SYLLABUS. rok studiów semestr wykłady l. godzin. ćwiczenia l. godzin stacjonarne I stopnia III stacjonarne magisterskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYLLABUS. rok studiów semestr wykłady l. godzin. ćwiczenia l. godzin stacjonarne I stopnia III 6 30 15 stacjonarne magisterskie"

Transkrypt

1 Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH w Siedlcach SYLLABUS Instytut Administracji, Samorządu i Prawa Kierunek Administracja Specjalność Administracja gospodarcza Przedmiot Podstawy bankowości (prawo bankowe) Wykład: dr Beata Domańska-Szaruga, ćwiczenia: mgr Jan Izdebski 1. FORMA I WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Punkty ECTS 8 rok studiów semestr wykłady l. godzin ćwiczenia l. godzin stacjonarne I stopnia III stacjonarne magisterskie stacjonarne II stopnia niestacjonarne I stopnia III niestacjonarne magisterskie niestacjonarne II stopnia 2. Cele kształcenia kompetencje jakie powinien osiągnąć student: - poznanie zasad funkcjonowania systemu bankowego; - zrozumienie roli banku centralnego w gospodarce i istoty polityki pieniężnej; - przedstawienie zasad prowadzenia działalności bankowej oraz podstawowych rodzajów banków; - zapoznanie z podstawowymi operacjami bankowości uniwersalnej oraz wyspecjalizowanej; - przedstawienie aktualnych tendencji na rynku bankowym oraz światowym rynku finansowym. 3. Kryteria, elementy i forma oceny przedmiotu efektów kształcenia: - zaliczenie wykładów na ocenę - jedno lub dwa kolokwia i uwzględnienie aktywności na ćwiczeniach 4. Tematyka wykładów program autorski: 1. Pieniądz i kreacja pieniądza bankowego 2. Tradycje polskiej bankowości 3. System bankowy i jego struktura 4. Bank centralny 5. Polityka pieniężna banku centralnego 6. Nadzór nad rynkiem bankowym. 7. System gwarantowania depozytów. Instytucje wspierające sektor bankowy 8. Bankowość komercyjna 9. Postęp techniczny w dziedzinie usług bankowych i bankowość elektroniczna 10. Ryzyko bankowe 11. Zarządzanie bankiem komercyjnym 12. Ocena sytuacji ekonomiczno finansowej banku 13. Konkurencja na rynku usług bankowych

2 14. Strategia marketingowa banku i zarządzanie relacjami z klientem 15. Tendencje na światowych rynkach finansowych 5. Tematyka ćwiczeń: 1. Operacje bankowe istota, klasyfikacje 2. Operacje finansujące banku 3. Procedura udzielania kredytu 4. Cena pieniądza oprocentowanie kredytu 5. Operacje depozytowe 6. Operacje rozliczeniowe 7. Operacje instrumentami pochodnymi 8. Bankowość inwestycyjna 9. Bankowość korporacyjna 10. Bankowość detaliczna 11. Bankowość hipoteczna 12. Operacje bankowości elektronicznej 13. Porównanie oferty banków komercyjnych ćwiczenia. 14. Kolokwium 15. Zaliczenie przedmiotu 6. Literatura podstawowa: 1. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość, Difin, Warszawa W. L. Jaworski, Z. Zawadzka (red.), Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2005 i późn. 7. Literatura uzupełniająca: 1. M. Iwanicz Drozdowska, W. L. Jaworski, Z. Zawadzka (red.), Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa A. Janc, A. Krymarys Balcerzak, Funkcjonowanie współczesnego banku, CeDeWu, Poznań W. L. Jaworski, Współczesny bank, Poltext, Warszawa R. Malecki (red.), Globalizacja rynków finansowych. Implikacje dla Polski, Vizja, Warszawa M. Puławski, R. Walkiewicz, W. L. Jaworski, Z. Krzyżkiewicz, Leksykon bankowogiełdowy. Poltext, Warszawa Kaźmierczak A., Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo naukowe PWN. Warszawa Dobosiewicz Z., Bankowość, PWE, Warszawa Jaworski W. L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki: rynek, operacje, polityka, Poltext, Warszawa Oręziak L., Pietrzak B. (red.), Tendencje rozwojowe na rynku usług bankowych. Bankowość na świecie i w Polsce, Olympus, Warszawa Krzyżkiewicz Z., Operacje bankowe, Rozliczenia krajowe i zagraniczne, Poltext, Warszawa ZAKRES SZCZEGÓŁOWY: Wykłady: 1. Pieniądz i kreacja pieniądza bankowego

3 Pojęcie i funkcje pieniądza. Formy pieniądza. Strumienie i zasoby pieniężne. Popyt na pieniądz i podaż pieniądza. Równowaga na rynku pieniężnym. Pierwotna i wtórna kreacja pieniądza. Czynniki wpływające na podaż pieniądza bankowego. 2. Tradycje polskiej bankowości Geneza bankowości. Początki bankowości w Polsce. Historia bankowości centralnej. Bankowość w okresie zaborów i w Polsce międzywojennej. Okres powojenny system monobanku. Reforma bankowości 1989 powstanie banków komercyjnych. Komercjalizacja i prywatyzacja. 3. System bankowy i jego struktura Pojęcie systemu bankowego i jego funkcje. Modele sektora bankowego (anglosaski, kontynentalny). Struktura systemu bankowego w Polsce. Bank i operacje bankowe. Rodzaje banków (bank centralny, banki operacyjne, banki specjalne, kasy oszczędnościowe, spółdzielczość kredytowa. Holdingi i konglomeraty finansowe. Rynek bankowy w Polsce dane liczbowe. 4. Bank centralny Funkcje banku centralnego. Organy NBP. Regulacje banku centralnego (makroekonomiczne, ostrożnościowe, kontrola alokacji przez bank centralny, regulacje strukturalne, organizacyjne i zabezpieczające), 5. Polityka pieniężna banku centralnego Określenie polityki pieniężnej. Cele polityki pieniężnej. Instrumenty bezpośrednie i pośrednie. Stopy procentowe banku centralnego,, wskaźnik rezerw obowiązkowych, operacje kredytowo depozytowe, operacje otwartego rynku. Polityka pieniężna restrykcyjna i ekspansywna. Skutki stosowania polityki restrykcyjnej i ekspansywnej. 6. Nadzór nad rynkiem bankowym. Geneza powstania nadzoru nad rynkiem bankowym. Pojęcie, organizacja i cele działania nadzoru. Zakres oddziaływania nadzoru. Licencjonowanie działalności bankowej. Regulacje nadzorcze. Inspekcje i sankcje nadzorcze. 7. System gwarantowania depozytów. Instytucje wspierające sektor bankowy Geneza systemu gwarantowania depozytów. Modele systemów gwarantowania depozytów. Organizacja i sposoby finansowania systemów gwarantowania depozytów. BFG i zasady gwarantowania depozytów w Polsce. Działalność pomocowa BFG. Instytucje wspierające sektor bankowy: Związek Banków Polskich, Biuro Informacji Kredytowej, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 8. Bankowość komercyjna Bank operacyjny funkcje i zadania. Banki komercyjne w Polsce. Czynności banków komercyjnych. Bankowość detaliczna i korporacyjna. Bankowość inwestycyjna i hipoteczna. Bankowość elektroniczna. Bankowość spółdzielcza i jej specyfika. Finansowanie podmiotów gospodarczych przez sektor bankowy. 9. Postęp techniczny w dziedzinie usług bankowych i bankowość elektroniczna Nowoczesne sposoby dystrybucji produktów bankowych. Istota bankowości elektronicznej. Ewolucja bankowości elektronicznej. Rodzaje elektronicznych form dystrybucji produktów i usług (bankowość internetowa, home banking/office banking, bankowość telefoniczna, bankowość mobilna, instrumenty płatności bezgotówkowych). Wirtualne biura maklerskie. 10. Ryzyko bankowe Charakterystyka, rodzaje i źródła ryzyka bankowego. Ryzyko kredytowe. Ryzyko cenowe. Ryzyko operacyjne. Nowa Umowa Kapitałowa/Dyrektywa CRD. Zastosowanie instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem bankowym. 11. Zarządzanie bankiem komercyjnym Cele polityki bankowej. Zysk, rozwój czynności bankowych, zwiększenie sumy bilansowej, maksymalizacja wartości akcji banku, zachowanie bezpieczeństwa banku. Kapitał własny banku. Sprawozdania finansowe banku. Zarządzanie aktywami i pasywami. 14. Ocena sytuacji ekonomiczno finansowej banku

4 Istota analizy ekonomiczno finansowej. Podmioty sporządzające analizy i odbiorcy wyników. Zakres cel i czas analizy. Metody analizy. Analiza wstępna i analiza wskaźnikowa. Interpretacja wyników. Ocena banku w oparciu o czynniki niemierzalne (analiza jakościowa). 12. Konkurencja na rynku usług bankowych Pozycja konkurencyjna i przewaga konkurencyjna. Tradycyjne i nietradycyjne czynniki przewagi konkurencyjnej na rynku usług bankowych. Pozycja konkurencyjna polskich banków. Banki globalne. Konkurencyjność banków lokalnych. 13. Strategia marketingowa banku i zarządzanie relacjami z klientem Marketing bankowy. Strategie rynkowe. Segmentacja produktów i usług bankowych. Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) i masowa indywidualizacja usług. 15. Tendencje na światowych rynkach finansowych Współczesny rynek finansowy. Globalizacja i integracja rynków finansowych. Liberalizacja i deregulacja. Postęp techniczny. Sekurytyzacja. Dezintermediacja. Konsekwencje przemian dla rynku bankowego. Ćwiczenia: 1. Operacje bankowe istota, klasyfikacje. Istota operacji bankowych. Czynności zastrzeżone dla banku. Podział operacji bankowych. Operacje czynne, bierne, pośredniczące. Operacje zagraniczne. 2. Operacje finansujące banku. Rodzaje usług finansujących banku. Operacje udzielenia kredytu. Rodzaje kredytów. Różnice między kredytem a pożyczką. Operacje papierami wartościowymi. 3. Procedura udzielania kredytów. Umowa kredytowa. Promesa kredytowa. Analiza zdolności kredytowej. Procedura kredytowania. Ryzyko kredytowe. Formy zabezpieczeń kredytowych. 4.Cena pieniądza oprocentowanie kredytu. Nominalna i realna stopa kredytowa zadania. Plan spłaty kredytu zadania. 5.Operacje depozytowe Rodzaje operacji depozytowych. Wkłady klientów. Rodzaje rachunków bankowych. Obowiązek posiadania rachunku bankowego. Emitowanie papierów wartościowych. 6.Operacje rozliczeniowe Obrót płatniczy. Obrót gotówkowy i bezgotówkowy. Instrumenty rozliczeń bezgotówkowych. Karty płatnicze. Rozliczenia międzybankowe. 7.Operacje instrumentami pochodnymi Cele transakcji instrumentami pochodnymi. Rodzaje transakcji i instrumentów pochodnych. Forward, futures, opcje, transakcje swapowe, derywaty kredytowe. 8.Bankowość inwestycyjna Rozwój bankowości inwestycyjnej. Operacje na rynku papierów wartościowych. Operacje na rynku pieniężnym. Doradztwo finansowe. Bankowość inwestycyjna w Polsce. 9.Bankowość korporacyjna Przedmiot bankowości korporacyjnej. Rachunek bankowy i zarządzanie nadwyżkami środków pieniężnych. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa. Sekurytyzacja aktywów. Produkty rozliczeniowe i finansujące działalność handlową. Bankowość elektroniczna dla korporacji. Doradztwo finansowe. 10.Bankowość detaliczna Przedmiot działalności bankowości detalicznej. Produkty bankowości detalicznej. Fundusze inwestycyjne, indywidualne konta emerytalne, produkty finansujące i rozliczeniowe. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe. Private banking. Usługi dodatkowe. 11. Bankowość hipoteczna

5 Działalność banku hipotecznego i nadzór nad nim. Kredyt hipoteczny. Zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Refinansowanie działalności banku hipotecznego emisja listów zastawnych. 12. Operacje bankowości elektronicznej Bankowość internetowa. Home banking/office banking. Bankowość telefoniczna. Bankowość mobilna(sms banking, WAP w usługach bankowych, systemy Sim Tool Kit). Karty płatnicze i instrumenty pieniądza elektronicznego. 13. Porównanie oferty banków komercyjnych ćwiczenia. 14. Kolokwium 15. Zaliczenie przedmiotu

Bankowość Zbigniew Dobosiewicz

Bankowość Zbigniew Dobosiewicz Bankowość Zbigniew Dobosiewicz Autor, Zbigniew Dobosiewicz, przedstawił najważniejsze problemy bankowości, ujęte w sposób syntetyczny, a w niektórych przypadkach bardzo skrótowy. W praktyce każdy rozdział,

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJE RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE INSTYTUCJE RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE Praca zbiorowa pod redakcją naukową Anny Szelągowskiej tl CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE Spis treści Wprowadzenie 15 Rozdział 1 Narodowy Bank Polski jako bank centralny

Bardziej szczegółowo

E1A_W06 E1A_U02. Opis

E1A_W06 E1A_U02. Opis Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język System pośrednictwa finansowego nazwa SYLABUS A. Informacje

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STOPIEŃ I STUDIA LICENCJACKIE STUDIA STACJONARNE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: 91-444-31-15

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. Część I WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1 Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Spis treści: Wstęp. Część I WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1 Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Bankowość korporacyjna. Maciej S. Wiatr Bankowość korporacyjna obejmuje w ujęciu szerokim zbiór specjalistycznych operacji finansowych wykonywanych przez banki komercyjne lub ich piony organizacyjne na

Bardziej szczegółowo

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Motywacja,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie graficzne okładki Jacek Tarasiewicz. Redaktor Jadwiga Witecka. Opracowanie typograficzne Anna Wojda. Copyright by Wydawnictwo Key Text

Opracowanie graficzne okładki Jacek Tarasiewicz. Redaktor Jadwiga Witecka. Opracowanie typograficzne Anna Wojda. Copyright by Wydawnictwo Key Text 4 Spis treści Opracowanie graficzne okładki Jacek Tarasiewicz Redaktor Jadwiga Witecka Opracowanie typograficzne Anna Wojda Copyright by Wydawnictwo Key Text ISBN: 978-83-87251-08-6 Warszawa 2013 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYKŁADZIE BANKÓW

INSTRUMENTY MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYKŁADZIE BANKÓW dr Agnieszka Stolarska Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II WNS, Instytut Ekonomii i Zarządzania Katedra Strategii Ekonomicznych i Marketingu INSTRUMENTY MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Jan Śliwa FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Recenzent doc. dr Sławomir Wymysłowski Redakcja tekstu Bogumił Paszkiewicz Projekt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57. Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7

Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57. Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7 Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego

z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego Komisji Nadzoru Finansowego Nr 5 81 Poz. 26 26 KOMUNIKAT Nr 3/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM [1]

WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM [1] WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM [1] dr Robert Zajkowski Katedra Bankowości UMCS w Lublinie www.robert.zajkowski.umcs.lublin.pl robert.zajkowski@umcs.lublin.pl WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z BANKIEM

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo