PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH 4-6 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH 4-6 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH 4-6 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu. I. JAWNOŚĆ OCENIANIA. 1. Nauczyciel na początku września kaŝdego roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania. 2. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. 3. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. 4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 5. Prace wykonane przez ucznia, które podlegają ocenie wyraŝonej stopniem, nauczyciel udostępnia uczniowi na lekcji lub zajęciach dodatkowych, a jego rodzicom na Ŝyczenie w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem. 6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia wystawioną ocenę. 7. Wszystkie oceny są wpisywane do dziennika lekcyjnego, a uczniowie odnotowują je w zeszycie przedmiotowym lub zeszycie do kontaktów z rodzicami. II. OBNIśANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznej (do tego upowaŝnionej) obniŝyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe. III. FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Formy aktywności Częstość w semestrze prace ćwiczeniowe (manualne) na lekcji przynajmniej 3 razy 3 testy, kartkówki z ruchu drogowego indywidualnie 1 wiedza i aktywność indywidualnie 2 ćwiczenia w zeszycie indywidualnie 1 organizacja pracy (np. praca w grupach, funkcje, dyŝury, bezpieczeństwo) przynajmniej 1 raz w roku 1 przygotowanie do lekcji przynajmniej 1 raz 1 konserwacja i jazda na rowerze indywidualnie 1 osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych (laureat od szczebla rejonowego) indywidualnie 20 osiągnięcia w konkursach miejskich i powiatowych indywidualnie 10 osiągnięcia w szkolnym konkursie (miejsca 1-3) indywidualnie 5 prace dodatkowe z techniki indywidualnie 3 Waga oceny IV. OCENIANIE I POPRAWA PRAC PISEMNYCH. 1. Wszystkie prace uczniów podlegające ocenie powinny być ocenione w ciągu jednego tygodnia. 2. Uczeń ma prawo do poprawy kaŝdej oceny w ciągu jednego miesiąca od jej uzyskania. 3. Poprawa odbywa się w czasie wyznaczonym przez nauczyciela (np. po lekcjach lub przed lekcjami). 4. W przypadku prac wykonanych w domu (poprawa lub prace dodatkowe) rodzic potwierdza pisemnie samodzielność wykonania pracy przez dziecko. 5. Ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika zamiast oceny poprawianej. Tylko ocena z poprawy brana jest pod uwagę przy obliczaniu średniej waŝonej. 6. Uczeń, który nie zgłosił się na umówioną poprawę traci prawo do jej poprawy. 7. Uczeń, który w ciągu semestru był zawsze przygotowany do lekcji otrzymuje bardzo dobrą ocenę cząstkową z przygotowania. V. OCENIANIE INNYCH FORM AKTYWNOŚCI UCZNIA 1. Prace domowe. Praca domowa moŝe być zadawana z lekcji na lekcję oprócz dni poprzedzających ferie świąteczne i zimowe. a) Formy sprawdzania prac domowych: - głośne przeczytanie pracy domowej przez ucznia pod kontrolą nauczyciela i samokontrola pozostałych uczniów, - sprawdzenie ilościowe bez wystawienia oceny i komentarza z zapisaniem umownego symbolu, - sprawdzenie pracy domowej z wystawieniem oceny. b) Raz w ciągu semestru moŝna zgłosić brak pracy domowej lub nieprzygotowanie bez konsekwencji otrzymania oceny niedostatecznej, lecz przewidzianą w danym dniu pracę powinien wykonać w terminie jednego tygodnia w domu.

2 c) Uzasadnione nieprzygotowanie do lekcji (np. choroba, zawody sportowe, sytuacje rodzinne) będą usprawiedliwiane na podstawie wpisu w zeszycie kontaktów. d) Za nieusprawiedliwione, nieprzygotowanie lub nieodrobienie pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. e) Za kaŝde następne dwa nieprzygotowania uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 2. Aktywność ucznia. a) lekcyjna aktywne uczestnictwo w lekcji (dyskusji, pogadance itp.) i udzielanie prawidłowych odpowiedzi, uzasadnianie swojego zdania, wykonywanie samodzielnie zadań w czasie lekcji, trzykrotny brak aktywności na lekcji skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej, a trzykrotna aktywność oceną bardzo dobrą, b) pozalekcyjna wykonywanie dodatkowych prac związanych z techniką, uczestnictwo w konkursach, 3. Przynajmniej 1 raz w semestrze (w dniu otwartej szkoły) uczeń otrzymuje informację o aktualnej średniej waŝonej. 4. Wybrane prace mogą być oceniane zgodnie z zasadami Oceniania Kształtującego. VI. KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I KOŃCOWOROCZNA 1. Śródroczna ocena klasyfikacyjna jest średnią waŝoną ocen cząstkowych za formy aktywności, wymienione w punkcie III, zgodnie z określonymi tam wagami. 2. Końcoworoczna ocena klasyfikacyjna jest średnią waŝoną ocen cząstkowych za formy aktywności, wymienione w punkcie III, zgodnie z określonymi tam wagami i średniej waŝonej z I semestru z wagą Średnia waŝona liczona jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i otrzymujemy ją w następujący sposób: a) mnoŝymy kaŝdą ocenę przez jej wagę (patrz tabela), b) sumujemy powyŝsze iloczyny, c) dzielimy sumę wszystkich iloczynów przez ilość wszystkich ocen przeliczeniowych (czyli ilość ocen cząstkowych * waga oceny). 4. JeŜeli ŚREDNIA WAśONA nie jest wartością całkowitą to ocena semestralna lub końcoworoczna jest ustalona zgodnie z tabelą przedstawioną poniŝej. OCENA PRZEDZIAŁ PUNKTOWY niedostateczny 1,00-1,65 dopuszczający 1,66-2,65 dostateczny 2,66-3,65 dobry 3,66-4,65 bardzo dobry 4,66-5,29 celujący 5,30-6,00 5. Zasady i tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego określa Wewnątrzszkolny System Oceniania. VII. INFORMACJA DLA UCZNIA I JEGO RODZICÓW O PROPONOWANEJ OCENIE ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH 1. Nauczyciel wystawia proponowaną ocenę z przedmiotu na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną. 2. Wychowawca klasy niezwłocznie przekazuje uczniom i ich rodzicom proponowane oceny z wszystkich przedmiotów i zachowania. 3. Uczeń i jego rodzice potwierdzają pisemnie przyjęcie powyŝszej informacji. 4. Wychowawca klasy przechowuje powyŝsze potwierdzenia do końca danego roku szkolnego.

3 VII. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH IV-VI. Podczas oceniania działań praktycznych naleŝy zwracać uwagę na: wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu; celowość, dokładność i staranność wykonywanego zadania; przestrzeganie zasad dobrej organizacji pracy; właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych; rozumienie zjawisk technicznych; umiejętność wyciągania wniosków; czytanie ze zrozumieniem wszelkiego rodzaju instrukcji. Przykładowe wymagania na poszczególne oceny: Stopień celujący powinien otrzymać uczeń, który: zdobył wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania; biegle posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w nietypowych sytuacjach praktycznych; racjonalnie wykorzystuje swoje uzdolnienia na kaŝdych zajęciach; proponuje nowatorskie rozwiązania; osiąga sukcesy w konkursach technicznych. Stopień bardzo dobry powinien otrzymać uczeń, który: opanował w pełni treści programowe, samodzielnie wyjaśnia zjawiska i procesy, rozumie zaleŝności; w pełni wykorzystuje wiadomości i umiejętności do rozwiązania zadań problemowych; właściwie organizuje stanowisko pracy, przestrzega zasad bhp; sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, poprawnie wykonuje operacje technologiczne; potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych. Stopień dobry powinien otrzymać uczeń, który: opanował w stopniu zadowalającym wiadomości określone programem nauczania; umie wykorzystywać wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań teoretycznych i praktycznych; stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy, racjonalnie wykorzystuje czas pracy; poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, w stopniu zadowalającym opanował umiejętności technologiczne. Stopień dostateczny powinien otrzymać uczeń, który: opanował wiadomości na poziomie podstaw programowych; umie wykorzystać wiadomości i umiejętności do rozwiązania zadań teoretycznych i praktycznych o średnim stopniu trudności; przewaŝnie stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy; mało efektywnie wykorzystuje czas pracy; popełnia błędy w posługiwaniu się narzędziami i przyborami, w stopniu średnim opanował operacje technologiczne. Stopień dopuszczający powinien otrzymać uczeń, który: ma braki w wiedzy na poziomie podstaw programowych; rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności; ma trudności z poprawną organizacją pracy, wykazuje brak samodzielności; posługuje się tylko prostymi narzędziami i przyborami, z pomocą nauczyciela wykonuje proste operacje technologiczne.

4 Przykłady szczegółowych wymagań na poszczególne oceny z danych działów: Zasady sporządzania dokumentacji technicznej Papier - Posługują się elementarnymi przyborami kreślarskimi. - Odwzorowują wielkie litery pisma technicznego. - Czytają proste rysunki techniczne. - Określają funkcję i przeznaczenie podstawowych przyborów do rysowania. - Rysują wybrane figury płaskie i rzuty prostokątne mało skomplikowanych figur przestrzennych. - Sprawnie posługują się przyborami do rysowania. - Posługują się pismem technicznym (wielkie litery i cyfry). - Rysują i wymiarują wybrane figury płaskie i rzuty prostokątne prostych figur przestrzennych. - Sporządzają rysunki techniczne z wymiarami, stosując podziałki. - Uzasadniają potrzebę stosowania rysunku technicznego, jako środka przekazu informacji technicznej między projektantem, a wykonawcą. - Dostrzegają i uzasadniają potrzebę porozumiewania się w środowisku technicznym za pomocą znormalizowanych znaków, symboli i rysunków technicznych. - Posługują się podstawowymi narzędziami do obróbki papieru. - Wykonują proste operacje technologiczne: przenoszą wymiar na materiał, zaginają, dzielą i łączą materiał. - Określają obszary zastosowań papieru. - Dobierają narzędzia do obrabianego materiału. - Charakteryzują pojęcie obróbka papieru. - Z pomocą nauczyciela wykonują prace wytwórcze. - Określają moŝliwość zastąpienia róŝnych materiałów wyrobami papierniczymi. - Porównują właściwości papieru róŝnych klas. - Dobierają narzędzia do operacji technologicznych. - Samodzielnie wykonują prace wytwórcze. - Dobierają sposoby łączenia wyrobów papierniczych. - Dobierają materiał do wytworu. - Planują pracę wytwórczą, uwzględniając kolejność wykonywania operacji technologicznych i czas ich trwania. - Wykonują prace starannie i estetycznie. - Uzasadniają potrzebę oszczędzania papieru. - Uzasadniają celowość stosowania recyklingu. - Podczas realizacji zadań technicznych stosują nowatorskie rozwiązania. - Wymieniają nazwy formatów arkuszy papieru. - Nazywają rodzaje linii rysunkowych. - Nazywają trzy rzuty prostokątne. - Znają wymiary arkuszy papieru o formatach zasadniczych. - Wyjaśniają znaczenie znaków wymiarowych. - Omawiają zastosowanie najczęściej uŝywanych linii rysunkowych. - Objaśniają zasady tworzenia rzutów prostokątnych. - RozróŜniają formaty zasadnicze papieru rysunkowego. - Objaśniają zasady wymiarowania. - Wyjaśniają pojęcia związane z rzutowaniem prostokątnym. - Wyjaśniają terminologię stosowaną w rysunku technicznym. - Posiadają szeroki zakres wiedzy z rysunku technicznego i posługują się nią. - Wymieniają surowce, z których wytwarza się papier. - Podają przykłady rodzajów papieru (bibułka, tektura, karton). - Nazywają narzędzia stosowane do obróbki papieru. - Wymieniają właściwości papieru. - Wymieniają podstawowe wyroby papiernicze i ich zastosowanie. - RozróŜniają narzędzia stosowane do obróbki papieru. - Nazywają operacje technologiczne stosowane przy obróbce papieru. - Dzielą papier ze względu na gramaturę. - Wyjaśniają, metody uzyskiwania włókien z drewna. - Wskazują róŝnice między klasami papieru. - Określają właściwości papieru i umieją je scharakteryzować. - Definiują pojęcia: pergamin, papirus, celuloza. - Określają jednostkę gramatury, dokonują podziału papieru z uwzględnieniem gramatury dla kaŝdej grupy. - Uzasadniają konieczność recyklingu makulatury z podaniem oszczędności. np. prezentują nietypowe zastosowania wyrobów papierniczych.

5 Drewno i materiały drewnopochodne Obwody elektryczne - Posługują się podstawowymi narzędziami do obróbki drewna. - Wykonują proste operacje technologiczne: przenoszą wymiar na materiał, dzielą materiał, wyrównują krawędzie posługując się tarnikiem i papierem ściernym. - Określają obszary zastosowań drewna i materiałów drewnopochodnych. - Dobierają narzędzia do obrabianego materiału. - Charakteryzują zawody związane z przemysłem drzewnym. - Określają moŝliwość zastąpienia drewna materiałami drewnopochodnymi. - Porównują właściwości drewna z właściwościami materiałów drewnopochodnych. - Dobierają narzędzia do operacji technologicznych. - Dobierają sposoby łączenia elementów drewnianych i drewnopochodnych. - Dobierają materiał (gatunek drewna) do wytworu. - Planują pracę wytwórczą, uwzględniając kolejność - wykonywania operacji technologicznych i czas ich trwania. - Uzasadniają potrzebę przeprowadzania badań właściwości fizycznych drewna. - Uzasadniają celowość stosowania materiałów drewnopochodnych. - Podczas realizacji zadań technicznych stosują nowatorskie rozwiązania. - Montują proste obwody elektryczne. - Czytają i odwzorowują proste schematy elektryczne. - Czytają i rysują proste schematy elektryczne. - Określają zastosowanie obwodów szeregowych i równoległych. - Montują obwody elektryczne szeregowe i równoległe. - Dobierają napięcie źródła do napięcia odbiornika prądu. - Wymieniają podstawowe gatunki drewna. - Wyliczają materiały drewnopochodne. - Nazywają narzędzia stosowane do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych. - Omawiają podstawowe właściwości fizyczne róŝnych gatunków drewna. - Wymieniają asortymenty drewna. - RozróŜniają materiały drewnopochodne. - RozróŜniają narzędzia stosowane do obróbki drewna. - Nazywają rodzaje połączeń elementów drewnianych. - Nazywają podstawowe operacje technologiczne stosowane przy obróbce drewna. - Wyliczają wady i zalety drewna oraz materiałów drewnopochodnych. - Wyjaśniają, w jaki sposób otrzymuje się materiały drewnopochodne. - Wskazują róŝnice między połączeniem rozłącznym, a nierozłącznym. - Wyjaśniają róŝnice między właściwościami fizycznymi róŝnych gatunków drewna. - Omawiają rodzaje połączeń elementów drewnianych i drewnopochodnych. - Wyjaśniają wpływ właściwości róŝnych gatunków drewna na wartość i zastosowanie wyprodukowanych wyrobów. np. prezentują nietypowe zastosowania drewna i materiałów drewnopochodnych. - Definiują pojęcie obwód elektryczny. - Nazywają źródła i odbiorniki energii elektrycznej. - Znają symbole graficzne wybranych elementów elektrycznych. - Omawiają sposoby łączenia źródeł i odbiorników energii elektrycznej. - RozróŜniają symbole graficzne wybranych elementów elektrycznych. - Wyliczają wady i zalety szeregowych oraz równoległych obwodów elektrycznych. - RozróŜniają obwody elektryczne. - Porównują obwody szeregowe i równoległe. - Budują obwody elektryczne według schematu. - Samodzielnie projektują oraz budują złoŝone obwody elektryczne. - Diagnozują obwody elektryczne, wykorzystując przyrządy pomiarowe. - Wyjaśniają róŝnice między obwodem szeregowym, a równoległym. np. wyjaśniają zjawiska zachodzące w odbiornikach włączonych w obwód elektryczny, znają przyrządy pomiarowe.

6 Rysunek techniczny - Posługują się elementarnymi przyborami kreślarskimi. - Czytają proste rysunki techniczne. - Określają funkcję i przeznaczenie podstawowych przyborów do rysowania. - OdróŜniają izometrię od dimetrii ukośnej i prostokątnej. - Na podstawie rzutów aksonometrycznych rysują przedmioty w rzutach prostokątnych,. - Sprawnie posługują się przyborami do rysowania. - Rysują przedmioty w izometrii oraz dimetrii ukośnej i prostokątnej na podstawie rzutów prostokątnych. - Wykonują rzuty aksonometryczne złoŝonych przedmiotów. - Znają pojęcie aksonometrii. - Nazywają trzy rodzaje rzutów aksonometrycznych. - Znają układ osi w poszczególnych rodzajach aksonometrii. - Znają zaleŝności wymiarów grubości, szerokości i wysokości w rodzajach aksonometrii. - Objaśniają zasady tworzenia rysunku w izometrii. - Wskazują róŝnicę pomiędzy izometrią a dimetrią ukośną i prostokątną. - Omawiają kolejne etapy rysowania w aksonomertii. - Wyjaśniają terminologię stosowaną w rysunku technicznym. - Uzasadniają potrzebę stosowania rysunku technicznego, jako środka przekazu informacji technicznej między projektantem, a wykonawcą. - Posiadają szeroki zakres wiedzy z rysunku technicznego i posługują się nią. Materiały włókiennicze i ich obróbka. - Wykonują wybrane ściegi szycia ręcznego. - Dzielą materiały włókiennicze oraz łączą przez zszywanie. - Posługują się podstawowymi narzędziami do ręcznej obróbki materiałów włókienniczych. - Określają obszary zastosowań włókien naturalnych i chemicznych. - Wykonują ręczne ściegi podstawowe i ozdobne. - Czytają informacje zawarte na metkach wyrobów odzieŝowych dotyczące składu zastosowanych surowców. - Czytają symbole graficzne określające sposób konserwacji odzieŝy. - Określają wady i zalety włókien naturalnych i chemicznych. - OdróŜniają włókna naturalne od włókien chemicznych na podstawie próby spalania oraz poprzez badanie organoleptyczne. - Porównują właściwości izolacyjne, higroskopijne, spręŝyste tkanin wykonanych z włókien naturalnych i chemicznych. - Klasyfikują włókna. - Dobierają surowiec do określonego wyrobu odzie- Ŝowego. - Planują i wykonują pracę wytwórczą, uwzględniając kolejność operacji technologicznych i czas ich trwania. - Uzasadniają potrzebę przeprowadzania badań właściwości fizycznych i chemicznych włókien. - Wymieniają nazwy niektórych włókien naturalnych i chemicznych oraz źródła ich pochodzenia. - Nazywają wyroby włókiennicze. - RozróŜniają i nazywają ściegi podstawowe i ozdobne. - Nazywają narzędzia stosowane do ręcznej obróbki materiałów włókienniczych. - Omawiają wybrane właściwości włókien. - RozróŜniają i nazywają wyroby włókiennicze. - Wyjaśniają znaczenie pojęcia konserwacja odzie- Ŝy. - Wymieniają podstawowe wymiary niezbędne przy zakupie odzieŝy. - Wyjaśniają zasadę powstawania tkaniny i dzianiny. - Wyjaśniają, z jakiego surowca powinny być wykonane określone wyroby odzieŝowe. - Wyjaśniają, od czego zaleŝy sposób konserwacji odzieŝy. - Wyjaśniają, od czego zaleŝą właściwości uŝytkowe tkaniny i dzianiny. - Identyfikują tkaninę po kodzie barwnych nitek. - Identyfikują wymiary sylwetki z wielkościami katalogowymi. np. prezentują nietypowe zastosowania mate-

7 Tworzywa sztuczne - Podczas realizacji zadań technicznych stosują nowatorskie rozwiązania. riałów włókienniczych, prezentują rys historyczny rozwoju Ŝelazka, krosna, maszyny dziewiarskiej. - Wyjaśniają zasady konstruowania form odzieŝowych. Metale - Posługują się podstawowymi narzędziami do ręcznej obróbki tworzyw sztucznych. - Wykonują proste operacje technologiczne, np. przenoszą wymiar na materiał, dzielą tworzywa, wyrównują krawędzie, wiercą otwory. - Klasyfikują tworzywa sztuczne według ich właściwości. - Określają obszary zastosowań tworzyw sztucznych. - Dobierają narzędzia do operacji technologicznych. - Porównują właściwości róŝnych tworzyw sztucznych. - Określają najbardziej ekologiczny sposób przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych. - Uzasadniają potrzebę segregacji śmieci w gospodarstwach domowych. - Dobierają narzędzia do obrabianego materiału. - Dobierają tworzywo sztuczne do określonego wyrobu uŝytkowego. - Określają metodę, jaką został wytworzony wybrany przedmiot uŝytkowy. - Planują i wykonują pracę wytwórczą, uwzględniając kolejność operacji technologicznych i czas ich trwania. - Oceniają i uzasadniają potrzebę wykorzystania surowców wtórnych. - Proponują nowatorskie rozwiązania techniczne i stosują je przy wykonywaniu zadań. - Wymieniają nazwy niektórych tworzyw sztucznych i przykłady ich zastosowania. - Wymieniają wady i zalety tworzyw sztucznych. - Nazywają podstawowe operacje technologiczne występujące przy obróbce tworzyw sztucznych. - Nazywają narzędzia stosowane do ręcznej obróbki tworzyw sztucznych. - Omawiają właściwości tworzyw sztucznych na podstawie dotyku i ich wyglądu zewnętrznego. - Wymieniają tworzywa termoplastyczne i ich oznaczenia literowe. - Wyjaśniają znaczenie pojęć: utylizacja, recykling, biodegradacja. - Omawiają zachowanie się tworzywa termoplastycznego pod wpływem temperatury. - Omawiają metody przetwarzania tworzyw sztucznych na wyroby uŝytkowe. - Wyjaśniają znaczenie symboli stosowanych na opakowaniach z tworzyw sztucznych. - Wyjaśniają, jakie właściwości tworzyw sztucznych zadecydowały o ich szerokim zastosowaniu. - Wyjaśniają aspekt ekonomiczny powszechnego stosowania tworzyw sztucznych. - Omawiają uboczne skutki produkcji tworzyw sztucznych. np. przedstawiają nietypowe zastosowania tworzyw sztucznych, prezentują rys historyczny rozwoju tworzyw. - Określają właściwości fizyczne metali. - Rozpoznają podstawowe narzędzia do ręcznej obróbki metali. - Posługują się podstawowymi narzędziami do ręcznej obróbki metali. - Określają obszary zastosowań metali. - Określają podstawowe operacje technologiczne występujące przy obróbce metali. - Porównują właściwości róŝnych metali oraz ich stopów. - Dobierają narzędzia do operacji technologicznych. - Określają skutki korozji. - Badają przewodnictwo oraz właściwości magnetyczne metali. - Posługują się suwmiarką. - Oceniają i uzasadniają potrzebę wykorzystania surowców wtórnych. - Wymieniają nazwy metali i przykłady ich zastosowania. - Nazywają narzędzia stosowane do obróbki metalu. - Wymieniają zastosowanie stali. - Omawiają właściwości metali. - Charakteryzują podstawowe właściwości stopów Ŝelaza. - Omawiają sposób pozyskiwania Ŝelaza z rudy Ŝelaza oraz stopów metali. - Omawiają zastosowanie metali kolorowych oraz ich stopów. - Wyjaśniają zjawisko korozji. - Wyjaśniają, jakie właściwości metali zadecydowały o ich zastosowaniu. - Omawiają metody zabezpieczania przed korozją. - Omawiają budowę suwmiarki. np. przedstawiają nietypowe zastosowania

8 Urządzenia techniczne - Proponują nowatorskie rozwiązania techniczne, dobierają materiał do wytworu uwzględniając wymagania uŝytkowe, ekonomiczne i konstrukcyjne. metali, prezentują sposoby uzyskiwania metali z rud, nazywają rudy. - Rozpoznają niektóre elementy mechaniczneprzekładnie. - Wskazują urządzenia techniczne, w których występują przekładnie. - Nazywają i rozróŝniają przekładnie. - Wymieniają nazwy urządzeń technicznych wykorzystujących przekładnie. - Określają zastosowanie przekładni. - Omawiają budowę wybranych przekładni. Dom bezpieczny i wygodny - RozróŜniają konstrukcyjne elementy mechaniczne maszyn: koła zębate, osie, wałki, łoŝyska, przekładnie. - Samodzielnie projektują oraz budują układy mechaniczne. - Wyjaśniają zasadę przenoszenia ruchu w przekładniach. - Omawiają rolę poszczególnych elementów mechanicznych zastosowanych w urządzeniach technicznych. - Posiadają zakres wiedzy wykraczający poza program, np. prezentuje rys historyczny rozwoju konstrukcji poznanych przekładni. - Charakteryzują wybraną instalację domową. - Czytają i rysują wybrane symbole graficzne stosowane w rysunku budowlanym. - Określają podstawowe funkcje instalacji domowych. - Projektują wyposaŝenie mieszkania z zastosowaniem symboli graficznych. - Czytają i rysują schematy domowej instalacji elektrycznej. - Projektują funkcjonalne i estetyczne urządzenie mieszkania z uwzględnieniem zasad ergonomii. - Wymieniają podstawowe instalacje domowe. - Nazywają odbiorniki poszczególnych instalacji. - Wymieniają elementy instalacji domowych. - Wymieniają rodzaje kosztów związanych z eksploatacją mieszkania. - Wyjaśniają funkcję i przeznaczenie poszczególnych elementów instalacji domowych. - Wyjaśniają zasady planowania przestrzeni w mieszkaniu w zaleŝności od potrzeb rodziny. śywność i Ŝywienie - Obliczają koszt zuŝycia energii elektrycznej, gazu i wody w swoim domu. - Projektują układy przestrzenne domu z uwzględnieniem potrzeb własnej rodziny. - Uzasadniają potrzebę stosowania urządzeń pomiarowych celem zmniejszenia zuŝycia energii elektrycznej, gazu, wody zimnej i ciepłej. - Porównują parametry róŝnych elementów instalacji domowych. - Wskazują praktyczne sposoby zmniejszające koszt zuŝycia poszczególnych zasobów. - WyróŜniają w przestrzeni mieszkania strefy, w zaleŝności od ich przeznaczenia (do nauki, wypoczynku, zabawy). - Posiadają wykraczający poza program zakres wiedzy, np. prezentują niekonwencjonalne źródła energii. - Wyjaśniają zasady wykonywania rysunków budowlanych. - Grupują produkty spoŝywcze o zbliŝonej wartości odŝywczej. - Wykonują podstawowe czynności przy obróbce - Wymieniają składniki pokarmowe. - Wymieniają podstawowe grupy produktów spo- Ŝywczych.

9 Bezpieczeństwo ruchu drogowego Ocena (poziom wymagań) wstępnej warzyw i owoców. - Korzystają z wybranych urządzeń domowych. - Określają cele utrwalania Ŝywności. - Określają wartość odŝywczą wybranych produktów. - Ustalają, które produkty powinny być podstawą diety. - Określają funkcje, jakie pełnią składniki pokarmowe w organizmie. - Sporządzają proste potrawy, wykorzystując urządzenia gospodarstwa domowego. - Określają znaczenie poszczególnych składników odŝywczych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. - Dobierają metodę utrwalania Ŝywności w zaleŝności od produktu. - Poprawnie wykonują czynności związane z obróbką termiczną i wykańczającą oraz przygotowują posiłki zimne i gorące, stosując zasady higienicznej pracy. - Wykorzystują zdobytą wiedzę podczas rozwiązywania zadań problemowych. - Określają i charakteryzują niekorzystny wpływ niektórych potraw na zdrowie i samopoczucie człowieka. - Określają rolę makro i mikroelementów w Ŝywieniu. Kryteria - Nazywają czynności wykonywane podczas obróbki wstępnej. - Wymieniają podstawowe sposoby utrwalania Ŝywności. - Wymieniają nazwy produktów dostarczających odpowiednie składniki odŝywcze. - Omawiają zawartość piramidy zdrowego Ŝywienia. - Wskazują produkty pochodzenia zwierzęcego i roślinnego pełniące funkcję energetyczną, budulcową, regulującą. - Przedstawiają zasady właściwego odŝywiania według piramidy zdrowego Ŝywienia. - Charakteryzują sposoby konserwacji Ŝywności. - Omawiają pojęcie Ŝywności ekologicznej. - Wyjaśniają rolę witamin i składników mineralnych w Ŝywieniu. - Wyjaśniają zasady obróbki wstępnej, termicznej i wykańczającej. - Posiadają wykraczający poza program zakres wiedzy, np. wyjaśniają znaczenie symboli niektórych szkodliwych środków konserwujących Ŝywność, - Wskazują choroby powstające w wyniku niedoboru witamin i składników mineralnych oraz podają sposoby zapobiegania. - Omawiają zagroŝenia związane z chorobami, nadwagą, bulimią, anoreksją. Celująca (wykraczające) Bardzo dobra (dopełniające) Dobra (rozszerzone) Dostateczna (podstawowe) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: - zdobył wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania z zakresu BRD - biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań teoretycznych i praktycznychproponuje rozwiązania nietypowe - śledzi zmiany w przepisach dotyczących ruchu drogowego - biegle i właściwie posługuje się Kodeksem drogowym - jest zaangaŝowany emocjonalnie i dąŝy do samodoskonalenia oraz poszerzenia zakresu swojej wiedzy z BRD - motywuje innych uczniów - racjonalnie wykorzystuje czas oraz przestrzega zasad bhp - odnosi sukcesy w konkursach BRD Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: - podczas wykonywania typowych zadań teoretycznych i praktycznych wykazuje się duŝą samodzielnością, starannością, sumiennością oraz odpowiedzialnością w działaniu - opanował pełny zakres wiedzy określonej programem nauczania dotyczący BRD - w pełni wykorzystuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań problemowych - potrafi w praktyce zastosować poznane wiadomości dotyczące zasad ruchu drogowego - umiejętnie posługuje się Kodeksem drogowym - opanował bezbłędnie technikę jazdy na rowerze - bardzo chętnie prezentuje zdobytą wiedze na forum klasy Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: - podczas wykonywania typowych zadań teoretycznych i praktycznych wykazuje zaangaŝowanie i samodzielność w działaniu, jest staranny i systematyczny - opanował w duŝym zakresie wiedzę określoną programem nauczania w zakresie BRD - wykorzystuje zdobyte wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań - właściwie korzysta z Kodeksu drogowego - zna i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy Stopień dostateczny otrzymuje uczeń który : - podczas wykonywania typowych zadań teoretycznych i praktycznych podejmuje próby samodzielnego rozwiązywania zadań, rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności - opanował minimum zakres wiedzy określonej programem nauczania z zakresu BRD - ma problem z zastosowaniem praktyce poznanych wiadomości dotyczących zasad ruchu drogowego

10 Dopuszczająca (konieczne) Niedostateczna - opanował w stopniu podstawowym technikę jazdy na rowerze - czasami korzysta kodeksu drogowego - mało efektownie wykorzystuje czas pracy - stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: - podczas wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych musi być nakłaniany i mobilizowany do pracy przez nauczyciela, wykonuje zadanie niedokładnie i nieestetycznie - ma braki wiedzy w zakresie podstawowych treści określonych programem nauczania - przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności - rzadko korzysta z Kodeksu drogowego - ma trudności z poprawna organizacja pracy Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: - podczas wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych nie wykazuje chęci do pracy, jest niesamodzielny oraz nie potrafi organizować pracy - nie opanował minimum wiedzy określonej programem nauczania, co uniemoŝliwia zdobycie karty rowerowej - nie jest w stanie wykonać najprostszych zadań - nie przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE V I OKRES

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE V I OKRES WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE V I OKRES Sprawności Wymagania konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) rozszerzone (ocena dobry) dopełniające (ocena: bardzo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI I OKRES Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) 1. Rysunek techniczny posługuje się przyborami kreślarskimi; czyta proste rysunki techniczne; zna

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV STANDARDY WYMAGAŃ EDUACYJNYCH W ZARESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA LAS IV Zasady sporządzania dokumentacji technicznej ocena bardzo dobra -Posługują się elementarnymi przyborami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI Sprawności I OKRES Wymagania konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) rozszerzone (ocena dobry) dopełniające (ocena: bardzo

Bardziej szczegółowo

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Technika lasa V Szkoły j WYMAGANIA EDUACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Ocenę celującą powinien otrzymać uczeń,który: -zdobył wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania ; -biegle posługuje

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS V VI

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS V VI STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS V VI Rysunek techniczny K ocena ocena bardzo dobra -Posługują się elementarnymi przyborami kreślarskimi.

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z zajęć technicznych w klasie VI

Kryteria ocen z zajęć technicznych w klasie VI ryteria ocen z zajęć technicznych w klasie VI Rysunek techniczny ocena bardzo dobra ( + R + D) + PP ocena celująca -Posługują się elementarnymi przyborami kreślarskimi. -Odwzorowują wielkie litery pisma

Bardziej szczegółowo

Uczeń: -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi; -odwzorowuje wielkie litery pisma technicznego; -czyta proste rysunki techniczne.

Uczeń: -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi; -odwzorowuje wielkie litery pisma technicznego; -czyta proste rysunki techniczne. Technika lasa V Szkoły j WYMAGANIA EDUACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP:4223.298.2016 1.Zasady sporządzania dokumentacji technicznej + P -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi; -odwzorowuje

Bardziej szczegółowo

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Technika lasa V Szkoły j WYMAGANIA EDUACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE 1. Opinia nr: 4223.513.2017 1.Zasady sporządzania dokumentacji technicznej -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi; -odwzorowuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ SPOSÓB I KRYTERIA OCENIANIA POSTĘPÓW UCZNIA. Program nauczania zajęć technicznych

Bardziej szczegółowo

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

Technika Klasa V Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Technika lasa V Szkoły j WYMAGANIA EDUACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia nr: 4223.108.2017 1.Zasady sporządzania dokumentacji technicznej + P (+ P) + R -posługuje się elementarnymi przyborami kreślarskimi;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych jest zgodny z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Szkole Podstawowej nr 3 w Łowiczu. Nauczanie zajęć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI I ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH 4-8 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI I ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH 4-8 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI I ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH 4-8 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne na poszczególne oceny.

Wymagania ogólne na poszczególne oceny. Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych: -aktywność na lekcji -testy, sprawdziany; -odpowiedź ustna; -prace wytwórcze; -zadnie domowe; -przygotowanie do zajęć; -zadania dodatkowe; -udział

Bardziej szczegółowo

Artur Kłysz. Rozkład materiału i plan wynikowy. ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V

Artur Kłysz. Rozkład materiału i plan wynikowy. ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V Artur Kłysz Rozkład materiału i plan wynikowy ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V Materiał nauczania.. Regulamin i zasady bhp w pracowni technicznej godz. 2. Zasady sporządzania dokumentacji technicznej 2.. Formaty

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Zajęcia techniczne Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie szóstej Rok szkolny 2016/2017

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie szóstej Rok szkolny 2016/2017 edukacyjne z zajęć technicznych w klasie szóstej Rok szkolny 2016/2017 1.Podczas oceniania działań praktycznych zwracamy uwagę na: wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE I. PRZEDMIOT KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 1. Ocenę końcową pozytywną z przedmiotu otrzymują uczniowie, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej I półrocze Uczeń: Ocena dopuszczająca zna swoje miejsce pracy, umie zorganizować miejsce pracy i odpowiednio o nie dbać,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w roku szkolnym 2017/2018

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w roku szkolnym 2017/2018 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w roku szkolnym 2017/2018 Imię i nazwisko nauczyciela Obszary podlegające ocenie Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia Skala oceniania prac pisemnych (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V Wymagania edukacyjne opracowane na podstawie: - programu nauczania zajęć technicznych w klasach IV- V szkoły podstawowej - programu obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV Ocena niedostateczna Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV Nie spełnienie poniższych kryteriów na ocenę dopuszczającą Ocena dopuszczająca przestrzega regulamin

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: TECHNIKA KL. V Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. 4-7 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU. Rozdział I JAWNOŚĆ OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. 4-7 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU. Rozdział I JAWNOŚĆ OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. 4-7 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu plastyka jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć technicznych w gimnazjum ROK SZKOLNY 2017/2018

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć technicznych w gimnazjum ROK SZKOLNY 2017/2018 Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć technicznych w gimnazjum ROK SZKOLNY 2017/2018 NAUCZYCIEL KLASY Anna Bryk II sa i II sb Gimnazjum Sportowe III sa i III sb Gimnazjum Sportowe WSTĘP Przedmiotem oceny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V Podręcznik Bogumiła Bogacka-Osińska, Danuta Łazuchiewicz, Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa, WSiP, kl.5 Ewa Bubak, Technika

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową Stopień niedostateczny uczeń otrzymuje tylko w przypadkach skrajnych, jak np. niewykonanie żadnych poleceń i ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI Przy wystawianiu oceny z techniki brany jest pod uwagę proces uczenia się, wkład pracy ucznia, jego zainteresowania, chęci, zaangażowanie na lekcji,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu technika dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu technika dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu technika dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 7 SP Dostosowanie wymagań edukacyjnych na podstawie opinii Poradni Pedagogiczno Psychologicznej Orzeczenie nr

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 7 SP Dostosowanie wymagań edukacyjnych na podstawie opinii Poradni Pedagogiczno Psychologicznej Orzeczenie nr Podczas wykonywania prac nauczyciel: - często podchodzi do ucznia, ukierunkowuje w działaniu - liberalnie oceniania wytwory ucznia - w ocenianiu zwraca większą uwagę na wysiłek włożony w wykonanie zadania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI 1. W trakcie nauki nauczyciel ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia, określa jego postępy w opanowaniu wymagań edukacyjnych przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z przedmiotu. dla szkoły podstawowej

Plan wynikowy z przedmiotu. dla szkoły podstawowej Artur Kłysz Plan wynikowy z przedmiotu ZAJĘCIA TECHNICZNE dla szkoły podstawowej Klasa VI Spis treści:. Materiał nauczania... 2 2. Standardy wymagań edukacyjnych w zakresie wiadomości i umiejętności uczniów...

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca zna regulamin pracowni, wie, jakie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Wymagania edukacyjne z w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Dział podręcznika 1. Bezpieczeństwo w Temat lekcji Lekcja organizacyjna. Regulamin pracowni na lekcjach Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania zajęcia techniczne

Przedmiotowy System Oceniania zajęcia techniczne Przedmiotowy System Oceniania zajęcia techniczne Z Przedmiotowym Systemem Oceniania (PSO) uczniowie i rodzice zostają zapoznani na początku roku szkolnego. CELE OCENIANIA: Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE Vb SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: Monika Peplińska Część techniczna Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV rok szkolny 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV rok szkolny 2016/2017 Ocena celująca umiejętnie analizuje zdobyte wiadomości, podczas realizacji zadań technicznych stosuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy V (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy V (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Uczeń: rozpoznaje wytwory papiernicze i określa ich zalety i wady wymienia nazwy narzędzi do obróbki papieru i przedstawia ich zastosowanie planuje

Bardziej szczegółowo

Technika dla szkoły podstawowej. Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna" L. g. Procedury osiągania celów

Technika dla szkoły podstawowej. Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna L. g. Procedury osiągania celów Technika dla szkoły podstawowej Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna" Dział podręcznika Temat lekcji L. g. Zakres treści Procedury osiągania celów. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017

Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017 Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole 1.1.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału ZAJĘCIA TECHNICZNE Klasa 4

Rozkład materiału ZAJĘCIA TECHNICZNE Klasa 4 Rozkład materiału ZAJĘCIA TECHNICZNE Klasa 4 Program: Zajęcia techniczne-program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4-6 Bogusława Stanecka Czesław Stanecki Renata Stasiak StanPol Agencja Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI 1. Podczas ustalania oceny z techniki będą brane pod uwagę: a. przygotowanie stanowiska pracy i przestrzeganie zasad BHP, b. organizacja pracy, c. ład i porządek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum. rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum. rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel Danuta Paś Ocena uczniów z zaleceniami PPP nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który:

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V Dział podręcznika Temat lekcji Ocenę dopuszczającą Ocenę dostateczną Ocenę dobrą Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, Ocenę celującą Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania-technika z wychowaniem komunikacyjnym-klasa IV. Wymagania na poszczególne oceny

Przedmiotowy system oceniania-technika z wychowaniem komunikacyjnym-klasa IV. Wymagania na poszczególne oceny Przedmiotowy system ocenianiatechnika z wychowaniem komunikacyjnymklasa IV. Wymagania na poszczególne oceny Stopień celujący otrzymuje uczeń spełniający wymagania programowe, a więc taki, który: Posiadł

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5 POSTAWY UCZNIÓW OCENA Odpowiednia A Dobra B Bardzo dobra C Wzorowa D CHARAKTERYSTYKA POSTAWY v Podczas wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE KLASA IV

KRYTERIA OCENIANIA KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE KLASA IV KRYTERIA OCENIANIA Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. Podczas

Bardziej szczegółowo

Oceny klasyfikacyjne śródroczne klasa piąta

Oceny klasyfikacyjne śródroczne klasa piąta Oceny klasyfikacyjne śródroczne klasa piąta Ocena niedostateczna: uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje

Bardziej szczegółowo

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji.

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z zajęć technicznych kl. IV-VI w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie Cele systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji. 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki -klasa V

Wymagania edukacyjne z techniki -klasa V Wymagania edukacyjne z techniki -klasa V I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Bezpieczeństwo w szkole zna regulamin pracowni, wie, jakie zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Dział: Materiały włókiennicze 1 Rodzaje materiałów włókienniczych. 2 Pochodzenie i zastosowanie włókien 3 Wyrób tkanin

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA GIMNAZJUM /KL. I-III/

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA GIMNAZJUM /KL. I-III/ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA GIMNAZJUM /KL. I-III/ Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MENIS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V Na ocenę śródroczną: 1. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE zna regulamin pracowni wie, jakie zasady będą obowiązywać na lekcji zna zagrożenia występujące na terenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum Ocenę celującą Ocenę bardzo dobrą Ocenę dobrą Ocenę dostateczną Ocenę dopuszczającą Ocenę niedostateczną posiada wiadomości i znacznie wykraczające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie IV:

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie IV: Wymagania edukacyjne z techniki w klasie IV: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 1.Posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza program nauczania. 2. Wykazuje biegłość w posługiwaniu się zdobytymi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

3. Dostarczanie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o uzdolnieniach, postępach i trudnościach

3. Dostarczanie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o uzdolnieniach, postępach i trudnościach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z zajęć technicznych kl. IV-VI Cele systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji. 2. Wskazanie kierunku dalszej pracy przez

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto:

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 Ocena dopuszczający Uczeń: rozróżnia pojęcie pieszy i rowerzysta, wie, co to są przepisy ruchu drogowego, zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze, rozumie konieczność

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE SP

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE SP WYMAGANIA EDUACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE SP 1. Cele oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Ważną a zarazem trudną funkcją nauczyciela jest sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów. Ocenianie osiągnięć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Technika. klasy IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Technika. klasy IV-VI Szkoła Podstawowa Nr 12 w Lubinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Technika klasy IV-VI Opracowała: Jolanta Wróblewska CELE: 1.Rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania ZAJĘCIA TECHNICZNE

Przedmiotowe Zasady Oceniania ZAJĘCIA TECHNICZNE Przedmiotowe Zasady Oceniania ZAJĘCIA TECHNICZNE Spis treści : 1. Wymagania programowe. 2. Zasady oceniania bieżącego uczniów. 3. Warunki i zasady poprawiania oceny bieżącej. mgr Piotr Jawor PRZEDMIOTOWE

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa IV Ocena celująca umiejętnie analizuje zdobyte wiadomości, podczas realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasy IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasy IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasy IV VI Uczeń otrzymuje oceny za: prace klasowe (testy, sprawdziany itp.), odpowiedzi ustne, aktywność: udział w konkursach, referaty, przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa V

Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa V Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa V Dział programowy: MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Monika Peplińska. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej.

Monika Peplińska. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej. Klasa VIa Monika Peplińska Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej Część techniczna Dział 6. Materiały włókiennicze 6.1 Rodzaje. wymienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 *na ocenę śródroczną: 1. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE zna regulamin pracowni wie, jakie zasady będą obowiązywać na lekcji zna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 *na ocenę śródroczną: 1. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni wie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa VI Ocena niedostateczna otrzymuje uczeń, który zupełnie nie opanował materiału i nie nabył umiejętności przewidzianych w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA DOPUSZCZAJĄCA przestrzega regulaminu pracowni technicznej rozpoznaje znaki: bhp, p/pożarowe omawia poruszanie

Bardziej szczegółowo

System oceniania do zajęć technicznych w kl. V

System oceniania do zajęć technicznych w kl. V System oceniania do zajęć technicznych w kl. V Umiejętnościom ucznia w zakresie poszczególnych treści określono odpowiednie wymagania. Przy skali ocen od 1 do 6 wymagania podstawowe odpowiadają ocenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Zajęcia Techniczne i Technika w klasach IV-VI: klasa IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Zajęcia Techniczne i Technika w klasach IV-VI: klasa IV Ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Zajęcia Techniczne i Technika w klasach IV-VI: klasa IV przestrzega regulamin pracowni technicznej, wymienia zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE I. Cele edukacyjne realizowane na zajęciach informatyki Rozwijanie zainteresowań technikami informatycznymi. Kształtowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Przy wystawianiu oceny należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych

Bardziej szczegółowo

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca ( wym. konieczne) Ocena dostateczna ( wym. podstawowe) Ocena dobra ( wym. rozszerzające)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych

Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych Dział. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki Lekcja organizacyjna. Zasady bezpieczeństwa i pracy na lekcjach techniki. program nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z TECHNIKI I ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z TECHNIKI I ZAJĘĆ TECHNICZNYCH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z TECHNIKI I ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W BARCINIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019 KLASA CZWARTA, PIĄTA, SZÓSTA NAUCZYCIEL UCZĄCY: MICHAŁ SZAFORZ 1 Strategie oceniania kształtującego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU TECHNIKA W KLASACH IV-VI REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. HELENY RASZKI W SZCZECINIE Anna Pranga

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU TECHNIKA W KLASACH IV-VI REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. HELENY RASZKI W SZCZECINIE Anna Pranga PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU TECHNIKA W KLASACH IV-VI REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. HELENY RASZKI W SZCZECINIE Anna Pranga 1. Informacje ogólne: Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 6 SP

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 6 SP 1. Rysunek techniczny Temat lekcji Treści nauczania Lekcja 1. Zasady aksonometrii. Lekcje 2,3. Ćwiczenia rysunkowe. 1. Zasady tworzenia rzutów aksonometrycznych. 2. Różnice pomiędzy izometrią, dimetrią

Bardziej szczegółowo

dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych)

dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych) Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Temat 1. Od włókna do ubrania 2. To takie proste! Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 *na ocenę śródroczną: 1. MÓJ PIERWSZY RYSUNEK TECHNICZNY wymienia rodzaje rysunków nazywa materiały i przybory kreślarskie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJECIA TECHNICZNE KL. V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJECIA TECHNICZNE KL. V Szkoła Podstawowa nr 71 we Wrocławiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJECIA TECHNICZNE KL. V 1. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Stopień

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 13 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

Wymagania z techniki dla klasy 5

Wymagania z techniki dla klasy 5 Wymagania z techniki dla klasy 5 1. Wszystko o papierze Temat Na ocenę dopuszczającą i dostateczną uczeń: Na ocenę dobrą i bardzo dobrą uczeń: Jesienny obrazek 2. Od włókna do ubrania Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej I. Cel oceny. Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016

Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016 Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY 1. Przedmiotowy System Oceniania z PRZYRODY obejmuje ocenę wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania oraz postawy ucznia na lekcji. 2. Przy ocenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA W KLASACH IV-VII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA W KLASACH IV-VII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA W KLASACH IV-VII Zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Rok szkolny 2017/18 mgr Mariola Nejman PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PSO ZAJĘCIA TECHNICZNE

PSO ZAJĘCIA TECHNICZNE PSO ZAJĘCIA TECHNICZNE Przy ustalaniu oceny z zajęć technicznych w szczególności bierze się pod uwagę zaangażowanie ucznia w wykorzystanie zadań wynikających ze specyfiki tego przedmiotu. Ocena końcowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI

Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI W PRACOWNI TECHNICZNEJ. I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OCENA CELUJĄCA: Potrafi podać przykłady stosowania przepisów BHP oraz regulaminu pracowni technicznej. OCENA

Bardziej szczegółowo

Temat Ocena Wymagania ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE

Temat Ocena Wymagania ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy V 1. Od włókna do ubrania 1 Temat Ocena Wymagania ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE poprawnie posługuje się terminami:

Bardziej szczegółowo

rozkład treści nauczania w klasie III ZAJĘCIA TECHNICZNE

rozkład treści nauczania w klasie III ZAJĘCIA TECHNICZNE rozkład treści nauczania w klasie III ZAJĘCIA TECHNICZNE Podstawa programowa zajęć technicznych określona Rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI 1. W trakcie nauki nauczyciel ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia, określa jego postępy w opanowaniu wymagań edukacyjnych przewidzianych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM SPOSOBY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM SPOSOBY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM 1. Realizacja celów wychowawczych: Czynne uczestniczenie w zajęciach. Wykazywanie pozytywnej motywacji do przedmiotu. Umiejętność samodzielnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W IM.PAWŁA GÓRY W MRZEZINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W IM.PAWŁA GÓRY W MRZEZINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W IM.PAWŁA GÓRY W MRZEZINIE na podstawie programu edukacji technicznej dla szkoły podstawowej Jak to działa, dla klas 4-6 Lech Łabecki, Marta

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z TECHNIKI/ ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLAS IV-VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUBICHOWIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z TECHNIKI/ ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLAS IV-VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUBICHOWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z TECHNIKI/ ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLAS IV-VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUBICHOWIE KRYTERIA OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH FORM: 1. AKTYWNOŚCI - ODPOWIEDZI USTNE Uczeń na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy V z TECHNIKI

Wymagania edukacyjne dla klasy V z TECHNIKI Wymagania edukacyjne dla klasy V z TECHNIKI I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PRACOWNI TECHNICZNEJ. OCENA CELUJĄCA: Potrafi podać przykłady stosowania przepisów BHP oraz regulaminu pracowni technicznej. OCENA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo