SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. httpr/,6zp0.portal.uzp.gov.pvindex.php?ogloszenie=show&pozycja=405498&rof

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. httpr/,6zp0.portal.uzp.gov.pvindex.php?ogloszenie=show&pozycja=405498&rof20. 2011-11-30"

Transkrypt

1 Page l of7 Adres strony internetowej, na kt6rej zamawlaj4cy udostepnia specvfikacle Isiotnv h Warunk6w zam6wienial www"radomsko.sr"gov.pl Radomsko: Usluga fizycznej ochrony os6b i mienia na rzecz SEdu Rejonowego w Radomsku Numer ogloszenia: ; data zarnieszczenia: 30'11'2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWIENIU - uslugi Zamieszczanie ogloszenia: obowiezkowe. Ogloszenie dotyczy: zam6wienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJACY l. 1) NAZWA IADRES: Sqd Rejonowy w Radomsku, ul Tysiqclecia 3' Radomsko' woj l6dzkie' tel' faks Adres strony internetowej zamalyiajqcego: www raooms<o sr'gov ol L 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Organ kontroli pahstwowej lub ochrony prawa, sqd lub trybunal fl.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ll.1.l) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajqcegoi Ustuga fizycznej ochrony os6b I mienia na zecz Sedu Rejonowego w Radomsku. ll.l.2) Rodzaj zam6wienia: uslugi. ll.l.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkogci Iub zakrcsu zam6wienia: Opis pzedmiotu zam6wienia: Pzedmiotem zam6wienia w przetargu nieograniczonym jest ustuga fizycznej ochrony os6b i mienia na zecz Sadu Rejonowego w Radomsku, Swiadczona poprzez petnienie sta{ego posterunku Przez tzecn, wyposazonych w srodki pzymusu bezposredniego pracownik6w ochrony - w tymi -jednego pracownlka w dni powszednie w godzinach od 730 do 1530 w pomieszczeniach zajmowanych pzez ProkuraturQ Rejonowqw Radomsku - drugiego pracownika w dni powszednie w godzinach od 730 do 1530 w pomieszczeniach zajmowanych pzez SEd Rejonowy w Radomsku - tzeciego pracownika w dni powszednie w godzinach od 830 do 1430 w pomieszczeniach zajmowanych peez SAd Rejonowy w Radomsku -jednego pracownika w dni powszednie, w godzinach od 1530 do 730 wyposazonego w Srodki pzymusu bezposredniego, pecownika ochrony - w pomieszczeniach zajmowanych pe ez Sad Rejonowy w Radomsku - jednego pfacownika w pozostale dni tygodnia w tyrn soboty, niedziele i swlqta oraz dni wolne od pracy dla Sqdu Rejonowego w Radomsku calodobowo wyposazonego w srodki przymusu bezposredniego, pracownika ochrony - w pomieszczeniach zajmowanych pzez Sqd Rejonowy w httpr/,6zp0.portal.uzp.gov.pvindex.php?ogloszenie=show&pozycja=405498&rof

