Wsparcie merytoryczne i finansowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą - obecnie i w przyszłości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2011-07-25. Wsparcie merytoryczne i finansowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą - obecnie i w przyszłości"

Transkrypt

1 2011 Wsparcie merytoryczne i finansowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą - obecnie i w przyszłości Agata Wieruszewska 28 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora MSP i osób zamierzających prowadzić działalność gospodarczą. Krajowy System Usług to blisko 130 ośrodków, prowadzonych przez niezaleŝne instytucje otoczenia biznesu, które świadczą usługi systemowe na terenie całej Polski i współpracują ze sobą w ramach sieci oraz z PARP. Krajowy System Usług to ponad 640 profesjonalnych konsultantów gotowych udzielić przedsiębiorcy wszelkiej pomocy i informacji w zakresie prowadzenia firmy. Krajowy System Usług to 15 lat doświadczeń we wspieraniu przedsiębiorczości. Misja KSU: rozwój przedsiębiorczości poprzez zapewnienie najwyŝszej jakości usług w kluczowych obszarach wymagających wsparcia państwa. Krajowy System Usług struktura usługodawców Fundusze poŝyczkowe Fundusze Poręczeniowe Krajowy System Usług (KSU) Punkty Konsultacyjne Krajowa Sieć Innowacji Usługodawcy nowych usług systemowych lub ich pilotaŝy NOWOŚĆ Usługi finansowe Usługi informacyjne Usługi doradcze proinnowacyjne Usługi doradcze 1

2 Krajowy System Usług standardy Standardy dla organizacji - członków systemu: wymogi dot. posiadania odpowiedniego potencjału ekonomicznego oraz technicznego w celu naleŝytego świadczenia usług. Standardy dla konsultantów KSU: wymogi dot. posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz doświadczenia w świadczeniu usług; weryfikacja kompetencji konsultantów (np. dla usług informacyjnych testy wstępne i cykliczne co kwartał sprawdzające ich wiedzę); system podnoszenia i rozwoju kompetencji zawodowych konsultantów (szkolenia, doradztwo, informacja itp.). Standardy dla świadczonych usług: wymogi dot. procesu oraz zakresu świadczenia usług; wymagania dot. świadczenia usług zgodnie z systemem zarządzania jakością wg normy ISO Wsparcie dla zakładających działalność gospodarczą obecnie Usługi informacyjne Punktów Konsultacyjnych KSU; Usługi doradcze asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej; Fundusze poŝyczkowe i poręczeniowe. Wsparcie dla zakładających działalność gospodarczą w przyszłości Usługi informacyjne Punktów Konsultacyjnych KSU; Usługa doradcza asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej; Usługa doradcza asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej; Usługa opieki nad klientem; Fundusze poŝyczkowe i poręczeniowe. Usługi informacyjne Punktów Konsultacyjnych KSU jak, krok po kroku, załoŝyć własną firmę, dobierając jej optymalną formę prawną oraz rodzaj opodatkowania? co zrobić, aby firma szybciej się rozwijała? skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe na załoŝenie lub rozwój firmy? jak pokonywać problemy pojawiające się w bieŝącej działalności przedsiębiorstwa? jak uzyskać specjalistyczną usługę KSU, np. porady w obszarze transferu technologii? Dla kogo? Wszystkie osoby zainteresowane rozpoczęciem i juŝ prowadzące działalność gospodarczą 2

3 Usługi informacyjne Punktów Konsultacyjnych KSU Usługi informacyjne PK KSU są dla klientów bezpłatne finansowanie w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt systemowy PARP Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych 110 Punktów Konsultacyjnych KSU Usługi finansowe funduszy poŝyczkowych i poręczeniowych współpracujących z KSU udzielanie poŝyczek przedsiębiorcom na załoŝenie lub rozwój firmy, udzielanie poręczeń poŝyczek kredytów oraz w niektórych funduszach - wadiów przetargowych. Dla kogo? Wszystkie osoby zainteresowane rozpoczęciem lub rozwojem swojej działalności, które nie mają potencjału do uzyskania kredytowania / poręczenia na komercyjnych warunkach. Usługi finansowe funduszy poŝyczkowych i poręczeniowych współpracujących z KSU 34 współpracujące z KSU Fundusze PoŜyczkowe 32 współpracujące z KSU Fundusze Poręczeniowe 3

4 Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej (pilotaŝ) Etap I - diagnoza potrzeb biznesowych identyfikacja problemów klienta związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, szczególnie w pierwszych 6 miesiącach jej prowadzenia. Po przeprowadzonej diagnozie potrzeb biznesowych - podpisanie umowy z klientem na świadczenie usługi asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej (etap II). Etap II - wsparcie doradcze w zakresie zidentyfikowanych w etapie I potrzeb, zgodnie z ustaloną ścieŝką postępowania: spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (wywiązywanie się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i Urzędu Skarbowego); marketing przedsiębiorstwa (przygotowanie strategii marketingowej, analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy itp.); organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności itp.); finanse przedsiębiorstwa (opracowanie kosztorysu przedsięwzięcia, zarządzanie kapitałem obrotowym, pozyskiwanie źródeł finansowania, postępowanie w przypadku zagroŝenia zatorem płatniczym, wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank itd.). Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej (pilotaŝ) Dla kogo? Przedsiębiorstwa, bez względu na wielkość, w szczególności w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej; Do 24 godz. dla jednego przedsiębiorcy; Wartość usługi dla jednego przedsiębiorcy zł (ale przedsiębiorca płaci tylko 5%); 21 ośrodków świadczących usługę asysty: I. Konsultacje nt. profilu planowanej działalności: Analiza pomysłu na biznes (branŝa, zakres działalności, planowana wielkość firmy, forma prowadzonej działalności, miejsca, siedziby, itp.); Określenie typu działalności: koncesjonowana, regulowana, licencjonowana, wymagająca zezwolenia lub zgody. Objęta obowiązkiem kwalifikacji zawodowych; Analiza otoczenia konkurencyjnego (najbliŝsze otoczenie, makro otoczenie, obszar docelowego rynku); Sprofilowanie działalności w otoczeniu konkurencyjnym (wyodrębnienie niszy rynkowej, zdiagnozowanych potrzeb klientów itp.); Określenie etapu przygotowawczego załoŝenia działalności gospodarczej. 4

5 II. Analiza SWOT planowanej działalności: analiza silnych i słabych stron działalności, szans i zagroŝeń; analiza planowanych działań marketingowych przyszłego przedsiębiorcy w tym reklamy i działań wizerunkowych. III. Analiza form i źródeł finansowania działalności gospodarczej: Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania działalności (środki własne, poŝyczka, kredyt, akcje, venture capital, obligacje, leasing, franchising, dotacje UE, itp.); Wady i zalety poszczególnych źródeł finansowania w odniesieniu do planowanej działalności gospodarczej; Rachunek ekonomiczny planowanej działalności gospodarczej z wykorzystaniem kilku źródeł finansowania; Procedura wniosku kredytowego (wymagania, najczęstsze zabezpieczenia); Procedura finansowania ze środków UE ( dostępne programy oraz działania na rozpoczęcie działalności gospodarczej); Inne źródła finansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej. IV. Doradztwo w przygotowanie biznesplanu: Przeanalizowanie i konstrukcja biznesplanu (plan wykonawczy, informacja o firmie, opis produktów lub usług, analiza rynkowa, strategia i wdraŝanie, opis sposobu zarządzania firmą, plan finansowy); Wskazanie źródeł zbierania informacji do biznesplanu; Wskazanie najczęstszych błędów biznesplanu; Przygotowanie do zarządzania poprzez wykorzystanie biznesplanu; Adekwatność biznesplanu do zakresu prowadzonej działalności; Wskazanie narzędzi pomocnych w przygotowaniu biznesplanu (literatura, programy internetowe itp.). 5

6 V. Doradztwo przy wyborze formy organizacyjno-prawnej działalności gospodarczej obejmujące: Określenie organizacji prawnej przedsiębiorstwa (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka kapitałowa w organizacji, spółka z ograniczona odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółdzielnia); Określenie organów zarządczych poszczególnych form organizacyjnych; Omówienie elementów umowy spółki; Wskazanie najwaŝniejszych elementów aktu notarialnego przy zawieraniu umowy spółki kapitałowej; Określenie wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie; Omówienie stosunku pracy (rodzaje umów o pracę, podstawowe zasady dotyczące wynagrodzenia pracownika, obowiązki pracownika i pracodawcy, podstawowe dokumenty zgłoszeniowe dot. rozliczeń DRA RMUA oraz ubezpieczenia ZUA, składki na ZUS, FP, FGŚP, zaliczki na podatek dochodowy osób fizycznych). VI. Przygotowanie dokumentów do rejestracji działalności gospodarczej: doradztwo przy wyborze Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD); doradztwo przy wyborze przyszłej formy opodatkowania przedsiębiorstwa (wady i zalety poszczególnych form opodatkowania); doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia księgowości (samodzielne prowadzenie księgowości lub wybór biura rachunkowego, wady i zalety kaŝdego rozwiązania); przedstawienie procedury rejestracji działalności gospodarczej w ramach tzw. jednego okienka ; przedstawienie procedury rejestrowania działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym; pomoc w przygotowaniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub o rejestracje podmiotu w rejestrze przedsiębiorstw. VII. Rejestracja działalności gospodarczej w bazie CEIDG (opcjonalnie): sporządzenie pełnomocnictwa dla konsultanta (instytucji prowadzącej PK) do czynności związanych z rejestracją w CEIDG; przygotowanie wniosku o wpis do CEIDG; uzyskanie poświadczenia wpisu do CEIDG i rozpoczęcia działalności gospodarczej. 6

7 Dla kogo? Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą 30 godz. dla jednego przedsiębiorcy Wartość usługi dla jednego przedsiębiorcy 3000 zł (ale przedsiębiorca płaci tylko 5%) bez opcji VII, za opcję VII 200 zł Ośrodki wybrane w drodze konkursu: IV kwartał 2011 Opieka nad klientem Określenie potrzeb klienta wymagających skorzystania z usługi specjalistycznej; Wskazanie usługodawcy usługi specjalistycznej dostępnej w systemie KSU; Poinformowanie o zakresie usług specjalistycznych KSU oraz zasadach korzystania z tych usług; Zapewnienie pomocy w skorzystaniu z usługi specjalistycznej dostępnej w systemie KSU; Monitorowanie postępów realizacji usługi specjalistycznej w systemie KSU. Usługa jest dla klienta bezpłatna Ośrodki wybrane w drodze konkursu: IV kwartał 2011 Zawsze aktualne informacje: 7

8 Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Iwona Jaraczewska Konsultant Punktu Konsultacyjnego KSU prowadzonego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

IV. KROK - Rejestracja

IV. KROK - Rejestracja Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu od wielu już lat wspiera lokalną przedsiębiorczość, poprzez udzielanie pomocy w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej. W ciągu ostatnich sześciu lat, dzięki wsparciu

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Oferta OPTYMANI Biura Doradczo Księgowego w zakresie świadczenia usług księgowych, doradztwa gospodarczego oraz pozyskiwania dotacji dla firm

Oferta OPTYMANI Biura Doradczo Księgowego w zakresie świadczenia usług księgowych, doradztwa gospodarczego oraz pozyskiwania dotacji dla firm Polecane przez RZETELNEBIURO.PL OFERTA Oferta OPTYMANI Biura Doradczo Księgowego w zakresie świadczenia usług księgowych, doradztwa gospodarczego oraz pozyskiwania dotacji dla firm Rzeszów, czerwiec 2015

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Nowy System KSU szanse zagroŝenia? Ocena wprowadzania przez PARP załoŝeń programu rządowego. Ryn, 17-18.09.2009 r.

Nowy System KSU szanse zagroŝenia? Ocena wprowadzania przez PARP załoŝeń programu rządowego. Ryn, 17-18.09.2009 r. 2009 Nowy System KSU szanse zagroŝenia? Ocena wprowadzania przez PARP załoŝeń programu rządowego Imię Mariola i nazwisko Misztak-Kowalska, autora Polska Miejscowość, Agencja Rozwoju data Przedsiębiorczości;

Bardziej szczegółowo

Adresy internetowe przydatne dla osób zainteresowanych załoŝeniem własnej firmy

Adresy internetowe przydatne dla osób zainteresowanych załoŝeniem własnej firmy Adresy internetowe przydatne dla osób zainteresowanych załoŝeniem własnej firmy www.arp.com.pl strona Agencji Rozwoju Przemysłu, która zajmuje się wspieraniem restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Dominik Lada Projekt serii: Grupa Zadaniowa

Bardziej szczegółowo

Raport merytoryczny po konferencji Mentoring i Coaching w służbie przedsiębiorczości

Raport merytoryczny po konferencji Mentoring i Coaching w służbie przedsiębiorczości Raport merytoryczny po konferencji Mentoring i Coaching w służbie przedsiębiorczości Warszawa, 28 czerwca 2011 r. Patronat honorowy: Patronat medialny: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Program konferencji:...

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 2.1 ROZWÓJ I PODNIESIENIE SCHEMAT A BEZPOŚREDNIE WSPARCIE INWESTYCJI KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, W MŚP. Jelenia Góra, marzec 2015 r.

DZIAŁANIE 2.1 ROZWÓJ I PODNIESIENIE SCHEMAT A BEZPOŚREDNIE WSPARCIE INWESTYCJI KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, W MŚP. Jelenia Góra, marzec 2015 r. DZIAŁANIE 2.1 ROZWÓJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, SCHEMAT A BEZPOŚREDNIE WSPARCIE INWESTYCJI W MŚP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Jelenia Góra, marzec 2015 r. Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu:

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności gospodarczej

Źródła finansowania działalności gospodarczej Źródła finansowania działalności gospodarczej 1 Pieniądze na start Kapitał własny założyciela firmy - jest to właściwie idealna sytuacja, gdy właściciel ma środki na stworzenie własnej firmy, gdyż ryzykuje

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1 Zakładanie adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze dla uczniów w szkół ponadgimnazjalnych 1 Wstęp Podstawy prawne podejmowania działalności gospodarczej Rodzaje działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo