- czy ZamawiajQcy dopuszcza odbi6r korespondencji w innym przedziale godzinowym?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- czy ZamawiajQcy dopuszcza odbi6r korespondencji w innym przedziale godzinowym?"

Transkrypt

1 ZARZAD DROG MIEJSKICH ul. Chmielna Warszawa tel fax L zdmtdzptshl tr+tz^ ^ ZDM-DZP-EKW-34rr- A lv -r-r4 Dotyczy: postqpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Uslugi pocztowe w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2OL2r. Prawo pocztowe (Dz. tj.z2ol2 r. poz, 1529 zp6in. zm,) tj, uslugi pocztowe, oplacanie przesylek pocztowych przy uiyciu maszyny do frankowania, codzienny odbi6r przesylek z siedziby ZDM, Nr postgpowania przeta rgowe go DZP I B0 I PN I 7 3 I 14. Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznla 2004r. Prawo zam6wieit publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 zpo2n. zm.) odpowiada na pytania zadaneprzez Wykonawc6w: Pytanie 1. Zalacznik nr 5,,Opis przedmiotu zam6wienia z zalqcznikami N 1 i Nr 2" do umowy,,wz6r umowy nr DZPlaOlPNlT3lL4" ust.6 - czy ZamawiajQcy dopuszcza odbi6r korespondencji w innym przedziale godzinowym? Nie, Zamawiajqcy nie wyra2a zgody na odbi6r korespondencji w innym przedziale godzinowym, podtrzymuje zapis w SIWZ. Pytanie 2. Czy Zamawiajqcy dopuszcza moiliwos6 zmiany zapisu zawartego w rozdziale IV Wz6r umowy do SIWZ $ 6 pkt. 5:,,Platnoit bqdzie realizowana przez Zarzqd Dr6g Miejskich w ci4gu 21 dni od daty zlozenia prawidlowo vvystawionei faktury w kancelarii Zarzqdu Drdg Miejskich na podany numer rachunku bankowego... w Banku Na przelewie Zamawiaj4cy zobowi4zany jest okre:ilii tytul wplaty,,za FV nr...umowa Nr...' -'. Proponujemv zapis:,,ptatnoii bedzie realizowana przez Zarz1d Dnig Miejskich w ci4gu 21 dni od daty wystawienia faktury na podany numer rachunku bankowego... w Banku... Na przelewie ZamawiajAcy zobowiazany jest okre6lii tyttul wplaty,,za FV nr...umowa Nr... "". Nie, Zamawiajqcy nie wyra2a zgody na proponowane zmiang, podtrzymuje zapis w SIWZ. Pytanie 3. Czy Zamawiajqcy dopuszcza moiliwo6c zmiany zapisu zawartego w rozdziale IV..Wz6r umowy" do SIWZ $ 6 pkt. 2:,,Podstawq rozliczei finansowych jest suma oplat za nadane i zwrocone przesylki oraz zlecone uslugi komplernentarne, stwierdzona na podstawie dokumenkiw nadawczych i oddawczych, w okresie rozliczeniowym, o ktorym mowa w pkt 1, zgodnle z cennikami uslug pocztowych obowiazujacymi w formularzu cenowym (zalqcznik nr... do SIWZ) Proponuiemy zadis:,,podstawa rozliczei finansowych jest suma oplat za nadane i zwr6cone przesylki, zlecone uslugi, stwierdzona na podstawie dokumentdw nadawczych i oddawczych oraz uslugg odbloru korespondencji z siedziby ZamawiajEcego (Poczta Firmowa), w okresie rozllczeniowym, o kt6rym mowa w pkt 1, zgodnie z cennikami uslug pocztowych obowiqzuj4cymi w formularzu cenowym (zalqcznik nr... do SIWZ). Tak,rozdzialIV,,Wz6rumowy..."doSIWZg6pkt,2otrzymujebrzmienie:,,PodstawErozliczehfinansowychjestsumaoplat za nadane i zwrfcone przesylki, zlecone uslugi, smierdzona na podstawie dokument6w nadawczych i oddawczych oraz uslugg odbioru korespondencji z siedziby ZamawiajAcego, w okresie rozliczeniowym, o kt6rym mowa w pkt 1, zgodnie z cennikami uslug pocztowych obowiezujacymi w formularzu cenowym (zalacznik nr. do SIWZ). Pytanie 4. Czy Zamawiajqcy dopuszcza moiliwo56 zmiany zapisu zawartego w rozdziale IV,,Wz6r umowy" do SIWZ $ 10 pkt. 5:,,platnoii bgdzie realizowana przez Zarzqd Dr6g Miejskich w cl4gu 21 od daty zlo2enia prawidlowo wystawionej faktury w kancelarii Zarz1du Dr6g Miejskich na podany numer rachunku bankowego......'./ w Banku.. Prooonujemy zapis:,,platnoii bgdzie realizowana przez Zarz4d Drdg Miejskich w ciagu 21 od dau wystawienia faktury na podany numer rachunku bankowego... w Banku... Nie, Zamawiajqcy nie wyra2a zgody na proponowanq zmiang, podtrzymuje zapis w SIWZ. Pytanie 5. Ciy Zamawiajqcy dopuszcza moiliwos6 zmiany w rozdziale IV zalqczniku nr 5,,Opis przedmiotu zam6wienia zal' 2" do SIWZ oraz w rozdziale II zalqcznik nr 4,,Formularzu cenowym" do SIWZ kategorii przesylek zagranicznych dla przesylek listowych rejestrowanych na przesylek listowych rejestrowanych najszybszej kategorii? - Zmiana ta jest spowodowana likwidacjq przez Swiatowy Zwiqzek Pocztowy od 1 stycznia 2014 roku kategorii ekonomicznej dla przesylek listowych rejestrowanych (poleconych i z zadeklarowane wafto5ciq w obrocie zagranicznym), Obecnie drogq realizacji przesylek listowych rejestrowanych zagranicznych staje siq strumieri przesylek priorytetowych, Tak, w rozdziale IV zalqcznik nr 5,,Opis przedmiotu zamdwienia zal.2" do SIWZ oraz w rozdziale II zalqcznik nr 4,,Formularzu cenowvm" do SIWZ zmienia sig zapis kategorii przesylek zagranicznych dla przesylek listowych rejestrowanych na przesylek listowych

2 rejes[rowanych najszybszej kategorii oraz zapis kategorii przesylek zagranicznych dla przesytek listowych rejestrowanych dorqczona za pokwitowaniem odbioru (ZPO) na przcsylek listowych rejestrowanych najszybszej kategorii dorgczonych za pokwitowaniem odbioru (ZPO). Pytanie 6. Czy po wyborze oferty Poczty Potskiej S.A, ZamawiajEcy dopuszcza moiliwo66 dodania do umowy zalqcznik6w uwzglqdniajqcych plac6wki nadawcze oraz oddawcze odpowiadajqce jednostkom Zamawiajqcego? Pisemna wymiana zalqcznik6w posiada moc wiqiqcq i nie powoduje konieczno5ci sporzqdzania aneksu do umowy. Tak, Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwo6c dodania do umowy zalqcznik6w uwzglqdniajqcych plac6wki nadawcze oraz oddawcze odpowiadajqce jednostkom Zamawiajqcego. Pisemna wymiana zalqcznikow posiada moc wiq2qcq i nie powoduje koniecznosci sporzqdzenia aneksu do umowy. Pytanie 7. Czy po wyborze oferty Poczty Polskiej S.A, Zamawiajqcy dopuszcza moiliwo66 dodania do umowy zapis6w dotyczqcych regulaminu Wykonawcy majqcego zastosowanie w przypadku odbioru przesylek: Regulamin Swiadczenia uslugi Poczta Firmowa? Tak, Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwo5i dodania do umowy zapis6w dotyczqcych regulaminu Wykonawcy majqcego zastosowanie w przypadku odbioru przesylek. Pytanie 8. Cly Zamawiajqcy dopuszcza moiliwosci wprowadzenia do tresci Umowy poni2szego zapisu dotyczecego podatku VAT: Swiadczenie uslug pocztowych, z wyl4czeniem ustugi odbioru korespondencji, na dzleri zawarcia umowy jest zwolnione z podatku od towaniw i uslug. Je2eli w trakcie obowiqzywania umowy nastqpi zmiana w zakresie podatku od towarow i uslug, Zamawiai4cy zobowiazuie sie do uiszczenia oplaty powiqkszonej o podatek od towarriw i uslug wedlug obowi7zui?cel stawki Nie, Zamawiajqcy nie dopuszcza mo2liwo6ci wprowadzenia do tresci Umowy w wym. zapisu. Pytanie 9. Ciy ZamawiajEcy w zwiqzku z tym, ii umoiliwia wykonanie zam6wienia przez podwykonawc6w dopuszcza sytuacjq, w kt6rej czq56 przesylek zostanie nadana przez inny podmiot na rzecz i w imieniu Zamawiajqcego? W wyniku tego na dowodzie nadania przesylki bqdzie figurowa6 inny podmiot nii Zamawiajqcy, Natomiast na podstawie zawadej umowy bqdzie moiliwosi wykazania, ie nadanie przesylki zlecil Zamawiajqcy? ZamawiajEcy umo2liwia wykonanie zamdwienia przez podwykonawcdw co nie spowoduje to zmiany nazwy nadawcy i na dowodzie nadania nie moze figurowai inny podnriot ni2 Zamawiajqcy. Nadawcq przesylki bqdzie zawsze Zamawiajqcy. Pytanie 10. Czy zamawiajqcy dopuszcza, aby Wykonawca Swiadczqcy uslugi w ramach niniejszego postqpowania umieszczal na przesylkach Zamawiajqcego znaki oplaty pocztowej innego Operatora Pocztowego? Tak, Zamawiajqcy dopuszcza umieszczanie na przesylkach zamawiajqcego znaku oplaty pocztowej innego Operatora Pocztowego. Pytanie 11. Czy Zamawiajqcy moie okre5li6 parametry, jakie powinna spelnia6 plac6wka Wykonawcy, np.: - czynna, co najmniej we wszystkie dni robocze, z wyjqtkiem dni ustawowo wolnych od pracy, - oznakowana w spos6b widoczny,,szyldem" z nawq bqdi logo Wykonawcy, umieszczonym w obrqbie witryny jednoznacznie wskazujqcym na jednostkq Wykonawcy' - gdy znajduje siq w lokalu, w kt6rym prowadzona jest inna dzialalnosd gospodarcza, musi posiada6 wyodrqbnione stanowisko obslugi klient6w w zakresie uslug pocztowych oznakowane w spos6b widoczny nazwa lub logo Wykonawcy ponadto czy Zamawiajqcy opr6cz powyiszych kryteri6w, co do plac6wek Wykonawcy oczekuje, ii plac6wka dedykowana dla gl6wnej siedziby Zamawiajqcego bqdzie zlokalizowana w danej odleglo6ci, bqdzie umo2liwiala skorzystanie z innych uslug pocztowych Wykonawcy niezawafich w przedmiocie zam6wienia. Wykonawca musi dysponowai placdwkami:. czynnymi minimum B godzin dziennie od poniedzialku do pietku z pominiqciem dni ustawowo wolnych od pracy,. oznakowanymi w spos6b widoczny,,szyldem" z nazwe bqd2 logo Wykonawcy jednoznacznie wskazujqc na jednostkq Wykonawcy,. plac6wka dedykowana clla siedziby Zamawiajqcego bgdzie zlokalizowana w odleglosci do 900 m od siedziby ZamawiajQcego. Pytanie 12. Czy zamawiajqcy dopuszcza moiliwos6 usuniqcia zapisu w Zal. nr 5 do,,wzoru umowy przedmiotu zam6wienia z zalqcznikami Nr 1 i Nr 2" ust. 8?,,Zamawiaj4cy ma prawo zlecit usluge innemu operatorowi, a kosztami realizacji obciezy( Wykonawcq, ZamawiajEcego przesylek w wyznaczonym dniu i czasie". Nie, ZamawiajEcy nie wyra2a zgody na proponowane zmianq, podtrzymuje zapis w SIWZ. Pytanie 13. Czy Zamawiajqcy dopuszcza moiliwos6 zmiany w Rozdziale MIWZ,,Wz6r umowy nr DZPlaOlPNl73lL4",,Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie ntniejszej umowy wynosr. zl. brutlo (slownie brutto). nr DzPlaOlPNlT3lL4 - Opis jezeli Wykonawca nie odbierze od wg6ust.6tresci: Prooonujemy zap_i51,,maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie niniejszej umowy wynosi brutto (slownie...brutto), z tym, ze obowiqzek kontroli stanu wykorzystania te.1 kwoty lezy po stronte Zamawiajqcego" Odpowied!: Tak. ZamawlajEcy wyra2a zgodg na zmiang w Rozdziale IV SIWZ,,Wzdr umowy nr DZP/80/PN/73114" w $ 6 ust. 6 ktdry brzmi: DZPIE,K, tel

3

4

5 Tak wigc majqc na uwadze powy2sze specyfika zamowienia pozwala na poslugiwanie sie podwykonawcami nawet nieposiadajacymi wpisu do rejestru operatordw pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzgdu Komunikacji Elektronicznej. Zamawiajqcy nie wymaga od Podwykonawcy wpisu do rejestru. Pytanie 21. Zamawiajqcy wskazuje okre6lajqc warunki platno5ci (w! 6 ust. 5 oraz $ 10 ust. 5 wzoru umowy), 2e termin platno5ci wynagrodzenia wynosi 21 dni od daty otrzymania faktury VAT. Czy Zamawiajqcy wyraia zgodq na zmianq terminu platno6ci na 14 dni od dnia otrzymania faktury? Zmiana ulatwi Wykonawcy dokonywanie rozltczei, pozostawiajqc Zamawiajqcemu odpowiedni czas na dokonanie platno5ci. Nie, Zamawiajqcy nie wyra2a zgody na proponowane zmiang. Pytanie 22. W 5 11 ust, 2 wzoru umowy Zamawiajqcy przewidziaf moiliwos6 rozwiqzania umowy przez kaidq ze stron w terminie natychmiastowym w przypadku niedotrzymania warunk6w niniejszej umowy. Zapis ten sformulowany zostal w spos6b og6lny, co stanowi6 moie podstawq do rozwiqzania umowy w trybie natychmiastowym z blahych, pozbawionych donioslo6ci przyczyn. Podkre$lii nale y, i2 doprecyzowanie pojqcia,,niedotrzymanie warunk6w niniejszej umowy" jest tak2e w interesie Zamawiajqcego, eliminuje bowiem ryzyko rozwiqzania umowy przez Wykonawcg z powolaniem sig na nieistotne, dajqce siq naprawi6 naruszenia. Czy majac powy2sze na wzglqdzie, Zamawiajqcy mo2e zmodyfikowai tre6i przywolanego zapisu w ten sposob, 2e wyszczeg6lni rodzaje (wzglqdnie czgstotliwo5i i ciq2ar) naruszei umowy uprawniajqcy strong do jej natychmiastowego rozwiqzania? Zamawiajqcy podtrzymuje zapis SIWZ, jcdnak wyjasnia 2e, nie bgdq to przypadki kt6re sq nieistotne bedz dajace naprawii naruszenia. Pytanie 23. Zamawiajqcy wskazuje pkt. 1. Ppkt. 5) oraz 6) zalqcznika nr 5 do umowy terminy, w jakich przesylki pocztowe, bqdqce przedmiotem zam6wienia, powinny byc dorqczane. 5) zobowiqzanie Wykonawcy do dorgczenia przesylki listowej krajowej przyjqlej do przemieszczenia i dorqczenta: a) w dniu nastepnym jednak nie p6lniej ni2 w 4 dni po dniu nadania w przypadku przesylki listowei naiszybszei kategorii, b) w dniu nastepnym jednak nie pd2niej niz w 6 dni po dniu nadania w przypadku przesylki nie bqdecej przesylkq najszybszej kategorii; 6) zobowiqzanie Wykonawcy do dorqczenla knjowej paczki pocztowej przyjqtej do przemieszczenia i doreczenia: a) w dniu nastgpnym jednak nie pdlniej niz w 2 dni po dniu nadania w przypadku paczki pocztowej najszybszej kategorii, b) w dniu nastqpnym jednak nie pllnlej niz w 4 dni po dniu nadania w przypadku paczki pocztowej nie bqdqcei paczkq pocztowe najszybsze1 kategorii. Wykonawca zwraca sig o doprecyzowanie w powy2szym zapisie, 2e chodzi o dni robocze, celem zapewnienia zgodno6ci zapisdw specyfikacji z przepisami powszechnie obowiqzujqcego prawa, w tym prawa pracy, oraz zgodno6ci z obowiqzujqcymi cennikami operatorow pocztowych i ustalonq praktykq rynkowq. Zamawiajqcy oczekuje, 2e 5wiadczone uslugi pocztowe bqdq wykonywane zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami Prawa pocztowego. Pytanie 24. Zamawiajqcy wskazuje w pkt. 2 zalqcznika nr 5 do umowy, 2e,,Zamawiajqcy wymaga wykonania uslugi w standardzie wlaiciwym dla powszechnej uslugi pocztowej, gdyz przedmiotem niniejszego zamdwienia jest dorqczanie w glownei mierze przesylek o charakterze administracyjnym, w ktdrych skutecznoit doreczenia, rygory zwi4zane z prawidlowym awizowaniem majq doniosle znaczenie procesowe aft. 46 Prawa pocztowego." Wykonawca zwraca siq z wnioskiem o wskazanie, jakie wymogi wskazane w ustawie, wzglqdnie w Rozpozqdzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunk6w wykonywania uslug powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U r. poz. 545), jest zobowiqzany stosowac Wykonawca. Nale2y wskazai, 2e wskazane w powy2szych aktach prawnych wymogi w znacznej czq6ci nie majq znaczenia w kwestii swiadczenia uslug na rzecz Zamawiajqcego. Przykladowo, zapcwnienie 5wiadczenia uslug,,w sposdb jednolity w pordwnywalnych warunkach", "po przystqpnych cenach",,,2 czestotliwo6ciq zapewniajqc4 co najmniej jedno opr62nianie nadawczej skrzynki pocztowej i dorgczanie przesylek pocztowych, co najmniej w ka2dy dzieri roboczy i nie mniej ni2 przez 5 dni w tygodniu z wylqczeniem dni ustawowo wolnych od pracy",,,przy zapewnieniu na terytorium calego kraju rozmieszczenia nadawczych skrzynek pocztowych odpowiedniego do zapotrzebowania na danym terenie", nie ma Zadnego znacznie z perspekrywy realizacji niniejszego zamowienia, czy nawet wynika z faktu, 2e jedynym odbiorcq uslugi bgdqcej przedmiotem zam[wienia jest ZamawiajEcy (powszechne uslugi pocztowe majq byi za6 z samej definicji adresowane do og6lu obywateli), za5 warunki Swiadczenia tych uslug okresla umowa. BiorEc pod uwagg powyzsze, nie wydaje siq zasadne nawiqzywanie w ogdle do powszechnych uslug pocztowych. Zdaniem Wykonawcy, dla realizacji zamdwienia znaczenie majq zapisy okre6lajqce przede wszystkim kwestie dorqczeri i prawidlowej awizacji przesylek, ktore de facto sq rdwnie2 szczeg6lowo regulowane przez akty prawne dotyczece dorqczania przesylek w postqpowaniach prowadzonych przez organy (przykladowo - art. 39 i nast. k.p,a.), przepisy te operator pocztowy jest za5 obowiezany stosowae nawet bez wskazania Zamawiajqcego. W zwiqzku z powy2szym, Wykonawca zwraca sig o wyszczcgdlnienie zasad, ktdre zobowiqzany jest stosowai lub o eliminacjg powy2szego zapisu SIWZ. Zgodnle z tre6ciq przcpisu art. 46 ustawy Prawo pocztowe oraz zapisami w SIWZ.

6 Pytanie 25. Zamawiajacy wskazal na mo2liwo5i korzystania z frankownicy pzy realizowaniu zam6wienia. Wykonawca zwraca siq z pro6bq o wyja6nienie pewnych wqtpliwo6ci przedstawionych w niniejszych pytaniach: - Czy istnieje moiliwos6 alternatywnego Swiadczenia uslug pocztowych bqd4cych przedmiotem zam6wienia bez konieczno6ci uiycia maszyny do frankowania w o96le? - Jaki termin na uruchomienie frankownicy przewiduje Zamawiajqcy? Wskazai nale y,2e majqc na uwadze do6wiadczenie Wykonawcy w tym zakresie termin ten realnie nie mo2e byd krdtszy ni2 14 dni. - Czy Zamawiajqcy bqdzie pokrywal koszty uiywania masryny do frankowania, na kt6re sktadajq siq, w szczeg6lnosci koszty przeprogramowania i dostosowania maszyny do frankowania oraz czynno6ci serwisowych? Ponoszenie tych koszt6w przezzamawiajqcego jest uzasadnione, gdy2 maszyna stanowi wlasno56 Zamawiajqcego i to Zamawiajqcy decyduje o samym fakcie korzystania z niej przy Swiadczeniu uslug, na co Wykonawca nie ma wplywu' 1) Nie ma takiej mo2liwo:ici. ZamawiajAcy bqdzie uiszczal oplatq za Swiadczone uslugi pocztowe tylko przy u2yciu maszyny do frankowania. Oplata z dolu jest mozliwa tylko w przypadku dlu2szej awarii maszyny do frankowania. 2) Urzqdzenie frankujqce bqdqce wlasno:iciq Zamawiajqcego nie wymaga uruchomienia, gdyz jest caly czas u2ytkowane. Wymiany wymaga jedynie matryca, kt6ra zostanie wykonana przez TamawiajQcego w czasie pomiqdzy podpisaniem umowy na realizacjq uslug pocztowych a pierwszym dniem realizacji umowy, zamontowana w pierwszym dniu realizacji umowy. 3) Maszyna do frankowania jest wlasno5ciq Zamawiajqcego, w zwiqzku z czym to Zmawiajmy pokrywa koszty jej u2ytkowania, w tym wykonania matrycy, serwisowania. Zamawiajqcy nie widzi potrzeby zmian oprogramowania i nie bqdzie pokrywal takich koszt6w. 6i''Lt.;nn i.,,nrjz Otrzymujql Wykonawcy, uczestniczqcy w postqpowaniu o udzielenie zamowienia DZPIE.K. tel

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania przemieszczania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Umowy nr z dnia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest : świadczenie usługi, polegającej na odbiorze i przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi, z Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

listowych o wadze do g w obrocie krajowym i zagranicznym dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w 2015 roku.

listowych o wadze do g w obrocie krajowym i zagranicznym dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w 2015 roku. W dniu 16 grudnia 2014 roku wpłynęły do zamawiającego zapytania odnośnie drugiego przetargu nieograniczonego prowadzony na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Gorzów Wlkp., dnia 13 grudnia 2010r. Nr sprawy: 11/ZP/10 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Mielec zaprasza do złożenia ofert na:

Wójt Gminy Mielec zaprasza do złożenia ofert na: Mielec dnia 11.12.2014 r. Zapytanie Cenowe Zamawiający: Gmina Mielec Ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec Wójt Gminy Mielec zaprasza do złożenia ofert na: Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadanie pod nazwą:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadanie pod nazwą: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadanie pod nazwą: Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Wodzisławia Ślaskiego usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu,

Bardziej szczegółowo

Pytania i wyjaśnienia oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i wyjaśnienia oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, 15.06. 2016 r. Pytania i wyjaśnienia oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi pocztowe w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 BZP.2421.18.2013.KP Wrocław, 12 czerwca 2013 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Dotyczy: Postępowania nr BZP.2421.18.2013.KP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR DZP /2016 Z DNIA.2016 R. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR DZP /2016 Z DNIA.2016 R. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR DZP - 362-47/2016 Z DNIA.2016 R. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kody CPV: 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1 Nazewnictwo wg CPV: Usługi pocztowe 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ostrów Mazowiecka, dnia 20 grudnia 2013 r. OR.272.7.2013

Ostrów Mazowiecka, dnia 20 grudnia 2013 r. OR.272.7.2013 OR.272.7.2013 Ostrów Mazowiecka, dnia 20 grudnia 2013 r. Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług pocztowych, sklasyfikowanych w kategorii 27 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług o charakterze

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EUR

PROCEDURA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EUR STRONA: 1 (wnioskodawca-komórka organizacyjna) (miejscowość, data) Znak sprawy: BOK.271.2.2014 Kowary, 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a zaprasza

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 15 stycznia 2013 roku

Gdynia, dnia 15 stycznia 2013 roku Gdynia, dnia 15 stycznia 2013 roku WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 492390-2013 z dnia 2013-11-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Luboń Opis przedmiotu zamówienia: - przedmiot zamówienia nie został podzielony na części - nie

Bardziej szczegółowo

3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się: - minimum wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm,

3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się: - minimum wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm, OAK.KCB.2621/58/15 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert-opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest : świadczenie usługi, polegającej na odbiorze i

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, 23 października 2014 r. Nr sprawy: BZP-II.272.31.2014 Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa Zamawiającego Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Zarząd Mienia Skarbu Państwa Zarząd Mienia Skarbu Państwa ul. Plac Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa : +48 (22) 551-21-00; fax: +48 (22) 551-21-01; http://zmsp.bip.um.warszawa.pl, e-mail: zmsp@zmsp.warszawa.pl Sprawa nr ZM.NZP.221-02/13

Bardziej szczegółowo

Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax

Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, 63-900 Rawicz tel. 0655468500, fax. 0655454266 e-mail: zk_rawicz@sw.gov.pl Nr spr.: 26/sekret./1/2012 Rawicz, dn. 21.11.2012r. S WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ... z siedzibą w..., adres:..., KRS:..., posługującą się NIP..., REGON..., reprezentowaną przez: ,

WZÓR UMOWY. ... z siedzibą w..., adres:..., KRS:..., posługującą się NIP..., REGON..., reprezentowaną przez: , Nr sprawy: ROA.271. 68.2013 Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu r. pomiędzy Gminą Dopiewo, mającą siedzibę przy ul. Leśnej 1c w Dopiewie NIP, REGON..., reprezentowaną przez Wójta Gminy Dopiewo mgr

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/88 PN/ 2013 Olsztyn, 17 grudnia 2013 r.

DZPZ/333/88 PN/ 2013 Olsztyn, 17 grudnia 2013 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. śołnierska 18 10 561 Olsztyn ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zamówienie składane jest w formie Zapytania Ofertowego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Wojskowego Biura Emerytalnego w Łodzi w zakresie

Bardziej szczegółowo

3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się:

3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się: OAK.KCB.2621/131/16 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA świadczenie usługi, polegającej na odbiorze

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 19.11.2012 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 19.11.2012 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 9..0 r. ul. Wspólna 0, 00-90 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-0A-98/ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot. postępowania o

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2015 roku powszechnych usług pocztowych i zagranicznym, ekonomicznych i priorytetowych: - przesyłek listowych nierejestrowanych;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług pocztowych w 2016 r. dla Urzędu Miasta Zamość

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług pocztowych w 2016 r. dla Urzędu Miasta Zamość Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr. do umowy nr z dnia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług pocztowych w 2016 r. dla Urzędu Miasta Zamość 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY Strzelce Krajeńskie, dnia 1 kwietnia 2014 roku RG.272.5.2014 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZP.271.19.3.2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Przedmiot zamówienia 1. PRZEDMIOTEM Z UMOWY JEST świadczenie usług pocztowych w rozumieniu art. 2

Bardziej szczegółowo

IZP.272.33.2015 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oławie.

IZP.272.33.2015 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oławie. Wersja archiwalna IZP.272.33.2015 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oławie. 31.07.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty 29.07.2015 - Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

GMINA WYRZYSK. URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU ul. Bydgoska 29, Wyrzysk tel.(67) , fax. (67)

GMINA WYRZYSK. URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU ul. Bydgoska 29, Wyrzysk tel.(67) , fax. (67) GMINA WYRZYSK URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk tel.(67) 286-24-00, fax. (67) 286-26-26 e-mail: urzad@wyrzysk.pl OR.2601.1.2.2016 Wyrzysk, dnia 14.03.2016 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przejmowania, przemieszczania i doręczania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 13.12.2012 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 13.12.2012 r. MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 13.12.2012 r. Biuro Dyrektora Generalnego MZ-AGZ-270-5859-2/JP/12 WSZYSCY WYKONAWCY Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem

Bardziej szczegółowo

P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U Nr sprawy : VI/21/11/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy I. Przedmiot Umowy 1. W wyniku udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w procedurze odpowiedniej dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

BDG/06/2016/US załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

BDG/06/2016/US załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia BDG/06/2016/US załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 346796-2015 z dnia 2015-12-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SIWZ AF.26.26.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku i jego zamiejscowego

Bardziej szczegółowo

NIP. REGON. prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez

NIP. REGON. prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez Umowa nr na świadczenie powszechnych usług pocztowych zawarta w dniu w Opolu pomiędzy: Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole w imieniu którego działają 1.. 2.. zwanym dalej Zamawiającym, a., posiadającą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Gliwicach, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/2016 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 20 października 2016 roku

Uchwała Nr 129/2016 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 20 października 2016 roku Uchwała Nr 129/2016 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 20 października 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu świadczenia usług powszechnych oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta w Tuszynie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. ( postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych)

O G Ł O S Z E N I E. ( postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) O G Ł O S Z E N I E ( postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę, pod nazwą : Usługi pocztowe w

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa Adm-290/330/14 Warszawa, dn. 13 listopada 2014r. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://t:\07 Specyfikacje\specyfikacje 13\16-poczta\ogłoszenie o zamówieniu.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://t:\07 Specyfikacje\specyfikacje 13\16-poczta\ogłoszenie o zamówieniu. Strona 1 z 5 Krapkowice: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA R...

WZÓR UMOWY UMOWA R... WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie Wały Chrobrego 4, 70 502 Szczecin NIP: 851 10-21- 591 REGON: 000514354 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych, a także usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Milanówka

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Zał. Nr 6 do SIWZ

Projekt umowy. Zał. Nr 6 do SIWZ Zał. Nr 6 do SIWZ Projekt umowy U M O W A Nr zawarta w dniu roku w Tomaszowie Lubelskim, pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Lubelskim, 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 35, NIP 921-13-70-514

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. .. zwanym dalej Wykonawcą

WZÓR UMOWY. .. zwanym dalej Wykonawcą WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ W dniu.. w Lubinie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznejw Lubinie ul. Kilińskiego 25a zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:.. przy kontrasygnacie a..

Bardziej szczegółowo

WFOSiGW w Warszawie Zapytanie ofertowe nr ZO-20/2015. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WFOSiGW w Warszawie Zapytanie ofertowe nr ZO-20/2015. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WFOSiGW w Warszawie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr... w sprawie Świadczenia usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

(wzór) UMOWA nr... w sprawie Świadczenia usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego (wzór) UMOWA nr... w sprawie Świadczenia usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju Zawarta w dniu... roku, pomiędzy: Powiatowym Urzędem

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych. Opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług pocztowych. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 CPV: 64.11.00.00-0 usługi pocztowe Świadczenie usług pocztowych Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie 88 140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie 88 140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie 88 140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c tel. 52 3585366, fax: 52 3510210, e-mail: mgops.gniewkowo@admin.com.pl M-GOPS.DAF.271.1.2015 Gniewkowo, 10.06.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.elk.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.elk.ibip.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.elk.ibip.pl Ełk: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.gora.sisco.info

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.gora.sisco.info Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.gora.sisco.info Góra: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Górze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Siedlce: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ-MR30-17/2017 (wzór)

UMOWA nr EZ-MR30-17/2017 (wzór) UMOWA nr EZ-MR30-17/2017 (wzór) Zawarta w dniu w Stargardzie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Stargardzie, ul. Okrzei 6, tel. (91) 5771274; faks (91)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Załącznik nr 1

FORMULARZ CENOWY. Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Załącznik nr 1 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Znak sprawy: DZ-/278/ Załącznik nr FORMULARZ CENOWY L.p. Rodzaj przesyłki Ilość przesyłek Cena jednostkowa netto

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Modyfikacja z dnia r.

Opis przedmiotu zamówienia Modyfikacja z dnia r. Sprawa nr: ZP.271.117.2016 Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Modyfikacja z dnia 01.12.2016 r. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Urzędu Miejskiego w Suwałkach usług

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Wodzisław Śląski, dnia 25 listopada 2016 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI dotyczy postępowania w trybie art. 138o - usługi społeczne Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego usług pocztowych w obrocie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZP-01-15/2017 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr sprawy ZP-01-15/2017 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZP-01-15/2017 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Szczegółowe wytyczne względem przedmiotu zamówienia oraz Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr sprawy: OR.272.08.2015.PL Międzyrzecz, dnia 01-10-2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro udzielone zostanie na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. NIP:. 1 Przedmiot Umowy

UMOWA nr.. NIP:. 1 Przedmiot Umowy Wzór umowy UMOWA nr.. o świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej We Wrocławiu W dniu.. roku we Wrocławiu pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek skarbowych woj. dolnośląskiego w zakresie: a) przyjmowania,

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy W Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Bielany z siedzibą w Warszawie przy ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa, NIP: 5252248481, Regon:

Bardziej szczegółowo

wpisanym do KRS pod numerem..., Regon..., NIP-...

wpisanym do KRS pod numerem..., Regon..., NIP-... Załącznik nr 3 UMOWA Nr.../ - Projekt Zawarta w dniu... r. w Rzeszowie, pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 60, reprezentowanym przez: mgr Janusza Solarza -Dyrektora

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Generalna, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 56 18 626, faks 22 56 18 629.

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Generalna, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 56 18 626, faks 22 56 18 629. Warszawa: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g., wysyłek paczek oraz

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr Gminą Stary Sącz 1 usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Starym Sączu w roku 2014

Umowa Nr Gminą Stary Sącz 1 usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Starym Sączu w roku 2014 Umowa Nr W dniu r. w Starym Sączu pomiędzy Gminą Stary Sącz z siedziba przy ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz, posiadającą NIP 526-10-09-497, REGON 006212789, reprezentowaną przez: Jacka Lelka

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 B do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na terenie Miasta Przemyśla, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.goldap.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.goldap.ibip.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.goldap.ibip.pl Gołdap: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Pytania i wyjaśnienia

Pytania i wyjaśnienia SĄD REJONOWY dla KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7 postępowanie 271/20/2011/P Kraków, dnia 25.11.2011r. Pytania i wyjaśnienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zamówienia, rezygnacji z niektórych pozycji wymienionych w formularzu cenowym.

2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zamówienia, rezygnacji z niektórych pozycji wymienionych w formularzu cenowym. Zielona Góra, 08.12.2015 r. CPR.II.3231. 20.2015.KBez ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowanym wydatkiem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa. Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Świadczenie usług pocztowych, usługi frankowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA... NIP.. REGON... zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

UMOWA... NIP.. REGON... zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: Załącznik nr 1b do SIWZ UMOWA DZ/3323/227/14 Zad. 2 Umowa zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy:.. NIP.. REGON... zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:... a: Samodzielny Publiczny Szpital

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Szacowana przewidywana ilość. do 50 g. 58 000. ponad 50 g. do 100 g. do 50 g. 250. od 50 g. do 100 g. 10. do 350 g. 10. do 350 g.

FORMULARZ CENOWY. Szacowana przewidywana ilość. do 50 g. 58 000. ponad 50 g. do 100 g. do 50 g. 250. od 50 g. do 100 g. 10. do 350 g. 10. do 350 g. ZAŁĄCZNIK NR 6 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Zielonogórskiego Związku Gmin w 2014 r. przedstawiam/ my: FORMULARZ CENOWY

Bardziej szczegółowo

Opole, AG HS

Opole, AG HS Opole, 2014-12-05 AG.272.22.2014.HS Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. nazwę Nadawanie przesyłek pocztowych poprzez umieszczanie oznaczenia potwierdzającego wzniesienie opłaty za usługę w postaci

Bardziej szczegółowo

2l sle 2011- $anie 2:

2l sle 2011- $anie 2: Warszawa, dnia 2l sle 2011- ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e-mail : zdm@zdm.waw.pl zdmldzp/6'jl tvtz ZDM-DZP-ARU-3411 t-t4 Wg rozdzielnika dotyczy: postqpowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1/2 ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1/2 ZAPYTANIE OFERTOWE Grębocice, dnia 28/08/2013r. (pieczęć zamawiającego) ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: BZP 271.13.2013 1. Zamawiający: Urząd Gminy Grębocice ul. Głogowska 3; 59-150 Grębocice zaprasza do złożenia oferty na:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zasady świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań. Poznań, 5 stycznia 2012r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań. Poznań, 5 stycznia 2012r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań Poznań, 5 stycznia 2012r. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie - strona UMWW Znak postępowania : BZP.II.274.6.2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 BZP.2421.18.2013.KP Wrocław, 13 czerwca 2013 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 Dotyczy: Postępowania nr BZP.2421.18.2013.KP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w dniu.. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami:

WZÓR UMOWY. Zawarta w dniu.. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Strona1 WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Załącznik nr 6 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 43-309 Bielsko-Biała ul. Willowa 2 NIP: 547-19-43-784 REGON: 072728961

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA (PROJEKT)

Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA (PROJEKT) Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA (PROJEKT) zawarta w dniu w Szydłowcu pomiędzy Gminą Szydłowiec, z siedziba w Szydłowcu, Rynek Wielki 1, NIP 7991372685, Regon 000523790

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WFOŚiGW w Warszawie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sko.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sko.gdansk.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sko.gdansk.pl Gdańsk: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku.

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku. Znak: AP.271.2.2016 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. DAG/262/45/U/49-2/MR/2012 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

(numer nadany przez Wykonawcę)

(numer nadany przez Wykonawcę) Znak sprawy: OIŁd-2800-2/13 Załącznik Nr 5 do SIWZ WZÓR zawarta w dniu Umowa o świadczenie usług pocztowych Nr. (numer nadany przez Wykonawcę) 2013 r. w Łodzi, pomiędzy: Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 I. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 I. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 I. Opis przedmiotu zamówienia : 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

Bardziej szczegółowo

dotyczy: zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług pocztowych, nr sprawy: CPD.BZL

dotyczy: zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług pocztowych, nr sprawy: CPD.BZL CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW. CPD.BZL.271.53.2016.AAJU.1 Warszawa, dnia 21.11.2016 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu dotyczy: zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców Nr 1

Informacja dla Wykonawców Nr 1 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 51-612 Wrocław Wrocław, dn. 05.09.2014r. Informacja dla Wykonawców Nr 1 Do wszystkich Wykonawców, którzy zainteresowani są

Bardziej szczegółowo

znak: WAG OL JP Lublin, dnia 30 września 2016 r. Oferenci Wszyscy

znak: WAG OL JP Lublin, dnia 30 września 2016 r. Oferenci Wszyscy znak: WAG.261.1.2016 OL.261.1.12.JP Lublin, dnia 30 września 2016 r. Oferenci Wszyscy Dotyczy przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych opublikowanego przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ POWIATOWY URZĄD PRACY 42-500 Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 17A tel. centrala: (32) 267-30-03, fax: (32) 267-41-53 e-mail: pup@pup.bedzin.pl, Internet: http://www.pup.bedzin.pl Numer postępowania: PUP.1711.1.2015.JP

Bardziej szczegółowo

ZP Usługi pocztowe. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

ZP Usługi pocztowe. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w latach 2017-2019 powszechnych usług pocztowych, usług pocztowych innych niż powszechne oraz usług kurierskich i poczty ekspresowej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Numer

Bardziej szczegółowo