J I li,ii'1ffi"ffi:i'

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "J I li,ii'1ffi"ffi:i'"

Transkrypt

1 http: //bzp I.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&porycja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjg Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,bi p,gzwikr:gow.wikom.pl Rzgow: usuwanie awarii sieci wodociqgowei sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rzgow N u m e r osrosze n fi :::1,, J I li,ii'1ffi"ffi:i' 07'o 1'20 15 Tamieszczan ogloszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyczy: zam6wienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY l. 1) NAZInA I ADRES: Gminny Zak,tad Wodociqg6w i Kanalizacjiw Rzgowie, ul. Stawowa 11, Rzg6w, woj. l6dzkie, tel. O , faks O Ad res strony inte rnetowej za mawiajacego : www. bi p. gzw i krzgow. wi kom. pl l. 2) RODZA", ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzqdowa. SEKCJA II: PMEDMIOT ZAMoWIENIA il.l ) OKRESLENTE PRZEDMTOTU ZAMOWTENTA f1.1.1) Naala nadana zam6wieniu pfizezzamawiajqcego: usuwanie awariisieciwodociqgowej isieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rzgow ) Rodzai zam6wienia: uslugi ) Okre6lenie przedmiotu oraz wielko6ci lub zakresu zam6wienia: Pzedmiotem niniejszego zam6wienia jest wykonanie uslugi polegajqcej na usunrvaniu awarii sieci wodociqgowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rzg6w. Zakres rzeczowy'. Dugo56 sieci wodociqgowej 94,1 km. Dugo56 sieci kanalizacyjnej40,3 km. Naprawa sieciwodociqgowych i kanalizacyjnych do linii rozgraniczenia. Materialy muszq posiada6 odpowiednie aprobaty techniczne lub by6 zgodne z polskimi normami przenoszqcymi europejskie normy zharmonizowane, zgodne z wymaganiami art.30 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamowieh Publicznych. Przygotowanie i trzgodnienie organizacji ruchu na czas wykonywania prac usuwaniawarii. Uzgodnienie z wlascicielami drogi zalqcia pasa drogowego w uzgodnieniu zzamawialqcym. Wkonawca w czasie wykonywania uslugi powinien przestrzega6 og6lne warunkiochrony wlasnosci publicznej i prywatnej oraz dbac o ochronq Srodowiska. f l. 1.6) Wsp6lny Slownik Zam6wief (GPV) : , ll.1.71czy dopuszcza sig zloienie oferty czg5ciowej: nie ) Czy dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowej: nie. lz :49

2 lxtp: I lbryl.portal.u4. gov.pl/index.pttp?ogloszenie:show &pozycia... ll.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiqcach: 36. SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMIGZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM ilr.1) wadrum Informacja na temat wadium: Nie dotyczy ar.2ltal/,cz<l ilr.3) WARUNKT UDZALU W POSTEPOWANIU ORAZ OP S SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNANIA TYCH WARUNKOW lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre6lonej dzialalno6ci lub c4ynno5ci, je2eli przepisy prawa nakladajq obowiqzek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spefniania tego warunku Warunek zostanie unany za spelniony, jezeli wykonawca zlozy podpisane o6wiadczenie o spelnianiu warunk6w udzialu w postqpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy lll.3.2) Wedza i do5wiadczenie Spelnienie warunku wymienionego zostanie Enane, jezeliwykonawca udokumentuje, 2e w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu sl<ladania ofert albo wniosk6w o dopuszczenie udzialu w postqpowaniu, a w przypadku Swiadczeh okresowych lub ciqglych r6wnie2 wykonywanych gl6wnych uslug (w zakresie niezbgdnym do wykazania spelniania warunku wiedat i do5wiadczenia), a jezeli okres prowadzenia dzialalnoscijest kr6tszy - w tym okresie, wykaze sig realizacjq dw6ch zadahanriezanych z usuwaniem awarii na sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej o zakresie rzeczowym porownywalnym z przedmiotem niniejszego, lub/i budowq sieci wodociqgowo - kanalizacyjnej lll.3.3) Potencjal techniczny Warunek zostanie unany za spelniony, jezeli wykonawca zlozy podpisane oswiadczenie o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy lll.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia \A/arunek zostanie Enany za spelniony, je2eli wykonawca zlrzy podpisane o5wiadczenie o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy lll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Spelnienie warunku wymienionego zostanie rznane, jezeli wykonawca udokumentuje: posiadanie ubezpieczenia OC, w zakresie prowadzonej dziatalno6ci nrilzansl z pzedmiotem zam6wienia, :49

3 http: I lbryl.portal.u4. gov.pl/index.php?ogloszenie:show &pozycja... minimum na 50000,00 PLN (pig6dziesiqt tysigcy zlotych) ilt.4) TNFORMACJA O OSW ADCZENACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARC4C wykonawcy W CELU POTWIERDZEN A SpEtNtANtA WARUNKOW UDZALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIAWYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY lll.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunk6q o kt6rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr5cz o5wiadczenia o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu naleiy pnedlo2y6,= /. wykaz wykonanych, a w przypadku Swiadczeh okresowych lub ciqglych r6wniez wykonywanych, gl6wnych dostaw lub uslug, w okresie ostatnich trzech lat przed up{ywem terminu skladania ofert albo wniosk6w o dopuszczenie udzialu w postgpowaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalno5ci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto6ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na rzecz ktorych dostawy lub uslugi zostaly wykonane, oraz zal4czeniem dowod6w, czy zostaly wykonane lub sq wykonywane nalezycie; o oswiadczenie, osoby, ktore bede uczestniczy6 w wykonywaniu zam6wienia, posiadaiq wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladajq obowiqzek posiadania takich uprawniei; o oplaconq polisg, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajqcy, 2e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno6ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zuiqzane*1 z przedmiotem zam6wienia. \Arlkonawca powolujqcy siq przy wykarywaniu spelnienia warunk6w udzialu w postgpowaniu, o K6rych mowa w art.22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiot6w przedklada nastgpujqce dokumenty dotyczqce podmiot6w, zasobami kt6rych bqdzie dysponowal wykonawca: o odaconq polisg, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaiecy, ze inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zutilzarr'i z przedmiotem zam6wienia; lll.4.2l W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust. I ustawy, naleiy przedloiy6: o o5wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno5ci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziafu w postgpowaniu o udzielenie zamowienialbo skladania ofert; aktualne zaswiadczenie wnasciwego naczelnika urzgdu skarbowego potwierdzajqce, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, lub za5wiadczenie, 2e uryskal przewidziane prawem zwolnienie, :49

4 lfip: I lbzpl.portal.u4. gov.pl/index.php?ogloszenie:show &pozycja... odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platno6ci lub wstratmanie w calosci wykonania decyzji wna6ciwego organu - wystawione nie wcze6niej niz 3 miesiqce przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienialbo skladania ofert; aktualne za5wiadczenie wlasciwego oddzialu ZaRadu Ubezpieczeh Spotecznych lub lgsy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzfiqce, 2e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, 2e uzyskal pzewidziane pr"r,fer zwolnienie, odroczenie lub rozlo2enie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calo6ci wykonania decyzji wlasciwegorganu - wystawione nie wcze6niej niz 3 miesiqce przed up{ywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie udzianu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia albo skladania ofert:. wykonawca powoluiqcy sig prry wykazywaniu spefniania warunk6w udzialu w postqpowaniu na zasoby innych podmiot6w, kt6re bgdq braly udzial w realizacji czg5ci zam6wienia, pzedklada tak2e dokurnenty dotyczqce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre5lonym w pkt lll.4.3) Dokumenty podmiot6w zagranicznych Je2eliwykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzecrypospolitej Polskiei, przedklada: ) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania potwierdzajqcy, 2e: o nie otwarto jego likwidacji ani nie oglrszono upadbsci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy pzed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert: o nie zafega z uiszczaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo 2e uzyskal pzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platrnsci lub wstrzymanie w calo6ci wykonania decyzji wla6ciwego organu - wystawiony nie wcze5niej niz 3 miesiqce przed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie udzialu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia albo skladania ofert: lll.4.4) Dokumenty dotyczqce przynale2no6ci do tej samej grupy kapitalowej r lista podmiot6w nalezqcych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow albo informacji o tym, ze nie nalety do grupy kapitalowej; SEKCJA IV: PROCEDURA 426?Ql :49

5 lfip: I lbryl.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show &pozycja... Ml) TRYB UDZELENTA ZAMOWTENA lv ) Tryb udzielenia zam6wien ia : przetarg nieog raniczony. rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT 1V.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zoriqzane z przedmiotem zam6wienia: 1-Cena e,zas reakcji - 5 tv.3) zul,ana UMOWY przewiduje sig istotne zmiany postanowief zawartej umowy w stosunku do tresci ofefi, na podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowief umowy oraz okre6lenie warunk6w zmian \ArVkonawca zaplaci lnwestorowi karg umownq: w prrypadku odstqpienia Inrvestora od umowy zptzyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosd \Arlkonawca - 10% wynagrodzenia umownego, za nieprzystqpienie do usuwaniawariiw ciqgu czasu podanego w ofercie tj.:, od otrzymania powiadomienia - 50 Azaka2dq godzing zwloki, naliczanie czasu rozpocznie siq po uplywie godzir/y od powiadomienia. lnwestor zaptaci wykonawcy kare umownq w prrypadku odstqpienia umowy z winy Inwestora - 10o/o warto6ci umownej w zakresie waloryzacjiwynagrodzenia: w prrypadku zmiany stawki podatku od towarow i usfug VAT wynagrodzenie pozostale do zaplaty do korica obowiqzywania umowy, moze ulec zmianie o zwigkszorq lub zmniejszonq warto6d podatku od towarow i uslug VAT. Warunkiem dokonania waloryzacji bqdzie skierowanie do Zamawiajqcego pisemnego wniosku V[konawcy, zawierfqcego uzasadnienie i szczegotowy spos6b wyliczenia nowych cen, w przypadku zmiany wysoko6ci minimalnego wynagrodzenia za pracq. Vtlarunkiem dokonania waloryzacji bgdzie skierowanie do Zamawiajecego pisemnego wniosku Vlfokonawcy, zawierajqcego uzasadnienie i szczegolowy spos6b wyliczenia nowych cen orzv wpfw zmiany na wynagrodzenie \A&konawcy, w prrypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spobcznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko5ci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Warunkiem dokonania waloryzacji bgdzie skierowanie do ZamawiajAcego pisemnego wniosku \Afkonawcy, zawierajqcego uzasadnienie i szczeg6lowy spos6b wyliczenia nowych cen oraz wpfyw zmiany na wynagrodzenie \A/ykonawcy, waloryzacja wynagrodzenia, w kazdym zwlw przypadkow, bqdzie rnogta nastqpi6 po uplywie 30 dni od dnia wejscia w rycie pzepis6w dokonujqcych zmian, o ile zmiany te bgdq miafy wp'lyw na koszty wykonania zamowienia przez Vlrlkonawcq. Na podstawie art. 144 ustawy zamawiajqcy dopuszcza nieistotne zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, kt6rej, dokonano wyboru wykonawcy, jezeliwiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postgpowania nie wplynglaby na krqg podmiot6w ubiegajqcych sig o niniejsze zam6wienie iwynik postgpowania oraz jeaeli zmiany te nie naruszq zasady rownego traktowania wykonawcow ubiegajqcych sig o zam6wienie. Nalezne platno6ci bgdq dokonywane na podstawie zatwierdzonej kalkulacji rob6t usunigciawariifakturq. Zawarta umowa wyga5nie po uplywie jejterminu lub wyczerpaniu Srodk6w M4) INFORMACJE ADMTNTSTRACYJNE 1V.4.1) Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpna specyfikacja istotnych warunk6w :49

6 lfip: I lbryl.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show &porycja... zam6wienia: www. bip. ga,viktzgow.wikom. pl Specyfikacjg istotnych warunk6w zam6wienia moina uzyska6 pod adresem: Gminny Za\<hd Wodociqgow i Kanalizacji w Rzgowie ul.stawowa 11, Rzg6w. lv.4.4l Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziafu w postgpowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Gminny Zaklad Wodociqg6w i Kanalizacjiw Rzgowie ul.stawowa 11, Rzg6w. 1V.4.5) Termin zwiqzania ofertq: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert). 1V.4,16) Informacie dodatkowe, w tym dotyczqce finansowania projektu/programu ze Srodk6w Unii Europejskiei: nie dotyczy. 1V.4.17) Cry przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku nieprzyznania Srodkow pochodz4cych z bud2etu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych zwrotowi Srodkow z pomocy udzielonej przez pafistwa czlonkovrpkie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt6re mialy by6 pneznaczone na sfinansowanie calo6ci lub czg5ci zam6wienia: nie :49

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Obsługa kadrowo - płacowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Dostawa pamieci przenosnej (pendrive) z nadrukiem oraz

Bardziej szczegółowo

Radomsko: Utrzymanie czystosci w budynku S4du Rejonowego w Radomsku wraz z przylegty m terenem zewnetrznym.

Radomsko: Utrzymanie czystosci w budynku S4du Rejonowego w Radomsku wraz z przylegty m terenem zewnetrznym. Page i of8 Adres skony iniernetowej/ na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfik;cjQ Istotnych Warunkow Zamowleniai wr,rrw,iadomsko.sr,gov.pl Radomsko: Utrzymanie czystosci w budynku S4du Rejonowego w Radomsku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2 1 z 5 2014-11-08 20:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2 Warszawa: UPGRADE SYSTEMU SAP ERP O

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabaltow.pl Bałtów: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Bałtów. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.zam.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.zam.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.zam.pl Zamość: Świadczenie usług serwisowania szpitalnego systemu informatycznego - SIS

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 5 2013-07-02 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4264461,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4264461, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.gniezno.pl Gniezno: USŁUGA PRANIA ODZIEŻY, BIELIZNY SZPITALNEJ, OPERACYJNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie, tel. 061 4297019, faks 061 4297011.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie, tel. 061 4297019, faks 061 4297011. Kiszkowo: Dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Kiszkowo na okres od 1.09.2015 roku do 31.12.2016 roku w dniach nauki szkolnej z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdmikp.bydgoszcz.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdmikp.bydgoszcz.pl Bydgoszcz: KONSERWACJA I CZYSZCZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ,

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińskomazurskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińskomazurskie, Bartoszyce: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIEJSKIEJ BARTOSZYCE i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Numer ogłoszenia: 87573-2015; data zamieszczenia: 16.06.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Chmielnik dnia 18.06.2013 Przeprowadzenie działań z aktywnej integracji dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Szansa na lepsze jutro realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec: Ubezpieczenia OC Świadczeniodawcy Numer ogłoszenia: 50177-2015; data zamieszczenia: 10.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Sosnowiec: Ubezpieczenia OC Świadczeniodawcy Numer ogłoszenia: 50177-2015; data zamieszczenia: 10.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http;//bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Ubezpieczenia OC Świadczeniodawcy Numer ogłoszenia: 50177-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę monitoringu Składowiska Balastu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OR.272.2.2015.EL Mielec, dnia 2 marca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21-

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pks.lukow.pl/ Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty

Bardziej szczegółowo

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP.

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP. http://bzpl.portal.uzp.gov. pi/index.php?ogloszenie=show&pozycja... Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajilcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl!bip2! Kielce:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Sprzedaż z dostawą nowego samochodu ciężarowego dla Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej Przeciwdziałanie negatywnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl Wieliczka: Przebudowa i rozbudowa Domu Terapii Zajęciowej o Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Sprzedaż z dostawą nowego samochodu osobowego dla Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 762 77 00, faks 89 762 77 24.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 762 77 00, faks 89 762 77 24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Bartoszyce: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo