Punkt Konsultacyjny KSU Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Pozadotacyjne formy wsparcia. Łęczyca, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Punkt Konsultacyjny KSU Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Pozadotacyjne formy wsparcia. Łęczyca, 10.04.2013 r."

Transkrypt

1 Punkt Konsultacyjny KSU Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Pozadotacyjne formy wsparcia Łęczyca, r.

2 Plan spotkania informacja i doradztwo jako istotny element wsparcia dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorstw pozadotacyjne formy wsparcia w programach operacyjnych oraz inne formy finansowania rozpoczęcia i działalności przedsiębiorstw

3 Informacja i doradztwo jako istotny element wsparcia dla osób planujących rozpoczęcie działalności i przedsiębiorstw Krajowy System Usług (KSU) Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE) Sieci punktów Enterprise Europe Network (EEN) Regionalne Ośrodki EFS (ROEFS)

4 Krajowy System Usług to system grup usługodawców, organizacji wyspecjalizowanych w świadczeniu różnego rodzaju usług dla przedsiębiorstw i osób podejmujących działalność gospodarczą. KSU funkcjonuje od 1996 roku z inicjatywy Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw obecnie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która wspiera system organizacyjnie i merytorycznie, czuwa nad jakością usług świadczonych przez ośrodki KSU.

5 Usługi KSU: W ramach KSU świadczone są następujące usługi: informacyjne oraz doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w ramach Punktów Konsultacyjnych KSU proinnowacyjne dla przedsiębiorców w ramach Krajowej Sieci Innowacji KSU finansowe udzielanie poręczeń, kredytów lub pożyczek dla przedsiębiorców Usługi pilotażowe: w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro i małych przedsiębiorców, ochrony środowiska, optymalizacji kosztów

6 MISJA KSU: Rozwój przedsiębiorczości poprzez zapewnienie najwyższej jakości usług w kluczowych obszarach wymagających wsparcia państwa. W Polsce zarejestrowanych jest ok. 200 ośrodków które świadczą usługi wspierające polskich przedsiębiorców, w tym 12 w województwie łódzkim m.in. Łódź, Bełchatów, Zelów, Radomsko i Kutno.

7 ARRK S.A. w Krajowym Systemie Usług dla MSP Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. posiada rejestrację w sieci Krajowego Systemu Usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw od 2005 roku, pod numerem 05/06/2005/095. w zakresie następujących usług: doradczych o charakterze ogólnym, szkoleniowych, informacyjnych. Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. posiada wdrożony system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO

8 Projekt systemowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops

9 Cel projektu Zapewnienie dostępności dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą wystandaryzowanej oferty usług informacyjnych i doradczych z zakresu szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości.

10 Realizacja projektu przez ARRK S.A. na podstawie Umowy o udzielenie wsparcia nr PK/2.2.1/2012/L/05-01 w ramach Poddziałania Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości wg określonych standardów świadczenia usług okres realizacji projektu: Od 1 marca 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.

11 Punkt Konsultacyjny KSU świadczy usługi w formie: bezpośrednich wizyt w Punkcie Konsultacyjnym ul. Wyszyńskiego 11 Kutno bezpośrednich wizyt w siedzibie firmy przedsiębiorcy, dyżurów w Krośniewicach, Łęczycy, Łowiczu, Żychlinie, Telefonicznej nr tel elektronicznej - formularz zapytań. Zadaj pytanie Konsultantowi

12 Wszystkie usługi świadczone w Punkcie Konsultacyjnym KSU są ewidencjonowane, co wiąże się z koniecznością uzyskania danych osobowych Klienta i wyrażenia przez niego zgody na przetwarzanie danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

13 Świadczenie usługi poprzedzone jest diagnozą statusu i potrzeb biznesowy klienta Obszar I: usługa informacyjna w obszarach rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej Możliwe skierowanie klienta do usługi z obszaru II lub III Obszar II: usługa informacyjna opieka nad klientem usługa w zakresie doboru usługodawcy specjalistycznego oraz pomocy w skorzystaniu z usługi specjalistycznych udzielenie informacji nt. zasad korzystania z usługi (zakres i czas świadczenia, finansowanie, wzajemne obowiązki, możliwe efekty), pomoc w kontaktach z usługodawcą specjalistycznym, monitorowanie dalszych losów klienta w procesie korzystania z usługi specjalistycznej. Obszar III: usługa doradcza asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

14 Charakterystyka usług PK KSU Usługi informacyjne: usługi informacyjne świadczone są bezpłatnie (100% finansowania ze środków EFS); ilość usług informacyjnych świadczonych na rzecz 1 klienta nie jest limitowana; usługi informacyjne świadczone są w m.in. w formie indywidualnych spotkań z klientem, drogą elektroniczną, drogą telefoniczną. dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorców

15 Zakres usługi informacyjnej PK KSU administracyjno- prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/ zamykania działalności gospodarczej; możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł; zatrudnianie cudzoziemców; rozwój zasobów ludzkich; prawo ochrony klientów, konsumentów i konkurencji; ochrona własności intelektualnej;

16 Zakres usługi informacyjnej PK KSU społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR); systemy jakości ISO 9001 i HACCP; wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw; wykorzystywanie technologii informacyjnych; świadczenie usług na odległość, w tym elektronicznych; zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy epuap, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego epuap.

17 Zakres usługi informacyjnej opieka nad klientem PK KSU Potrzeba skorzystania z usługi specjalistycznej w KSU m.in. usługi Funduszy Pożyczkowych, Funduszy Poręczeń Kredytowych lub testowane pilotażowo np. optymalizacja kosztów, doradztwo i szkolenia w zakresie prawa ochrony środowiska czy finansowania zwrotnego.

18 Zakres usługi informacyjnej opieka nad klientem PK KSU Potrzeba skorzystania z usługi specjalistycznej w KSU m.in. usługi specjalistyczne zapewnione przez inne podmioty m.in. Centra Obsługi Inwestora i Eksportera, realizowane pod nadzorem urzędów marszałkowskich itp.; usługi specjalistyczne dostępne poza systemem KSU, oferowane przez usługodawców.

19 Charakterystyka usług PK KSU Usługi doradcze: koszt usług doradczych jest w 90% dofinansowany ze środków EFS, co oznacza, że wkład własny klienta wnoszony w formie pieniężnej wynosi 10% wartości usługi doradczej; maksymalny czas trwania usługi doradczej- asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej wynosi 16 godzin; dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej maksymalny czas trwania usługi doradczej- asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej wynosi 24 godziny; dla przedsiębiorców

20 Zakres usługi doradczej- asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Konsultacje nt. profilu planowanej działalności (m.in. analiza pomysłu na biznes; określenie typu działalności; analiza otoczenia konkurencyjnego; analiza zasobów niezbędnych do założenia działalności; sprofilowanie działalności w otoczeniu konkurencyjnym; określenie etapu przygotowawczego założenia działalności); Analiza SWOT planowanej działalności (m.in. określenie silnych i słabych stron planowanej działalności; określenie szans i zagrożeń);

21 Zakres usługi doradczej- asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Analiza form i źródeł finansowania działalności (m.in. wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania działalności; wady i zalety poszczególnych źródeł finansowania; rachunek ekonomiczny planowanej działalności; procedura przygotowania wniosku kredytowego; procedura finansowania projektu ze środków UE; inne źródła finansowania); Pomoc w przygotowaniu biznesplanu (m.in. utworzenie wraz z klientem struktury biznesplanu; analiza struktury biznesplanu klienta oraz wskazanie ewentualnych błędów; wskazanie narzędzi pomocnych w przygotowaniu biznesplanu);

22 Zakres usługi doradczej- asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wybór formy organizacyjno- prawnej prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. określenie formy prawnej planowanej działalności; określenie organów zarządzających poszczególnych form organizacyjnych; omówienie elementów umowy spółki; omówienie zasad zatrudniania pracowników oraz zawierania umów zleceń i umów o dzieło; omówienie procedur uzyskania zezwoleń i koncesji); Przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej oraz wypełnienie wniosku o rejestrację w CEIDG wraz z klientem.

23 Zakres usługi doradczej- asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej I moduł: Spełnianie wymogów formalno- prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. wypełnianie dokumentów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, terminowe składanie odpowiednich deklaracji do ZUS i US; obowiązki wynikające z licencji, pozwoleń, patentów, umów, decyzji administracyjnych; wykorzystanie bazy CEIDG w prowadzeniu działalności gospodarczej; korzystanie z e- usług dostępnych na epuap, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego epuap).

24 Zakres usługi doradczej- asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej II moduł: Marketing przedsiębiorstwa (m.in. określenie otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa; polityka marketingowa przedsiębiorstwa, w tym strategia marketingowa i marketing mix; stopień wykorzystania technologii informatycznych, w tym Internetu w działalności gospodarczej; budowanie relacji z klientami, podwykonawcami, dostawcami, mediami, interesariuszami przedsięwzięcia; stopień śledzenia zmian zachodzących na rynku i dostosowania do nich oferty firmy).

25 Zakres usługi doradczej- asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej III moduł: Organizacja przedsiębiorstwa (m.in. wielkość firmy, struktura, układ właścicielski; rodzaj prowadzonej działalności, branża, obszar geograficzny; wielkość zatrudnienia, dobór personelu, podział odpowiedzialności, planowanie i organizacja pracy; stosowane metody zarządzania; system zarządzania przedsiębiorstwem: ISO, HACCP, bhp, środowiskowy).

26 Zakres usługi doradczej- asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej IV moduł: Finanse przedsiębiorstwa (m.in. koszty, przychody i źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa; system opodatkowania działalności gospodarczej; narzędzia zarządzania finansami; zarządzanie kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa; krótko, średnio i długoterminowe źródła finansowania, w tym: factoring, pożyczki i kredyty z sektora pozabankowego, kredyty bankowe, leasing, środki pieniężne od inwestorów kapitałowychporównanie pod kątem korzyści ekonomicznych).

27 Przykładowe produkty usługi doradczejasysta w prowadzeniu działalności gospodarczej wypełnienie dokumentów kierowanych do ZUS lub Urzędu Skarbowego; wypełnienie formularzy w bazie CEIDG; opracowanie planu marketingowego; określenie najlepszych kanałów dystrybucji i promocji; zredagowanie materiałów promocyjnych, opisów oferowanych produktów i usług; opracowanie strategii rozwoju firmy;

28 Przykładowe produkty usługi doradczejasysta w prowadzeniu działalności gospodarczej opracowanie schematu organizacyjnego i zakresu obowiązków pracowników; wypełnienie dokumentacji związanej z zawieszeniem/ zamknięciem działalności; konsultacje w opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia; przygotowanie dokumentacji do instytucji finansowych, np. wnioski kredytowe, biznes plany, oświadczenia; inne zidentyfikowane na etapie diagnozy potrzeb klienta.

29 Akredytowani konsultanci PK KSU świadczący usługi informacyjne i doradcze Sylwia Palmowska usługi informacyjne Danuta Filipiak usługi informacyjne i doradcze Iwona Szafrańska - usługi informacyjne i doradcze Włodzimierz Żurawik usługi doradcze

30 Punkt Konsultacyjny KSU siedziba Ośrodka Kutno budynek Inkubatora Przedsiębiorczości ul. Wyszyńskiego 11 poniedziałek piątek tel , mail:

31 PK KSU dyżury/danuta Filipiak tel , mail: Łowicz Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury ul. Pijarska 1, każdy pracujący poniedziałek w m-cu godz Żychlin Gminne Centrum Promocji i Informacji ul. Barlickiego 15, każdy pracujący wtorek w m-cu godz

32 PK KSU dyżury/iwona Szafrańska tel , mail: Łęczyca Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 1, każda pracująca środa w m-cu godz Krośniewice Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji ul. Kolejowa 2, każdy pracujący czwartek w m-cu godz

33

34

35

36 Pozadotacyjne formy wsparcia w programach operacyjnych oraz inne formy finansowania dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstw Leasing programy operacyjne: POKL 6.2., POIG 3.1., fundusze zalążkowe, venture capital pożyczki i poręczenia inicjatywa JEREMI aniołowie biznesu kredyty bankowe

37 Projekty pożyczkowe w woj. łódzkim Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego oferuje w ramach projektu Od pomysłu do biznesu (Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia POKL) preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego.

38 Osoby fizyczne, które spełniają łącznie następujące warunki: zamieszkują bądź uczą się/pracują na terenie województwa łódzkiego w wieku od 18 do 64 roku życia bez względu na status na rynku pracy oraz wykształcenie nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej, nie były wspólnikiem lub udziałowcem spółki osobowej bądź spółki z o.o. w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu nie korzystają równolegle z innych środków publicznych na pokrycie tych samych wydatków związanych z prowadzoną działalnością Priorytetowo traktowani będą studenci uczelni wyższych do 24 roku życia.

39 Pożyczki udzielane są w kwocie do ,00 złotych Wysokość oprocentowania pożyczki w skali roku: 5% Pożyczki mogą zostać przeznaczone na: pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. na składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych, wartości niematerialne i prawne) zakup środków obrotowych: towarów handlowych bądź surowców produkcyjnych (do wysokości 30% udzielonej pożyczki) Okres spłaty pożyczki wynosi: maksymalnie 60 miesięcy dopuszcza się maks. 12-miesięczną karencję w spłacie kapitału

40 Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. nie pobiera prowizji od przyznanej kwoty pożyczki. Warunkiem udzielenia pożyczki jest rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz zobowiązanie do jej prowadzenia przez okres minimum 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki. Pożyczki udzielane ze środków Funduszu Mikropożyczkowego ŁARR S.A. stanowią pomoc de minimis.

41 REKRUTACJA DO PROJEKTU: Rekrutacja składa się z dwóch etapów: I etap: Wstępny proces rekrutacji do projektu na podstawie Formularzy zgłoszeniowych oraz rozmowy kwalifikacyjnej Wnioskodawca, który pozytywnie przeszedł wstępny proces rekrutacji otrzymuje status Uczestnika projektu II etap: Decyzja o przyznaniu pożyczki podejmowana jest na podstawie Wniosku o udzielenie pożyczki złożonego przez uczestnika projektu.

42 TERMIN REKRUTACJI: Formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie będą przyjmowane są w siedzibie ŁARR S.A. ul. Tuwima 22/26, VIII piętro, pokój 808 bądź VII piętro Sekretariat od dnia 14 stycznia 2013r. w godzinach 8:00 16:00 do wyczerpania środków przeznaczonych na Fundusz Pożyczkowy. Informacja o zawieszeniu naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu z 3-dniowym wyprzedzeniem.

43 Inicjatywa JEREMY Wspólne europejskie zasoby dla MSP (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) Powołana do życia w 2007 r. przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny Jest nową formą pomocy oferowaną mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Zakłada ona odejście od tradycyjnych dotacji, na rzecz zwrotnej pomocy finansowej w formie kredytów, pożyczek i poręczeń.

44 Misja JEREMIE ma na celu pomoc przede wszystkim tym przedsiębiorstwom, których instytucje finansowe nie są w stanie finansować lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków. W województwie łódzkim na ten cel przeznaczono ponad 188 mln zł.

45 Dla kogo wsparcie w województwie łódzkim? Inicjatywa JEREMIE ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które na zwykłym rynku komercyjnym miałyby trudności z uzyskaniem kredytów. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla tych firm, które: rozpoczynają działalność (start up-y), nie posiadają historii kredytowej, nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

46 Z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca: zatrudniający od 1 do 250 pracowników, mający obrót roczny w wysokości do 50 mln oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln, posiada siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą działalności gospodarczej w województwie łódzkim, nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu, nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

47 Gdzie się zgłosić? Fundusze Pożyczkowe Jeśli chcesz uzyskać informację nt. kredytów i pożyczek udzielanych ze środków Inicjatywy JEREMIE skontaktuj się z jedną z niżej wymienionych instytucji i zapytaj o szczegóły: 1. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 2. Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 3. Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 4. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Oddział w Piotrkowie Trybunalskim 5. Polska Fundacja Przedsiębiorczości Oddział w Łodzi 6. IKB Leasing Polska Sp. z o.o. Oddział Warszawa

48 Gdzie się zgłosić? Fundusze Poręczeniowe Jeśli chcesz uzyskać informację nt. poręczeń udzielanych ze środków Inicjatywy JEREMIE na kredyty i pożyczki skontaktuj się z jedną z niżej wymienionych instytucji i zapytaj o szczegóły: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26

49 Gdzie się zgłosić? Banki Jeśli chcesz uzyskać informację nt. pożyczek i kredytów oraz poręczeń udzielanych ze środków Inicjatywy JEREMIE skontaktuj się z jedną z niżej wymienionych instytucji i zapytaj o szczegóły: FM Bank z siedzibą w Warszawie oddziały w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim PA-CO Bank z siedzibą w Pabianicach oddział w Koluszkach ESBank Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku oddział Wieluń, Piotrków Trybunalski, Łódź

50 Na jaką działalność przedsiębiorca otrzyma wsparcie? Kredyty, pożyczki, poręczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej, w tym w szczególności na: realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego - wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, unowocześnienie składników majątku trwałego - zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

51 Na jaką działalność przedsiębiorca otrzyma wsparcie? budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii, informatyzację, dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych, tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy, inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa. Wsparcie otrzymane w ramach JEREMIE nie może być przeznaczone na: pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, finansowanie celów konsumpcyjnych, spłatę pożyczek i kredytów, spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

52 Lp. Parametr Wartość 1. kwota pożyczki do PLN 2. okres finansowania maksymalnie 60 miesięcy (5 lat) 3. oprocentowanie pożyczki na zasadach rynkowych od 5,4 % p.a. oprocentowanie pożyczki na zasadach de minimis od 2,0 % p.a. 4. prowizja / opłaty dodatkowe od 1,0 % wartości pożyczki 5. karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy

53 Korzyści dla przedsiębiorców ze wsparcia w ramach JEREMIE w woj. łódzkim zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego firm i przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez szeroki wachlarz instrumentów finansowych: kredyty, pożyczki, poręczenia; korzystniejsze warunki finansowania firm oraz przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w tym tzw. start-upów; elastyczność: specyficzne pożyczki mogą zostać nakierowane na poszczególne grupy przedsiębiorców, np. dłuższa prolongata lub okres spłaty dla nowo powstałych firm (start-upy).

54 Inne instrumenty pozadotacyjne: Oferta banków dla rozpoczynających i prowadzących działalność m.in. kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne, pożyczki bezzwrotne Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) - Bon na innowacje, granty, kredyt technologiczny, preinkubacja i inwestycja - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Anioły biznesu - Lewiatan Bussines Angels, Polban Bussines Angels Club, Gildia Aniołów Biznesu Fundusze venture capital, leasing

55 Polecane portal szkoleń internetowych portal innowacji portal z zakresu prawa obrotu elektronicznego sieć międzynarodowa Komisji Europejskiej - usługi dla MSP portal e-przedsiębiorców - podmioty, które pomagają znaleźć inwestora - podmioty, które pomagają znaleźć inwestora - podmioty, które pomagają znaleźć inwestora - zestawienie dużych polskich inwestorów portal funduszy europejskich

56 Zapraszamy do skorzystania z usług PK KSU! Punkt Konsultacyjny KSU Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. tel

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać działalność gospodarczą, ale brakuje Ci środków? W takiej sytuacji ratunkiem dla Twojej

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE ZWROTNE JAKO FORMA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE ZWROTNE JAKO FORMA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PREFERENCYJNE FINANSOWANIE ZWROTNE JAKO FORMA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 15 maja 2014 29.05.2014 r. ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 Łukasz Narloch, Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Na co fundusze 2014-2020? Fundusze UE będą koncentrowały się na tzw. celach tematycznych, Wyznaczono 11 celów tematycznych: 1. Badania + Rozwój + Innowacje

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Iwona Jaraczewska Konsultant Punktu Konsultacyjnego KSU prowadzonego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH,

oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, PROJEKT SYSTEMOWY PARP Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

JEREMIE. dla instytucji finansowych

JEREMIE. dla instytucji finansowych JEREMIE dla instytucji finansowych 24 JEREMIE dla instytucji finansowych 24 Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiamy naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE Sposoby rozumienia innowacyjności AGENDA Dostępne źródła finansowania innowacji w programach NSS Zwrotne i bezzwrotne instrumenty finansowe Innowacje społeczne Działalnośd

Bardziej szczegółowo

BIULETYN nr 3/2010 (6)

BIULETYN nr 3/2010 (6) BIULETYN nr 3/2010 (6) Słowo wstępne... 3 Jednorazowa dotacja z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej... 4 Dotacja na start biznesu w ramach Działania 6.2 POKL... 5 Dotacja na utworzenie i

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności gospodarczej

Źródła finansowania działalności gospodarczej Źródła finansowania działalności gospodarczej 1 Pieniądze na start Kapitał własny założyciela firmy - jest to właściwie idealna sytuacja, gdy właściciel ma środki na stworzenie własnej firmy, gdyż ryzykuje

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH Plan prezentacji Fundusze pożyczkowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Program Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 2.1 ROZWÓJ I PODNIESIENIE SCHEMAT A BEZPOŚREDNIE WSPARCIE INWESTYCJI KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, W MŚP. Jelenia Góra, marzec 2015 r.

DZIAŁANIE 2.1 ROZWÓJ I PODNIESIENIE SCHEMAT A BEZPOŚREDNIE WSPARCIE INWESTYCJI KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, W MŚP. Jelenia Góra, marzec 2015 r. DZIAŁANIE 2.1 ROZWÓJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, SCHEMAT A BEZPOŚREDNIE WSPARCIE INWESTYCJI W MŚP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Jelenia Góra, marzec 2015 r. Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

PLAN SPOTKANIA 1. DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

PLAN SPOTKANIA 1. DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: PLAN SPOTKANIA 1. DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 6.2 Programu Kapitał Ludzki Działanie 3.1 Programu Innowacyjna Gospodarka 2. POŻYCZKI: Program Pierwszy Biznes BGK Pożyczki z

Bardziej szczegółowo