(* ty- dta Zintegrowanego Systemu ZarzEdzania Ruchem) i uslugi Swiadczenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(* ty- dta Zintegrowanego Systemu ZarzEdzania Ruchem) i uslugi Swiadczenia"

Transkrypt

1 [ Wg rozdzielnika ul. Chmielna Warszawa tel fax Pl zdmtdzpt 813 ttttz zdm-dzp-fgd34tr- gso -/ tglz Dot.: postqpowania prowadzonego w trybie pzetargu nieograniczonego na,,swiadczenie uslugi itatego l4cza internetowego dla siedziby ZazEdu Dr6g Miejskich przy ul. Chmielnej (* ty- dta Zintegrowanego Systemu ZarzEdzania Ruchem) i uslugi Swiadczenia italego, zapasowego l4cza internetowego dla siedziby Zarz4du Dr69 Miejskich przy uf. Mokotowskiej oraz dla siedziby Zarz4du Dr6g Miejskich przy ul. Goldapskiej 7", Numer postqpowania DZP 187 IPN/68/13." W zwiqzku z pytaniami otzymanymi od uczestnik6w postqpowania Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich odpowiada: Pytanie 1. Wykonawca wyja6nia, i2 umowa o Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych (w tym Swiadczenie uslug dostqpu do Internetu) jest umowa nazwanq i regulowanq ustawq Prawo Telekomunikacyjne, w zwiqzku z c:1ym umowa ta winna zawierai elementy istotne przewidziane dla tej umowy i okre6lone m.in. w art. 56 Prawa telekomunikaryjnego. Brak tych2e element6w skutkowad mo2e nalo2eniem pzez Prezesa Uzqdu Komunikacji EleKronicznej na operatora kary w wysoko5ci 3olo ubieglorocznych przychod6w. Stqd tez Wykonawca zwraca siq do Zamawiajqcego o zmianq postanowieh IPU w ten spos6b, 2eby Regulamin Swiadczenia Uslug telekomunikacyjnych Wykonawcy byl zalqcznikiem do IPU. Wzory um6w znajdujqce siq w czq6ci IV SIWZ zawierajq niezbqdne elementy okre6lone pzepisami Prawa zam6wieri publicznych, Kodeksu cywilnego oraz aft. 56 Prawa telekomunikaryjnego. Rodzaj zawieranej umowy nie powoduje konieczno6ci zmiany postanowief umowy tak aby Regulamin 6wiadczenia uslug telekomunikacyjnych byl zalqcznikiem do umowy. Pytanie 2. Par. 2 punk 1: Wykonawca prosi vqyja6nienie tego punktu. Du2e wqtpliwosci Wykonawcy budzi zobowiqzanie Wykonawcy do podlqczenia i uruchomienia lecze Internet najp62niej na 5 dni roboczych pned pierwszym dniem obowiqzywania umowy. Wykonawca nie ma wiedzy kiedy ma doj56 ostatecznie do podpisania umovry (chociazby ze wzglqdu na mo2liwo6i wnoszenia odwolari do KIO), zatem nie jest w stanie okre6lii kiedy zaczyna siq bieg tego terminu. Ponadto, wykonanie umowy powinno miei miejsce po jej zawarciu miedzy stronami a nie pzed zawarciem. Pienrvszym dniem obowi4zywania umowy jest dzieri rozpoczqcia wskazany w $3, liczqc od tego dnia w terminie okreslonym w $2 p.1 lqcze powinno byi gotowe do u2ycia. Jest to niezbqdne do sprawdzenia parametr6w l4cza oraz do zaplanowania i wykonania paelqczenia w spos6b nie zakl6cajqcy pracy instytucji. Pierwszy dzief obowiqzywania umovvy nie ma bezpo6redniego zwiqzku z dniem podpisania umowy

2 Pytanie 3. pir:. Z punk 10 jak ten punk ma siq do tre5ci paragrafu 6 punkt 2? Czy Zamawiaiqcy w obu tych przypadhcn reguluie te same stany faktyczne? W par. 2 jest mowa o rozwiqzaniu umowy z zachowaniem l-miesiqcznego okresu wypowiedzenia, natomiast w par. 6 punkt 2 mowa jest o uprawnieniu Zamawianego?o odstapienia od umowy. W tym miejscu Wykonawca zwraca r6wnie2 u*ugq, i2 w przypadku odsqpienia od umowy strony s4 zobowiqzane zwr6cii sobie to co nawzajem Swializyly (odstapienie wywoluje skutek w przeszlosi). Taka konstrukcja prawna jest niemo2liwa pzy umo*aih'o'swiadczenie uslug, 2amawiajqcy nie bqdzie w stanie zwr6cii Wykonawcy vuy6wiadczonych na mocy umowy uslug, Wykonawca zwraca siq o wyjasnienia umowy w tym zakresie. Zamawiajqcy informuje, iz zgodnie z art. 38 ust. 4 modyfikuje tresi Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia poprzez wykre6lenie w S 2 pk 10 umowy. Powy2sza zmiana zgodnie z at, 38. ust. 6 ustawy Pzp nie zmienia tresci ogloszenia o zam6wieniu. Pytanie 4. piragraf 3: termin rozpoczqcia umowy zostal ustalony na 1 stycznia 2014 roku, czy pzed tym terminem ma dojsi do podlqczenia i uruchomienia Internetu (par.2 punft 1)? Odpowiedi znajduje sie w pytaniu nr 2. Pytanie 5. piragraf 6 punkt 1: Wykonawca zwraca siq o wyja5nienie o jakich ra2qcych naruszeniach umowy pzei Wykonawce jest mowa w podpunkcie 4? Czy pnypadek jednorazowego naliczenia kary umownej skutkowai mo2e po stronie Zamawiajqcego uprawnieniem do vuypowiedzenia umowy, mimo ze podpunkt 3 wprowadza barierq naliczenia kar w wysoko6ci 10 procent warto6ci zam6wienia jako przyczynq do wypowiedzenia. Zamawiajqry informuje, iz zgodnie z art. 38 ust. 4 modyfikuje tre6i Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia w $ 6 ust. 1 pk 4 umowy poprzez okreslenie przypadku:,,4) wystqpi z przerwqw 5wiadczeniu uslug trwaj4ce dtu2ej ni2 trzy dni z pnyczyn zawinionych przez wykonawcq" powy2sza zmiana zgodnie z art. 38. ust, 6 ustawy Pzp nie zmienia tresci ogloszenia o zam6wieniu' Pytanie 6. piragraf 6 punft 2: Wykonawca zwraca siq o wyjasnienie skutk6w odstqlrienia od umovry pzez Zamiwiajqcego. Czy odstqpienie ma wywotywad skutek w,,przeszlos("? W zale2no$ci od stanu faktycznego bqdecego przyczyneodstqpienia od umowy w skutek bqdzie powstawal na pzeszlo6i ( ex tunc ) albo od chwili jego zloienia ( ex nunc ). Pytanie 7. Paragraf 9 punk 1: wykonawca zwraca uwagq, iz, zgodnie z kodeksem cywilnym kary umowne sq formq odszkodowania, zatem winny byi naliczona za zawinione dzialania/zaniechania wykonawcy. StEd te2 Wykonawca zwraca siq o ujednolicenie nazewnictwa w paragrafie 9 punk 1 podpunkt 1 i wpiowadzenie zamiast slowo,op62nienie" slowa,,zwloka". Ponadto, kary umowne winny byi naficzane od wynagrodzenia netto, trudno bowiem zaliczai podatek do wynagrodzenia nale2nego Wykonawcy, stad propozycja Wykonawcy o odpowiednia zmianq par. 9 punkt 1 podpunk 2 popzez naliczenie kar umownych od wynagrodzenia netto. Zamawiajqcy informuje, iz zgodnie z art, 38 ust. 4 modyfikuje tre6i Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia popnez ujednolicenie zapis6w w 5 9 umovry zastepujqc vuyrary,,op6inienie" na slowo,,zwloka" oraz podtnymuje zapisy w zakresie naliczania kar umownych od wynagrodzenia brutto. Powy2sza zmiana zgodnie z art. 38, ust. 6 ustawy Pzp nie zmienia tresci ogloszenia o zam6wieniu. PY'tanie 8. Paragraf 9 punkt 3: uwaga jak do par. 9 punk 1, Wykonawca zwraca siq o zmianq sformulowania,,op62nienie" na slowo,,at'iloka",

3 odpowied2 znajduje siq w pytaniu nr 7. Pytanie 9. Wykonawca proponuje wylqczenie utraconych korzy6ci stron, w przypadku niewykonania lub nienale2ytego' wykoninia umovuy pzez kt6rqkolwiek pzez stron. - jest to standard na rynku telekomunikacyjnymi. Zamawiajqcy podtzymuje zapis w $ 9 ust. 4 umowy. Pytanie 1O. Rjragraf 131 Wykonawca wskazuje (tak jak w punkcie 1), i2 umowa o Swiadczenie uslug telek6munikacyjnych jest umowa nazwana, w zwiqzku z c::ym zastosowanie do umowa winna miei r6wnie2 ustawa Prawo telekomunikacyjne. Zamawiajqcy informuje, iz zgodnie z art. 38 ust. 4 dokonuje zmiany zapisu w $ 13 ust' 3 umowy po4zez iooanie wyraz6w,,prawa telekomunikacyjnegd'. Povry2sza zmiana zgodnie z aft.38' ust.6 ustawy Pzp nie zmienia tresci ogloszenia o zam6wieniu' Pytanie 11. Pytania dotyczqce opisu paedmiotu zam6wienia, czq66ii: Mbwa jest o ieczu o pzeptywnosci 50Mbgs, pny czym nastqpny punk m6wi o pzeptywno5ci 22M bps.jaka pzeptywno5 ( lqua powinna zosta6 zaoferowana? Mowa jest te2 o parametrach CIR i EIR (CIR=EIR). Czy oznacza to, 2e l4cze musi byd zrealizowane w technologii Frame Relay? Parametry CIR i EIR (tj. Committed Information Rate i Excess Information Rate) odnoszq siq do lqczy zestawianych w technologii Frame Relay, Czy lqcza moga byi zestawione w technologii Ethernet? W kolejnym punkcie mowa jest o dw6ch adresach IP po ka2dej ze stron lqcz.a. Czy oznacza to ze lqcze nie mole byi oddane w warstwie drugiej a zamawiajecy sam zadba o adresacjq? Czy jest to wym6g konieczny? Nastqpny punkt opisuje koniecznoii udostqpnienia uslugi secondary DNS. Czy w wypadku lecza punkt-punk taka usluga jest konieczna? Ostatni z punft6w stoi w sprzecznosci z parametrami opisanymi powy2ej (CIR, EIR), Mowa jest o interfejsie ethernetowym. Czy zamawiajqcy dopuszcza zatem realizacjq lqcza w tej technologii? Opis pzedmiotu zam6wienia stanowi: - "dostarczede do budynku siedziby Zan4du Dr6g Miejskich w Warszawie przy ul. Goldapskiej 7 oraz do budynku siedziby TanEdu Dr6g Miejskich w Warszawie przy ul. Chmielnej I20 zakohczenia stalego symetrycznego l4cza dedykowanego o mo2liwej do osiqgnigcia paeoustowosci podstawowei EIR=CIR do 50 Mb/s" -,5\^/iadezenie stalego lqcza dedykowanego pomiqdzy siedzib4 Zanqdu Dr6g Miejskich pzy ulicy Golftpskiej 7 a siedzibq Zarz4du Dr6g Miejskich przy ul. Chmielnej LZl, o pzepustowo6ci podstawowej EIR=CIR wynoszqcej 22 Mbls" ivjtezv to rozumiei wprost, En: lqcze musi miei mo2liwosi osiqgniqcia przepustowosci SOMbps, jednak poziom Swiadczenia uslugi w chwilijej uruchomienia okre5lamy na 22Mbps i na tej podstawie powinny byi generowane faktury. Nie mo2emy pzewidziei zapotaebowania na przepustowo6i w prryszlosci, ale chcemy miei mo2liwo6i technicznq podniesienia przepustowo6ci w pzypadku zaistnienia takiej potzeby. Wymaganie ma na celu zapewnienie zapasu technologicznego. Parametry CIR i EIR se zwyczajowo pzyjqte przy okre6laniu odpowiednio gwarantowanej oraz ma$ymalnej przeplywnosci ka2dego lqcza. Dostarczone l4cze winno oferowad gwarantowany poziom Swiadczenia uslugi okre6lony w tym przypadku na 22Mbps, ta pzeplywnosi musi byi stale osiqgalna, ma to by6 tak2e g6rna granica limitu pzeplywnosci l4cza. Technologia zastosowana po stronie Wykonawcy ma zapewniai stabilno56 uslugi, Zamawiajqcy nie nazuca konkretnego rozwiqzania. t4cze musi umo2liwiai komunikacjq miqdzy dwiema maszynami bzegowymi (po jednej z kaidej strony), w szczeg6lno6ci komunikacje TCPiIP. Zamawiajqcy dopuszcza albo przydzielenie adresacji paez WykonawcQ, albo pomoc instalaryjne (konsultadq) i w efekcie pzydzielenie adresadi wsp6lnie z pracownikiem Zamawiajqcego.

4 Obsluga Secondary DNS nie ma 2adnego zwiqzku z omawianym lqczem. W punkcie tym ustalone jest, 2e ZairawiajEcy w dowolnej chwili trwania umovry moze wystosowai pro6bq o uruchomienie takiej uslugi a wylonawca wska2e wlasny serwer DNS, K6ry przyjmie i obslu2y strefq domeny internetowej Zamiwiaj4tego jako zapasowy serwer DNS, bez ponoszenia dodatkowych koszt6w' t-qcze po "stronie Zamawiajqcego ma siq zakoficzyd gniazdem Ethernet (RJ45). Zamawiajqcy nie njrzuci zastosowania ani nie wyklucza stosowania jakiejkolwiek technologii, warunkiem jest osiqgniqcie stabilnego lqcza spelniajqcego parametry i zakoficzonego wskazanym gniazdem' Pytanie 12. Czy zamawiaj4cy mo2e sprecyzowai dokladniej o.jaki dokument chodzi - dotyczy sprawozdania finansowego. Czy mo2e byi to dokument bilans zysk6w i strat? Zamawiajqcy podtzymuje zapis w pk ' SIWZ. Pytanie 13. Czy Zamawiajqcy posiada wlasn4 pulq adres6w z maskq max. 24 bit6w i wlasny numer AS BGP? Zamawiaj4cy nie posiada numeru AS BGP. Pytanie 14. Zimawiajqcy wymaga obslugi trasowania do routera ZDM-CHMIELNA wlasnej puli puli statycznych adres6wip przypisanyctr OoZOU (podsiei 126).Czy pod slowem'wlasnej'zamawiajqcy ma na my6li pulq adres6w pfopisanych pnez uprawniony organ (RIPE)? Na podstawie jakiej umowy Zamawiajqcy u2ywa istniejqcej adresacji? Aktualnie Zamawiajqcy posiada podsiei z maskq 26 bit6w przekierowan4 do routera bzegowego w siedzibie ZamawiajEcego. Jest to podsiei u2yczona przez akualnego dostawcq lqcza,,,wlasna" do Pytanie 15. Czy Zamawiajqcy dopuszcza zmianq adresacji w przypadku wygrania pzetargu pzez innego ni2 obecny Oostawta internetu? W przypadku maski 126 nie ma technicznej mo2liwo6ci rozglaszania takiej adresacji w internecie pzez innego operatora ni2 ten, kt6remu zostala ona przydzielona pzez odpowiedni organ (RIPE) Tak. Pytanie 16. C-zy Zamawiajqcy przez sformulowania w Czq6ci I SIWZ: "podl4czenie do sieci Internet" i "usluga stalego l4cza internetowego" rozumie uslugi transmisji danych pomiqdzy lokalizacjami Zamawiajqcego (prywatni, wydzielona siei ) i uslugq dostqpu do publicznej sieci Internet? Kt6ra usluga ma s+u2yi dostqpowi do publicznej sieci Internet? W Czq6ci 1 opis przedmiotu zam6wienia stanowi: - podlaczenie budynku siedziby ZanEdu Dr6g Miejskich w Warszawie przy ul. Chmielnej 120 do sieci Internet za pomoce Swiatlowodowego symetrycznego stalego lqcza internetowego o mo2liwei do osiqgniqcia pzeoustowo6ci podstawowej EIR=CIR vrynoszqcej 100 Mb/s, asiedzibyzarz4dudr6gmiejskich w Warszawie przy uliry Chmielnej 120 o pzepustowosci podstawowej EIR=CIR wynoszqcej 50 - podl4czenie budynku siedziby Tarzqdu Dr6g Miejskich w Warszawie przy ul, Mokotowskiej 55 do sieci Internet za pomoce symetrycznego stalego lecza internetowego o mozliwej do osiqgniqcia pzepustowo5ci podstawowej EIR=CIR wynoszqcej 12 Mb/s, - Swiadczenie uslugi symetrycznego stalego lqcza internetowego dla siedziby Tarz4du Dr69 Miejskich w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 55 o przepustowo6ci podstawowej EIR=CIR wynoszqcej 4 Mb/s z mo2liwo$ci4 podniesienia w trakcie trwania umowy pzepustowosci EIR = CIR o 4Mb/s, Nale2y rozumie( to w nastgpujqcy spos6b: Wykonawca dostarczy zakoficzenie lqcza, K6rego pzeplywno$i mo2e osiqgnqi 100Mbps (Chmielna 120) albo l2mbps (Mokotowska 55), ale w chwili uruc'homienia lqcza Swiadczyi bqdzie uslugq l4cza internetowego na poziomie okre5lonym do

5 przeplywnosci sgmbps (Chmielna 120) albo 4Mbps (Mokotowska 55) (tak gwarantowanej, jak magymalnei), na podstiwie tego poziomu moge byi generowane fakury. Zamawiajqcy nie moze po"*idriui zapotaebowania njpzepustowoi(-wprzyszlo5ci, ale chce miei mo2liwo6i technicznq podniesienia pzepustowo(ci w 'przypadku zaistnienia takiej potzeby. Wymaganie ma na celu zapewnienie zapasu technologicznego. t-qcze gl6wne w lokalizacji Chmielna 120 ma byi l4czem dostqpowym do sieci InternLt (dla wszystkich lokalizacji ZDM). l4cze zapasowe w lokalizacji Mokotowska 55 ma pzejq( na siebie funkcje lqcza gl6wnego w przypadku jego awarii. Miqdzy lokalizacjami Chmielna 120 i Mokotowska 55 ZamawiajEcy posiada polqczenie dedykowane. Pylanie 17 C;y Zamawiajqcy vvymaga realizacji podw6jnych l4cz do ka2dej lokalizadi: gl6wnego oraz zapasowego(awiryjnego), -realizowanych 'r62nymi drogami lub technologiami, czy te ma na my6li dwie uslu!i:'oostqp do internetu i transmisja danych pomiqdzy lokalizacjami (sie6 prywatna)? W przypadku transmiiji danych czy jest vrymaganie co do technologii (np' ethernet, warstwa 2 modelu OSI, lub IP warstwa 3 modelu OSI)? Zamawiajqcy wymaga realizacjijednego l4cza gl6wnego w lokalizacji Chmielna L20 orazjednego lqcza zapasowego w lokalizacji Mokotowska 55. ZamawiajEcy wymaga realizacjijednego lqcza prywatnej transmisji danych miqdzy lokalizacjami Goldapska 7 i Chmielna 120. Zamawiajqcy nie narzuca zastosowania ani nie wyklucza stosowania jakiejkolwiek technologii, warunkiem jest osiqgniqcie stabilnego lqcza spelniaj4cego parametry i zakofczonego wskazanym gniazdem (R 45). W kontek6cie modelu OSI: efeftem koricowym przy lqeu prywatnym musi by6 skuteczna komunikacja TCP/IP miqdzy maszyn4 bzegowq w lokalizadi Chmielna 120 i ta w lokalizadi delegatury, Pytanie 18 Czy Zamawiajqcy posiada wlasne lub dzier2awione lqcza transmisji danych pomiqdzy lokalizacjami Chmielna, trlot<btowsfa i Goldapska, ey te2 nale2y je zapewnii w ramach zamawianej uslugi? Je5li tak, to jakie parametry maj4 miei te lqcza? ZamawiajEcy posiada miqdzy lokalizacjami Mokotowska 55 i Chmielna 120 wlasne lqcze prywatne, kt6re zapewnia komunikacjq miqdzy maszynami bzegowymi tych lokalizacji (moze byi u2yte jako medium zapasowej trasy w przypadku awarii lpza podstawowego). Zamawiajqcy potzebuje uruchomii l4cze prywatne miqdzy lokalizacjami Goldapska 7 i Chmielna 120, jest to l4cze opisane w Czq6ci 2 postqpowania. Pytanie 19 Czy Zamawiaj4cy u2ywa obecnie jakiego6 protokolu routingu pomiqdzy swoimi routerami? Czy uzqdzenia koricowe Wykonawcy powinny brai udzial w protokole routingu Zamawiajqcego? Obecnie ka2da maszyna bzegowa jest routerem/gatewayem dla danej lokalizacji, istniejq tunele szyfrowane miqdzy lokalizacjami. ZamawiajEcy dopuszcza udzial wlasnych unqdzeh. Pytanie 20 W CzqSci I Zamawiajqcy vrymaga przydzielenia na ka2dq lokalizacjq 1 klasy polqczeniowej z maskq 30 bit6w statycznych adres6w IP z zakresu publicznego. Kt6ra usluga ma posiadad takq adresacjq? Zamawiajqcy uwa2a, 2e maszyna bzegowa (uzqdzenie koicowe) w lokalizacji Chmielna 120 zdecydowanie powinno posiadad publiczny adres IP w podsieci z maske 30 bit6w. Pytanie 21 Czy Zamawiajqcy vrymaga przydzielenia pzez dostawcq uslug adresadi IP publicznej z mask4 26 bit6w do swobodnego wykozystania przez Zamawiajqcego w lokalizacji Chmielna? Tak.

6 Sanie 22 czy ZamawiajEcy wym aga przydzielenia publicznych adres6w IP innych ni2 sie6 polqczeniowa w lokalizadach Goldapska i Mokotowska? Odpowiedf; Tak. Pytanie 23 ZJuia*rny siq r6wnie2 o przesunigcie terminu skladania i otwarcia ofeft na 9'LZ'2013 Odpowiedii..-:-L... r. W,*iqrLu z'du2qilosciq pytari termin skladania i otwarcia ofert zostal pzesuniqty w dniu r. Informacji o'przesuniqciu terminu na stronie Zamawiajqcego,,\,*ry'zdm'waw'pf Py'tanie 24 Zgodnie z tre6ci4 umowy zaplata nastqpowad bqdzie w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zimawiajqcego flktut t/at-. iauwaz^yi' nale2y, D z punku.widzenia Wykonawcy, jak i pzepis6w podatkorrrych takie okre$lenie terminu platno6ci nie pozwala ustalid prawidlowej daty powstania buowieztcu podatkowego, co w konsekwencji nara2a Wykonawcq na sankcje skarbowe z Mulu nieterminowego odprofradzenia podatku VAT i podatku dochodowego od os6b prawnych (art. 19 ust' 13 pk l lit b: ustavuy z dnia OS.O+.ZOO+ r. o podatku od towar6w iuslug (Dz' U' Nr 54 poz.535-z p6in. zm.) oraz aft. iz ust.3, ust.3a ustawy z dnia ??Zr. o podatku dochodowym od os6b prawnych- (t.j, Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z poan. zm')). Wskazujemy ponadto, 2e Zamawiajqcego lako podatnika VAT r6wnie2 dotycz4 zapisy ustawy o podatku od towar6w i uslug, En. zgodnie I itt. rio,ri. to pk 3 oraz art, 86 ust. 11 tej ustawy prawo do obni2ania kwoty podatku nil"zn"go o podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, w K6rym przypada okres platno6ci lub w miesiqcu nastqpnym. W tym stanie rzeey zauwazy(, nale2y, i2 takie uksztaltowanie warunk6w umowy nara2a Wykonawcq na istotne niebezpieczefstwo bnqdnego okre6lenia powy2szych termin6w, co w konsekwencji doprowadzi( mo2e do nieprawidlowego wyliczenia kwot nale2nych podatk6w. podkreslii nale2y, iz paynym rozwiqzaniem takiej sytuacji mo2e byi wylqcznie uzale2nienie terminu platno$ci od daty wyitawienia faftury VAT (z punku widzenia Wykonawcy jest to data pewna), nie za6 od daty jej otrzymania przez Zamawiajqcego. W zwiqzku z powy2szym zwracamy siq z pytaniem, czy Zamawijjicy Oopuszcza mo2liwo6i modyfikacji tre6ci Umowy w nastqpujqcy spos6b, 2e zaplata nastqpowad beazie w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcq ' a Wykonawca zobowiqzany jest dorqczai Zamawiajqcemu fakturq VAT w terminie 7 dni od dnia iei wystawienia.? Takie rozwi4zanie pozwoli unikn46 Stronom ryzyka podatkowego wskazanego powy2ej. Odpowiedf; Zamawiajqcy nie widzi podstaw do zmiany tresci SIWZ w w/w zakresie. eytanie 25 Zgodnie z Umowy, za termin zaplaty wynagrodzenia nale2nego Wykonawcy uwa2a siq dzieri o6ciq2enia rachunku Zamawiajqcego. Nale2y utrocii uwagq, 2e postanowienie to w obecnym brzm'ieniu jest niezgodne z powszechnq zasad4 oraz liniq orzecznictwa SAdu Najwy2szego (por. uchwala SN z dn. 4ltycznia 1995 r., sygnatura III CZP L64194), w mysl K6rych za dziefi spelnienia Swiadczenia pieniq2nego w postaci bezgot6wkowej uwa2a siq dzief uznania rachunku bankowego wierzyciela (tu Wykonawcy), a nie dzieri obciq2enia rachunku bankowego dlu2nika (tu Zamawiaj4cego),W zwi4zku z povty2szym Wykonawca zwraca siq do Zamawiaj4cego o zmianq pzedmiotowego postanowienia w taki spos6b, aby za termin platnosci vuynagrodzenia dla Wykonawcy uznai dziei uznania rachunku bankowego Wykonawcy' Zamawiajqcy nie widzi podstaw do zmiany treici SIWZ w w/w zakresie eytanie 26 Czy Zamawiaj4cy dopuszcza uzupelnienie postanowief Umowy zgodnie z kt6rym,,calkowita wysokoii *ir umownycn za zdazenia, kt6re wystapily w danym miesi7cu nie przekroey sumy oplat naleznych Wykonawcy za dany miesiqc? Zamawiajqcy nie widzi podstaw do zmiany tre6ci SIWZ w w/w zakresie

7 Pytanie 27 Prosimy o informacjq czy Zamawiajqcy zgadza siq na dodanie do umowy nastqpujqcej tre5ci: "W 5piu*uln nie uregulowanych Umowq zastosowanie majq pzepisy u.stawy z dnia 23 kwietnia t964 r' KodeK cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych,_ ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo'telekomunikaryjne (Dz.U. Nr 171, poz zpofln. zm.), Regulamin icennik Wykonawcy. Odpowiedii Zamawiajqcy nie widzi podstaw do zmiany tresci siwz w w/w zakresie. Py'tanie 28 C4 ZamawiajEcy dopuszcza okreslenie czasu usuwania awarii uslug telekomunikacyjnych w nastqpujqcy spos6b:,,wykonawca zapewni, aby czas usuniqcia awarii byl nie dlulszy nil24 godzin od momentu zgloszenia, liczony w czasie gotowo5ci slu2b technicznych do usuniqcia awarii, tj. od poniedzialku do piqtku, z wyl4czeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do "? Odpowiedf; Zamawiajqcy nie vuyra2a zgody na proponowanq zmianq' Pylanie 29 piosimy o potwierdzenie, 2e adm wymaga terminacji lqczy dostqpu do Internetu na ruterach nale2qcych'i zarzadzanyci'r przez ZDM. Operator w ramach uslugi powinien dostarczyi l4cza zakonczone inteface FE loobasetx, spelniajece wymagania SIWZ: Tak, gniazdo w standardzie Fast Ethernet loobase-tx spelnia wymagania Je6litak: Pytanie 29a) it1 unadzenia (rutery), ZDM beda odpowiada6 na zapytania ICMP operatora (vrymaganie na potzeby monitoringu dziilania l4czy dostqpowych, realizacji wymaganych alert6w)? Uzqdzenia baegowe ZDM mogq zosta6 skonfigurowane ta( aby odpowiadaly na zapytania ICMP uzqdzeniom wskazanym przez dostawcq tqcza. Pytanie 29b) Czy unadzenia(rutery)zdm wspieraj4 obslugq BGP? wymaganie jest niezbqdne w celu spelnienia wymagania realizowalnosci automatycznego przelqczania ruchu z lqcza podstawowego na zapasowe. Operator wymaga aby miedzy ruterami ZDM i ruterami Operatora byla zestawiona sesja BGP. w oparciu o mechlnizmy BGP, ZDM bqdzie sterowal polityka kierowania ruchu z i do rutera ZDM. Prosimy o potwierdzenie takiego scenariusza. Webfug obslugi technicznej polskiego dostawcy stosowanego przez Zamawiajqcego rozwiezania uaqdz6nia briegowe ZDM obslugui4 BGP w trybie klienta, opr6cz tego istnieje mo2liwosi zdefiniowania tras statycznych oraz uzycie drugiego lqcza internetowego (failover, zapasowa brama). Uzqdzenia baegowe 'w przedmiotowych lokalizacjach nale2q do jednej rodziny i sq ze sob4 kompatybilne. nftanie 29c) Czy je2eli Wykonawca ma uzyc swoich router6w to ZamawijEcy zapewni transparentnosd LAN polniqozy lokalizacjami chmielna-mokotowska na potzeby protokolu NHRP ( np. HSRP/VRRPX ZamawiajEcy nie widzi koniecznosci u2ycia router6w Wykonawcy zamiast lub opr6cz maszyn bzegovrych Zamawiajqcego, chyba 2e zastosowana technologia pzel4czania ruchu okazalaby siq nie wspierana przez uaqdzenia bzegowe Zamawiaj4cego. Informada uzyskana od jednostki organizaryjnej M. ST. Warszawy utrzymujqcej to polqczenie stanowi, 2e NHRP bez problemu powinno dzialai po tym lqczu. Pytanie 30

8 Czy Zamawiajqcy dopuszcza aby Operator informowal za pomoce SMS/ o wykryciu awarii ( w domysle o pael4czeniu ruchu)? Zgodnie z opisem paedmiotu zam6wienia takie powiadomienie jest dopuszczone oraz wymagane, ma ni celu poinformowanie osoby dy2urnej o vuysqpieniu problemu. Nale2y pamiqtai o uwzglqdnieniu innego rodzaju powiadomienia'w przypa-otcu zistosowania mechanizmu pzel4czajqcego ruch na lqcze iupilo*l,--rt6'y *yrugalby uruchomienia paez powiadomienie innego rodzaju, ni2 integralne mechanizmy sieciowe lub wymienione w pytaniu. Zamawiajqcy zgodnie z art 38. ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych WaruntOw Zam-6wienia. Powy2sze zmiany zgodnie z art. 38. ust 6 ustawy pzp nie prowadzq do zmiany ;;l.;;;ft o zim6wieniu. Zgodnie z art.'38: ust 6 ustawy Pzp Zamawiaj4cy zamieszcza informacjq na stronie internetowej pl

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

2l sle 2011- $anie 2:

2l sle 2011- $anie 2: Warszawa, dnia 2l sle 2011- ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e-mail : zdm@zdm.waw.pl zdmldzp/6'jl tvtz ZDM-DZP-ARU-3411 t-t4 Wg rozdzielnika dotyczy: postqpowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

- czy ZamawiajQcy dopuszcza odbi6r korespondencji w innym przedziale godzinowym?

- czy ZamawiajQcy dopuszcza odbi6r korespondencji w innym przedziale godzinowym? ZARZAD DROG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax.620 91 7L e-mail : zdm@zdm.waw.pl zdmtdzptshl tr+tz^ ^ ZDM-DZP-EKW-34rr- A lv -r-r4 Dotyczy: postqpowania o udzielenie zamdwienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

Katowice: UsNuga transmisji danych do Delegatur Sl4skiego OW NFZ na 24 miesi4ce. OGI-OSZENIE O ZAMOWIENIU - uslugi

Katowice: UsNuga transmisji danych do Delegatur Sl4skiego OW NFZ na 24 miesi4ce. OGI-OSZENIE O ZAMOWIENIU - uslugi Przesylanie ogloszen Strona 1 z 5 Katowice: UsNuga transmisji danych do Delegatur Sl4skiego OW NFZ na 24 miesi4ce. OG-OSZENE O ZAMOWENU - uslugi Zamieszczanie ogloszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wg rozdzielnika. Sanie 3: W zwiqzku z pytaniami otzymanymi od uczestnik6w postqpowania Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich odpowiada:

Wg rozdzielnika. Sanie 3: W zwiqzku z pytaniami otzymanymi od uczestnik6w postqpowania Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich odpowiada: Warszawa, dnia ZARZAD DR6c MTEJSKTCH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e-mail: zdm@zdm.waw.pl Wg rozdzielnika dotyczy: postqpowania prowadzonego w trybie pzetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Dotacje na innowacje Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 1. Przedmiot postępowania. Przedmiotem postępowania jest doprowadzenie, instalacja i udostępnianie usługi VPN MPLS

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 19.03.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 19.03.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 19.03.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120A 21/AW/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej"

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: Zakup energii elektrycznej Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej" Dotyczy Postfpowania 0 udzielenie zamowienia pub/icznego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY 6.10,2015 bzp0.poftal.uzp.gov.pl/indaxphp?og loszenie= shovdpozpja-263166&role201$ 1G06, Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: vrnffl\f.1,!r0cla

Bardziej szczegółowo

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w ht@: I lb4l.portal.u4. gov.pllindex.php?ogloszenie:show &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Dostawg

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu..roku w Zgierzu

Umowa nr... zawarta w dniu..roku w Zgierzu Znak sprawy IT.341-5/10 Wzór umowy pomiędzy: Umowa nr... Uwaga: Po podpisaniu dołączyć do oferty zawarta w dniu..roku w Zgierzu Gminą Miasto Zgierz, 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16, NIP 732-20-37-248,

Bardziej szczegółowo

\ff* 74 Jr"- 4. 1. W zwiqzku z pytaniami dotyczqcymi wylasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkow zam6wienia, zwanq dalej

\ff* 74 Jr- 4. 1. W zwiqzku z pytaniami dotyczqcymi wylasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkow zam6wienia, zwanq dalej NAJWYZSZA IZBA KONTROLI BGO I BGZ-27 1-035 20 1 4 Kr Warszawa, dnia.2.!.. czerwca2[q r. do Wykonawc6w dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie pzetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Zakup paliw plynnych do pojazd6w slu2bowych ZDM w. Numer ogloszenia: 1 70361-2015; data zamieszczenia: 20.11.2015. 2016r.

Warszawa. Zakup paliw plynnych do pojazd6w slu2bowych ZDM w. Numer ogloszenia: 1 70361-2015; data zamieszczenia: 20.11.2015. 2016r. hfip: I lb4l.pol2l.rrt. gov.pl/index.php?ogloszenirshow &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa. Zakup

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa Adm-290/330/14 Warszawa, dn. 13 listopada 2014r. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3.

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU na zadanie pn:,,remont pomieszczef zap/ecza kuchennego oraz korytarza na parterze w Pubticznym Przedszkolu nr 3 w Nowym Dworze Mazoqg[eckim", nr sprawy: P3-1.13.2O19. OgloSzenie

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN - 446 /2014 Warszawa, dnia 15 lipca 2014 r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

35-242 Rzeszów, ul. Partyzantów 1a tel.17 25 00 100 fax 17 862 30 90

35-242 Rzeszów, ul. Partyzantów 1a tel.17 25 00 100 fax 17 862 30 90 Powiiattowy Urząd Pracy w Rzesszowiie 35-242 Rzeszów, ul. Partyzantów 1a tel.17 25 00 100 fax 17 862 30 90 PUP-PA-3402/42/JD/12 Rzeszów, dnia 27.09.2013r. WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

warszawa: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drog

warszawa: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drog http ://b40.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show&porycj... Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl warszawa: opracowanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Usługa internetowa

FORMULARZ OFERTY. Usługa internetowa OI.2402-09/15 Lublin, dnia 17.11.2015 r. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: II. Nazwa przedmiotu zamówienia FORMULARZ OFERTY Usługa internetowa SĄD REJONOWY LUBLIN - ZACHÓD W LUBLINIE Oddział Informatyczny

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania Wykonawcy, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania Wykonawcy, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Grabowo 2 81-265 Gdynia Gdynia, dnia 18 kwietnia 2017 r. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni 81-265 Gdynia ul. Grabowo 2 tel./faks: (58) 782 01

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 06.03.2014 r. Zamawiający: Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa. znak sprawy: URE BDG 260/01/2014

Warszawa, dn. 06.03.2014 r. Zamawiający: Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa. znak sprawy: URE BDG 260/01/2014 Zamawiający: Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa Warszawa, dn. 06.03.2014 r. znak sprawy: URE BDG 260/01/2014 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Urząd Regulacji Energetyki

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016 bzpo. po.tal.uzp.gov.pl,l ndex. php?ogl oszenie= show&pozycja= '1 36710&rok=201 G0S 30 Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,zdm,waw.pl

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 2012-11-12 Uczestnicy postępowania nr OEIiZK 335/02/PN/12 TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Umowy Ramowej Usługa Dostęp do Sieci Internet

Załącznik nr 8 do Umowy Ramowej Usługa Dostęp do Sieci Internet Załącznik nr 8 do Umowy Ramowej Usługa Dostęp do Sieci Internet Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie dostępu do zasobów sieci Internet

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.)

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.) Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA nr W dniu, w.. pomiędzy Primulator Sp. z o.o., ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:.... ( Zamawiający ), oraz..., z siedzibą w... przy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ MSCDN.232-33?2013 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Działając na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl Rybnik, 31.03.2015 r. 44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl DZP.1120.0002.2015 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dot. przetargu

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Załącznik produktowy nr 6 do Umowy Ramowej - Usługa Dostępu do Sieci Internet

Załącznik produktowy nr 6 do Umowy Ramowej - Usługa Dostępu do Sieci Internet Załącznik produktowy nr 6 do Umowy Ramowej - Usługa Dostępu do Sieci Internet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie dostępu do sieci Internet

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Wroclaw: Swiadczenie uslug cateringowych w ramach szkolen Problemy psychiczne w wieku senioralnym - w ramach wojewodzkiego programu Nestor Numer ogloszenia: 153892-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOTZAM6WENIA:

2. PRZEDMIOTZAM6WENIA: or-0810- s -26 lrclzoto/fundusz pracy ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 /2015 (postqpowonie prowodzone jest w oporciu o oft. 4 pk I ustaw z dnio 29 stycznio 20U r. Prowo zom^wieh publicznych (Dz.lJ.t. j. z 2075

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługa dostępu do sieci Internet - łącze podstawowe (z ochroną DDoS) oraz łącze zapasowe

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługa dostępu do sieci Internet - łącze podstawowe (z ochroną DDoS) oraz łącze zapasowe Do Wykonawców Wrocław, 17.03.2015r. CUI-DOAZ.332.10.2015 CUI/ZP/C/10/2015/23/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługa dostępu do sieci Internet - łącze podstawowe (z ochroną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

na: Przedmiot ubezpieczenia: 4. 1l przekazywanie informacji o przvieciu i zareiestrowaniu szkody I 2. zmianq pkt, 4 ust.1 zasad likwidacji szk6d:

na: Przedmiot ubezpieczenia: 4. 1l przekazywanie informacji o przvieciu i zareiestrowaniu szkody I 2. zmianq pkt, 4 ust.1 zasad likwidacji szk6d: Piszczac, dnia 08.10.2015 r. Wszyscy Wykonawcy I WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNXOW ZAM6WIENIA W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAM6WEUn PUBLICZNEGO pod nazw4i,,ubezpieczenie MAJ.qTKU I INNYCH

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

Kraków, 10 kwietnia 2015 r. 2AG-2212-1/15 WYKONAWCY

Kraków, 10 kwietnia 2015 r. 2AG-2212-1/15 WYKONAWCY Kraków, 10 kwietnia 2015 r. 2AG-2212-1/15 WYKONAWCY dotyczy: przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej dla Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei SR/XV-270-28(7)-EFK/14 Poznań, dnia 24.10.2014 r. wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług serwisowych

Bardziej szczegółowo

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r.

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej. Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH Zał. 7 WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH zawarta w Bobolicach w dniu... pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Bobolice, ul. Polanowska 12, 76 020 Bobolice

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Warszawa, dnia 4 maja 2010r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą przy al. ks. J. Poniatowskiego 1 w Warszawie prowadzący postępowanie

Bardziej szczegółowo

RzPP-ZPI-2 12-3/hAB/20 13 wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na świadczenie usług bezpłatnej infolinii -

RzPP-ZPI-2 12-3/hAB/20 13 wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na świadczenie usług bezpłatnej infolinii - Warszawa, 2 sierpnia 2013 r. DYREKTOR GENERALNY Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Jarosław Fiks RzPP-ZPI-2 12-3/hAB/20 13 wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na świadczenie usług bezpłatnej

Bardziej szczegółowo

LDMIDZPI \ 1ta li5lz ZD]M -DZP- MUL -3411- L1q4.I.15

LDMIDZPI \ 1ta li5lz ZD]M -DZP- MUL -3411- L1q4.I.15 LDMIDZPI \ 1ta li5lz ZD]M -DZP- MUL -3411- L1q4.I.15 Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ng',,obslugg 240 parkomatriw Parkeon, znajduj4cych sig

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia r

UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia r UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia 24.03.2017r zawarta w dniu... w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa (WZÓR) ., z siedzibą w

Umowa (WZÓR) ., z siedzibą w Załącznik nr.. Umowa (WZÓR) zawarta w Gdańsku dniu... pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Regon: 000001620 NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZECHOW ANIA. zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy:

UMOWA PRZECHOW ANIA. zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy: UMOWA PRZECHOW ANIA zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy:... z siedzibq w.........,vp1sanyn1 do... pod numerem...,nip..., REGON..., reprezentowanym przez: I)..., 2)..., zwanym

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 05.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/68/15

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/IN-915/2014 TZ/271/71/14 Warszawa, dnia 27.10.2014 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Umowy Ramowej Usługa Dostęp do Sieci Internet

Załącznik nr 9 do Umowy Ramowej Usługa Dostęp do Sieci Internet Załącznik nr 9 do Umowy Ramowej Usługa Dostęp do Sieci Internet Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1) Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie dostępu do zasobów sieci Internet

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /15

UMOWA NR WZP/WO/D /15 Zawarta w dniu.... pomiędzy UMOWA NR WZP/WO/D-332-29/15 Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP: 1132669019, Regon: 140944971, z siedzibą w Warszawie (03-301 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 października 2013 r. Znak sprawy: DA-IV-1-272.2.2013 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu/strona UMWW dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Zakup

Bardziej szczegółowo

PREZES URZEDU REGULACJI ENERGETYKI

PREZES URZEDU REGULACJI ENERGETYKI PREZES URZEDU REGULACJI ENERGETYKI Wroclaw, dnia 1L kwietnia20t3 r. op c / 1.1.s7 7 / 2230s /W / OW R / 20 L3 / CP DECYZIA Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4, art. 33 ust. 1-, art. 36 i art. 37 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. S.A. L.dz. SRK/TZ/6027/15/KR Bytom, dnia 28.10.2015 r. wszystkim zainteresowanym dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZP Warszawa, Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu

WZP Warszawa, Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu WZP.6151.50.2014 Warszawa, 2014-09-29 2014-13629 Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

FORMULA S.A. SPRAWOZDANI E ZARZADIJ Z DZI ALNOSGI S POLKI ZA OKRES. Od 1 stycznia2011r. do 31 grudnia 2O11 r. Pila, maj 2012 r. www.formula8.

FORMULA S.A. SPRAWOZDANI E ZARZADIJ Z DZI ALNOSGI S POLKI ZA OKRES. Od 1 stycznia2011r. do 31 grudnia 2O11 r. Pila, maj 2012 r. www.formula8. FORMULA S.A. SPRAWOZDANI E ZARZADIJ Z DZI ALNOSGI S POLKI ZA OKRES Od 1 stycznia2011r. do 31 grudnia 2O11 r. Pila, maj 2012 r. www.formula8.pl Podstawowe dane o Emitencie Firma Emitenta: Forma prawna:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu.. 2011 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim Piotrem Florkiem zwanym dalej Zamawiającym a.. z siedzibą w.. reprezentowanym przez...... zwanym dalej Wykonawcą Strony

Bardziej szczegółowo

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez:

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez: UMOWA Dnia.. r. w Grębocicach pomiędzy: 1/ Zakładem Gospodarki Komunalnej w Grębocicach ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice, NIP 5020000081, REGON 391048682 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/31/09 Szczecin, dnia 07.12.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

ZAWIADOMIENIE DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Wrocław dnia, 18.06.2015 r. DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/12/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: procedury zmiany sprzedawcy oraz terminu rozpoczęcia dostawy energii.

Dotyczy: procedury zmiany sprzedawcy oraz terminu rozpoczęcia dostawy energii. Gdańsk, 22 maja 2014 r. IZBA SKARBOWA W GDAŃSKU SO / 251-0001 / 14 Do wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie WYJAŚNIENIE do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I NR 12 z dnia 23.06.2015 roku

O D P O W I E D Z I NR 12 z dnia 23.06.2015 roku O D P O W I E D Z I NR 12 z dnia 23.06.2015 roku PYTANIE NR 1 Jeżeli w trakcie realizacji okaże się, że założenia przyjęte w dokumentacji są nieprawidłowe i do wykonania jest większa ilość robót, niż wynikająca

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIA TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIA TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MK.2370.6.1.2014 Łódź, dnia 22 kwietnia 2014 r. MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIA TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

MPGK Krosno Sp. z o.o.

MPGK Krosno Sp. z o.o. MPGK Krosno Sp. z o.o. DZ-2300-19/2010 Firms Hliska Srodovusku 2003 Krosno, dn. 11.10.201 Or. PRZEOS^BIOBSTWO FAIR PLAY www.ekrosno.pl Wyjasnienie do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowicnia W zwi^zku

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówie publicznych, których warto nie przekracza wyra onej w złotych równowarto

Regulamin udzielania zamówie publicznych, których warto nie przekracza wyra onej w złotych równowarto Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu 1 1. Do zamówień i konkursów, których wartość

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta ZOZ/NZP/372/2016 Bolesławiec, dnia 24 listopada 2016r. Wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GENETYKI i HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. POSTĘPU 1, JASTRZĘBIEC, 05-552 WÓLKA KOSOWSKA

INSTYTUT GENETYKI i HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. POSTĘPU 1, JASTRZĘBIEC, 05-552 WÓLKA KOSOWSKA Jastrzębiec, 05 lipca 2011 r. Dotyczy przetargu DAZ-2401/ 72 / 11 na Łącze internetowe, radiowe, realizowane przez dedykowaną radiolinię. Cz I pytania Wykonawców: Do zamawiającego wpłynęły następujące

Bardziej szczegółowo

usługę telekomunikacyjną polegającą na świadczeniu usług transmisji danych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w latach 2015-2017.

usługę telekomunikacyjną polegającą na świadczeniu usług transmisji danych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w latach 2015-2017. Szczecin 10.07.2015 r. Orange Polska SA Sprzedaż Orange Polska Wydział Sprzedaży do Instytucji Publicznych Ul. Piekarnicza1, 80-172 Gdańsk Zamawiający MBP w Szczecinie informuje, że jeden z Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SIWZ VII.2711/5/14. UMOWA Nr./2014

Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SIWZ VII.2711/5/14. UMOWA Nr./2014 VII.2711/5/14 Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SIWZ UMOWA Nr./2014 zawarta we Wrocławiu w dniu.. pomiędzy Prokuraturą Okręgową we Wrocławiu mającą swą siedzibę przy ulicy Podwale 30, 50-950 Wrocław, NIP

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych Znak sprawy DKw 220/14/11 Załącznik nr 7 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych W dniu... r. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Umowa Nr zawarta w dniu.... w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez pełnomocników: 1. mgr inż. Zbigniew Szepietowski - p. o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Chojnice, dnia 29 lipca 2016 r. ID Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Chojnice, dnia 29 lipca 2016 r. ID Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Chojnice, dnia 29 lipca 2016 r. ID.272.15.2016 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Chojnicka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2018

Bardziej szczegółowo

UMOWA NIP:... REGON:...

UMOWA NIP:... REGON:... UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 201. r. w.. pomiędzy: Rozdział II ZAMAWIAJĄCYM: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy reprezentowanym przez: dyrektora szkoły Anetę

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

Pytanie II. Odpowiedź II

Pytanie II. Odpowiedź II Art. 4 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz U poz. 1232), na który powołuje się Wykonawca, określający 30 dniowy termin na złożenie wniosku w sprawie odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

ZDM-DZP. ZARZAD DROG M EJSK CH. Faktura wystawiana przez WykonawcA zawien w swojej tresci Wkaz transakcji

ZDM-DZP. ZARZAD DROG M EJSK CH. Faktura wystawiana przez WykonawcA zawien w swojej tresci Wkaz transakcji ZARZAD DROG M EJSK CH ul. Chmielna 120, 00-80'l Warszawa, tel,22 55 89 000, faks 22 620 06 08 kancelaria@zdm.wawpl, www.zdm,waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa ZDMIDZPI ZDM-DZP. 15.MSZ Dotyczy : postgpowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZP/. / reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR ZP/. / reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR ZP/. / Zawarta w Brzegu w dniu... r. pomiędzy Gminą Brzeg, w imieniu której działa Zarząd Nieruchomości Miejskich z siedzibą w Brzegu przy ul. Bolesława Chrobrego 32, 49-300 Brzeg, NIP: 747-17-84-720,

Bardziej szczegółowo

J I li,ii'1ffi"ffi:i'

J I li,ii'1ffiffi:i' http: //bzp I.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&porycja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjg Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,bi p,gzwikr:gow.wikom.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2310/80/16

UMOWA NR DP/2310/80/16 UMOWA NR DP/2310/80/16 Zawarta w dniu 15.04.2016 r. w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

znak: WAG.261.1.6.2015 OL.261.1.6.JP Lublin, dnia 02.10.2015 r. Oferenci Wszyscy

znak: WAG.261.1.6.2015 OL.261.1.6.JP Lublin, dnia 02.10.2015 r. Oferenci Wszyscy znak: WAG.261.1.6.2015 OL.261.1.6.JP Lublin, dnia 02.10.2015 r. Oferenci Wszyscy Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi transmisji danych w zakresie podstawowej sieci rozległej WAN opublikowanego

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR OSP.01.2016 zawarta w dniu.. 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Strażacka 1 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo