w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

Transkrypt

1 Opis zasad prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług maklerskich na rzecz klienta profesjonalnego w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1. Celem niniejszego Regulaminu jest opisanie zasad prowadzenia działalności w zakresie usług maklerskich świadczonych na rzecz Klienta profesjonalnego przez Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zakresie: 1) oferowanie instrumentów finansowych, 2) doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, 3) doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, 4) sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych. 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1) Dom Maklerski - Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 2) Umowa umowa świadczenia przez Dom Maklerski usługi maklerskiej; 3) Ustawa o obrocie - ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm.); 4) Ustawa o ofercie - ustawa z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) 5) Klient profesjonalny podmiot, o którym mowa w art.3. pkt. 39 b) Ustawy o obrocie; 6) Klient detaliczny podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt. 39 c) Ustawy o obrocie; 7) Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będący Klientem profesjonalnym, który zawarł z Domem Maklerskim Umowę; 8) Rekomendacja - raport, analiza lub innego rodzaju informacja, zalecająca lub sugerująca, bezpośrednio lub pośrednio, określone zachowania inwestycyjne, co do jednego lub kilku instrumentów finansowych lub emitenta instrumentów finansowych, w tym opinia odnosząca się do bieżącej lub przyszłej wartości lub ceny instrumentów finansowych przeznaczona do dystrybucji za pośrednictwem kanałów dystrybucji lub przekazywana do publicznej wiadomości.

2 9) Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani zapobiec przy aktualnym stanie wiedzy, w szczególności: wojna, ataki terrorystyczne, strajki, które uniemożliwiają lub znacząco utrudniają wykonanie przez Dom Maklerski Umowy. 10) Osoba powiązana rozumie się przez to: a) osobę wchodzącą w skład statutowych organów Domu Maklerskiego, b) osobę pozostającą w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z Domem Maklerskim, a także osobę, z którą Dom Maklerski zawarł umowę o praktykę, c) prokurentów, pełnomocników, doradców oraz biegłych rewidentów Domu Maklerskiego, d) osobę fizyczną, będącą agentem Domu Maklerskiego, e) osobę fizyczną, z którą Dom Maklerski zawarł Umowę outsourcingu, f) osobę kierującą działalnością: i. jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, z którą Dom Maklerski zawarł Umowę outsourcingu, ii. jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, z którą Dom Maklerski zawarł umowę zlecenia lub inną umowę o podobnym charakterze, o ile jednostka ta ma bądź może mieć dostęp do Informacji chronionych, g) osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego: i. osoby prawnej, będącej agentem Domu Maklerskiego, ii. osoby prawnej, z którą Dom Maklerski zawarł umowę outsourcingu, iii. osoby prawnej, z którą Dom Maklerski zawarł umowę zlecenia lub inną umowę o podobnym charakterze, o ile osoba ta ma bądź może mieć dostęp do Informacji chronionych, h) osobę pozostającą w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z: i. agentem Domu Maklerskiego, o ile uczestniczy ona w wykonywaniu Umowy agencyjnej, ii. podmiotem, z którym Dom Maklerski zawarł Umowę outsourcingu, o ile uczestniczy ona w wykonywaniu tej umowy, iii. podmiotem, z którym Dom Maklerski zawarł umowę zlecenia lub inną umowę o podobnym charakterze, o ile podmiot ten ma bądź może mieć dostęp do Informacji chronionych W przypadku Klienta profesjonalnego Dom Maklerski może nie zwracać się o przedstawienie informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego. 2. W przypadku świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego, Dom Maklerski, może uznać, że jest on w stanie ponieść związane z tą usługą ryzyko inwestycyjne, zgodne z jego celami inwestycyjnymi.

3 3. Dom Maklerskie przed zawarciem Umowy z Klientem profesjonalnym informuje go o zasadach traktowania przez Dom Maklerski Klientów profesjonalnych oraz możliwości przedstawienia żądania traktowania go jak Klienta detalicznego. 4. W przypadku uwzględnienia żądania Klienta profesjonalnego traktowania go jak Klienta detalicznego, Dom Maklerski określa w umowie zawartej z Klientem profesjonalnym zakres usług maklerskich określonych w żądaniu, na których potrzeby Klient profesjonalny będzie traktowany jak Klient detaliczny. 5. Warunkiem uwzględnienia przez Dom Maklerski żądania, o który mowa w ust.2 jest złożenie przez Klienta profesjonalnego pisemnego oświadczenia o znajomości traktowania przez Dom Maklerski Klientów profesjonalnych i o skutkach traktowania go jak Klienta profesjonalnego. 6. W przypadku uznania Klienta profesjonalnego za Klienta detalicznego Dom Maklerski stosuje wobec tego klienta zasady traktowania przez Dom Maklerski Klientów detalicznych. 7. Dom Maklerski na pisemne żądanie podmiotu innego niż określony w art. 3 pkt 39b lit. a-m Ustawy o obrocie i w zakresie określonym w takim żądaniu może uznać go za Klienta profesjonalnego pod warunkiem, że posiada on wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Dom Maklerski przed uwzględnieniem żądania jest obowiązany ustalić wiedzę Klienta o zasadach traktowania klientów profesjonalnych przy świadczeniu usług maklerskich, których żądanie dotyczy Świadczenie usług maklerskich, o których mowa w 1. pkt. 1) -3) odbywa się na podstawie Umowy zawieranej w formie pisemnej. 2. Umowa w zakresie usług, o mowa w 1. pkt. 1) -3) może być zawarta w trybie korespondencyjnym, do czego wystarcza wymiana egzemplarzy Umowy, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron. Datą zawarcia Umowy jest w takim przypadku data podpisania Umowy przez tą ze stron, która składa podpisy na Umowie po uprzednim podpisaniu jej przez drugą stronę 3. Świadczenie usługi maklerskiej, o której mowa w 1. pkt. 4) odbywa się na podstawie Umowy zawieranej za pośrednictwem strony internetowej Domu Maklerskiego, na zasadach określonych na stronie internetowej lub w niniejszym Opisie. 4. Dom Maklerski nie świadczy na rzecz Klienta usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69 ust. 2 pkt. 5 Ustawy o obrocie. 5. Dom Maklerski nie świadczy innych usług niż wskazane w Opisie, w szczególności nie świadczy usług doradztwa prawnego, podatkowego bądź z zakresu rachunkowości. 6. Zobowiązania Domu Maklerskiego nie obejmują również doradztwa w zakresie sprawozdań finansowych ani obowiązku weryfikacji sprawozdań finansowych Klienta lub innych dokumentów przedstawianych przez Klienta lub osoby trzecie w związku z wykonaniem Umowy, zarówno w zakresie dotyczącym ich poprawności merytorycznej, jak i prawdziwości.

4 5. 1. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski powinien zidentyfikować czy występuje bądź może wystąpić konflikt interesów, wykorzystując wszelką dostępną wiedzę o konfliktach interesów, które mogą wystąpić lub występują pomiędzy Domem Maklerskim a Klientem, a także o konfliktach, które wiążą się z sytuacją Osoby powiązanej. 2. W przypadku zidentyfikowania potencjalnego bądź istniejącego konfliktu interesów organizacyjną Dom Maklerski decyduje o podjęciu dalszych kroków w sprawie, w tym o ewentualnym odstąpieniu od zawarcia planowanej Umowy, w związku, z którą może wystąpić konflikt interesów. 3. Dom Maklerski przed zawarciem Umowy z potencjalnym Klientem profesjonalnym przekazuje mu, przy użyciu trwałego nośnika informacji lub poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informacje o podstawowych zasadach postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów oraz informację, że na żądanie Klienta mogą mu zostać przekazane, przy użyciu trwałego nośnika informacji lub za pośrednictwem strony internetowej, szczegółowe informacje dotyczące tych zasad. 4. O ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Domu Maklerskiego nie zapewniają w konkretnej sytuacji, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta, Dom Maklerski przed zawarciem Umowy informuje Klienta, przy użyciu trwałego nośnika informacji, o istniejących i potencjalnych konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz tego Klienta oraz ustali z Klientem zasady postępowania w takich sytuacjach. Informacja zawiera dane pozwalające Klientowi na podjęcie świadomej decyzji, co do zawarcia Umowy. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, umowa o świadczenie danej usługi maklerskiej może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient pisemnie potwierdzi otrzymanie informacji wskazanej w ust. 3 oraz wolę zawarcia z Domem Maklerskim umowy o świadczenie danej usługi maklerskiej. 6. W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu z Klientem Umowy: 1) ust. 4 stosuje się odpowiednio z tym, że Dom Maklerski jest zobowiązany poinformować Klienta o konflikcie interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu, 2) ust. 5 stosuje się odpowiednio z tym, że Dom Maklerski powinien powstrzymać się od świadczenia usługi maklerskiej do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o kontynuacji lub rozwiązaniu umowy. 7. Za realizację obowiązków, o których mowa w ust. 3-6 odpowiedzialna jest Jednostka organizacyjna, nadzorująca zawarcie lub realizację Umowy z danym Klientem. 8. Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 3-6 są przekazywane Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej, konieczne jest zachowanie formatu zapewniającego możliwość przechowywania przez Klienta i Dom Maklerski tych informacji oraz uniemożliwiającego modyfikację ich treści.

5 9. Przekazywanie Klientowi informacji, o których mowa w ust. 3-6, nie jest wymagane, o ile regulacje i wewnętrzna organizacja Jednostek organizacyjnych zaangażowanych w realizację usługi maklerskiej zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesów klienta. Decyzję o rezygnacji z powiadamiania klienta podejmuje osoba kierująca Jednostką organizacyjną nadzorującą usługę po konsultacji z Inspektorem Nadzoru Usługa oferowania instrumentów finansowych obejmuje pośrednictwo Domu Maklerskiego w: 1) proponowaniu przez emitenta nabycia papierów wartościowych nowej emisji, 2) proponowaniu przez podmiot wystawiający nabycia instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, 3) proponowaniu nabywania papierów wartościowych, 4) proponowaniu przez wprowadzającego nabycia papierów wartościowych, 5) proponowaniu nabycia instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi przez podmiot wprowadzający te instrumenty do obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu. 2. W zakres usługi oferowania wchodzą również o ile jest to przewidziane w Umowie: 1) organizacja konsorcjum podmiotów dystrybuujących instrumenty finansowe w ofercie publicznej, 2) przyjmowanie zapisów na instrumenty finansowe, 3) przyjmowanie dyspozycji deponowania instrumentów finansowych na rachunkach papierów wartościowych, 4) przyjmowanie wpłat na instrumenty finansowe, 5) prowadzenie ewidencji zapisów na instrumenty finansowe i ilości subskrybowanych instrumentów, 6) informowanie Klienta o przebiegu zapisów, 7) sporządzenie propozycji przydziału instrumentów finansowych uwzględniającego interesy Klienta, 8) rozliczenie wpłat na instrumenty finansowe, 9) udział w procesie rejestracji instrumentów finansowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, 10) udział w procesie dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym lub w procesie wprowadzenia instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu. 3. Dom Maklerski może również wykonywać następujące dodatkowe czynności niestanowiące usługi oferowania: 1) pośrednictwo w złożeniu wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego i udział w postępowaniu zatwierdzającym, 2) przygotowanie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego w części zwyczajowo przynależnej biuru maklerskiemu oferującemu Instrumenty finansowe, 3) budowa księgi popytu (bookbuilding) na Instrumenty finansowe,

6 4) organizacja i udział spotkaniach z inwestorami zainteresowanymi oferowanymi Instrumentami finansowymi Dom Maklerski zobowiązuje się do przyjmowania zapisów na Instrumenty finansowe zgodnie z warunkami oferty, zakładającymi, że zapisujący się na Instrumenty finansowe musi w momencie składania zapisu posiadać rachunek papierów wartościowych oraz złoży dyspozycję deponowania Instrumentów finansowych będących przedmiotem oferty na ten rachunek. 2. Wpłaty pieniężne z tytułu zapisów na Instrumenty finansowe przyjmowane będą przez Dom Maklerski w wysokości i na warunkach określonych w ofercie. 3. Umowa określa tryb, terminy i warunki przekazania Klientowi środków otrzymanych od klientów, którzy nabyli Instrumenty finansowe w ofercie. 4. Środki pieniężne klientów pochodzące z wpłat na Instrumenty finansowe są deponowane odrębnie od środków pieniężnych Domu Maklerskiego. 8. Usługa doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią może obejmować m.in.: 1) wskazanie optymalnych sposobów finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej, 2) przeprowadzenie analizy stanu ekonomiczno-finansowego (due diligence) przedsiębiorstwa, 3) przygotowanie raportu analitycznego dla potencjalnych inwestorów, 4) przygotowanie wyceny przedsiębiorstwa, 5) proponowanie rozwiązań zwiększających wartość i konkurencyjność przedsiębiorstwa, 6) przygotowanie analizy konkurencji, rynku i trendów rynkowych, 7) przygotowanie prognoz finansowych i wyceny przedsiębiorstwa, 8) przygotowanie analizy postrzegania przedsiębiorstwa przez inwestorów, konkurencję i klientów, 9) pozycjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, 10) restrukturyzację kapitałową, 11) przygotowanie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym zgodnie z Ustawą o ofercie, 12) tworzenie dobrych praktyk dla zarządów i organów nadzorczych przedsiębiorstwa, 13) organizację spotkań z potencjalnymi inwestorami w przedsiębiorstwie, 14) badanie potencjalnego zainteresowania inwestorów przedsiębiorstwem, 15) wskazanie zasadności opracowania i pomoc we wdrożeniu w przedsiębiorstwie odpowiednich regulacji i procedur korporacyjnych,

7 16) przedstawienie Klientowi wyników badania popytu oraz rekomendacji dotyczącej wysokości ostatecznej ceny emisyjnej/ceny sprzedaży Instrumentów finansowych ustalonej w tym procesie 9. Usługa doradztwa i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw mogą obejmować m.in.: 1) określenie możliwych celów transakcji w wymiarze finansowym jak i efektów synergii, 2) określenie potencjalnych podmiotów transakcji, 3) ocenę ogólnych korzyści i kosztów planowanych działań, 4) minimalizację ryzyk związanych z transakcją, 5) przygotowanie wyceny przedsiębiorstwa, 6) udział w negocjacjach w imieniu inwestora lub sprzedawcy, 7) przeprowadzenie analizy stanu ekonomiczno-finansowego (due dilligence) przedsiębiorstwa na rzecz inwestora, 8) przygotowanie procesu nabycia znaczących pakietów akcji, ujawniania stanu posiadania akcji oraz wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji zgodnie z Ustawą o ofercie Zakres usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych obejmuje sporządzanie i udostępnianie Rekomendacji. 2. Rekomendacje mają charakter ogólny, nie są przygotowywane w oparciu o indywidualne potrzeby i sytuację Klienta. 3. Rekomendacje sporządzane są z należytą starannością oraz rzetelnością Dom Maklerski sporządzając Rekomendację opiera się, co najmniej na dwóch metodach wyceny instrumentów finansowych. 2. Rekomendacje przygotowywane są w jednostce organizacyjnej Domu Maklerskiego zajmującej się sporządzaniem Rekomendacji przez upoważnionych pracowników Domu Maklerskiego lub osoby pozostające z Domem Maklerskim w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze. 3. Dom Maklerski zapewni, że osoby sporządzające Rekomendacje: 1) dysponują wiedzą fachową w zakresie Instrumentów finansowych, 2) działają z należytą starannością oraz rzetelnością.

8 4. O rozpoczęciu prac nad przygotowaniem konkretnej Rekomendacji decyduje prezes Domu Maklerskiego na wniosek osoby kierującej jednostką organizacyjną Domu Maklerskiego zajmującą się sporządzaniem Rekomendacji. 5. W treści Rekomendacji Dom Maklerski zawiera: 1) fakty, na których oparta jest Rekomendacja wyodrębnione w stosunku do samodzielnych interpretacji, ocen, opinii i innego rodzaju sądów wartościujących, 2) źródła informacji, na których jest oparta Rekomendacja, jak również wątpliwości w zakresie wiarygodności źródła informacji, o ile istnieją, 3) przewidywania, prognozy lub projekcje cenowe, co do zachowań Instrumentu finansowego oraz istotne założenia przyjęte lub poczynione przy ich sporządzaniu Na stronie internetowej Dom Maklerski zamieszcza: 1) wyjaśnienia stosowanej w Rekomendacji terminologii fachowej, 2) wskazanie silnych i słabych stron zastosowanych w Rekomendacji metod wyceny umożliwiający Klientom dokonanie oceny ryzyka inwestowania w dane Instrumenty finansowe, 3) wyjaśnienie stosowanych w Rekomendacjach w Domu Maklerskim oznaczeń kierunków Rekomendacji z podaniem horyzontu czasowego inwestycji oraz wyjaśnienie ryzyka związanego z inwestowaniem w dany Instrument finansowy w tym analiza wrażliwości przyjętych w Rekomendacji założeń, 4) wykaz Rekomendacji przedstawionych przez Dom Maklerski w ciągu ostatnich 6 miesięcy, zawierający wskazaną w poszczególnych Rekomendacjach cenę lub pułap cenowy Instrumentu finansowego, przy których Dom Maklerski zlecił lub sugerował określone zachowanie inwestycyjne oraz termin ważności tych Rekomendacji. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1 są również zamieszczane bezpośrednio w treści Rekomendacji. 13. W treści Rekomendacji: 1) wskazana jest data sporządzenia, 2) wskazany jest krąg adresatów, 3) wskazane jest oznaczenie kierunku Rekomendacji, 4) wskazane są źródła informacji na podstawie, których została sporządzona, 5) wyjaśnienie oznaczenia kierunku rekomendacji, jak kupuj, sprzedaj, trzymaj, z ewentualnym podaniem horyzontu czasowego inwestycji, oraz wyjaśnienie ryzyka, związanego z inwestowaniem w dany instrument finansowy, w tym analizę wrażliwości przyjętych założeń, 6) przedstawiona jest metoda i podstawa wyceny instrumentu finansowego lub emitenta, 7) zawarta jest wzmianka, co planowanej częstotliwości dokonywania aktualizacji Rekomendacji,

9 8) wskazana jest data pierwszego udostępnienia Rekomendacji oraz okresu, z którego dane były podstawą do określania ceny Instrumentu finansowego, 9) zaznaczona jest ew. zmiana w przypadku, gdy Rekomendacja różni się treścią od rekomendacji wydanych w stosunku do tego samego Instrumentu finansowego lub emitenta w okresie 12 miesięcy poprzedzających jej wydanie, 10) ujawniane są wszelkie powiązania i okoliczności, które mogłyby wpłynąć na obiektywność Rekomendacji, 11) znajdują się informacje na temat słusznego interesu lub konfliktu interesów, jaki istnieje między Domem Maklerskim a emitentem, 12) wskazany jest charakter istotnych powiązań, występujących między Domem Maklerskim a emitentem Instrumentów finansowych będących przedmiotem Rekomendacji Przygotowywana Rekomendacja podlega utajnieniu do momentu jej udostępnienia. 2. Treść Rekomendacji do momentu jej udostępnienia nie będzie znana, akceptowana ani zatwierdzana przez pracowników Domu Maklerskiego zajmujących się oferowaniem Instrumentów finansowych w obrocie pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej oraz działalnością, o której mowa art. 69 ust. 4 pkt. 3 i 4 Ustawy o obrocie, z zastrzeżeniem szczególnych sytuacji określonych we właściwych przepisach prawa. 3. Niezwłocznie po zakończeniu prac nad Rekomendacją, na wniosek osoby kierującej jednostką organizacyjną Domu Maklerskiego zajmującą się sporządzaniem Rekomendacji, prezes Domu Maklerskiego zatwierdza treść Rekomendacji oraz określa terminy przekazania Rekomendacji Klientom oraz jej udostępnienia do wiadomości publicznej. 4. W dniu udostępnienia Rekomendacji Klientom, rekomendacja utrwalona w standardzie pliku PDF dystrybuowana jest do Klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub z wykorzystaniem strony internetowej Domu Maklerskiego. 5. Informacja o przygotowaniu Rekomendacji zawierająca nazwę Instrumentu finansowego będącego przedmiotem Rekomendacji zamieszczana jest na stronie Domu Maklerskiego nie później niż następnego dnia roboczego po dniu udostępnienia Rekomendacji Klientom. 6. Udostępnienie Rekomendacji do wiadomości publicznej odbywa się poprzez stronę internetową Domu Maklerskiego nie później niż 7 dni od dnia udostępnienia Rekomendacji Klientom. 15. Dom Maklerski zobowiązuje się wobec Klienta do działania zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i starannością zawodową w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z przepisami prawa, dobrymi praktykami i zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klienta, przy uwzględnieniu jego celów i oczekiwań.

10 16. Dom Maklerski wykonuje prace objęte Umową w terminach uzgodnionych z Klientem, z uwzględnieniem terminów wynikających z przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji podmiotów, z którymi konieczne jest współdziałanie w celu prawidłowego wykonywania Umowy Realizacja przedmiotu Umów, w zakresie usług, o których mowa w 1. pkt. 1) 3) wymaga zapoznania się przez Dom Maklerski z dokumentami zawierającymi informacje dotyczące Klienta. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, za wyjątkiem dostępnych publicznie będą uznawane i traktowane w czasie realizacji Umowy oraz po jej wygaśnięciu przez Dom Maklerski, jako informacje poufne. 3. Zachowanie poufności nie będzie dotyczyło informacji, która: 1) jest informacją publiczną dostępną w momencie jej przekazania Domowi Maklerskiemu, 2) zostanie informacją ogólnie dostępną po udostępnieniu jej Domowi Maklerskiemu w inny sposób niż niezachowanie tajemnicy przez Dom Maklerski, 3) była w posiadaniu Domu Maklerskiego w momencie jej udostępnienia, a nie była uzyskana przez Dom Maklerski pod klauzulą zachowania tajemnicy. 4. Informacje poufne będą wykorzystywane przez Dom Maklerski wyłącznie w celu realizacji Umowy. 5. Dom Maklerski zobowiązany jest do nieujawniania bez zgody Klienta informacji poufnych osobom trzecim za wyjątkiem: 1) osób zatrudnionych przez Dom Maklerski przy realizacji Umowy, 2) podmiotów trzecich prowadzącym działalność maklerską zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt. 5) Ustawy o obrocie, którym powierzył wykonanie czynności w zakresie przyjmowania zapisów na Instrumenty finansowe (organizacja konsorcjum domów i biur maklerskich dystrybuujących Instrumenty finansowe w ofercie publicznej) w obrębie działalności wymienionej w 1 pkt. 1), 3) podmiotów upoważnionych pisemnie przez Klienta, 4) organów i instytucji uprawnionych do żądania ujawnienia takiej informacji Klient zobowiązuje się współdziałać z Domem Maklerskim w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego wykonania przez Dom Maklerski zobowiązań wynikających z Umowy określonej w 4. ust. 1. oraz 2., a w szczególności do: 1) udzielania wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień, udostępniania wszelkiej dokumentacji.

11 2) dokonania wszelkich czynności, jakich powszechnie obowiązujące przepisy prawa wymagają dla powodzenia transakcji objętej Umową, w szczególności dotyczy to, w przypadku oferty publicznej akcji, prawidłowego zwołania i odbycia walnego zgromadzenia spółki, zamieszczenia prawem wymaganych ogłoszeń. 3) zapewnienia współdziałanie w celu realizacji Umowy ze strony innych doradców Klienta. 4) uzgadniania z Domem Maklerskim zawartości oświadczeń, komunikatów i innych udostępnianych publicznie informacji mogących mieć wpływ na przebieg i powodzenie transakcji objętej Umową. 19. Dom Maklerski zobowiązuje się bezzwłocznie informować Klienta o wszelkich znanych Domowi Maklerskiemu opóźnieniach, problemach i przeszkodach, które mogą mieć wpływ na należyte i terminowe wykonanie przez Dom Maklerski Umowy. 20. Dom Maklerski odpowiada wyłącznie za istotne naruszenie swoich obowiązków wynikających z Umowy, o ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej w każdym jednak przypadku Dom Maklerski ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną umyślnie lub wskutek niedbalstwa i niezachowania należytej staranności wymaganej w zakresie prowadzonej przez Dom Maklerski działalności Z zastrzeżeniem ust. 6 z tytułu wykonania prac objętych Umową Dom Maklerski otrzymuje od Klienta wynagrodzenie. 2. Sposób naliczenia, warunki wypłaty oraz terminy płatności określa Umowa. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 wynagrodzenie może być określone w formie: 1) stałych opłat za wykonanie przedmiotu Umowy oraz/lub, 2) w formie premii wypłacanej za osiągnięcie celu określonego w Umowie (success fee): a) jako stała opłata lub/oraz b) w zmiennej wysokości (prowizja) w szczególności naliczanej od wartości nabytych przez inwestorów w ofercie instrumentów finansowych. 4. Świadczenie usługi maklerskiej, o której mowa w 1. pkt. 4) odbywa się nieodpłatnie. 22.

12 1. Skargi dotyczące Usług, Klient składa w formie pisemnej na adres siedziby Domu Maklerskiego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Domu Maklerskiego. 2. W skardze Klient powinien wskazać nieprawidłowość, podać rodzaj i wysokość oczekiwanego zadośćuczynienia oraz okoliczności uzasadniające, zdaniem Klienta, dochodzenie tego zadośćuczynienia. 3. Z zastrzeżeniem ust. 5, Dom Maklerski ustosunkowuje się do skargi w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania. 4. Odpowiedź Domu Maklerskiego przekazywana jest w formie pisemnej na adres Klienta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej analogicznie do formy otrzymania skargi od Klienta. W przypadku odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej Dom Maklerski może dodatkowo przesłać odpowiedź za pośrednictwem poczty. 5. W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia skargi może zostać przedłużony do 30 dni roboczych, o czym Dom Maklerski informuje Klienta w terminie wskazanym w ust. 3 w sposób określony w ust Opis zasad prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług maklerskich na rzecz klienta profesjonalnego wchodzi w życie 01 stycznia 2015 roku. 2. Spory pomiędzy Domem Maklerskim a Klientem, wynikłe w związku ze świadczeniem usług maklerskich rozstrzygane są przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby pozwanego lub ze względu na miejsce wykonania Umowy.

Regulamin świadczenia usługi maklerskiej. oferowania instrumentów finansowych. w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Regulamin świadczenia usługi maklerskiej. oferowania instrumentów finansowych. w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Regulamin świadczenia usługi maklerskiej oferowania instrumentów finansowych w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Michael / Ström Dom

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego i usługi, która ma świadczona na podstawie zawieranej umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego i usługi, która ma świadczona na podstawie zawieranej umowy. Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego i usługi, która ma świadczona na podstawie zawieranej umowy. 1.Firma Domu Maklerskiego Dom Maklerski Dąbrowski Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego DF Capital Sp. z o.o. oraz świadczonych usług kierowane do potencjalnych klientów detalicznych

Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego DF Capital Sp. z o.o. oraz świadczonych usług kierowane do potencjalnych klientów detalicznych Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego DF Capital Sp. z o.o. oraz świadczonych usług kierowane do potencjalnych klientów detalicznych Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego

Regulamin świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego Regulamin świadczenia Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Rozdział I 1. Postanowienia ogólne 1.1. Działając na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH maj 2010 SPIS TREŚCI REGULAMINU: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zawarcie umowy zarządzania...6

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

- o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-31-07 Do druku nr 64-A Warszawa,11 czerwca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej)

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne Rozdział 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W ERSTE SECURITIES POLSKA S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W ERSTE SECURITIES POLSKA S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W ERSTE SECURITIES POLSKA S.A. 1. W niniejszym Regulaminie terminy poniższe rozumieć należy jako: a) Dom Inwestycyjny Erste Securities Polska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A. Grupa Deutsche Bank DB Securities REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia derywatów oraz prowadzenia rachunków derywatów i rachunków pieniężnych oraz inne informacje związane ze świadczeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. (obowiązuje od 01 kwietnia 2015 r.) Postanowienia ogólne 1 1. DM Consus

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Poznań, dnia 15 lutego 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 [Zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o.

Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. Regulamin Zarządzania Konfliktami w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany i wdrożony w wykonaniu obowiązku wynikającego z 3 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 64)

do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 64) Projekt A UT OPOPRAWKA do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 64) W projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r.

Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA AKTYWAMI. przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDZANIA AKTYWAMI. przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDZANIA AKTYWAMI przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. Umowa...7 III. Pełnomocnictwa... 12 IV. Zarządzanie... 13 V. Postanowienia końcowe...26

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI www.bgk.com.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Rynek pierwotny... 9 ROZDZIAŁ 3 Obrót wtórny

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A.

WPROWADZENIE BROSZURA INFORMACYJNA O DYREKTYWIE MIFID DOMU MAKLERSKIEGO CAPITAL PARTNERS S.A. Na niniejszy zbiór składają się następujące dokumenty: WPROWADZENIE Broszura informacyjna o Domu Maklerskim Capital Partners S.A., Broszura informacyjna o Dyrektywie MiFID Domu Maklerskiego Capital Partners

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa tryb i warunki świadczenia usług maklerskich w zakresie wykonywania, na Rynkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych Obowiązuje od dnia 03 lutego 2014 roku Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych Regulamin reguluje zasady przyjmowania i przekazywania przez Biuro Maklerskie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Pakiet powitalny Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska WSTĘP Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Rozdział I - Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia przez Getin Noble Bank S.A. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania Rozdział I - Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Legnicy, ul. Św. M. Kolbe 18 www.euco.pl niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 1.100.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 68/2014 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r. Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez

Bardziej szczegółowo