Stomatologii na doje2dzie do Mostu Slqsko - Dqbrowskiego w

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stomatologii na doje2dzie do Mostu Slqsko - Dqbrowskiego w"

Transkrypt

1 http: I lbq2.portal.u4. gov.pl/index.php?ogloszenie:show &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: Warszawa: Remont muru oporowego zlokalizowanego przy Centrum Stomatologii na doje2dzie do Mostu Slqsko - Dqbrowskiego w Warszawie Numer ogloszenia: ; data zamieszczenta: OGI-OSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane Tamieszczan ie oglosze n ia : o bow iezkowe. Ogloszenie dotyczy: S zam6wienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakup6w (DSZ) SEKGJA I: ZAMAWIAJACY l. 1) NAZUI/A I ADRES: Miasto Stoleczne Warszawa - Zazqd Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiajqcego: zd m. waw. pl l. 2) RODZA, ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzqdowa. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA il.1 ) OKRESLENTE PRZEDMTOTU ZAMOWTENTA f1.1.1) Nazwa nadana zam6wieniu pnzezzamawiajqcego: Remont muru oporowego zlokalizowanego przy centrum stomatologii na dqe2dzie do Mostu Slqsko - Dqbrowskiego w warszawie ) Rodzaj zam6wienia: roboty budowlane ) Okre6lenie pzedmiotu oraz wielko5ci lub zakresu zam6wienia: Remont muru oporowego zlokalizowanego przy Centrum Stomatologii na doje2dzie do Mostu SQsko - Dqbrowskiego w Warszawie. Warto5d szacunkowa zam6wienia pzekracza r6wnowarto6c kwoty EURO a jest mniejsza np r6wnowartosd kwoty EURO. il.1.5) M przewiduje siq udzielenie zam6wiei uzupelniajecych: Okre5lenie przedmiotu oraz wielko6ci lub zakresu zam6wief uzupelniajqcych Zamawiajqcy przewiduje udzielenie zam6wiei r.rzupelniajqcych, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp lqcznie do 30% wartosci zam6wienia podstawowego ) Wsp6lny Slownik Zam6wieri (CPV): ll.1.7l Czy dopuszcza sig zlo2enie oferty czgsciowej: nie. lz8

2

3 http: I I bzp2.pontal.u4. gov.pllindex.php?ogloszenie=show &pozycja:... technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia r. Prawo budowlane (tj. Dz. U r. poz.290) oraz aktualne za6wiadczenie o wpisie na listq czlonk6w wla5ciwej izby samorz4du zawodowego (zgodnie z ustawaz dnia r. o samozqdach zawodowych architektow, in2ynier6w budownictwa oraz urbanist6w - Dz. U , poz. 932 z p62n. zm.). W przypadku uprawnieh budowlanych wydanych po 1994 roku (tj. zgodnych z wymogami ustawy Prawo budowlane), wymagane bqdq uprawnienia bez ograniczei, przy zachowaniu warunku do6wiadczenia. Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione w powy2szej tabeli mog4 by6 r6wnie2, zgodnie zarl. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, kt6rych odpowiednie kwalifikacje zostaly rznane na zasadach okreslonych w pzepisach odrqbnych, w szczegolnosciw przepisach ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pahstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz. 394). lll.3.5) Sytuacia ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku W celu oceny spelniania warunku dotyczqcego sytuacji ekonomicznej i finansowej \Atlkonawca musi wykaza6, Ze'. 1. uzyskal Sredni przych6d za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie rachunk6w zysku i strat, porycja przychod netto ze sprzedazy produkt6w, towar6w i material6w lub przych6d netto ze spzedazy izr6wnane z nimi) w wysokosci nie mniejszej niz ,00 (slownie: pigcset tysigcy zlotych); 2. jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnejw zakresie prowadzonejdzialalno5cizgodnejz pzedmiotem niniejszego zam6wienia, na wartos6 co najmniej 250 OOO,O0 (slownie: dwie5cie pig6dziesi4t tysigcy zlotych). Iil.4) TNFORMAGJA O OSWADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJADOSTARCarC wykonawcy w GELU PoTW ERDZENA SPELNIANIA WARUNKOW UDZALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUGZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY lll.4.1) W zakresie wykazania spelniania przezwykonawce warunk6q o kt6rych mowa w art. 22 ust. I ustawy, opr6cz oswiadczenia o spelnianiu warunk6w udziafu w postqpowaniu nale2y przedlo2y6'= wykaz rob6t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoscijest kr6tszy - w tym okresie, wtazz podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania orazz zal4czeniem dowod6w dotycz4cych najwazniejszych rob6t, okreslajqcych, czy roboty te zostaly wykonane w spos6b nalezyty oraz wskazujqcych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoficzone; okreslenie rob6t budowlanych, kt6rych dotyczy obowi4zek wskazania przez wykonawce w wykazie lub zlo2enia po$wiadczeri, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienabatcie W wykazie winny by6 wskazane co najmniej 2 zam6wienia, kt6rych zakres obejmowal wykonanie remontu lub budowy lub pzebudowy konstrukcji oporowej jako drogowego obiektu in2ynierskiego. 328

4 lxtp: / lbry2.portal.u4. gov.pl/index.php?ogloszenie:show &pozycja:... Do powy2szego wykazu winny byd dolqczone dowody dotycz4ce najwa2niejszych rob6t, okre5lajqce, czy roboty zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujece, czy zostafy wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoiczone. Zamawiajqcy nie bqdzie z4dal informacji V1rlkonawcy o robotach nie wykonanych lub wykonanych nienalezycie.; o wykaz os6b, kt6re bedq. uczestniczyd w wykonywaniu zam6wienia, w szczeg6lnosci odpowiedzialnych za Swiadczenie uslug, kontrolg jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacjizawodowych, doswiadczenia iwyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zam6wienia, a tal<2e zakresu wykonywanych przez nie crynnoscl oraz informacj4 o podstawie do dysponowania tymi osobami; o oswiadczenie, 2e osoby, kt6re bgdq uczestniczy6 w wykonywaniu zam6wienia, posiadajq wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladajq obowi4zek posiadania takich uprawniefi; o sprawozdanie finansowe w czgsci, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego rewidenta zgodnie z pzepisami o rachunkowo5ci, r6wniez opinig odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego czgsci, a w przypadku wykonawc6w niezobowiqzanych do spoz4dzania sprawozdania finansowego, innych dokument6w okreslajqcych obroty oraz zobowiqzania i naleznosci- za okres nie dlu2szy ni2 ostatnie 3 lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dzialalno5ci jest kr6tszy - za ten okres; o oplacona polisg, a w Wzypadku jej braku, inny dokument potwierdzlqcy, 2e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zvtiqzandl z pzedmiotem zamowienia. lll.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy' nale2y przedlo2y6,: oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej, je2eli odrgbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej ni2 6 miesiqcy pzed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia albo skladania ofert; lll.4.3) Dokumenty podmiot6w zagranicznych Je2eliwykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiei, przedklada: ) dokument wystawiony w kraju, w kt6rym ma siedzibq lub mieisce zamieszkania potwierdzaj4cy, 2e: o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo6ci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiqcy 428

5 pzed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zam6wienia albo skladania ofert: nie ozeczono wobec niego zakazu ubiegania sig o zam6wienie - wystawiony nie wcze5niej ni2 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia albo skladania ofert: lll.4.4) Dokumenty dotyczqce prrynale2noscido tej samej grupy kapitalowej o lista podmiot6w nalezecych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w albo informacji o tym, 2e nie nalezy do grupy kapitalowej; ilt.6) NNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pld lll.4) albo w pkt lll.5) 1. Je2eli z rzasadnionej przyc4ny V$konawca nie mo2e przedstawi6 dokument6w dotyczqcych sytuacji finansowejiekonomicznej, wymaganychprzezzamawisqcego, moze przedstawi6 inny dokument, kt6ry w wystarczajqcy spos6b potwierdza spelnianie opisanego przezzamawiajqcego warunku. 2. V$konawca mo2e polega6 na wiedzy i do5wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zam6wienia, zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiot6w, niezaleznie od charakteru prawnego lqczqcych go z nimi stosunk6w. VWkonawca w takiej sytuacji zobowiqzany jest udowodnid Zamawiaj4cemu, i2 bgdzie dysponowal tymizasobamiw trakcie realizacjizam6wienia, w szczeg6lnosci pzedstawiaj4c w tym celu pisemne zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu do dysporycji niezbqdnych zasob6w na potrzeby wykonania zam6wienia, zawierajqce zakres crynnosci, kt6re te podmioty zobowiqzujq sig wykona6. W celu oceny, czy Vlrlkonawca bqdzie dysponowal zasobami innych podmiot6w w stopniu niezbgdnym do nalezytego wykonania zam6wienia oraz oceny, czy stosunek lqczqcy V1tlkonawcq z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostgp do ich zasob6w, powyzsze zobowiqzanie lub inne dokumenty, na podstawie kt6rych Vllkonawca udowadnia, ze bgdzie dysponowal zasobami niezbgdnymi do realizacji zam6wienia, powinno zawierae:2.1. zakres (opis) dostqpnych \Atlkonawcy zasob6w innego podmiotu, 2.2. spos6b wykorzystania zasob6w przy wykonywaniu zam6wienia, 2.3. okre6lenie charakteru stosunku, jaki bqdzie lqczyl Vlfikonawce z innym podmiotem, 2.4. okre6lenie zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia, 3. Do oferty wypelnionej na Formulazu oferty nale2y alqczy6: 3.1. kosztorysy ofertowe - zgodne z przedmiarami rob6t zalqczonymi w rozdziale Vl SIWZ. Do ka2dego kosztorysu ofertowego nalelry zalqczyl, strong tytr.rlowq formularz cenowy - zalqcznik nr 5 do oferty (rozdzial I sr\ z). SEKCJA lv: PROCEDURA tv.l ) TRYB UDZELENIA ZAMOWIENIA 528

