Dzjal Zamlwief P u bl icznt ;h (o 22) 5 ' iwgnb. : zam6wienia Publicznego w Prz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dzjal Zamlwief P u bl icznt ;h (o 22) 5 '2 7479 e-mail: iwgnb. *uch@litewska.edu.pl. : zam6wienia Publicznego w Prz"

Transkrypt

1 SAMODZIEI NY PUBLIGZNY DZIECIECY S, PITAL KLINIUZNY w WARSZAWIE w rszawa u. MarszalKov;ka 24, 4 t t Filia:01-184Wvszawa ul. Dzialdowsk REGON: NIP: I Dzjal Zamlwief P u bl icznt ;h tel.: (022) fax: (0 22) 52i 7472 (o 22) 5 ' iwgnb. L. dz. DZP t.'tr?,{..., L?.!.{..,roru Warszawa, t^'f *.2o1sr. Dotyczy: pcrstepowania o udziellt : zam6wienia Publicznego w Prz lmtocle: PT WYKONAWCY 'OBSI.UGA SERWISOWA TOMOGR CIBSLUGA SERWISOWA DWOCH AP U KOMPUTEROWEGO PHILIP ATOW USG PHILIPS iu22 W S JZAMpUB/ BRILLANCE 64 ORAZ DSK W WARSZAWIE" W zwiqzku z crtzymaniem od podstawie art. 38 ust. 1pkt.1iust.2 p62n. zm.), udziela nastgpujqcych od1 rwc6w pytafr dotycz4cych w/w I Pzp z dnia 29 stycznia 2004r. ( lstgpowania, ZamawiajqcY na j. Dz. U r., Poz.907 z Pytanie I W par 2 ust. 21 iet;t mowa, 2e w Pzl rdku napraw kwota stanowiqc wartosd umowy jest kwotq maksymalna bo Po jt :j wykozystaniu umt a obowiezuje tylko w zakresiepzeglqd6w. ZwracamY sig z uprzejmym zapytaniem, czy ZamawiajqcYry':a?a zgodq na uzupelnienielar 2 ust. 14 Pkt B zapisem u5cislajqcym, 2e kwola na naprawy jest ktt q maksymalnq i w PrzYPadku jt wykorzystania Przed kohcem trwania umowy umowa pozostaje w mocy je /nie w stosunku do Pzeglqd6w. Zamawiajqcy modyfikuje tre6c S 2 ust. 21,,1 ltnych postanowieh umowy", Po rzez nadanie brzmienia:,,w pzypadku wykorzystania calej kwoty a uslugi naprawcze, wskazanew ust. 14 lit. b) niniejszegc paragrafu przed kotit:em obowi4zywania lowy, pozostanie ona w mocyjedynie w stosunku do uslug przeglqd6w". Zmodyfikowany zalqcznik nr 2 do SIWZ, tj. ;totne postanowienia umowy", s rnowi zalqcznik do niniejszegc Pytanie 2 Zwracamy sig z uprztljmym zapytaniem, czyzamawiajqcy wpaza zgodq na sl6w,,w dni robocze" slowami:,,od ponie<lzia, <u do piqtku z wyl4czeniem dni Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ. stqpienie w par. 2 Pkt 5 a) i b tawowo wolnych od PracY" Pytanie 3 Stawki roboczogodzi ny Wykonawcy sq st e, zwracamy sig wpaza zgode na wyl:reslenie pkt.22 par 2z umowy. Odpowiedi: Zamawialqcy podtrzymuje zapisy SIWZ. uprzejmymzapytaniem, czy ZamawiaiEc' Pytanie 4 Zwracamy siq z uprzejmym zapytaniem, czr Zamawiajqcy wy'aaa zgodq na ograniczeniu kar um, rwnych do kwoty 10% vynagrodzenia brutto zgodnie z og6lnie pzyjetew przypadkum6w senlisovych OdpowiedZ: Zamawiajqcy podtrz) 'muje zapisy SIWZ, rpennienie umowy zaplsemc.2 ust. 15, co jest wielko5ci 4 r/5 $ nll

2 Pytanie 5 W definicji kar umownych w par 5. nie ma Zamawiajqcy wyrazi zgodq na ujednolicenie wynagrodzenia od niezrealizowanej czq5ci par. 5 ust 1 b) i c) orazqar.5 ust 3 Zamawiaj4cy modyfikuje tre56 $ 6 ust. 3,,,,Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy karq $ 2 ust. 15, w pzypadku odstqpienla o! Zmodyfikowany zalqcznik nr 2 do SIWZ, tj' ii stron. ZwracamY stq z uprzejmym zapytaniem czy wartosci kar rvch na 2% warto5ci brutto lub do wartosci calkowitej brutto dla obu Stron, postanowiefr umowy", 1w wysoko5ci 2% wartosci u przez WykonawcQ zwiny Za postanowienia umowy" nadanie mu bzmienia: brutto, o kt6rej mowa w zalqcznik do n i niejszego Pytanie Nr 6 Zwracamy siq z uprzejmym zapytaniem, czy wyraza zgodq na ie par.8 Punktem 2 jak nastqpuje: Ninielsza Umowa moze zostad rozwiqzana kazda ze stron w trybie n iastowym w PrzYPadku gdy nastqpi istotne naruszenie umowy przez ze stron. Za istotne na ie UmowY rozumie sig w szczeg6lnosci: - brak zaplaly jakiejkolwiek platno5ci na podstawie niniejszej wciqgu 30 dni od terminu wymagalno6ci, u porczywe naruszan ie przez Zamawiaj4cego jak ponizej: a) zapewnienie utrzymania Lokalizacji w czysto6ci warunkach sanitarnych, a w szczeg6lnosci czyszczenie i odka: po kontakcie z krwiq lub potencjalnie zaka2nymi materialami: b) usuwanie wszelkich odpad6w jakie powstanq w wyniku konserwacji SPrzqtu c) utrzymanie warunk6w w Pom iach Lokalizacji SPrzqtu ( ie z kontrolq temperatury i wilgotno5ci, jako5ci zasilania i ochrony w stanie wla5ciwym dla funkcjonowania SPrzgtu ; d) uzytkowania Sprzgtu zgodnie z i obslugi producenta; e) dokonywania rutynowych, codzien korekt operacyjnych zgodnie z instrukcj4 obslugi producenta f) zapewni Personelowi WYkonawcY wolny dostgp do uzgodnionym terminie konserwacji czy naprawy. Je2eli nie zapewni uzgodnionym terminie stanowilo to bqdzie zrzeczenie pvez Zamawiajqcego z i, planowanej uslugi konserwacji lub naprawy i moze uniewa2nienie wadliwego funkcjonowania Spzgtu niniejszq Umowq do zakofi czenia Planowanej lub naprawy sprzqtu. Zamawiajqcy zobowiqzuje sig Wykonawcy, wedlug alnie obowiqzujqcych stawek senruisowych, za czas oczekiwania personelwykonawcy na do Sprzqtu. - powtarzajecy sig brak reakcjize strony na pisemne zgloszen usterek dokonywany ch Przez Zamawiajqcego, powtarzajqce sig op62nienia w Sprzqtu Powstale z winy powyzej 14 dni od uzgodnionego terminu. Rozwiqzanie moze nastqpi6 poprzez o6wiadczenia zlozone strong dotknigtq naruszeniem stronie naruszajqcej po upzednim iuonaruszeniuibraku ienia naruszenia wciqgu 14 dni od takiego zawiadomienia". OdpowiedZ: Zamawiajqcy modyfikuje tre56 $ 9,,lstotnychpostanowieh umowy", Poq'zez ust. 2, o brzmieniu:,,niniejsza Umowa moze zostad rozwi Wzez kahd4ze stron w trybie miastowym, w PrzYPadku, gdy nastqpistotne naruszenie: a) przez Zamawiajqcego, Popzez: - brak zapewnienia utrzymanialokalizacji SPrzqtu w i wymaganychwarunkach sanitarnych, a w czyszczenia i odka2ania kontakcie z krwiq lub innym pote n cjal n i e zaka2ny mi - brak usuwania wszelkich, jakie powstanq wyniku konseruvacji Sprzgtu; brak utzymania warunk6w pomieszczeniach LokalizacjiSprzqtu (wlqcznie z kontrolq temperatury i wilgotnosci, j zasilania i systemu przeciwpozarowej) w stanie wla6ciwym dla funkcjonowania brak uzytkowania SPrzqtu z ie z instrukcjqobslugi brak dokonywania rutynowych codziennych korekt operacyjn Sprzgtu zgodnie z instrukcjq obslugi producenta;

3 - brak zapewnienia Personelowi pelnego i wol dostgpu do SPrzqtu w czy naprawy. Jezeli nie zapewni dostgpu w uzgodnionym terminie konsenv bgdzie zzeczenie sig Przez iajqcego z uzgodnionej, uzgodnionym terminie stanowic planowanej uniewaznienie objecia uslugi konsenrvaolt b naprawy i moze wadliwego funkcjonowania niniejszq Umowq do zakohczenia Planowanel konserwacji lub naprawy spzqtu. b) przez Wykonawca, gdy: - powtarza sig brak reakcji na zgloszenia usterek dokon orzezzamawiajqcego; - powtarzajq siq op62nienia w Sprzetu Powstale, z winy, powyzej 14 dni od uzgodnionego terminu z Pzedsti Zamawiajqcego. postanowienia umowy" zalqcznik do n i n iej szeg o Zmodyfikowany zalqcznik nr 2 do SIWZ' tj.,' prsma. Pytanie Nr 7 Zwracamy siq z uprzejmym zapytaniem, paragrafem o ograniczeniu odpowiedzialno5ci Zamawiai4cY vtyra2a na uzupelnienie umowy Z zastzezeniem bezwzglgdnie pzepis6w Prawa odpowiedzialno56 odszkodowawcza WYkonawcY i jego przedstawicieli z tytulu warunk6w niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzecz stej (z calkowitym wylqczeni szk6d po6rednich, w tym wszelkich utraconych zysk6w) do kwoty nie 1 lkraczajqcej wynagrodzen ia o w 2 ust. 15 UmowY. zadnym wypadku nie odpowiedzialno6ci wobec Wykonawca i pzedstawiciele Wykonawcy kozystania z jakichkolwiek Zamawiajqcego za 2adne straty lub niemozt rnych medycznych lub innych pzechowywanych w Sprzqcie, wlqcznie (wbudowanym) oprog niem, lub na jakichkolwiek ani przedstawiciele nie odpowia dalq za Ponowne nosnikach magnetycznych i ani Wykonawca' wprowadzenie danych w takim pzypadku. Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie Nr 8 na uzupelnienie umowy Zwracamy sie z upzejmym zapytaniem, czy Zamawiaj4cY wyraza zg paragrafem o ochronie wlasno5ci rj WykonawcY jak nastqpuje: Prawa wlasnoscintelektualnei i 1. W pzypadku wymiany czg6cizamienn ze wymieniona a) w razie wystqpienia Przez osobq z roszczeniem Pzeciwko ZamawiajqcY niezwlocznie czgsd narusza Prawa wfasno{icintelektualnej lub zawiadomi Wykonawcq o tym iu oraz udzieli WYkonawcY i kompletnych informacji na ten temat, a takze umozliwi PelnY w dokumentacjg zwiqzan zlym roszczeniem. b) w razie zaistnienia roszczenia trzeciej, o kt6rym mowa Pc w pkt. a), ZamawiajqcY i Wykonawca przystqpiq do r konsultacji co do zakresu i podjgcia Srodk6w Prawem przewidzianych wzglqdem osoby trzeciej. W PzYPadku ieosiqgnigcia Porozumlenla w terminie 7 dni od rozpoczecia w tym zakresie, bqdzie tryb opisany Ponizej w pkt. c). c) Zamawiajqcy przeka2e Wykonawcywyl4cznq kontrolq nad w sprawie roszczenia oraz bqdzie SwiadczYl na rzecz wszelkq mo2liwq Pomoc Wykonawca tego zazqda. 2. W przypadku uznania roszczenia trzeciej za zasadne bgdzie mial Prawo, wedle wlasnego wyboru, do (i) zapewnienia jqcemu prawa do korzystania z wymienionej czgsci (ii) zastqpienia lub a wymienionej czgsci w unikniecia naruszenia lub (iii) zaplaty odszkodowania w wysoko6ci zasqdzonej Prawomocnym rkiem sqdu z zastrzezeniem ograniczenia do kwoty nie wynag rodzenia okre5lonegos 2 ust. 15 UmowY. Zamawiajqcy podtzymuje zapisy SIWZ. Pytanie Nr 9 Zwracamy siq z uprzejmym zapytaniem, Zamawiajqcy wy ra2a zgod g uzupelnienie UmowY zapisem zezwalalqcym na przetwarzanie Danych Powiezenie pruetwarzania danych h 1. Zamawiajqcy o6wiadcza, 2e w art. 7 pkt 4) ustawy z dnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002., Nr 101, poz. 926, ze zm, zwanej dalej,,ustawq', jest administratorem danych osobowych ich pacjent6w, kt6re obej nastqpujqce kategorie danych:..,(nazwisko, data urodzenia,, adres),...(zwane 2. W celu realizacji Przedmiotu i w niezbqdnym do tego Wykonawcy przetwazanie DanYch Q,.c (l

4 J. Wylqcznym celem pzetwarzania Osobowych powiezonych nie z ust. 2 powyzej jest wlasciwe wykonanie przez WykonawcQ niniejszej umowy. 4. Wykonawca oswiadcza, 2e dysponuje mi umo2liwiajqcymi przetwarzanie DanYch Osobowych przekazanych pzez w zakresie umowe Wykonawca zobowiqzuje sie zapewnic: a) przetwarzanie powierzonych Danyeh h wyl4cznie w i celu opisanym w ustepach poprzedzajqcych, b) zastosowanie przy przetwarzaniu Danych Srodk6w technicznych i organizacyjnych zapewniajqcych danych, co najmniej w zak wskazanym w art a Ustawy, c) aby uz4dzenia i systemy slu2qce do Przetwarz powierzonych Danych Osobowych byly zgodne z wymogamirozporzqdzenia Ministra SPraw i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ii pzetwarzania da osobowych oraz warunk6w technicznych i organizacyjnych, jak powinny odpowiadae ia i systemy informatyczne sluzqce do przetwarzania danych (Dz. U. Nr 2004 Nr 100,1024), d) przestrzeganie tajemnicy danych e) informowanie Zamawiajqcego o ipostqpowaniach GIODO z przefttarzaniem przez Wykonawce Danych na podstawie niniejszej umowy 6. Wykonawca moze dokona6 dalszel;o nia do przetwarzanlawskazanych wyzej DanYch Osobowych narzecz swoich PodwYk Zamawiaj4cy modyfikuje tre56,,lstotnych umowy" popzez nowego$onr3o nastgpujqcej tre6ci (kolejne paragrafy wg 1. Zamawiajqcy o6wiadcza, 2e w rozumi art. 7 pkt 4) ustawy z dnia sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., 1182 ze zm.), zwanej dalej,,, jest administratorem danych osobowych swoich pacjent6w, kt6re obejmujq nastqpujqce danych: (nazwisko, data urodzenia, ple6, adres),. (zwane dalej,,danymi 2. W celu realizacji przedmiotu umov/y w niezbqdnym do tego Zamawilqcy powieza Wykonawcy przetwarzanie DanYch? Wylqcznym celem przetwarzania Dzl Osobowych powierzonych z ust. 2 powyzejest wlaiciwe wykonanie przez Wykonawoe miotu niniejszej umowy. 4. Wykonawca o6wiadcza, 2e dysponutje i umozliwiajqcymi przetwarzanie DanYch Osobowych przekazanych Przez w zakresie umowa. Wykonawca zobowiqzuje siq zapewnic: a) przetwarzanie powierzonych Danych wylecznie w i celu opisanym w ustqpach poprzedzajqcych, b) zastosowanie przy przetwarzaniu Danych Srodk6w technicznych i organ izacyj nych zapewn iajqcych danych, co najmniej w wskazanym w art a Ustawy, c) aby urzqdzenia i systemy in sluz4ce do powiezonych DanYch Osobowych byly zgodne z i rozpozqdzenia Ministra Wewngtrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w spra'wie i przetwarzania osobowych oraz warunk6w technicznych i organizacyjnych, powinny odpowiadac urz4d i systemy informatyczne snu2ece do przetwazania danychr (Dz. U. Nr 2004 Nr ), d) pzestrzeganie tajemnicy danych e) informowanie ZamawiajAcego o i postgpowaniach zwiqzanych z przefu'a zan iem przez Wykonawce DanYch na podstawie niniejszej 6. Wykonawca moze dokonad dalszegopowierzenia do wskazanych wy2ej DanYch Osobowych na tzecz swoich o ile wcze5niej uzyskal nq zgodg Zamawiajqcego. Zmodyfikowany zalqcznik nr 2 do $lwz, tj.,, postanowienia umowy" i zalqcznik do niniejszego Pytanie Nr 10 Zamawiaj4cy wymaga 6-miesigcznej czy Zamawiajqcy w zwiqzku z powy2szyl'n Zamawiajqcy wy raza zgod Q. W zwiqzku z powy2szym, Zamawiajqc'Y spos6b nastgpuj4cy:,,wykonawca udzieli gwarancji, z dnia odbioru wykonanych prac. Okres dlu2szq gwarancjg". na czesci zamienne. zgodg na wylqczenie je tre56 S 2 ust 13,, rgkoimi, na wymienione i ulega wydnu2eniu, je6li siq z upzejmym zapytaniem postanowieri umowy", w - min. 6 miesiqcy liczqc od tych czgsci zastosowal d %.,\.

5 Zmodyfikowany zalqczilk nr 2 do SIWZ, tj.,, postanowienia umowy", sta i zalqcznik do niniejszego Pytanie Nr 11 Zakladamy, 2e w interesie uzytkownika lezy dokonanie mozliwie i diagnozy Spzqtu.W zwi4zku z powyzszym zwracamy sig z jmym zapytaniem czy wyra2a zgodg na podlqczenie Sprzgtu do Swiatowej sieci zdalnego Wykonawcy. Tak, zgodnie z tre6ciq $ 2 usl 12,,lstotnych nowiefi umowy". Pytanie Nr 12 W przypadku pozytywnej odpowiedzi na ie 11, zwracamy siq z zapytaniem, czy Zamawiajqcy wyraha zgodq na uzupelnienie jak nastgpuje: Serwis zdalny Dla zapewnienia zdalnej diagnozy systemu zapewni mozliwosd pzez WykonawcQ Sprzgtu do Swiatowej sieci zdalnego Wykonawcy poprzez e Wykonawcy i pzystosowane do tego celu wlasne zlqcze i zgodnie z zalqczn Nr. 2 do niniejszej umowy, stanowiqcym jej integralne cze56. (zal) Odpowiedi: Zamawiajqcy akceptuje tre5d,,og6lnych Swiadczenia usfug kt6re stanowii bgdq zalqcznik nr4 do zal2nr do SIWZ, tj.,,1 postanowiei umowy". Ponadto, Zamawiajqcy rekomenduje szyfrowanego kanalu VPN. Zmodyfikowany zalqczilk nr 2 do SIWZ, tj postanowienia umowy", i zalqcznik do niniejszego Pytanie Nr 13 Zwracamy sig z upzejmym zapytaniem, na uzupelnienie umowy paragrafem o informacjach poufnych jak lnformacje poufne 1. Ka2da ze Stron zobowiqzuje sig do nie osobom tzecim informacji, w tym w szczeg6lnosci lecz nie wylqcznie, o finansowym, prawnym,, organizacyjnym lub marketingowym, dotyczqcych drugiej Strony i nformacj i dotyczqcych umowy serwrsowej, a otrzymanych lub powziqtych w zvtiqzku z pisaniem i realizacjq niniejszej onz popzedzajqcymi negocjacjami (,,lnfclrmacje poufne"). 2. Strony zobowi4zujq sig wykozystywad Informacje Poufne ie w celu niezbgdnym do realizacji niniejszej umowy serwisowej. 3. Strona jest uprawniona ujawni6 In Poufne wylqcznie w zakresie, swoim doradcom finansowym lub prawnym, kontrahentom lub podmiotom wylqcznie w realizacji niniejszej umowy senvisowej albo ochrony lub realizacji na jej podstawie ienia. Strona ujawniajqca zobowiqzuje sig spowodowa6, ze uj informacje nie bqdq dalej ujawniane przez doradc6w finansowych lub prawnych, kontrahent6w lub ne podmioty. 4. Obowiqzek nieujawniania Informacji ych obowiqzuje StronY w : obowiqzywania niniejszej umowy serwisowej i pozostaje w mocy okres kolejnych 3 lat po jej rozwiqzaniu lub wygasnigciu. Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiajqcy, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny w informuje, 2e na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp -.w z udzielonymi (j.w.) zmienia tre56 SIWZ - zgodnie z informacjami zawartymi niniejszym pi5mie fr o'3,,c8. Zamawiajqcy przedlu2a termin skladania Otwarcie ofert nast4pitego samego dnia llfliejsce s i otwarcia ofert bez zmian. K D;ialu VN IK 'Q$\)u?rsawie I(IE fiziatutm8r dl{<rns*i

... - Roman Smolarczyk - Dyrektora Szpitala zwanym dalej,,zamawiajpcym" a

... - Roman Smolarczyk - Dyrektora Szpitala zwanym dalej,,zamawiajpcym a UMOWA nr Zawarta w dniu... w Warszawie pomiqdzy:.../sk/... Zatpcznik nr 4 do SIWZ - lstotne postanowienia umowy SZPITALEM KLINICZNYM im. ks. Anny Mazowieckiej z siedzibq w Warszawie: 00-315 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta Strona 1 z 5 LodZ: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwq Kontrakt socjalny w praktyce zgodnie z projektem systemowym pod nazw4 Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy

Bardziej szczegółowo

zamawtaj{cy: w Lukowie S. A. Przeds igbiorstwo Kom u n i kacj i Samoc hodowej tel.: 025 798 2827 faks: 025 798 28 58

zamawtaj{cy: w Lukowie S. A. Przeds igbiorstwo Kom u n i kacj i Samoc hodowej tel.: 025 798 2827 faks: 025 798 28 58 zamawtaj{cy: Przeds igbiorstwo Kom u n i kacj i Samoc hodowej w Lukowie S. A. ul. Pilsudskiego 29 21-400 Luk6w REGON 000616385, NtP 8250003216 Adres strony internetowej, na kt6rej bqdzie zamieszczona SIWZ:

Bardziej szczegółowo

warszawa: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drog

warszawa: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drog http ://b40.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show&porycj... Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl warszawa: opracowanie

Bardziej szczegółowo

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA Strona 1 z 5 Lodl: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwe Program aktywnosci lokalnej jako narzqdzie aktywnej integracji zgodnie z projektem systemowym pod nazwe wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY 6.10,2015 bzp0.poftal.uzp.gov.pl/indaxphp?og loszenie= shovdpozpja-263166&role201$ 1G06, Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: vrnffl\f.1,!r0cla

Bardziej szczegółowo

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz,

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz, Page I of6 LodZ: Zorgantzowan:e i przeprowadzenie szkolenia pn. Trening komunikacjinterpersonalnej z elementami asertywnosci Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

na: Przedmiot ubezpieczenia: 4. 1l przekazywanie informacji o przvieciu i zareiestrowaniu szkody I 2. zmianq pkt, 4 ust.1 zasad likwidacji szk6d:

na: Przedmiot ubezpieczenia: 4. 1l przekazywanie informacji o przvieciu i zareiestrowaniu szkody I 2. zmianq pkt, 4 ust.1 zasad likwidacji szk6d: Piszczac, dnia 08.10.2015 r. Wszyscy Wykonawcy I WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNXOW ZAM6WIENIA W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAM6WEUn PUBLICZNEGO pod nazw4i,,ubezpieczenie MAJ.qTKU I INNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Andrzeja Niemczyka - Prezesa Zarzqdu, Dyrektora przedsigbiorstwa 2. Agnieszkq Galewskq - Wiceprezesa Zarz4du, Dyrektora ds.

1. Andrzeja Niemczyka - Prezesa Zarzqdu, Dyrektora przedsigbiorstwa 2. Agnieszkq Galewskq - Wiceprezesa Zarz4du, Dyrektora ds. Umowa zawarta dnia 2014, pomigdzy: Przedsiqbiorstwem Transportowo - Sprzgtowym,,Betrans" Sp6lkq z ograniczonq odpowiedzialno6ciq, z siedzibq w Belchatowie, ul. Wojska polskiego 73, 97-400 Belchat6w, skr.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016 bzpo. po.tal.uzp.gov.pl,l ndex. php?ogl oszenie= show&pozycja= '1 36710&rok=201 G0S 30 Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,zdm,waw.pl

Bardziej szczegółowo

Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego (14 pennych dni pobytu), dla 27 os6b

Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego (14 pennych dni pobytu), dla 27 os6b Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zambwienia: www,opatow.pcpr.info Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego

Bardziej szczegółowo

rehabilitacyjno-aktywizujqcego (14 pennych dni pobytu)' dla 27 osob

rehabilitacyjno-aktywizujqcego (14 pennych dni pobytu)' dla 27 osob h@://bzp 1.portal.uzp. gov.pl/index.php?ogloszepie:show&pozycj a... Adres strony internetowej, na ktorej www"opatow"pcpr"info Zamawi aj qcy udostqpn i a Specyfi kacjq istotnych Waru n k6w Zam i)wienia

Bardziej szczegółowo

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r.

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: pytań złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Zakup paliw plynnych do pojazd6w slu2bowych ZDM w. Numer ogloszenia: 1 70361-2015; data zamieszczenia: 20.11.2015. 2016r.

Warszawa. Zakup paliw plynnych do pojazd6w slu2bowych ZDM w. Numer ogloszenia: 1 70361-2015; data zamieszczenia: 20.11.2015. 2016r. hfip: I lb4l.pol2l.rrt. gov.pl/index.php?ogloszenirshow &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa. Zakup

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY Page 1 of5 Legionowo: Swiadczenie uslugi przezwykonawce Agencjg Pracy Tymczasowej lub Doradztwa Personalnego polegajqcej na skierowaniu 13 pracownikow tymczasowych - Pomocnik6w biurowych do pracy na rzeczsqdu

Bardziej szczegółowo

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w ht@: I lb4l.portal.u4. gov.pllindex.php?ogloszenie:show &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Dostawg

Bardziej szczegółowo

2l sle 2011- $anie 2:

2l sle 2011- $anie 2: Warszawa, dnia 2l sle 2011- ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e-mail : zdm@zdm.waw.pl zdmldzp/6'jl tvtz ZDM-DZP-ARU-3411 t-t4 Wg rozdzielnika dotyczy: postqpowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

096lne warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek zawieszenia w czynno6ciach slu2bowych lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu

096lne warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek zawieszenia w czynno6ciach slu2bowych lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu ZalqcznikNr 7 do Porozumienia o wsp6lprary z dnia 5 paidziernika 2015 r. 096lne warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek zawieszenia w czynno6ciach slu2bowych lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZP 01/2011. Przedmiot Umowy

UMOWA ZP 01/2011. Przedmiot Umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego UMOWA ZP 01/2011 zawarta w Katowicach w dniu 2011 r. pomiędzy: Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach im. J. Kukuczki, ul.

Bardziej szczegółowo

... z siedz~bq w...ul... wpisanq do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy... w...

... z siedz~bq w...ul... wpisanq do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy... w... UMOWA nr...ski... Zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiqdzy: Zalqcznik nr 7 do SlWZ lstotne postanowienia umowy SZPlTALEM KLlNlCZNYM im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie przy ul. Karowej 2, 00-315 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach Zatwierdzam: POWIATOWY Strazy Pozamej Wdan*idpk odernizacja budynku/6w Komendy Powiatowej Pafistwowej stra2y r-nej y Sulgcinie", w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze Srodk6w NFOS GW w ramach

Bardziej szczegółowo

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia.

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia. http : / lbzp0.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show &pozy cja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajecy udostepnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.uskom.eu Ko2uch6w: Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Wroclaw: Swiadczenie uslug cateringowych w ramach szkolen Problemy psychiczne w wieku senioralnym - w ramach wojewodzkiego programu Nestor Numer ogloszenia: 153892-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZP 20/2010. Przedmiot Umowy

UMOWA ZP 20/2010. Przedmiot Umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego UMOWA ZP 20/2010 zawarta w Katowicach w dniu 2010 r. pomiędzy: Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach im. J. Kukuczki, ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym file: C: Document\ and Sening./PUP U\lawienia lokalne'lemporar... Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym Urzqdzie

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH do umowy nr z dn..

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH do umowy nr z dn.. KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH do umowy nr z dn.. ZAMAWIAJĄCY: Użytkownik WYKONAWCA: Gwarant Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Zmieniony Załącznik nr: 6 do siwz PN-107/15/DJ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Centrum Onkologii Instytutem im. Marii

Bardziej szczegółowo

ULAN-M ORAT. nieruchomo6ci zamieszkalych z terenu Gminy Ulan-Majorat. Ulan-Majorat: Odbior i transport odpadow komunalnych od wla6cicieli

ULAN-M ORAT. nieruchomo6ci zamieszkalych z terenu Gminy Ulan-Majorat. Ulan-Majorat: Odbior i transport odpadow komunalnych od wla6cicieli INA ULAN-M ORAT http ://bzp0.portal.uzp, gov.pl/index.php?ogloszenie Adres stf ej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www. ulanmajorat.bi p.g mina. pl Ulan-Majorat:

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZECHOW ANIA. zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy:

UMOWA PRZECHOW ANIA. zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy: UMOWA PRZECHOW ANIA zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy:... z siedzibq w.........,vp1sanyn1 do... pod numerem...,nip..., REGON..., reprezentowanym przez: I)..., 2)..., zwanym

Bardziej szczegółowo

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostgpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: bialystok.stat.gov. pllzamowienia-publiczne-us Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2

Bardziej szczegółowo

i.cr,*;, L?i-=fi *";Tinriir* E

i.cr,*;, L?i-=fi *;Tinriir* E \9lr?/WL i.cr,*;, L?i-=fi *";Tinriir* E Warszawa, 15 paidzier\ika 0 lr. Wg rozdzielnika Druk ogloszei w prasie lokalnei, og6lnopolskiei oraz emisia artykul6w sponsorowanych w prasie braniowei Szanowni

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA. llanclerz. postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu

WYJASNIENIA. llanclerz. postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie '. r,z I llanclerz Szczecin, dnia 19.03.2015 r. Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ponizej kwoty, o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.szpitalkarowa.pi

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.szpitalkarowa.pi Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.szpitalkarowa.pi Warszawa: OPIEKA SERWISOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SIMPLE ERPlCRM WRAZ Z SERWERAMI

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

c) pokrycia koszt6w organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach, a) realizacji program6w szkolenia sportowego,

c) pokrycia koszt6w organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach, a) realizacji program6w szkolenia sportowego, Zarzqdzenie Nr 10/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny zdniat stycznia 20'16 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu projekt6w w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

LDMIDZPI \ 1ta li5lz ZD]M -DZP- MUL -3411- L1q4.I.15

LDMIDZPI \ 1ta li5lz ZD]M -DZP- MUL -3411- L1q4.I.15 LDMIDZPI \ 1ta li5lz ZD]M -DZP- MUL -3411- L1q4.I.15 Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ng',,obslugg 240 parkomatriw Parkeon, znajduj4cych sig

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sqdowego, Rejestr przedsigbiorc6w nr KRS OOOO134.150,

Krajowego Rejestru Sqdowego, Rejestr przedsigbiorc6w nr KRS OOOO134.150, Strona 1 z 12 Zalqcznik nr 3 - Projekt lstotnych Postanowieri Umowy UMOWA zawarta w dniu..,! ^^6i^l-.'' PlJr I 9uzy. Przedsigbiorstwem Transportowo-sprzqtowym,,Betrans" sp6lkq z ograniczon4 odpowiedzialno6ciq,

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

J I li,ii'1ffi"ffi:i'

J I li,ii'1ffiffi:i' http: //bzp I.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&porycja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjg Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,bi p,gzwikr:gow.wikom.pl

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy:

Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy: Załącznik nr 4a Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mieszkowice z siedzibą ul. Moryńska 1, 74-505 Mieszkowice

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do SIWZ POROZUMIENIE w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu. 2015 roku, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, przy ul. Spokojnej 4, 20-074 Lublin reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. zwanego dalej Wykonawcą

Załącznik nr 2. zwanego dalej Wykonawcą Załącznik nr 2 UMOWA NR../ 2016/Wzór zawarta w dniu r. w Obornikach Śląskich pomiędzy: Obornickim Ośrodkiem Kultury z siedzibą w Obornikach Śląskich przy ul. Dworcowej 26, 55-120 Oborniki Śląskie, NIP:

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:.

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:. Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4, 05-505 Prażmów NIP 123 08 80 904 zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

ZDM-DZP. ZARZAD DROG M EJSK CH. Faktura wystawiana przez WykonawcA zawien w swojej tresci Wkaz transakcji

ZDM-DZP. ZARZAD DROG M EJSK CH. Faktura wystawiana przez WykonawcA zawien w swojej tresci Wkaz transakcji ZARZAD DROG M EJSK CH ul. Chmielna 120, 00-80'l Warszawa, tel,22 55 89 000, faks 22 620 06 08 kancelaria@zdm.wawpl, www.zdm,waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa ZDMIDZPI ZDM-DZP. 15.MSZ Dotyczy : postgpowania

Bardziej szczegółowo

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3.

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU na zadanie pn:,,remont pomieszczef zap/ecza kuchennego oraz korytarza na parterze w Pubticznym Przedszkolu nr 3 w Nowym Dworze Mazoqg[eckim", nr sprawy: P3-1.13.2O19. OgloSzenie

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 5 do SIWZ DZP-0431-2558/2011 Istotne postanowienia umowy Zawarte w dniu...2011 roku w Krakowie pomiędzy: Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja,, Al. Mickiewicza 21, który reprezentują:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP

Umowa nr ZP Umowa nr ZP.272.32.2013 Zawarta w dniu.. r. w Tłuszczu, pomiędzy: Gminą Tłuszcz reprezentowaną przez: Pawła Marcina Bednarczyka Burmistrza, zwanego dalej Zamawiającym a... będącym płatnikiem VAT, nr NIP:...,

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ

Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa nr 10/ZP/ZGO/2014 zawarta w Bielsku -Białej, w dniu.pomiędzy: Zakładem Gospodarki Odpadami S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Krakowskiej 315 d, 43-300

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do zlo2enia oferty

Zaproszenie do zlo2enia oferty Zaproszenie do zlo2enia oferty Tryb bezprzetargowy / o wartosci szacunkowej ponizej kwoty 14000EURO/ Przedmiot zam6wienia: Obsluqa bankowa budzetu qminv PieniQ2no Zamawiaiacv: GMINA PIENIEZNO Ul. Generalska'8

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami.

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami. Umowa nr /2017 zawarta w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy al. Niepodległości 188b, wpisanym

Bardziej szczegółowo

o najbardziej korzystnq ekonomicznie ofeftg,

o najbardziej korzystnq ekonomicznie ofeftg, ilnowaf,yjna GOSFOSARKA NARDpOWn ttratesta spfljf{os{r * UNA EUROPEJSKA EURCP*.}SKFUNC.SZ ftczwoju figfionalnego Warszawa, dnia 2013-08-30 Zamawiajqcy: Saving Cloud Sp. z o.o. ul, Topiel 21lB 00-342 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ /

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy ramowej Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Zawarta w dniu 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA 1.. a firmą : reprezentowaną przez: Właściciel zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.

UMOWA 1.. a firmą : reprezentowaną przez: Właściciel zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą. UMOWA zawarta w dniu. 2016 roku pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą przy ul Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARU N KOW ZAMOWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARU N KOW ZAMOWIENIA KAP;TA,UDZK T{ARODOWA STRATCA 5FOJNO5C unra EuRoPETsKA [-F;*l EUROPE}sK T *'* T FUNDUSz SPoLEczt',lY " BTJRMSTRZ MA,STA OCTYDWOR MAOVPCK wrt'. nazowieckie Numer sprawy: Z,P.7 L.LL.OL? SPECYFKACJA STOTNYCH

Bardziej szczegółowo

4) pracodawca - podmiot uznany za pracodawcg zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy;

4) pracodawca - podmiot uznany za pracodawcg zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy; Zalqcznik Nr 3 do Porozumienia o wspolpracy z dnia 5 pazdziernika 2015 r, 096l ne warun ki grupowego ubezpieczenia odpowiedzial nosci materialnej pracownik6w ustalone uchwalq nr UZ 7O8 2OO7 z dnia 13 grudnia

Bardziej szczegółowo

warszawa: Budowa dw6ch przylqczy kanalizacji deszczowej na

warszawa: Budowa dw6ch przylqczy kanalizacji deszczowej na http: I hzpl.portal. uzp. gov.p l/index.php?ogloszen ie:show&pozycj "' Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zamowienia: www,zdm.waw.pl warszawa: Budowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr...

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy: Miejską Pracownią Urbanistyczną w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań,

Bardziej szczegółowo

- czy ZamawiajQcy dopuszcza odbi6r korespondencji w innym przedziale godzinowym?

- czy ZamawiajQcy dopuszcza odbi6r korespondencji w innym przedziale godzinowym? ZARZAD DROG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax.620 91 7L e-mail : zdm@zdm.waw.pl zdmtdzptshl tr+tz^ ^ ZDM-DZP-EKW-34rr- A lv -r-r4 Dotyczy: postqpowania o udzielenie zamdwienia

Bardziej szczegółowo

- autonomiczny system CCTV z piqcioma kamerami lp, serwerem oraz stacjq klienckq, z

- autonomiczny system CCTV z piqcioma kamerami lp, serwerem oraz stacjq klienckq, z Muzeum Pafacu Kr6la Jana lll w Wilanowie ul. Stanistawa Kostki Potockiego LO/16 02-958 Warszawa Warszawa, dnia 9 czerwca 20L5 r. Zapvtanie ofertowe dla zam6wienia publicznego o wartosci nie przekraczaiaceiwvraioneiw

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku

Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownik6w samorz4dowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY Nr...

UMOWA SPRZEDAŻY Nr... Wzór Umowy UMOWA SPRZEDAŻY Nr... Zawarta w dniu... 2015 r. w Stanisławowie pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Stanisławowie, ul. Szkolna 10, 05-304 Stanisławów reprezentowaną przez: Prezesa OSP Stanisławów

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci:

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci: NA-P/ 40 /08 Załcznik nr 7 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2008 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław (nr identyfikacyjny NIP:

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE CENTRALA ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933 Warszawa, dnia 10.10.2013 roku LPR-83-285(1)/13/ANS

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (Umowa)

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (Umowa) Załącznik nr 5 do umowy z dnia.. 2017 r. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (Umowa) Zawarta w dniu 2017 roku, w.., pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

informacyjnych o SPPN i strefie TAXI oraz wykonanie i montaz slupk6w bgdqcych no5nikami przedmiotowych elementow MSl. Nr

informacyjnych o SPPN i strefie TAXI oraz wykonanie i montaz slupk6w bgdqcych no5nikami przedmiotowych elementow MSl. Nr http: / /bql.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycj a:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Naprawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy:

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, nr NIP 897-017-81-03 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu - 1 - Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu 64 300

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. z dnia roku

UMOWA NR. z dnia roku UMOWA NR. z dnia. 2013 roku Załącznik Nr 4 do SIWZ wzór umowy Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Gliwice: Swiadczenie uslug w zakresie komputerowego wprowadzania danych oraz dodatkowych uslug biurowych Numer ogloszenia: 515278

Gliwice: Swiadczenie uslug w zakresie komputerowego wprowadzania danych oraz dodatkowych uslug biurowych Numer ogloszenia: 515278 Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajAcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.sl " mofnet.gov.pl / us/ Gliwice2,htm Gliwice: Swiadczenie uslug w zakresie komputerowego wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.3.2013 Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR.../ /2011 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie przy Plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Umowa nr. zawarta w dniu 2017 roku w Zielonej Górze pomiędzy:

- PROJEKT - Umowa nr. zawarta w dniu 2017 roku w Zielonej Górze pomiędzy: - PROJEKT - Umowa nr zawarta w dniu 2017 roku w Zielonej Górze pomiędzy: LUBUSKIM ODDZIAŁEM WOJEWÓDZKIM NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA w Zielonej Górze, ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra NIP: 107-000-10-57

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

CZĘŚĆ II Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław fax: +48 71 721-58-11 Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: SOP/2021/8998/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEG 6I.OWE WARUNKI KONKURSU

SZCZEG 6I.OWE WARUNKI KONKURSU Krak6w, dnia 15.12.2011 r. SZCZEG 6I.OWE WARUNKI KONKURSU I. Uwagi og6lne 1. Postqpowanie konkursowe prowadzone jest na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalno6ci leczniczej

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA - NR /2012

Projekt umowy Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA - NR /2012 UMOWA - NR /2012 Projekt umowy Załącznik nr 3 do SIWZ W związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej"

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: Zakup energii elektrycznej Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej" Dotyczy Postfpowania 0 udzielenie zamowienia pub/icznego

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP41/2015 Warszawa, 12.11.2015 r. L. dz. CEZ - 398/15 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP41/2015 Warszawa, 12.11.2015 r. L. dz. CEZ - 398/15 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak postępowania: CEZAMAT/ZP41/2015 Warszawa, 12.11.2015 r. L. dz. CEZ - 398/15 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Regulaminu konkurencyjnego Wyboru Ofert na zakup i dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dowódcę - Głównego Księgowego -... a firmą: zwaną w treści umowy WYKONAWCĄ. została zawarta umowa następującej treści:

U M O W A. Dowódcę - Głównego Księgowego -... a firmą: zwaną w treści umowy WYKONAWCĄ. została zawarta umowa następującej treści: U M O W A Nr (PROJEKT) na stałą konserwację przeglądy okresowe i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych wentylacyjnych w obiektach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 2063 w kompleksie ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. 1. Oświadczenia stron. 2. Przedmiot umowy

PROJEKT UMOWY. 1. Oświadczenia stron. 2. Przedmiot umowy Załącznik nr 6 Projekt umowy ZP.271.11.2015 PROJEKT UMOWY Nr Zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez - Wójta

Bardziej szczegółowo

P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K

P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K Znak sprawy: DZP-271-43/15 Kraków, 2 września 2015 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę systemu dozymetrii względnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo