Koszt kapitału obcego cena jaką inwestor(przedsiębiorstwo) zapłaci za zewnętrzne źródła finansowania(kredyty, obligacje, poŝyczki, itp.).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koszt kapitału obcego cena jaką inwestor(przedsiębiorstwo) zapłaci za zewnętrzne źródła finansowania(kredyty, obligacje, poŝyczki, itp.)."

Transkrypt

1 WAAC średni waŝony koszt kapitału koszt kapitału uwzględniający zdewersyfikowaną strukturę finansowania przedsięwzięcia. W praktyce jest to wypadkowy koszt kapitału obliczony jako średnia waŝona kosztu kapitału obcego i własnego. Koszt kapitału obcego cena jaką inwestor(przedsiębiorstwo) zapłaci za zewnętrzne źródła finansowania(kredyty, obligacje, poŝyczki, itp.). Koszt kapitału własnego stopa zwrotu wymagana przez właścicieli firmy określona na podstawie stopy zwrotu z alternatywnych projektów o podobnym ryzyku. Dywidenda część zysku wypłacana akcjonariuszom przypadająca na jedna akcję. Koszt kapitału - co to takiego? MoŜna sobie postawić pytanie do czego jest nam potrzebna znajomość kosztu kapitału danego przedsiębiorstwa? - do bieŝącego zarządzania wartością przedsiębiorstwa - do oceny projektów inwestycyjnych charakteryzujących się takim samym ryzykiem jak dotychczasowa działalność przedsiębiorstwa, - do wyceny przedsiębiorstwa metodą dochodowa. Aby sfinansować potrzebne do prowadzenia działalności operacyjnej aktywa(majątek trwały i obrotowy) przedsiębiorstwo musi pozyskać odpowiedni kapitał. Przez kapitał rozumie się fundusze powierzone przedsiębiorstwu przez jego właścicieli i wierzycieli. WyróŜnia się dwa podstawowe rodzaje kapitału w przedsiębiorstwie: - kapitał własny, - kapitał obcy(dług przedsiębiorstwa). Zarówno akcjonariusze(właściciele), jak i wierzyciele(poŝyczkodawcy) oczekują rekompensaty za powierzone przedsiębiorstwu fundusze. Rekompensata powinna odpowiadać stopie zwrotu moŝliwej do uzyskania z innych przedsięwzięć o podobnym ryzyku(jest to alternatywny koszt kapitału inaczej koszt utraconych korzyści). Oczekiwana(wymagana) przez inwestorów, zarówno właścicieli jak i wierzycieli, stopa zwrotu określa koszt kapitału wykorzystywanego w przedsiębiorstwie. PoŜyczkodawcy oczekują zwrotu w ustalonym umownie terminie powierzonego przedsiębiorstwu kapitału wraz z odsetkami. Stopa zwrotu której oczekują akcjonariusze, moŝe przybierać dwie formy: wypłatę dywidendy z podziału zysku netto i wzrost wartości przedsiębiorstwa(ceny akcji). Koszt kapitału co to takiego? Przez kapitał, który kosztuje przedsiębiorstwo naleŝ rozumieć kapitał zainwestowany tj. zobowiązania od których płacone jest oprocentowanie oraz kapitał własny. Kalkulacja kosztu kapitału polega na oszacowaniu za pomocą dostępnych metod, oddzielnie kosztu długu i kosztu kapitału własnego, a następnie wyliczenie średniego waŝonego kosztu kapitału(wacc weighted awerage cost of capital), w którym struktura kapitału(relacja kapitału własnego i obcego) określa wagi kapitału obcego i własnego. Średni waŝony koszt kapitału(wacc) Spółki mogą korzystać z wielu dostępnych na rynku źródeł finansowania, akcje zwykłe, kapitał uprzywilejowany, kredyty bankowe, obligacje, obligacje zamienne, warranty itp

2 W warunkach polskich najbardziej rozpowszechnione są dwa źródła pozyskiwania finansowania zewnętrznego: kapitał zwykły i kredyty bankowe. Ograniczając się do dwóch podstawowych źródeł zewnętrznego finansowania działalności polskich przedsiębiorstw, wzór na obliczenie WACC: WACC = e k e + d e + d k d + e d (1 t) WACC średni waŝony koszt kapitału przedsiębiorstwa, e wartość kapitału własnego, d wartość długu oprocentowanego, k e koszt kapitału własnego, k d koszt kapitału obcego(długu), t stawka podatku od przedsiębiorstw, Ryzyko a koszt kapitału. Zarówno akcjonariusze, jak i poŝyczkodawcy, powierzając przedsiębiorstwu swoje fundusze ponoszą ryzyko związane działalnością przedsiębiorstwa, na które składa się ryzyko operacyjne i finansowe. Inwestorzy decydują się na zakup akcji lub udzielenie przedsiębiorstwu poŝyczki, jeŝeli moŝliwa do zrealizowania stopa zwrotu spełnia ich oczekiwania przy istniejącym ryzyku. Potencjalna stopa zwrotu musi być wyŝsza od stopy wolnej od ryzyka o premię z tytułu ryzyka operacyjnego i finansowego. Stopa wolna = Stopa wolna od ryzyka + Ryzyko operacyjne + Ryzyko finansowe Nie oznacza to jednak, Ŝe stopa zwrotu której oczekują akcjonariusze i poŝyczkodawcy jest jednakowa. Strumień przepływów pienięŝnych, którego oczekują poŝyczkodawcy jest ściśle zdefiniowany w umowie kredytowej lub umowie zakupu obligacji. Tymczasem akcje nie maja określonego terminu wykupu kapitał własny zgromadzony przez przedsiębiorstwo jest bezzwrotny, a wypłaty dywidend, w przeciwieństwie do rat odsetkowych nie są obowiązkowe a ich wartość zaleŝy od sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. RównieŜ wzrost wartości przedsiębiorstwa jest niepewny, a zatem potencjalne zyski kapitałowe obarczone są ryzykiem. Dodatkowo w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa akcjonariusze zaspokajania są na końcu, po uregulowaniu zobowiązań wobec wierzycieli. W związku z tym, Ŝe akcjonariusze ponoszą większe ryzyko w porównaniu do poŝyczkodawców oczekują wyŝszej stopy zwrotu z inwestycji, stąd koszt kapitału własnego jest wyŝszy od kapitału obcego. Koszt kapitału obcego JeŜeli przedsiębiorstwo finansuje się kredytami bankowymi wówczas do wyliczenia kosztu kapitału obcego bierzemy stopę procentowa kredytu. Faktyczny koszt kredytu jest dla przedsiębiorstwa niŝszy niŝ jego oprocentowanie z uwagi na to, Ŝe koszty obsługi długu stanowią koszty uzyskania przychodu. Podatek płacony przez przedsiębiorstwo jest niŝszy niŝ iloczyn zapłaconych odsetek i stawki podatkowej(jest to tzw. Tarcza podatkowa). A zatem koszt kredytu to odsetki minus tarcza podatkowa: - 2 -

3 k d - k d t = t(1- t) k d koszt kapitału obcego(oprocentowanie kredytu), t stawka podatku od przedsiębiorstw. W przypadku gdy przedsiębiorstwo finansuje przez emisję obligacji(są to tzw. Obligacje korporacyjne)koszt długu jest określany na podstawie rentowności obligacji(ytm yiled to maturity), która moŝliwa jest do zrealizowania przez inwestorów posiadających obligacje aŝ do momentu ich wykupu. RównieŜ tutaj naleŝy uwzględnić tarcze podatkową, gdyŝ wypłaty kuponów odsetkowych stanowią dla przedsiębiorstwa koszt uzyskania przychodu i pomniejszają naleŝny podatek. Koszt kapitału obcego(2) Oczekiwana przez inwestorów stopa zwrotu z inwestycji w obligacje przedsiębiorstwa musi rekompensować wszystkie rodzaje ryzyka jakie związane są zakupem obligacji. Zakup obligacji dowolnego przedsiębiorstwa obarczony jest większym ryzykiem niŝ zakup obligacji Skarbu Państwa. Stąd stopa rentowności tych obligacji jest wyŝsza niŝ stopa rentowności oferowana prze obligacje Skarbu Państwa. Przedsiębiorstwo aby zachęcić inwestorów do nabycia obligacji musi zaoferować pewna premią w stosunku do stopy wolnej od ryzyka, którą oferują obligacje Skarbu Państwa. Premia ta odzwierciedla ryzyko niewypłacalności i ryzyko płynności. A zatem stopa oprocentowania obligacji korporacyjnych(przedsiębiorstw) zawiera następujące składniki: r d = r RF + DRP + LRP r RF - stopa wolna od ryzyka, DRP (default risk premium) premia za ryzyko niewypłacalności, LRP (liquidity risk premium)premia za ryzyko płynności. Koszt kapitału obcego(3) Premia za ryzyko niewypłacalności: 1) Ryzyko niewypłacalności zwane teŝ ryzykiem kredytowym to ryzyko, Ŝe emitent obligacji nie będzie w stanie terminowo realizować wypłat oprocentowania oraz zwrócić poŝyczony kapitał. Im większe jest ryzyko niewypłacalności emitenta, tym wyŝszego oprocentowania obligacji Ŝądają inwestorzy. 2)oceną ryzyka niewypłacalności zajmują się wyspecjalizowane instytucje agencje ratingowe takie jak Standard & poor s corporation. Oceny przyznawane obligacjom ze względu na zdolność emitenta do obsługi długu dzieli się na dwie grupy: - oceny inwestycyjne (wysokie ), przyznawane obligacjom o niewielkim ryzyku niewypłacalności, - oceny spekulacyjne(niskie), przyznawane obligacjom z którymi związane jest duŝe ryzyko niewypłacalności emitenta. Premia za ryzyko płynności: 1) dotyczy głównie obrotu papierami wartościowymi na rynku niepublicznym(prywatnym). Ryzyko to jest szczególnie duŝe dla papierów wartościowych emitowanych przez niewielkie, mało znane przedsiębiorstwa. JeŜeli inwestor zamierza - 3 -

4 trzymać papiery do momentu ich wykupu przez imitenta, wówczas ryzyko płynności jest dla niego mało istotne. Premia za ryzyko niewypłacalności ma równieŝ zastosowanie w przypadku ustalenia przez banki oprocentowania kredytów udziałowych przedsiębiorstwom. Koszt kapitału własnego. Koszt kapitału własnego uzaleŝniony jest od oczekiwanej przez inwestorów stopy zwrotu z inwestycji w akcje danego przedsiębiorstwa, czyli od relacji całego dochodu z inwestycji do nakładów na zakup akcji przedsiębiorstwa. Na potencjalny dochód akcjonariuszy składają się wypłacane przez przedsiębiorstwo dywidendy oraz zysk kapitałowy, czyli róŝnica pomiędzy ceną zakupu a sprzedaŝy akcji. W związku z tym, Ŝe przepływy pienięŝne, których moŝe oczekiwać akcjonariusz danego przedsiębiorstwa są niepewne, oszacowanie kosztu kapitału własnego jest znacznie trudniejsze niŝ kosztu kapitału obcego. Istnieją dwie podstawowe metody, które próbują pokonać tę trudność : model wyceny aktywów kapitałowych i model zdyskontowanych dywidend. Koszt kapitału własnego model CAPM (1) Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM Model wyceny aktywów kapitałowych(capital asset prycing model), stara się odpowiedzieć na pytanie, jaki powinien być oczekiwany dochód z papierów wartościowych przy danym ryzyku. Na podstawie tego modelu moŝna stwierdzić, Ŝe koszt kapitału własnego jest stopą zwrotu wolną od ryzyka powiększoną o premię za ryzyko związane z inwestowaniem w akcje danego przedsiębiorstwa. k e = r RF + β e (r M r RF ) przeciętna premia za ryzyko k e koszt kapitału własnego(oczekiwana stopa zwrotu z papieru wartościowego), r RF - stopa wolna od ryzyka, r M oczekiwana stopa zwrotu z portfela rynkowego, β e - współczynnik beta papieru wartościowego(udział papieru w ogólnym ryzyku portfela rynkowego). Koszt kapitału własnego model CAPM (2) Stopa zwrotu wolna od ryzyka Powstaje pytanie jak stopę zwrotu z papierów skarbowych przyjąć krótkoterminową czy długoterminową? Wydaje się, Ŝe korzystanie z długoterminowych stóp zwrotu np. 10-letnich obligacji skarbowych do szacowania stopy wolnej od ryzyka daje lepsze rezultaty niŝ stosowanie krótkoterminowych stóp zwrotu. Czas trwania papierów krótkoterminowych jest o wiele jest o wiele krótszy niŝ horyzont czasowy dyskontowanych przepływów pienięŝnych, stąd długoterminowa stopa zwrotu lepiej jest dopasowana do czasu przepływów gotówkowych danej firmy(przyjmuje się, Ŝe horyzont czasowy kapitału akcyjnego wynosi przynajmniej 10 lat). Kolejną zaleta papierów skarbowych długoterminowych w stosunku do krótkoterminowych jest to, Ŝe stopy zwrotu długoterminowych papierów charakteryzują się większą stabilnością, mniej są podatne na wahania stóp procentowych

5 Wada tego podejścia polega na tym, Ŝe stopa oprocentowania obligacji długoterminowych zawiera w sobie premie czasową nie uwzględnianą w modelu CAPM. Sugeruje to, ze najlepiej jest skorzystać z oczekiwanej długoterminowej średniej krótkoterminowych stóp zwrotu wolnych od ryzyka. Koszt kapitału własnego model CAPM (3) Oczekiwana długoterminowa Stopa zwrotu z Premia Średnia krótkoterminowych = długoterminowych obligacji + czasowa Stóp zwrotu wolnych od ryzyka wolnych od ryzyka Korzystając z powyŝszego wzoru moŝna oszacować premię czasową i odjąć tę wartość od wielkości stopy zwrotu z długoterminowych obligacji skarbowych. Pomimo uzasadnienia teoretycznego sposób polegający na odejmowaniu premii czasowej nie jest zbyt często stosowany w praktyce gdyŝ wymaga szczegółowej analizy czasowej stóp procentowych. Analiza jest czasochłonna a potencjalny błąd polegający na nie odjęciu od stopy zwrotu długoterminowych obligacji wolnych od ryzyka premii czasowej nie wpływa w sposób znaczący na wyniki wyceny, stąd moŝna go zignorować. Koszt kapitału własnego model CAPM (4) Przeciętna rynkowa premia za ryzyko. Wysokość rynkowej premii za ryzyko moŝna oszacować porównując stopę zwrotu z indeksu giełdowego ze stopą zwrotu z papierów wolnych od ryzyka w danym przedziale czasu. WaŜne jest Ŝeby wyliczając średnia stopę z papierów wolnych od ryzyka wziąć pod uwagę ten sam rodzaj papierów, który analizowaliśmy wcześniej wyznaczając aktualna stopę zwrotu z papierów wolnych od ryzyka(długoterminowe obligacje skarbowe). W tym miejscu powstaje kilka pytań: - jaki okres historyczny uwzględnić w analizie, - czy brać dane z rynku polskiego, czy z rynków dojrzałych np. amerykańskiego, - czy stosować średnią arytmetyczną czy geometryczną? Wydaje się, Ŝe z uwagi na niedojrzałość i płytkość polskiego rynku kapitałowego nie jest on nie jest on odpowiedni do wyznaczania rynkowej premii za ryzyko. Częściej stosowanym podejściem jest uwzględnienie rynkowej premii za ryzyko np. dla rynku amerykańskiego i próba przeniesienia go na rynek polski stosując pewne dostosowania, których celem jest uwzględnienie podwyŝszonego ryzyka politycznego i gospodarczego związanego z rodzimym rynkiem papierów wartościowych. Koszt kapitału własnego model CAPM (5) Dotychczas w USA podejmowano wiele prób wyliczenia rynkowej premii za ryzyko. W zaleŝności od dobranego okresu i rodzaju średniej premia za ryzyko rynkowe ulega znacznym wahaniom. Wydaje się, Ŝe lepsza jest premia oparta na : - dłuŝszym okresie pomiaru zamiast krótszego w celu wyeliminowania wpływu krótkoterminowych anomalii(skutków wojen, kryzysów gospodarczych, itp.), - średniej geometrycznej stóp zwrotu, poniewaŝ w dłuŝszym okresie średnia geometryczna stanowi lepszy szacunek oczekiwanych przez inwestora stóp zwrotu. Średnia geometryczna = (wartość końcowa /wartość początkowa) n =1-5 -

6 n - oznacza ilość okresów uwzględnionych przy wyliczaniu średniej Koszt kapitału własnego model CAPM (6) Podejście stosowane przez Aswath Damodaran a autora wielu publikacji z zakresu wyceny spółek do określania ryzyka rynkowego wykorzystywanego w modelu CAPM dla poszczególnych krajów. - punktem wyjściowym jest rynek amerykański, dla którego na podstawie analizy historycznego kształtowania się stopy zwrotu z portfela rynkowego i stopy zwrotu wolnej od ryzyka oszacowano premię z ryzyko rynkowe na poziomie 6,1% - w celu oszacowania długoterminowego ryzyka danego kraju (country risk premium) Damodaran porównuje rating przyznany przez agencję ratingową Moody s Investor Serwice obligacjom Stanów zjednoczonych(aaa - najwyŝsza ocena) oraz obligacjom rządowym danego kraju, - na tej postawie szacowana jest premia za ryzyko niewypłacalności danego kraju (default spread), - tak wyliczona premia dodawana jest do ryzyka rynkowego wyliczonego dla rynku amerykańskiego, - dla Polski obecna premia za ryzyko niewypłacalności została oszacowana na 1,2%, stąd całkowite ryzyko rynkowe dla Polski(total risk premium) wg. Damodarana wynosi 7,3%

PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PODSTAWOWE MIARY OCENY OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI Na rynku konkurencyjnym, jeśli dane przedsiębiorstwo nie chce pozostać w tyle w stosunku do swoich konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką Prowadzący: Marcin Roj Przesłanki i cele wyceny przedsiębiorstw Zmiana właściciela (transakcja kupnasprzedaży), Pozyskiwanie dodatkowych źródeł

Bardziej szczegółowo

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa Wartość przedsiębiorstwa i papiery wartościowe 12 149 12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE 12.1. Wartość przedsiębiorstwa W ostatnich latach mamy coraz częściej do czynienia z wyceną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Jak dokonać szybkiej i efektywnej oceny Spółki (na przykładzie firmy Elzab)

Jak dokonać szybkiej i efektywnej oceny Spółki (na przykładzie firmy Elzab) Jak dokonać szybkiej i efektywnej oceny Spółki (na przykładzie firmy Elzab) Czym Inwestorzy kierują się przy wyborze Spółki? Analiza techniczna (40%) Analiza fundamentalna (23%) Intuicja (20%) Psychologia

Bardziej szczegółowo

1.2. Czynniki determinujące wartość przedsiębiorstwa

1.2. Czynniki determinujące wartość przedsiębiorstwa 33 1.2. Czynniki determinujące wartość przedsiębiorstwa 1.2.1. i czynniki decydujące o niej Świadome zwiększanie wartości przedsiębiorstwa jest moŝliwe po określeniu, czym ona jest i co o niej decyduje.

Bardziej szczegółowo

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa 45 doc. dr Zdzisława Gawrońska Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu mgr Anetta Makarska Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu Wpływ struktury

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach)

Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach) Dr Marek Panfil Katedra Small Businessu Kierownik Podyplomowych Studiów Metody wyceny spółki kapitałowej marek.panfil@gmail.com Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach)

Bardziej szczegółowo

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE INFORMACJA O OFERCIE Akcje nowej emisji - seria E w liczbie 875 tys. będą przedmiotem oferty publicznej w terminach podanych w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 13 września 2007 r. i

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy)

EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy) Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1(13) УДК 657 EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy) Dudek M., Mazurkiewicz P. W artykule przedstawiono księgowe, proste

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMICZNE SKUTKI WYśSZYCH STANDARDÓW KAPITAŁOWYCH: ANALIZA SYMULACYJNA DLA POLSKI URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011

MAKROEKONOMICZNE SKUTKI WYśSZYCH STANDARDÓW KAPITAŁOWYCH: ANALIZA SYMULACYJNA DLA POLSKI URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 MAKROEKONOMICZNE SKUTKI WYśSZYCH STANDARDÓW KAPITAŁOWYCH:: ANALIZA SYMULACYJJNA DLA POLSKI URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 Piotr Wdowiński 1 Departament Analiz Rynkowych SŁOWA KLUCZOWE:

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

KLASYCZNE A INNOWACYJNE METODY SZACOWANIA KOSZTU KAPITAŁU WŁASNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

KLASYCZNE A INNOWACYJNE METODY SZACOWANIA KOSZTU KAPITAŁU WŁASNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Aneta Michalak Politechnika Śląska w Gliwicach KLASYCZNE A INNOWACYJNE METODY SZACOWANIA KOSZTU KAPITAŁU WŁASNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Wprowadzenie Szacowanie kosztu kapitału jest nieodłącznym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA GRUPA ČEZ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Iwetta Budzik-Nowodzińska Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Wprowadzenie Na wycenę wartości przedsiębiorstwa składa się wiele czynności prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

1 Wycena przedsiębiorstwa

1 Wycena przedsiębiorstwa 1 Wycena przedsiębiorstwa w kontekście migracji wartości 1.1. Wycena przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo działające w celu osiągania ekonomicznych korzyści posiada określoną wartość, podlegającą kwantyfikacji

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015 Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące skonsolidowanego rachunku

Bardziej szczegółowo

Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych. [ konspekt wykładu ]

Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych. [ konspekt wykładu ] Krzysztof Gradkowski, e-mail; k.gradkowski@il.pw.edu.pl Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych. [ konspekt wykładu ] Materiały źródłowe podstaw metodologicznych I. Powszechne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo