodne z jego celami inwestycyjnymi.

3 3. Dom Maklerskie przed zawarciem Umowy z Klientem profesjonalnym informuje go o zasadach traktowania przez Dom Maklerski Klientów profesjonalnych oraz możliwości przedstawienia żądania traktowania go jak Klienta detalicznego. 4. W przypadku uwzględnienia żądania Klienta profesjonalnego traktowania go jak Klienta detalicznego, Dom Maklerski określa w umowie zawartej z Klientem profesjonalnym zakres usług maklerskich określonych w żądaniu, na których potrzeby Klient profesjonalny będzie traktowany jak Klient detaliczny. 5. Warunkiem uwzględnienia przez Dom Maklerski żądania, o który mowa w ust.2 jest złożenie przez Klienta profesjonalnego pisemnego oświadczenia o znajomości traktowania przez Dom Maklerski Klientów profesjonalnych i o skutkach traktowania go jak Klienta profesjonalnego. 6. W przypadku uznania Klienta profesjonalnego za Klienta detalicznego Dom Maklerski stosuje wobec tego klienta zasady traktowania przez Dom Maklerski Klientów detalicznych. 7. Dom Maklerski na pisemne żądanie podmiotu innego niż określony w art. 3 pkt 39b lit. a-m Ustawy o obrocie i w zakresie określonym w takim żądaniu może uznać go za Klienta profesjonalnego pod warunkiem, że posiada on wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Dom Maklerski przed uwzględnieniem żądania jest obowiązany ustalić wiedzę Klienta o zasadach traktowania klientów profesjonalnych przy świadczeniu usług maklerskich, których żądanie dotyczy Świadczenie usług maklerskich, o których mowa w 1. pkt. 1) -3) odbywa się na podstawie Umowy zawieranej w formie pisemnej. 2. Umowa w zakresie usług, o mowa w 1. pkt. 1) -3) może być zawarta w trybie korespondencyjnym, do czego wystarcza wymiana egzemplarzy Umowy, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron. Datą zawarcia Umowy jest w takim przypadku data podpisania Umowy przez tą ze stron, która składa podpisy na Umowie po uprzednim podpisaniu jej przez drugą stronę 3. Świadczenie usługi maklerskiej, o której mowa w 1. pkt. 4) odbywa się na podstawie Umowy zawieranej za pośrednictwem strony internetowej Domu Maklerskiego, na zasadach określonych na stronie internetowej lub w niniejszym Opisie. 4. Dom Maklerski nie świadczy na rzecz Klienta usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69 ust. 2 pkt. 5 Ustawy o obrocie. 5. Dom Maklerski nie świadczy innych usług niż wskazane w Opisie, w szczególności nie świadczy usług doradztwa prawnego, podatkowego bądź z zakresu rachunkowości. 6. Zobowiązania Domu Maklerskiego nie obejmują również doradztwa w zakresie sprawozdań finansowych ani obowiązku weryfikacji sprawozdań finansowych Klienta lub innych dokumentów przedstawianych przez Klienta lub osoby trzecie w związku z wykonaniem Umowy, zarówno w zakresie dotyczącym ich poprawności merytorycznej, jak i prawdziwości.

4 5. 1. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski powinien zidentyfikować czy występuje bądź może wystąpić konflikt interesów, wykorzystując wszelką dostępną wiedzę o konfliktach interesów, które mogą wystąpić lub występują pomiędzy Domem Maklerskim a Klientem, a także o konfliktach, które wiążą się z sytuacją Osoby powiązanej. 2. W przypadku zidentyfikowania potencjalnego bądź istniejącego konfliktu interesów organizacyjną Dom Maklerski decyduje o podjęciu dalszych kroków w sprawie, w tym o ewentualnym odstąpieniu od zawarcia planowanej Umowy, w związku, z którą może wystąpić konflikt interesów. 3. Dom Maklerski przed zawarciem Umowy z potencjalnym Klientem profesjonalnym przekazuje mu, przy użyciu trwałego nośnika informacji lub poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informacje o podstawowych zasadach postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów oraz informację, że na żądanie Klienta mogą mu zostać przekazane, przy użyciu trwałego nośnika informacji lub za pośrednictwem strony internetowej, szczegółowe informacje dotyczące tych zasad. 4. O ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Domu Maklerskiego nie zapewniają w konkretnej sytuacji, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta, Dom Maklerski przed zawarciem Umowy informuje Klienta, przy użyciu trwałego nośnika informacji, o istniejących i potencjalnych konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz tego Klienta oraz ustali z Klientem zasady postępowania w takich sytuacjach. Informacja zawiera dane pozwalające Klientowi na podjęcie świadomej decyzji, co do zawarcia Umowy. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, umowa o świadczenie danej usługi maklerskiej może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient pisemnie potwierdzi otrzymanie informacji wskazanej w ust. 3 oraz wolę zawarcia z Domem Maklerskim umowy o świadczenie danej usługi maklerskiej. 6. W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu z Klientem Umowy: 1) ust. 4 stosuje się odpowiednio z tym, że Dom Maklerski jest zobowiązany poinformować Klienta o konflikcie interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu, 2) ust. 5 stosuje się odpowiednio z tym, że Dom Maklerski powinien powstrzymać się od świadczenia usługi maklerskiej do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o kontynuacji lub rozwiązaniu umowy. 7. Za realizację obowiązków, o których mowa w ust. 3-6 odpowiedzialna jest Jednostka organizacyjna, nadzorująca zawarcie lub realizację Umowy z danym Klientem. 8. Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 3-6 są przekazywane Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej, konieczne jest zachowanie formatu zapewniającego możliwość przechowywania przez Klienta i Dom Maklerski tych informacji oraz uniemożliwiającego modyfikację ich treści.

5 9. Przekazywanie Klientowi informacji, o których mowa w ust. 3-6, nie jest wymagane, o ile regulacje i wewnętrzna organizacja Jednostek organizacyjnych zaangażowanych w realizację usługi maklerskiej zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesów klienta. Decyzję o rezygnacji z powiadamiania klienta podejmuje osoba kierująca Jednostką organizacyjną nadzorującą usługę po konsultacji z Inspektorem Nadzoru Usługa oferowania instrumentów finansowych obejmuje pośrednictwo Domu Maklerskiego w: 1) proponowaniu przez emitenta nabycia papierów wartościowych nowej emisji, 2) proponowaniu przez podmiot wystawiający nabycia instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, 3) proponowaniu nabywania papierów wartościowych, 4) proponowaniu przez wprowadzającego nabycia papierów wartościowych, 5) proponowaniu nabycia instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi przez podmiot wprowadzający te instrumenty do obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu. 2. W zakres usługi oferowania wchodzą również o ile jest to przewidziane w Umowie: 1) organizacja konsorcjum podmiotów dystrybuujących instrumenty finansowe w ofercie publicznej, 2) przyjmowanie zapisów na instrumenty finansowe, 3) przyjmowanie dyspozycji deponowania instrumentów finansowych na rachunkach papierów wartościowych, 4) przyjmowanie wpłat na instrumenty finansowe, 5) prowadzenie ewidencji zapisów na instrumenty finansowe i ilości subskrybowanych instrumentów, 6) informowanie Klienta o przebiegu zapisów, 7) sporządzenie propozycji przydziału instrumentów finansowych uwzględniającego interesy Klienta, 8) rozliczenie wpłat na instrumenty finansowe, 9) udział w procesie rejestracji instrumentów finansowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, 10) udział w procesie dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym lub w procesie wprowadzenia instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu. 3. Dom Maklerski może również wykonywać następujące dodatkowe czynności niestanowiące usługi oferowania: 1) pośrednictwo w złożeniu wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego i udział w postępowaniu zatwierdzającym, 2) przygotowanie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego w części zwyczajowo przynależnej biuru maklerskiemu oferującemu Instrumenty finansowe, 3) budowa księgi popytu (bookbuilding) na Instrumenty finansowe,

6 4) organizacja i udział spotkaniach z inwestorami zainteresowanymi oferowanymi Instrumentami finansowymi Dom Maklerski zobowiązuje się do przyjmowania zapisów na Instrumenty finansowe zgodnie z warunkami oferty, zakładającymi, że zapisujący się na Instrumenty finansowe musi w momencie składania zapisu posiadać rachunek papierów wartościowych oraz złoży dyspozycję deponowania Instrumentów finansowych będących przedmiotem oferty na ten rachunek. 2. Wpłaty pieniężne z tytułu zapisów na Instrumenty finansowe przyjmowane będą przez Dom Maklerski w wysokości i na warunkach określonych w ofercie. 3. Umowa określa tryb, terminy i warunki przekazania Klientowi środków otrzymanych od klientów, którzy nabyli Instrumenty finansowe w ofercie. 4. Środki pieniężne klientów pochodzące z wpłat na Instrumenty finansowe są deponowane odrębnie od środków pieniężnych Domu Maklerskiego. 8. Usługa doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią może obejmować m.in.: 1) wskazanie optymalnych sposobów finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej, 2) przeprowadzenie analizy stanu ekonomiczno-finansowego (due diligence) przedsiębiorstwa, 3) przygotowanie raportu analitycznego dla potencjalnych inwestorów, 4) przygotowanie wyceny przedsiębiorstwa, 5) proponowanie rozwiązań zwiększających wartość i konkurencyjność przedsiębiorstwa, 6) przygotowanie analizy konkurencji, rynku i trendów rynkowych, 7) przygotowanie prognoz finansowych i wyceny przedsiębiorstwa, 8) przygotowanie analizy postrzegania przedsiębiorstwa przez inwestorów, konkurencję i klientów, 9) pozycjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, 10) restrukturyzację kapitałową, 11) przygotowanie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym zgodnie z Ustawą o ofercie, 12) tworzenie dobrych praktyk dla zarządów i organów nadzorczych przedsiębiorstwa, 13) organizację spotkań z potencjalnymi inwestorami w przedsiębiorstwie, 14) badanie potencjalnego zainteresowania inwestorów przedsiębiorstwem, 15) wskazanie zasadności opracowania i pomoc we wdrożeniu w przedsiębiorstwie odpowiednich regulacji i procedur korporacyjnych,

7 16) przedstawienie Klientowi wyników badania popytu oraz rekomendacji dotyczącej wysokości ostatecznej ceny emisyjnej/ceny sprzedaży Instrumentów finansowych ustalonej w tym procesie 9. Usługa doradztwa i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw mogą obejmować m.in.: 1) określenie możliwych celów transakcji w wymiarze finansowym jak i efektów synergii, 2) określenie potencjalnych podmiotów transakcji, 3) ocenę ogólnych korzyści i kosztów planowanych działań, 4) minimalizację ryzyk związanych z transakcją, 5) przygotowanie wyceny przedsiębiorstwa, 6) udział w negocjacjach w imieniu inwestora lub sprzedawcy, 7) przeprowadzenie analizy stanu ekonomiczno-finansowego (due dilligence) przedsiębiorstwa na rzecz inwestora, 8) przygotowanie procesu nabycia znaczących pakietów akcji, ujawniania stanu posiadania akcji oraz wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji zgodnie z Ustawą o ofercie Zakres usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych obejmuje sporządzanie i udostępnianie Rekomendacji. 2. Rekomendacje mają charakter ogólny, nie są przygotowywane w oparciu o indywidualne potrzeby i sytuację Klienta. 3. Rekomendacje sporządzane są z należytą starannością oraz rzetelnością Dom Maklerski sporządzając Rekomendację opiera się, co najmniej na dwóch metodach wyceny instrumentów finansowych. 2. Rekomendacje przygotowywane są w jednostce organizacyjnej Domu Maklerskiego zajmującej się sporządzaniem Rekomendacji przez upoważnionych pracowników Domu Maklerskiego lub osoby pozostające z Domem Maklerskim w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze. 3. Dom Maklerski zapewni, że osoby sporządzające Rekomendacje: 1) dysponują wiedzą fachową w zakresie Instrumentów finansowych, 2) działają z należytą starannością oraz rzetelnością.

8 4. O rozpoczęciu prac nad przygotowaniem konkretnej Rekomendacji decyduje prezes Domu Maklerskiego na wniosek osoby kierującej jednostką organizacyjną Domu Maklerskiego zajmującą się sporządzaniem Rekomendacji. 5. W treści Rekomendacji Dom Maklerski zawiera: 1) fakty, na których oparta jest Rekomendacja wyodrębnione w stosunku do samodzielnych interpretacji, ocen, opinii i innego rodzaju sądów wartościujących, 2) źródła informacji, na których jest oparta Rekomendacja, jak również wątpliwości w zakresie wiarygodności źródła informacji, o ile istnieją, 3) przewidywania, prognozy lub projekcje cenowe, co do zachowań Instrumentu finansowego oraz istotne założenia przyjęte lub poczynione przy ich sporządzaniu Na stronie internetowej Dom Maklerski zamieszcza: 1) wyjaśnienia stosowanej w Rekomendacji terminologii fachowej, 2) wskazanie silnych i słabych stron zastosowanych w Rekomendacji metod wyceny umożliwiający Klientom dokonanie oceny ryzyka inwestowania w dane Instrumenty finansowe, 3) wyjaśnienie stosowanych w Rekomendacjach w Domu Maklerskim oznaczeń kierunków Rekomendacji z podaniem horyzontu czasowego inwestycji oraz wyjaśnienie ryzyka związanego z inwestowaniem w dany Instrument finansowy w tym analiza wrażliwości przyjętych w Rekomendacji założeń, 4) wykaz Rekomendacji przedstawionych przez Dom Maklerski w ciągu ostatnich 6 miesięcy, zawierający wskazaną w poszczególnych Rekomendacjach cenę lub pułap cenowy Instrumentu finansowego, przy których Dom Maklerski zlecił lub sugerował określone zachowanie inwestycyjne oraz termin ważności tych Rekomendacji. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1 są również zamieszczane bezpośrednio w treści Rekomendacji. 13. W treści Rekomendacji: 1) wskazana jest data sporządzenia, 2) wskazany jest krąg adresatów, 3) wskazane jest oznaczenie kierunku Rekomendacji, 4) wskazane są źródła informacji na podstawie, których została sporządzona, 5) wyjaśnienie oznaczenia kierunku rekomendacji, jak kupuj, sprzedaj, trzymaj, z ewentualnym podaniem horyzontu czasowego inwestycji, oraz wyjaśnienie ryzyka, związanego z inwestowaniem w dany instrument finansowy, w tym analizę wrażliwości przyjętych założeń, 6) przedstawiona jest metoda i podstawa wyceny instrumentu finansowego lub emitenta, 7) zawarta jest wzmianka, co planowanej częstotliwości dokonywania aktualizacji Rekomendacji,

9 8) wskazana jest data pierwszego udostępnienia Rekomendacji oraz okresu, z którego dane były podstawą do określania ceny Instrumentu finansowego, 9) zaznaczona jest ew. zmiana w przypadku, gdy Rekomendacja różni się treścią od rekomendacji wydanych w stosunku do tego samego Instrumentu finansowego lub emitenta w okresie 12 miesięcy poprzedzających jej wydanie, 10) ujawniane są wszelkie powiązania i okoliczności, które mogłyby wpłynąć na obiektywność Rekomendacji, 11) znajdują się informacje na temat słusznego interesu lub konfliktu interesów, jaki istnieje między Domem Maklerskim a emitentem, 12) wskazany jest charakter istotnych powiązań, występujących między Domem Maklerskim a emitentem Instrumentów finansowych będących przedmiotem Rekomendacji Przygotowywana Rekomendacja podlega utajnieniu do momentu jej udostępnienia. 2. Treść Rekomendacji do momentu jej udostępnienia nie będzie znana, akceptowana ani zatwierdzana przez pracowników Domu Maklerskiego zajmujących się oferowaniem Instrumentów finansowych w obrocie pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej oraz działalnością, o której mowa art. 69 ust. 4 pkt. 3 i 4 Ustawy o obrocie, z zastrzeżeniem szczególnych sytuacji określonych we właściwych przepisach prawa. 3. Niezwłocznie po zakończeniu prac nad Rekomendacją, na wniosek osoby kierującej jednostką organizacyjną Domu Maklerskiego zajmującą się sporządzaniem Rekomendacji, prezes Domu Maklerskiego zatwierdza treść Rekomendacji oraz określa terminy przekazania Rekomendacji Klientom oraz jej udostępnienia do wiadomości publicznej. 4. W dniu udostępnienia Rekomendacji Klientom, rekomendacja utrwalona w standardzie pliku PDF dystrybuowana jest do Klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub z wykorzystaniem strony internetowej Domu Maklerskiego. 5. Informacja o przygotowaniu Rekomendacji zawierająca nazwę Instrumentu finansowego będącego przedmiotem Rekomendacji zamieszczana jest na stronie Domu Maklerskiego nie później niż następnego dnia roboczego po dniu udostępnienia Rekomendacji Klientom. 6. Udostępnienie Rekomendacji do wiadomości publicznej odbywa się poprzez stronę internetową Domu Maklerskiego nie później niż 7 dni od dnia udostępnienia Rekomendacji Klientom. 15. Dom Maklerski zobowiązuje się wobec Klienta do działania zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i starannością zawodową w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z przepisami prawa, dobrymi praktykami i zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klienta, przy uwzględnieniu jego celów i oczekiwań.

10 16. Dom Maklerski wykonuje prace objęte Umową w terminach uzgodnionych z Klientem, z uwzględnieniem terminów wynikających z przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji podmiotów, z którymi konieczne jest współdziałanie w celu prawidłowego wykonywania Umowy Realizacja przedmiotu Umów, w zakresie usług, o których mowa w 1. pkt. 1) 3) wymaga zapoznania się przez Dom Maklerski z dokumentami zawierającymi informacje dotyczące Klienta. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, za wyjątkiem dostępnych publicznie będą uznawane i traktowane w czasie realizacji Umowy oraz po jej wygaśnięciu przez Dom Maklerski, jako informacje poufne. 3. Zachowanie poufności nie będzie dotyczyło informacji, która: 1) jest informacją publiczną dostępną w momencie jej przekazania Domowi Maklerskiemu, 2) zostanie informacją ogólnie dostępną po udostępnieniu jej Domowi Maklerskiemu w inny sposób niż niezachowanie tajemnicy przez Dom Maklerski, 3) była w posiadaniu Domu Maklerskiego w momencie jej udostępnienia, a nie była uzyskana przez Dom Maklerski pod klauzulą zachowania tajemnicy. 4. Informacje poufne będą wykorzystywane przez Dom Maklerski wyłącznie w celu realizacji Umowy. 5. Dom Maklerski zobowiązany jest do nieujawniania bez zgody Klienta informacji poufnych osobom trzecim za wyjątkiem: 1) osób zatrudnionych przez Dom Maklerski przy realizacji Umowy, 2) podmiotów trzecich prowadzącym działalność maklerską zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt. 5) Ustawy o obrocie, którym powierzył wykonanie czynności w zakresie przyjmowania zapisów na Instrumenty finansowe (organizacja konsorcjum domów i biur maklerskich dystrybuujących Instrumenty finansowe w ofercie publicznej) w obrębie działalności wymienionej w 1 pkt. 1), 3) podmiotów upoważnionych pisemnie przez Klienta, 4) organów i instytucji uprawnionych do żądania ujawnienia takiej informacji Klient zobowiązuje się współdziałać z Domem Maklerskim w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego wykonania przez Dom Maklerski zobowiązań wynikających z Umowy określonej w 4. ust. 1. oraz 2., a w szczególności do: 1) udzielania wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień, udostępniania wszelkiej dokumentacji.

11 2) dokonania wszelkich czynności, jakich powszechnie obowiązujące przepisy prawa wymagają dla powodzenia transakcji objętej Umową, w szczególności dotyczy to, w przypadku oferty publicznej akcji, prawidłowego zwołania i odbycia walnego zgromadzenia spółki, zamieszczenia prawem wymaganych ogłoszeń. 3) zapewnienia współdziałanie w celu realizacji Umowy ze strony innych doradców Klienta. 4) uzgadniania z Domem Maklerskim zawartości oświadczeń, komunikatów i innych udostępnianych publicznie informacji mogących mieć wpływ na przebieg i powodzenie transakcji objętej Umową. 19. Dom Maklerski zobowiązuje się bezzwłocznie informować Klienta o wszelkich znanych Domowi Maklerskiemu opóźnieniach, problemach i przeszkodach, które mogą mieć wpływ na należyte i terminowe wykonanie przez Dom Maklerski Umowy. 20. Dom Maklerski odpowiada wyłącznie za istotne naruszenie swoich obowiązków wynikających z Umowy, o ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej w każdym jednak przypadku Dom Maklerski ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną umyślnie lub wskutek niedbalstwa i niezachowania należytej staranności wymaganej w zakresie prowadzonej przez Dom Maklerski działalności Z zastrzeżeniem ust. 6 z tytułu wykonania prac objętych Umową Dom Maklerski otrzymuje od Klienta wynagrodzenie. 2. Sposób naliczenia, warunki wypłaty oraz terminy płatności określa Umowa. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 wynagrodzenie może być określone w formie: 1) stałych opłat za wykonanie przedmiotu Umowy oraz/lub, 2) w formie premii wypłacanej za osiągnięcie celu określonego w Umowie (success fee): a) jako stała opłata lub/oraz b) w zmiennej wysokości (prowizja) w szczególności naliczanej od wartości nabytych przez inwestorów w ofercie instrumentów finansowych. 4. Świadczenie usługi maklerskiej, o której mowa w 1. pkt. 4) odbywa się nieodpłatnie. 22.

12 1. Skargi dotyczące Usług, Klient składa w formie pisemnej na adres siedziby Domu Maklerskiego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Domu Maklerskiego. 2. W skardze Klient powinien wskazać nieprawidłowość, podać rodzaj i wysokość oczekiwanego zadośćuczynienia oraz okoliczności uzasadniające, zdaniem Klienta, dochodzenie tego zadośćuczynienia. 3. Z zastrzeżeniem ust. 5, Dom Maklerski ustosunkowuje się do skargi w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania. 4. Odpowiedź Domu Maklerskiego przekazywana jest w formie pisemnej na adres Klienta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej analogicznie do formy otrzymania skargi od Klienta. W przypadku odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej Dom Maklerski może dodatkowo przesłać odpowiedź za pośrednictwem poczty. 5. W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia skargi może zostać przedłużony do 30 dni roboczych, o czym Dom Maklerski informuje Klienta w terminie wskazanym w ust. 3 w sposób określony w ust Opis zasad prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług maklerskich na rzecz klienta profesjonalnego wchodzi w życie 01 stycznia 2015 roku. 2. Spory pomiędzy Domem Maklerskim a Klientem, wynikłe w związku ze świadczeniem usług maklerskich rozstrzygane są przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby pozwanego lub ze względu na miejsce wykonania Umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego i usługi, która ma świadczona na podstawie zawieranej umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego i usługi, która ma świadczona na podstawie zawieranej umowy. Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego i usługi, która ma świadczona na podstawie zawieranej umowy. 1.Firma Domu Maklerskiego Dom Maklerski Dąbrowski Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi maklerskiej. oferowania instrumentów finansowych. w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Regulamin świadczenia usługi maklerskiej. oferowania instrumentów finansowych. w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Regulamin świadczenia usługi maklerskiej oferowania instrumentów finansowych w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Michael / Ström Dom

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego DF Capital Sp. z o.o. oraz świadczonych usług kierowane do potencjalnych klientów detalicznych

Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego DF Capital Sp. z o.o. oraz świadczonych usług kierowane do potencjalnych klientów detalicznych Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego DF Capital Sp. z o.o. oraz świadczonych usług kierowane do potencjalnych klientów detalicznych Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich. w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług maklerskich. w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług maklerskich doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią oraz doradztwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPORZĄDZANIA ANALIZ INWESTYCYJNYCH ORAZ INNYCH REKOMENDACJI O CHARAKTERZE OGÓLNYM

REGULAMIN SPORZĄDZANIA ANALIZ INWESTYCYJNYCH ORAZ INNYCH REKOMENDACJI O CHARAKTERZE OGÓLNYM Załącznik nr 1 do ZPZ 61/BA z dnia 27 sierpnia 2010 r. REGULAMIN SPORZĄDZANIA ANALIZ INWESTYCYJNYCH ORAZ INNYCH REKOMENDACJI O CHARAKTERZE OGÓLNYM WARSZAWA, 27 SIERPNIA 2010 1. Regulamin określa warunki

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N DOM MAKLERSKI PEKAO

R E G U L A M I N DOM MAKLERSKI PEKAO Załącznik do ZPZ Nr G/12/2015 z dnia 10 września 2015 roku. R E G U L A M I N SPORZĄDZANIA ANALIZ INWESTYCYJNYCHORAZ INNYCH REKOMENDACJI O CHARAKTERZE OGÓLNYM DOM MAKLERSKI PEKAO 1. Regulamin określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczególne warunki inwestowania przez osoby powiązane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Zgodnie z 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa wewnętrzną strukturę organizacyjną Michael /

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. (obowiązuje od 20 września 2016r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Polskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

II. Tryb i warunki zawierania, odstąpienia, wypowiedzenia oraz rozwiązania Umowy.

II. Tryb i warunki zawierania, odstąpienia, wypowiedzenia oraz rozwiązania Umowy. Załącznik nr 1 do Umowy R e g u l a m i n Świadczenia Usług Oferowania i Doradztwa przez VENTUS AM S.A. I. Postanowienia ogólne. 1 1. "Regulamin Świadczenia Usług Oferowania i Doradztwa przez VENTUS Asset

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 27 czerwca 2011 r. 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Invista Dom Maklerski S.A. określa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA

Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W IPOPEMA SECURITIES S.A. Niniejszy dokument określa politykę IPOPEMA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. (obowiązuje od 1 grudnia 2014r.) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Ventus Asset Management S.A.

Regulamin organizacyjny Ventus Asset Management S.A. Regulamin organizacyjny Ventus Asset Management S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa wewnętrzną strukturę organizacyjną Ventus Asset Management S.A. (zwany dalej Domem Inwestycyjnym ) wraz z zakresem

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

c. Doradztwo inwestycyjne usługa maklerska opisana w art. 76 Ustawy;

c. Doradztwo inwestycyjne usługa maklerska opisana w art. 76 Ustawy; REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO, SPORZĄDZANIA ANALIZ INWESTYCYJNYCH, ANALIZ FINANSOWYCH ORAZ INNYCH REKOMENDACJI O CHARAKTERZE OGÓLNYM W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział1. Postanowienia ogólne. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.

Rozdział1. Postanowienia ogólne. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI SPORZĄDZANIA ANALIZ INWESTYCYJNYCH, ANALIZ FINANSOWYCH ORAZ INNYCH REKOMENDACJI O CHARAKTERZE OGÓLNYM DOTYCZĄCYCH TRANSAKCJI W ZAKRESIE INSTUMRNTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących klientowi na mocy 37 ust. 1 lub

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania Skarg i Reklamacji Klientów Copernicus Securities Spółka Akcyjna. Przyjęty uchwałą Zarządu w dniu 30 października 2015 r.

Regulamin rozpatrywania Skarg i Reklamacji Klientów Copernicus Securities Spółka Akcyjna. Przyjęty uchwałą Zarządu w dniu 30 października 2015 r. Regulamin rozpatrywania Skarg i Reklamacji Klientów Copernicus Securities Spółka Akcyjna Przyjęty uchwałą Zarządu w dniu 30 października 2015 r. Copernicus Securities S.A., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO, SPORZĄDZANIA ANALIZ INWESTYCYJNYCH, ANALIZ FINANSOWYCH ORAZ INNYCH REKOMENDACJI O CHARAKTERZE OGÓLNYM W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N DOM MAKLERSKI PEKAO

R E G U L A M I N DOM MAKLERSKI PEKAO Załącznik do ZPZ Nr G/5/2017 z dnia 30 stycznia 2017r. R E G U L A M I N SPORZĄDZANIA ANALIZ INWESTYCYJNYCHORAZ INNYCH REKOMENDACJI O CHARAKTERZE OGÓLNYM DOM MAKLERSKI PEKAO 1. Regulamin określa warunki

Bardziej szczegółowo

Bank DNB Bank Polska SA. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy. Adres: ul. Postępu 15C Warszawa.

Bank DNB Bank Polska SA. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy. Adres: ul. Postępu 15C Warszawa. Polityka Klasyfikacji Klientów MiFID w DNB Bank Polska S.A 1. Celem niniejszej Polityki jest wprowadzenie zasad klasyfikacji Klientów w DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, którym oferowane są

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW PRZEZ VESTOR DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW PRZEZ VESTOR DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW PRZEZ DOM MAKLERSKI S.A. Niniejszy Regulamin zarządzania konfliktami interesów przez Vestor określa sposób postępowania w celu przeciwdziałania powstawaniu oraz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących Klientowi na

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r. 1 1. Niniejszy Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Rabobank Polska S.A. (zwany dalej Regulaminem )

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 1. Postanowienia ogólne 1 Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego. Organizacja Spółki i struktura organizacyjna DI

Zasady ładu korporacyjnego. Organizacja Spółki i struktura organizacyjna DI Zasady ładu korporacyjnego Dom Inwestycyjny Nehrebetius SA (dalej zwana: DI, DI Nehrebetius lub Spółką) oświadcza, że wdrożyła i od dnia 1 stycznia 2015 r. stosuje zasady ładu korporacyjnego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PORTAL INTERNETOWY www.corp gov.gpw.pl OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK PUBLICZNYCH I ICH AKCJONARIUSZY Agnieszka Gontarek Dział Emitentów w GPW Warszawa, 11 grudnia 2008 r. 2 SPÓŁKA NEWCONNECT SPÓŁKA PUBLICZNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W ERSTE SECURITIES POLSKA S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W ERSTE SECURITIES POLSKA S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W ERSTE SECURITIES POLSKA S.A. 1. W niniejszym Regulaminie terminy poniższe rozumieć należy jako: a) Dom Inwestycyjny Erste Securities Polska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Deutsche Bank

Spis treści. Deutsche Bank Poziom: 3a Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Biura Maklerskiego Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ GETIN NOBLE BANK SA ZA POŚREDNICTWEM BANKOWOŚCI telefonicznej i internetowej

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus)

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) 1 CEL POLITYKI 1. Celem niniejszej polityki jest określenie sposobów klasyfikacji Klientów Secus w zakresie świadczonych na ich rzecz

Bardziej szczegółowo

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Vademecum Inwestora Dom maklerski w relacjach z inwestorami Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Firma inwestycyjna Funkcja i rola jest zdefiniowana w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W myśl art. 3

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ).

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ). Informacja dotycząca ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz informacja na temat usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (dalej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTÓW I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA ŻĄDANIA O ZMIANĘ KLASYFIKACJI W DOMU MAKLERSKIM W INVESTMENTS S.A.

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTÓW I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA ŻĄDANIA O ZMIANĘ KLASYFIKACJI W DOMU MAKLERSKIM W INVESTMENTS S.A. PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTÓW I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA ŻĄDANIA O ZMIANĘ KLASYFIKACJI W DOMU MAKLERSKIM W INVESTMENTS S.A. Metryka wewnętrznego aktu prawnego Domu Maklerskiego W Investments

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Zarządu reguluje zasady oraz tryb pracy Zarządu. Regulamin uchwalany jest przez Zarząd i zatwierdzany

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia między: Panem/Panią data i miejsce

Bardziej szczegółowo

DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących działalność maklerską

DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących działalność maklerską Dewey & LeBoeuf Grzesiak sp.k. Centrum Giełdowe ul. Książęca 4 00-498 Warszawa MEMORANDUM DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN I OPIS ZASAD PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI W DOM MAKLERSKI INC S.A.

REGULAMIN ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI W DOM MAKLERSKI INC S.A. REGULAMIN ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI W DOM MAKLERSKI INC S.A. A. Definicje i postanowienia ogólne 1 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem oznaczają: a. DM, Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O FIRMIE INWESTYCYJNEJ

INFORMACJA O FIRMIE INWESTYCYJNEJ INFORMACJA O FIRMIE INWESTYCYJNEJ 1. NAZWA FIRMY INWESTYCYJNEJ: Invista Dom Maklerski Spółka Akcyjna 2. DANE POZWALAJĄCE NA BEZPOŚREDNI KONTAKT KLIENTA Z FIRMĄ INWESTYCYJNĄ: Adres siedziby i miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO Zwana dalej "Umową"

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny...

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny... UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z osobą fizyczną klientem Bankowości Prywatnej) zawarta w dniu... pomiędzy: Bankiem BGŻ

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12 (budynek Senator), 00-085 Warszawa www.leggmason.pl Podstawowe zasady prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

Umowa o dokonanie przydziału instrumentów finansowych z wykorzystaniem systemu informatycznego giełdy.

Umowa o dokonanie przydziału instrumentów finansowych z wykorzystaniem systemu informatycznego giełdy. Umowa o dokonanie przydziału instrumentów finansowych z wykorzystaniem systemu informatycznego giełdy. Umowa zawarta w dniu 2009r. pomiędzy: Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Towarzystwo ) 1. Firma Towarzystwa: BPS Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Biurze Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A.

Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Biurze Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A. ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Umowa o świadczenie usług maklerskich Dnia.. Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34,

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna Załącznik do Decyzji Nr 083/2015 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. dla umów zawartych do 25.10.2015 r. obowiązuje od 16.11.2015 r. dla umów zawartych od 26.10.2015 r. obowiązuje od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy:

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

instrumentów bazowych instrumentów pochodnych lub analizie sprawozdań finansowych nie będące rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia, 10)

instrumentów bazowych instrumentów pochodnych lub analizie sprawozdań finansowych nie będące rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia, 10) Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA O POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH zawarta w Warszawie, dnia roku pomiędzy: z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 84/17/16 z dnia 16 marca 2016 r. wchodzą w życie z dniem 28 marca 2016 r. Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Rozdział II II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 2.1 EMITENT Internetowy Dom Maklerski Spółka Akcyjna Adres i numery telekomunikacyjne:,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A. 43-300 Bielsko-Biała ul. Stojałowskiego 27 REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A. obowiązuje od 1 kwietnia 2015r. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r. Aneks nr 2 z dnia 22 grudnia 2015 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect,

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy rynku kapitałowego

Uczestnicy rynku kapitałowego Uczestnicy rynku kapitałowego Klasyfikacja uczestników rynku kapitałowego Firmy inwestycyjne Agenci firm inwestycyjnych Banki powiernicze Kluby inwestorów Maklerzy i doradcy inwestycyjni Inwestorzy Emitenci

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/29/11/2007r. Regulamin Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 1. Postanowienia ogólne

Załącznik do uchwały nr 1/29/11/2007r. Regulamin Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 1. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 1/29/11/2007r. Regulamin Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 2. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli wewnętrznej, ochrony przepływu informacji poufnych oraz nadzoru zgodności działalności Ventus Asset Management S.A.

Regulamin kontroli wewnętrznej, ochrony przepływu informacji poufnych oraz nadzoru zgodności działalności Ventus Asset Management S.A. Regulamin kontroli wewnętrznej, ochrony przepływu informacji poufnych oraz nadzoru zgodności działalności Ventus Asset Management S.A. z prawem 1 1. Niniejszy Regulamin określa sposób postępowania Ventus

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 7/OZ/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia roku

Załącznik do Uchwały nr 7/OZ/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia roku Załącznik do Uchwały nr 7/OZ/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 20.04.2010 roku Regulamin przeciwdziałania i zarządzania konfliktami interesów w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: BNP PARIBAS

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. mdommaklerski.pl Spis treści I. Wstęp...19 II. Zawarcie Umowy Derywatów oraz warunki

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie w kontaktach z klientami i członkami

Polityka informacyjna Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie w kontaktach z klientami i członkami Załącznik do Uchwały Zarządu nr 41/2016 z dnia 31-03-2016 r. Polityka informacyjna Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie w kontaktach z klientami i członkami Zakrzewo, marzec 2016r. Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI KLIENTA W DOMU MAKLERSKIM W INVESTMENTS S.A.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI KLIENTA W DOMU MAKLERSKIM W INVESTMENTS S.A. PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI KLIENTA W DOMU MAKLERSKIM W INVESTMENTS S.A. Metryka wewnętrznego aktu prawnego Domu Maklerskiego W Investments S.A. Podstawa prawna wydania aktu prawnego Uchwała

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Chodzieży w kontaktach z klientami i członkami

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Chodzieży w kontaktach z klientami i członkami Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 50/A/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 29 czerwca 2015 r. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Chodzieży w kontaktach z klientami i członkami Chodzież,

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych WZÓR FORMULARZA OFERTY Załącznik nr 1 pieczęć Wykonawcy/ Fundacji EDUCARE et SERVIRE 39-200 Dębica ul. Rynek 21, NIP 8722197588, REGON 691781290 Nawiązując do zapytania ofertowego na: Usługi: 1. wynajmu

Bardziej szczegółowo

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje.

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje. Uchwała nr 21/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. (obowiązuje od 12 października 2015r.) Postanowienia ogólne 1 1. DM Consus świadczy usługi maklerskie na podstawie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 14/2013. Termin: 30.04.2013

Raport bieżący nr 14/2013. Termin: 30.04.2013 Raport bieżący nr 14/2013 Termin: 30.04.2013 Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. wygaśnięcie listu intencyjnego podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej Podstawa prawna: art. 56

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY. Niniejsze Porozumienie, zwane dalej Porozumieniem, zostało zawarte w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy:

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY. Niniejsze Porozumienie, zwane dalej Porozumieniem, zostało zawarte w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy: POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Niniejsze Porozumienie, zwane dalej Porozumieniem, zostało zawarte w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy: Zarządcą Rozliczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 50/52,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW

POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW Załącznik do uchwały nr 3 Zarządu IPOPEMA TFI S.A. z dnia 27 lipca 2016 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W IPOPEMA TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo