(* ty- dta Zintegrowanego Systemu ZarzEdzania Ruchem) i uslugi Swiadczenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(* ty- dta Zintegrowanego Systemu ZarzEdzania Ruchem) i uslugi Swiadczenia"

Transkrypt

1 [ Wg rozdzielnika ul. Chmielna Warszawa tel fax Pl zdmtdzpt 813 ttttz zdm-dzp-fgd34tr- gso -/ tglz Dot.: postqpowania prowadzonego w trybie pzetargu nieograniczonego na,,swiadczenie uslugi itatego l4cza internetowego dla siedziby ZazEdu Dr6g Miejskich przy ul. Chmielnej (* ty- dta Zintegrowanego Systemu ZarzEdzania Ruchem) i uslugi Swiadczenia italego, zapasowego l4cza internetowego dla siedziby Zarz4du Dr69 Miejskich przy uf. Mokotowskiej oraz dla siedziby Zarz4du Dr6g Miejskich przy ul. Goldapskiej 7", Numer postqpowania DZP 187 IPN/68/13." W zwiqzku z pytaniami otzymanymi od uczestnik6w postqpowania Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich odpowiada: Pytanie 1. Wykonawca wyja6nia, i2 umowa o Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych (w tym Swiadczenie uslug dostqpu do Internetu) jest umowa nazwanq i regulowanq ustawq Prawo Telekomunikacyjne, w zwiqzku z c:1ym umowa ta winna zawierai elementy istotne przewidziane dla tej umowy i okre6lone m.in. w art. 56 Prawa telekomunikaryjnego. Brak tych2e element6w skutkowad mo2e nalo2eniem pzez Prezesa Uzqdu Komunikacji EleKronicznej na operatora kary w wysoko5ci 3olo ubieglorocznych przychod6w. Stqd tez Wykonawca zwraca siq do Zamawiajqcego o zmianq postanowieh IPU w ten spos6b, 2eby Regulamin Swiadczenia Uslug telekomunikacyjnych Wykonawcy byl zalqcznikiem do IPU. Wzory um6w znajdujqce siq w czq6ci IV SIWZ zawierajq niezbqdne elementy okre6lone pzepisami Prawa zam6wieri publicznych, Kodeksu cywilnego oraz aft. 56 Prawa telekomunikaryjnego. Rodzaj zawieranej umowy nie powoduje konieczno6ci zmiany postanowief umowy tak aby Regulamin 6wiadczenia uslug telekomunikacyjnych byl zalqcznikiem do umowy. Pytanie 2. Par. 2 punk 1: Wykonawca prosi vqyja6nienie tego punktu. Du2e wqtpliwosci Wykonawcy budzi zobowiqzanie Wykonawcy do podlqczenia i uruchomienia lecze Internet najp62niej na 5 dni roboczych pned pierwszym dniem obowiqzywania umowy. Wykonawca nie ma wiedzy kiedy ma doj56 ostatecznie do podpisania umovry (chociazby ze wzglqdu na mo2liwo6i wnoszenia odwolari do KIO), zatem nie jest w stanie okre6lii kiedy zaczyna siq bieg tego terminu. Ponadto, wykonanie umowy powinno miei miejsce po jej zawarciu miedzy stronami a nie pzed zawarciem. Pienrvszym dniem obowi4zywania umowy jest dzieri rozpoczqcia wskazany w $3, liczqc od tego dnia w terminie okreslonym w $2 p.1 lqcze powinno byi gotowe do u2ycia. Jest to niezbqdne do sprawdzenia parametr6w l4cza oraz do zaplanowania i wykonania paelqczenia w spos6b nie zakl6cajqcy pracy instytucji. Pierwszy dzief obowiqzywania umovvy nie ma bezpo6redniego zwiqzku z dniem podpisania umowy

2 Pytanie 3. pir:. Z punk 10 jak ten punk ma siq do tre5ci paragrafu 6 punkt 2? Czy Zamawiaiqcy w obu tych przypadhcn reguluie te same stany faktyczne? W par. 2 jest mowa o rozwiqzaniu umowy z zachowaniem l-miesiqcznego okresu wypowiedzenia, natomiast w par. 6 punkt 2 mowa jest o uprawnieniu Zamawianego?o odstapienia od umowy. W tym miejscu Wykonawca zwraca r6wnie2 u*ugq, i2 w przypadku odsqpienia od umowy strony s4 zobowiqzane zwr6cii sobie to co nawzajem Swializyly (odstapienie wywoluje skutek w przeszlosi). Taka konstrukcja prawna jest niemo2liwa pzy umo*aih'o'swiadczenie uslug, 2amawiajqcy nie bqdzie w stanie zwr6cii Wykonawcy vuy6wiadczonych na mocy umowy uslug, Wykonawca zwraca siq o wyjasnienia umowy w tym zakresie. Zamawiajqcy informuje, iz zgodnie z art. 38 ust. 4 modyfikuje tresi Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia poprzez wykre6lenie w S 2 pk 10 umowy. Powy2sza zmiana zgodnie z at, 38. ust. 6 ustawy Pzp nie zmienia tresci ogloszenia o zam6wieniu. Pytanie 4. piragraf 3: termin rozpoczqcia umowy zostal ustalony na 1 stycznia 2014 roku, czy pzed tym terminem ma dojsi do podlqczenia i uruchomienia Internetu (par.2 punft 1)? Odpowiedi znajduje sie w pytaniu nr 2. Pytanie 5. piragraf 6 punkt 1: Wykonawca zwraca siq o wyja5nienie o jakich ra2qcych naruszeniach umowy pzei Wykonawce jest mowa w podpunkcie 4? Czy pnypadek jednorazowego naliczenia kary umownej skutkowai mo2e po stronie Zamawiajqcego uprawnieniem do vuypowiedzenia umowy, mimo ze podpunkt 3 wprowadza barierq naliczenia kar w wysoko6ci 10 procent warto6ci zam6wienia jako przyczynq do wypowiedzenia. Zamawiajqry informuje, iz zgodnie z art. 38 ust. 4 modyfikuje tre6i Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia w $ 6 ust. 1 pk 4 umowy poprzez okreslenie przypadku:,,4) wystqpi z przerwqw 5wiadczeniu uslug trwaj4ce dtu2ej ni2 trzy dni z pnyczyn zawinionych przez wykonawcq" powy2sza zmiana zgodnie z art. 38. ust, 6 ustawy Pzp nie zmienia tresci ogloszenia o zam6wieniu' Pytanie 6. piragraf 6 punft 2: Wykonawca zwraca siq o wyjasnienie skutk6w odstqlrienia od umovry pzez Zamiwiajqcego. Czy odstqpienie ma wywotywad skutek w,,przeszlos("? W zale2no$ci od stanu faktycznego bqdecego przyczyneodstqpienia od umowy w skutek bqdzie powstawal na pzeszlo6i ( ex tunc ) albo od chwili jego zloienia ( ex nunc ). Pytanie 7. Paragraf 9 punk 1: wykonawca zwraca uwagq, iz, zgodnie z kodeksem cywilnym kary umowne sq formq odszkodowania, zatem winny byi naliczona za zawinione dzialania/zaniechania wykonawcy. StEd te2 Wykonawca zwraca siq o ujednolicenie nazewnictwa w paragrafie 9 punk 1 podpunkt 1 i wpiowadzenie zamiast slowo,op62nienie" slowa,,zwloka". Ponadto, kary umowne winny byi naficzane od wynagrodzenia netto, trudno bowiem zaliczai podatek do wynagrodzenia nale2nego Wykonawcy, stad propozycja Wykonawcy o odpowiednia zmianq par. 9 punkt 1 podpunk 2 popzez naliczenie kar umownych od wynagrodzenia netto. Zamawiajqcy informuje, iz zgodnie z art, 38 ust. 4 modyfikuje tre6i Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia popnez ujednolicenie zapis6w w 5 9 umovry zastepujqc vuyrary,,op6inienie" na slowo,,zwloka" oraz podtnymuje zapisy w zakresie naliczania kar umownych od wynagrodzenia brutto. Powy2sza zmiana zgodnie z art. 38, ust. 6 ustawy Pzp nie zmienia tresci ogloszenia o zam6wieniu. PY'tanie 8. Paragraf 9 punkt 3: uwaga jak do par. 9 punk 1, Wykonawca zwraca siq o zmianq sformulowania,,op62nienie" na slowo,,at'iloka",

3 odpowied2 znajduje siq w pytaniu nr 7. Pytanie 9. Wykonawca proponuje wylqczenie utraconych korzy6ci stron, w przypadku niewykonania lub nienale2ytego' wykoninia umovuy pzez kt6rqkolwiek pzez stron. - jest to standard na rynku telekomunikacyjnymi. Zamawiajqcy podtzymuje zapis w $ 9 ust. 4 umowy. Pytanie 1O. Rjragraf 131 Wykonawca wskazuje (tak jak w punkcie 1), i2 umowa o Swiadczenie uslug telek6munikacyjnych jest umowa nazwana, w zwiqzku z c::ym zastosowanie do umowa winna miei r6wnie2 ustawa Prawo telekomunikacyjne. Zamawiajqcy informuje, iz zgodnie z art. 38 ust. 4 dokonuje zmiany zapisu w $ 13 ust' 3 umowy po4zez iooanie wyraz6w,,prawa telekomunikacyjnegd'. Povry2sza zmiana zgodnie z aft.38' ust.6 ustawy Pzp nie zmienia tresci ogloszenia o zam6wieniu' Pytanie 11. Pytania dotyczqce opisu paedmiotu zam6wienia, czq66ii: Mbwa jest o ieczu o pzeptywnosci 50Mbgs, pny czym nastqpny punk m6wi o pzeptywno5ci 22M bps.jaka pzeptywno5 ( lqua powinna zosta6 zaoferowana? Mowa jest te2 o parametrach CIR i EIR (CIR=EIR). Czy oznacza to, 2e l4cze musi byd zrealizowane w technologii Frame Relay? Parametry CIR i EIR (tj. Committed Information Rate i Excess Information Rate) odnoszq siq do lqczy zestawianych w technologii Frame Relay, Czy lqcza moga byi zestawione w technologii Ethernet? W kolejnym punkcie mowa jest o dw6ch adresach IP po ka2dej ze stron lqcz.a. Czy oznacza to ze lqcze nie mole byi oddane w warstwie drugiej a zamawiajecy sam zadba o adresacjq? Czy jest to wym6g konieczny? Nastqpny punkt opisuje koniecznoii udostqpnienia uslugi secondary DNS. Czy w wypadku lecza punkt-punk taka usluga jest konieczna? Ostatni z punft6w stoi w sprzecznosci z parametrami opisanymi powy2ej (CIR, EIR), Mowa jest o interfejsie ethernetowym. Czy zamawiajqcy dopuszcza zatem realizacjq lqcza w tej technologii? Opis pzedmiotu zam6wienia stanowi: - "dostarczede do budynku siedziby Zan4du Dr6g Miejskich w Warszawie przy ul. Goldapskiej 7 oraz do budynku siedziby TanEdu Dr6g Miejskich w Warszawie przy ul. Chmielnej I20 zakohczenia stalego symetrycznego l4cza dedykowanego o mo2liwej do osiqgnigcia paeoustowosci podstawowei EIR=CIR do 50 Mb/s" -,5\^/iadezenie stalego lqcza dedykowanego pomiqdzy siedzib4 Zanqdu Dr6g Miejskich pzy ulicy Golftpskiej 7 a siedzibq Zarz4du Dr6g Miejskich przy ul. Chmielnej LZl, o pzepustowo6ci podstawowej EIR=CIR wynoszqcej 22 Mbls" ivjtezv to rozumiei wprost, En: lqcze musi miei mo2liwosi osiqgniqcia przepustowosci SOMbps, jednak poziom Swiadczenia uslugi w chwilijej uruchomienia okre5lamy na 22Mbps i na tej podstawie powinny byi generowane faktury. Nie mo2emy pzewidziei zapotaebowania na przepustowo6i w prryszlosci, ale chcemy miei mo2liwo6i technicznq podniesienia przepustowo6ci w pzypadku zaistnienia takiej potzeby. Wymaganie ma na celu zapewnienie zapasu technologicznego. Parametry CIR i EIR se zwyczajowo pzyjqte przy okre6laniu odpowiednio gwarantowanej oraz ma$ymalnej przeplywnosci ka2dego lqcza. Dostarczone l4cze winno oferowad gwarantowany poziom Swiadczenia uslugi okre6lony w tym przypadku na 22Mbps, ta pzeplywnosi musi byi stale osiqgalna, ma to by6 tak2e g6rna granica limitu pzeplywnosci l4cza. Technologia zastosowana po stronie Wykonawcy ma zapewniai stabilno56 uslugi, Zamawiajqcy nie nazuca konkretnego rozwiqzania. t4cze musi umo2liwiai komunikacjq miqdzy dwiema maszynami bzegowymi (po jednej z kaidej strony), w szczeg6lno6ci komunikacje TCPiIP. Zamawiajqcy dopuszcza albo przydzielenie adresacji paez WykonawcQ, albo pomoc instalaryjne (konsultadq) i w efekcie pzydzielenie adresadi wsp6lnie z pracownikiem Zamawiajqcego.

4 Obsluga Secondary DNS nie ma 2adnego zwiqzku z omawianym lqczem. W punkcie tym ustalone jest, 2e ZairawiajEcy w dowolnej chwili trwania umovry moze wystosowai pro6bq o uruchomienie takiej uslugi a wylonawca wska2e wlasny serwer DNS, K6ry przyjmie i obslu2y strefq domeny internetowej Zamiwiaj4tego jako zapasowy serwer DNS, bez ponoszenia dodatkowych koszt6w' t-qcze po "stronie Zamawiajqcego ma siq zakoficzyd gniazdem Ethernet (RJ45). Zamawiajqcy nie njrzuci zastosowania ani nie wyklucza stosowania jakiejkolwiek technologii, warunkiem jest osiqgniqcie stabilnego lqcza spelniajqcego parametry i zakoficzonego wskazanym gniazdem' Pytanie 12. Czy zamawiaj4cy mo2e sprecyzowai dokladniej o.jaki dokument chodzi - dotyczy sprawozdania finansowego. Czy mo2e byi to dokument bilans zysk6w i strat? Zamawiajqcy podtzymuje zapis w pk ' SIWZ. Pytanie 13. Czy Zamawiajqcy posiada wlasn4 pulq adres6w z maskq max. 24 bit6w i wlasny numer AS BGP? Zamawiaj4cy nie posiada numeru AS BGP. Pytanie 14. Zimawiajqcy wymaga obslugi trasowania do routera ZDM-CHMIELNA wlasnej puli puli statycznych adres6wip przypisanyctr OoZOU (podsiei 126).Czy pod slowem'wlasnej'zamawiajqcy ma na my6li pulq adres6w pfopisanych pnez uprawniony organ (RIPE)? Na podstawie jakiej umowy Zamawiajqcy u2ywa istniejqcej adresacji? Aktualnie Zamawiajqcy posiada podsiei z maskq 26 bit6w przekierowan4 do routera bzegowego w siedzibie ZamawiajEcego. Jest to podsiei u2yczona przez akualnego dostawcq lqcza,,,wlasna" do Pytanie 15. Czy Zamawiajqcy dopuszcza zmianq adresacji w przypadku wygrania pzetargu pzez innego ni2 obecny Oostawta internetu? W przypadku maski 126 nie ma technicznej mo2liwo6ci rozglaszania takiej adresacji w internecie pzez innego operatora ni2 ten, kt6remu zostala ona przydzielona pzez odpowiedni organ (RIPE) Tak. Pytanie 16. C-zy Zamawiajqcy przez sformulowania w Czq6ci I SIWZ: "podl4czenie do sieci Internet" i "usluga stalego l4cza internetowego" rozumie uslugi transmisji danych pomiqdzy lokalizacjami Zamawiajqcego (prywatni, wydzielona siei ) i uslugq dostqpu do publicznej sieci Internet? Kt6ra usluga ma s+u2yi dostqpowi do publicznej sieci Internet? W Czq6ci 1 opis przedmiotu zam6wienia stanowi: - podlaczenie budynku siedziby ZanEdu Dr6g Miejskich w Warszawie przy ul. Chmielnej 120 do sieci Internet za pomoce Swiatlowodowego symetrycznego stalego lqcza internetowego o mo2liwei do osiqgniqcia pzeoustowo6ci podstawowej EIR=CIR vrynoszqcej 100 Mb/s, asiedzibyzarz4dudr6gmiejskich w Warszawie przy uliry Chmielnej 120 o pzepustowosci podstawowej EIR=CIR wynoszqcej 50 - podl4czenie budynku siedziby Tarzqdu Dr6g Miejskich w Warszawie przy ul, Mokotowskiej 55 do sieci Internet za pomoce symetrycznego stalego lecza internetowego o mozliwej do osiqgniqcia pzepustowo5ci podstawowej EIR=CIR wynoszqcej 12 Mb/s, - Swiadczenie uslugi symetrycznego stalego lqcza internetowego dla siedziby Tarz4du Dr69 Miejskich w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 55 o przepustowo6ci podstawowej EIR=CIR wynoszqcej 4 Mb/s z mo2liwo$ci4 podniesienia w trakcie trwania umowy pzepustowosci EIR = CIR o 4Mb/s, Nale2y rozumie( to w nastgpujqcy spos6b: Wykonawca dostarczy zakoficzenie lqcza, K6rego pzeplywno$i mo2e osiqgnqi 100Mbps (Chmielna 120) albo l2mbps (Mokotowska 55), ale w chwili uruc'homienia lqcza Swiadczyi bqdzie uslugq l4cza internetowego na poziomie okre5lonym do

5 przeplywnosci sgmbps (Chmielna 120) albo 4Mbps (Mokotowska 55) (tak gwarantowanej, jak magymalnei), na podstiwie tego poziomu moge byi generowane fakury. Zamawiajqcy nie moze po"*idriui zapotaebowania njpzepustowoi(-wprzyszlo5ci, ale chce miei mo2liwo6i technicznq podniesienia pzepustowo(ci w 'przypadku zaistnienia takiej potzeby. Wymaganie ma na celu zapewnienie zapasu technologicznego. t-qcze gl6wne w lokalizacji Chmielna 120 ma byi l4czem dostqpowym do sieci InternLt (dla wszystkich lokalizacji ZDM). l4cze zapasowe w lokalizacji Mokotowska 55 ma pzejq( na siebie funkcje lqcza gl6wnego w przypadku jego awarii. Miqdzy lokalizacjami Chmielna 120 i Mokotowska 55 ZamawiajEcy posiada polqczenie dedykowane. Pylanie 17 C;y Zamawiajqcy vvymaga realizacji podw6jnych l4cz do ka2dej lokalizadi: gl6wnego oraz zapasowego(awiryjnego), -realizowanych 'r62nymi drogami lub technologiami, czy te ma na my6li dwie uslu!i:'oostqp do internetu i transmisja danych pomiqdzy lokalizacjami (sie6 prywatna)? W przypadku transmiiji danych czy jest vrymaganie co do technologii (np' ethernet, warstwa 2 modelu OSI, lub IP warstwa 3 modelu OSI)? Zamawiajqcy wymaga realizacjijednego l4cza gl6wnego w lokalizacji Chmielna L20 orazjednego lqcza zapasowego w lokalizacji Mokotowska 55. ZamawiajEcy wymaga realizacjijednego lqcza prywatnej transmisji danych miqdzy lokalizacjami Goldapska 7 i Chmielna 120. Zamawiajqcy nie narzuca zastosowania ani nie wyklucza stosowania jakiejkolwiek technologii, warunkiem jest osiqgniqcie stabilnego lqcza spelniaj4cego parametry i zakofczonego wskazanym gniazdem (R 45). W kontek6cie modelu OSI: efeftem koricowym przy lqeu prywatnym musi by6 skuteczna komunikacja TCP/IP miqdzy maszyn4 bzegowq w lokalizadi Chmielna 120 i ta w lokalizadi delegatury, Pytanie 18 Czy Zamawiajqcy posiada wlasne lub dzier2awione lqcza transmisji danych pomiqdzy lokalizacjami Chmielna, trlot<btowsfa i Goldapska, ey te2 nale2y je zapewnii w ramach zamawianej uslugi? Je5li tak, to jakie parametry maj4 miei te lqcza? ZamawiajEcy posiada miqdzy lokalizacjami Mokotowska 55 i Chmielna 120 wlasne lqcze prywatne, kt6re zapewnia komunikacjq miqdzy maszynami bzegowymi tych lokalizacji (moze byi u2yte jako medium zapasowej trasy w przypadku awarii lpza podstawowego). Zamawiajqcy potzebuje uruchomii l4cze prywatne miqdzy lokalizacjami Goldapska 7 i Chmielna 120, jest to l4cze opisane w Czq6ci 2 postqpowania. Pytanie 19 Czy Zamawiaj4cy u2ywa obecnie jakiego6 protokolu routingu pomiqdzy swoimi routerami? Czy uzqdzenia koricowe Wykonawcy powinny brai udzial w protokole routingu Zamawiajqcego? Obecnie ka2da maszyna bzegowa jest routerem/gatewayem dla danej lokalizacji, istniejq tunele szyfrowane miqdzy lokalizacjami. ZamawiajEcy dopuszcza udzial wlasnych unqdzeh. Pytanie 20 W CzqSci I Zamawiajqcy vrymaga przydzielenia na ka2dq lokalizacjq 1 klasy polqczeniowej z maskq 30 bit6w statycznych adres6w IP z zakresu publicznego. Kt6ra usluga ma posiadad takq adresacjq? Zamawiajqcy uwa2a, 2e maszyna bzegowa (uzqdzenie koicowe) w lokalizacji Chmielna 120 zdecydowanie powinno posiadad publiczny adres IP w podsieci z maske 30 bit6w. Pytanie 21 Czy Zamawiajqcy vrymaga przydzielenia pzez dostawcq uslug adresadi IP publicznej z mask4 26 bit6w do swobodnego wykozystania przez Zamawiajqcego w lokalizacji Chmielna? Tak.

6 Sanie 22 czy ZamawiajEcy wym aga przydzielenia publicznych adres6w IP innych ni2 sie6 polqczeniowa w lokalizadach Goldapska i Mokotowska? Odpowiedf; Tak. Pytanie 23 ZJuia*rny siq r6wnie2 o przesunigcie terminu skladania i otwarcia ofeft na 9'LZ'2013 Odpowiedii..-:-L... r. W,*iqrLu z'du2qilosciq pytari termin skladania i otwarcia ofert zostal pzesuniqty w dniu r. Informacji o'przesuniqciu terminu na stronie Zamawiajqcego,,\,*ry'zdm'waw'pf Py'tanie 24 Zgodnie z tre6ci4 umowy zaplata nastqpowad bqdzie w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zimawiajqcego flktut t/at-. iauwaz^yi' nale2y, D z punku.widzenia Wykonawcy, jak i pzepis6w podatkorrrych takie okre$lenie terminu platno6ci nie pozwala ustalid prawidlowej daty powstania buowieztcu podatkowego, co w konsekwencji nara2a Wykonawcq na sankcje skarbowe z Mulu nieterminowego odprofradzenia podatku VAT i podatku dochodowego od os6b prawnych (art. 19 ust' 13 pk l lit b: ustavuy z dnia OS.O+.ZOO+ r. o podatku od towar6w iuslug (Dz' U' Nr 54 poz.535-z p6in. zm.) oraz aft. iz ust.3, ust.3a ustawy z dnia ??Zr. o podatku dochodowym od os6b prawnych- (t.j, Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z poan. zm')). Wskazujemy ponadto, 2e Zamawiajqcego lako podatnika VAT r6wnie2 dotycz4 zapisy ustawy o podatku od towar6w i uslug, En. zgodnie I itt. rio,ri. to pk 3 oraz art, 86 ust. 11 tej ustawy prawo do obni2ania kwoty podatku nil"zn"go o podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, w K6rym przypada okres platno6ci lub w miesiqcu nastqpnym. W tym stanie rzeey zauwazy(, nale2y, i2 takie uksztaltowanie warunk6w umowy nara2a Wykonawcq na istotne niebezpieczefstwo bnqdnego okre6lenia powy2szych termin6w, co w konsekwencji doprowadzi( mo2e do nieprawidlowego wyliczenia kwot nale2nych podatk6w. podkreslii nale2y, iz paynym rozwiqzaniem takiej sytuacji mo2e byi wylqcznie uzale2nienie terminu platno$ci od daty wyitawienia faftury VAT (z punku widzenia Wykonawcy jest to data pewna), nie za6 od daty jej otrzymania przez Zamawiajqcego. W zwiqzku z powy2szym zwracamy siq z pytaniem, czy Zamawijjicy Oopuszcza mo2liwo6i modyfikacji tre6ci Umowy w nastqpujqcy spos6b, 2e zaplata nastqpowad beazie w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcq ' a Wykonawca zobowiqzany jest dorqczai Zamawiajqcemu fakturq VAT w terminie 7 dni od dnia iei wystawienia.? Takie rozwi4zanie pozwoli unikn46 Stronom ryzyka podatkowego wskazanego powy2ej. Odpowiedf; Zamawiajqcy nie widzi podstaw do zmiany tresci SIWZ w w/w zakresie. eytanie 25 Zgodnie z Umowy, za termin zaplaty wynagrodzenia nale2nego Wykonawcy uwa2a siq dzieri o6ciq2enia rachunku Zamawiajqcego. Nale2y utrocii uwagq, 2e postanowienie to w obecnym brzm'ieniu jest niezgodne z powszechnq zasad4 oraz liniq orzecznictwa SAdu Najwy2szego (por. uchwala SN z dn. 4ltycznia 1995 r., sygnatura III CZP L64194), w mysl K6rych za dziefi spelnienia Swiadczenia pieniq2nego w postaci bezgot6wkowej uwa2a siq dzief uznania rachunku bankowego wierzyciela (tu Wykonawcy), a nie dzieri obciq2enia rachunku bankowego dlu2nika (tu Zamawiaj4cego),W zwi4zku z povty2szym Wykonawca zwraca siq do Zamawiaj4cego o zmianq pzedmiotowego postanowienia w taki spos6b, aby za termin platnosci vuynagrodzenia dla Wykonawcy uznai dziei uznania rachunku bankowego Wykonawcy' Zamawiajqcy nie widzi podstaw do zmiany treici SIWZ w w/w zakresie eytanie 26 Czy Zamawiaj4cy dopuszcza uzupelnienie postanowief Umowy zgodnie z kt6rym,,calkowita wysokoii *ir umownycn za zdazenia, kt6re wystapily w danym miesi7cu nie przekroey sumy oplat naleznych Wykonawcy za dany miesiqc? Zamawiajqcy nie widzi podstaw do zmiany tre6ci SIWZ w w/w zakresie

7 Pytanie 27 Prosimy o informacjq czy Zamawiajqcy zgadza siq na dodanie do umowy nastqpujqcej tre5ci: "W 5piu*uln nie uregulowanych Umowq zastosowanie majq pzepisy u.stawy z dnia 23 kwietnia t964 r' KodeK cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych,_ ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo'telekomunikaryjne (Dz.U. Nr 171, poz zpofln. zm.), Regulamin icennik Wykonawcy. Odpowiedii Zamawiajqcy nie widzi podstaw do zmiany tresci siwz w w/w zakresie. Py'tanie 28 C4 ZamawiajEcy dopuszcza okreslenie czasu usuwania awarii uslug telekomunikacyjnych w nastqpujqcy spos6b:,,wykonawca zapewni, aby czas usuniqcia awarii byl nie dlulszy nil24 godzin od momentu zgloszenia, liczony w czasie gotowo5ci slu2b technicznych do usuniqcia awarii, tj. od poniedzialku do piqtku, z wyl4czeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do "? Odpowiedf; Zamawiajqcy nie vuyra2a zgody na proponowanq zmianq' Pylanie 29 piosimy o potwierdzenie, 2e adm wymaga terminacji lqczy dostqpu do Internetu na ruterach nale2qcych'i zarzadzanyci'r przez ZDM. Operator w ramach uslugi powinien dostarczyi l4cza zakonczone inteface FE loobasetx, spelniajece wymagania SIWZ: Tak, gniazdo w standardzie Fast Ethernet loobase-tx spelnia wymagania Je6litak: Pytanie 29a) it1 unadzenia (rutery), ZDM beda odpowiada6 na zapytania ICMP operatora (vrymaganie na potzeby monitoringu dziilania l4czy dostqpowych, realizacji wymaganych alert6w)? Uzqdzenia baegowe ZDM mogq zosta6 skonfigurowane ta( aby odpowiadaly na zapytania ICMP uzqdzeniom wskazanym przez dostawcq tqcza. Pytanie 29b) Czy unadzenia(rutery)zdm wspieraj4 obslugq BGP? wymaganie jest niezbqdne w celu spelnienia wymagania realizowalnosci automatycznego przelqczania ruchu z lqcza podstawowego na zapasowe. Operator wymaga aby miedzy ruterami ZDM i ruterami Operatora byla zestawiona sesja BGP. w oparciu o mechlnizmy BGP, ZDM bqdzie sterowal polityka kierowania ruchu z i do rutera ZDM. Prosimy o potwierdzenie takiego scenariusza. Webfug obslugi technicznej polskiego dostawcy stosowanego przez Zamawiajqcego rozwiezania uaqdz6nia briegowe ZDM obslugui4 BGP w trybie klienta, opr6cz tego istnieje mo2liwosi zdefiniowania tras statycznych oraz uzycie drugiego lqcza internetowego (failover, zapasowa brama). Uzqdzenia baegowe 'w przedmiotowych lokalizacjach nale2q do jednej rodziny i sq ze sob4 kompatybilne. nftanie 29c) Czy je2eli Wykonawca ma uzyc swoich router6w to ZamawijEcy zapewni transparentnosd LAN polniqozy lokalizacjami chmielna-mokotowska na potzeby protokolu NHRP ( np. HSRP/VRRPX ZamawiajEcy nie widzi koniecznosci u2ycia router6w Wykonawcy zamiast lub opr6cz maszyn bzegovrych Zamawiajqcego, chyba 2e zastosowana technologia pzel4czania ruchu okazalaby siq nie wspierana przez uaqdzenia bzegowe Zamawiaj4cego. Informada uzyskana od jednostki organizaryjnej M. ST. Warszawy utrzymujqcej to polqczenie stanowi, 2e NHRP bez problemu powinno dzialai po tym lqczu. Pytanie 30

8 Czy Zamawiajqcy dopuszcza aby Operator informowal za pomoce SMS/ o wykryciu awarii ( w domysle o pael4czeniu ruchu)? Zgodnie z opisem paedmiotu zam6wienia takie powiadomienie jest dopuszczone oraz wymagane, ma ni celu poinformowanie osoby dy2urnej o vuysqpieniu problemu. Nale2y pamiqtai o uwzglqdnieniu innego rodzaju powiadomienia'w przypa-otcu zistosowania mechanizmu pzel4czajqcego ruch na lqcze iupilo*l,--rt6'y *yrugalby uruchomienia paez powiadomienie innego rodzaju, ni2 integralne mechanizmy sieciowe lub wymienione w pytaniu. Zamawiajqcy zgodnie z art 38. ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych WaruntOw Zam-6wienia. Powy2sze zmiany zgodnie z art. 38. ust 6 ustawy pzp nie prowadzq do zmiany ;;l.;;;ft o zim6wieniu. Zgodnie z art.'38: ust 6 ustawy Pzp Zamawiaj4cy zamieszcza informacjq na stronie internetowej pl

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l 1 Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l ZDM/DZP/ L7} /12/Z ZDM-DZP-EKW-3411-5/1-4 -12 Dotyczy : postcpowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

\ff* 74 Jr"- 4. 1. W zwiqzku z pytaniami dotyczqcymi wylasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkow zam6wienia, zwanq dalej

\ff* 74 Jr- 4. 1. W zwiqzku z pytaniami dotyczqcymi wylasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkow zam6wienia, zwanq dalej NAJWYZSZA IZBA KONTROLI BGO I BGZ-27 1-035 20 1 4 Kr Warszawa, dnia.2.!.. czerwca2[q r. do Wykonawc6w dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie pzetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 26 listopada 2010r. CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI. Dyrektor. Przemysław WIĘCŁAW

Warszawa, dn. 26 listopada 2010r. CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI. Dyrektor. Przemysław WIĘCŁAW CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI Warszawa, dn. 26 listopada 2010r. Dyrektor Przemysław WIĘCŁAW CPD III 2374 2781 / 10 Do wszystkich uczestników postępowania

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

na,,dostawg orflz wdroienie zaawansowanych aplikacji klasy LIMS dla

na,,dostawg orflz wdroienie zaawansowanych aplikacji klasy LIMS dla Szczecin. dnia25,07.2014 r. Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyiej kwoty, o ktdrej mowa w urt, 11 ust, I Pzp, na,,dostawg orflz wdroienie

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

Wydział Organizacyjno-Prawny. WYJAŚNIENIE, MODYFIKACJA oraz ZMIANA nr.1 DO ZAM.PUB. NR 32/2014

Wydział Organizacyjno-Prawny. WYJAŚNIENIE, MODYFIKACJA oraz ZMIANA nr.1 DO ZAM.PUB. NR 32/2014 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Organizacyjno-Prawny 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 54 tel. 71 39 74 200 fax 71 39 74 202 e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl DOZ/JS/Z.P.32/2540/2/2014 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 22.03.2012 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 22.03.2012 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 22.03.2012 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120A 18/12 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot. postępowania

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

6.../ PROJEKT UMOWY NA PROJEKTOWANIE, DOSTAVVY I ROBOTY BUDOWLANE DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOINLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCE

6.../ PROJEKT UMOWY NA PROJEKTOWANIE, DOSTAVVY I ROBOTY BUDOWLANE DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOINLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCE g ;:..., IN FRASTRU KTU RA I -SRODOWISKO -.. 10iik ':.bi EA! i-1,ia ;,i'ottlijs( 6.../ _,6,,,,.t. UNIA EUROPEJSKA il'on MIS/. '.,' hr:k_mk_i Budowa fotowoltaicznego irridia zasilania oczyszczalni. ciekriw

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU. 58-306 WAŁBRZYCH ul. Ogrodowa 5B tel. / fax (0) 74 840-73-89, e-mail: walbrzych.dwup@dwup.

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU. 58-306 WAŁBRZYCH ul. Ogrodowa 5B tel. / fax (0) 74 840-73-89, e-mail: walbrzych.dwup@dwup. 22/2009 Wałbrzych, 27 marca 2009 r. WYJAŚNIENIA NR 1 DO ZAM.PUB. 22/2009 Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ZAŠ CZNIK DANYCH TECHNICZNYCH

ZAŠ CZNIK DANYCH TECHNICZNYCH Transmitel Sp. z o.o. ul. Solarza 9a 35-118 Rzeszów tel. (17) 850-45-14 fax. (17) 850-45-15 ZAŠ CZNIK DANYCH TECHNICZNYCH dla Umowy ±wiadczenia usªugi dost pu do sieci Internet w Imi : Nazwisko: Zamieszkaªy(a):

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej Zielona Góra 03.02.2011 r. uczestnicy postępowania Nasz znak DZ ws/341/ 10 /11 Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO]N05C P ;r U{A EUBOPEJS(A EUROPESK. '...' FUNDU5Z 5POTECZNY, w^iduii^opr^cyw Nr sprawy: OR081 1 3/LG/2014/EKONOMSTA SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT KARTUSK/POWATOWY URZAD PRACY

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 Tel. 74/ 66 43 850, fax. 74/ 66 43 862 Nr sprawy nadany przez Zamawiającego : ZP/02/04/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

auru2qc6.?c{ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WrnNre ,ZATWIERDZAM Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia

auru2qc6.?c{ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WrnNre ,ZATWIERDZAM Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia SPECYFIKACJA ISTOTYCH WARUK6W ZAM6Wrnre do przetargu nieograniczonego na wykonanie zam6r4/ienia publicznego pn.:,,swiadczenie dla arodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu a Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) procedura jak dla

Bardziej szczegółowo

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane Muzeum Palacu Krt6la Jana III w Wilanowie ul. Stanislawa Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa Warszawa, dn. 15-06-2015 r. Dzial inwestycii ZAPYTANIE OFERTOWE dla zam6wienia publicznego o warto5ci nie

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie 23-100 Bychawa ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 28 Znak sprawy: SZP-4/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Definicje stosowane w dokumentach usługi Ethernet VPN

Rozdział 1 Definicje stosowane w dokumentach usługi Ethernet VPN regulamin usługi Ethernet VPN Rozdział 1 Definicje stosowane w dokumentach usługi Ethernet VPN 1. Abonent podmiot, który jest stroną zawartej z TP w formie pisemnej umowy o świadczenie przez TP usługi

Bardziej szczegółowo

PN -3-07. Zamawiajcy dopuszcza składanie ofert czciowych na poszczególne zakresy. V. Zamawiajcy nie przewiduje udzielania zamówie uzupełniajcych.

PN -3-07. Zamawiajcy dopuszcza składanie ofert czciowych na poszczególne zakresy. V. Zamawiajcy nie przewiduje udzielania zamówie uzupełniajcych. PN -3-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOCI PONIEJ 60 000 EURO 1 (dalej zwana SIWZ) I. Zamawiajcy: Województwo lskie, reprezentowane przez Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ. Główny przedmiot: CPV 32413100-2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ. Główny przedmiot: CPV 32413100-2 Złotoryja, dnia 30.09.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w "Chemiczna" OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU. i *** SEKCJA l: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w Chemiczna OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU. i *** SEKCJA l: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w "Chemiczna" i *** r * * : * *. * * : *** UNIA EUROPEJSKA Publikacja suplementu do Dziennika Uzedowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks:

Bardziej szczegółowo