REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r."

Transkrypt

1 REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 27 czerwca 2011 r.

2 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Invista Dom Maklerski S.A. określa sposób postępowania Invista Dom Maklerski S.A. w celu identyfikowania i przeciwdziałania powstawaniu konfliktów interesów. 2. Niniejszy Regulamin określa: a. okoliczności, które w odniesieniu do poszczególnych czynności z zakresu działalności maklerskiej powodują lub mogą powodować powstanie konfliktu interesów związanego z istotnym ryzykiem naruszenia interesów Klienta. b. środki i procedury zarządzania konfliktami interesów. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 2 1. Domu Maklerskim lub Invista należy przez to rozumieć Invista Dom Maklerski S.A z siedzibą w Warszawie; 2. Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów w Invista Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie; 3. Kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, z którą Invista zawarł umowę o świadczenie usług maklerskich, lub z którym umowa ma być zawarta w przypadku podjęcia działań przez Invista w celu zawarcia Umowy; 4. Osobie powiązanej należy przez to rozumieć osobę powiązaną w rozumieniu art. 82 ust. 3a ustawy z dnia 29 lipca o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz z późn. zm.) 5. Czynności maklerskiej lub usłudze maklerskiej czynność, którą świadczy Invista na rzecz swoich Klientów, na której prowadzenie posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego Przez konflikt interesów rozumie się znane Domowi Maklerskiemu okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Klienta, osoby powiązanej z Domem Maklerskim i obowiązkiem działania Domu Maklerskiego w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta. 2. Konflikt interesów może powstać w szczególności gdy: a. Dom Maklerski lub osoba powiązana z Domem Maklerskim może uzyskać korzyść lub uniknąć straty w wyniku poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez Klienta lub Klientów. b. Dom Maklerski lub osoba powiązana z Domem Maklerskim posiada powody natury finansowej lub innej, aby preferować Klienta lub grupę Klientów w stosunku do innego Klienta lub grupy Klientów. c. Dom Maklerski lub osoba powiązana z Domem Maklerskim ma interes w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz Klienta albo transakcji przygotowywanej w imieniu Klienta i jest on rozbieżny z interesem Klienta.

3 d. Dom Maklerski lub osoba powiązana z Domem Maklerskim prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Klienta. 3. Do potencjalnych źródeł konfliktu interesów w szczególności mogą należeć Interesy INVISTA występującego w roli: a. Doradcy w zakresie instrumentów finansowych będących przedmiotem oferty publicznej na rynku regulowanym lub w Alternatywnym Systemie Obrotu na rzecz emitenta lub sprzedającego instrumentów finansowych, b. Oferującego instrumenty finansowe na rynkach regulowanym, c. Podmiotu zainteresowanego pozyskaniem nowych Klientów, d. Podmiotu zainteresowanego utrzymaniem zadowalających stosunków z Klientami, na rzecz których świadczy lub świadczył usługi maklerskie, e. Podmiotu zainteresowanego uzyskaniem zadowalających wyników transakcji, w związku z którymi świadczył usługi doradcze Invista zapobiega powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku ich powstania umożliwia ochronę interesów Klientów przed szkodliwym wpływem tych konfliktów. 2. Sposób prowadzenia działalności i struktura organizacyjna: a. Zapewnia nadzór nad osobami powiązanymi wykonującymi w ramach swoich obowiązków służbowych czynności na rzecz i w imieniu Klienta w ramach działalności prowadzonej przez Dom Maklerski, które to czynności mogą powodować wystąpienie sprzeczności interesów Klienta i Domu Maklerskiego lub interesów Klientów. b. Zapewnia oddzielenie organizacyjne osób zajmujących się wykonywaniem czynności, które powodują lub mogą powodować wystąpienie sprzeczności interesów pomiędzy Klientami lub interesami Klienta i Domu Maklerskiego. c. Zapobiega możliwości wywierania niekorzystnego wpływu osób trzecich na sposób wykonywania przez osoby powiązane czynności związanych z prowadzeniem działalności maklerskiej przez Dom Maklerski. 3. Zasady wynagradzania przyjęte w Domu Maklerskim zapobiegają istnieniu bezpośrednich zależności pomiędzy wysokością wynagrodzenia osób powiązanych wykonujących czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej od wynagrodzenia lub zysków osiąganych przez osoby wykonujące czynności innego rodzaju, które powodują lub mogą powodować powstanie konfliktu interesów. 4. Dom Maklerski prowadzi rejestr rodzajów prowadzonej działalności maklerskiej oraz działalności maklerskiej wykonywanej przez inny podmiot na rzecz Domu Maklerskiego, w związku z którymi powstał lub może powstać konflikt interesów związany z istotnym ryzykiem naruszenia interesów Klienta. 5. Dom Maklerski prowadzi działalność między innymi w oparciu o następujące regulacje wewnętrzne: a. Regulamin Organizacyjny uwzględniający ochronę interesów Klientów, b. Regulamin nadzoru wewnętrznego zapewniający okresowe przeglądy skuteczności procesów kontrolnych i systemu zarządzania ryzykiem w Invista Dom Maklerski S.A.

4 c. Regulamin działalności inwestycyjnej oraz ochrony przepływu informacji poufnych i stanowiących tajemnicę zawodową przez osoby powiązane z Invista Dom Maklerski zabezpieczający i zapobiegający nieuzasadnionemu przepływowi bądź niewłaściwemu wykorzystaniu informacji poufnych i stanowiących tajemnicę zawodową oraz określający między innymi system kontroli wewnętrznej w tym zakresie oaz wprowadzające ograniczenia w celu ochrony interesów Klienta. d. Politykę przyjmowania i przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych uniemożliwiającą przyjmowanie przez pracowników Domu Maklerskiego od Klientów świadczeń pieniężnych innych niż opłaty i prowizje Przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich Dom Maklerski informuje Klienta, przy użyciu trwałego nośnika informacji, o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta. Informacja taka powinna zawierać dane pozwalające Klientowi na podjęcie świadomej decyzji co do zawarcia umowy, przy czym zakres informacji powinien być dostosowany do kategorii do której należy Klient. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 umowa o świadczenie usługi maklerskiej nie może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji, o której mowa w ust. 1 i wyraźnie potwierdzi wolę zawarcia umowy z Domem Maklerskim. 3. Ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku gdy Dom Maklerski nie stwierdzi istnienia konfliktu interesów istniejących w związku z zawarciem przez Klienta umowy o świadczenie usługi maklerskiej W przypadku wystąpienia konfliktu interesów osoby powiązanej w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, jest ona obowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 2. W przypadku gdy konflikt interesów dotyczy Inspektora Nadzoru lub Członka Zarządu, jest on obowiązany poinformować o tym fakcie Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego. 3. W przypadku gdy konflikt interesów dotyczy Prezesa Zarządu niezwłocznie informuje on o tym fakcie przewodniczącego Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego. 4. Informacje, o których mowa w ust. 1-3 składane są w formie pisemnej W przypadku wystąpienia konfliktu interesów Dom Maklerski uznaje interes Klienta za priorytetowy. 2. W przypadku powstania konfliktu interesów, który może prowadzić do naruszenia interesów Klienta, Dom Maklerski niezwłocznie po jego zidentyfikowaniu informuje o tym fakcie Klienta przy użyciu trwałego nośnika informacji o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz tego Klienta. Informacja taka powinna zawierać dane umożliwiające Klientowi podjęcie świadomej decyzji co do kontynuowania świadczenia usługi maklerskiej przez Dom Maklerski.

5 3. Sposób i zakres przedstawienia danych powinien być dostosowany do kategorii, do której należy Klient. Umowa o świadczenie usługi maklerskiej na rzecz Klienta może być kontynuowana jedynie poda warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji oraz potwierdzi, w sposób wyraźny, chęć kontynuowania współpracy z Domem Maklerskim w zakresie świadczenia danej usługi maklerskiej. Do czasu złożenia oświadczenia Dom Maklerski wstrzymuje się od świadczenia danej usługi maklerskiej na rzecz tego Klienta Dom Maklerski zobowiązuje każdą osobę powiązaną, do zaznajomienia się z regulaminem oraz do podpisania oświadczenia stwierdzającego znajomość, zrozumienie i akceptację treści regulaminu niezwłocznie po jego wejściu w życie lub po zawarciu umowy z osobą powiązaną. 2. Zmiany regulaminu doręczane są osobom powiązanym pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osoba powiązana ma obowiązek zaznajomienia się ze zmianami oraz podpisania stosownego oświadczenia, zgodnie z treścią którego zapoznała się ze zmianami, rozumie je i akceptuje. Oświadczenie powinno być złożone niezwłocznie po doręczaniu zmian osobie powiązanej. 3. Czynności wskazane w niniejszym paragrafie wykonuje Inspektor Nadzoru Osoby powiązane zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu. 2. Naruszenie niniejszego regulaminu stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i stanowi podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy osoby powiązanej lub rozwiązania innej umowy cywilnoprawnej. 10 Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 27 czerwca 2011r.

6 miejscowość, data... Imię i nazwisko... Stanowisko... Oświadczenie Ja niżej podpisany/podpisana*) oświadczam, że zostałem/zostałam*) zapoznany/zapoznana*) z Regulaminem zarządzania konfliktami interesów w Invista Dom Maklerski S.A., rozumiem jego treść oraz zobowiązuję się do jej przestrzegania.... podpis składającego oświadczenie *niepotrzebne skreslić

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1178 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU Uchwała nr 01/06/2015 w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku 10 plus z dnia 24.07.2013 roku

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr 07/2015 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Działając zgodnie z treścią 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo