Złamania korzeni zębów stałych w wieku rozwojowym procesy gojenia, powikłania opis przypadków

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Złamania korzeni zębów stałych w wieku rozwojowym procesy gojenia, powikłania opis przypadków"

Transkrypt

1 Czas. Stomat., 2005, LVIII, 2 Złamania korzeni zębów stałych w wieku rozwojowym procesy gojenia, powikłania opis przypadków Root fractures in the permanent teeth during the age of development healing processes, complications - case reports Elżbieta Pawłowska, Joanna Szczepańska Z Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Kierownik : prof. dr hab. M. Wochna-Sobańska Streszczenie Autorki przedstawiają diagnostykę, proces gojenia i powikłania w pourazowych złamaniach korzeni zębów stałych. Opisano 2 przypadki postępowania po złamaniu korzeni w okolicy 1/3 przywierzchołkowej. Summary The authors present the diagnosis, healing process and complications of post-traumatic fractures of the roots of permanent teeth. Two cases have been presented of management following root fracture in the apical 1/3 of the roots.. HASŁA INDEKSOWE: złamanie korzenia, gojenie, powikłania KEYWORDS: traumatic root fracture, healing, complications Złamania korzeni zębów stałych nie zdarzają się zbyt często. Jednakże trudna diagnoza, długotrwałe postępowanie, a także powikłania skłaniają wielu autorów do opisywania każdego pojedynczego przypadku w celu przekazania doświadczeń płynących z leczenia tego typu urazów. Andreasen i wsp. uważają, że leczenie zębów ze złamanym korzeniem powinno być rozpoczęte w ciągu kilku, a najpóźniej do 24 godzin po urazie (2). Po złamaniu korzenia można zaobserwować kilka odmiennych reakcji tkankowych na uraz: 1) gojenie przez połączenie obydwu odłamów tkanką zmineralizowaną, jeśli odłamy ściśle do siebie przylegają. Ten typ gojenia naśladuje regenerację pewne ilości bezblaszkowej zmineralizowanej tkanki są odkładane w sąsiedztwie więzadła przyzębnego. Na zdjęciu rtg uwidacznia się linia złamania, 2) gojenie przez wytworzenie tkanki łącznej pomiędzy złamanymi fragmentami. Na zdjęciu rtg wyraźna, wąska linia przejaśnienia oddziela obydwa złamane fragmenty oraz widoczna jest blaszka zbita zębodołu (lamina dura). Końce odłamów są zaokrąglone. Przemieszczenie odłamu koronowego powoduje rozciągnięcie lub rozerwanie miazgi na poziomie złamania, która musi najpierw ulec odnowie, aby uczestniczyć w procesie gojenia korzenia. W okresie rekonwalescencji miazgi, tkanka łączna wrasta między odłamy korzenia, 3) gojenie przez migrację tkanki kostnej i łącznej pomiędzy odłamy. Tkanka kostna rozdziela odłamy, ale szpara ozębnej wokół odłamów jest prawidłowa. Między odłamami widoczne są 2 blaszki zbite zębodołu i tkanka zmineralizowana, otoczona tkankę łącznopodobną (periodontal ligament-like tissue). Jest to typ naprawy, ponieważ wnikaniu tkanki kostnej nie towarzyszy jej resorpcja, 81

2 E. Pawłowska, J. Szczepańska Czas. Stomat., 4) brak gojenia z pojawieniem się tkanki ziarninowej między odłamami, świadczącej o martwicy miazgi we fragmencie dokoronowym. Na zdjęciu rtg widoczna jest szeroka szpara pomiędzy odłamami i rozrzedzenie sąsiadującej struktury kostnej.nie stwierdza się zaokrąglenia złamanych powierzchni korzenia (1, 3, 6, 7, 11). W związku z tym, że złamaniu korzenia zęba zwykle towarzyszy ruchomość odłamu dokoronowego, jest on traktowany pod względem gojenia i rokowania jako częściowe zwichnięcie. Sposób gojenia złamanego korzenia zależy od stadium rozwoju korzenia i stanu miazgi. Gojenie z wytworzeniem tkanki zmineralizowanej pomiędzy odłamami będzie występować wtedy, gdy na skutek niewielkiego urazu miazga nie jest uszkodzona. Są to przypadki odpowiadające stłuczeniu (contussio) i nadwichnięciu (subluxatio) zęba. Ponadto tkanka kościopodobna (bone-like tissue) częściej rozwija się między odłamami, gdy wierzchołek korzenia nie jest w pełni uformowany, niż po zakończeniu jego rozwoju (1, 9). W wyniku umiarkowanego urazu odłam dokoronowy złamanego korzenia może wykazywać większą ruchomość z wysunięciem zęba z zębodołu (extrusio) lub bocznym przemieszczeniem (lateral luxatio). W takich sytuacjach często dochodzi do znacznego uszkodzenia naczyń lub ich zerwania na poziomie linii złamania. Efektem zdrowienia miazgi zwykle jest wytwarzanie tkanki łącznej pomiędzy odłamami. Przy takim sposobie gojenia może wystąpić obliteracja zarówno części dokoronowej, jak i dowierzchołkowej kanału. Natomiast, jeśli odłamy w procesie gojenia zostaną połączone tkanką zmineralizowaną, obliteracja może pojawić się tylko we fragmencie wierzchołkowym korzenia (1, 3, 12). W zębach z ukształtowanym wierzchołkiem korzenia obliteracja miazgi jest zwykle obserwowana po pierwszym roku od urazu (1, 4). Rok po złamaniu korzenia, w 60% przypadkach mogą pojawić się różnego typu resorpcje poprzedzające proces gojenia złamania i obliteracji kanału: 1) zewnętrzna powierzchowna resorpcja objawia się zaokrągleniem medialnych lub dystalnych (od strony ozębnej) brzegów złamanych fragmentów graniczących ze szczeliną złamania, 2) wewnętrzna powierzchowna resorpcja manifestuje się zaokrągleniem brzegów obu fragmentów od strony światła kanału miazgi, 3) wewnętrzna tunelowa resorpcja penetruje we fragmencie koronowym wzdłuż granicy prezębiny, równolegle do przebiegu kanału, 4) przejściowe okołowierzchołkowe uszkodzenie o charakterze resorpcji (TAB Transient Apical Breakdown). Jeśli w procesie gojenia pojawia się kilka typów resorpcji, zwykle odłamy korzenia zostają spojone tkanką łączną. Natomiast kiedy występuje tylko resorpcja wewnętrzna, częściej między odłamami odkłada się tkanka zmineralizowana (1, 3, 7, 10, 12). Odontoblasty i komórki cementu są wówczas odpowiedzialne za proces gojenia, pod warunkiem, że miazga jest żywa lub wystąpi rewaskularyzacja (11). Opisane typy resorpcji występujące w przypadkach zachowanej żywotności miazgi świadczą zwykle o procesie gojenia się, a nie stanowią oznak powikłań. W przypadku większego uszkodzenia powierzchni korzenia i włókien ozębnej oraz zainfekowania miazgi dochodzi często do jej obumarcia. Martwica miazgi pojawia się zwykle po 3 miesiącach od złamania korzenia. Podstawowym objawem tego stanu jest dodatnia reakcja zęba na opukiwanie, która wskazuje na konieczność dalszego leczenia endodontycznego. Nie podjęcie leczenia kanałowego w odpowiednim czasie może być przyczyną powstania resorpcji zapalnej (1, 3, 7, 8, 11). Badania Feely i wsp. (7) wykazały, że złamania korzenia w zębach z nie zakończonym jego rozwojem mają większą szansę pomyślnego gojenia, z zachowaniem żywej miazgi, niż zęby dojrzałe (5, 12). Ponadto w poziomych złamaniach korzenia miazga częściej zachowuje żywotność, niż w przypadkach zwichnięcia zęba, pomimo że złamaniu korzenia także może towarzyszyć zwiększona ruchomość odłamu dokoronowego (11). 82

3 2005, LVIII, 2 Złamania korzeni zębów stałych P r z y p a d e k 1. Dziewczynka lat 12,5 (nr karty 2400/03) zgłosiła się w dniu do Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w Łodzi z powodu przebarwienia zęba 11. Pół roku temu ortodonta zauważył, że prawy górny siekacz przyśrodkowy jest ciemniejszy w porównaniu do pozostałych zębów przednich. Badaniem na żywotność stwierdził brak reakcji miazgi zęba na bodźce termiczne. Na zdjęciu wykonanym na zlecenie ortodonty stwierdzono złamanie korzenia w okolicy 1/3 przywierzchołkowej. Odłamany wierzchołek był wydłużonym owalnym tworem, o wysokości około 1/3 długości korzenia lewego siekacza przyśrodkowego, bez widocznego światła kanału co świadczyło o jego obliteracji. Odłam miał szparę ozębnej oraz cechy sklerotyzacji kości przy dolno-przyśrodkowym zarysie. Fragment ten znajdował się w odległości około 1/4 długości korzenia jednoimiennego zęba. Zakończenie korzenia części dokoronowej było nierówne z wypustką szpiczastego kształtu od strony dalszej, bez widocznych zaokrągleń. Wytworzona tkanka w szczelinie złamania wykazywała cechy tkanki kostnej i tkanki łącznej. Światło kanału zęba 11, w środkowej jego części, było szersze w porównaniu do zęba 12. Nie zaobserwowano zmian okołowierzchołkowych. Zdjęcie rtg przekazane przez pacjenta z artefaktami, ale z uwagi na to, że było pierwszym zdjęciem wykonanym po urazie zęba, postanowiono dołączyć je do dokumentacji (ryc. 1). Z wywiadu wynika, że uraz nastąpił 3-3,5 roku temu. Dziewczynka wówczas spadła z roweru i uderzyła twarzą o twarde podłoże. Wystąpiły obrażenia tkanek miękkich twarzy. Matka twierdziła, że ząb wykazywał ruchomość, po pewnym czasie ustabilizował się, ale nie potrafiła podać po jakim okresie. Rodzice nie zgłosili się z dzieckiem do stomatologa. Przez 3 lata nie pojawiły się żadne dolegliwości bólowe. Dziewczynka od 9 roku życia do chwili obecnej jest leczona ortodontycznie, aparatem ruchomym z powodu protruzji siekaczy górnych. Obecnie pacjentka nie zgłaszała żadnych dolegliwości ze strony dotkniętego urazem zęba. Ryc. 1. Pacjentka w wieku 12 lat: złamanie korzenia w okolicy 1/3 przywierzchołkowej odłamany wierzchołek bez widocznego światła kanału; w środkowej części korzenia widoczne poszerzenie światła kanału. Artefakty. Ocena stanu jamy ustnej wykazała, że wskaźnik PUW = = 9, a jeden ząb trzonowy był zabezpieczony lakiem. Higiena jamy ustnej oceniana wskaźnikiem OHI była dobra. Brak było również zmian patologicznych w przyzębiu (CPITN = 0). Nie stwierdzono wady zgryzu, a jedynie nieznaczną protruzję siekaczy górnych. Prawy siekacz przyśrodkowy górny miał lekko szarą barwę bez połysku. Korona zęba była nieuszkodzona, a ząb nie wykazywał ruchomości. Nie obserwowano także zmian patologicznych na błonie śluzowej wyrostka zębodołowego. Badaniem na żywotność, za pomocą chlorku etylu, stwierdzono brak reakcji miazgi, w porównaniu z zębem sąsiednim (zębem siecznym przyśrodkowym po stronie lewej). Reakcja na opukiwanie była dodatnia. Na wykonanym zdjęciu rtg widoczne było ognisko chorobowe w okolicy wierzchołkowej o średnicy około 3 mm. W środkowej części korzenia zaobserwowano poszerzenie światła kanału, co nasuwało podejrzenie resorpcji wewnętrznej. Wierzchołek korzenia był całkowicie ukształtowany (ryc. 2). Pacjentkę skierowano na badanie pomiaru przepływów naczyniowych z użyciem techniki laserowo-dopplerowskiej. W zębie 11 stwierdzo- 83

4 E. Pawłowska, J. Szczepańska Czas. Stomat., ostatecznie opracowano na długość 17 mm i wypełniono Apexitem z ćwiekami gutaperkowymi, metodą kondensacji bocznej na zimno (ryc. 3). Po dwóch miesiącach wykonano zdjęcie kontrolne (4 miesiące od zgłoszenia się pacjentki), na którym widoczna była resorpcja wierzchołkowego fragmentu korzenia (ryc. 4). Planowane są okresowe badania kontrolne. P r z y p a d e k 2. Do Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w Łodzi zgłosił się Ryc. 2. Pacjentka w wieku 12,5 lat: złamanie korzenia w okolicy 1/3 przywierzchołkowej nieregularne zmiany zapalne w okolicy wierzchołkowej. no brak przepływu naczyniowego (wartość 0), w zębie 12 17,47 ; 21 14,51 ; 22 21,32. Po tygodniu wykonano kolejne badanie na żywotność zęba 11, które wykazało brak reakcji. Ząb 21 reagował prawidłowo na bodźce. Pacjentka w dalszym ciągu nie zgłaszała dolegliwości. Przystąpiono do trepanacji zęba, podczas której pacjentka nie odczuwała bólu. Po wykonaniu trepanacji pojawiło się obfite krwawienie z kanału, a pacjentka podawała, że odczuwa silny ból. Wykonano znieczulenie nasiękowe 2% roztworem Lignocainy. Kanał przepłukiwano kilkakrotnie 3% roztworem wody utlenionej i soli fizjologicznej w celu zatrzymania krwawienia i wypłukania zawartości kanału. Ostatecznie do komory założono Biopulp. W następnym tygodniu, po usunięciu opatrunku tymczasowego kanał przepłukano wodą utlenioną i roztworem soli fizjologicznej. Stwierdzono, że płyn wypływający z kanału ma barwę przezroczystą. Kanał osuszono sączkami papierowymi. Po opracowaniu mechanicznym kanału założono Biopulp na 3 tygodnie. Na następnej wizycie, z powodu twardej przeszkody w okolicy wierzchołka, wystąpienia krwawienia i braku współpracy z dzieckiem podjęto decyzję o zakończeniu opracowywania kanału. Założono na 2 dni opatrunek z wodorotlenku wapnia. Kanał Ryc. 3. Pacjentka w wieku 12,5 lat: złamanie korzenia w okolicy 1/3 przywierzchołkowej wypełnienie jamy zęba Apexitem z ćwiekami gutaperkowymi. Ryc. 4. Pacjentka w wieku 13 lat: złamanie korzenia w okolicy 1/3 przywierzchołkowej 4 miesiące od rozpoczęcia leczenia endodontycznego. 84

5 2005, LVIII, 2 Złamania korzeni zębów stałych 17-letni chłopiec z silnym, samoistnym, pulsującym bólem lewego zęba siecznego górnego przyśrodkowego. Tego samego dnia w czasie posiłku, pacjent nagryzł widelec i wtedy pojawił się nieustający ból. Klinicznie ząb był bez próchnicy, o prawidłowym zabarwieniu, nie występowały także zmiany zapalne w przyzębiu. Ząb silnie reagował na każdą próbę dotknięcia. Reakcja na chlorek etylu była trudna do ustalenia, ze względu na ból przy dotyku. Wykonane zdjęcie rtg ujawniło złamanie korzenia w 1/3 przywierzchołkowej, bez przemieszczenia odłamów oraz zmian patologicznych zarówno w tkankach zęba w obrębie kanału, jak i okolicy wierzchołkowej. W części środkowej kanału widoczne przejaśnienie jest artefaktem (ryc. 5). W związku z koniecznością unieruchomienia zęba podjęto decyzję o wykonaniu znieczulenia, która to procedura została przez pacjenta odrzucona, gdyż wkłucie i powolne wstrzykiwanie, pomimo wcześniejszego zastosowania znieczulenia powierzchniowego Lignocainą w żelu, było zbyt bolesne. Zalecono pacjentowi środek przeciwbólowy Ketonal i poproszono o zgłoszenie się w dniu następnym. Pacjent zgłosił się dopiero po półrocznej przerwie. Z wywiadu wynikało, że ówczesne dolegliwości bólowe po kilku dniach ustąpiły, a ząb po pewnym czasie ustabilizował się. Badaniem klinicznym nie stwierdzono zmiany barwy zęba, ani jego ruchomości. Na zdjęciu rentgenowskim widoczne były zaokrąglone brzegi obydwu odłamów od strony szpary złamania. Zarówno we fragmencie dokoronowym, jak i dowierzchołkowym zęba obecne było minimalne poszerzające światło kanału przejaśnienie, sąsiadujące ze szparą złamania świadczące prawdopodobnie o powierzchownej resorpcji wewnętrznej (ryc. 6). Badanie zęba na żywotność, z użyciem chlorku etylu, wykazało dodatnią reakcję miazgi, podobną do zęba jednoimiennego, a reakcja na opukiwanie była ujemna. Oceniając ząb 21 klinicznie i radiologicznie po następnych 2 miesiącach (8 miesięcy od urazu) zauważono, że we fragmencie dowierzchołkowym od strony linii złamania korzenia światło kanału ulegało zwężeniu (ryc. 7). Zalecono systematyczne badania kliniczne i radiologiczne. Ryc. 5. Pacjent w wieku 17 lat: złamanie korzenia w okolicy 1/3 przywierzchołkowej apozycja odłamów, brak zmian patologicznych zarówno w tkankach zęba w obrębie kanału, jak i okolicy wierzchołkowej. Ryc. 6. Pacjent w wieku 17 lat: złamanie korzenia w okolicy 1/3 przywierzchołkowej zaokrąglone brzegi obydwu odłamów od strony szpary złamania; we fragmencie dokoronowym i dowierzchołkowym zęba obecne poszerzające światło kanału niewielkie przejaśnienie, sąsiadujące ze szparą złamania. 85

6 E. Pawłowska, J. Szczepańska Czas. Stomat., Ryc. 7. Pacjent w wieku 17,5 lat: złamanie korzenia w okolicy 1/3 przywierzchołkowej we fragmencie dowierzchołkowym od strony linii złamania korzenia widoczne zwężanie światła kanału. Dyskusja Uważa się, że najlepiej rokują przypadki, w których doszło do złamania korzenia w okolicy wierzchołka, gdyż ząb jest ustabilizowany w zębodole, a zakażenie miazgi poprzez wnikanie drobnoustrojów ze środowiska jamy ustnej w okolicę szczeliny złamania najmniej prawdopodobne, w porównaniu do złamań umiejscowionych bliżej korony (11). Leczenie w tego typu przypadkach polega na unieruchomieniu oraz okresowej kontroli klinicznej i radiologicznej stanu miazgi i tkanek okołokorzeniowych. W przypadku obumarcia miazgi wskazane jest leczenie endodontyczne fragmentu dokoronowego (7, 12). Natomiast odłamany wierzchołek korzenia można pozostawić w kości lub należy usunąć go chirurgicznie, w zależności od przebiegu procesu gojenia. Wybór metody leczenia i rokowanie zależy od: miejsca złamania korzenia, stopnia uszkodzenia tkanek zęba i więzadła przyzębnego, czasu zgłoszenia się pacjenta po urazie, stopnia zaawansowania rozwoju korzenia, stanu higieny jamy ustnej (1, 3, 5, 6, 7, 11, 12). Najczęstszymi powikłaniami jest patologiczna resorpcja zapalna lub wymienna prowadząca do ankylozy (8, 10, 12). Dokładna ocena stanu miazgi po urazie nie jest możliwa. Andreasen (1, 3) uważa, że najbardziej miarodajnym objawem obumarcia miazgi jest wrażliwość zęba na perkusję. Nie można odrzucić jednocześnie istnienia asymptomatycznej (pod względem klinicznym i radiologicznym) jałowej martwicy miazgi, który to stan może trwać przez kilka lat. W pierwszym opisanym przypadku przebieg procesów zachodzących w miazdze i tkankach okołokorzeniowych po złamaniu korzenia, jest trudny do jednoznacznej oceny z powodu zgłoszenia się pacjentki kilka lat po urazie. Jest możliwe, że w zębie dotkniętym urazem miazga po jakimś czasie obumarła. Obecności tkanki zmineralizowanej i łącznej między odłamami oraz wnikaniu tkanki kostnej do wnętrza kanału towarzyszyło poszerzenie światła kanału w środkowej jego części mogące świadczyć o wewnętrznej tunelowej resorpcji. Powodem silnego krwawienie z kanału, podczas jego opracowywania mogło być uszkodzenie naczyń krwionośnych, znajdujących się w tkance kostnej w okolicy bliskiej wierzchołka. Heling i wsp. (9) na kilku różnych przypadkach zębów dotkniętych urazem, z niedokończonym rozwojem korzenia, zaobserwowali radiologicznie i potwierdzili badaniami w mikroskopie skaningowym, że wrastającej do światła kanału rozproszonej tkance kostnej towarzyszą naczynia krwionośne. W celu zatrzymania silnego krwawienia z kanału, występującego podczas jego mechanicznego opracowywania, stosowano również roztwór soli fizjologicznej i wkładki z wodorotlenku wapnia. Heling i wsp. twierdzą także, że pomimo wrastania do kanału tkanki kostnopodobnej miazga może pozostać żywa, choć w niektórych przypadkach ulega metaplazji, także w tkankę kostnopodobną, po rozpoczęciu procesu apeksyfikacji (9). Krytyczne w procesie gojenia miazgi mogło również okazać się leczenie ortodontyczne. Na rozdzielenie się złamanych fragmentów korzenia i nadanie przewagi tkance kostnej w migracji pomiędzy złamane części zęba, duży wpływ mógł wywrzeć pionowy wzrost wyrostka zębodołowego. Według Andreasena (1) dokoronowa część zęba podąża za wzrostem wyrostka, a 86

7 2005, LVIII, 2 Złamania korzeni zębów stałych część wierzchołkowa (pomimo braku ankylozy) pozostaje w miejscu, traci możliwość funkcjonowania i ulega powolnej resorpcji. Ponieważ uraz wystąpił w 9-9,5 roku życia dziecka, gdyby miazga zachowała żywotność, z charakterystyczną dla tego okresu dużą plastycznością, mogłaby odtworzyć utraconą część korzenia na długość. Wytłumaczeniem dla kształtowania się nowego wierzchołka korzenia w opisanym przypadku, kiedy miazga prawdopodobnie obumarła, jest możliwość kontynuacji zwężania się otworu wierzchołkowego przy udziale pochewki Hertwiga (1, 3). Przebieg gojenia w drugim opisanym przypadku kontrastuje, na obecnym etapie oceny, z wcześniej przedstawionym złamaniem korzenia u dziewczynki 9-letniej. Już po pół roku od urazu powróciła reakcja miazgi na żywotność. Zaokrąglone brzegi odłamów, z wąską linią przejaśnienia miedzy nimi są typowe dla procesu gojenia z wytworzeniem tkanki łącznej pomiędzy fragmentami złamanego korzenia. Pomimo, że lepiej rokują zęby po urazie z niedokończonym rozwojem korzenia, o niekorzystnym przebiegu procesu zdrowienia miazgi u dziewczynki zadecydowała prawdopodobnie większa siła urazu i destrukcja tkanek przyzębia. Przedstawione przypadki i procesy gojenia tkanek zęba i przyzębia po urazie, stanowią przyczynek do dalszych dyskusji, w celu poszerzenia doświadczenia klinicznego. Wytłumaczenie mechanizmów gojenia wymaga oprócz badań klinicznych i radiologicznych, użycia nowoczesnych technik diagnostycznych i wiedzy np. z zakresu histopatologii, cytochemii, czy biologii molekularnej. Podsumowanie Zanim zostanie podjęta decyzja o leczeniu endodontycznym złamań korzeni, zęby te wymagają wnikliwej i niekiedy długotrwałej obserwacji klinicznej oraz radiologicznej, celem postawienia właściwego rozpoznania. Piśmiennictwo 1. Andreasen F. M.: Pulpal healing after tooth luxation and root fractures in the permanent dentition. Monografia na stopień Doktora Odontologii. Kopenhaga Andreasen J. O., Andreasen F. M., Skeie A., Hjørting-Hansen E., Schwartz O.: Effect of treatment delay upon pulp and periodontal healing of traumatic dental injuries a review article. Dent. Traumatol., 2002, 18, Andreasen F. M.: Transient root resorption after dental trauma: The clinician s dilemma. J. Esthet. Restor. Dent., 2003, 15, 2, Artvinli L. B., Dural S.: Spontaneously healed root fracture: report of case. Dent. Traumatol., 2003, 19, Capanella V., Marzo G.: Root fractures: long term evaluation of conservative therapy. Italian J. Paediatric Dent., 1998, 3, Cvek M., Mejàre I., Andreasen J. O.: Healing and prognosis of teeth with intra-alveolar fractures involving the cervical part of the root. Dent. Traumatol., 2002, 18, Feely L., Mackie I. C., Macfarlane T.: An investigation of root-fractured permanent incisor teeth in children. Dent. Traumatol., 2003, 19, Fuss Z., Tsesis I., Lin S.: Root resorption diagnosis, classification and treatment choices based on stimulation factors. Dent. Traumatol., 2003, 19, Heling I., Stutzky-Goldberg I., Lustmann J., Ehrlich Y., Becker A.: Bone-like tissue growth in the root canal of immature permanent teeth after traumatic injuries. Endod. Dent. Traumatol., 2000, 16, Majorana A., Bardellini E., Conti G., Pasini S.: Root resorption in dental trauma: 45 cases followed for 5 years. Dent. Traumatol., 2003, 19, Poi W. R., Manfrin T. M., Holland R., Sonoda C. K.: Repair characteristics of horizontal root fracture: a case report. Dent. Traumatol., 2002, 18, Qin M., Ge L. H., Bai R. H.: Use of a removable splint in the treatment of subluxated, luxated and root fractured anterior permanent teeth in children. Dent. Traumatol., 2002, 18, Otrzymano: dnia 17.V r. Adres autorów : Łódź, ul. Pomorska

ROZDZIAŁ 7. URAZY ZĘBÓW STAŁYCH. E ologia i epidemiologia. Złamania koron zębów stałych

ROZDZIAŁ 7. URAZY ZĘBÓW STAŁYCH. E ologia i epidemiologia. Złamania koron zębów stałych ograniczenie używania smoczka oraz karmienia butelką, regularne zgłaszanie się na wizyty kontrolne do dentysty. ROZDZIAŁ 7. URAZY ZĘBÓW STAŁYCH E ologia i epidemiologia Ryzyko urazowych uszkodzeń zębów

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

Złamania poziome korzeni zębów stałych opis dwóch przypadków

Złamania poziome korzeni zębów stałych opis dwóch przypadków Czas. Stomatol., 2006, LIX, 3 Złamania poziome korzeni zębów stałych opis dwóch przypadków Horizontal root fractures of permanent teeth a report of two cases Piotr Ciesielski 1, Krzysztof Bańkowski 1,

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące proces gojenia. Uwaga! Badanie podmiotowe. Badanie przedmiotowe. Wywiad. Urazy zębów mlecznych. Utrata przytomności

Czynniki warunkujące proces gojenia. Uwaga! Badanie podmiotowe. Badanie przedmiotowe. Wywiad. Urazy zębów mlecznych. Utrata przytomności Urazy zębów mlecznych Czynniki warunkujące proces gojenia zależne od pacjenta wiek i stopień rozwoju korzenia stan higieny jamy ustnej i uzębienia ogólny stan zdrowia czas zgłoszenia się do lekarza Emil

Bardziej szczegółowo

Magdalena Czarnek-Małaczyńska, Agnieszka Borucka-Rostek, Hanna Napiontek-Kubanek

Magdalena Czarnek-Małaczyńska, Agnieszka Borucka-Rostek, Hanna Napiontek-Kubanek pracekazuistyczne Odległe leczenie endodontyczne zębów stałych u osób dorosłych po złamaniu poprzecznym korzeni opis przypadków Distant endodontic treatment of permament teeth after root transverse fracture

Bardziej szczegółowo

Urazy zębów mają negatywny wpływ na zaopatrzenie

Urazy zębów mają negatywny wpływ na zaopatrzenie t w ó j p r z e g l ą d s t o m a t o l o g i c z n y 11/2014 c h i r u r g i a sto m ato lo g i c z n a Powikłania pourazowe zębów lek. dent. Anna Seget-Bieniasz 1, lek. stom. Barbara Urbanowicz-Śmigiel

Bardziej szczegółowo

Pourazowe obrażenie zębów siecznych z niezakończonym rozwojem korzeni opis przypadku

Pourazowe obrażenie zębów siecznych z niezakończonym rozwojem korzeni opis przypadku Czas. Stomatol., 2010, 63, 8, 484-489 2010 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Pourazowe obrażenie zębów siecznych z niezakończonym rozwojem korzeni opis przypadku Post-traumatic injuries

Bardziej szczegółowo

Ocena przepływu naczyniowego w miazdze częściowo zwichniętych stałych zębów siecznych u dzieci*

Ocena przepływu naczyniowego w miazdze częściowo zwichniętych stałych zębów siecznych u dzieci* Czas. Stomat., 2005, LVIII, 9 Ocena przepływu naczyniowego w miazdze częściowo zwichniętych stałych zębów siecznych u dzieci* Evaluation of pulpal blood flow in luxated permanent incisors in children Lesław

Bardziej szczegółowo

Dwuletnia kliniczna obserwacja stałych zębów przednich po zabiegu replantacji u pacjentów w wieku rozwojowym

Dwuletnia kliniczna obserwacja stałych zębów przednich po zabiegu replantacji u pacjentów w wieku rozwojowym Borgis STOMATOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO Prace oryginalne Original papers Dwuletnia kliniczna obserwacja stałych zębów przednich po zabiegu replantacji u pacjentów w wieku rozwojowym Anna Stachura-Spłuszka,

Bardziej szczegółowo

Kiedy dochodzi do leczenia chorób miazgi zębów stałych

Kiedy dochodzi do leczenia chorób miazgi zębów stałych endodoncja W PRAKTYCE Leczenie chorób miazgi zębów stałych z niezakończonym rozwojem korzenia na podstawie przypadków klinicznych Pulp therapy for immature permanent teeth based on clinical cases lek.

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

Całkowite wbicie centralnych siekaczy górnych w uzębieniu mlecznym postępowanie stomatologiczne na podstawie trzech przypadków klinicznych

Całkowite wbicie centralnych siekaczy górnych w uzębieniu mlecznym postępowanie stomatologiczne na podstawie trzech przypadków klinicznych OPIS PRZYPADKU CASE REPOTR Borgis Nowa Stomatol 2015; 20(1): 29-34 DOI: 10.5604/14266911.1154078 *Ewa Rybarczyk-Townsend, Renata Filipińska, Joanna Szczepańska Całkowite wbicie centralnych siekaczy górnych

Bardziej szczegółowo

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Załącznik nr 2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Cel stażu: pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i utrwalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji zdrowia oraz zapobiegania,

Bardziej szczegółowo

Kiedy leczyć, a kiedy podjąć decyzję o ekstrakcji rola diagnostyki 3D w zwiększaniu skuteczności leczenia

Kiedy leczyć, a kiedy podjąć decyzję o ekstrakcji rola diagnostyki 3D w zwiększaniu skuteczności leczenia _CBCT Kiedy leczyć, a kiedy podjąć decyzję o ekstrakcji rola diagnostyki 3D w zwiększaniu skuteczności leczenia Continuation of treatment or extraction how 3D diagnostics can increase treatment eficiency

Bardziej szczegółowo

Protetyka i implantologia

Protetyka i implantologia Protetyka to dział stomatologii zajmujący się przywracaniem prawidłowej funkcji żucia i mowy, estetyki naturalnego uśmiechu i rysów twarzy, dzięki uzupełnianiu braków w uzębieniu. Braki zębowe są nie tylko

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Załącznik nr 4 Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS, oraz warunki ich realizacji Tabela

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M AT O L O G I C Z N Y T E M AT N U M E R U Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji tech. radiolog Jakub Baran www.3dtomo.pl P rzystępując do leczenia

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x stomatologiczne celowane : 07.0000.110.02 : 07.0000.111.02 : 07.0000.210.02 w chirurgii : 07.0000.211.02 : 07.0000.212.02 : 07.0000.213.02 : 07.0000.214.02 : 07.0000.215.02 stomatologii w protetyce : 07.0000.217.02

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. r.ż.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 16 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.01.24 16:06:54 +01'00' 1274 Poz. 77 77 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie pola elektromagnetycznego w leczeniu dużych zmian zapalnych tkanek okołowierzchołkowych zębów opis czterech przypadków

Zastosowanie pola elektromagnetycznego w leczeniu dużych zmian zapalnych tkanek okołowierzchołkowych zębów opis czterech przypadków Czas. Stomat., 2006, LIX, 1 Zastosowanie pola elektromagnetycznego w leczeniu dużych zmian zapalnych tkanek okołowierzchołkowych zębów opis czterech przypadków Application of a magnetic field in the treatment

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1462) Załącznik nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych oraz warunki ich realizacji Wykaz

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. świadczenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji

Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

Endodontyczne leczenie zębów wgłobionych obserwacje własne*

Endodontyczne leczenie zębów wgłobionych obserwacje własne* Czas. Stomatol., 2008, 61, 5, 340-347 2008 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Endodontyczne leczenie zębów wgłobionych obserwacje własne* Endodontic treatment of dentes invaginati own observations

Bardziej szczegółowo

Resorpcja to zespół czynników fizjologicznych

Resorpcja to zespół czynników fizjologicznych 4/2014 CBCT jako nieodłączny element diagnostyki w trudnych przypadkach klinicznych resorpcje patologiczne zębów opisy przypadków CBCT as an integral part of the diagnosis in difficult clinical cases pathological

Bardziej szczegółowo

Ciekawy przypadek przewlekłe ropne zapalenie zatok.

Ciekawy przypadek przewlekłe ropne zapalenie zatok. Ciekawy przypadek przewlekłe ropne zapalenie zatok. Zdjęcia radiologiczne i endoskopowe 7 letniej klaczy, która trafiła do kliniki z powodu okresowego, lewostronnego wypływu z nosa. Wypływ ten miał charakter

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

Resorpcja korzenia to choroba dotycząca

Resorpcja korzenia to choroba dotycząca e n d o d o n c j a W PRAKTYCE Leczenie zachowawcze resorpcji zewnętrznej wierzchołka korzenia u pacjenta z grupy podwyższonego ryzyka Conservative treatment of apical external resorption in a high-risk

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu TAJEMNICA PIĘKNEGO UŚMIECHU Uśmiech jest ważny w wyrażaniu uczuć oraz świadczy o naszej osobowości. Dla poczucia pewności siebie istotne jest utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunki ich realizacji Tabela nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu 2015-07-01 CENNIK Przegląd stomatologiczny Konsultacja lekarska Wizyta adaptacyjna dziecka Rtg zęba Podtlenek azotu Maseczka do podtlenku azotu Szyna NTi GRATIS 30 zł 120 zł / ½ godz. 4 PROFILAKTYKA I

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60.

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60. CENNIK 2015 1. ZNIECZULEŃ 2. STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ 3. ENDODONTYCZNY 4. PROTETYCZNY 5. ORTODONTYCZNY 6. CHIRURGICZNY 7. IMPLANTOLOGICZNY 8. PEDODONTYCZNY 9. HIGIENY 1. CENNIK ZNIECZULEŃ znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Implantoprosthetic treatment of an atrophic mandibla with Straumann NNC and SP Autor_ Janusz Goch Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza wyników badań żywotności miazgi za pomocą testów konwencjonalnych oraz pomiarów przepływu krwi (LDF)*

Analiza porównawcza wyników badań żywotności miazgi za pomocą testów konwencjonalnych oraz pomiarów przepływu krwi (LDF)* Czas. Stomat., 2005, LVIII, 8 Analiza porównawcza wyników badań żywotności miazgi za pomocą testów konwencjonalnych oraz pomiarów przepływu krwi (LDF)* A comparative analysis of results of vitality testing

Bardziej szczegółowo

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Przegląd uzębienia. bezpłatny Konsultacja.... 50 zł PROFILAKTYKA Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Usuwanie złogów nazębnych, piaskowanie..150 zł Ozonoterapia

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Wartość punktowa świadczeń. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Wartość punktowa świadczeń. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia

Bardziej szczegółowo

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów Wpływ zębów na zatoki lek. stom. Barbara Urbanowicz-Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran, inż. fizyki medycznej, tech. radiolog Rozalia Kołodziej Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów mogą

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

Katalog świadczeń stomatologicznych. Rozporządzenia MZ zgodnie z zał. nr 2. zgodnie z zał. nr 1. Wartość punktowa świadczeń

Katalog świadczeń stomatologicznych. Rozporządzenia MZ zgodnie z zał. nr 2. zgodnie z zał. nr 1. Wartość punktowa świadczeń świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r.ż. świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym świadczenia stomatologiczne

Bardziej szczegółowo

Leczenie zachowawcze resorpcji zewnętrznej wierzchołka korzenia u pacjenta z grupy podwyższonego ryzyka

Leczenie zachowawcze resorpcji zewnętrznej wierzchołka korzenia u pacjenta z grupy podwyższonego ryzyka dr Sebastiana Arroyo Boté, dr Javier Martínez Osorio Leczenie zachowawcze resorpcji zewnętrznej wierzchołka korzenia u pacjenta z grupy podwyższonego ryzyka Resorpcja korzenia to choroba dotycząca miazgi

Bardziej szczegółowo

6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA

6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA 6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA Wskaźnik Boltona określa zależność pomiędzy sumą mezjodystalnych szerokości zębów stałych szczęki i żuchwy. Overall ratio (wskaźnik całkowity): Suma ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb Cennik Stomatologia zachowawcza Porada lekarska i wizyta adaptacyjna Przegląd dla stałych pacjentów Znieczulenie miejscowe Wypełnienie światloutwardzalne (w zależności od wielkości ubytku) Odbudowa zęba

Bardziej szczegółowo

w ogólnej praktyce stomatologicznej

w ogólnej praktyce stomatologicznej w ogólnej praktyce stomatologicznej Opis trzech przypadków Piotr Więcławski Endodontic surgery in general dental practice description of three cases Praca recenzowana Z Pierwszej Prywatnej Kliniki Stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny CENNIK MATERNIAK Prywatny Gabinet Stomatologiczny 2017 RENTGENODIAGNOSTYKA RTG punktowe RTG pantomograficzne Tomografia CBCT 1 łuk Tomografia CBCT 2 łuki Tomografia CBCT mikro 100 30 80 200 350 150 PROFILAKTYKA

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA POURAZOWYCH USZKODZEŃ ZĘBÓW MLECZNYCH I STAŁYCH W DOKUMENTACJI KLINICZNEJ ZAKŁADU STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU

STRUKTURA POURAZOWYCH USZKODZEŃ ZĘBÓW MLECZNYCH I STAŁYCH W DOKUMENTACJI KLINICZNEJ ZAKŁADU STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU Ann. Acad. Med. Gedan., 2006, 36, 43 51 KATARZYNA EMERICH, BARBARA ADAMOWICZ-KLEPALSKA, MICHAŁ DONATT STRUKTURA POURAZOWYCH USZKODZEŃ ZĘBÓW MLECZNYCH I STAŁYCH W DOKUMENTACJI KLINICZNEJ ZAKŁADU STOMATOLOGII

Bardziej szczegółowo

AWADENT. Cennik usług stomatologicznych

AWADENT. Cennik usług stomatologicznych AWADENT Cennik usług stomatologicznych Stomatologia zachowawcza: przegląd stomatologiczny jamy ustnej, konsultacja lekarska 50 zł badanie żywotności zęba 10 zł znieczulenie nasiękowe 20 zł znieczulenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK PRKTYCZNE NUCZNIE KLINICZNE KIERUNEK LEKRSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK kierunek lekarsko-dentystyczny Imię i nazwisko studenta PESEL Numer albumu zdjęcie Nazwa uczelni Data wystawienia

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

Odległe wyniki leczenia całkowitego zwichnięcia stałego górnego zęba siecznego opis przypadku

Odległe wyniki leczenia całkowitego zwichnięcia stałego górnego zęba siecznego opis przypadku Czas. Stomatol., 2008, 61, 12, 858-862 2008 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Odległe wyniki leczenia całkowitego zwichnięcia stałego górnego zęba siecznego opis przypadku Long-term treatment

Bardziej szczegółowo

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł L.p STOMATOLOGIA I PROTETYKA Cena 1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 3 Lakowanie jednego zęba 4 Lakierowanie uzębienia mlecznego 60,00 zł 5 Leczenie nadwrażliwości

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

Pionowe złamania korzeni zębów leczonych endodontycznie opis dwóch przypadków

Pionowe złamania korzeni zębów leczonych endodontycznie opis dwóch przypadków Czas. Stomat., 2005, LVIII, 2 Pionowe złamania korzeni zębów leczonych endodontycznie opis dwóch przypadków Vertical root fractures of endodontically-treated teeth a report of two cases Roman Bąkowicz,

Bardziej szczegółowo

Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości

Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości C L I N I C A L E D U C A T I O N Raport Kliniczny Z Zastowania Membran Cytoplast W Regeneracji Kości S I M P L E P R E D I C TA B L E P R A C T I C A L C L I N I C A L E D U C A T I O N Barry K. Bartee,

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

ZŁAMANIA KOŚCI. Objawy złamania: Możliwe powikłania złamań:

ZŁAMANIA KOŚCI. Objawy złamania: Możliwe powikłania złamań: moduł V foliogram 28 ZŁAMANIA KOŚCI Złamanie kości jest to całkowite lub częściowe przerwanie ciągłości kości. Dochodzi do niego po zadziałaniu sił przekraczających elastyczność i wytrzymałość tkanki kostnej.

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 467 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 467 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 467 SECTIO D 2005 Katedra i Zakład Periodontologii A.M. we Wrocławiu 1 Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 34 Poz 1462 nr 5 Załącznik nr 5 Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz warunki ich realizacji Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii Tabela

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej)

Bardziej szczegółowo

szczęki, objawy i sposoby Natalia Zając

szczęki, objawy i sposoby Natalia Zając Etiologia wybranych grup rozszczepów szczęki, objawy i sposoby ich zespołowego leczenia. Natalia Zając Promotor: dr n. med., prof. Vaclav Bednar Wstęp Wśród wad rozwojowych występujących u noworodków w

Bardziej szczegółowo

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w STRESZCZENIE Wady zgryzu klasy III wg Angle'a uwarunkowane są niedorozwojem szczęki lub nadmiernym wzrostem żuchwy, a często połączeniem obu nieprawidłowości. Pacjenci z przodożuchwiem morfologicznym ze

Bardziej szczegółowo

Zapalenie zatok szczękowych to jedno z najczęściej rozpoznawanych

Zapalenie zatok szczękowych to jedno z najczęściej rozpoznawanych 3/2015 CBCT jako nieodłączny element diagnostyki w trudnych przypadkach klinicznych zębopochodne zmiany zapalne w zatoce szczękowej. Opis przypadku. CBCT as an integral part of the diagnosis in difficult

Bardziej szczegółowo

Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka

Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna Jednostka prowadząca zajęcia Katedra i Zakład Stomatologii

Bardziej szczegółowo

TOTALNA ALOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO Physiotherapy & Medicine www.pandm.org MŁODA POPULACJA PACJENTÓW POCZĄTEK ZMIAN WIEKU - 36 LAT (JBJS, 77A; 459-64, 1995) ŚREDNIA OKOŁO POŁOWA PACJENTÓW Z AVN WYMAGAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Leczenie endodontyczne zębów z kanałami typu C

Leczenie endodontyczne zębów z kanałami typu C Czas. Stomat., 2005, LVIII, 5 Leczenie endodontyczne zębów z kanałami typu C Root canal treatment of C-shaped canals Agnieszka Żęcin 1, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska 2 Z Zakładu Endodoncji UM w Łodzi 1 Kierownik:

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd - bezpłatny Porada stomatologiczna + wypisanie recepty - 50 zł Konsultacja lekarska z ustaleniem planu leczenia stomatologicznego i wykonaniem pantomogramu - 150 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

Warszawa 01.08.2012 r.

Warszawa 01.08.2012 r. Warszawa 01.08.2012 r. Uwagi do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego /MZ-MD-L- 0212-2800-4/EHM/12

Bardziej szczegółowo

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

6) wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o

6) wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia

Bardziej szczegółowo

URAZY ZĘBÓW PRZEGLĄD WYTYCZNYCH POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE PIŚMIENNICTWA ORAZ OPISU PRZYPADKÓW

URAZY ZĘBÓW PRZEGLĄD WYTYCZNYCH POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE PIŚMIENNICTWA ORAZ OPISU PRZYPADKÓW Ann. Acad. Med. Gedan. 2016, 46, 65-74 ANNA STECIUK 1, KATARZYNA EMERICH 1, 2 URAZY ZĘBÓW PRZEGLĄD WYTYCZNYCH POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE PIŚMIENNICTWA ORAZ OPISU PRZYPADKÓW DENTAL INJURIES A REVIEW OF GUIDELINES

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i Dz.U.2004.261.2601 2008.05.28 zm. Dz.U.2008.81.485 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Projekt, 2.12.2010 r. z dnia. 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń stomatologicznych

Cennik świadczeń stomatologicznych Cennik świadczeń stomatologicznych STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA L.p. Cena jednostkowa brutto 1. Badanie stomatologiczne 0 2. Badanie z pisemnym planem leczenia/analizą zdjęć rtg 50,00 3. Konsultacja i wystawienie

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ Warszawa 2001 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2001 Program

Bardziej szczegółowo

Analiza przyczyn i metod leczenia endodontycznego zębów stałych z niezakończonym rozwojem

Analiza przyczyn i metod leczenia endodontycznego zębów stałych z niezakończonym rozwojem PRACE ORYGINALNE Dent. Med. Probl. 2009, 46, 2, 214 218 ISSN 1644 387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Stomatological Association MARIA MIELNIK BŁASZCZAK, ANNA ZIOŁO, MAGDALENA JAŁOZA,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia.

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia. Cennik usług 2 Spis treści Stomatologia zachowawcza Endodoncja Higiena i Profilaktyka Ortodoncja Protetyka Periodontologia Chirurgia Implantologia 5 7 7 9 12 15 17 18 3 4 Stomatologia zachowawcza 1. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Bo-dental Profesjonalna Klinika Dentystyczna, ul. Międzyborska 60/62, Warszawa tel.: CENNIK PROTETYKA

Bo-dental Profesjonalna Klinika Dentystyczna, ul. Międzyborska 60/62, Warszawa tel.: CENNIK PROTETYKA PROTETYKA Punkt w protezie (naprawa)- 100 Proteza całkowita (góra lub dół)- 1000 Proteza całkowita (góra +dół)- 1900 Proteza całkowita (góra+dół) system BPS- 2700-3000 Proteza częściowa (do 6 punktów)-

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA KONSULTACJE: stomatologiczna 100 + cena zdjęcia implantologiczna/protetyczna * plan leczenia, modele diagnostyczne (własne zdjęcia RTG) 250 * z pełną diagnostyką (tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne),

Bardziej szczegółowo

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego. 1. Cel praktycznego nauczania

Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego. 1. Cel praktycznego nauczania Załącznik nr 2 Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego 1. Cel praktycznego nauczania Celem praktycznego nauczania jest pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2004 r.) Dz.U.04.261.2601 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2601 ostatnia zmiana Dz.U. z 2008r. Nr 81, poz.485 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i

Bardziej szczegółowo

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk)

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk) Badanie jamy ustnej, konsultacja, przygotowanie planu leczenia i wycena, wizyta adaptacyjna, wizyta kontrolna Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - mały) Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - duży)

Bardziej szczegółowo

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis 1. 16.02.15 Poniedziałek. sala 17.02.15 wtorek. 17.02.15 2 23.02.15 Poniedziałek. sala 24.02.15 sala 24.02.15 3. 02.03.15 Poniedziałek 03.03.15 03.03.15 4. 09.03.15 Poniedziałek. 10.03.15 10.03.15 (1)

Bardziej szczegółowo

Uwagi I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta, który posiada specjalizację II 15 Jedna stopnia lub tytuł specjalisty w określonej

Uwagi I. Jakość 1. Personel 1.1. Lekarz dentysta, który posiada specjalizację II 15 Jedna stopnia lub tytuł specjalisty w określonej Załącznik nr 7 Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie stomatologiczne Tabela nr 1 - LECZENIE STOMATOLOGICZNE 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Silna kość dla pięknych zębów

Silna kość dla pięknych zębów INFORMACJA DLA PACJENTA Rekonstrukcja kości z zastosowaniem preparatów Bio-Oss oraz Bio-Gide Silna kość dla pięknych zębów 1 Spis treści Uśmiech to najlepszy sposób na pokazanie własnych zębów 3 Jakie

Bardziej szczegółowo

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis 1. 15.02.16 Poniedziałek. sala 16.02.16 wtorek. 16.02.16 2 22.02.16 Poniedziałek. sala 23.02.16 sala 23.02.16 3. 29.02.16 Poniedziałek 01.03.16 01.03.16 4. 07.03.16 Poniedziałek. 08.03.16 08.03.16 (1)

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MD-TISSUE W TERAPII ANTI-AGING

ZASTOSOWANIE MD-TISSUE W TERAPII ANTI-AGING Starzenie się skóry jest rezultatem wpływu wielu czynników biologicznych, biochemicznych i genetycznych na indywidualne jednostki. Jednocześnie wpływ czynników zewnętrznych chemicznych i fizycznych determinują

Bardziej szczegółowo

PRACE KAZUISTYCZNE. Postępowanie zachowawcze i chirurgiczne w leczeniu trudnego przypadku po urazie zęba niedojrzałego opis przypadku

PRACE KAZUISTYCZNE. Postępowanie zachowawcze i chirurgiczne w leczeniu trudnego przypadku po urazie zęba niedojrzałego opis przypadku PRACE KAZUISTYCZNE Dent. Med. Probl. 2003, 40, 2, 445 449 ISSN 1644 387X MICHAŁ SOBCZAK 1, ALEKSANDER REMISZEWSKI 1, MARIA WACIŃSKA DRABIŃSKA 1, MACIEJ CZERNIUK 2, RENATA GÓRSKA 2 Postępowanie zachowawcze

Bardziej szczegółowo

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE 2017 CENNIK ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE MARIA MATLOK SZANOWNY PACJENCIE Proszę zwrócić uwagę, że cennik jest informacją ogólną, nie uwzględniającą specyfikacji każdego przypadku.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 261 poz. 2601 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo