Potencjał wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej przez podmioty ekonomii społecznej w województwie opolskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Potencjał wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej przez podmioty ekonomii społecznej w województwie opolskim"

Transkrypt

1 [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) ; FAX (77) ROPS w Opolu Potencjał wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej przez podmioty ekonomii społecznej w województwie opolskim Badanie wykonane na zlecenie Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Listopad 2014 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Raport z badania pt. Potencjał wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej przez podmioty ekonomii społecznej w województwie opolskim. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Spis treści WSTĘP... 3 NOTA METODOLOGICZNA... 4 Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo CATI... 4 Wywiad telefoniczny pogłębiony ITI... 5 Charakterystyka podmiotów ekonomii społecznej w regionie... 7 Diagnoza zainteresowania zwrotnymi instrumentami wsparcia PES Wnioski i rekomendacje

4 WSTĘP Niemniejszy raport powstał z przeprowadzonego badania pt. Potencjał wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej przez podmioty ekonomii społecznej w województwie opolskim. Na wstępie istotne zdaje się być przybliżenie głównego celu badawczego, jaki przyświecał realizacji zadania. Cel ten można określić jako próbę odpowiedzi na następujące pytanie: Z jakich źródeł finansowania korzystają obecnie podmioty ekonomii społecznej w województwie opolskim? Ponadto znaczącym było również odpowiedzenie na kolejne pytanie, wiążące się z bezpośrednio z poprzednim: Dlaczego PES korzystają częściej z pewnych rodzajów instrumentów inżynierii finansowej niż z innych? Również ważną informacją dla przyszłości badanych podmiotów, jak i województwa opolskiego było uzyskanie odpowiedzi na pytania: Jak zmieniła się sytuacja finansowa Organizacji w ciągu ostatnich 2 lat?, Które z przedstawionych czynników ograniczają rozwój działalności? Co w perspektywie najbliższych lat planuje NGO? Odpowiedzi na te pytania, które znajdują się w dalszych częściach raportu, zostały uzyskane na drodze działań badawczych składających się z wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI) oraz wywiadu telefonicznego pogłębionego (ITI). Dzięki wykorzystaniu pierwszej techniki, przebadanych zostało 105 przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej. Ponadto wyniki CATI pogłębiono w oparciu o 10 wywiadów ITI. 3

5 NOTA METODOLOGICZNA Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo CATI Telefoniczne wywiady wspomagane komputerowo (CATI) są powszechnie wykorzystywane w badaniach opinii z uwagi na ich wiele zalet. Są jednym z nowoczesnych sposobów pozyskiwania danych, ograniczającymi czas realizacji i koszt badania, przy jednoczesnej trosce o jakość zebranych danych. W wywiadzie telefonicznym wspomaganym komputerowo osoba prowadząca wywiad dysponuje terminalem komputerowym i zadaje respondentom pytania przez telefon, które wyświetlają się na ekranie monitora. Następnie koduje odpowiedź udzieloną przez osobę poddawaną badaniu i przystępuje do kolejnego pytania. Każdy ankieter zostaje wcześniej przeszkolony, by dobrze zrozumiał tematykę badania i sposób posługiwania się oprogramowaniem komputerowym. Jego wykorzystywanie nie wymaga zaawansowanych umiejętności każde pytanie wyświetla się na ekranie, ankieter zaznacza wskazaną przez respondenta odpowiedź i przechodzi do następnego pytania. System automatycznie filtruje pytania, nie pozwalając tym samym na pomyłki osobie prowadzącej badanie. Filtrowanie oznacza, że jeśli respondent zadeklarował brak działań w zakresie ochrony własności przemysłowej, nie zostanie zapytany o termin zgłoszenia ostatniego wynalazku, ponieważ system samodzielnie przejdzie do kolejnego, niewykluczającego się z udzielonymi odpowiedziami pytania. Pozwala to na sprawną realizację badania, a także uniknięcie rozdrażnienia respondenta spowodowanego zadawaniem niepotrzebnych pytań. System sygnalizuje również niepoprawne zaznaczenie odpowiedzi (np. dwie zamiast jednej) i nie pozwala przejść do kolejnego pytania, jeśli nie zaznaczono żadnej odpowiedzi, co wpływa na jakość uzyskanego materiału badawczego. Nieocenioną zaletą techniki badawczej wywiadu CATI jest możliwość zebrania dużej ilości danych w stosunkowo krótkim czasie. Ponadto, co szczególnie ważne w kwestii jakości wyników badawczych, wywiad kwestionariuszowy wspomagany komputerowo, ze względu na swoją jednolitą strukturę (względem każdej z indagowanych osób) daje możliwość uzyskania danych zobiektywizowanych. 4

6 Dodatkowo, uzyskane wyniki zapisywane są w specjalistycznym systemie do zbierania wyników ankietowych Lime Survey, co pozwala gromadzić wyniki, eksportować je i w późniejszej fazie poddawać analizie. W wypadku przeprowadzonych przez Openfield badań na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, wszystkie te kroki zostały odpowiednio poczynione. Nie można przy tym pominąć istotnego faktu, że CATI pozwala na generalizację wyników badawczych, ze względu na drogę losowego doboru próby, którego zastosowanie zostało dokonane w badaniu. Agencja Openfield dopilnowała procedury losowości w przeprowadzonych badaniach, co oznacza, że każdy element z populacji złożonej z Podmiotów Ekonomii Społecznej miał identyczne szanse na dostanie się do próby badawczej. Należy podkreślić przy tym, że operatem losowania były dane pochodzące z Wieloletniego Regionalnego Planu Działań Województwa Opolskiego na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie na lata oraz dane pozyskane od przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. W efekcie końcowym próba badawcza wyniosła 105 Podmiotów Ekonomii Społecznej. Na potrzeby badania skonstruowana została ankieta, której pytania odnosiły się do istotnych kwestii związanych między innymi ze źródłami finansowania, z jakich korzystają PES, z ich zasobami kadrowymi czy doświadczeniem osób zarządzających. Ankieta powstała w konsultacji z pracownikami ROPS-u w Opolu. Ankietę, której pytania czytały i zaznaczały na platformie internetowej osoby pracujące w call center, umieszczono w systemie Lime Survey. Badania z użyciem techniki wywiadu wspomaganego telefonicznie trwały od 11 do 18 września. Przebadano tyle PES, ile zakładano. Wywiad telefoniczny pogłębiony ITI Wywiad telefoniczny pogłębiony (ITI) polega na prowadzeniu przez badacza indywidualnej rozmowy z respondentem, wybranym ze względu na jego powiązanie z tematyką badań. Celem wywiadu jest poznanie poglądów, opinii i oczekiwań jednostek oraz uzyskanie możliwie największej ilości ważnych dla badania szczegółów. Pogłębione wywiady telefoniczne pozwalają skutecznie określić 5

7 przyczyny zidentyfikowanych zjawisk, wyjaśnić obecność zaobserwowanych faktów, a to wszystko dzięki odwoływaniu się do doświadczeń respondentów, zapewnieniu im większej swobody wypowiedzi, a przede wszystkim możliwości dopytywania ich o ważne dla realizacji badania kwestie. Również scenariusz rozmowy powinien zawierać wszystkie najważniejsze dla realizacji badania kwestie, których nie można pominąć. Wywiad telefoniczny pogłębiony (ITI) stanowi unowocześnienie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI). Pozwala uzyskać pogłębione dane. Zaletami pogłębionego wywiadu telefonicznego jest możliwość dotarcia do osób rozproszonych przestrzenie. Poza tym ITI umożliwia poruszać i wyczerpywać kwestie, które nie zostały założone przed badaniem, co znacznie podnosi jakość uzyskanych wyników. Należy podkreślić, że firma Openfield przy realizacji telefonicznych wywiadów pogłębionych korzysta z dostępu do platformy umożliwiającej przeprowadzenie i zarejestrowanie pogłębionych wywiadów telefonicznych, które następnie poddawane są transkrypcji i analizie. Wszystkie wymienione wyżej atuty i możliwości techniki badawczej ITI zostały wykorzystane przy realizacji badań na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. W badaniach prowadzonych przez agencję badawczą Openfield przeprowadzono 10 pogłębionych wywiadów telefonicznych. Osobami indagowanymi byli przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej, których dobrano w sposób celowy z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności. Wywiady, które przeprowadzili doświadczeni badacze, odbyły się w dniach od 12 do 15 września. W dalszej części raportu w wyniki uzyskane za pomocą techniki CATI zostały wplecione cytaty pochodzące z pogłębionych wywiadów telefonicznych. 6

8 CHARKTERYSTYKA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE Badanie zostało przeprowadzone na losowej próbie podmiotów ekonomii społecznej techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo na losowej próbie n=105. Wyniki wskazują, że najczęściej wybieraną formą prawną jest stowarzyszenie rejestrowe (57%). Do popularnych form zaliczyć należy również fundacje (18%) i spółdzielnie socjalne (13%). Podmioty te swoją działalność prowadzą najczęściej w takich obszarach jak: pomoc społeczna (30%), działalność edukacyjna (28%), ochrona zdrowia (26%) Należy również podkreślić, że PES często prowadzą działalność w kilku obszarach jednocześnie, w badaniu wskazywany był obszar dominujący. Spółdzielnia socjalna 12% Forma prawna organizacji Inna forma 0% Fundacja 24% Stowarzyszenie rejestrowe 64% Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. Spośród badanych podmiotów ekonomii społecznej 29% rozpoczęło działalność w ciągu ostatnich 4 lat (od 2010 roku). Największa grupa podmiotów (36%) swoją działalność zaczęła pomiędzy rokiem 2000 a 2009, co czwarta organizacja 7

9 powstała w latach 90-tych, natomiast co dziesiąta przed rokiem Oznacza to, że w regionie dominują podmioty, które istnieją co najmniej 4 lata (w sumie stanowią one 71% organizacji). Rok rozpoczęcia działalności organizacji przed % od % % % Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. Organizacje różnią się między sobą przede wszystkim ilością osób w nich działających. Wyniki badania wskazują, że średnio organizacje zrzeszają 77 osób, przy czym mediana 1 wynosi 20. W 30% podmiotów działa do 10 osób, natomiast najczęściej w podmiotach tych aktywność podejmuje od 10 do 49 osób. Należy również zwrócić uwagę, że istnieją organizacje, w których działa nawet ponad 1000 osób, jednak stanowią one niewielki odsetek wszystkich podmiotów. 1 Mediana (zwana też wartością środkową, wartością przeciętną lub drugim kwartylem) w statystyce wartość cechy w szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa liczba obserwacji. 8

10 Średnia liczba osób działających w organizacji 250 i więcej 7% % do 9 30% % Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. Większość badanych podmiotów swoją siedzibę ma w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców (45%), jednak w mniejszych miejscowościach również one funkcjonują. Należy zauważyć, że 13% badanych wskazało wieś jako miejsce w którym znajduje się ich organizacja. Siedziba organizacji 13% wieś 45% 16% 9% 17% miasto do 5 tys. Mieszkańców miasto od 5 tys. do 15 tys mieszkańców miasto od 15 do 50 tys. Mieszkańców miasto powyżej 50 tys. mieszkańców Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. Podmiotami ekonomii społecznej w regionie częściej zarządzają mężczyźni (53%). Przypadki, w których tylko kobiety zajmują się zarządzaniem organizacją 9

11 stanowią 41%. Warto również zauważyć, iż w przypadku 6% badanych podmiotów kierowaniem zajmuje się jednocześnie kobieta i mężczyzna. Organizacje czerpią z wiedzy i doświadczenia osób zarządzających, dlatego też kierowanie podmiotem nie jest raczej domeną ludzi młodych - tylko co czwarty podmiot zarządzany jest przez osobę do 35 roku życia. Średni wiek lidera organizacji to 46 lat. Najliczniejszą grupę wiekową wśród liderów organizacji stanowią osoby w wieku lat (40%) oraz (31%). Wśród osób zarządzających podmiotami są również osoby w wieku emerytalnym, a najstarszy zarządzający ukończył 84 rok życia. Wiek osób zarządzających organizacją od 66 4% % do 35 25% % Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. Ważnym czynnikiem decydującym o kierunku rozwoju organizacji są kompetencje jej liderów. Działalność podmiotów wynika z wiedzy i doświadczenia osób, które nimi zarządzają, dlatego istotne jest zwrócenie uwagi na doświadczenie osób zakładających taki podmiot. W chwili rejestracji organizacja rzadko zarządzana jest przez osobę niemającą żadnego doświadczenia (taka sytuacja miała miejsce w co dziesiątym przypadku). Co druga organizacja zakładana jest przez osobę mającą doświadczenie w branży, związanej z działalnością organizacji, a w co czwartym przypadku liderem nowopowstałej organizacji zostaje osoba mająca doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej. 10

12 Doświadczenie osoby zarządzającej organizacją w chwili jej rejestracji Doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej 26% Doświadczenie w innej branży 14% Brak doświadczenia 11% Doświadczenie w branży, w której działa obecnie organizacja 49% Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. Podmioty ekonomii społecznej dysponują również dużym potencjałem rozwojowym zasobów ludzkich - 43% przedstawicieli badanych organizacji stwierdziło, że liczebność zespołu jest zdecydowanie (37%) lub raczej (6%) wystarczająca. Natomiast na problem braków personalnych wskazuje 18% badanych. Ponadto mocną stroną organizacji są kompetencje osób skupionych w tej organizacji. Zdecydowana większość (63%) badanych stwierdziła, że kompetencje zespołu są zupełnie wystarczające. Nikt natomiast nie dokonał stwierdzenia jakoby kompetencje te były choćby częściowo niewystarczające (pozostałe 37% miało trudności z określeniem poziomu kompetencji stwierdzając, że nie są one ani wystarczające, ani niewystarczające). 11

13 Deklarowane kompetencje personelu organizacji ani wystarczające ani niewystarczaja ce 37% zupełnie wystarczające 63% Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. Podmioty ekonomii społecznej charakteryzują się stabilną sytuacją finansową. W ciągu ostatnich dwóch lat sytuacja finansowa organizacji nie zmieniła się w co drugim badanym podmiocie. Warto również zauważyć, iż w przypadku co trzeciej instytucji sytuacja ta zmieniła się na lepsze. Zmiana w tym zakresie wskazuje na duży potencjał w zakresie rozwoju tych organizacji. Badanie pozwoliło zidentyfikować źródła finansowania działalności organizacji w województwie opolskim. Najczęściej wskazywanym źródłem są dotacje budżetowe, z których korzysta 60% badanych podmiotów. Swoją działalność podmioty finansują również poprzez korzystanie z bezzwrotnych źródeł finansowania takich jak dotacje unijne (40%) i granty (25%). Do mało popularnych źródeł finansowania zaliczyć należy natomiast zwrotne źródła takie jak fundusze inwestycyjne (5%), pożyczki/ kredyty obrotowe (3%) lub inwestycyjne (2%). Wśród innych źródeł badani wskazywali na finansowanie działalności ze składek członkowskich, 1% podatku, darowizn, czy odpłatnej działalności statutowej. 12

14 Źródła finansowania działalności Dotacje budżetowe Dotacje unijne Granty Fundusze inwestycyjne Pożyczki/kredyty obrotowe Pożyczki/kredyty inwestycyjne Inne: składki członkowskie 1% podatku darowizny odpłatna działalność statutowa 5% 3% 2% 0% 5% 3% 2% 1% 25% 40% 60% Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania, pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%. Większość badanych organizacji nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej - stanowią one 60%. Spośród podmiotów, które swoją aktywność podejmują w ramach działalności gospodarczej zdecydowana większość deklaruje zamiar kontynuacji tej formy. Tylko dwóch przedstawicieli PES prezentuje niechęć w stosunku do kontynuacji prowadzenia działalności gospodarczej wyjaśniając to problemami z biurokracją i formalnymi aspektami jakie się z tym wiążą oraz brakiem sponsora. Prowadzenie działalności gospodarczej przez podmiot tak 40% nie 60% Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. 13

15 Z działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty ekonomii społecznej korzystają przede wszystkim klienci indywidualni (83%), chociaż zauważyć należy, że PES prowadzą również działalność na rzecz firm (33%), klientów biznesowych (21%) oraz administracji publicznej (19%). 83% Korzystający z działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot 33% 21% 19% Klient indywidualny Klient biznesowy Firmy Administracja publiczna Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania wśród przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, podmioty prowadzące działalność gospodarczą (n=42), pytanie wielokrotnego wyboru. Wśród PES województwa opolskiego 32% prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Większość tych podmiotów planuje pozostać przy dotychczasowej formie działalności, jednak co czwarty z nich planuje bądź już rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w ramach organizacji. Wśród powodów przekształcenia działalności nieodpłatnej w działalność gospodarczą wskazuje się większe możliwości uzyskania finansowania ze funduszy europejskich, czynniki prospołeczne, a także wymagania prawne wiążące się ze zmianą rozwiązań prawnych (np. wejście w życie obowiązywania nowej ustawy). 14

16 Prowadzenie przez organizację nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Tak 32% Nie 68% Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. 15

17 DIAGNOZA ZAINTERESOWANIA ZWROTNYMI INSTRUMENTAMI WSPARCIA PES Przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej wykazują dość ograniczone zainteresowanie korzystaniem ze zwrotnych instrumentów wsparcia takich jak kredyty, pożyczki, czy poręczenia. Zainteresowanie takimi formami wsparcia stanowi łącznie 36,2% wszystkich odpowiedzi. Stosunkowo największe zainteresowanie budzą poręczenia kredytowe - taką formą wsparcia byłby zainteresowany prawie co dziesiąty przedstawiciel PES, natomiast najmniej atrakcyjne wydają się być kredyty obrotowe, które wskazało niecałe 5% organizacji. Warto natomiast zauważyć, iż dużo większe zainteresowanie budzą bezzwrotne formy wsparcia, które badani sami wskazywali w kwestionariuszu (w odróżnieniu od instrumentów zwrotnych, z których zbudowana została kafeteria odpowiedzi). Wśród takich spontanicznych wypowiedzi wynika, że najatrakcyjniejszą formę wsparcia stanowią dotacje (26,7%) oraz darowizny (12,4%). Z badania wyraźnie wynika, iż podmioty ekonomii społecznej zdecydowanie częściej oczekują wsparcia, które nie będzie wymagało zwrotu, niż możliwości skorzystania ze zwrotnych instrumentów, które umożliwiają pozyskanie środków na preferencyjnych warunkach. Zainteresowanie różnymi formami wsparcia Poręczenie kredytowe Pożyczka inwestycyjna Kredyt inwestycyjny Pożyczka obrotowa Kredyt obrotowy Inne: dotacje darowizna 1% podatku granty składki członkowskie 1,9% 9,5% 8,6% 7,6% 5,7% 4,8% 7,6% 4,8% 12,4% 26,7% Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania, pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%. 16

18 Podmioty ekonomii społecznej mają bardzo małe doświadczenie w korzystaniu ze zwrotnych instrumentów wsparcia. W ciągu ostatnich dwóch latach z pożyczki/kredytu obrotowego, funduszu inwestycyjnego lub pożyczki/kredytu inwestycyjnego skorzystało 7% organizacji (przy czym każda z tych organizacji skorzystała tylko z jednej z form zwrotnych instrumentów finansowych). W porównaniu z bezzwrotnymi zewnętrznymi źródłami finansowania jest to bardzo niewielki odsetek. Badanie wykazało, że w ostatnich dwóch latach najczęstszym zewnętrznym źródłem finansowania działalności były dotacje budżetowe (55%) oraz dotacje z funduszy europejskich (42%). Są to najpopularniejsze sposoby pozyskiwania środków z zewnątrz organizacji. Co piąty podmiot realizował również granty pozwalające na pozyskanie funduszy. Zwrócić uwagę należy również na fakt, iż bez żadnego zewnętrznego źródła w ciągu ostatnich dwóch lat nie skorzystało 13% organizacji, co wskazuje na ich samowystarczalność finansową. Mimo dużej popularności dotacji budżetowych i pochodzących ze środków UE, podmioty ekonomii społecznej mają kłopot w bieżącym finansowaniu działalności. Konkursy i granty nie wymagają na nas jakiś szczególnych zabezpieczeń, prawdą jednak jest, że mamy czasem kłopot z bieżącym finansowaniem a na komercyjne kredyty nas nie stać. Największe trudności są w fazie szybkich wzrostów, kiedy organizacja robi dużo zadań, wówczas brakuje pieniędzy na sfinansowanie bieżącej działalności. Dotacje są fajne, ale często nie pozwalają zaopatrzyć stowarzyszenia w środki trwałe niezbędne do funkcjonowania. Trzeba dobrze planować zakupy, tak aby po zakończonych zadaniach sprzęt był przydatny do bieżącej pracy. Na początku zdążało się tak, że członkowie używali prywatnych komputerów do pracy. 17

19 Korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania dotacje budżetowe 55% Dotacje unijne 42% granty 21% Z żadnego źródła finansowania 13% Pożyczki/kredyty obrotowe 3% Fundusze inwestycyjne 2% Pożyczki/kredyty inwestycyjne 2% Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania, pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%. Mała popularność korzystania ze zwrotnych instrumentów finansowania wynikać może z niewielkiej wiedzy na ten temat przedstawicieli badanych podmiotów. Tylko co dziesiąty badany zadeklarował, iż posiada dużą wiedzę w tym zakresie. Co trzeci przedstawiciel PES ocenił swoją wiedzę na ten temat jako przeciętną, a co czwarty jako małą. Żadnej wiedzy na temat zwrotnych instrumentów, kredytów finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej nie posiada 30% przedstawicieli. Założenia te potwierdzają przedstawiciele PES, którzy wskazują takie argumenty: Nie wiem czy na rynku istnieją dofinansowane produkty inżynierii finansowej dedykowane fundacjom. Kiedyś się orientowaliśmy w tym zakresie i w prawdzie była oferta inwestycyjna ale my mamy duże potrzeby w zakresie płynności funkcjonowania. Pozyskanie kredytu komercyjnego jest trudnie ponieważ nie posiadamy wystarczającego zabezpieczenia finansowego. Nie ma na rynku narzędzi, które dałyby poręczenie na potrzeby pozyskania zewnętrznego finansowania. 18

20 Stowarzyszenia to takie dziwne twory, ni to firmy ni to urzędy. Prowadzą działalność społeczną, nie zawsze mogą zarabiać i banki są niechętne do konstruowania produktów dedykowanych dla NGO sa. Produkty dla firm często są nie do zaakceptowania przez stowarzyszenia. Organizacje, które działają długo na rynku i mają już jakąś historię mają o wiele łatwiej. Kłopoty są w przypadku nowych podmiotów, które praktycznie mogą się wspierać tylko środkami prywatnymi członków lub zarządu. Wiedza na temat zwrotnych instrumentów/ kredytów finansowych w PES Brak wiedzy 30% Jest duża 10% Jest przeciętna 35% Jest mała 25% Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. Jednocześnie większość badanych nie uważa, jakoby zwrotne instrumenty finansowe dla PES wymagały zbyt dużych wkładów własnych (takiego zdanie jest 29,5% badanych), czy że okres spłaty takich zobowiązań jest zbyt krótki (z taką opinią zgadza się 21,9% badanych). Przedstawiciele organizacji zazwyczaj nie mają również poczucia, że instrumenty te są dla nich niedostępne - taką opinię wyraziło 21,9% respondentów. Banki też chcą zarabiać, otrzymanie kredytu to tylko kwestia zabezpieczeń. Produkty finansowe w bankach są tworzone dla ludzi, banki nie mogą dawać zbyt zaporowych warunków. Niemniej jednak dla organizacji, które nie prowadzą 19

21 działalności gospodarczej sfinansowanie odsetek bywa problemem bo nie zawsze da się znaleźć źródło finansowania. Opinia na temat zwrotnych instrumentów finansowych Tak Nie Są wymagane za duże wkłady własne 29,5% 70,5% Okres spłaty jest za krótki 21,9% 78,1% Są niedostępne 21,9% 78,1% Żadne z powyższych 49,5% 50,5% Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. Dostrzeżenie czynników ograniczających rozwój w zakresie prowadzonej działalności daje szansę na zminimalizowanie ich oddziaływania i umożliwienie rozwoju. Główne problemy, z jakim mają do czynienia przedstawiciele PES, które ograniczają ich możliwości rozwoju wiążą się z kwestiami finansowymi. Najczęściej wskazywany problem dotyczy braku funduszy na bieżące potrzeby organizacji (42,9%). Rozwój PES jest również zagrożony przez ograniczony dostęp do źródeł finansowania - na taki czynnik uwagę zwróciło 38,1% badanych - w tym brak dostępu do kredytowania (16,2%), a także przez brak potrzebnych funduszy na realizację zadań publicznych przez PES (12,4%). Respondenci zwrócili również uwagę na czynniki związane z kapitałem ludzkim, dostrzegając, że rozwój organizacji ograniczać może również brak systemu specjalistycznych szkoleń (12,4%) oraz brak dostatecznej wiedzy o możliwościach finansowania działalności (9,5%). Fundusz mikro pożyczkowy daje pieniądze tylko na działania inwestycyjne, my jako stowarzyszenie nie musimy ponosić inwestycji, potrzebujemy środków na bieżącą działalność i obsługę zadań publicznych. 20

22 Kredyty tak zwane obrotowe generalnie są droższe i trudniej osiągalne, w przypadku NGO s zwłaszcza. Banki dają zbyt zaporowe warunki kredytów, organizacja która z założenia nie przynosi dochodu nie ma praktycznie szans na sensowne sfinansowanie działalności lub chociażby zbudowanie płynności finansowej. Czynniki ograniczające rozwój organizacji Brak finansowania na działania bieżące Ograniczony dostęp do źródeł finansowania 42,9% 38,1% Brak dostępu do kredytowania Brak finansowania realizacji zadań publicznych Brak systemu specjalistycznych szkoleń Brak dostępu do poręczeń kredytowych Brak dostatecznej wiedzy o możliwościach finansowania Obowiązek uiszczania wadiów 16,2% 12,4% 12,4% 9,5% 9,5% 7,6% Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania, pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%. W 69,5% podmiotów planuje się zwiększenie kompetencji kadrowych, co stanowi istotny czynnik rozwoju każdej organizacji. Świadomość potrzeby inwestowania w ludzi pozwala na obranie odpowiedniego kierunku wzmocnienia pozycji PES. Ponadto, wiedza, umiejętności i kompetencje personelu organizacji stanowią czynnik leżący u podstaw podejmowania wszelkich inicjatyw w organizacji. Co drugi podmiot planuje w ciągu najbliższych trzech lat wprowadzenie na rynek nowych produktów lub usług, natomiast zwiększenia wielkości sprzedaży i rozszerzenia działalności o nowe rynki spodziewa się około 40% przedstawicieli PES. Zdecydowana większość podmiotów nie zamierza w najbliższych latach zmieniać profilu działalności ani branży w jakiej jest ona obecnie prowadzona. 21

23 Plany rozwoju organizacji na najbliższe 3 lata Tak Nie Nie wiem zwiększenie kompetencji kadrowych 69,5% 23,8% 6,7% wprowadzenie nowych produktów, usług 48,6% 45,7% 5,7% zwiększenie wielkości sprzedaży 41,0% 51,4% 7,6% zwiększenie zasięgu obsługiwanego rynku 40,0% 46,7% 13,3% zwiększenie kosztów działalności 37,1% 49,5% 13,3% rozwój działalności gospodarczej 34,3% 58,1% 7,6% zmianę profilu działalności, zmianę branży 11,4% 84,8% 3,8% Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. Przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej są podzieleni: połowa z nich jest zdania, iż zwrotne instrumenty finansowe mogłyby pomóc im w sfinansowaniu działań ukierunkowanych na rozwój organizacji. Biorąc pod uwagę niewielkie doświadczenie PES w zakresie korzystania z takich form wsparcia, a także deklarowany przez nich poziom wiedzy w tym zakresie, otrzymany rozkład zmiennej dzielący organizacje objęte badaniem na dwie niemal równe połowy jest optymistyczny z punktu widzenia prognozowania intensyfikacji korzystania z zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania. Oznacza to, iż mimo niepełnej wiedzy na temat zwrotnych instrumentów finansowania, a także mimo braku doświadczenia w tym zakresie, przedstawiciele PES okazują przynajmniej wstępne zainteresowanie taką formą wsparcia i dostrzegają jej potencjał jako ścieżkę dotarcia do zamierzonego celu - rozwoju własnej działalności. 22

24 Opinia na temat tego, czy zwrotne instrumenty finansowe pomogłyby w sfinansowaniu planowanych działań rozwoju Nie 49,52% Tak 50,48% Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. 23

25 Wnioski i rekomendacje Poniższe wnioski i rekomendacje zostały sporządzane na podstawie wyników pochodzących z badań przy pomocy techniki wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo CATI. Wniosek I: Należy zauważyć, że Podmioty Ekonomii Społecznej (PES) w ciągu dwóch ostatnich lat nie rozwinęły się znacznie pod względem finansowym. Tylko jedna trzecia przedstawicieli badanych podmiotów w ankiecie opowiedziała się za odpowiedzią, świadczącą o zmianie sytuacji finansowej organizacji na lepszą. Szesnaście procent badanych stwierdziło, że sytuacja finansowa ich podmiotu zmieniła się na gorsze. Natomiast za brakiem zmian w sytuacji finansowej opowiedziała się ponad połowa badanych (52%). Rekomendacja I: W takiej sytuacji można stwierdzić, że dodatkowe środki finansowe pozyskane przez PES mogłyby przyczynić się do polepszenia sytuacji finansowej, a co za tym idzie do stymulowania rozwoju podmiotów w odpowiednich dla nich obszarów. Dodatkowo środki te powinny wpłynąć pozytywnie na sytuację ekonomiczno-finansową a co za tym idzie trwałość działania tych Podmiotów. Wniosek II: Badanie dostarczyło istotnych informacji dotyczących głównych instrumentów finansowych, z których korzystają PES. Najwięcej podmiotów, bo 60% z nich korzysta z dotacji budżetowych, co z pewnością utrudnia podmiotom tym rozwój. Powodem tego ograniczenia jest fakt, że PES bazując głównie na dotacjach budżetowych nie mogą dokonywać zakupu potrzebnego im w działalności sprzętu. Rekomendacja II: Rozszerzenie możliwości finansowania o instrumenty zwrotne tj. pożyczki i poręczenia powinno rozszerzyć zakres finansowania zakupów inwestycyjnych, które są niezbędne dla działania PES a nie będą się mieścić z przyczyn obiektywnych w katalogu kosztów kwalifikowanych dotacji. Wniosek III: Badania pokazały, że dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli PES cieszą się poręczenia kredytowe. Niestety wiedza w zakresie zwrotnych instrumentów finansowania działalności jest niewystarczająca. 24

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Analizabarier rozwoju i dostępu do finansowania* Bd Badanie Fundacji jikronenberga przy Citi Handlowy we współpracy merytorycznej Microfinance Centre *cytowanie bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych

człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych OCENA EX-ANTE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W ZAKRESIE WSPARCIA PODMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Zewnętrzne źródła Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Spis treści 1. Tło projektu 2. Cele projektu 3. Struktura projektu 4. Struktura próby 5. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Metodologia badania 1. Przedmiot i cel badania: Celem głównym niemniejszego badania była ocena efektywności i skuteczności

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Materiały prasowe Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach bankowych AUTORZY RAPORTU PARTNER RAPORTU OPIS BADANIA Badanie

Bardziej szczegółowo

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Celem badania ewaluacyjnego było zgromadzenie wiedzy na temat efektywności i skuteczności instrumentów wspierania

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze w oczach Polaków. Badanie na zlecenie Banku BPS, luty 2013 r.

Banki spółdzielcze w oczach Polaków. Badanie na zlecenie Banku BPS, luty 2013 r. Banki spółdzielcze w oczach Polaków Badanie na zlecenie Banku BPS, luty 2013 r. Informacje o badaniu telefonicznym Badanie przeprowadzono metodą telefonicznych wywiadów indywidualnych (CATI) na próbie

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Nie łykaj jak Pelikan Szkolenia z zakresu optymalnego doinweswania MŚP. nastawienie na sprzedaż, a nie doradztwo. skomplikowany, zawiły język finansów

Nie łykaj jak Pelikan Szkolenia z zakresu optymalnego doinweswania MŚP. nastawienie na sprzedaż, a nie doradztwo. skomplikowany, zawiły język finansów Wyniki badań ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu: Nie łykaj jak pelikan szkolenia z zakresu optymalnego doinwestowania MŚP Idea szkoleń W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy

Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy Rejestracja w urzędzie pracy to proces dobrowolny. Wiele osób rejestruje się jednak, by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, dzięki pomocy uzyskanej z urzędu.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy 1. Wstęp Niniejszy raport został opracowany celem przedstawienia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

(Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI. 2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w:

(Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI. 2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w: (Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI UWAGA: W pytaniach 1 2 należy zaznaczyć właściwą odpowiedź w każdym podpunkcie. W pozostałych pytaniach należy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 1. Proszę zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA Perspektywy funduszy inwestycyjnych

INFORMACJA PRASOWA Perspektywy funduszy inwestycyjnych INFORMACJA PRASOWA Perspektywy funduszy inwestycyjnych Warszawa, 10 czerwca 2015 r. Szansa na wysokie zyski, wyższe niż przy innych formach oszczędzania, możliwość korzystania z zalet rynku kapitałowego

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia badawczo-analityczne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Doświadczenia badawczo-analityczne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Dominika Błasiak, Krzysztof Ciupek Doświadczenia badawczo-analityczne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Warsztaty,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH?

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? BADANIE OPINII PUBLICZNEJ JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? CZERWIEC 2010 Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z

Bardziej szczegółowo

Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie?" 1. publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw.

Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie? 1. publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw. 1 Warszawa- Serock, 31 maja 2016 r. Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie?" 1 publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw. Ile i kiedy firmy w Polsce wydają na usługi konferencyjne?

Bardziej szczegółowo

Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Stowarzyszenie Klon/Jawor

Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Stowarzyszenie Klon/Jawor Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Marta Gumkowska Stowarzyszenie Klon/Jawor Źródła danych - Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2006 (reprezentatywna,

Bardziej szczegółowo

Oszacowanie zapotrzebowania na środki finansowe. dla funduszu pożyczkowego dla PES. Tadeusz Durczok

Oszacowanie zapotrzebowania na środki finansowe. dla funduszu pożyczkowego dla PES. Tadeusz Durczok Oszacowanie zapotrzebowania na środki finansowe dla funduszu pożyczkowego dla PES Tadeusz Durczok 25 marca 2012 Dokument opracowany na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, pod nadzorem merytorycznym

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Projekt: Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Potrzeby informacyjne interesariuszy

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, luty 2014r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od 07.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

Metodologia Badanie ankietowe

Metodologia Badanie ankietowe Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi BADANIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Realizator badań Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy Raport: Oczekiwania studentów względem rynku Wyniki badań Plany kariery Brak planów rozwoju zawodowego jest powszechnym problemem występującym w Polsce. Zdaniem ekspertów tego rodzaju plany powinny być

Bardziej szczegółowo

BADANIE NA TEMAT SYSTEMU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

BADANIE NA TEMAT SYSTEMU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ BADANIE NA TEMAT SYSTEMU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ PRÓBA Raport z badania dla : REALIZACJA TERENOWA Wykonawca: ANALIZA Warszawa, 17 luty 2011r. WIEDZA Instytut Homo Homini Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 36/5

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

Jan Szczucki, PAG Uniconsult

Jan Szczucki, PAG Uniconsult Badanie zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Jan Szczucki, PAG Uniconsult Wybrane wnioski z ewaluacji instrumentów inżynierii finansowej zrealizowanej

Bardziej szczegółowo

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r.

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Projekt Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Dostępne instrumenty wsparcia finansowego dla nowo powstałych Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Monika Szymańska, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011 KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Spis treści 1. Najważniejsze wnioski 2. Metodyka badania 3. Kiedy rozliczamy się z Urzędem Skarbowym? 4. Czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW Prezentacja wyników z badania zrealizowanego na zlecenie: Towarzystwa Obrotu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TEST ODPOWIEDNIOŚCI. a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego

TEST ODPOWIEDNIOŚCI. a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego Wzór Testu Odpowiedniości, r. TEST ODPOWIEDNIOŚCI 1. Proszę zaznaczyć stwierdzenia, z którymi Pani/Pan się zgadza: a) fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Badanie rynku bancassurance

Badanie rynku bancassurance Badanie rynku bancassurance VII Kongres Bancassurance 7-8 października 2015 Hotel Holiday Inn Warszawa Józefów Norbert Jeziolowicz Dyrektor Zespół Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych Związek Banków

Bardziej szczegółowo

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&:

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&: Bankowość!"#$ mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe oferta banków dla organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008

Instrumenty finansowe oferta banków dla organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Instrumenty finansowe oferta banków dla organizacji pozarządowych Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Bank przedsiębiorstwo wykonujące działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA NA POTRZEBY REALIZACJI INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH

ANKIETA NA POTRZEBY REALIZACJI INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH ANKIETA NA POTRZEBY REALIZACJI INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH ZAŁĄCZNIK NR 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokładne przeczytanie i wypełnienie poniższej ankiety. Badanie ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 2014 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia Raport BIG - specjalny dodatek Kobiecy punkt widzenia Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy specjalny dodatek do. edycji Raportu BIG o nastrojach wśród polskich przedsiębiorców, jest on poświęcony opiniom

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Postawy przedsiębiorcze młodych Polaków. Michał Polański Warszawa,

Postawy przedsiębiorcze młodych Polaków. Michał Polański Warszawa, 2010 Postawy przedsiębiorcze młodych Polaków Michał Polański Warszawa, 02.12.2010 Warszawa, 02.12.2010 Tematyka prezentacji 1. Przedsiębiorczość młodych Polaków na tle społeczeństwa; 2. Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis badania - badanie CAPI na ogólnopolskiej próbie stowarzyszeń i fundacji

Szczegółowy opis badania - badanie CAPI na ogólnopolskiej próbie stowarzyszeń i fundacji Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Klon/Jawor od 2002 roku prowadzi ogólnopolski projekt badawczy dotyczący funkcjonowania organizacji pozarządowych. W ramach tego przedsięwzięcia, w regularnych odstępach

Bardziej szczegółowo

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST KWESTIONARIUSZ ANKIETY Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest pozyskanie informacji nt. współpracy kaliskich organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń)

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Wiesz już co chcesz osiągnąć w badaniu marketingowym i jak to (idealnie) zorganizować. Ale jakimi metodami? Skąd pewność, że będą efektywne? Ćwiczenie: jaką metodą zbadasz co koledzy/koleżanki na sali

Bardziej szczegółowo

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015.

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015. KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2015 to ogólnopolski, promocyjny program konsumencki, prowadzony przez Redakcję Strefy Gospodarki ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław, dn. 21.09.2011 r. Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

BADANIE dotyczące narzędzi oceny kompetencji i jakości pracy fizjoterapeutów

BADANIE dotyczące narzędzi oceny kompetencji i jakości pracy fizjoterapeutów BADANIE dotyczące narzędzi oceny kompetencji i jakości pracy fizjoterapeutów Raport HR Base Institute Warszawa, styczeń 2012 2012 HR Base Institute jest częścią HR Base Sp z o.o.. Wszelki prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Okres pozostawania bez pracy to czas, który warto wykorzystać na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Jak wygląda pod tym względem aktywność osób

Bardziej szczegółowo

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl to powszechnie stosowane narzędzie pozwalające na ocenę poziomu zadowolenia oraz poznanie opinii pracowników w zakresie wybranych obszarów działalności firmy. Za pomocą skal pomiarowych badanie daje możliwość

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacji Europejskiej

Fundacja Edukacji Europejskiej Scenariusz Indywidualnego Wywiadu Pogłębionego (IDI) ankieta badawcza na potrzeby innowacyjnego projektu pn. młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy

Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy Cieszyn 2014 r 1. Problemy badawcze, podstawowe założenia i przyjęte hipotezy Zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim

Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim Dr inż. Agnieszka Goździewska-Nowicka Cel badania Celem badania było dokonanie analizy potencjału

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych

Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/2012 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 12 stycznia 2012 r. Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych 1. Proszę formę prawną organizacji pozarządowej Prosimy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wdrażania innowacji przez banki

Finansowanie wdrażania innowacji przez banki III Forum Gospodarcze InvestExpo Finansowanie wdrażania innowacji przez banki Dr inż. Jerzy Małkowski Związek Banków Polskich Chorzów, 8 kwietnia 2011 r. 1 CZYM JEST INNOWACJA? Efekty wszelkich działań

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Razem

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Razem Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Razem Okres realizacji projektu: 01.01.2012 30.06.2014 Obszar: powiat złotoryjski, kamiennogórski, dzierżoniowski Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych

Bardziej szczegółowo

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Warszawa, listopad 2012 O badaniu i o prezentacji Najważniejsze informacje zebrane w badaniach: ilościowym i jakościowym (lipiec-wrzesień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 09-2011 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3c do umowy o udzielenie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom RAPORT Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Zespół mailpro.pl MailPro Sp. z o.o. S t r o n a 1 Wstęp Od początku 2011

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Raport z badań Piotr Prokopowicz Grzegorz Żmuda Marianna Król Kraków, 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Załącznik nr 2c do umowy o udzielnie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w Small Business

Koniunktura w Small Business Koniunktura w Small Business Wyniki badania ilościowego mikro i małych przedsiębiorstw realizowanego w ramach projektu Small Business DNA Organizatorzy Projektu: 17 września 2010 Informacje o badaniu CEL

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

WOJCIECH MISTEREK. Zewnętrzne. źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Dlfin

WOJCIECH MISTEREK. Zewnętrzne. źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Dlfin WOJCIECH MISTEREK Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego Dlfin Rozdział 1 Zadania samorządu terytorialnego i źródła ich finansowania 9 1.1. Charakterystyka,

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Sytuacja zawodowa badanych

Rys. 1 Sytuacja zawodowa badanych Specjaliści PR o pomiarze efektów prowadzonych przez nich działań Czy ocena skuteczności działań public relations jest potrzebna? Jakie metody oceny są stosowane i dlaczego? Jakie podgrupy związane z branżą

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalne wsparcie mikrofirm

Instytucjonalne wsparcie mikrofirm Instytucjonalne wsparcie mikrofirm *Cytowanie bez ograniczeo za podaniem źródła: Instytucjonalne wsparcie Mikrofirm, badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Millward Brown, 2015 Skorzystanie ze

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE MIAST I WSI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Maciej Dzikuć

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE MIAST I WSI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Maciej Dzikuć BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE MIAST I WSI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maciej Dzikuć Celem artykułu jest przedstawienie postrzegania bezpieczeństwa energetycznego przez mieszkańców województwa lubuskiego. Wskazano

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru pośredników finansowych. Produkt finansowy Pożyczka Globalna

Kryteria wyboru pośredników finansowych. Produkt finansowy Pożyczka Globalna Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych nr 2.6/2015/FPJWW Kryteria wyboru pośredników finansowych Produkt finansowy Pożyczka Globalna ETAP I OCENA FORMALNA Kryteria formalne

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Raport z badań monitoringowych za 2011 rok.

Raport z badań monitoringowych za 2011 rok. Zadanie 3 Kursy wyrównawcze Raport z badań monitoringowych za 2011 rok. W semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 w terminie od 11.10.2010 r. do 4.02.2011 r. realizowana była II edycja kursów wyrównawczych

Bardziej szczegółowo