6 hllrpi / lbzp2.portal.uzp. gov.pl/index.php?ogloszenie:show &porycja=... 1V.1.1) Tryb udzielenaa zam6wienia: przetarg nieograniczony. rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT 1V.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zuiezane z przedmiotem zam6wienia: 1-Cena okres gwarancji- 5 N.2.21 l_--l po.prowadzona bqdzie aukcja etektroniczna, adres strony, na kt6rej bqdzie prowadzona: rv.3) zmtana UMOWY przewiduje sig istotne zmiany postanowiefi zawartei umowy w stosunku do tre5ci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowief umowy oraz okre6lenie warunk6w zmian 1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zam6wieh publicznych, Zamawilqcy pzewiduje istotne zmiany zawarlej umowy dotyczqce odpowiednio wartoscizam6wienia, zakresu przedmiotu zam6wienia lub terminu realizacji zam6wienia w przypadku zaistnienia nastgpujecych okolicznosci: 1) W nastgpstwie wykraczajqcych poza terminy okreslone w KPA procedur administracyjnych, m.in. decyzji lrzyniera Ruchu m.st. Warszawy oraz innych termin6w formalno-prawnych uzgdowych majqcych wplyw na terminy realizacjizam6wienia; 2) Ujawnienie w trakcie realizacji robot budowlanych uzqdzefi podziemnych, ktorych istnienie lub lokalizacja nie wynika zmap ubrojenia ugadnianychpzezzud; 3) Vlrldanie decyzjiadministracyinqprzezorgan nadzoru budowlanego lub ochrony Srodowiska o wstrzymaniu rob6t w wyniku interwencji obywatela lub organizacji spolecznej; 4) Odkrycie w gruncie przedmiot6w niemozliwych do zidentyfikowania przed przystqpieniem do rob6t budowlanych, takich jak m.in. glazy narzutowe, niewybuchy, przedmioty wymagajqce ochrony Konserwatora Zabytk6w; 5) Zaistnienie niepzewidzianych sytuacji, takich jak kolizje komunikacyjne powodujqce zniszczenia, uszkodzenia, wymagajqce naprawy lub wstrzymanie rob6t ze wzglgdu na akcjq ratownicz4 wplywajqce na zmianq terminu realizacji inwestycji; 6) W prrypadku koniecznosciwprowadzenia zmian w organizacji ruchu spowodowanych zdazeniami nie zwiezanymi z prowadzonymi robotami lub decyzjamiadministracyjnymi; 7) W razie konieczno6ci podjgcia dzialartzmierzaiqcych do ograniczenia skutk6w zdazenia losowego wywolanego pzezcnlnnikizewngtzne, kt6rego nie mo2na bylo przewidzie6 z pewno5ci4 szczeg6lnie zagraalqce bezposrednio 2yciu lub zdrowiu ludzi lub grozace powstaniem szkody niewsp6lmiernie wiqkszej niz spowodowana dzialaniem lub zaniechaniem naruszaj4cym dyscyplinq Srodk6w pubticznych; 8) VlrVst+ienie niepzewidzianych zjawisk atmosferycznych, takich jak np. wichury, ulewy, Snie2yce, mogace spowodowae zniszczenie wykonanych rob6t lub koniecznos6 wstrzymania rob6t; 9) V[stqpienie wyjqtkowo niespzyjajqcych warunk6w atmosferycznych, kt6re uniemozliwiajq prowadzenie rob6t budowlanych oraz uniemo2liwiaj4zastosowanie wla6ciwejtechnologii, wynikajqcejz projektu budowlanego - mo2liwos6 przerwania rob6t na czas, kiedy bgdzie to konieczne ze wzglgdu na zachowanie re2im6w technologicznych (w robotach mostowych dotyczy temperatur iwilgotno5ci); 10) Podjgcie decyzji gzezwladze Miasta Stolecznego Warszawy o braku mo2liwosciwprowadzenia niezbqdnych dla realizacji rob6t ograniczeh w ruchu drogowym w zaplanowanym terminie; 11) Brak zgody wladz Miasta Stolecznego

7 / /bry2.portal.rrt.gov.pllindex.php?ogloszenie:show&porycj a:... Warszawy na prowadzenie rob6t w terminach umownych z rruagi na konieczno56 skoordynowania ich z inn4 inwestycjq miejskq lub brak mozliwosci wprowadzenia ograniczei w rrchu drogowym w terminach okre5lonych w harmonogramie rob6t; 12) Podjgcie decyzji przezwladze Miasta Stolecznego Warszawy o wykonaniu remontu lub pzebudowy infrastruktury technicznej miasta pzed realizacjq rob6t objgtych kontraktem, skutkujqcej konieczno6ciqwstrzymania rob6t; 13) Postawienie wymagafiprzez In2yniera Ruchu Miasta Stolecznego Warszawy w trakcie rzgodnieh projektu, skutkujqcych rozszerzeniem zakresu rob6t w stosunku do objgtego kontraktem lub w sposob istotny zmieniajqcych organizacjg rob6t; 14) \Arlstqpienie dziahfi os6b tzecich, uniemo2liwiaj4cych wykonanie robot, kt6re to dzialania nie s4 konsekwencjq winy kt6rejkolwiek ze stron; 15) W przypadku wystqpienia sily wy2szej; 16) Zaistnienie koniecznosciwykonania zam6wiefi dodatkowych, rob6t zamiennych, rzupelniajqcych lub dodatkowych bqd2 zaniechania prac; 17) V[stqpienie rozbie2no6ci pomigdzy przedmiarem rob6t sporzqdzonym przezzamawiajqcego a faktycznie wykonanymi robotami (ich obmiarem); 18) Zmniejszenie/ograniczenie zakresu rzeczowego pzedmiotu umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych rob6t bgdzie zbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej iobowi4zujqcymi przepisamiwykonania pzedmiotu umowy - w takim pr4rpadku wynagrodzenie prryslugujqce \Arlkonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawialqcy zaptaci za wszystkie spelnione Swiadczenia; 19) Ograniczenia Srodk6w budzetowych przeznaczonych na realizacjg zam6wienia; -20) Zmian pzepisow prawa, wprowadzonych w Zycie po dacie zawarcia umowy, majqcych wplyw na termin wykonania robot lub spos6b prowadzenia robot; 21) Zmiany wynikajqce zorzeczefi sqd6w powszechnych, decyzji administracyjnych i orzeczeh sed6w i organ6w administracyjnych;22) W przypadku wstrzymania realizacji rob6t z pt4cqn le2qcych po stronie ZamawiEqcego. Jezeliwstrzymanie realizacji rob6t nastqprlo z przyczyn le2qcych po stronie Zamawiajqcego, termin wykonania rob6t ulegnie pzedluzeniu o okres wstrzymania rob6t lub o okres ugodniony pomigdzy stronami, w formie aneksu do umowy tnrzg lqd niaj4c zmia ng warunk6w r ealizaqi umowy. rv.4) TNFoRMACJE ADMINTSTRACYJNE 1V.4.1) Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpna specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia : zdm.waw. pl Specyfikacjg istotnych warunk6w zam6wienia mo2na uzyska6 pod adresem= Zazqd Dr6g Miejskich - KANCELARIA - ul. Chmielna 120, Warszawa. 1V.4.4) Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Zarzqd Dr6g Miejskich - I(ANCELARIA - ul. Chmielna 120, Warszawa Otwarcie ofert: 08/ r. godz. 11:00 Zazqd Dr6g Miejskich - sala ul. Chmielna 120, Warszawa. 1V.4.5) Termin ali4zania ofertq: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert). 1V.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczqce finansowania projektu/programu ze Srodk6w Unii Europejskiej: 1. Oferta wrazzzalqcznikami musi by6 podpisana przez \Af konawce. Zamawialqcy wymaga, aby ofertg podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wlasciwym rejestrze lub ewidencji dziatalnoscigospodarczej. Je2eliosoba/osoby podpisujqca ofertq dziala na podstawie pelnomocnictwa, to 'l z8

8 http: I I bzp2.portal.uzp. gov.pllindex.php?ogloszenie=show &pozy cia:... pelnomocnictwo to musiw swej tresciwyraznie wskazywa6 uprawnienie do podpisania oferty. Pelnomocnictwo musizostac zlo2onewtazzofertqw oryginale lub notarialnie poswiadczonejkopii. Je2eliz odpisu z wlasciwego rejestru przedlo2onego na okolicznos6 potwierdzenia spelnienia warunk6w udzialu w postepowaniu, nie wynika uprawnienie os6b podpisuj4cych pelnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, to wykonawca powinien przedlozyl odpis z wla6ciwego rejestru aktualny na dziei wystawienia tego pelnomocnictwa. 2. Zasady skladania olerly przez podmioty wystqpuj4ce wsp6lnie: 2.1. \Atlkonawcy skladajqcy ofertg wsp6lnq zobowiqzani sq do ustanowienia pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo pelnomocnika do reprezentowania ich w postqpowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zarn6wienia. Dokument (lub dokumenty) zawieraj4cy ustanowienie pelnomocnika musizawierac w szczeg6lno6ci: wskazanie postqpowania o zam6wienie publiczne, kt6rego dotyczy, V1/ykonawc6w ubiegaj4cych siq wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, wskazanie ustanowionego pelnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierajqcy ustanowienie pelnomocnika musi by6 podpisany w imieniu wszystkich \A&konawc6w ubiegajqcych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, ptzez osoby uprawnione do skladania oswiadczeh woli, wymienione we wlasciwym rejestze lub ewidencji Vlrlkonawc6w' Ustanowienie przedmiotowego pelnomocnika moze zostac zawarte w umowie o wsp6ldzialaniu zlozonejwraz z oferta. Dokument (lub dokumenty) zawierajqcy ustanowienie pelnomocnika musizostac zloaony wrazz ofertqw formie oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bgdqwyecznie z pelnomocnikiem Vlrlpelniaj4c formularz oferty, jak r6wniez inne dokumenty, powo{ujqc sig na Wykonawca, w miejscu np' nazwa i adres \Ar}konawcy, nale/y wpisa6 dane dotycz4ce \Arlkonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia, a nie pelnomocnika tych \Arykonawc6w. 3.Ocena spetnienia przez Wykonawce warunk6w udzialu w postppowaniu, o kt6rych mowa w arl.22ust. 1 pzp zostanie dokonana na podstawie wymaganych oswiadczeri i dokumentow. Polega6 bqdzie na ocenie zdolno5ci Vfkonawcy do nalezytego wykonania zam6wienia, zgodnie z formul4 spelnia-nie spelnia. Nie spe{nienie chocia2by jednego z wymaganych warunk6w udzialu, skutkowad bqdzie wykluczeniem \Afkonawcy z postepowania. 4. Zamawiajqcy wykluczy Vltlkonawcq z postqpowania, o ile zajdqwobec tego \Af konawcy okolicznosci wskazane w aft. 24 ust. 1, ust. 2 i 2a ustawy Pzp. S-Zamawiajqcy wymaga, aby zam6wienie zostalo zrealizowane: 5.1. rozpoczqcie: po podpisaniu umowy; 5'2. zakofuczenie: do 15 grudnia 20,16 r. zzastze2eniem, ze roboty ziliqzane z zajgciem czqsci chodnika ijezdni nalezy wykonywac wylqcznie w miesi4cach lipiec - sierpiei. Po tym terminie musi by6 zachowana pzejezdno56 i mozliwosd ruchu pieszego.. ' V.4.lTlCzy przewiduje siq uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku nieprryznania Srodk6w pochodzqcych z bud2etu Unii Europejskiei oraz niepodlegaiqcych alrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez pafstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt6re mialy byl przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czgscizam6wienia: nie 828

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w ht@: I lb4l.portal.u4. gov.pllindex.php?ogloszenie:show &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Dostawg

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Zakup paliw plynnych do pojazd6w slu2bowych ZDM w. Numer ogloszenia: 1 70361-2015; data zamieszczenia: 20.11.2015. 2016r.

Warszawa. Zakup paliw plynnych do pojazd6w slu2bowych ZDM w. Numer ogloszenia: 1 70361-2015; data zamieszczenia: 20.11.2015. 2016r. hfip: I lb4l.pol2l.rrt. gov.pl/index.php?ogloszenirshow &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa. Zakup

Bardziej szczegółowo

warszawa: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drog

warszawa: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drog http ://b40.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show&porycj... Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl warszawa: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Bronislawa Czecha do granicy m.st. Warszawy. Postgpowanie nr

Bronislawa Czecha do granicy m.st. Warszawy. Postgpowanie nr http ://bzp I.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogl oszenie:show &pozycja=.., Adres strony internetowej, na K6rej Zamawiajqcy udostepnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Remont

Bardziej szczegółowo

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia.

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia. http : / lbzp0.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show &pozy cja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajecy udostepnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.uskom.eu Ko2uch6w: Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

informacyjnych o SPPN i strefie TAXI oraz wykonanie i montaz slupk6w bgdqcych no5nikami przedmiotowych elementow MSl. Nr

informacyjnych o SPPN i strefie TAXI oraz wykonanie i montaz slupk6w bgdqcych no5nikami przedmiotowych elementow MSl. Nr http: / /bql.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycj a:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Naprawa

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta Strona 1 z 5 LodZ: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwq Kontrakt socjalny w praktyce zgodnie z projektem systemowym pod nazw4 Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy

Bardziej szczegółowo

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016 bzpo. po.tal.uzp.gov.pl,l ndex. php?ogl oszenie= show&pozycja= '1 36710&rok=201 G0S 30 Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,zdm,waw.pl

Bardziej szczegółowo

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz,

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz, Page I of6 LodZ: Zorgantzowan:e i przeprowadzenie szkolenia pn. Trening komunikacjinterpersonalnej z elementami asertywnosci Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Wroclaw: Swiadczenie uslug cateringowych w ramach szkolen Problemy psychiczne w wieku senioralnym - w ramach wojewodzkiego programu Nestor Numer ogloszenia: 153892-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA Strona 1 z 5 Lodl: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwe Program aktywnosci lokalnej jako narzqdzie aktywnej integracji zgodnie z projektem systemowym pod nazwe wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

odcinek: Plac Trzech Krzyly - Al. Jerozolimskie oraz w ul. Ksiq2gcej.

odcinek: Plac Trzech Krzyly - Al. Jerozolimskie oraz w ul. Ksiq2gcej. h@: //bzp l portal.u4.gov.pllindex.php?ogloszenie=show &porycja=... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Remont

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY Page 1 of5 Legionowo: Swiadczenie uslugi przezwykonawce Agencjg Pracy Tymczasowej lub Doradztwa Personalnego polegajqcej na skierowaniu 13 pracownikow tymczasowych - Pomocnik6w biurowych do pracy na rzeczsqdu

Bardziej szczegółowo

J I li,ii'1ffi"ffi:i'

J I li,ii'1ffiffi:i' http: //bzp I.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&porycja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjg Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,bi p,gzwikr:gow.wikom.pl

Bardziej szczegółowo

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostgpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: bialystok.stat.gov. pllzamowienia-publiczne-us Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2

Bardziej szczegółowo

Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego (14 pennych dni pobytu), dla 27 os6b

Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego (14 pennych dni pobytu), dla 27 os6b Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zambwienia: www,opatow.pcpr.info Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego

Bardziej szczegółowo

ULAN-M ORAT. nieruchomo6ci zamieszkalych z terenu Gminy Ulan-Majorat. Ulan-Majorat: Odbior i transport odpadow komunalnych od wla6cicieli

ULAN-M ORAT. nieruchomo6ci zamieszkalych z terenu Gminy Ulan-Majorat. Ulan-Majorat: Odbior i transport odpadow komunalnych od wla6cicieli INA ULAN-M ORAT http ://bzp0.portal.uzp, gov.pl/index.php?ogloszenie Adres stf ej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www. ulanmajorat.bi p.g mina. pl Ulan-Majorat:

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

warszawa: Prace projektowe I 1 zadafi inwestycyjnych bud2etu

warszawa: Prace projektowe I 1 zadafi inwestycyjnych bud2etu http: / lbzpl.porbal.rt. gov.pl/index.php?ogloszenie:show &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl warszawa: Prace

Bardziej szczegółowo

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym file: C: Document\ and Sening./PUP U\lawienia lokalne'lemporar... Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym Urzqdzie

Bardziej szczegółowo

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3.

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU na zadanie pn:,,remont pomieszczef zap/ecza kuchennego oraz korytarza na parterze w Pubticznym Przedszkolu nr 3 w Nowym Dworze Mazoqg[eckim", nr sprawy: P3-1.13.2O19. OgloSzenie

Bardziej szczegółowo

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach Zatwierdzam: POWIATOWY Strazy Pozamej Wdan*idpk odernizacja budynku/6w Komendy Powiatowej Pafistwowej stra2y r-nej y Sulgcinie", w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze Srodk6w NFOS GW w ramach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY 6.10,2015 bzp0.poftal.uzp.gov.pl/indaxphp?og loszenie= shovdpozpja-263166&role201$ 1G06, Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: vrnffl\f.1,!r0cla

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

h ttp ://bzp 1. portal. uzp. gov. pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=...

h ttp ://bzp 1. portal. uzp. gov. pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=... h ttp ://bzp 1. portal. uzp. gov. pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=... Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacjc Istotnych Warunkow Zamhwienia : www.zdm.waw.p l Warszawa

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

rehabilitacyjno-aktywizujqcego (14 pennych dni pobytu)' dla 27 osob

rehabilitacyjno-aktywizujqcego (14 pennych dni pobytu)' dla 27 osob h@://bzp 1.portal.uzp. gov.pl/index.php?ogloszepie:show&pozycj a... Adres strony internetowej, na ktorej www"opatow"pcpr"info Zamawi aj qcy udostqpn i a Specyfi kacjq istotnych Waru n k6w Zam i)wienia

Bardziej szczegółowo

Bialystok: Wykonanie analizy prawno - finansowej do projektu pn.

Bialystok: Wykonanie analizy prawno - finansowej do projektu pn. Strona I z 8 Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www. bip. bialystok. pl Bialystok: Wykonanie analizy prawno - finansowej do projektu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

warszawa: Budowa dw6ch przylqczy kanalizacji deszczowej na

warszawa: Budowa dw6ch przylqczy kanalizacji deszczowej na http: I hzpl.portal. uzp. gov.p l/index.php?ogloszen ie:show&pozycj "' Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zamowienia: www,zdm.waw.pl warszawa: Budowa

Bardziej szczegółowo

e{, http:llbzp}.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:265284&rok:20... 2012-01-23 SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKGJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA

e{, http:llbzp}.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:265284&rok:20... 2012-01-23 SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKGJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostqpnia specyfikacjq Istotnych warunk6w Zam6wienia: bip,pupbraniewo,pl Braniewo: usluga szkoleniowa realizowana w ramach projektu Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Remont dachów budynku B w Zespole Szkół nr 18 przy ul. Młodych Techników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Usluga ubezpieczenia. Zadanie 1 -Ubezpieczenie majatku

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Warszawa: Usługa polegająca na ochronie systemu odwodnienia Trasy Siekierkowskiej i ul. Wał Miedzeszyński wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Numer ogłoszenia: 6549-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Dostawa pamieci przenosnej (pendrive) z nadrukiem oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-08-28 09:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ormon.wp.mil.pl Pruszków: Konserwacja alei parkowych (etap II i III) na

Bardziej szczegółowo

Gliwice: Swiadczenie uslug w zakresie komputerowego wprowadzania danych oraz dodatkowych uslug biurowych Numer ogloszenia: 515278

Gliwice: Swiadczenie uslug w zakresie komputerowego wprowadzania danych oraz dodatkowych uslug biurowych Numer ogloszenia: 515278 Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajAcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.sl " mofnet.gov.pl / us/ Gliwice2,htm Gliwice: Swiadczenie uslug w zakresie komputerowego wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajdcy udostcpnia Specyfikacjc Istotnych Warunkdw Zamdwienia : www.zdm.waw.pi

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajdcy udostcpnia Specyfikacjc Istotnych Warunkdw Zamdwienia : www.zdm.waw.pi http : //bzpl.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajdcy udostcpnia Specyfikacjc Istotnych Warunkdw Zamdwienia : www.zdm.waw.pi Warszawa :

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-31 10:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ormon.wp.mil.pl Pruszków: Roboty budowlane (drogowe) na terenie kompleksu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl z 6 2015-07-13 10:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Prace remontowe w budynku Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych.

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych. Przesylanie ogloszen Strona 1 z 5 Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Nv C(fOS~l/)IQ,;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Rozbudowa, przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 9 wraz

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM flle:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Dostawa cz^sci i akcesoriow do aparatury oraz materiaiow filtracyjnych. Nr post^p. WIOS-SSZP.272.24.2015 Numer ogtoszenia: 160480-2015;

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2016-02-16 14:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Remont i przebudowa sanitariatów w budynku Zespołu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wsplszczecinek.pl Szczecinek: Przebudowa wraz z wymianą głównej tablicy zasilania oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa: Wykonanie w roku 2016 przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów inżynierskich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Budowa chodnika w ul. Kowalskiej we Wrocławiu, w podziale na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl 1 z 6 2015-07-23 09:52 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Montaż windy na istniejącym obiekcie Internatu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa: Dostawa 9 szt. samochodów dostawczych na potrzeby Mazowieckiego Zarządu Dróg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 82 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Przebudowa i rozbudowa Żłobka nr 12 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 207 85 65, faks 32 207 85 78.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 207 85 65, faks 32 207 85 78. Usługa druku toreb promocyjnych oraz przewodnika Śląskie-przewodnik pozytywny Numer ogłoszenia: 155415-2015; data zamieszczenia: 23.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego. Goluchow: Przedmiotem zamowienia jest wykonanie: budowy dwoch wiat wystawienniczych dla wielkogabarytowych eksponatow muzealnych wraz z instalacjq elektrycznq i odgromowq. Wtascicielem dziatki na ktorej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Prace remontowo-budowlane w Teatrze Narodowym Numer ogłoszenia: 144463-2015;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2015-08-26 13:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian zewnętrznych budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Lublin: Remont zaplecza technicznego na terenie Rejonu w Zamościu Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015. Strona 1 z 5 Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników CUPT z zakresu umiejętności komunikacyjnych w procesie oceny pracowniczej Numer ogłoszenia: 244668-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Adaptacja pomieszczeń I piętra Dworca Głównego PKP we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl Kalety: Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa foteli i krzeseł biurowych dla komórek Administracji Centralnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ztm.bip.lublin.eu Lublin: Świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa, Zielona Góra: Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa przy ul. Lubuskiej 11 w Zielonej Górze z podziałem na zadania - liczba zadań 2 Numer ogłoszenia: 337180 2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa: Zamiatanie nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Budowa boiska do gier - boisko do siatkówki na terenie Szkoły

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kiepura.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kiepura.pl/bip Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kiepura.pl/bip Sosnowiec: ROBOTY BUDOWLANE OBEJMUJĄCE: WYKONANIE REMONTU SALI ALTERNATYWNEJ -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa usług wsparcia serwisowego dla sprzętu serwerowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Remont dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 46

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Strona 1 z 5 Zielona Góra: Obsługa prawna Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Numer ogłoszenia: 348038-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krotoszyn.bip.net.pl Krotoszyn: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inig.pl/zamowienia-pub Kraków: Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na remoncie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych Kraków: Remont pokrycia dachu wraz z remontem więźby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Koszalin: Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Drawsku Pomorskim Numer ogłoszenia: 71308-2016; data zamieszczenia: 30.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Wykonanie remontu budynków Teatru Narodowego w Warszawie: 1) Remontu części

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ,

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , Łódź: remont pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i ciągów komunikacyjnych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego GÓRNA w Łodzi przy ul. Felińskiego 7. Numer ogłoszenia: 131407-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubuskie.pl Zielona Góra: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 207 85 65, faks 32 207 85 78.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 207 85 65, faks 32 207 85 78. Usługa hotelarska podczas Forum Sołtysów Województwa Śląskiego Numer ogłoszenia: 130121-2015; data zamieszczenia: 02.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS

Strona 2 z 6 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=18421&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Lokal użytkowy - Katowice Numer ogłoszenia: 279888-2013; data zamieszczenia: 17.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Lokal użytkowy - Katowice Numer ogłoszenia: 279888-2013; data zamieszczenia: 17.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Lokal użytkowy - Katowice Numer ogłoszenia: 279888-2013; data zamieszczenia: 17.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html Lublin: Wykonanie modernizacji wymiennikowni, instalacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 6 2015-09-08 15:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl/o-centrum/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

Rzesz6w: OG RANICZENI E NEGATYWN EGO ODDZIALYWANIA WODY

Rzesz6w: OG RANICZENI E NEGATYWN EGO ODDZIALYWANIA WODY http://b40.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&porycja=... Rzesz6w: OG RANICZENI E NEGATYWN EGO ODDZIALYWANIA WODY NA BUDYNEK SIEDZIBY PODKARPACKIEGO ODDZIALU WOJEWODZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla PIG-PIB Numer ogłoszenia: 33402-2016; data zamieszczenia: 15.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla PIG-PIB Numer ogłoszenia: 33402-2016; data zamieszczenia: 15.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgi.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla PIG-PIB Numer ogłoszenia: 33402-2016;

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Otwock: Dostawa artykułów biurowych do szpitala przez okres 24 miesięcy DZP/119/2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 13:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Remont wiaduktu tramwajowego w ciągu ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=28823&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.apodatkowa.gov.pl Lublin: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.etnomuzeum.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.etnomuzeum.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.etnomuzeum.eu Kraków: Remont konserwatorski elewacji budynku przy ul. Krakowskiej 46 w Krakowie

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo