SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Inżynieria Bezpieczeństwa. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA kierunek stopień tryb język status przedmiotu AiR I Stacjonarne / niestacjonarne Polski obieralny. CEL PRZEDMIOTU - zapoznanie studenta z aktami prawnymi regulującymi zasady ochrony informacji niejawnej w Polsce oraz regulacjami z nich wynikającymi (ochrona fizyczna, kryptograficzna i elektromagnetyczna danych), - zapoznanie studenta z algorytmami i protokołami kryptograficznymi, - ukształtowanie umiejętności w zakresie stosowania algorytmów i protokołów - zapoznanie studenta i ukształtowanie umiejętności odnośnie definiowania i stosowania polityki bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie 5. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI A. Podstawy matematyki dyskretnej, Sieci komputerowe, Architektura komputerów i systemy operacyjne B. podstawowa wiedza odnośnie: matematyki dyskretnej, bezpieczeństwa w systemach operacyjnych i sieciach komputerowych. EFEKTY KSZTAŁCENIA A. Wiedza 50A_KSS_W0 Zna przepisy Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnej w zakresie organizacji informacji wrażliwych w jednostce organizacyjnej (struktura Pionu Ochrony, rozumie zadania pracowników Pionu Ochrony w stosunku do danych wrażliwych oraz innych pracowników tej jednostki oraz osób postronnych) 50A_KSS_W0 Ma podstawową wiedzę odnośnie algorytmów i protokołów oraz jednokierunkowych funkcji skrótu 50A_KSS_W03 Zna mechanizmy fizycznej, elektromagnetycznej i kryptograficznej ochrony danych wrażliwych

2 B. Umiejętności 50A_KSS_U0 potrafi dobrać parametry kryptosytemu (zastosować odpowiednie algorytmy kryptograficzne lub jednokierunkowe funkcje skrótu), realizującego założone funkcje w odniesieniu do ochrony danych 50A_KSS_U0 Potrafi wymienić i scharakteryzować bezpieczne protokoły transmisji danych 50A_KSS_U03 Ma przygotowanie niezbędne do pracy w pionach bezpieczeństwa i ochrony danych przemysłowych C. Kompetencje. TREŚCI PROGRAMOWE STUDIA STACJONARNE Wykład projekt W Omówienie struktury wykładu Wprowadzenie W- Definicje. Infrastruktura. Modele bezpieczeństwa. Stan prawny. Ustawa o ochronie informacji niejawnej. Kancelarie tajne. Klauzule tajności. Struktura Pionu Ochrony W3- Polityka bezpieczeństwa. Rola i zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji. W- Kryptografia. Metody symetryczne i asymetryczne. Standardy szyfrowania DES, AES. Kryptografia klucza publicznego. Algorytm RSA. Jednokierunkowe funkcje skrótu w kryptografii. Podpis cyfrowy W5- Środki ochrony fizycznej i Indywidualne zadania projektowe dla poszczególnych studentów lub grup studenckich (-3 os.) laboratorium 5 L- Wprowadzenie, określenie warunków zaliczenia, przekazanie spisu literatury i materiałów dydaktycznych 5 L- Historyczne algorytmy kryptograficzne (szyfr Cezara, Atbasz, Vigener a itp.) w środowisku CrypTool L3- Współczesne algorytmy symetryczne (DES i jego pochodne, AES, Twofish, Serpent i inne) i ich zastosowanie w protokołach 5 L- Przypomnienie wiadomości z zakresu własności operatora modulo (arytmetyka zegarowa) L5- Współczesne algorytmy asymetryczne 6 6

3 elektromagnetycznej (RSA, El Gamal) i ich zastosowanie w protokołach. L6- Podpis cyfrowy L7- Własności jednokierunkowych funkcji skrótu L8- Projektowanie i badanie kryptosystemów hybrydowych L9- Sprawdzenie wiadomości i zaliczenie przedmiotu SUMA GODZIN 5 SUMA GODZIN 5 SUMA GODZIN 30 TREŚCI PROGRAMOWE STUDIA NIESTACJONARNE Wykład projekt laboratorium W Omówienie struktury 9 L- Wprowadzenie, wykładu Wprowadzenie określenie warunków zaliczenia, przekazanie spisu literatury i materiałów W- Definicje.. Stan prawny. Ustawa o ochronie informacji niejawnej. W3- Polityka bezpieczeństwa. Rola i zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji. W- Kryptografia. Metody symetryczne i asymetryczne. Algorytmy DES, AES, RSA Jednokierunkowe funkcje skrótu w kryptografii. W5- Środki ochrony fizycznej i elektromagnetycznej dydaktycznych L- Historyczne algorytmy kryptograficzne (szyfr Cezara, Atbasz, Vigener a itp.) w środowisku CrypTool L3- Współczesne algorytmy symetryczne (DES i jego pochodne, AES, Twofish, Serpent i inne) i ich zastosowanie w protokołach 6 L- Przypomnienie wiadomości z zakresu własności operatora modulo (arytmetyka zegarowa) 3 L5- Współczesne algorytmy asymetryczne (RSA, El Gamal) i ich zastosowanie w protokołach. W6- Podpis cyfrowy L6- Podpis cyfrowy L7- Własności jednokierunkowych funkcji skrótu L8- Projektowanie i badanie kryptosystemów hybrydowych 3

4 L9- Sprawdzenie wiadomości i zaliczenie przedmiotu SUMA GODZIN 8 SUMA 9 SUMA GODZIN 9 GODZIN 3. NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE metody podające (wykład informacyjny), metody praktyczne (pokaz, ćwiczenie symultaniczne, ćwiczenia laboratoryjne, projekt) Środki dydaktyczne: projektory multimedialne, tablice dydaktyczne, komputery PC z zainstalowanym środowiskiem CrypTool,. SPOSÓB ZALICZENIA Wykład Projekt Laboratorium Egzamin Zaliczenie na ocenę Zaliczenie na ocenę Wykład Ćwiczenia Laboratorium Egzamin - Zaliczenie na ocenę 5. FORMY ZALICZENIA wykład Projekt Laboratorium Egzamin pisemny Przygotowanie projektu Sprawdzian wiadomości wykład ćwiczenia Laboratorium Egzamin pisemny - Sprawdzian wiadomości 6. SPOSOBY OCENY wykład Projekt Laboratorium Egzamin obejmuje treści prezentowane na wykładzie. Do uzyskania zaliczenia wymagane jest uzyskanie 60% maksymalnej liczby punktów. - poprawność merytoryczna, umiejętne wykorzystanie dostępnych wzorców projektowych, atrakcyjność prezentacji wykład ćwiczenia Laboratorium Egzamin obejmuje treści prezentowane na wykładzie. Do uzyskania zaliczenia wymagane jest uzyskanie 60% maksymalnej liczby punktów. Laboratorium: Sprawdzian obejmuje treści ćwiczone podczas zajęć. Do uzyskania zaliczenia wymagane jest uzyskanie 60% maksymalnej liczby punktów. - Laboratorium: Sprawdzian obejmuje treści ćwiczone podczas zajęć. Do uzyskania zaliczenia wymagane jest uzyskanie 60% maksymalnej liczby punktów.

5 7. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Forma aktywności Średnia na zrealizowanie Aktywności Stacjonarne Niestacjonarne Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 8 Przygotowanie się do laboratorium 0 - Przygotowanie się do zajęć 0 0 SUMARYCZNA LICZBA PUNKTOW ECTS DLA PRZEDMIOTU 8. WYKAZ LITERATURY A. Literatura wymagana. Kutyłowski M., Strothmann W. B.: Kryptografia. Teoria i praktyka zabezpieczania systemów komputerowych, Oficyna Wydawnicza Read ME, Warszawa, Mochnacki W.: Kody korekcyjne i kryptografia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, Ustawa z dnia 5 sierpnia 00r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U ) B. Literatura uzupełniająca. Trala B. 'Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej' Rzeszów 999 r.. Schneier B.: Kryptografia dla praktyków - protokoły, algorytmy i programy źródłowe w języku C, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, Polok M.: Ochrona tajemnicy państwowej i tajemnicy służbowej w polskim systemie prawnym, LexisNexis, Warszawa, Menezes A. J., van Oorschot P. C.: Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, Denning D. E. R.: Cryptography and Data Security, Addison-Wesley, New York, PROWADZĄCY PRZEDMIOT OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEDMIOT: Dr inż. Bartłomiej Sulikowski Wykład ćwiczenia Laboratorium/Projekt Imię i nazwisko Bartłomiej Sulikowski - Bartłomiej Sulikowski Tytuł/stopień naukowy Dr inż. Dr inż. Instytut Politechniczny Politechniczny Kontakt 5

6 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Bezpieczeństwo sieci komputerowych. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA kierunek stopień tryb język status przedmiotu AiR I Stacjonarne / niestacjonarne Polski obieralny. CEL PRZEDMIOTU - zapoznanie z zagrożeniami i ochroną przed nimi w sieciach komputerowych - zrozumienie istoty konieczności współpracy przy procesie zabezpieczania i monitorowania bezpieczeństwa w sieciach - ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie projektowania, uruchamiania i monitorowania systemów i sieci komputerowych 5. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI A. Sieci komputerowe, Architektura komputerów i systemy operacyjne B. podstawowa wiedza odnośnie: systemów operacyjnych i sieci komputerowych. EFEKTY KSZTAŁCENIA A. Wiedza 50A_KSS_W0 Posiada wiedzę o zagrożeniach istniejących w sieciach komputerowych i metodach ich zwalczania 50A_KSS_W0 Rozumie potrzebę ciągłego monitorowania bezpieczeństwa w sieciach i systemach teleinformatycznych 50A_KSS_W03 Zna protokoły kryptograficznej ochrony danych transmitowanych i przechowywanych w sieciach komputerowych. B. Umiejętności 50A_KSS_U0 Potrafi określić zagrożenia w sieciach komputerowych w odniesieniu do warstw modelu ISO/OSI 50A_KSS_U0 Potrafi włączyć podstawowe zabezpieczenia na komputerach klasy PC z zainstalowanymi systemami MS Windows i Linux 50A_KSS_U03 Potrafi skonfigurować funkcje bezpieczeństwa na urządzeniach typu SOHO ISR (funkcje firewalla, NAT, szyfrowanie transmisji w sieciach bezprzewodowych)

7 C. Kompetencje. TREŚCI PROGRAMOWE STUDIA STACJONARNE Wykład projekt W Omówienie struktury wykładu Wprowadzenie W- Definicje. Infrastruktura. Modele bezpieczeństwa. Stan prawny. Polityka bezpieczeństwa. Rola i zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji. W3- Kryptografia. Metody symetryczne i asymetryczne. Standardy szyfrowania DES, AES. Kryptografia klucza publicznego. Algorytm RSA. Jednokierunkowe funkcje skrótu w kryptografii. W- Zabezpieczenia w systemach operacyjnych MS Windows i Linux W5- Zagrożenia w sieciach teleinformatycznych.. Typy ataków na poszczególnych warstwach modelu OSI. Zabezpieczenia sprzętowe i programowe. Firewalle. Rola usług w zagrożeniach. Sieci VPN. Ataki DoS i DDoS. W6- Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych. Szyfrowanie transmisji. Uwierzytelnianie użytkowników i urządzeń. Serwery RADIUS Indywidualne zadania projektowe dla poszczególnych studentów lub grup studenckich (-3 os.) laboratorium 5 L- Wprowadzenie, określenie warunków zaliczenia, przekazanie spisu literatury i materiałów dydaktycznych L- Współczesne algorytmy symetryczne (DES i jego pochodne, AES, Twofish, Serpent i inne) i ich zastosowanie w protokołach L3- Współczesne algorytmy asymetryczne (RSA, El Gamal) i ich zastosowanie w protokołach 3 L- Uruchamianie funkcji zabezpieczeń w systemach z rodziny MS Windows 3 L5-. Uruchamianie funkcji zabezpieczeń w systemach z rodziny Linux L6- Konfiguracja funkcji bezpieczeństwa na routerach SOHO ISR popularnych producentów (np. Dlink, LinkSys) L7- Ochrona przed atakami sieciowymi (ataki na warstwach - i 7 modelu OSI, ataki DoS i DDoS) L8- Włączanie i testowanie zabezpieczeń sieci bezprzewodowych 3 3

8 80. L9- Sprawdzenie wiadomości i zaliczenie przedmiotu SUMA GODZIN 5 SUMA GODZIN 5 SUMA GODZIN 30 TREŚCI PROGRAMOWE STUDIA NIESTACJONARNE JEŚLI TAKIE SĄ PROWADZONE Wykład W Omówienie struktury wykładu Wprowadzenie W- Definicje. Infrastruktura. Modele bezpieczeństwa. Stan prawny. Polityka bezpieczeństwa. Rola i zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji. W3- Kryptografia. Metody symetryczne i asymetryczne. Standardy szyfrowania DES, AES. Kryptografia klucza publicznego. Algorytm RSA. Jednokierunkowe funkcje skrótu w kryptografii. Projekt laboratorium 9 L- Wprowadzenie, określenie warunków zaliczenia, przekazanie spisu literatury i materiałów dydaktycznych L- Współczesne algorytmy symetryczne (DES i jego pochodne, AES, Twofish, Serpent i inne) i ich zastosowanie w protokołach L3- Współczesne algorytmy asymetryczne (RSA, El Gamal) i ich zastosowanie w protokołach W- Zabezpieczenia w systemach operacyjnych MS Windows i Linux W5- Zagrożenia w sieciach teleinformatycznych.. Typy ataków na poszczególnych warstwach modelu OSI. Zabezpieczenia sprzętowe i programowe. Firewalle. Rola usług w zagrożeniach. Sieci VPN. Ataki DoS i DDoS. W6- Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych. Szyfrowanie transmisji. Uwierzytelnianie użytkowników i urządzeń. Serwery RADIUS L- Uruchamianie funkcji zabezpieczeń w systemach z rodziny MS Windows L5-. Uruchamianie funkcji zabezpieczeń w systemach z rodziny Linux 3 L6- Konfiguracja funkcji bezpieczeństwa na routerach SOHO ISR popularnych producentów (np. Dlink, LinkSys) L7- Ochrona przed atakami sieciowymi 3

9 (ataki na warstwach - i 7 modelu OSI, ataki DoS i DDoS) L8- Włączanie i testowanie zabezpieczeń sieci bezprzewodowych 80. L9- Sprawdzenie wiadomości i zaliczenie przedmiotu SUMA GODZIN 8 SUMA GODZIN 9 SUMA GODZIN 9 3. NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE metody podające (wykład informacyjny), metody praktyczne (pokaz, ćwiczenie symultaniczne, ćwiczenia laboratoryjne, projekt) Środki dydaktyczne: projektory multimedialne, tablice dydaktyczne, komputery PC z zainstalowanym środowiskiem CrypTool,. SPOSÓB ZALICZENIA Wykład Projekt Laboratorium Egzamin Zaliczenie na ocenę Zaliczenie na ocenę Wykład Ćwiczenia Laboratorium Egzamin - Zaliczenie na ocenę 5. FORMY ZALICZENIA wykład Projekt Laboratorium Egzamin pisemny Przygotowanie projektu Sprawdzian wiadomości wykład ćwiczenia Laboratorium Egzamin pisemny - Sprawdzian wiadomości 6. SPOSOBY OCENY wykład Projekt Laboratorium Egzamin obejmuje treści prezentowane na wykładzie. Do uzyskania zaliczenia wymagane jest uzyskanie 60% maksymalnej liczby punktów. - poprawność merytoryczna, umiejętne wykorzystanie dostępnych wzorców projektowych, atrakcyjność prezentacji wykład ćwiczenia Laboratorium Laboratorium: Sprawdzian obejmuje treści ćwiczone podczas zajęć. Do uzyskania zaliczenia wymagane jest uzyskanie 60% maksymalnej liczby punktów. Egzamin obejmuje treści - Laboratorium: Sprawdzian

10 prezentowane na wykładzie. Do uzyskania zaliczenia wymagane jest uzyskanie 60% maksymalnej liczby punktów. obejmuje treści ćwiczone podczas zajęć. Do uzyskania zaliczenia wymagane jest uzyskanie 60% maksymalnej liczby punktów. 7. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Forma aktywności Średnia na zrealizowanie Aktywności Stacjonarne Niestacjonarne Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 8 Przygotowanie się do laboratorium 0 - Przygotowanie się do zajęć 0 0 SUMARYCZNA LICZBA PUNKTOW ECTS DLA PRZEDMIOTU 8. WYKAZ LITERATURY A. Literatura wymagana. Szmit, M. Gusta, M. Tomaszewski, 0 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej, Helion, Dudek A.: Jak pisać wirusy, Jelenia Góra Kutyłowski M., Strothmann W.B.: Kryptografia. Teoria i praktyka zabezpieczania systemów komputerowych, Oficyna Wydawnicza Read ME, Warszawa, Lukatsky A.: Wykrywanie włamań i aktywna ochrona danych, Helion, 00. B. Literatura uzupełniająca. Russell R. i in. : Hakerzy atakują. Jak przejąć kontrolę nad siecią, Helion, 00.. Potter B., Fleck B.: 80.. Bezpieczeństwo, Wyd. O Reilly, Balinsky A. i in.: Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych, PWN, CISCO Press, Mochnacki W.: Kody korekcyjne i kryptografia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław Schneider B.: Kryptografia dla praktyków protokoły, algorytmy i programy zródłowe w języku C. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa PROWADZĄCY PRZEDMIOT OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEDMIOT: Dr inż. Bartłomiej Sulikowski Wykład ćwiczenia Laboratorium/Projekt Imię i nazwisko Bartłomiej Sulikowski - Bartłomiej Sulikowski Tytuł/stopień naukowy Dr inż. Dr inż. Instytut Politechniczny Politechniczny Kontakt 5

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Programowanie aplikacji mobilnych. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Wspomaganie komputerowe procesów projektowania. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3.

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 54 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

TAK / NIE* Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30

TAK / NIE* Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Architektura i technologie usług webowych Nazwa w języku angielskim Architecture and Technologies

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

Semestr Wykład Ćwiczenie Laboratorium Projekt Seminarium Łącznie. V 30 30 60 Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS

Semestr Wykład Ćwiczenie Laboratorium Projekt Seminarium Łącznie. V 30 30 60 Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Bazy danych Databases edukacja techniczno-informatyczna stacjonarne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Technologie sieciowe nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Technologie sieciowe nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Kod przedmiotu: TSA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia tel. (+48 81) 58 47 1 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Przemysłowe czujniki pomiarowe i ich projektowanie Rok: III Semestr: 5 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Programy komputerowe w rachunkowości Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Budowa i badania manipulatorów i robotów Nazwa

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Nowe technologie baz danych ORACLE New technologies of Oracle databases A.

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo