!!" % & $ ( # # ( ( # ( ( TalentowiSKO talenty dodajemy, mnoīymy, potċgujemy. tel TalentowiSKO.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "!!" % & $ ( # # ( ( # ( ( TalentowiSKO talenty dodajemy, mnoīymy, potċgujemy. e-mail: TalentowiSKO@bankbps.pl tel. +48 22 53 95 231 TalentowiSKO."

Transkrypt

1 !!" #$ % &!! "! # $ %! "! # # # % & '( ( '( ) $ "! $ $ "! #'$ ( * ( $ # +, - ( ( ( (( (# $ (#. (. $ ( ' ( $ ( '. ' ( / ( # ( ( ( $(## ( 0 $ '( $ $ $ $ (# ( ( (# * ' / ( $

2 #)$ & " 0 ) ( (... (. % *. / (.() ( ( ' 1 * $ $ # ( 2 0 ( $ ' ). (# '$! / ( ( ( 5 %! ( (# 6. (# (# $' # 5 1! ( &( (# 5 2! (. $' 5 3! # 5 7! # (.. (. (. '$(# ( (#. ( # ( 5 8!. ( ( ( ( $' 5 9! 5 :! $' # # ( (# # ( # (# '(! ( ( $' ( 5 %! ( (# $' # 1! (. (# (# ( $' ( 5 2! ( $' # ( '

3 *+ #,$ - ) ; # ) $(# #! $' $ 5 %! ( (# ( # ( $ %5 1! $ 15 2!. $ 25 3! ( $ 35 7! $' $ 75 8!. $ 8 #.$ / *+ " " < ( $' ( $ * ( ( $ $' ( ( ( "! = # $' '( ) (. ( (. ( %. (. (# ( $ $ ( ) ( ( $'. $ $ 1 ( $ (! ( $ $ $ ( $ 5 %! ( (. ( ( ( (# $' # 5 1! (#. ( ( (# 5 2! $'.. ( 5

4 3! ( $' 2 * ( ( # ( + > #0$, % " " 0 ' $ $' ( # ( & ( 4 $ (. ' ( ( $ ( #1$ *+ $' '( $ 0 $' ( ( ( ( & $' ( (&( $ $ = 7; (#! "!6 4 $ (. ( (5 %! % " (! 6 ( ( ( ( & ( ( ( ( ( ( $ ( $ $ > ( 6 ( ( > &. ( $' * ( # (.( $ # (# ". (. $'! ( (. $ $' $5 1! 1 " (#! 6 ( ( <<. $' 5 2! 2 " #! 6 ( (. $ $' $ '$ (. 5

5 3! 3 " (! 6 ( ( ( ) $ ( % ( (. (. '$(# ( * $ $$ (' + >. $ $' $ ). # ( # + >. #2$ 3 *+ $ ' ( $ $' $ ( $. $. $$ ( #.?. $' ( $ ( ( ; $' ( ( ' '$. $ $( '$ &( (. # $.() (. ' (# ' + ( - (.(). ' (# ( # ( '( (# '. ( ( ( & ). ' (#.() $ $ (.( ' 4. $ $ (# (?. ' (#. # ' $ ) ' + ( > )$ ( $ & ' (# '( '() $',$. ( (( ( ( (# ( (# $( #4$ & 3. $'. $'?. ' $ 1 '

6 #5$ 6&! "! ( 1 ' ( (# & ( ( ( ( ( ( % A ( (# ( '( #. ( ( $ ( ( # (.() ( $' 1 * ( '( ( ). ( > ( >. ( ( $ ( )> B.+ - $ ( ( '( ) ). $ ( 6. 2 & ( ( $ ( ( ' ( ( #$ 7 *+ $ * ( ( '( )! <"!6 5 %! 1" (!6 ( $ 5 1! 2"!C 5 2! 3"!6 ( #, ( '( ) # ( * $ $' # '( ) ) % * ( ( $' ( (# ( # (. $ (. ( ' ( ( +* $' - ( ( +? - 0

7 #'$ $ ' ( $ $ ( ( $ # ( ) $!. $' 41 5 %! (#("!6 (5 1! #("!6 (5 2!. ( $(# $' #)$ " # ( ( (! ) $' # # # (# (# (. $' ( 5 %!. # $ ' % * ) ( (# (. (# # #,$ 6 &&! D ( (# # (.().. #. ( (.() # ( $ /. ( ( 1

8 %? ( $' # / '( # ( ).. ( # ( (# A 1. ( 2

! ' #0! 1 2 3# #"!#""#

! ' #0! 1 2 3# #!## !" #$$$% 0 12 )! " # $#%%!&"! ' ()*+,)-. / #0! 1 2 3# #"!#""#!#4(***5678 #9%8 *!& : 3"&, $4"5$"$..$ 3"- 2 $4"5$"$..$ 3"6!' $4"5$"$..$ #4$$% 7811 1292 : ; :;1 : :9 9: 9:=3 ; :=< ; 13?9= ; :=

Bardziej szczegółowo

'@)KKK #,4 5$ 6 789::;+<=+> ,5BC D588B78:97;9:7 + 5EFG9G8H9IIH )= <!<CJ D5 5 ! "#$ * $%))+,#*(),)+)$+ ),-. /0&

'@)KKK #,4 5$ 6 789::;+<=+> ,5BC D588B78:97;9:7 + 5EFG9G8H9IIH )= <!<CJ D5 5 ! #$ * $%))+,#*(),)+)$+ ),-. /0& "#$% "#$ % &'())(('*()& &' () * $%))+,#*(),)+)$+ ),-. /0& 1 +'-*.*,)$$ 2 %#/-#0/*.'0/& & 3 -/' &,-4 / ')& +/),+-/),1'#*/0'0*23*,)/)(0/*#)* #,4 5$ 6 789::;+ '#)0,?*2-@0/0/(A,5BC D588B78:97;9:7 + 5EFG9G8H9IIH

Bardziej szczegółowo

! " $" "!%& ' "!"& (" )!*++, % - " ".! " " % / 0 1 2 %& *++, " "3"!! 0 " "! " ' 4,5" *++6 "3!" / "!! 7 '*++,""! " '" $& ""!! " 8 " " " ' 3 0 3 """ " " ""!" $%. 3! % " %& 9: ;! " " 9:"" " " " " "!"" " -!!

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o.o.

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o.o. !"" #$! " " %& "##! '( )*"+,"-"+ #" # # (# ""!%#)"" # *"#"-!) -! "& "##! " '( )*"+,"-"+ #".%(*" & #*(." *-"# "/!0""#"# + " # *"#"-! "& "##! # " #"" -# *"! %&"" '( )*"+,"-"+ #"1 # ""&!*"&%(2 "# "!0," #

Bardziej szczegółowo

,-. )!!!! /0. )(! 1 !.! $#)&$&'()*+&">'-&#$#." 4"&'%,,%)&%$)+$) 3 &.&

,-. )!!!! /0. )(! 1 !.! $#)&$&'()*+&>'-&#$#. 4&'%,,%)&%$)+$) 3 &.& ! "#! """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$!! """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$! """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""! % &"""""""""""""""""""""""""""""""""!! """""""""""""""""""'!

Bardziej szczegółowo

KOSZTY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

KOSZTY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH KOSZTY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z DRUGIEGO FILARA SYSTEMU EMERYTALNEGO Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej Warszawa 2005 Synteza Raportu...

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Maleczy skich na odcinku od posesji od nr 53 do nr 95 wraz z odwodnieniem i o wietleniem oraz budow sieci wodoci gowej w si gaczu I

Przebudowa ulicy Maleczy skich na odcinku od posesji od nr 53 do nr 95 wraz z odwodnieniem i o wietleniem oraz budow sieci wodoci gowej w si gaczu I Przebudowa ulicy Maleczyskich na odcinku od posesji od nr 53 do nr 95 wraz z odwodnieniem i owietleniem oraz budow sieci wodocigowej w sigaczu I ul. Maleczyskich nr 85 95 ± ± ± ± Przebudowa ulicy Maleczyskich

Bardziej szczegółowo

ODSTAWY PLANOWANIA W GOSPODAROWANIU WODAMI wg RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ

ODSTAWY PLANOWANIA W GOSPODAROWANIU WODAMI wg RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ INFORMATOR RZGW SZCZECIN 2008 P ODSTAWY PLANOWANIA W GOSPODAROWANIU WODAMI wg RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ Sfinansowano ze œrodków NFOŒiGW na zamówienie Prezesa KZGW ! " # $%&' Sfinansowano ze środków ()

Bardziej szczegółowo

'!(!) * ") +"!,-!(!). / 0 1 2" 0 &! 1-3 4! &- ) 1 3"!( & 56!7! -!!+ 8! 1 & 9 3 1.) 1. 5 &:0 ) 1 3$" 7!) )!)" 1&

'!(!) * ) +!,-!(!). / 0 1 2 0 &! 1-3 4! &- ) 1 3!( & 56!7! -!!+ 8! 1 & 9 3 1.) 1. 5 &:0 ) 1 3$ 7!) )!) 1& ! "#$!%& '!(!) * ") +"!,-!(!). / 0 1 2" 0 &! 1-3 4! &- ) 1 3"!( & 56!7! -!!+ )"!) 8! 1 & 9 3 1.) 1. 5 &:0 ) 1 3$" 7!) )!)" 1& 5$"-() ) ;. )7!< -!! & =!) & >"0 &! ) &! ) & 1! >+ "7> & )7! > 5 1 ")("

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1995 nr 119 poz. 575 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

Dz.U. 1995 nr 119 poz. 575 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 1995 nr 119 poz. 575 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ!"# $#%&'( " obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 15 listopada )*!"+$ wprowadzonych:! %,'

Bardziej szczegółowo

!"#"$%#$#&'&!% )$ * +!"!&!"),+#-&. #/( )*!! "$)'#5#67#$&$#!5")!$#") " #

!#$%#$#&'&!% )$ * +!!&!),+#-&. #/( )*!! $)'#5#67#$&$#!5)!$#)  # !"#"$%#$#&'&!%!( #/( /0 )$ * +!"!&!"),+#-&.!"#$" %&#&# $#'('% 123 4 & 5/( 8( "$)'#5#67#$&$#!5")!$#") " # "))$#$"!$!*+'*,# $#* -./01231-456-1720/8956,-2:;-53,;/;4498-,@

Bardziej szczegółowo

-2$ &'()&*+'&,- $ !/ -+*0/1.#0 # %! "%! -+!/0"0/ /1.#*+-+!/0314* ()*"+,-'#.- /012$ !'*2.50/-'70 # 0*0//#-+! "+7!*-#/"#- "+7!*+-'#-+!

-2$ &'()&*+'&,- $ !/ -+*0/1.#0 # %! %! -+!/00/ /1.#*+-+!/0314* ()*+,-'#.- /012$ !'*2.50/-'70 # 0*0//#-+! +7!*-#/#- +7!*+-'#-+! (# -2$ (*+-0/0-!/ -+*0-1.#0 -+*0/1.#0 -+!/0"0/ -1.#*+-+!/0314* /1.#*+-+!/0314* ()*"+,-'#.- $%# &'!" #$ # %! "%! "%!!"# &'()&*+'&,- $ %! "%! "%!. /+0/-'#-+!!'*2.50/-'70 # 2.50+!%#*"--$*6702-$* #%# /012$

Bardziej szczegółowo

%8.2:12 %8.2:12 %8.2:12 %8.2:12 %8.2:12 %8.2:12 %8.2:12 %8.2:12 %8.2:12 %2/(6à$: %2/(6à$: %2/(6à$: %2/(6à$: %2/(6à$: %2/(6à$: %2/(6à$: %2/(6à$: %2/(6à$: 2/.86= 2/.86= 2/.86= 2/.86= 2/.86= 2/.86= 2/.86=

Bardziej szczegółowo

$%&'()* +#",+#-&(+.+,/0)1&'&!.(2&32)&'4&!)'!+&564&32)*%& 4)*()7' 8# +! 9 )*4()-99" #& &'&!.: (2, &32):! +#;&2*53< =*

$%&'()* +#,+#-&(+.+,/0)1&'&!.(2&32)&'4&!)'!+&564&32)*%& 4)*()7' 8# +! 9 )*4()-99 #& &'&!.: (2, &32):! +#;&2*53< =* !"# $%&'()* +#",+#-&(+.+,/0)1&'&!.(2&32)&'4&!)'!+&564&32)*%& 4)*()7' 8# +! 9 )*4()-99" #& &'&!.: (2, &32):! +#;&2*53< =* 14&'+!&!.:/*3*:' )>3(&5/)0*+,+.:()*+?)3(*%&4& )&:,/*(

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMINKÓW WODNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMINKÓW WODNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMINKÓW WODNYCH Generalny dystrybutor: WENTOR 68-200 Żary Ul. Moniuszki 11 D tel./fax 68 363 81 88 PL EN DE RU v3 +! " # $ %&'! " $" # (" &'! ' %)%*+, % ' % )),-, )). /0 1,) ),2 ) %,)3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 120/2002 ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 8 sierpnia 2002 r.

UCHWAŁA NR 120/2002 ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 8 sierpnia 2002 r. UCHWAŁA NR 120/2002 ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie przekazania środków w formie pożyczki dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku. Na podstawie 8 uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstpnych*

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstpnych* Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstpnych* "#$%&'! ($ )* +)$,-. Dr in. Andrzej Zalewski WYCENY I EKSPERTYZY ul. Króaska 20/2 02-578 Warszawa /0 1$.0 nie 2. '%0 (.3*40 ! Rzeczoznawca Majtkowy in Roman Bisping

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ł Ą Ą Ń Ł Ś Ł Ś Ł Ś Ł Ś Ł ż Ł ŚĆ Ł Ś Ą ć ż ż Ą Ś Ś Ł Ś ż Ł Ź Ś Ś Ś Ź Ś ż ż ż Ł ż ż ż Ł Ś Ś ż Ś Ś ć ż ć Ą ć Ł ć ż ć ć ć ż Ś Ł Ś Ł Ą ż ć Ą ż Ś ć Ś ż ż ż Ś Ł ż Ą Ą ż ż ż ż Ą ż ż Ś Ś ż ż ż Ś ć ż Ł ż ż

Bardziej szczegółowo

6WUXNWXUDÃX \WNRZDQLDÃJUXQWyZ ZÃJPLQLHÃ3526=2:,&(

6WUXNWXUDÃX \WNRZDQLDÃJUXQWyZ ZÃJPLQLHÃ3526=2:,&( 6WUXNWXUDX \WNRZDQLDJUXQWyZ ZJPLQLH3526=2:,&( È È È È X \WNLUROQH JUXQW\OH QHL ]DGU]HZ LRQH JUXQW\]DEXGRZ DQHL ]XUEDQL]RZ DQH JUXQW\SRGZ RGDPL QLHX \WNL 2EV]DU?/DWD U U U *PLQD3URV]RZLFH 0LDVWR3URV]RZLFH

Bardziej szczegółowo

#include <stdio.h> int main( ) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); }

#include <stdio.h> int main( ) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); } OPERACJE WEJŚCIA / WYJŚCIA Funkcja: printf() biblioteka: wysyła sformatowane dane do standardowego strumienia wyjściowego (stdout) int printf ( tekst_sterujący, argument_1, argument_2,... ) ;

Bardziej szczegółowo

Instrukcje sterujące mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2012

Instrukcje sterujące mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2012 Instrukcje sterujące mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2012 if (warunek) instrukcja1; if (warunek) instrukcja1; else instrukcja2; if (warunek) instrukcja1; else if (warunek2)

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Programowania 2

Wstęp do Programowania 2 Wstęp do Programowania 2 dr Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Akademia im. Jana Długosza Wykład 4 Funkcje przeciażone - Idea Przeciażanie funkcji (polimorfizm funkcji), to kolejna nowość w języku

Bardziej szczegółowo

! "#$ % ()*++**),*+& &' () * ' -1+.-/1+.4),5)2,67,.+1+*21,+,$ )0+MMM

! #$ % ()*++**),*+& &' () * ' -1+.-/1+.4),5)2,67,.+1+*21,+,$ )0+MMM !"#$ %&'! "#$ % ()*++**),*+& &' () * ' + &'++-.,*+.+-+& ) *,-. /& * ' 0 -)-)/.0,1(* 1 '1/21,3)21& & 2 /1) & *,3. ')& ()* -1+.-/1+.4),5)2,67,.+1+*21,+,$.8 9& : ;-?-@ )+2.A,6/02121*B$.9

Bardziej szczegółowo

POLISH HYPERBARIC RESEARCH 3(44)2013 pp. 79 96 Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society

POLISH HYPERBARIC RESEARCH 3(44)2013 pp. 79 96 Journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society POLISH HYPERBARIC RESEARCH 3(44)2013 pp. 79 96 Wojciech Wiesner, Michał Niedziela Physical Education Academy in Wrocław, Poland Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu A R T I C L E I N F O Journal:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w działaniach instytucji publicznych

Wykorzystanie pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w działaniach instytucji publicznych +,$-#+,./$$*/,*0*1+,$,*02 #$0-2,$+-#-!" #$%!%& '( )*#! econtentplus Program EC econtentplus przeznaczony jest do wspierania projektów z zakresu tworzenia, wykorzystywania i dystrybucji treci cyfrowych,

Bardziej szczegółowo

Wobec powyższego uwagi zawarte w ww. apelu zostaną przekazane do Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Wobec powyższego uwagi zawarte w ww. apelu zostaną przekazane do Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia3 czerwca 2015 r. PS-P.950.7.2015. JS Pani Maria Król Przewodnicząca Zarządu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10 02-366 Warszawa W

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego. ':"']J'-:I{)vo:Y:;~D-w~;or\;.:. f,ha-z0v1i~cl:joe~ ul Igr:,~c ~Jc_;P?ci;j;f)v~;sf.~i:~r.: o; 2 r~~) -~!"")(; j\.i:)\;\i;; ;y,n(j ;-'"~;';~::'~-~Vt/i,:;r;t.:~ Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Problem Próby rozwiązania Maszyna stanów Inne zastosowania Podsumowanie. Maszyny stanów. Programowanie gier bez Unity, cz. 3.

Problem Próby rozwiązania Maszyna stanów Inne zastosowania Podsumowanie. Maszyny stanów. Programowanie gier bez Unity, cz. 3. Maszyny stanów Programowanie gier bez Unity, cz. 3 Piotr Korgul Koło Naukowe Twórców Gier Polygon 3 grudnia 2014 r. Cykl Programowanie gier bez Unity 1 Jak zorganizować prace nad grą? 2 Jak działa gra?

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/419/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/419/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/419/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza - zmiana nr 4. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Modelowanie numeryczne w fizyce atmosfery Ćwiczenia 3

Modelowanie numeryczne w fizyce atmosfery Ćwiczenia 3 Modelowanie numeryczne w fizyce atmosfery Sylwester Arabas (ćwiczenia do wykładu dr. hab. inż. Lecha Łobockiego) Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 3. listopada 2011 r. Schemat

Bardziej szczegółowo

"" 67! 8 #"7 +(3 657+=>3 .,$,88 8?, +++!'%'!": 1C3 D<13 +++3

 67! 8 #7 +(3 657+=>3 .,$,88 8?, +++!'%'!: 1C3 D<13 +++3 !""#!"#!$"%&''() %*+',"'-%#'.%!/!0!1%$2"!,3 $%&'(')*')**+*,%-&+**)'./01%*&'./,%&*'.&1012-13*'.4 '%#4% +(4565&7(#%!!.8$!.!.8 %''""%%#4% +(4565&7(#%!!.$$!.!.$ )-55. "9''+'6 '3 #%*7''+'6 '3 # %+#:'(;#'75

Bardziej szczegółowo

*+,-./)0)!-12+),1345,167)

*+,-./)0)!-12+),1345,167) !"#$%&'"()!"#$%&#'()*#+,&-.-/"0)123&-4+")) ")123"#&"#)567-3"#'0) 8#9#8:$);;;)) *+,-./)0)!-12+),1345,167) WYDZIA! NAUK O "YWNO#CI I RYBACTWA CENTRUM BIOIMMOBILIZACJI I INNOWACYJNYCH MATERIA!ÓW OPAKOWANIOWYCH

Bardziej szczegółowo

! " # " $ % &"'( ) #% $ * # $ +, - % + #. #, / % 0 $

!  #  $ % &'( ) #% $ * # $ +, - % + #. #, / % 0 $ ! $ % ! $ % ) % - % &'( $*$+, +., / % 0 $ & '!!! $ $ % $ 1 & ' & ( ) $ % $ %!! *!!% (!! 2 (&! )&* ((&! '+ 1 +)33-45657/89 1 2.:14225 1 & /)33-45!7* 1 ; 9 2 < ) )33-45657/89 1 ' / 1 = / 1 >. 1 :. 1 & ,

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Pierwszy w Polsce system radiowy. ponad 10 kbit/s ) * + 4./ $ !" #"$! &. (a- > & $ o- oferty firmy SABUR.

UWAGA!!! Pierwszy w Polsce system radiowy. ponad 10 kbit/s ) * + 4./ $ ! #$! &. (a- > & $ o- oferty firmy SABUR. UWAGA Pierwszy w Polsce system radiowy ponad 10 kbit/s 4./ $, /*$&./ &. (a- > & $ o- $ oferty firmy SABUR. Po raz pierwszy prezentujemy obecnie inteligentny system transmisji radiowej *+,- +=>*$ reprezentujemy

Bardziej szczegółowo

-$!../0111234523667" #33%3667$!..!%. 8 9 :#";<"752366=$

-$!../0111234523667 #33%3667$!..!%. 8 9 :#;<752366=$ !"#$%&'() "#$%&'()#*+, #*+, -%.'(')/*0(%1$%'(,2 #)1'3%#$34)0$.$3+ %#$34)0$.$3+5#$%"*1'(.$6.3 #$%"*1'(.$6.3 #)1'34)1304)"#)+*"()+ 4)1304)"#)+*"()+5 #)1'3)')4%.+( )')4%.+(5.$4*'%++ #)1'3,9%'(,0$)#+)'(.$,9%'(,0$)#+)'(.$5.$4*'%++

Bardziej szczegółowo

Id: LNVTY-YCWEU-UQFNZ-JLOPL-EPYXU

Id: LNVTY-YCWEU-UQFNZ-JLOPL-EPYXU Id: LNVTY-YCWEU-UQFNZ-JLOPL-EPYXU Strona 1 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OSTROWI MAZIECKIEJ DZIAŁAŁA W OPARCIU O REALIZACJ: Priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2010-2012 PRIORYTET I WZROST ZADOWOLENIA

Bardziej szczegółowo

POLICHLOROWANE BIFENYLE (PCB)

POLICHLOROWANE BIFENYLE (PCB) MINISTERSTWO GOSPODARKI POLICHLOROWANE BIFENYLE (PCB) Warszawa 1999r. : PCB czyli polichlorowane bifenyle... 3... 3... 4!... 5... 5... 6!... 6 "... 9 "!!... 9 #" $... 10... 11 Zabezpiecz swoje odpady...

Bardziej szczegółowo

Przykłady działania cenników dostawy

Przykłady działania cenników dostawy Przykłady działania cenników 1) Zakup kilku przedmiotów w jednej ofercie Przedmiot - np. książka Cennik zamieszczony w ofercie: 9,50 2 2 pobraniowa 13 2 2 Zakup: 3 sztuki List polecony 9,60 1szt. + dopłata

Bardziej szczegółowo

Nowe słowa kluczowe. Komentarze. Wskaźniki typu void. class, delete, new, friend,... /* Komentarz w C i C++ */ // Komentarz w C++ (do końca wiersza)

Nowe słowa kluczowe. Komentarze. Wskaźniki typu void. class, delete, new, friend,... /* Komentarz w C i C++ */ // Komentarz w C++ (do końca wiersza) Różnice między C i C++ (Rozszerzenia C++) Nowe słowa kluczowe class, delete, new, friend,... Komentarze /* Komentarz w C i C++ */ // Komentarz w C++ (do końca wiersza) Wskaźniki typu void W C wskaźniki

Bardziej szczegółowo

/ ( *+0 1 & "#2" ( "! -

/ ( *+0 1 & #2 ( ! - !"#!" #$! $%&'( )' **+,$%$-++$ $ )./+) $ &)0%1+12345 64733./+) 0%+$* 1+2 $ +* $-.-839:;;83; '>%*'@A %>+2 $ =%+$1%#

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO VISTULA GROUP skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2013 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

SAFARI&z&MARCINEM&KYDRYŃSKIM&

SAFARI&z&MARCINEM&KYDRYŃSKIM& SAFARI&z&MARCINEM&KYDRYŃSKIM& & & M&a&r&z&e&c&&2&0&1&6 DATA& PROGRAM&& dzień& && 2016&03&05 PorannywylotWAW>JRO,przylotwieczoremnalotnisko KilimanjaroitransferdohoteluMt.MeruGameLodge.Kolacja powitalna.

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 10 obsługa formularzy w PHP

Zajęcia 10 obsługa formularzy w PHP Zajęcia 10 obsługa formularzy w PHP Przekazywanie danych ze strony do skryptu PHP Dane ze strony WWW do skryptu PHP przekazujemy za pomocą formularzy. W tym celu musimy stworzyć formularz (znacznik ),

Bardziej szczegółowo

Dla Akcjonariuszy Agora S.A.

Dla Akcjonariuszy Agora S.A. RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ AGORA S.A. OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna magistrala szeregowa USB

Uniwersalna magistrala szeregowa USB Systemy komputerowe Uniwersalna magistrala szeregowa USB jako propozycja standardowego portu szeregowego w systemach komputerowych. Magistrala um!" #$ $ % & $'!! - do 1,5 () * *! + * *!*+$*!*,$*%-! * '!+

Bardziej szczegółowo

DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǁŽWƌĂĐLJ. za rok 2014. y y y y. ĂƚĂnjĂŵŝĞƐnjĐnjĞŶŝĂƐƉƌĂǁŽnjĚĂŶŝĂ 2015-06-29 "LEPSZY START" 1. Nazwa organizacji

DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǁŽWƌĂĐLJ. za rok 2014. y y y y. ĂƚĂnjĂŵŝĞƐnjĐnjĞŶŝĂƐƉƌĂǁŽnjĚĂŶŝĂ 2015-06-29 LEPSZY START 1. Nazwa organizacji DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǁŽWƌĂĐLJ za rok 2014 y y y y ;ͲͲʹ. ĂƚĂnjĂŵŝĞƐnjĐnjĞŶŝĂƐƉƌĂǁŽnjĚĂŶŝĂ 2015-06-29 1. Nazwa organizacji 2. Adres siedziby i dane kontaktowe Gmina WARSZAWA "LEPSZY START" Kraj POLSKA tžũğǁſěnjƚǁždkt/

Bardziej szczegółowo

Programowanie C# mgr in. Dariusz Ku. p. 119A dkus@dune.pol.lublin.pl http://antenor.pol.lublin.pl/~dkus

Programowanie C# mgr in. Dariusz Ku. p. 119A dkus@dune.pol.lublin.pl http://antenor.pol.lublin.pl/~dkus Programowanie C# mgr in. Dariusz Ku p. 119A dkus@dune.pol.lublin.pl http://antenor.pol.lublin.pl/~dkus Translacja kodu Kod ródłowy Java, C# Kompilator Kompilator Kod poredni Interpreter Maszyna wirtualna

Bardziej szczegółowo

!"#!$%&!'(")*(+!*,+-.*!/0")0('%1*(2

!#!$%&!'()*(+!*,+-.*!/0)0('%1*(2 !"#!$%&!'(")*(+!*,+-.*!/0")0('%1*(2 3 (+!*, "%10($14"15! 6%15.15! *1'%&1",( 0 +*015$7&8 9*-&*!/0"15! # *-/!"15! #!"#!$%&!'("15!#+*('!0&("%(:%"("#!'15! 3 (+!*, "%10($14"15! 6%15.15! *1'%&1",( 0 +*015$7&8

Bardziej szczegółowo

Opracowanie systemu Jednorodnych Grup Pacjentów

Opracowanie systemu Jednorodnych Grup Pacjentów Opracowanie systemu Jednorodnych Grup Pacjentów 26 marca 2002 Cel projektu: pacjentów w celu potencjalnego wykorzystania w zakresie finansowania szpitali w Polsce. grudnia 2000 roku, kiedy przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 3 listopada 2015 r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 3 listopada 2015 r. projekt Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla celów ustalenia podatku od nieruchomości, rolnego

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY KOMPLET DOKUMENTÓW PROSIMY WYSŁA LISTEM POLECONYM NA NASZ ADRES: W RAZIE PYTA SŁU YMY POMOC:

ZASIŁEK RODZINNY KOMPLET DOKUMENTÓW PROSIMY WYSŁA LISTEM POLECONYM NA NASZ ADRES: W RAZIE PYTA SŁU YMY POMOC: ZASIŁEK RODZINNY DANIA Naley dostarczy do nas nastpujce dokumenty: 1. MIDZYNARODOWY AKT MAŁ ESTWA. 2. MIDZYNARODOWY AKT URODZENIA DZIECKA/ DZIECI. 3. ZAWIADCZENIE o pobieraniu lub o niepobieraniu wiadcze

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Informatyki i Programowania (kierunek matematyka stosowana)

Wstęp do Informatyki i Programowania (kierunek matematyka stosowana) Wstęp do Informatyki i Programowania (kierunek matematyka stosowana) Jacek Cichoń Przemysław Kobylański Instytut Matematyki i Informatyki Politechnika Wrocławska Na podstawie: M.Summerfield.Python 3. Kompletne

Bardziej szczegółowo

Jzyk C++ cz 5 dziedziczenie. Jarosław Gramacki Instytut Informatyki i Elektroniki & ' ( ) * #% +% %, %-##. %-*+ + +# ) + #### # '/01,%*1 %

Jzyk C++ cz 5 dziedziczenie. Jarosław Gramacki Instytut Informatyki i Elektroniki & ' ( ) * #% +% %, %-##. %-*+ + +# ) + #### # '/01,%*1 % Jzyk C++ cz 5 dziedziczenie Jarosław Gramacki Instytut Informatyki i Elektroniki " ###$ % #% & ' ( ) * #% +% %, %-##. %-*+ + +# ) + #### # '/01,%*1 % ##.-'# 2 % + -+#+( ) ###%# #3/ 0 %+!% 0' '// * #! )

Bardziej szczegółowo

Abstrakcyjny typ danych

Abstrakcyjny typ danych Abstrakcyjny typ danych Abstrakcyjny Typ Danych (abstract data type-adt): zbiór wartości wraz z powiązanymi z nimi operacjami; operacje są zdefiniowane w sposób niezależny od implementacji; operacje są

Bardziej szczegółowo

BMW G 450 X. BMW 3asy Ride. BMW Ubezpieczenia. Miesięczna rata leasingowa (brutto): 495 PLN

BMW G 450 X. BMW 3asy Ride. BMW Ubezpieczenia. Miesięczna rata leasingowa (brutto): 495 PLN BMW G 450 X 495 PLN Program finansowania BMW. BMW przygotowało produkt BMW F 650 GS 551 PLN Program finansowania BMW. BMW przygotowało produkt BMW F 800 GS 632 PLN Program finansowania BMW. BMW przygotowało

Bardziej szczegółowo

!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!%

!#$%& &'# (! &) *%# # + &,%# - #!% !" #" # " $% "!#&#" # '!#!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!% &$!"#! "."!"! " %'(%)!*+!"#$%& " # / 0 1223 %% 45!##!# # % %.% #6 " ##7# "#. 1 # ##%# #, 8 " #"# % ## %"" # % " #."#,-%.+/&$#" 3 " "" "%.

Bardziej szczegółowo

Moliwoci uzyskania informacji przez reklam internetow od strony adserwera.

Moliwoci uzyskania informacji przez reklam internetow od strony adserwera. Moliwoci uzyskania informacji przez reklam internetow od strony adserwera. Wskaniki skutecznoci reklamy internetowej.!" "#$ %!" ## #&"#$ '#!" '! "#$ %!" ## #&"#$ Odsona Uytkownik Cookie Kliknicie Akcje

Bardziej szczegółowo

Nentech S.C. Karol Szambelaczyk!ukasz Weber ul. Powstaców Wielkopolskich 24 Wrzenia 62-300 Tel. 691 683 350, 691 737 853 email: biuro@nentech.

Nentech S.C. Karol Szambelaczyk!ukasz Weber ul. Powstaców Wielkopolskich 24 Wrzenia 62-300 Tel. 691 683 350, 691 737 853 email: biuro@nentech. Nentech S.C. Karol Szambelaczyk!ukasz Weber ul. Powstaców Wielkopolskich 24 Wrzenia 62-300 Tel. 691 683 350, 691 737 853 email: biuro@nentech.pl PROJEKT WYKONAWCZY Brana Obiekt Technologia Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Czy platforma Microsoft Azure jest biznesowo bezpieczna? Tobiasz Janusz Koprowski

Czy platforma Microsoft Azure jest biznesowo bezpieczna? Tobiasz Janusz Koprowski Czy platforma Microsoft Azure jest biznesowo bezpieczna? Tobiasz Janusz Koprowski {o mnie słów kilka}!" #$%&''#()$#)*+,,-,!.!,/0! 1!- $2#3#4523 #!#,1#,,!#$6#,($ (*(6.,,!2/!2#/,,1,!2#.2,$2#,5/7#62,5#(*7#8$'9'

Bardziej szczegółowo

RAP/24/2007 24.05.2007 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4

RAP/24/2007 24.05.2007 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4 RAP/24/2007 24.05.2007 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4!-dydaktycznych Katedry i Kliniki Chirurgii "#$%& '(( Wykonawców: 1 PYTANIE: Jakiego typu lampy be lampy te wobec braku szczególowych infor ytkowej,

Bardziej szczegółowo

Środowisko programisty

Środowisko programisty Środowisko programisty 1/34 Środowisko programisty Język Python cz. 1 dr inż. Grzegorz Michalski 24 marca 2014 Środowisko programisty 2/34 Wstęp Uruchamianie interpretera python Wykonywalne skrypty #!/usr/bin/python

Bardziej szczegółowo

# $# %& #' # (&#)(' & * +, %&)) #! #'%& #!'&! %- %-#%& #!. +! * /-#&%#!..

# $# %& #' # (&#)(' & * +, %&)) #! #'%& #!'&! %- %-#%& #!. +! * /-#&%#!.. !"!" $ %& ' (&)(' & * +, %&))! '%&!'&! %- %-%&!. +! * /-&%!..! &0! %/-!. $!&!&)- 0%!.'/- +1 "/ // /-/ & %-%&!.*-/-!.2 " / & &)3!.2 " %!. & %-!. &%!- %- %0!.. ) ) / &/ / 4,& 1 " %%&!5! &,1 "%&!&).!' %"%&

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku!"#$% &'()*(# !"##$ %&# '( Spis Treci + ",-%. * /(' 0)'1012( 3)4561' 75'( 4 /*182(1",,*()619()7"2 % 2:( 3)456' 31;3

Bardziej szczegółowo

ą Ą ą Ż ć ć ą ć ą ą ą ą ć ą Ą ą ą ą ą ź ą ź ą ą ź ć Ź ź ć Ź Ą ą ć ą ą ć ź ą Ń Ą ć ć ć Ń Ą Ż Ż ą ć D okt]m E {TACJA FOTOGRAFICZ.{A do opinii : : j nr. EL72lIR-4lI27/0l4 NISSAN Elegance 4WD A. zdnia: 2014106l

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw[1] Art.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2011 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU VISTULA GROUP VISTULA GROUP SA. 31-035 Kraków. Starowiślna 48

Raport roczny R 2011 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU VISTULA GROUP VISTULA GROUP SA. 31-035 Kraków. Starowiślna 48 VISTULA GROUP skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2011 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Styles, Templates, Skins & Themes

Styles, Templates, Skins & Themes Styles, Templates, Skins & Themes Co jest co? Style zgrupowane ustawienia właściwości Template nowe Visual Tree dla kontrolki Skin zestaw styli dla całej aplikacji Theme schemat wyglądu obowiązujący w

Bardziej szczegółowo

Kompakt- kamin. kominkowy 180. Zasady

Kompakt- kamin. kominkowy 180. Zasady Kompakt- kamin kominkowy 80 Zasady 2 INFORMACJE OGÓLNE 2 3 ZAKRES DOSTAWY 3 WYMIARY 4 MINKOWEGO KOMPAKTKAMIN 8 IEJSCA USTAWIENIA 8 WSKAZÓWKI DOT MONTA!" EOS R 4 / EOS R 4VOICE 9 #$!"W 0 POWIETRZE DO SPALANIA

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wyświetlaczem graficznym z kontrolerem firmy Toshiba T6963C kod programu.

Sterowanie wyświetlaczem graficznym z kontrolerem firmy Toshiba T6963C kod programu. Sterowanie wyświetlaczem graficznym z kontrolerem firmy Toshiba T6963C kod programu. Edgar Ostrowski Jan Kędzierski www.konar.ict.pwr.wroc.pl Wrocław, 28.01.2007 1 Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Linki... 3

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO na lata 2005-2013

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO na lata 2005-2013 POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI PLAN ROZWOJU LOKALNEGO na lata 2005-2013 Załcznik nr 1 Przyjty Uchwał Nr XXV/153/2005 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 25 stycznia 2005r. !"#$% #&'&! " #$!!

Bardziej szczegółowo

!! "! # WPROWADZENIE # &1-1/ >/ -,/1 +A*K!! "! L -!2!.! -2+)/"/4** $*5-2!! *37 &13 *+>* 5*+=."7 &7 =3= 5->* 4/ :: /=HM 3*"K =-! "! N 3.7 1.

!! ! # WPROWADZENIE # &1-1/ >/ -,/1 +A*K!! ! L -!2!.! -2+)//4** $*5-2!! *37 &13 *+>* 5*+=.7 &7 =3= 5->* 4/ :: /=HM 3*K =-! ! N 3.7 1. 1 3!! "! # $%% % & % ' $& &( )!*+", -!-!) -."!- /0!) -!.12 *3 1! *1!*02*4 0+!/- 00 +!*4!) -.00 *4 /0,!- /0 +)*"1 5*!) *! "" +!." 1*-6*"*!* -7!*+."!!!*/ 5-4*8!/!) -*4*0*++ /0!) 3 /0, 0/3*4!),!" /" 3*!"

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe, wykład nr 6. Klasy i obiekty

Programowanie obiektowe, wykład nr 6. Klasy i obiekty Dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR, Zakład Mechatroniki, Automatyki i Optoelektroniki, IT Programowanie obiektowe, wykład nr 6 Klasy i obiekty W programowaniu strukturalnym rozwój oprogramowania oparto

Bardziej szczegółowo

Architektury systemów rozproszonych LABORATORIUM. Ćwiczenie 1

Architektury systemów rozproszonych LABORATORIUM. Ćwiczenie 1 Architektury systemów rozproszonych LABORATORIUM Ćwiczenie 1 Temat: Aplikacja klient-serwer - implementacja w środowisku QT Creator. Przykładowy projekt aplikacji typu klient - serwer został udostępniony

Bardziej szczegółowo

#include <stdio.h> void main(void) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); }

#include <stdio.h> void main(void) { int x = 10; long y = 20; double s; s = x + y; printf ( %s obliczen %d + %ld = %f, Wynik, x, y, s ); } OPERACJE WEJŚCIA / WYJŚCIA Funkcja: printf() biblioteka: wysyła sformatowane dane do standardowego strumienia wyjściowego (stdout) int printf ( tekst_sterujący, argument_1, argument_2,... ) ;

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny osiągnięć uczniów zajęcia komputerowe:

Kryteria oceny osiągnięć uczniów zajęcia komputerowe: Kryteria oceny osiągnięć uczniów zajęcia komputerowe: 1 Ogólne zasady oceniania: Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji dwukrotnie w ciągu semestru Ocenie podlegają ćwiczenia praktyczne prowadzone

Bardziej szczegółowo

tel. +48 33 823 44 41 46 fax +48 33 873 48 80 www.ponar-wadowice.pl hydraulika nabojowa AHAIAJPU E QGä=@U DU@N=QHEGE OEäKSAF

tel. +48 33 823 44 41 46 fax +48 33 873 48 80 www.ponar-wadowice.pl hydraulika nabojowa AHAIAJPU E QGä=@U DU@N=QHEGE OEäKSAF hydraulika nabojowa Rozdzielacz nabojowy typ 2 URES 10 jednostronnie szczelny NG 10 21 MPa 150 dm 3 /min. WK 497 860 04.2003 ZASTOSOWANIE Rozdzielacze nabojowe typu 2 URES 10 przeznaczone s%

Bardziej szczegółowo

Algorytmy. 1. Sortowanie 2. Statki i okręty. programowanie cz.7. poniedziałek, 2 marca 2009

Algorytmy. 1. Sortowanie 2. Statki i okręty. programowanie cz.7. poniedziałek, 2 marca 2009 Algorytmy. Sortowanie 2. Statki i okręty programowanie cz. ALGORYTMY SORTUJĄCE A. Przez zamianę (bąbelkowe) B. Przez wybieranie Najpopularniejsze metody sortowania C. Przez wstawianie Przez zamianę (sortowanie

Bardziej szczegółowo

!"#$ % &' (' )** +, -. /

!#$ % &' (' )** +, -. / Załcznik nr 1 do projektu Uchwały nr 57/05 Zarzdu Województwa Małopolskiego z dnia 20 stycznia 2005 r.!""#$ % &' (' )** +, -. /!"#$ &'0 &&1!%&' 1 23!( ()*+(, -.(/0 "# $! 1 2 34 %&' 5 6 ()*+(,-.(/0 1 2

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie pakietu simecoldo modelowania zachorowań na grypę.

Wykorzystanie pakietu simecoldo modelowania zachorowań na grypę. Wykorzystanie pakietu simecoldo modelowania zachorowań na grypę. Marta Markiewicz, Anna Sikora, Katarzyna Zajączkowska, Michał Balcerek, Piotr Kupczyk (PWr) Runda 1 zawirusowane dane NAPOTKANE PROBLEMY

Bardziej szczegółowo

5. Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu projektowanych instalacji

5. Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu projektowanych instalacji 4.8. przez przedstawiciela Inwestora oraz projektanta. W przypadku 4.9. "ej i $ 4.10. % wymaganiami: &' 4.11. % (%)* powykonawcze plany i schematy instalacji (+ ( 5. Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

Witam oto przedstawiam super poradnik pirotechnika

Witam oto przedstawiam super poradnik pirotechnika Witam oto przedstawiam super poradnik pirotechnika Spis treci 1) BHP - mała encyklopedia z terminami - uywane skróty - BHP 2) Co gdzie kupi? 3) Petardy 4) Fajerwerki 5) Jak zrobi Nitrogliceryne 6) Rakiety

Bardziej szczegółowo

, &#-$,!#.! 2001-2010 /$,$ -01!0!-!2*!34 56%7! 8+.! &#&0!7& & #$' #$!%& &'(%)$*+( $ " $#(,&.$06!$!0! 56%7! 8+.! &#&0!7& 09#$!$

, &#-$,!#.! 2001-2010 /$,$ -01!0!-!2*!34 56%7! 8+.! &#&0!7& & #$' #$!%& &'(%)$*+( $  $#(,&.$06!$!0! 56%7! 8+.! &#&0!7& 09#$!$ !! $ $ $!& &'($*+( &-$!.! 2001-2010 /$$ -01!0!-!2*!4 567! 8+.! &&0!7& & $' ($' * + -. /0 $ 1 2 $ 09$!$!2*!*+! & :.$0;/&-+! < =!2!$'$+($!$ $*!!$ 2 >.0?!6* ( + ( / 4 1$ * *. 5 5 $ 6$ $ 2 $(&.$06!$!0! 567!

Bardziej szczegółowo

! Warszawa, 2003 rok

! Warszawa, 2003 rok ! Warszawa, 2003 rok SPIS TRECI Słowniczek skrótów 3 Definicje 4 Wstp 5 Ocena stanu biecego 6 charakterystyka problemów zwizanych z utrzymaniem Jednolitego Systemu Informatycznego dla systemu Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 9. Wojciech Macyna. 28 kwiecień 2016

Kurs programowania. Wykład 9. Wojciech Macyna. 28 kwiecień 2016 Wykład 9 28 kwiecień 2016 Java Collections Framework (w C++ Standard Template Library) Kolekcja (kontener) Obiekt grupujacy/przechowuj acy jakieś elementy (obiekty lub wartości). Przykładami kolekcji sa

Bardziej szczegółowo

Płyta ewaluacyjna z mikrokontrolerem Atmega32. Autor Dariusz Wika

Płyta ewaluacyjna z mikrokontrolerem Atmega32. Autor Dariusz Wika Autor Płyta ewaluacyjna jest idealnym wyborem dla osób które chcą poznać architekturę 8-bitowych mikrokontrolerów z rodziny ATmega na przykładzie ATmega32 w który wyposażono prezentowany układ. Peryferia

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Rynku Pieniężnego za okres od 1 stycznia 2006 do 30 czerwca 2006 roku

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Rynku Pieniężnego za okres od 1 stycznia 2006 do 30 czerwca 2006 roku 56)& "67"68& *4+ *4. s *+,.*4,.-*. /0 *+*/01 *+,-. Półroczne Sprawozdanie Finansowe Tabela główna ) (w tys. PLN z wyjatkiem procentowego udziału w aktywach ogółem podanego w %) 1,9,*9 149 4.9 s s s s s

Bardziej szczegółowo

Nr projektu: Kategoria geotechniczna gruntu Kategoria obiektów. Projektant / nr uprawnie/ członkostwo zawodowe : 22/02/DOIA członek DOIA- nr DS-1107

Nr projektu: Kategoria geotechniczna gruntu Kategoria obiektów. Projektant / nr uprawnie/ członkostwo zawodowe : 22/02/DOIA członek DOIA- nr DS-1107 Budowa Miejskiego Centrum Profilaktyki Weterynaryjno-Zootechnicznej Data 05.2008 Lokalizacja - adres Numer działki: Zleceniodaw ca / adres: Brana: Stadium: ulica lazowa 2 we Wrocławiu Obrb geodezyjny Osobowice

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku komunikacyjnego branża ELECTRO Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.4

Specyfikacja pliku komunikacyjnego branża ELECTRO Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.4 Specyfikacja pliku komunikacyjnego branża ELECTRO Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.4 M M M M InvoiceNumber_1

Bardziej szczegółowo

Perl a XML. Narzędzia informatyczne w językoznawstwie. Generowanie danych XML - Przykład. Generowanie danych XML. Perl - Przetwarzanie XML

Perl a XML. Narzędzia informatyczne w językoznawstwie. Generowanie danych XML - Przykład. Generowanie danych XML. Perl - Przetwarzanie XML Perl a XML Narzędzia informatyczne w językoznawstwie Perl - Przetwarzanie XML Marcin Junczys-Dowmunt junczys@amu.edu.pl Zakład Logiki Stosowanej http://www.logic.amu.edu.pl 31 modułów w CPAN zawiera w

Bardziej szczegółowo

:2/%520Ã ./8&=(Ã 75=<&, %2/(6à$:Ã %8.2:12Ã

:2/%520Ã ./8&=(Ã 75=<&, %2/(6à$:Ã %8.2:12Ã Ã Ã ÃNPÃ %2/(6à$:Ã %8.2:12Ã./8&=(Ã 2/.86=Ã :2/%520Ã 75= È @ + D Q G H O Ã L Q D S U D Z \ % X G R Z Q L F W Z R 3 U ] H P \ V á 2 E V á X J D Q L H U

Bardziej szczegółowo

Post-Crisis Cash management In Polish Firms

Post-Crisis Cash management In Polish Firms Post-Crisis Cash management In Polish Firms Zarządzanie gotówki w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży 43. K. Świątek Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: Raport przedstawia

Bardziej szczegółowo