2 Page 2 of7 Radomsku Realizacja fizycznej ochrony os6b i mienia musi odbywad sie zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. O ochrcnie os6b i rnienia (Dz. U. Nr '114, poz. 74A z p62n. zm.j. Usluga powinna by6 wykonywana wylqcznie przez zalrudnione przez Wykonawcg osoby, posiadajqce Ucencje pracownika ochfony fizycznej co najmniej l-9o stopnia, ze sprawnosciq fizyczne pozwalajqcqwykonywad czynno6ci pfacownlka ochrony (pelnosprawny) VWrnaga sie, aby pracownicy ochrony zairudnieni byli na podstawie umowy o praca. Pracownrcy ochfony winni by6 jednolicie i estetycznie urnundurowani o.az zaopatzet\iw identyfikaiory z wlasnym zdjeciem i nazwqwykonawcy. Srodki przymusu bedqce na wyposazeniu ka2dego pracownika ochrony powinna stanowi co najmniej palka wielofunkcyjna typu tonfa ofaz kajdanki. Zamawiajqcy nie zabezpiecza magazynu do pzechowywanla broni ) Czy przewiduje sie udzielenie zam6wiei uzupetniajqcych: nie ) Wsp6lny Slownik Zam6wiei (CPV): ) Czy dopuszcza sie zlo2enie oterty czesciowej: nje. I1.1.7) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowei: nie. ll.2) czas TRWANIA zamowtenta LUB TERMTN ITYKONANtA: Okres w miesiqcach:.12. SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM m.2l zjltczkl Czy przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia: nie fl.3) WARUNKT UDZtAtU W POSTEPOWANTU ORAZ OptS SpOSOBU DOKONYWANTA OCENy SPELNIANIA rych WARUNK6W lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnd6ci lub czyndosci, je2eli przepisy prawa naklada.i4 obowi4zek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku Vl. Opis warunk6w Lrdzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tych warunk6w. W postepowaniu mogqwziqc udzial wykonawcy, kt6tz y skladajac oferte spelniq opisane w tej czqsci wymagania: 1) Posiadad aktualny doku ment dopuszczajacy wykonawcq do wystqpowania w obrocie prawnym w zakresie objqtym zam6wieniem. 2) Posiadad niezbednq wiedze i doswiadczenje oraz potencjal techniczny, a tak2e dysponowac osobami zdolnymi do wykonania zamowienia. 3) Posiada6 uprawnienja do wykonywania uslug w zakresie ochrony os6b i mienia, niezbedne doswiadczenie w wykonywaniu takich samych uslug. 4) Znajdowac sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie zam6wienia. 5) Nie podlegad wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia na podstawie ad- 24 usi. 'l i2 ustawy Prawo Zam6wieri Publicznych. 6) Spelniajqwarunki okreslone w art. 22 ustawy Prawo zamowieh publicznych i niniejszej SIWZ. 7) Wykazad wykonanie z ostatnich 3 at zakoiczonych uslug

3 Page 3 of7 ochroniarsklch ptz y zam6wieniach powyzej 14000,00 Euro, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, popartych referencjami o nalezytym i stafannym ich wykonaniu oraz dat ich wykonania (rozpoczecie i zakonczenie uslugi) Opis kryteri6w' kt6rymi zarnawiajqcy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteri6w i sposobu oceny ofert. Ofedy zostanqocenione za pomocqsystemu punktowego, zgodnle z ponizszymi kryteiamii 1.) Wnagrodzenie Vwkonawcy: l\,4aksymalnq liczbe punkt6w 50 (pieddziesiqt punkt6w) w kryterium wynagrodzenie otzyma Vwkonawca, kt6ry zaproponuje najnizsza calkowite cenq brutto dla przedmiotu zam6wienia (wynagrodzenie brutfo) Pozostali Vwkonawcy otzymajq odpowiednio pomniejszonq liczbq punkt6w zgodnie z ponizszym wzorem: P = (Wn: Wob) x 80 gdzie: P - liczba punkt6w pzyznanych \,ykonawcy za Wynagrodzenle; Wn - najnizsze zaoferowane wynagrodzenie; Wob -wynagrodzenie zaoferowane w ofercie badanej 2.) Doswiadczenie \&Vkonawcy w zakresie bezposredniej ochrony fizycznej: Ptzyznanie punkt6w w kryte um doswiadczenie Wykonawcy nastqli na podstawle ilosci wykonanych uslug bezposredniej ochrony fizycznej os6b i mienia wedlug ponizszei tabeli Vwszczeg6lnienie llosi uslug punkt6w Usluga wykonywana w obiektach wymiaru sprawiedliwo6ci i wiecej30 Ustuga wykonywana w innych obiektach uzyteczno6cipubticznejl S lwiecej 12 Maksymalna liczba punkt6w w kryterium do6wiadczenie Wykonawcy wynosi 30 (tzydziesci punkt6w). 3.) Certyfikacja \ rykonawcy: Ptzyznanie Punkt6w w kryterium cedyfikacja Wykonawcy nastqpi na podstawie ilosci posiadanych cedyfikat6wedlug ponizszej tabeli Wyszczeg6lnienie lloiid certyfikat6w llos6 punkt6w Cerrynkaty ISO iwiqcej 10 Nlaksymalna liczba punkt6w w kryterium certyfikacja \ /ykonawcy wynosi 10 (dziesie6 punkt6w) 4.) Ubezpieczenie oc VlVkonawcy: Pzyznanie punkt6w w kryterium ubezpieczenie Vwkonawcy nastqpi na Podstawie warto6ci posiadanych polis ubezpieczenia OC wedtug ponizszej tabeli Wyszczeg6lnienie wado56 polis ll056 punkt6w ubezpieczenie 0 0 od ,00 zl do ,00 zl5 Powyzei '15oOOOO,OO zl'10 N,'laksymalna liczba punkt6w w kryterium ubezpieczenie Wykonawcy wynosi 10 (dziesied punkt6w). Ofefia, kt6ra pzedstawi najkozystniejszy bilans (maksymalna liczba pzyznanych punkt6w w oparciu o ustalone kryteria 100 punk6w) zostanie uznana za najkorzystniejszq, pozosiale ofedy zostana sklasyfikowane zgodnie z uzyskanq ilosd4 p u n kt6w Realizacla zam6wienia zostanie powiezona vlykonawcy, kt6ry uzyska najwyzszai1066 punkt6w. ZamawiajAcy sbrierdzi na podstawie zlozonych, przez!biegajqcych siq o udzielenie zam6wienia, oraz wymaganych dokument6w czy spetniajqwarunki okreslone w art. 22. ustawy Prawo zam6wieh publicznych iw Specyflkacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia, otaz czy nie zachadzt pzeslanki uzasadniajqce wykluczenie z postepowania okreslone art. 24. ustawy Prawo zam6wiei publicznych. lll.3.2) Wiedza i doswiadczenie Opis Gposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

4 Page 4 of 7 2.) Do6wiadczenie VWkonawcy w zakresie bezposredniej ochrony fizycznej: Przyznanie punkt6w w kryterium doswiadczenie Wykonawcy nastari na podstawie ilosd wykonanych uslug bezposredniej ochrony fizycznej os6b i mienia wedlug ponizszej tabeli. \tuyszczeg6lnienie llosc lslug llosd punkt6w Usluga wykonywana w obiektach wymiaru sprawiedliwosci i wl9cej30 Us{uga wykonywana w innych obiektach uzytecznoscipublicznej iwiecej '12 Maksymalna liczba punkt6w w kryterium doswiadczenie VWkonawcy wynosi 30 (tzydzie6ci ounk6w). lll.4) TNFoRMACJA O OSWTADCZENtACH LUB DOKTJMENTACH, JAKTE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPETNIANIA WARUNKOW IJDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY Ill.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawc warunk6w, o kt6rych mowa w art. 22 ust. 1 uslawy, opr6cz oswiadczenia o spelnieniu warunk6w udzialu w post powaniu, naleiy przedlo2y6:. koncesje, zezwolenie lub licencje. wykaz wykonanych, a w peypadku Swiadczei ok sowych lub ciqglych r6wniez wykonywanych dostaw lub uslug w zakresie niezbednym do wykazania spelniania warunku wiedzy idoswiadczenia w okresje osiatnich tzech lat pzed uplywem tefminlr skladania ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalno6ci jest k.6tszy - w tym okfesie, z podaniem ich wartosci, pe edmiotu, dai wykonania i odbiorc6w, oraz zalqczeniem dokumentu potwierdzajqcego, 2e te dostav/y llb uslugi zostaly wykonane lub sq wykonywane nale2ycie. o6wiadczenie, 2e osoby, kt6re bedq uczestniczyd w wykonywaniu zam6wienia, posiadaiq wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladajq obowlqzek posiadania takich up awnieh. oplacone polise, a w przypadku jej bfaku inny dokument potwierdzajqcy, 2e wykonawca jest ubezpieczony od odpowjedzialno6jci cywjlnej w zakresie prowadzonej dzialalno6ci zwiqzanej z przedmiotem zam6wienia lll.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeni! na podstawie aat, 24 ust. '1 ustawy, nalezy przedlozy6:. o6wiadczenie o braku podstaw do wykllczenia. aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne pzepisy wymagaj4 wpisu do rejestru, w cel! wykazania braku podstaw do wykluczenla w oparciu o art. 24 ust. 'l pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze6niej niz 6 miesiqcy pzed up\^.vem tefminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zam6wienialbo sk{adania ofed, a w stosunku do os6b fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

5 Page 5 of7 aktualne za6wiadczenie wlaeciwego naczelnika uzedu skarbowego potwierdzajece, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatk6w lub za6wiadczenie, 2e uzyskal pzewidzlane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleg{ych platnosci lub wstzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwegorganu - wystawione nie wczesniej ni2 3 miesiqce pzed uplwvem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie udzialu w postepowaniu o udzielenie zam6wienialbo skladania ofert. akualne zaswiadczenie wlasciwego oddziatu zakladu Ubezpieczefl Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potvvierdzajece, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub pot',vierdzenie, uzyskal pzewidziane prawem zwo nienie, odroczenie lub rczlozenie na ty zalegjych platno6ci lub wstzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwegorganu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace pzed uplywem lerminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zam6wienialbo sldadania ofert lll.4.3) Dokumenty podmiot6wzag nicznych Je2eli lvykonawca ma siedzibe lub mieisce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkladai ) dokument wystawiony w kraju, w kt6rym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajqcy, ie:. nie zalega z uiszczaniem podatk6w, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo 2e uzyskal pzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo2enie na raty zaleglych platnosci lub wstzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciweg ofganu - wystawlony nie wcze6niej niz 3 miesi4ce pzed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienialbo skladania ofert III.6) INNE DOKUMENTY Inne dok!menty nielvymienione w pkt lll-4) albo w pki lll.5) Vll. Informacje o oswiadczeniach idokumentach, jakie majq dostarczyd wykonawcy w celu potlvierdzenja spelnienia warunk6w udzia{u w postepowaniu. Vwkonawca na potwierdzenie spelnienia w^v warunkdw musi zalqczy6 do ofedy nastepujece dokumenty: 1. VWpelnionq i podpisana oferte - za{qcznik nr '1 2. VWpetniony i podpisany formulaz cenowy zalqcznik nr 2 3. Oswiadczenie o spelnieniu warunk6w okreslonych w ad. 22 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 24 ust. 1 - zal4cznik nr 34. Oswiadczenie \A/ykonawcy, 2e posiada niezbedne doswiadczenie w lvykonywaniuslug flzycznej ochrony os6b i mienia 5. Aktualny dokument dopuszczajecy \\/konawce do obrotu prawnego w zakresie objetym zam6wieniem tj. odpis z wlasciwego rejestru albo za6wiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalno6ci gospodarczej, jezeli odfqbne pzepisy wymagajqwpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej pzedstawiajace aktualny stan faktyczny i prawny, wystawiony nie wczesniej ni2 6 rniesiecy ptzed uplywem

6 Page 6 of7 tefminu skiadania ofed. 6. Aktualne koncesje na prowadzenie dzialalnosci gospodafczej w zakfesie uslug ochrony os6b i mienia. 7. Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego niezaleganiu z podatkami zwiqzanymi z dzialalnoscievlvkonawcy lub zaswiadczenie, ze wykonawca uzyskal zgode na zwolnienie, odroczenie lub rozlo2enie na raty zaleglych platnosci lub wstzymanie w calo6ci wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wczesniej ni2 3 miesiqce pe ed uplywem terminu skladania ofed. 8. ZaSwiadczenie z wlasciwego Oddzia{u Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego niezaleganiu wykonawcy z oplatami iskladkaml na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne lub za6wiadczenie, 2e wykonawca uzyskal zgode na zwolnienie, odroczenie lub fozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwegorganu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiqce peed!plywem terminu skladania ofed. 9. Wykaz wykonanych w ciqgu 3 lat uslug ochrcniarskich w zam6wieniach powyzej 14000,00 Euro w pomieszczeniach biurowych, a jezeli okes prowadzenia dzialaln osci lest kr6tszy - w tym okresie. Zakres uslug powinien byd por6wnywalny z zakresem co niniejsze zam6wienie, uslugi musz4byd potwierdzone fefefencjami/ datowanymi/ o nalezytym i stamnnym swiadczeniuslugijak r6wnie2 dat ich wykonania (rozpoczecie i zakotrczenie uslugi) - zalqcznik nr Pelnomocnictwo - upowa2nienie do podpisania oferty o ile nie wynika ono z dokument6w zalqczonych do niej - zal4cznik nr 5 Wyzej wymienione dokumenty mogqbyc skladane w formie oryginalu lub kserokopii po6wiadczonej za zgodnosa z oryginalem przez wykonawce. lll.7) Czy ogranicza siq mo2liwos6 ubiegania sie o zam6wlenie publiczne tylko dla wykonawc6w, u kt6rych ponad 50 % pracownik6w stanowiq osoby niepelnosprawne: nie SEKCJA lv: PROCEDURA IV.,I ) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA V.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: pzetarg nieograliczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 1V,2.1) Kryteria oceny oferl: cena oez dodaikowe kryteria i ich znaczenie: 1-Cena-50 2-Doswiadczenie Certynkaty -' ljbezpieczenie -'10 1V.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie. tv.3) ztv ANA umowy Czy przewiduje sie istotne zmiany postanowief zawarte.i umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rei dokonano wyboru wykonawcy: nie IV,4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 1V.4.1) Adres strony internetowei, na kt6rej iest dostepna specyfikacja islotnych warunk6w zam6wienia: gov-pl

7 Page 7 of7 Specyfikacje istotnych warunk6w zam6wienia mo2na uzyska6 pod adresem: Sqd Rejonowy w Radomsku, ul. Tysiqclecia 3, Radomsko w sekretariacie Prezesa S4du pok6j nr fv.4.4) Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub oferta godzina 10:00, miejsce: Oferty nalezy zlozyc w siedzibie Sadu Rejonowego w Radomsku, ul. Tysiqctecia 3; Radomsko, Sekretariat Prezesa Sqdu pok6j nr 1.18, w terminie do dnia r. do godz 10:00.. 1V.4.5) Termin zwiqzania ofertq: okres w dniach: 30 (od ostatecznego teminu skladania ofert). lv.4.l6) Inaormacje dodatkowe, wtym dotyczqce finansowania projektu/programu ze Srcdk6w Unii Europejskiej: XVl. Informacje dodatkowe 1. Zamawiajqcy dokona korekty oczywistych omylek w tresci zlozonej ofedy, zawjadamiajqc niezwlocznie o tym wszystkich wykonawc6w, kt6zy zlozyti oferty. 2. Zamawiajqcy dokona poprawienia omylek rachunkowych w obliczaniu ceny na zasadach okreslonych w ad.87 ustawy Prawo zam6wieh publicznych. 3. Bfak zgody wykonawcy zlozonej w termir]ie 7 dni od ottzymania zawiadomienia o poprawieniu omylki rachunkowej spowoduje ode ucenie oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zam6wieh publicznych.. 1V.4.'17) Czy przewiduie sig uniewainienie postepowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku nieprzyznania Srodk6w pochodz4cych z budietu Unii Europejskiei oraz niepodlegaj4cych zwrotowi Srodk6wz pomocy udzielonej przez patistwa cztonkowskie Europeiskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt6re mialy by6 pfteznaczone na sfinansowanie calo6ci lub cz sci zam6wienia: nie

Radomsko: Utrzymanie czystosci w budynku S4du Rejonowego w Radomsku wraz z przylegty m terenem zewnetrznym.

Radomsko: Utrzymanie czystosci w budynku S4du Rejonowego w Radomsku wraz z przylegty m terenem zewnetrznym. Page i of8 Adres skony iniernetowej/ na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfik;cjQ Istotnych Warunkow Zamowleniai wr,rrw,iadomsko.sr,gov.pl Radomsko: Utrzymanie czystosci w budynku S4du Rejonowego w Radomsku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w "Chemiczna" OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU. i *** SEKCJA l: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w Chemiczna OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU. i *** SEKCJA l: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w "Chemiczna" i *** r * * : * *. * * : *** UNIA EUROPEJSKA Publikacja suplementu do Dziennika Uzedowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks:

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Dostawa pamieci przenosnej (pendrive) z nadrukiem oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-07-12 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: wymianę okien i drzwi balkonowych drewnianych

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec: Ubezpieczenia OC Świadczeniodawcy Numer ogłoszenia: 50177-2015; data zamieszczenia: 10.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Sosnowiec: Ubezpieczenia OC Świadczeniodawcy Numer ogłoszenia: 50177-2015; data zamieszczenia: 10.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http;//bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Ubezpieczenia OC Świadczeniodawcy Numer ogłoszenia: 50177-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Usługi ochrony fizycznej budynków przy ul. Przyczółkowej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzych: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno- Położniczego im. E. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP.

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP. http://bzpl.portal.uzp.gov. pi/index.php?ogloszenie=show&pozycja... Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajilcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl!bip2! Kielce:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: zakup powierzchni reklamowej w prasie oraz przygotowanie i

Bardziej szczegółowo

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO]N05C P ;r U{A EUBOPEJS(A EUROPESK. '...' FUNDU5Z 5POTECZNY, w^iduii^opr^cyw Nr sprawy: OR081 1 3/LG/2014/EKONOMSTA SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT KARTUSK/POWATOWY URZAD PRACY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. 57-320 Polanica-Zdroj, ul Spacerowa 2 Tel. 74/865 17 80, Fax 74/869 01 61 www.mzk-polamca.pl, e-mail: mzk@mzk-polanica.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Solec Sp. z o.o., ul. Solec 93, 00-382 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Solec Sp. z o.o., ul. Solec 93, 00-382 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 Page 1 of 5 Warszawa: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Solec Sp. z o.o. w Warszawie Numer ogłoszenia: 35516-2011; data zamieszczenia: 03.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Poznań: Dobrowolne ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Numer ogłoszenia: 59778-2014; data

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. Warszawa: Dostawa sprzętu audiowizualnego, komputerowego i umeblowania oraz dostawa i montaż systemu nagłośnienia w sali konferencyjnej w Zamku SIMP w Rydzynie Numer ogłoszenia: 258069-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948 Strona 1 z 5 Warszawa: Usługa kompleksowego ubezpieczenia dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2011/2012. Numer ogłoszenia: 415232-2010; data zamieszczenia: 21.12.2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 5 2013-07-02 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl 1 z 5 2015-08-26 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl Gdańsk: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę monitoringu Składowiska Balastu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Obsługa kadrowo - płacowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińskomazurskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińskomazurskie, Bartoszyce: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIEJSKIEJ BARTOSZYCE i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Numer ogłoszenia: 87573-2015; data zamieszczenia: 16.06.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo