REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2 (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie Bezpieczny start na Forex (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 roku, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 2. Promocja odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 3. Organizatorem Promocji jest spółka działająca pod firmą Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Przyokopowa 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: , NIP , REGON , której kapitał zakładowy wynosi ,00 zł (w pełni wpłacony), dalej Organizator. Nadzór nad Organizatorem sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 4. Słownik pojęć : a) Strony Internetowa Organizatora należy przez to rozumieć następującą stronę internetową: b) Regulamin należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin; c) Regulamin OTC należy przez to rozumieć Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z usługami wykonywania przez Noble Securities S.A. takich zleceń na rynku OTC, który jest dostępny na Stronie Internetowej Organizatora; d) Umowa OTC należy przez to rozumieć Umowę świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z usługami wykonywania przez Noble Securities S.A. takich zleceń na rynku OTC, której wzór jest dostępny na Stronie Internetowej Organizatora; e) System Transakcyjny Organizatora należy przez to rozumieć Noble Markets System (NMS) wykorzystywany przez Organizatora do obsługi Klientów na rynku OTC; f) Promocja promocja, której zasady są określone w Regulaminie Promocji; g) Okres Przystąpienia do Promocji należy przez to rozumieć okres, w którym Klient może przystąpić do Promocji, tj. okres od dnia 4 listopada 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r. roku (włącznie z tym dniem, jako ostatnim dniem, w którym można przystąpić do Promocji); h) Okres Obowiązywania Promocji okres od dnia przystąpienia przez Uczestnika do Promocji do dnia 30 kwietnia 2015 r.; i) Uczestnik należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do Promocji przez Organizatora, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie i która nie zostanie wykluczona z Promocji; j) Rachunek Promocyjny należy przez to rozumieć otwarty i prowadzony na rzecz Uczestnika Rachunek Noble Markets MT4 prowadzony wyłącznie w złotych polskich służący zawieraniu transakcji zgodnie z Regulaminem OTC i Umową OTC, przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu; k) Oświadczenie pisemne oświadczenie Uczestnika o przystąpieniu do Promocji, którego

2 wzór jest określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu albo oświadczenie ustne (składane drogą telefoniczną) zawierające informacje analogiczne do oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1; l) Dzień Roboczy należy przez to rozumieć wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; m) CET należy przez to rozumieć czas środkowoeuropejski letni. 5. Wszelkie pozostałe pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie należy rozumieć zgodnie z brzmieniem ustalonym w Regulaminie OTC. 2 Uczestnictwo w Promocji 1. Uczestnikiem Promocji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 (osiemnasty) rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które złożyły Oświadczenie o przystąpieniu do Promocji. 2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy (przez co rozumie się również osoby zatrudnione na podstawie dowolnej umowy cywilnoprawnej), byli pracownicy lub członkowie władz Organizatora oraz grupy kapitałowej, do której Organizator należy, podmiotów współpracujących przy organizacji Promocji, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób, za których rozumie się m.in., ale nie wyłącznie: wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo oraz małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców oraz rodzeństwo małżonków, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub kurateli z tymi osobami. 3. Organizator odmawia udziału w Promocji osobom, o których mowa w ust. 2 powyżej, a w przypadku uzyskania informacji o ich przystąpieniu do Promocji już po dopuszczeniu Uczestnika (Uczestników) do Promocji, Organizator wyklucza z Promocji takiego Uczestnika (takich Uczestników). 4. Uczestnikiem nie mogą być osoby, które podpisały Umowę OTC, której wzór jest dostępny na Stronie Internetowej Organizatora, przed dniem 4 listopada 2014 r., za wyjątkiem osób które podpisały Umowę OTC przed dniem 4 listopada 2014 r. i nie wpłaciły żadnych środków pieniężnych przed ww. dniem. 5. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji warunków uczestnictwa w każdym czasie, jednakże nie później niż 14 (czternaście) dni od zakończenia Okresu Promocji dla danego Uczestnika. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik, pomimo zakazu, o którym mowa w ust. 2 lub ust. 4, wziął udział w Promocji i spełnił warunek do otrzymania Premii, Premia nie będzie mogła być wypłacona takiemu Uczestnikowi i Uczestnik traci do niej prawo. 6. Organizatorowi, poza przypadkami określonymi w ust. 3 lub 5, przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Promocji w każdym czasie, jednakże nie później niż 14 (czternaście) dni od zakończenia Okresu Obowiązywania Promocji dla danego Uczestnika, w przypadku powzięcia wątpliwości co do uczciwości działań Uczestnika, w zakresie uzyskania minimalnego warunku obrotu, w szczególności w sytuacji gdy Uczestnik lub Uczestnicy zawierają transakcje przeciwstawne w tym samym lub zbliżonym czasie na różnych Rachunkach Promocyjnych w sposób, który mógłby wskazywać, iż transakcje te dokonywane są w celu zabezpieczenia ryzyka powstającego na Rachunkach Promocyjnych. 7. Odstąpienie przez Uczestnika od Umowy OTC lub rozwiązanie Umowy OTC przez Uczestnika lub przez Organizatora w Okresie Obowiązywania Promocji będzie skutkowało wykluczeniem z Promocji oraz utratą prawa do Premii.

3 3 Przebieg Promocji Przystąpienie do Promocji odbywa się poprzez: a) podpisanie Umowy OTC w jednym z Punktów Obsługi Klienta Organizatora, lub drogą korespondencyjną, w Okresie Przystąpienia do Promocji, z zastrzeżeniem 2 ust. 4, b) złożenie Oświadczenia o Przystąpieniu do Promocji, c) wykonanie przez Uczestnika wpłaty na Rachunek Promocyjny środków pieniężnych w kwocie co najmniej 2.000,00 PLN. 2. Organizator zwraca Uczestnikowi, z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 7, kwotę stanowiącą równowartość straty poniesionej przez Uczestnika w związku z wykonaniem 3 pierwszych transakcji ( Premia ), przy czym Premia obliczana jest jako suma strat oraz zysków na tych 3 pierwszych transakcjach. 3. Premia związana jest z 3 pierwszymi kolejno otwieranymi transakcjami. Premia jest wypłacana przez Organizatora w ciągu 7 dni po zamknięciu powyższych 3 transakcji. 4. Warunkiem przyznania na własność Premii jest: 1) nieposiadanie przez Uczestnika przeciwstawnych transakcji na żadnym instrumencie finansowym w okresie obowiązywania Promocji dla danego Uczestnika, nie dłużej jednak niż do momentu wykonania warunku obrotu; 2) niestwierdzenie przez Organizatora transakcji przeciwstawnych na rachunkach Uczestnika oraz innych Klientów, które Organizator może z łatwością powiązać, 3) spełnienie przez Uczestnika warunku obrotu zgodnie z tabelą zawartą w ust Warunek obrotu spełniony musi być przez Uczestnika od dnia spełnienia warunków określonych w ust. 1 do dnia 30 kwietnia 2015 r. 6. Zwrot o którym mowa w ust. 2 i 3 następuje poprzez zasilenie środkami pieniężnymi Rachunku Promocyjnego. 7. Łączna kwota Premii przypadającej na cały Okres Obowiązywania Promocji i wypłaconej Uczestnikowi, nie może przekroczyć kwot wskazanych w tabeli poniżej: WYSOKOŚĆ WPŁATY WYSOKOŚĆ PREMII SŁUŻĄCEJ WARUNEK OBROTU POKRYCIU STRATY 2.000, ,99 PLN do 500,00 PLN 10 lotów 5.000, ,00 PLN do 2.000,00 PLN 20 lotów od ,00 PLN do 3.000,00 PLN 30 lotów 8. Jeżeli po dokonaniu wpłaty, o której mowa w ust. 1, Uczestnik dopłaci (do Rachunku Promocyjnego) w Okresie Obowiązywania Promocji środki pieniężne, które w sumie ze środkami pieniężnymi wpłaconymi zgodnie z ust. 1 będą stanowiły kwotę mieszczącą się w kolejnym progu wpłaty określonym w tabeli powyżej, Organizator od tego dnia stosuje do Uczestnika zasady właściwe dla tego kolejnego progu wpłaty zgodnie z tabelą powyżej, o ile do dnia dokonania dopłaty Uczestnik nie otworzył jeszcze żadnej pozycji oraz nie złożył żadnego zlecenia oczekującego na Rachunku Promocyjnym. 9. Środki pieniężne wpłacane na Rachunek Promocyjny muszą pochodzić ze źródeł zewnętrznych w stosunku do NS. 10. Uczestnik dokonuje w ramach Promocji transakcji na instrumentach finansowych określonych w Tabeli Specyfikacji Instrumentów Finansowych, zamieszczonej na Stronie Internetowej Organizatora. 11. Uczestnik może posiadać tylko jeden Rachunek Promocyjny w okresie trwania Promocji. 12. Uczestnik w Okresie Obowiązywania Promocji może dokonywać wypłat z Rachunku Promocyjnego tylko do kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy saldem Rachunku Promocyjnego na dzień wypłaty a kwotą otrzymanej przez Uczestnika Premii. 13. Promocja przeznaczona jest dla maksymalnie 250 Uczestników (o zakwalifikowaniu do Promocji

4 decyduje kolejność zgłoszeń zgodnie z datą Oświadczenia wskazaną w miejscu podpisuje Noble Securities S.A., bądź datą i godziną złożenia oświadczenia telefonicznego). Po przekroczeniu progu wskazanego w zdaniu pierwszym Organizator odmawia dopuszczenia do Promocji każdej osobie spełniającej warunki zakwalifikowania do Promocji. 4 Wykluczenie z Promocji i utrata prawa do Premii 1. Odstąpienie przez Uczestnika od Umowy OTC lub rozwiązanie Umowy OTC przez Uczestnika lub przez Organizatora w Okresie Obowiązywania Promocji będzie skutkowało wykluczeniem z Promocji oraz utratą prawa do Premii. 2. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Promocji, Organizator pobierze z Rachunku Promocyjnego Uczestnika środki pieniężne w wysokości wartości wypłaconej Premii, jako opłatę za prowadzenie przez Organizatora Rachunku Promocyjnego. 3. Organizator pobierze z Rachunku Promocyjnego Uczestnika środki pieniężne znajdujące się na Rachunku Promocyjnym w kwocie stanowiącej równowartość wypłaconej Premii, w przypadku gdy Uczestnik nie spełni warunku określonego w 3 ust. 4 i W przypadku gdy zaistnieje obowiązek zwrotu Premii przez Uczestnika, a stan wolnych środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Promocyjnym Uczestnika po zakończeniu okresu obowiązywania Promocji dla danego Uczestnika, jest mniejszy od kwoty Premii, wówczas Organizator pobierze jako opłatę za prowadzenie przez Organizatora Rachunku Promocyjnego dodatkową kwotę, jaka zostanie zaksięgowana na tym Rachunku Promocyjnym. Wszelkie środki pieniężne pobrane zgodnie ze zdaniem pierwszym nie mogą przekroczyć kwoty Premii. 5. W przypadku gdy zaistnieje obowiązek zwrotu Premii przez Uczestnika, a stan wolnych środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Promocyjnym Uczestnika po zakończeniu okresu obowiązywania Promocji dla danego Uczestnika, jest mniejszy od kwoty Premii, a na Rachunku Promocyjnym Uczestnika znajdują się także instrumenty finansowe, wówczas Organizator zamknie, bez zgody Uczestnika, otwarte pozycje Uczestnika, celem pobrania środków pieniężnych za prowadzenie przez Organizatora Rachunku Promocyjnego. Organizator rozpocznie zamykanie transakcji począwszy od najbardziej stratnej i będzie kontynuował aż do czasu zwolnienia na rachunku środków w kwocie równej Premii. Wszelkie środki pieniężne pobrane zgodnie ze zdaniem pierwszym nie mogą przekroczyć kwoty Premii. 5 Podatek 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych właściwy dla nagród pobierze i uiści na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego Organizator. 2. Z uwagi na okoliczność, że niniejsza Promocja mieści się w ramach sprzedaży premiowej, Uczestnik zwolniony jest z podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku otrzymania Premii nie przekraczającej kwoty 760 PLN. 3. Kwoty otrzymane po dniu r. zostaną opodatkowane zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19 % świadczenia. 6 Postanowienia końcowe 1. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i konkursami organizowanymi przez Organizatora. 2. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Promocji we wszystkich Punktach Obsługi Klienta Organizatora oraz na Stronie Internetowej Organizatora. 3. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

5 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się wprost lub odpowiednio postanowienia Regulaminu OTC, w szczególności postanowienia dot. procedury składania skarg lub reklamacji. 5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych, w celu związanym z organizacją niniejszej Promocji. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. 6. Organizator, na co najmniej tydzień przed dniem wprowadzenia w życie zmian w Regulaminie, zamieszcza na Stronie Internetowej Organizatora informację o treści tych zmian i terminie ich wejścia w życie oraz przesyła na Uczestnika Promocji informację o wprowadzonych zmianach wraz z treścią zmian, a także udostępnia do wiadomości Uczestników Promocji informację o takich zmianach wraz z ich treścią w Punktach Obsługi Klienta Organizatora. 7. Organizator, w terminie, o którym mowa w ust. 6, zamieszcza na Stronie Internetowej Organizatora, poza informacjami, o których mowa w ust. 6, również tekst jednolity Regulaminu, który będzie obowiązywał po wejściu w życie zmian w Regulaminie. 8. Uczestnik Promocji w przypadku dokonania przez Organizatora zmian w Regulaminie Promocji ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w Promocji do czasu wejścia w życie tych zmian. 9. Jeżeli Uczestnik Promocji nie zrezygnuje z uczestnictwa w Promocji do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu, zmieniona treść Regulaminu Promocji wiąże Uczestnika Promocji i Organizatora od dnia wejścia w życie zmian Regulaminu Promocji. 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2014 r.

6 ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2 Niniejsze oświadczenie wypełniane jest w związku z zamiarem przystąpienia do Promocji Bezpieczny start na Forex 2 oraz w związku ze świadczeniem przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń Klienta poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD), w szczególności w przypadku gdy Klient przystępuje do Promocji za pośrednictwem Punktu Obsługi Klienta Organizatora. Imię i nazwisko Klienta PESEL Klienta (w przypadku osoby, która nie posiada PESEL data jej urodzenia) Adres Klienta Imię Nazwisko Klient niniejszym oświadcza, że: - akceptuje wszystkie warunki Promocji organizowanej przez Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie ( Noble Securities S.A. ) pod nazwą Bezpieczny start na Forex 2, - przystępuje do Promocji Bezpieczny start na Forex na warunkach określonych w Regulaminie Promocji, - został poinformowany, iż jego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Noble Securities S.A., jako administratora danych, w celu związanym z organizacją niniejszej Promocji, a Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. Data: Podpisuje Klient Data: Podpisuje Noble Securities S.A.

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Organizatorem akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Gruper.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Groupon.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III I. Organizator Promocji 1. Promocja Napędzaj swój zysk III, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty - skrócona nazwa - Allianz FIO z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz Akcji, - Allianz Akcji Plus, - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo