Analiza porównawcza wyników badań żywotności miazgi za pomocą testów konwencjonalnych oraz pomiarów przepływu krwi (LDF)*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza porównawcza wyników badań żywotności miazgi za pomocą testów konwencjonalnych oraz pomiarów przepływu krwi (LDF)*"

Transkrypt

1 Czas. Stomat., 2005, LVIII, 8 Analiza porównawcza wyników badań żywotności miazgi za pomocą testów konwencjonalnych oraz pomiarów przepływu krwi (LDF)* A comparative analysis of results of vitality testing of the dental pulp with conventional tests and pulpal blood flow (LDF) Lesław Jacek Pypeć, Agnieszka Bruzda-Zwiech, Patrycja Proc Z Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. n. med. M. Wochna-Sobańska Streszczenie Celem pracy była ocena wyników badań żywotności miazgi zębowej uzyskanych w testach termicznych (chlorek etylu) i elektrycznych, oraz pomiarów przepływu naczyniowego krwi (metoda LDF) w zdrowych zębach u dzieci. Przebadano 729 zdrowych zębów siecznych górnych i dolnych u 92 dzieci w wieku od 9 do 12 lat. W teście elektrycznym nie reagowało na bodźce od 56,04% do 77,60% zdrowych zębów w zależności od grupy badanej. Natomiast na chlorek etylu reakcji nie wykazało 13,7% zdrowych zębów. Przy użyciu metody LDF we wszystkich badanych zębach stwierdzono zachowany przepływ krwi w miazdze. Summary The aim of the study was to compare the results of thermal (using ethyl chloride) and electrical vitality testing of the dental pulp, and pulpal blood flow (LDF) in healthy teeth in children. Seven hundred and twentynine healthy upper and lower incisors were tested in 92 children aged between 9 and 12. During electrical stimulation no reaction was noted in 56.04% to 77.60% of healthy teeth, depending on the group. No reaction to ethyl chloride was seen in 13.7% of healthy teeth. In all teeth, normal pulpal blood flow was observed using the LPF method. HASŁA INDEKSOWE: testy elektryczne i termiczne żywotności miazgi, laserowy przepływomierz Dopplera KEYWORDS: electric and thermal pulp test methods, laser Doppler flowmetry *Praca finansowana przez Uniwersytet Medyczny w ramach pracy własnej: nr Ocena stanu miazgi ma podstawowe znaczenie w planowaniu leczenia próchnicy oraz stanów pourazowych zębów. Do określenia żywotności miazgi najszersze zastosowanie ze względu na łatwość i dostępność uzyskały testy reaktywności na bodźce termiczne i elektryczne. Metody te oparte są na ocenie wrażliwości miazgi na bodźce subiektywne, które wywołują tzw. odpowiedź neuronalną. Ocena ta może być jednak niewiarygodna, gdy sensory nerwowe utracą swoje funkcje na nieprzewidywalny okres czasu, podczas gdy przepływ krwi w miazdze jest nienaruszony (7, 8, 12). Szczególnie istotne staje się to w przypadku leczenia niedojrzałych zębów stałych u młodszych dzieci, które dodatkowo nie potrafią jeszcze precyzyjnie określać swoich odczuć. Ponadto z uwagi na niezakończony rozwój wierzchołka korzenia oraz niedojrzałość tkanki 535

2 L. J. Pypeć i in. Czas. Stomat., nerwowej w miazdze zębów dziecięcych, stymulacja bodźcami elektrycznymi może nie wywoływać pozytywnej odpowiedzi w zdrowych zębach (13,17,18). Wydaje się więc ważne znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu subiektywne odczucia dziecka, jego wiek, a tym samym stadium rozwoju zęba, będą wpływały na wyniki konwencjonalnych testów oceny żywotności miazgi w porównaniu z obiektywną metodą pomiaru przepływu naczyniowego. C e l e m p r a c y była ocena wyników badań żywotności miazgi testami z użyciem bodźców termicznych (chlorku etylu) i elektrycznych oraz pomiarów naczyniowych w zdrowych stałych zębach siecznych u dzieci. Materiał i metoda Badaniem objęto 92 dzieci w wieku od 9 do 12 lat (tab. I). Ogółem zbadano 729 stałych zębów siecznych górnych i dolnych. W badaniu uwzględniono: 182 zęby górne sieczne przyśrodkowe i 180 górnych zębów siecznych bocznych, 184 zęby dolne sieczne przyśrodkowe i 183 zęby dolne sieczne boczne. Zęby badane nie miały wypełnień ani widocznych, rozwojowych uszkodzeń szkliwa. Na podstawie wywiadu wykluczano zęby, które doznały urazu mechanicznego. Dzieci były badane w osobnym gabinecie stomatologicznym. Nie spożywały pokarmów na dwie godziny przed badaniem oraz oczekiwały na badanie w spokoju. Analizie porównawczej poddano trzy metody oceny stanu miazgi: test żywotności na chlorek etylu, test elektryczny przy użyciu aparatu PT 20 Gentle Pulse (Parakell) oraz laserowe badanie przepływu naczyniowego przy użyciu urządzenia Periflux System 5010 (technika Laser-Doppler Flowmetry LDF). Badanie reakcji zębów na chlorek etylu W teście żywotności na chlorek etylu zastosowano kryteria wg Mumforda (2): 0 brak reakcji, 1 reakcja słaba, 2 reakcja średnia, wyraźnie wyczuwalna, 3 reakcja silna, przykra. Zęby izolowano od dostępu wilgoci (wałki ligniny, ślinociąg) i oczyszczano z osadu przy użyciu szczoteczki na mikrosilnik i badano w następującej kolejności: 12, 11, 21, 22, 32, 31, 41, 42. Każdą serię powtarzano 2-krotnie raz przeprowadzano jedną serię ślepą, tj. watką bez użycia chlorku etylu. Badanie reakcji zębów na test elektryczny Test wykonano aparatem PT20-Gentle Pulse (Parakell). Zakres skali aparatu: 10 ( mv), 20 ( ), 30 ( mv), 40 ( mv), 50 (powyżej 180 mv). Prawidłowa reakcja zęba występuje w zakresie od 1 do 2 stopnia. W celu ochrony miazgi nie stosowano bodźców powyżej 4 stopnia. W badaniu za pozytywną odpowiedź przyjmowano reakcję dodatnią w zakresie 1 20, za negatywną brak reakcji zęba na bodziec (określono 0). Elektrodę aparatu przykładano do środkowej części powierzchni wargowej korony zębów górnych oraz powierzchni językowej koron zębów dolnych. T a b e l a I. Struktura badanej populacji Wiek Płeć dziewczęta chłopcy Ogółem 9 lat lat lat lat

3 2005, LVIII, 8 Badania żywotności miazgi Badanie przepływu naczyniowego Badanie dopplerowskie wykonano za pomocą urządzenia PeriFlux System 5010, Perimed. Zasady działania urządzenia, jak i metodyka badania zostały opisane i opublikowane (5, 7, 9, 12, 13). Wyniki W badaniu reaktywności zębów na bodziec termiczny zimny u dzieci w wieku 9 12 lat brak odpowiedzi stwierdzono w 10,44% zębów siecznych górnych przyśrodkowych, 17,22% zębów siecznych górnych bocznych, 13,59% zębów siecznych dolnych przyśrodkowych oraz w 13,66% zębów siecznych dolnych bocznych. Ogółem nie reagowało na ten test 13,7% zdrowych zębów u badanych dzieci. W grupie zębów siecznych przyśrodkowych górnych procent zębów nie reagujących na test termiczny rósł wraz z wiekiem. W pozostałych grupach zębowych najmniejszy procent zębów nie reagujących stwierdzano u dzieci 10-letnich (tab. II). W badaniu reaktywności zębów na bodźce elektryczne brak odpowiedzi stwierdzono w 56,04% zębów siecznych przyśrodkowych górnych, 71,67% zębów siecznych bocznych górnych, 70,11% zębów siecznych przyśrodkowych dolnych oraz 77,6% zębów siecznych bocznych dolnych. Ogółem nie reagowało 68,87% zdrowych zębów w grupie badanej. Odwrotnie niż w przypadku testu termicznego w grupie zębów siecznych przyśrodkowych górnych procent zębów nie reagujących na test elektryczny malał wraz z wiekiem. W pozostałych grupach zębowych najmniejszy procent zębów nie reagujących na test stwierdzano u 10-latków (tab. III). Wartości przepływów naczyniowych pozwalały na ocenę stanu miazgi w zależności od wieku i grupy zębów (tab. IV). Nie stwierdzono istotnych statystycznie zależności pomiędzy wielkością przepływu naczyniowego a reakcją zęba na chlorek etylu. Podobnie nie było zależności pomiędzy wartościami przepływu naczyniowego a odpowiedzią na stymulację elektryczną (tab. V i VI). Dyskusja Stan miazgi w trakcie leczenia stanów pourazowych lub głębokiej próchnicy sprawdzany jest zazwyczaj metodami pośrednimi: na podstawie wywiadu, poprzez obserwację barwy zęba, kontrolę rtg czy ocenę wrażliwości na testy termiczne i/lub elektryczne (7, 12, 13, 14). Wszystkie te metody oparte są w większym lub mniejszym stopniu na subiektywnej ocenie pacjenta i lekarza. Zastosowanie metody LDF, jako badania żywotności zęba na podstawie oceny ruchu krwinek w naczyniach krwionośnych miazgi, jest jedyną jak dotąd metodą pozwalającą na bardziej obiektywną ocenę stanu miazgi zęba. Evans i wsp. na podstawie analizy przepływu krwi w miazdze w 67 martwych i 84 żywych zębach przednich u 84 pacjentów ustalili kryteria diagnostyczne, które wykazały, że czułość i specyficzność techniki LDF dla tej próby wyniosła 1.0. Stwierdzili, że żaden z innych standardowych testów oceny stanu miazgi nie jest tak wiarygodny, co spowodowane jest zazwyczaj niską czułością w zakresie od 0,92 dla chlorku, 0,36 dla oceny na podstawie wystąpienia zmian rtg, do 0,16 dla wystąpienia bólu w wywiadzie (4). W naszym badaniu wszystkie zęby wykazały prawidłowy przepływ krwi, w związku z tym metoda LDF okazała się być najbardziej wiarygodną z porównywanych metod. Również testy na bodźce termiczne zimne mają stosunkowo wysoką czułość, a wielu autorów uważa je za najbardziej wiarygodne testy dla oceny żywotności miazgi zębowej u dzieci (2, 4, 15). Natomiast wadą testów termicznych jest mała swoistość oraz brak możliwości precyzyjnego dawkowania bodźców, a tym samym brak standaryzacji metody (19). W piśmiennictwie dostępne są opisy przypadków powrotu odpowiedzi na testy z użyciem zmrożonego CO 2 znacznie później (po 2, 6 czy nawet 19 miesiącach) od momentu stwierdzenia powrotu krążenia krwi w miazdze (3, 10, 11). Wiąże się to ze szczególnym problemem, kiedy 537

4 L. J. Pypeć i in. Czas. Stomat., T a b e l a I I. Odpowiedzi miazgi na bodźce termiczne w poszczególnych grupach zębów w zależności od wieku Zęby sieczne górne przyśrodkowe Wiek lat lat lat lat ,44% 8,79% 18,68% 62,09% 100,00% Zęby sieczne górne boczne Wiek lat lat lat lat ,22% 8,89% 17,22% 56,67% 100,00% Zęby sieczne dolne przyśrodkowe Wiek lat lat lat lat ,59% 3,8% 13,04% 69,57% 100,00% Zęby sieczne dolne boczne Wiek lat lat lat lat ,66% 2,73% 17,49% 66,12% 100,00% urazowi ulega ząb z niezakończonym rozwojem, w którym możliwy jest powrót czynności miazgi poprzez powrót jej unaczynienia. We wczesnym stadium proces rewaskularyzacji niemożliwy jest do oceny testami tradycyjnymi, gdyż czuciowe zakończenia nerwowe miazgi mogą dawać odpowiedź negatywną i jedynie monitoring LDF umożliwia ocenę procesu jej zdrowienia. Testy termiczne, jak i elektryczne w tych przypadkach są niewiarygodne, może to skutkować zbyt wczesną decyzją o konieczności leczenia kanałowego, co wiąże się z zahamowaniem rozwoju korzenia, lub zbyt późną decyzją powodującą powikłania w postaci procesu zapalne- 538

5 2005, LVIII, 8 Badania żywotności miazgi T a b e l a I I I. Odpowiedzi miazgi na bodźce elektryczne w poszczególnych grupach zębów w zależności od wieku Zęby sieczne górne przyśrodkowe Wiek lat lat lat lat ,24% 11,54% 12,64% 11,54% 56,04% 100,00% Zęby sieczne górne boczne Wiek lat lat lat lat ,67% 5,56% 8,33% 7,78% 71,67% 100,00% Zęby sieczne dolne przyśrodkowe Wiek lat lat lat lat ,24% 5,43% 3,80% 11,41% 70,11% 100,00% Zęby sieczne dolne boczne Wiek lat lat lat lat ,56% 5,46% 2,19% 8,20% 77,60% 100,00% go tkanek okołowierzchołkowych lub resorpcji (11, 13, 14). W obecnym badaniu brak reakcji na chlorek etylu wykazało 13,7% zdrowych zębów. Na podstawie wyników badań, nie stwierdziliśmy zależności pomiędzy stopniem reaktywności zęba na bodziec zimna a wielkością przepływu krwi w naczyniach miazgi. Natomiast Goodis i wsp. w swoim badaniu stwierdzili, że wraz ze spadkiem temperatury, zmniejsza się przepływ krwi w miazdze oraz wrażliwość na bodźce elektryczne (6). Jednak inni autorzy badający wpływ zmian temperatur na przepływ krwi w miaz- 539

6 L. J. Pypeć i in. Czas. Stomat., T a b e l a I V. Wartości przepływów naczyniowych w poszczególnych grupach zębów siecznych w zależności od wieku Wiek Zęby sieczne w szczęce Zęby sieczne w żuchwie przyśrodkowe boczne przyśrodkowe boczne 9 lat 8,95 ± 3,70 10,44 ± 4,37 15,63 ± 5,91 15,31 ± 5,56 10 lat 10,59 ± 4,87 11,02 ± 6,19 14,29 ± 4,23 14,53 ± 5,98 11 lat 11,32 ± 4,82 15,61 ± 6,14 16,26 ± 6,98 17,34 ± 6,69 12 lat 10,64 ± 4,15 12,83 ± 4,82 17,11 ± 5,52 17,00 ± 6,41 T a b e l a V. Wartości przepływów naczyniowych miazgi w poszczególnych grupach zębów siecznych w zależności od stopnia reakcji na chlorek etylu Chlorek Zęby sieczne w szczęce Zęby sieczne w żuchwie przyśrodkowe boczne przyśrodkowe boczne 0 10,85 ± 3,57 11,37 ± 4,40 18,20 ± 4,87 14,68 ± 5, ,43 ± 3,49 15,79 ± 5,71 14,14 ± 2,57 23,79* 2 9,38 ± 4,30 13,62 ± 6,95 15,33 ± 4,60 16,23 ± 6, ,91 ± 4,86 13,74 ± 5,34 16,35 ± 6,75 17,28 ± 6,61 10,54 ± 4,42 13,48 ± 5,67 16,41 ± 6,24 16,78 ± 6,35 * jeden ząb. Wszystkie zależności nieistotne statystycznie T a b e l a V I. Wartości przepływów naczyniowych w poszczególnych grupach zębów siecznych w zależności od stopnia napięcia prądu Prąd Zęby sieczne w szczęce Zęby sieczne w żuchwie przyśrodkowe boczne przyśrodkowe boczne 0 10,20 ± 3,62 13,12 ± 5,63 15,78 ± 6,05 16,44 ± 6,11 1 9,85 ± 3,30 14,10 ± 3,70 22,40 ± 8,18 18,15 ± 8, ,13 ± 4,34 20,73 ± 3,66 15,64 ± 5,66 16,62 ± 8, ,89 ± 7,33 13,20 ± 7,03 17,82 ± 4,22 10,75* 4 10,86 ± 4,94 15,05 ± 6,73 17,78 ± 3,44 21,25 ± 5,75 10,54 ± 4,42 13,48 ± 5,67 16,41 ± 6,24 16,78 ± 6,35 * jeden ząb. Wszystkie zależności nieistotne statystycznie. dze zębów u młodych pacjentów stwierdzili, że u większości chłodzenie powodowało powolny spadek przepływu krwi, ale również ogrzewanie powodowało niewielką jego redukcję. U innych badanych obydwie zmiany temperatur wywoływały niewielki wzrost przepływu. Rezultaty mogą świadczyć o skomplikowanej i indywidualnie zmiennej interakcji między efektami miejscowymi a generowanymi przez system nerwowy, podczas zmian temperatury w miazdze zęba (1). Wielu autorów badających żywotność miazgi osób dorosłych posługuje się przede wszystkim odpowiedzią miazgi na bodźce elektryczne (5, 8, 9, 15). Wydaje się, że nie jest to jednak wiarygodna metoda w przypadku niedojrzałych zębów dziecięcych. W swoich badaniach Klein 540

7 2005, LVIII, 8 Badania żywotności miazgi (cyt. za Woźniakiem), stwierdził, że jedynie 11% zdrowych zębów z niezakończonym rozwojem wierzchołka oraz 72% zdrowych zębów dziecięcych z zakończonym rozwojem korzenia, dało pozytywną odpowiedź w teście z użyciem prądu elektrycznego (17). W naszym badaniu fałszywie ujemną odpowiedź stwierdzano w 56% do 77,6% zdrowych zębów w zależności od grupy zębów, co właściwie może podważać wartość kliniczną testu. Woźniak i wsp. stwierdzili, że odpowiedź na stymulację elektryczną zależy od: wieku badanych (wyższy wiek niższy próg pobudliwości), czynników psychologicznych, umiejętności oceny doznań, dojrzałości włókien nerwowych, warunków i sposobu przeprowadzenia badania czy umiejscowienia elektrody na zębie (16-20). Analiza wyników naszych badań zdaje się potwierdzać te spostrzeżenia. W grupie siekaczy górnych przyśrodkowych, które wyrzynają się najwcześniej z zębów badanych, zaznaczała się prosta tendencja do wzrostu prawidłowych odpowiedzi miazgi wraz z wiekiem. Można to tłumaczyć tym, że wraz z wiekiem wzrastał procent zębów z zakończonym rozwojem korzenia. W pozostałych grupach zębów najmniej fałszywie ujemnych odpowiedzi uzyskiwano paradoksalnie w grupie 10-latków. W tej grupie wiekowej musiały zatem zaistnieć inne czynniki, które przejściowo zwiększały wrażliwość miazgi na stymulację elektryczną. Podobne zależności obserwowano w trakcie analizy wyników reakcji w testach z użyciem chlorku etylu, największą reaktywność miazgi stwierdzono u 10-latków. Odwrotnie jednak do testów elektrycznych, odsetek zębów górnych siecznych przyśrodkowych niereagujących na bodźce zimna był najniższy wśród najmłodszych dzieci. Analizując wyniki można stwierdzić, że procent zębów niereagujących w teście z chlorkiem etylu był znikomy w porównaniu z testami stymulacji prądem, a uzyskane średnie przepływy naczyniowe miazgi wszystkich badanych zębów mieściły się w prawidłowych wartościach. Wnioski 1. W ocenie stanu miazgi stałych siekaczy u dzieci najbardziej wiarygodną i obiektywną metodą jest pomiar przepływu naczyniowego przy użyciu techniki Laser-Doppler. 2. Miarodajną techniką o szerokiej dostępności pozostaje nadal ocena reaktywności miazgi na bodziec termiczny zimny. 3. Badanie reakcji miazgi zębów u dzieci przy użyciu testu elektrycznego wydaje się mieć ograniczoną wartość kliniczną. Piśmiennictwo 1. Andreasen E., Aars H., Brodin P.: Effects of cooling and heating of the tooth on pulpal blood flow in man. Endod. Dent. Traumat., 1994, 10, Badzian-Kobos K., Wochna-Sobańska M., Szosland E., Cichocka D.: Zastosowanie niektórych testów do oceny reakcji miazgi stałych przednich zębów u dzieci w wieku od 7-11 roku życia. Czas. Stomat., 1975, XXVIII, 12, Ebihara A., Tokita Y., Izawa T., Suda H.: Pulpal blood flow assessed by laser Doppler flowmetry in a tooth with a horizontal root fracture. Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Oral, 1996, 81, 2, Evans D., Reid J., Strang R., Stirrups D.: A comparison of laser Doppler flowmetry with other methods of assessing the vitality of traumatised anterior teeth. Endod. Dent. Traumat., 1999, 15, 6, Gazelius B., Olgart L., Edwall L.: Non-invasive recording of blood flow in human dental pulp. Endod. Dent. Traumatol., 1986, 2, Goodis H. E., Wintrop V., White J. M.: Pulpal responses to cooling tooth temperatures. J. Endod., 2000, 26, 5, Gregorczyk-Maga I., Maga P., Lipińska A.: Zastosowanie laserowego dopplera w diagnostyce stanu miazgi. Poradnik Stomat., 2004, 3, 29, Ingolfsson A. R., Tronstad L., Hersh E., Riva C.: Efficacy of laser Doppler flowmetry in determining pulp vitality of human teeth. Endod. Dent. Traumatol., 1994, 10, Ingolfsson A. R., Tronstad L., Riva C.: Reliability of laser Doppler flowmetry in testing vitality of human teeth. Endod. Dent. Traumatol., 1994, 10, Lee J. Y., Yanpiset K., Sigurdsson A., Vann W. F., Jr.: Laser Doppler flowmetry for monitoring traumatized teeth. Dent. Traumatol., 2001, 17, 5,

8 L. J. Pypeć i in. Czas. Stomat., 11. Mesaros S. V., Trope M.: Revascularization of traumatized teeth assesed by laser Doppler flowmetry: case report. Endod. Dent. Traumat., 1997, 13, 1, Nowak-Kwater B., Chomyszyn- Gajewska M.: Zastosowanie przepływomierza laserowo-dopplerowskiego w medycynie i stomatologii przegląd piśmiennictwa. Czas. Stomat., 2003, LVI, 3, Olgart L., Gazelius B., Lindh- Strömberg A.: Laser Doppler flowmetry in assessing vitality in luxated permanent teeth. Intern. Endod. J., 1988, 21, Strobil H., Emshoff I., Bertram S., Emshoff R.: Laser Doppler flow investigation of fractured permanent maxillary incisors. J. Oral Rehabil., 2004, 31, Wilder- Smith P. E. E. B.: A new method for the non-invasive measurment of pulpal blood flow. Intern. Endod. J., 1988, 21, Woźniak K., Buczkowska-Radlińska J., Opalko K., Woźniak A., Michoń A.: Porównanie testu elektrycznego miazgi zębów u młodzieży licealnej oraz studentów stomatologii. Stomat. Współczesna, 2004, 1, 11, Woźniak K., Lipski M., Buczkowska-Radlińska J.: Stymulacja elektryczna zębów ludzkich: uwarunkowania morfologiczne oraz fizyczne. Mag. Stom., 2004, 1, Woźniak K., Lipski M., Buczkowska-Radlińska J.: Porównanie progów elektropobudliwości miazgi zęba określonych różnymi urządzeniami problem kliniczny. Mag. Stom., 2004, 10, Woźniak K., Lipski M., Buczkowska- Radlińska J., Pietrzyk M.: Badania stosowane do oceny stanu miazgi przegląd piśmiennictwa. Czas. Stomat., 2003, LVI, 7, Woźniak K., Lipski M., Woźniak A.: Próba określenia optymalnego umiejscowienia elektrody w teście elektrycznym żywotności miazgi zębów. Czas. Stomat., 2003, LVI, 8, Otrzymano: dnia 22.III.2005 r. Adres autorów: Łódź, ul. Pomorska

Ocena przepływu naczyniowego w miazdze częściowo zwichniętych stałych zębów siecznych u dzieci*

Ocena przepływu naczyniowego w miazdze częściowo zwichniętych stałych zębów siecznych u dzieci* Czas. Stomat., 2005, LVIII, 9 Ocena przepływu naczyniowego w miazdze częściowo zwichniętych stałych zębów siecznych u dzieci* Evaluation of pulpal blood flow in luxated permanent incisors in children Lesław

Bardziej szczegółowo

LASEROWY PRZEPŁYWOMIERZ DOPPLERA W BADANIU STANU MIAZGI ZĘBÓW PRZEDNICH U DZIECI

LASEROWY PRZEPŁYWOMIERZ DOPPLERA W BADANIU STANU MIAZGI ZĘBÓW PRZEDNICH U DZIECI ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2007, 53, SUPPL. 3, 119 124 LESŁAW JACEK PYPEĆ LASEROWY PRZEPŁYWOMIERZ DOPPLERA W BADANIU STANU MIAZGI ZĘBÓW PRZEDNICH

Bardziej szczegółowo

Badanie żywotności miazgi zębów po urazach za pomocą laserowo-dopplerowskiego pomiaru przepływów naczyniowych

Badanie żywotności miazgi zębów po urazach za pomocą laserowo-dopplerowskiego pomiaru przepływów naczyniowych PROT. STOM., 2005, LV, 4 Badanie żywotności miazgi zębów po urazach za pomocą laserowo-dopplerowskiego pomiaru przepływów naczyniowych Evaluation of pulpal blood flow of traumatized teeth measured by Laser-Doppler

Bardziej szczegółowo

Ocena przepływu krwi w miazdze zęba za pomocą przepływometrii laserowej u pacjentów leczonych z powodu nieprawidłowości zębowych*

Ocena przepływu krwi w miazdze zęba za pomocą przepływometrii laserowej u pacjentów leczonych z powodu nieprawidłowości zębowych* Czas. Stomatol., 2010, 63, 9, 535-542 2010 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Ocena przepływu krwi w miazdze zęba za pomocą przepływometrii laserowej u pacjentów leczonych z powodu nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Określenie norm przepływu krwi metodą LDF w naczyniach miazgi stałych siekaczy u dzieci w poszczególnych stadiach rozwoju korzeni*

Określenie norm przepływu krwi metodą LDF w naczyniach miazgi stałych siekaczy u dzieci w poszczególnych stadiach rozwoju korzeni* Czas. Stomat., 2005, LVIII, 7 Określenie norm przepływu krwi metodą LDF w naczyniach miazgi stałych siekaczy u dzieci w poszczególnych stadiach rozwoju korzeni* Evaluation of physiological levels of pulpal

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie laserowego przepływomierza dopplerowskiego do oceny żywotności miazgi zębów w trudnych sytuacjach diagnostycznych

Zastosowanie laserowego przepływomierza dopplerowskiego do oceny żywotności miazgi zębów w trudnych sytuacjach diagnostycznych Czas. Stomatol., 2010, 63, 1, 8-17 2010 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Zastosowanie laserowego przepływomierza dopplerowskiego do oceny żywotności miazgi zębów w trudnych sytuacjach diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA POURAZOWYCH USZKODZEŃ ZĘBÓW MLECZNYCH I STAŁYCH W DOKUMENTACJI KLINICZNEJ ZAKŁADU STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU

STRUKTURA POURAZOWYCH USZKODZEŃ ZĘBÓW MLECZNYCH I STAŁYCH W DOKUMENTACJI KLINICZNEJ ZAKŁADU STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU Ann. Acad. Med. Gedan., 2006, 36, 43 51 KATARZYNA EMERICH, BARBARA ADAMOWICZ-KLEPALSKA, MICHAŁ DONATT STRUKTURA POURAZOWYCH USZKODZEŃ ZĘBÓW MLECZNYCH I STAŁYCH W DOKUMENTACJI KLINICZNEJ ZAKŁADU STOMATOLOGII

Bardziej szczegółowo

Pourazowe obrażenie zębów siecznych z niezakończonym rozwojem korzeni opis przypadku

Pourazowe obrażenie zębów siecznych z niezakończonym rozwojem korzeni opis przypadku Czas. Stomatol., 2010, 63, 8, 484-489 2010 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Pourazowe obrażenie zębów siecznych z niezakończonym rozwojem korzeni opis przypadku Post-traumatic injuries

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Barczak, Monika Szmidt, Agnieszka Witek, Jadwiga Buczkowska-Radlińska

Katarzyna Barczak, Monika Szmidt, Agnieszka Witek, Jadwiga Buczkowska-Radlińska Ocena progu elektropobudliwości miazgi zębów u pacjentów powyżej 55. roku życia praceoryginalne Evaluation of electric vitality testing of the dental pulp in patients over 55 years of age Katedra i Zakład

Bardziej szczegółowo

Pomiar przepływu krwi w miazdze z użyciem laserowego przepływomierza dopplerowskiego. Measurement of Pulpal Blood Flow Using Laser Doppler Flowmetry

Pomiar przepływu krwi w miazdze z użyciem laserowego przepływomierza dopplerowskiego. Measurement of Pulpal Blood Flow Using Laser Doppler Flowmetry PRACE ORYGINALNE Dent. Med. Probl. 2006, 43, 2, 239 244 ISSN 1644 387X Copyright by Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław and Polish Stomatological Association MARTA JAKUBOWSKA 1, TERESA MATTHEWS

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej

Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej Czas. Stomat., 2005, LVIII, 5 Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej Incidence of caries in preschool children living in

Bardziej szczegółowo

Terminy i kolejność wyrzynania zębów mlecznych u dzieci łódzkich

Terminy i kolejność wyrzynania zębów mlecznych u dzieci łódzkich Czas. Stomat., 2005, LVIII, 3 Terminy i kolejność wyrzynania zębów mlecznych u dzieci łódzkich Times and sequence of eruption of the deciduous teeth in children from Łódź Renata Filipińska-Skąpska, Patrycja

Bardziej szczegółowo

Całkowite wbicie centralnych siekaczy górnych w uzębieniu mlecznym postępowanie stomatologiczne na podstawie trzech przypadków klinicznych

Całkowite wbicie centralnych siekaczy górnych w uzębieniu mlecznym postępowanie stomatologiczne na podstawie trzech przypadków klinicznych OPIS PRZYPADKU CASE REPOTR Borgis Nowa Stomatol 2015; 20(1): 29-34 DOI: 10.5604/14266911.1154078 *Ewa Rybarczyk-Townsend, Renata Filipińska, Joanna Szczepańska Całkowite wbicie centralnych siekaczy górnych

Bardziej szczegółowo

Wpływ znieczulenia miejscowego na przepływ krwi w miazdze zębów*

Wpływ znieczulenia miejscowego na przepływ krwi w miazdze zębów* PROT. STOM., 2006, LVI, 2 Wpływ znieczulenia miejscowego na przepływ krwi w miazdze zębów* The effect of local anaesthesia on blood flow in dental pulp Sławomir Pąsiek Wykonanie znieczulenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Urazy zębów mają negatywny wpływ na zaopatrzenie

Urazy zębów mają negatywny wpływ na zaopatrzenie t w ó j p r z e g l ą d s t o m a t o l o g i c z n y 11/2014 c h i r u r g i a sto m ato lo g i c z n a Powikłania pourazowe zębów lek. dent. Anna Seget-Bieniasz 1, lek. stom. Barbara Urbanowicz-Śmigiel

Bardziej szczegółowo

Stan pierwszych zębów trzonowych stałych studentów medycyny i stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku

Stan pierwszych zębów trzonowych stałych studentów medycyny i stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku Czas. Stomat., 2005, LVIII, 11 Stan pierwszych zębów trzonowych stałych studentów medycyny i stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku The dental status of permanent first molars in students of Dental

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 7. URAZY ZĘBÓW STAŁYCH. E ologia i epidemiologia. Złamania koron zębów stałych

ROZDZIAŁ 7. URAZY ZĘBÓW STAŁYCH. E ologia i epidemiologia. Złamania koron zębów stałych ograniczenie używania smoczka oraz karmienia butelką, regularne zgłaszanie się na wizyty kontrolne do dentysty. ROZDZIAŁ 7. URAZY ZĘBÓW STAŁYCH E ologia i epidemiologia Ryzyko urazowych uszkodzeń zębów

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Nauczanie przedkliniczne - Stomatologia dziecięca

Bardziej szczegółowo

Częstość występowania urazów zębów wśród dzieci zgłaszających się do Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Częstość występowania urazów zębów wśród dzieci zgłaszających się do Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Borgis Nowa Stomatol 2015; 20(3): 98-104 DOI: 10.5604/14266911.1173349 Bartłomiej Burczyński 1, Aleksandra Przybylska 1, Beata Orlińska 1, *Patrycja Proc 2, Joanna Szczepańska 2 Częstość występowania urazów

Bardziej szczegółowo

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w STRESZCZENIE Wady zgryzu klasy III wg Angle'a uwarunkowane są niedorozwojem szczęki lub nadmiernym wzrostem żuchwy, a często połączeniem obu nieprawidłowości. Pacjenci z przodożuchwiem morfologicznym ze

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis treści. Słowo wstępne. Podziękowania Autorzy. 1 Ocena pacjenta w wieku rozwojowym 1

Spis treści Spis treści. Słowo wstępne. Podziękowania Autorzy. 1 Ocena pacjenta w wieku rozwojowym 1 v Słowo wstępne Przedmowa Podziękowania Autorzy xi xiii xiv xv 1 Ocena pacjenta w wieku rozwojowym 1 Co to jest stomatologia dziecięca? 1 Badanie pacjenta 2 Ostateczne rozpoznanie 7 Szacowanie ryzyka choroby

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

Złamania poziome korzeni zębów stałych opis dwóch przypadków

Złamania poziome korzeni zębów stałych opis dwóch przypadków Czas. Stomatol., 2006, LIX, 3 Złamania poziome korzeni zębów stałych opis dwóch przypadków Horizontal root fractures of permanent teeth a report of two cases Piotr Ciesielski 1, Krzysztof Bańkowski 1,

Bardziej szczegółowo

Dwuletnia kliniczna obserwacja stałych zębów przednich po zabiegu replantacji u pacjentów w wieku rozwojowym

Dwuletnia kliniczna obserwacja stałych zębów przednich po zabiegu replantacji u pacjentów w wieku rozwojowym Borgis STOMATOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO Prace oryginalne Original papers Dwuletnia kliniczna obserwacja stałych zębów przednich po zabiegu replantacji u pacjentów w wieku rozwojowym Anna Stachura-Spłuszka,

Bardziej szczegółowo

Wpływ rehabilitacji na stopień niedokrwienia kończyn dolnych w przebiegu miażdżycy.

Wpływ rehabilitacji na stopień niedokrwienia kończyn dolnych w przebiegu miażdżycy. Marek Ciecierski, Zygmunt Mackiewicz, Arkadiusz Jawień Wpływ rehabilitacji na stopień niedokrwienia kończyn dolnych w przebiegu miażdżycy. Z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej AM w Bydgoszczy Kierownik

Bardziej szczegółowo

Terminy i kolejność wyrzynania zębów stałych u dzieci łódzkich

Terminy i kolejność wyrzynania zębów stałych u dzieci łódzkich Czas. Stomat., 2005, LVIII, 4 Terminy i kolejność wyrzynania zębów stałych u dzieci łódzkich Dates and sequence of the eruption of permanent teeth in children from Lodz Beata Szydłowska-Walendowska, Magdalena

Bardziej szczegółowo

Z Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. n. med. M.

Z Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. n. med. M. Czas. Stomat., 2005, LVIII, 12 Ocena intensywności próchnicy oraz częstości występowania zaburzeń rozwojowych uzębienia u dzieci i młodzieży z jedno- lub obustronnym rozszczepem wargi, wyrostka zębodołowego

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

Złamania korzeni zębów stałych w wieku rozwojowym procesy gojenia, powikłania opis przypadków

Złamania korzeni zębów stałych w wieku rozwojowym procesy gojenia, powikłania opis przypadków Czas. Stomat., 2005, LVIII, 2 Złamania korzeni zębów stałych w wieku rozwojowym procesy gojenia, powikłania opis przypadków Root fractures in the permanent teeth during the age of development healing processes,

Bardziej szczegółowo

The stabilizer of our own construction that guarantees comparable results of the oral cavity mucosa blood flow using Laser Doppler Flowmetry

The stabilizer of our own construction that guarantees comparable results of the oral cavity mucosa blood flow using Laser Doppler Flowmetry PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 4, 267-272 Opracowanie własnej konstrukcji stabilizatora gwarantującego porównywalne wyniki badań ukrwienia błony śluzowej jamy ustnej z zastosowaniem laserowego przepływomierza

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku

Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku _estetyka Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczno-protetyczne dorosłego pacjenta z hipodoncją opis przypadku Interdisciplinar management of adult patient with hipodontia a case report Autorzy_ Maciej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed PORADNIA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ * CENNIK Z DNIA 09 Sierpnia 2013r z uwzględnieniem oznaczeń dodatkowych * Procedury nie objęte cennikiem podlegają

Bardziej szczegółowo

Kiedy dochodzi do leczenia chorób miazgi zębów stałych

Kiedy dochodzi do leczenia chorób miazgi zębów stałych endodoncja W PRAKTYCE Leczenie chorób miazgi zębów stałych z niezakończonym rozwojem korzenia na podstawie przypadków klinicznych Pulp therapy for immature permanent teeth based on clinical cases lek.

Bardziej szczegółowo

6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA

6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA 6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA Wskaźnik Boltona określa zależność pomiędzy sumą mezjodystalnych szerokości zębów stałych szczęki i żuchwy. Overall ratio (wskaźnik całkowity): Suma ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka

Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna Jednostka prowadząca zajęcia Katedra i Zakład Stomatologii

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGAJĄCE ZASTOSOWANIE LASEROTERAPII PODCZAS REPLANTACJI 3 ZĘBÓW SIECZNYCH

WSPOMAGAJĄCE ZASTOSOWANIE LASEROTERAPII PODCZAS REPLANTACJI 3 ZĘBÓW SIECZNYCH ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2007, 53, SUPPL. 3, 125 130 LESŁAW JACEK PYPEĆ, GRAŻYNA GRZESIAK-JANAS 1 WSPOMAGAJĄCE ZASTOSOWANIE LASEROTERAPII

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

Analiza przyczyn i metod leczenia endodontycznego zębów stałych z niezakończonym rozwojem

Analiza przyczyn i metod leczenia endodontycznego zębów stałych z niezakończonym rozwojem PRACE ORYGINALNE Dent. Med. Probl. 2009, 46, 2, 214 218 ISSN 1644 387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Stomatological Association MARIA MIELNIK BŁASZCZAK, ANNA ZIOŁO, MAGDALENA JAŁOZA,

Bardziej szczegółowo

Kolejność wyrzynania zębów stałych u dzieci warszawskich

Kolejność wyrzynania zębów stałych u dzieci warszawskich Borgis STOMATOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO Prace oryginalne Original papers Kolejność wyrzynania zębów stałych u dzieci warszawskich Halszka Boguszewska-Gutenbaum, *Jadwiga Janicha, Dorota Gajdzik-Plutecka,

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku

Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 4, 295-299 Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku Prosthetic treatment of the patient with hipodontia. A case report Jacek Kasperski 1, Przemysław Rosak

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność na próchnicę zębów dzieci 12-letnich w województwie łódzkim w latach 1978-2003*

Zachorowalność na próchnicę zębów dzieci 12-letnich w województwie łódzkim w latach 1978-2003* Czas. Stomat., 2006, LIX, 1 Zachorowalność na próchnicę zębów dzieci 12-letnich w województwie łódzkim w latach 1978-2003* Prevalence of caries in 12-year-old children in the region of Łódź between 1978-2003

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ Warszawa 2001 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2001 Program

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK PRKTYCZNE NUCZNIE KLINICZNE KIERUNEK LEKRSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK kierunek lekarsko-dentystyczny Imię i nazwisko studenta PESEL Numer albumu zdjęcie Nazwa uczelni Data wystawienia

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004 MIŁOSZ STĘPIŃSKI JUSTYNA DĘBICKA PORÓWNANIE CZASU REAKCJI KOŃCZYNĄ DOLNĄ I GÓRNĄ PIŁKARZY NOŻNYCH I OSÓB

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

Metodyka badań i przykłady zastosowania laserowego przepływomierza Dopplera w stomatologii

Metodyka badań i przykłady zastosowania laserowego przepływomierza Dopplera w stomatologii Joanna Ryniewicz, Bartłomiej W. Loster Metodyka badań i przykłady zastosowania laserowego przepływomierza Dopplera w stomatologii Method of research and examples of Laser Doppler Flowmetry application

Bardziej szczegółowo

Porównanie zdjęć rentgenowskich wewnątrzustnych wykonanych za pomocą RVG.

Porównanie zdjęć rentgenowskich wewnątrzustnych wykonanych za pomocą RVG. Porównanie zdjęć rentgenowskich wewnątrzustnych wykonanych za pomocą RVG. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Porównanie zdjęć wykonanych na fantomie.... 4 2.1. Test osiowości.... 4 2.2. Test rozdzielczości....

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1462) Załącznik nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych oraz warunki ich realizacji Wykaz

Bardziej szczegółowo

Warszawa 01.08.2012 r.

Warszawa 01.08.2012 r. Warszawa 01.08.2012 r. Uwagi do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego /MZ-MD-L- 0212-2800-4/EHM/12

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ANALIZA ZMIAN WARTOŚCI SIŁY RETENCJI W TRÓJELEMENTOWYCH UKŁADACH KORON TELESKOPOWYCH Rozprawa na stopień

Bardziej szczegółowo

Zęby dentes. Budowa zęba. CEJ cemento- enamel junction

Zęby dentes. Budowa zęba. CEJ cemento- enamel junction Osteologia Zęby Budowa zęba CEJ cemento- enamel junction Płaszczyzny zębów Rodzaje zębów siekacze dentes incisivi kły dentes canini przedtrzonowe dentes premolares trzonowe dentes molares uzębienie mleczne

Bardziej szczegółowo

Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger, Teresa Matthews- Brzozowska. Zastosowanie miniimplantów w leczeniu ortodontyczno - protetycznym

Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger, Teresa Matthews- Brzozowska. Zastosowanie miniimplantów w leczeniu ortodontyczno - protetycznym Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger, Teresa Matthews- Brzozowska Zastosowanie miniimplantów w leczeniu ortodontyczno - protetycznym Klinika Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PRZYGOTOWANIE BADAŃ

WSTĘP PRZYGOTOWANIE BADAŃ Raport z realizacji Programu profilaktyki próchnicy skierowanego do dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2009/2010 do klas I i VI szkół podstawowych finansowanego przez Miasto Poznań WSTĘP Stomatologiczne

Bardziej szczegółowo

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna Cennik usług Protetyka stomatologiczna Przegląd jamy ustnej Konsultacje specjalistyczne Proteza akrylowa całkowita Proteza częściowa (4-8 zębów) Mikro proteza (1-3 zębów) Proteza szkieletowa Proteza szkieletowa

Bardziej szczegółowo

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca CMC/2015/03/WJ/03 Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca Dane pacjenta Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Rozpoznane choroby: Nadciśnienie tętnicze Choroba wieńcowa Przebyty zawał

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu lakieru fluorowego Duraphat na uzębienie mleczne dzieci w wieku 3 i 4 lat badania roczne*

Ocena wpływu lakieru fluorowego Duraphat na uzębienie mleczne dzieci w wieku 3 i 4 lat badania roczne* Czas. Stomat., 2005, LVIII, 2 Ocena wpływu lakieru fluorowego Duraphat na uzębienie mleczne dzieci w wieku 3 i 4 lat badania roczne* Evaluation of the effect of Duraphat fluoride varnish on the primary

Bardziej szczegółowo

Endodontyczne leczenie zębów wgłobionych obserwacje własne*

Endodontyczne leczenie zębów wgłobionych obserwacje własne* Czas. Stomatol., 2008, 61, 5, 340-347 2008 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Endodontyczne leczenie zębów wgłobionych obserwacje własne* Endodontic treatment of dentes invaginati own observations

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Załącznik nr 4 Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS, oraz warunki ich realizacji Tabela

Bardziej szczegółowo

Frekwencja i intensywność próchnicy u dzieci 6-letnich z rejonu Krakowa

Frekwencja i intensywność próchnicy u dzieci 6-letnich z rejonu Krakowa Borgis Frekwencja i intensywność próchnicy u dzieci 6-letnich z rejonu Krakowa *Anna Jurczak, Jadwiga Ciepły, Iwona Gregorczyk-Maga, Iwona Kołodziej, Joanna Słowik, Dorota Kościelniak, Małgorzata Staszczyk

Bardziej szczegółowo

szczęki, objawy i sposoby Natalia Zając

szczęki, objawy i sposoby Natalia Zając Etiologia wybranych grup rozszczepów szczęki, objawy i sposoby ich zespołowego leczenia. Natalia Zając Promotor: dr n. med., prof. Vaclav Bednar Wstęp Wśród wad rozwojowych występujących u noworodków w

Bardziej szczegółowo

Stomatologiczne potrzeby lecznicze u osób zakażonych HIV

Stomatologiczne potrzeby lecznicze u osób zakażonych HIV Czas. Stomatol., 2006, LIX, 3 Stomatologiczne potrzeby lecznicze u osób zakażonych HIV Dental treatment needs of HIV-positive patients Magdalena Choromańska 1, Danuta Waszkiel 2, Alicja Wiercińska-Drapało

Bardziej szczegółowo

Analiza ruchu wysuwania żuchwy u chorych ze złożonymi przemieszczeniami krążka stawowego stawu skroniowo-żuchwowego*

Analiza ruchu wysuwania żuchwy u chorych ze złożonymi przemieszczeniami krążka stawowego stawu skroniowo-żuchwowego* PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 5, 325-330 Analiza ruchu wysuwania żuchwy u chorych ze złożonymi przemieszczeniami krążka stawowego stawu skroniowo-żuchwowego* Analysis of protrusive mandibular movement

Bardziej szczegółowo

Leczenie zgryzu krzyżowego zęba 21 systemem clear aligner - opis przypadku

Leczenie zgryzu krzyżowego zęba 21 systemem clear aligner - opis przypadku W DENTAL FORUM 2/2012 str. 133-136 wydanym w ramach 16 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego w Poznaniu opisano po raz pierwszy pacjenta leczonego systemem Clear-Aligner. Jest to pierwszy artykuł

Bardziej szczegółowo

Służba Zdrowia nr 24-26 z 23 marca 2000. Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi. Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk

Służba Zdrowia nr 24-26 z 23 marca 2000. Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi. Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk Służba Zdrowia nr 24-26 z 23 marca 2000 Znaczenie badań przesiewowych w zwalczaniu raka piersi Zbigniew Wronkowski, Wiktor Chmielarczyk Korzystny wpływ skryningu na zmniejszenie umieralności z powodu raka

Bardziej szczegółowo

Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia

Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia Warszawa 15.12.2010r. prof.. dr hab.. Barbara Adamowicz-Klepalska

Bardziej szczegółowo

23 kwietnia 2015 r. Epidemia próchnicy w Polsce! Lekarze alarmują: zły stan opieki stomatologicznej nad dziećmi!

23 kwietnia 2015 r. Epidemia próchnicy w Polsce! Lekarze alarmują: zły stan opieki stomatologicznej nad dziećmi! 23 kwietnia 2015 r. Epidemia próchnicy w Polsce! Lekarze alarmują: zły stan opieki stomatologicznej nad dziećmi! 1 Epidemia próchnicy w Polsce (1) Częstość występowania próchnicy u dzieci w wieku 3-18

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunki ich realizacji Tabela nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Załącznik nr 2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Cel stażu: pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i utrwalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji zdrowia oraz zapobiegania,

Bardziej szczegółowo

Terminy oraz kolejność wyrzynania zębów stałych u 4-8 letnich dzieci białostockich analiza wartości centylowych

Terminy oraz kolejność wyrzynania zębów stałych u 4-8 letnich dzieci białostockich analiza wartości centylowych Czas. Stomatol., 2008, 61, 5, 330-339 2008 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Terminy oraz kolejność wyrzynania zębów stałych u 4-8 letnich dzieci białostockich analiza wartości centylowych

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Stomatologia dziecięca z profilaktyką stomatologiczną Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy F Nazwa grupy VI-Nauki kliniczne,

Bardziej szczegółowo

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb Cennik Stomatologia zachowawcza Porada lekarska i wizyta adaptacyjna Przegląd dla stałych pacjentów Znieczulenie miejscowe Wypełnienie światloutwardzalne (w zależności od wielkości ubytku) Odbudowa zęba

Bardziej szczegółowo

Biorad K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E

Biorad K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E Odpowiednio dawkowane ciepło może zmienić kształt włókien kolagenu. Na skutek ciepła kolagen przechodzi denaturację, powodującą obkurczenie i skrócenie włókien kolagenowych,

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

ODLEGŁE NASTĘPSTWA URAZÓW ZĘBÓW MLECZNYCH PRZEDNIEGO ODCINKA SZCZĘKI LONG-TERM CONSEQUENCES OF DECIDUOUS TEETH OF MAXILLA ANTERIOR SEGMENT

ODLEGŁE NASTĘPSTWA URAZÓW ZĘBÓW MLECZNYCH PRZEDNIEGO ODCINKA SZCZĘKI LONG-TERM CONSEQUENCES OF DECIDUOUS TEETH OF MAXILLA ANTERIOR SEGMENT Ann. Acad. Med. Gedan. 2014, 44, 49-57 BOŻENA SOROKA-LETKIEWICZ, ANGELIKA BASTUBA-BAGIŃSKA, ANNA GIBAŁA ODLEGŁE NASTĘPSTWA URAZÓW ZĘBÓW MLECZNYCH PRZEDNIEGO ODCINKA SZCZĘKI LONG-TERM CONSEQUENCES OF DECIDUOUS

Bardziej szczegółowo

Jak dbać o higinę jamy ustnej dziecka już od pierwszego dnia życia? Praktyczny poradnik dla rodziców

Jak dbać o higinę jamy ustnej dziecka już od pierwszego dnia życia? Praktyczny poradnik dla rodziców Jak dbać o rosnące ząbki? Jak dbać o higinę jamy ustnej dziecka już od pierwszego dnia życia? Praktyczny poradnik dla rodziców Mama, tata i buzia, która się zmienia O higienę jamy ustnej dziecka należy

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MD-TISSUE W TERAPII ANTI-AGING

ZASTOSOWANIE MD-TISSUE W TERAPII ANTI-AGING Starzenie się skóry jest rezultatem wpływu wielu czynników biologicznych, biochemicznych i genetycznych na indywidualne jednostki. Jednocześnie wpływ czynników zewnętrznych chemicznych i fizycznych determinują

Bardziej szczegółowo

Ryzyko próchnicy? Nadwrażliwość zębów? Choroby dziąseł? Profilaktyka u dzieci. Co może dać Ci profilaktyczne dbanie o zęby?

Ryzyko próchnicy? Nadwrażliwość zębów? Choroby dziąseł? Profilaktyka u dzieci. Co może dać Ci profilaktyczne dbanie o zęby? 3M ESPE Skuteczna ochrona jamy ustnej Ryzyko próchnicy? Choroby dziąseł? Nadwrażliwość zębów? Profilaktyka u dzieci Co może dać Ci profilaktyczne dbanie o zęby? Drogi Pacjencie, Czy odczuwasz ból podczas

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEINWAZYJNĄ TERAPIĘ PROTÉGÉ INTIMA TO PRZEŁOMOWY, NIECHIRURGICZNEGO OBKURCZANIA SEKSUALNEJ.

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEINWAZYJNĄ TERAPIĘ PROTÉGÉ INTIMA TO PRZEŁOMOWY, NIECHIRURGICZNEGO OBKURCZANIA SEKSUALNEJ. ZAPOTRZEBOWANIE NA PROTÉGÉ INTIMA TO PRZEŁOMOWY, NIEINWAZYJNY SYSTEM dedykowany DO PRZEPROWADZANIA NIECHIRURGICZNEGO OBKURCZANIA i ujędrniania WARG SROMOWYCH ORAZ DO ZWIĘKSZENIA SATYSFAKCJI SEKSUALNEJ.

Bardziej szczegółowo

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis 1. 15.02.16 Poniedziałek. sala 16.02.16 wtorek. 16.02.16 2 22.02.16 Poniedziałek. sala 23.02.16 sala 23.02.16 3. 29.02.16 Poniedziałek 01.03.16 01.03.16 4. 07.03.16 Poniedziałek. 08.03.16 08.03.16 (1)

Bardziej szczegółowo

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł L.p STOMATOLOGIA I PROTETYKA Cena 1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 3 Lakowanie jednego zęba 4 Lakierowanie uzębienia mlecznego 60,00 zł 5 Leczenie nadwrażliwości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM Program powstał we współpracy z Wojewódzkim Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi oraz Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie stomatologii dziecięcej,

Bardziej szczegółowo

*Iwona Wysoczańska-Jankowicz 1, Lidia Postek-Stefańska 1, Lech Borkowski 1, Mariusz Lipski 2, Anna Beyga 3

*Iwona Wysoczańska-Jankowicz 1, Lidia Postek-Stefańska 1, Lech Borkowski 1, Mariusz Lipski 2, Anna Beyga 3 Borgis Amputacja całkowita miazgi zębów stałych z zastosowaniem materiału na bazie krzemianu wapnia z dodatkiem chlorku wapnia Biodentine. Doniesienie wstępne *Iwona Wysoczańska-Jankowicz 1, Lidia Postek-Stefańska

Bardziej szczegółowo

OFERTA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

OFERTA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII OFERTA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII Metoda oceny funkcji śródbłonka naczyniowego oparta na pomiarze zmian fluorescencji skóry wywołanych zaburzeniami przepływu krwi [FMSF Flow Mediated Skin Fluorescence]

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis 1. 16.02.15 Poniedziałek. sala 17.02.15 wtorek. 17.02.15 2 23.02.15 Poniedziałek. sala 24.02.15 sala 24.02.15 3. 02.03.15 Poniedziałek 03.03.15 03.03.15 4. 09.03.15 Poniedziałek. 10.03.15 10.03.15 (1)

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku I Sesja pomiarowa Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 16 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.01.24 16:06:54 +01'00' 1274 Poz. 77 77 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów Wpływ zębów na zatoki lek. stom. Barbara Urbanowicz-Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran, inż. fizyki medycznej, tech. radiolog Rozalia Kołodziej Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów mogą

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M AT O L O G I C Z N Y T E M AT N U M E R U Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji tech. radiolog Jakub Baran www.3dtomo.pl P rzystępując do leczenia

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x stomatologiczne celowane : 07.0000.110.02 : 07.0000.111.02 : 07.0000.210.02 w chirurgii : 07.0000.211.02 : 07.0000.212.02 : 07.0000.213.02 : 07.0000.214.02 : 07.0000.215.02 stomatologii w protetyce : 07.0000.217.02

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo