Beata Reformat Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Beata Reformat Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach"

Transkrypt

1 Beata Reformat Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Środowisko marketingowe polskich sieci handlowych na rynku FMCG 1. Sieć handlowa jako uczestnik rynku FMCG Rozwój gospodarki rynkowej w Polsce powoduje istotne przeobraŝenia w otoczeniu, w którym funkcjonują między innymi polskie sieci handlowe. Pod pojęciem sieci handlowej zgodnie z literaturą przedmiotu rozumie się zbiór jednostek handlowych, które tworzą całość organizacyjną, funkcjonalną, terytorialną i spełniają funkcje obsługi odpowiednich grup klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w zakresie sprzedaŝy. W ich skład wchodzą sieci handlu detalicznego, sieci handlu hurtowego oraz sieci punktów skupu. Najliczniejszym elementem składowym polskich sieci handlowych jest sieć detaliczna, obejmująca swym, zakresem domy towarowe, hale sprzedaŝowe, domy handlowe, sklepy punkty sprzedaŝy drobnodetalicznej, bazary oraz targowiska. Tworzą ją zarówno obiekty wielko- i małopowierzchniowe, skoncentrowane i rozproszone, stacjonarne i ruchome, stałe i sezonowe, jak i obiekty naleŝące do osób fizycznych, ich grup oraz instytucji 1. Wychodząc z załoŝenia, Ŝe rozwój sieci handlowych kształtują określone czynniki otoczenia (rynkowe i konkurencyjne), które podlegają dynamicznym zmianom, występuje konieczność zwiększonej aktywności tych podmiotów w działalności zmierzającej do jak najlepszego zaspokojenia potrzeb nabywców. MoŜna zatem załoŝyć, Ŝe sposób działania i rozwój krajowych sieci detalicznych wyznacza rynek. Który jest w stosunku do nich coraz bardziej wymagający, zwłaszcza jeśli chodzi o jakość oferowanych produktów, ich nowoczesność i niezawodność, a takŝe stopień dostosowania produktów do stale zmieniających się potrzeb konsumentów. Dlatego teŝ, przed menadŝerami sieci handlowych pojawiają się coraz trudniejsze problemy do rozwiązania, które ograniczają w jakimś stopniu rozwój tych podmiotów, stanowią tym samym główne determinanty tego rozwoju. Ich poznanie skłania do analizy środowiska, w jakim działają polskie sieci detaliczne na rynku FMCG (Fast Moving Consumer Goods). 1 Zob. Handel detaliczny - funkcjonowanie i kierunki rozwoju pod red. J. Szumilaka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków

2 2. Środowisko marketingowe polskich sieci detalicznych. Współczesne sieci handlu detalicznego funkcjonują w określonym otoczeniu środowisku. Pod pojęciem środowiska marketingowego tych podmiotów rozumiemy: zespół warunków, w jakich one poszukują szans opłacalnego działania na rynku produktów FMCG. Środowisko to, składa się z elementów (czynników) wpływających bezpośrednio i pośrednio na zachowania konsumentów (nabywców), producentów zbywających swoje produkty, pośredników handlowych, organizacje oraz róŝne czynniki wpływające na działalności tych podmiotów rynku. Przymnijmy zatem, iŝ ich środowisko marketingowe obejmuje: a) otoczenie sektorowe (konkurencyjne) b) otoczenie rynkowe (nabywców) c) otoczenie dostawców d) otoczenie makroekonomiczne. Pierwszym poddanym analizie jest otoczenie sektorowe polskich sieci handlowych. Jak ogólnie wiadomo rozwój gospodarki rynkowej w Polsce powoduje m.in. istotne przeobraŝenia w strukturze branŝy FMCG. Tworzą ją róŝne formaty sklepów. Pojęcie format sklepu oznacza w tym przypadku sposób organizacji stacjonarnej sprzedaŝy detalicznej, określający standard usługi oferowanej nabywcom w zakresie takich elementów jak: asortyment, wielkość powierzchni sprzedaŝowej, lokalizacja, poziom cen, metody obsługi oraz zakres świadczonych usług handlowych 2. Rozwój poszczególnych formatów sklepów zaleŝy więc w duŝej mierze od wzrostu wymagań konsumentów co do miejsca i czasu dokonywania zakupów, jak i wzrostu ich oczekiwań jakościowych. Warto w tym miejscu dodać, iŝ posiadanie certyfikatów jakości, np. ISO, HACCP, GOST, staje się juŝ oraz powszechniejsze wśród polskich producentów Ŝywności. Najliczniejszym elementem składowym polskich sieci handlowych jest jednak sieć detaliczna, obejmująca swym, zakresem domy towarowe, hale sprzedaŝowe, domy handlowe, sklepy punkty sprzedaŝy drobnodetalicznej, bazary oraz targowiska. Tworzą ją zarówno obiekty wielko- i małopowierzchniowe, skoncentrowane i rozproszone, stacjonarne i ruchome, stałe i sezonowe, jak i obiekty naleŝące do osób fizycznych, ich grup oraz instytucji 3. Stąd teŝ naturalnym procesem jest obecnie tworzenie nowych, coraz bardziej zintegrowanych sieci handlowych, przy jednoczesnym opracowaniu dla nich oryginalnego formatu sklepu 2 Kompendium wiedzy o handlu pod red. M. Sławińskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008, s. 2 3 Zob. J. Otto A. Olczak, Marketing w handlu i usługach, wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s

3 spoŝywczego stanowiącego podstawę ich integracji. Zmiany te dotyczą zarówno drobnego handlu, który do tej pory był raczej silnie rozproszony i słabo zintegrowany, ale takŝe dotyczą i nowych sieci handlowych tworzonych w oparciu o nowoczesny format sklepu spoŝywczego. Biorąc pod analizę przykład polskich kupców reprezentujących handel rozproszony, to spotykamy tu róŝne formy zrzeszeń tych podmiotów, które działając pod wspólnym szyldem, wykorzystują róŝne formy integracji (pionowe, poziome). Są one reakcją obronną na działania duŝych sieci handlowych. 4 Reprezentantem tego typu powiązań jest Polska Sieć Detalistów Lewiatan, która stara się dodatkowo tworzyć swą odrębność poprzez markę własną wprowadzoną dla produktów Ŝywnościowych. Kolejną formą integracji spotykaną w handlu artykułami Ŝywnościowymi jest tworzenie zupełnie nowych, unikalnych formatów sklepów detalicznych, które przez swą wyrazistość i oryginalną formułę sklepu sąsiedzkiego budują swą odrębną sieć sklepów. Ich reprezentantem jest dobrze znana polskim konsumentom Sieć śabka. Najnowszym formatem sklepów oferującym produkty branŝy FMCG są sieci sklepów delikatesowych. Ich oferta obejmuje z reguły ekskluzywne produkty Ŝywnościowe. Przykładem tego formatu sklepów są Delikatesy Alma, które poprzez unikalną ofertę produktową stworzoną z myślą o najbardziej wymagających polskich konsumentach. Jej strukturę tworzą polskie, markowe produkty Ŝywnościowe oraz importowane produkty tj. wina, alkohole, słodycze, owoce, itp. Oprócz wielkoowierzchniowych sieci delikatesowych obserwujemy równolegle rozwój sieci delikatesowych o mniejszych powierzchniach, stworzonym z myślą o produktach Premium (typowych dla kategorii sklepu delikatesowego). Reprezentantem tego z kolei formatu sklepów są Delikatesy Bomi, stawiające na wyraźne pozycjonowanie cenowe. Innym typem formatu są sklepy o małej powierzchni handlowej, specjalizujące się w ofercie regionalnych produktów Ŝywnościowych Przykładem tego formatu sklepów jest sieć Krakowski Kredens, która nawiązuje w swej ofercie do tradycji specjałów kuchni krakowskiej, a nawet galicyjskiej. 5 Według rankingu sporządzonego w 2010 roku przez Akademię Systemów Sieciowych w Warszawie obecnie w Polsce funkcjonuje 80 krajowych sieci handlowych. Stosując kryterium liczby sklepów detalicznych sieci te podzielono na trzy grupy podmiotów, które tworzą : 1) organizacje handlowe o sieci sklepów powyŝej 1000 jednostek detalicznych; 4 T. Domański, P. Bryła, Marketing produktów Ŝywnościowych, PWE, Warszawa 2010, s TamŜe, s.19 3

4 2) firmy sieciowe obejmujące od jednostek detalicznych; 3) małe organizacje sieciowe 100 i poniŝej sklepów. ZauwaŜa się, Ŝe moŝliwości rozwoju badanych przedsiębiorstw detalicznych w zakresie tworzenia oryginalnych i efektywnych formatów sklepów zaleŝą w duŝej mierze od kierunku zmian zachodzących w ich otoczeniu makroekonomicznym. Rozwój rynku produktów FMCG następuje więc nie tyle przez wzrost (wolumen) wielkości masy produktów spoŝywczych, co przez zmiany struktury popytu. Na tym tle zauwaŝa się m.in. rosnący, ale daleki jeszcze od stanu nasycenia popyt na produkty FMCG, który zaleŝy głownie od dochodów, cen i potrzeb nabywców. Jako czynniki podaŝy dla produktów oferowanych przez branŝę FMCG na szczeblu producentów moŝna uznać następujące czynniki makroekonomiczne: - oŝywienie gospodarcze (mające swój wyraz we wzroście produktu krajowego brutto); - poprawę sytuacji dochodowej ludności; - wzrost popytu na produkty Ŝywnościowe. Istotny wpływ tych czynników na rozwój branŝy FMCG potwierdzają rejestrowane wielkości sprzedaŝy. Od prawie 3 lat obserwuje się bowiem znaczne przyspieszenie wzrostu sprzedaŝy detalicznej. Jak podaje firma badawcza AC Nielsen w 2009 roku sprzedaŝ produktów szybko zbywalnych (FMCG), zwiększyła się w Polsce o 6,5 %. Dla porównania w całej Europie urosła ona o 3,2 %. Wysoką dynamikę moŝna uznać jako wynik korzystnej sytuacji w otoczeniu makroekonomicznym badanych przedsiębiorstw detalicznych. Wraz ze wzrostem gospodarczym i spadkiem bezrobocia rosną bowiem wynagrodzenia, a to z kolei zwiększa skłonność społeczeństwa do konsumpcji, m.in. do kupowania większej ilości produktów FMCG, a takŝe do coraz częstszego sięgania po produkty droŝsze, które pozwalają przedsiębiorstwom handlowym na osiąganie wyŝszych marŝ i podnoszenie dotychczasowej rentowności prowadzonej działalności. Kolejnym czynnikiem makroekonomicznym mającym wpływ na funkcjonowanie i rozwój krajowych sieci handlowych to inflacja. W grudniu 2010 roku osiągnęła ona 3,0 % licząc rok do roku wobec 2,7 % w listopadzie, zaś w styczniu 2011 przewiduje się dalszy jej wzrost do 3,4 %. 6 Wobec powyŝszego zakłada się, Ŝe krajowe sieci handlowe czekają na ustabilizowanie się popytu konsumpcyjnego na wyŝszym poziomie, aby móc podnieść ceny swych produktów i powiększyć marŝę zysku, która ucierpiała w czasie kryzysu Komentarze: Bank of America Merrill Lynch przewiduje 3,4 proc. inflacji w styczniu, w: z dn

5 Istotną kwestią pojawiająca się równieŝ w otoczeniu makroekonomicznym opisywanych podmiotów jest stan finansów publicznych (polityka fiskalna). Jego uporządkowanie wydaje się w tej chwili najwaŝniejszym wyzwaniem stojącym przed polską polityką gospodarczą. Od jego realizacji zaleŝeć będzie dalszy pomyślny rozwój krajowych przedsiębiorstw detalicznych. Istnieje ryzyko, Ŝe zmiany przepisów prawa, w szczególności w obszarze przepisów podatkowych, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mogą spowodować negatywne skutki finansowe dla działalności krajowych podmiotów. Ponadto istnieje ryzyko wprowadzenia administracyjnych ograniczeń rozwoju dla obiektów handlowych prowadzonych przez rodzime jednostki handlowe lub stanowiących grupę istotnych odbiorców produktów i usług ich ofert detalicznych. Środowisko marketingowe krajowych sieci handlowych obejmuje ponadto otoczenie rynkowe (nabywców). Jego analiza dostarcza podstaw by sądzić, iŝ polski rynek wyróŝnia się duŝym potencjałem i chłonnością. Licząc ok. 38 mln. mieszkańców jest największym rynkiem w ród nowych krajów Unii Europejskiej i jednym z największych na całym kontynencie. Wskutek poprawy zamoŝności polskiego społeczeństwa, coraz więcej wydaje ono na zakupy, zwłaszcza na te wykraczające poza codzienne potrzeby. W przyzwyczajeniach zakupowych polscy konsumenci coraz bardziej zbliŝają się do krajów zachodnich, dlatego teŝ firmy handlowe, chcąc nadąŝyć za oczekiwaniami konsumentów stale wprowadzając nowe produkty i marki. Atutem Polski jest nie tylko duŝa liczba mieszkańców, ale takŝe, fakt, Ŝe Polacy są jednym z najmłodszych społeczeństw w Europie Środkowo- Wschodniej. Ponad 37% mieszkańców Polski mieści się w przedziale wiekowym lata, a jeszcze w tym roku wartość ta osiągnie 38%. 7 Młodzi ludzie są więc siłą rozwojową polskiego handlu. To oni kupują najwięcej i w największym stopniu są otwarci na zmiany i nowe propozycje. Jednak siła nabywcza polskiego społeczeństwa wciąŝ jeszcze odbiega od europejskiej normy, podobnie jak niski wskaźnik produktywności powierzchni (obrót z metra kw. / mieszkańca). Obecnie Polacy przeznaczają na zakupy detaliczne średnio 38% swoich zasobów finansowych, co plasuje nas za Szwecją, Danią i Rosją, ale juŝ przed Włochami, Niemcami i Francją 8. Z dotychczasowych obserwacji autorki wynika, iŝ nabywcy finalni na rynku produktów FMCG są zróŝnicowani pod względem potrzeb, gustów oraz preferencji. Istotna róŝnica tkwi przede wszystkim w zachowaniach nabywczych tych podmiotów. Dzięki ukierunkowaniu działalności na wybrany rynek, sieć handlowa moŝe przygotować taką ofertę, 7 Raport Banku Millenium, Warszawa 2010, 8 M. Więcka, Study of European Retail by GfK Polonia, emarketing, sierpień

6 która najlepiej spełni oczekiwania i wymagania poszczególnych grup nabywców, a producentowi przyniesie realizację jego celów marketingowych i finansowych, w tym uzyskanie satysfakcjonującej go nadwyŝki. Podział rynku na grupy potencjalnych nabywców, którzy mają podobne potrzeby oraz prawdopodobnie w zbliŝony sposób reagują na róŝne działania marketingowe nazywa się segmentacją rynku. Wyodrębnione w ten sposób grupy stanowią segmenty rynkowe, czyli w miarę jednorodne zbiorowości potencjalnych nabywców 9. Kierując się typologią sieci detalicznych przedstawioną nieco wcześniej moŝna przypuszczalnie określić 3 rynki docelowe wymienionych organizacji handlowych. Są to: a) rynek dolny tworzy go szeroka grupa nabywców o niskich dochodach, a tym samym i wymaganiach jakościowych, dla których marka produktu nie ma znaczenia, a najwaŝniejszym czynnikiem decydującym o zakupie produktu jest jego niska cena; b) rynek nabywców marek popularnych producentów i marek handlowychtworzą go nabywcy o średnich dochodach, którzy cenę produktu wiąŝą z jego odpowiednią jakością; c) rynek nabywców markowych tworzy stosunkowo wąska grupa nabywców preferująca najwyŝszej klasy wyroby markowe znanych i sprawdzonych producentów drogiej Ŝywności. 10 PowyŜsza segmentacja pozwala dostrzec ogólne zróŝnicowanie w preferencjach i potrzebach nabywców tworzących zidentyfikowane segmenty docelowe krajowych sieci handlowych. Zdecydowane zróŝnicowanie w preferencjach i potrzebach nabywców tworzących konkretne segmenty docelowe krajowych sieci handlowych ujawnia prawidłowo przeprowadzona segmentacja rynku. RóŜnice wymagań w poszczególnych segmentach klientów sieci handlowych potwierdzają konieczność odpowiedniego kształtowania oferty handlowej, w zaleŝności od cech i wartości istotnych dla nabywców finalnych. Jeśli oferowany przez sieć handlową produkt spełnia oczekiwania klienta docelowego następuje emocjonalna reakcja wyraŝająca określony stopień zadowolenia klienta sieci. Wysokie zadowolenie klienta płynące z oferowanej jakości, obsługi i wartości, sprzyja powstawaniu silnych, emocjonalnych związków z daną jednostką handlową, np. siecią delikatesów czy 9 Szerzej na temat segmentacji piszą: Badania marketingowe. Teoria i praktyka: Praca zb. pod red. K. Mazurek- Łopacińskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s ; J. P. Lambin: Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s.187 i dalsze; 10 Segmentację dokonano na podstawie ksiązki R. Niestroja, Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1998, s.55 6

7 hipermarketów. Zachowanie takie kształtuje z kolei silną lojalność klienta. Wspomina o niej N. Piercy, przedstawiając ciekawą typologię konsumentów (zob.tab.1). Tabela 1. Charakterystyka konsumentów z punktu widzenia kryterium zadowolenia i lojalności klienta Nazwa Segmentu Zadowoleni lojalni Szczęśliwi Wędrowcy Wielkość kryterium Zadowolenie klienta Lojalność klienta wysokie wysokie wysoka niska Zakładnicy niskie wysoka Łowcy okazji niskie niska CECHY SEGMENTU DOCELOWEGO - klienci, którzy wyraŝają swe wysokie zadowolenie z oferowanych im produktów, ich jakości, marki, obsługi, wartości, itp.; - wysokie zadowolenie z oferty u tej grupy klientów docelowych wyraŝa się w wysokiej lojalności wobec sieci i jej usług; - jest to segment, rozwojowy, o duŝym znaczeniu strategicznym dla sieci delikatesów; - wysoka lojalność pozwala ograniczyć koszty i poprawić zyski sieci; - klienci, których wysokie zadowolenie z oferty sieci nie przekłada się na wysoką względem jej usług lojalność; - u tej grupy klientów występuje brak przywiązania do danej marki, produktu, czy sieci; - segment ten dokonuje zakupu produktów pod wpływem róŝnych czynników: ceny, mody, innowacji, itp. - niską lojalność mogą w tym przypadku przełamać odpowiednie programy lojalnościowe; - klienci, wyraŝający swe niskie zadowolenie z oferty sieci; - nie rezygnują oni jednak z robienia zakupów w danej sieci delikatesów, ze względu na ich wysoką motywację lojalnościową, będącą efektem stosowanych przez sieć programów lojalnościowych (np. nagromadzona na ich karcie stałego klienta liczba punktów, bony, premie zakupowe, itp.); - segment mało opłacalny dla sieci, wymagający stałych inwestycji w programy lojalnościowe; - klienci, którzy nie są zadowoleni z oferowanych im produktów, ich marek i dostawców; - cechuje ich niska lojalność zakupowa; - decyzja o wyborze sklepu i produktu zaleŝy u tej grupy podmiotów głównie od okazji cenowej i danej promocji; - utrzymanie i rozwój tego segmentu jest uciąŝliwy dla sieci delikatesów, bo wymaga znacznych nakładów na częste promocje i obniŝki cen oferowanych produktów; Źródło: Opracowanie własne na podstawie N. Piercy: Marketing - strategiczna reorientacja firmy, wyd. Feldberg SJA, Warszawa 2003, s Analizując środowisko marketingowe krajowych sieci handlowych dostrzegamy ponadto otoczenie dostawców. Jego strukturę tworzą przede wszystkim takie segmenty jak: a) niezaleŝni krajowi producenci markowi b) producenci lokalni powiązani długookresowymi umowami o dostawę c) producenci międzynarodowi. 7

8 Rosnąca konkurencja cenowa na rynku produktów FMCG zmusza opisywane sieci do poszukiwania coraz tańszych dostawców, a takŝe do uproszczenia stosowanych procedur i poprawy efektywności działania. Stad teŝ w obszarze analizowanego rynku zauwaŝalna jest tendencja do konsolidacji i integracji sieci detalicznych. 11 Powoduje ona, Ŝe firmy produkujące dobra spoŝywcze współpracują z malejącą bazą odbiorców. Nie wskazany jest jednak zbyt duŝy udział produktów jednego dostawcy w sprzedaŝy w sieci dystrybucyjnej danej jednostki handlowej. Stwarza to ryzyko uzaleŝnienia od danego producenta. MoŜliwości wystąpienia tego ryzyka zwiększa fakt, iŝ na analizowanym rynku zauwaŝa się postępujące umacnianie się poszczególnych marek produktów, dostarczanych wyłącznie przez danego producenta. Aby utrzymać konkurencyjność, przedsiębiorstwo detaliczne musi zachować mocną markę w swojej ofercie, co grozi uzaleŝnieniem od producenta danej marki. Przed powyŝszym ryzykiem chroni prowadzenie stałego monitoringu wyników sprzedaŝy poszczególnych produktów (który ma na celu ustalenie przewagi danego produktu względem innych) oraz aktualizując i dywersyfikując listę dostawców w ramach poszczególnych kategorii produktów (szczególnie tych, które charakteryzuje duŝy udział w sprzedaŝy). Wskazane działania pozwalają zapewnić bieŝącą kontrolę nad wpływem producentów na wyniki finansowe krajowych sieci handlowych. Według B. Wawrzyniaka proces integrowania sieci moŝna ująć w cztery kolejno po sobie następujące fazy sekwencyjne, które widzimy na rys.1. W ramach pierwszej z faz wyszczególnionych na tym rysunku, następuje dobór partnerów (w tym i dostawców), czyli potencjalnych uczestników tworzonej sieci handlowej, pod kątem ich celów, aspiracji, motywów działania, zasobów materialnych i pozycji rynkowej. Określenie burzą kolejnej z faz wynika z zachowań partnerów sieci, którzy starają się negocjować i dyskutować na tym etapie działań swe oczekiwania i ewentualne postawy roszczeniowe, podczas licznych spotkań grupowych oraz indywidualnych z zarządem sieci. Szczególnego wymiaru nabiera takŝe kolejna faza, której głównym zamiarem jest doprowadzenie do integracji uczestników sieci we wszystkich obszarach ich obopólnej współpracy (np. wyboru dostawców. akceptacji norm wspólnej kultury organizacyjnej, jednolitej wizualizacji placówek, decyzji dotyczących marki produktu, itp. 11 Jej początek rozpoczęło przejęcie w 2006 roku przez sieć Emperia Holding (wtedy jeszcze Eldorado) grupy hurtowej BOS. Emperia, która jest niekwestionowanym liderem konsolidacji, przejęła w ostatnich miesiącach kolejne spółki. Wśród nich znajdują się: Społem Tychy, Centrum, Sydo, Alpaga Xema, Zatoka, Maro- Markety, Eurosklep, RSP, a ostatnio za 893 tys. zł ok. 100 sklepów działających pod szyldem Lewiatan Dolny Śląsk. Obecnie obserwujemy kolejne negocjacyjne przejęcia ze spółkami wchodzącymi w skład ZKiP Lewiatan 94 Holding. Zob. Ł. Stępniak: Konsolidacja rynku detalicznego przyspiesza, Rynek SpoŜywczy, nr 4/2008 8

9 Rysunek 1. Fazy procesu integrowania sieci handlowej FAZA I Kształtowania sieci (orientacji) dobór uczestników sieci FAZA II Burzy (róŝnicowania się) negocjacje warunków umów FAZA III Integracji (wykrystalizowania się) toŝsamość sieci FAZA IV Dojrzałości (rozwijania się) osiągnięcie organizacyjnej harmonii Źródło: Opracowanie własne na podstawie B. Wawrzyniak: Koncentracja w gospodarce jako światowa tendencja w zarządzaniu globalnym. Grupy kapitałowe w Polsce, wyd. Difin, Warszawa, 1998, s. 77 Na bazie działań mających miejsce w fazie III, kształtuje się toŝsamość tworzonej sieci handlowej. Jednym z waŝniejszych zagadnień jest tu wypracowanie stosownych kompetencji i umiejętności z zakresie podejmowanych decyzji i działań strategicznych związanych z rozwojem sieci. W miarę upływu czasu, sieć i jej partnerzy zdobywają coraz większe doświadczenie, a tym samym dojrzałość rynkową, która zmierza do wypracowania harmonijnej zgodności dotyczącej jej wspólnej wizji rozwoju. Stwarza ona stosowne podstawy do poprawy dotychczasowej konkurencyjności, jak i nieustannego powiększania jej potencjału rynkowego. 12 Sieci te, w coraz większym stopniu zwracają szczególną uwagę na lepszą obsługę oraz oczekują od swych dostawców coraz krótszych czasów realizacji zamówień. Rezultatem tego typu przekształceń jest między innymi wzrost znaczenia planowania procesu kształtowania ofert sprzedaŝy produktów FMCG. Jego jakość oraz pomysł na zarządzanie nim staje się krytycznym czynnikiem sukcesu polskich sieci handlowych działających na rynku produktów FMCG. 12 J. Otto, A. Olczak: Marketing w handlu i usługach, op.cit., s

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej. Warszawa, 10 lutego 2010 r.

Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej. Warszawa, 10 lutego 2010 r. Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej Warszawa, 10 lutego 2010 r. 2000 2005 Dynamiczny rozwój niekonkurowanie ze swoimi klientami brak własnych aptek wzrost

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU PODSTAWOWE POJĘCIA (1) KLIENT osoba fizyczna lub instytucja występująca w charakterze partnera sprzedawcy w transakcjach kupna-sprzedaży; termin ten może być utożsamiany z

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych Badania i analizy rynku w działalności przedsiębiorstwa budowlanego. Potrzeby badań rynku na etapie planowania biznesu Kim

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015 Grzegorz Karasiewicz 2 Agenda ocena pozycji konkurencyjnej Zdefiniowanie rynku odniesienia Identyfikacja konkurentów Struktura przedmiotowa podaży

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Franczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes

Franczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z Szanowni Państwo! Właściciele sklepów spożywczych coraz chętniej korzystają z możliwości działania pod znaną marką. Obecnie na terenie kraju

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój Marek Jabłoński Adam Jabłoński Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój 1. Wstęp. Współcześni menedŝerowie zmagający się z rosnącą konkurencją oraz gwałtownym spadkiem cen, walcząc o przetrwanie szukają

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie strategiczne Etapy planowania Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i dzieli się na dwa podstawowe

Bardziej szczegółowo

zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran Wprowadzenie 15

zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran Wprowadzenie 15 Marketing : kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania : praca zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran et al.]. Warszawa, 2011 Spis treści Wprowadzenie 15 Rozdział 1 Istota marketingu

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO INFORMACJI FINANSOWYCH. Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Vistula & Wólczanka SA za I kwartał 2008 roku

KOMENTARZ DO INFORMACJI FINANSOWYCH. Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Vistula & Wólczanka SA za I kwartał 2008 roku KOMENTARZ DO INFORMACJI FINANSOWYCH Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Vistula & Wólczanka SA za I kwartał 2008 roku Kraków, maj 2008 1 1. Wyniki finansowe I kwartał 2008 r. Skonsolidowane wyniki

Bardziej szczegółowo

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl 2008 Copyright MMI Group Sp. z o.o. Warszawa 2009-09-02 Strona 1 z 6 Kryzys dla wielu firm na rynku światowym oznacza ograniczenie wydatków na nowe inwestycje, bądź ich całkowite wstrzymanie. Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk Ćwiczenia nr 11 mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia dostosowanie oferty

Bardziej szczegółowo

Wykład 7. Portfel strategiczny

Wykład 7. Portfel strategiczny Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 7 Portfel strategiczny Plan wykładu Idea portfela strategicznego Macierz BCG Macierz ADL Macierz McKinseya Model Portera Macierz Ansoffa Model

Bardziej szczegółowo

MULTIFORMATOWE KONCEPCJE W ROZWOJU SIECI HANDLOWYCH

MULTIFORMATOWE KONCEPCJE W ROZWOJU SIECI HANDLOWYCH MULTIFORMATOWE KONCEPCJE W ROZWOJU SIECI HANDLOWYCH SKUTECZNE DOTARCIE DO KLIENTA INQUIRY, 6 listopada 2013 VI Forum Rynku Spożywczego MULTICHANNEL - koncepcja Definicja Strategia handlowo-marketingowa

Bardziej szczegółowo

Budowanie marki salonu beauty

Budowanie marki salonu beauty Budowanie marki salonu beauty Czym jest marka? Klient dokonując zakupu danej usługi czy produktu, kupuje przede wszystkim zadowolenie wynikające ze swojego zakupu. Zatem marka jest wartością, która przekłada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS SPÓŁKA AKCYJNA ul. Żupnicza 17 03-821 Warszawa RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. Warszawa, 15 maj 2011 roku I. Informacja o emitencie. 1. Podstawowe dane. Premium

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Biznes Planu

Tworzenie Biznes Planu Tworzenie Biznes Planu Opracowanie: GraŜyna Pawlisz Co to jest biznes plan? Biznes plan jest zestawem dokumentów (analiz i programów), w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski)

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) WPROWADZENIE Na drodze do nauki marketingu Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta Nowości w dziesiątej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym Marketing jest filozofią zarządzania i sterowania organizacją gospodarczą, przyjmującą sytuację rynkową za przesłankę do róŝnych działań wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl tłumaczenie KONCENTRACJA HANDLU DETALICZNEGO W POLSCE Michał Gazdecki Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Streszczenie. W artykule omówiono

Bardziej szczegółowo

wzrost wartości firmy poprzez rozwój organiczny czynny udział w konsolidacji rynku hurtowni farmaceutycznych

wzrost wartości firmy poprzez rozwój organiczny czynny udział w konsolidacji rynku hurtowni farmaceutycznych Agenda I. Wprowadzenie: TORFARM w latach 2000-2009 II. Tendencje na rynku dystrybucji farmaceutycznej i rynku aptecznym III. Nowa strategia Grupy TORFARM i przekształcenie struktury Torfarm 2000-2009 2000-2005

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Nieobligatoryjne systemy zarządzania

1. Wstęp. 2. Nieobligatoryjne systemy zarządzania Grodno 2010 Artykuł dotyczy nieobligatoryjnych systemów zarządzania, które coraz częściej doceniane są przez kierujących zakładami, ze względu na szereg korzyści wynikający z ich wdrożenia i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja i wybór rynku docelowego mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2016 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2016

RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2016 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2016 RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu 1 Raport Strategiczny 2016 W lutym 2016 opublikujemy najnowszą edycję Raportu Strategicznego, Dystrybucja FMCG w Polsce, edycja

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jakie zmiany czekają rynek e-commerce w Polsce w 2020 roku? Jakie decyzje zakupowe podejmują Polacy?

Bardziej szczegółowo

RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2016 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2016

RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2016 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2016 RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu 1 Raport Strategiczny 2016 W lutym 2016 opublikujemy najnowszą edycję Raportu Strategicznego, Dystrybucja FMCG w Polsce, edycja

Bardziej szczegółowo

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów Model postępowania konsumenta w procesie definiowania kategorii produktów Dystrybucja detaliczna FMCG w Polsce 1995 0 hipermarketów 0 sklepów dyskontowych 1300 supermarketów Dystrybucja detaliczna FMCG

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń TEST Z MARKETINGU 1. Pozycjonowanie produktu to: - ocena walorów produktu - opracowanie oddzielnych produktów dla róŝnych rynków - ustalanie cech uŝytkowych produktu jakie powinien on posiadać 2. Segmentacja

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Cele polityki cenowej

Cele polityki cenowej DECYZJE CENOWE Cele polityki cenowej Kształtowanie poziomu sprzedaŝy, Kształtowanie poziomu zysku, Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa, Kształtowanie pozycji konkurencyjnej, Przetrwanie na rynku. 2/30

Bardziej szczegółowo

Otoczenie organizacji

Otoczenie organizacji Otoczenie organizacji Rodzaje otoczenia przedsiębiorstwa: makrootoczenie mezootoczenie otoczenie konkurencyjne Makrootoczenie jest to zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikający z tego,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

Marketing nowych technologii

Marketing nowych technologii Marketing nowych technologii dr Bartłomiej Kurzyk dr Bartłomiej Kurzyk Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania e-mail: kurzyk@kurzyk.pl WWW: www.kurzyk.pl 1 Cele Będziecie czuć i rozumieć rolę marketingu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy OŜywienie i recesja w gospodarce Wahania koniunktury gospodarczej prof. ElŜbieta Adamowicz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 9 października 2012 r. Program wykładu Co

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zarządzanie strategiczne kierunek: Zarządzanie WYKŁAD III dr Rafał Kusa Plan wykładu 1. Metody analizy strategicznej otoczenia dalszego (makrootoczenia) organizacji

Bardziej szczegółowo

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Opracowanie: Aneta Stosik Nowoczesna organizacja Elastyczna (zdolna do przystosowania się do potrzeb) wg P. Druckera Dynamiczna (Mająca umiejętność

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Znak: Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej BIZNESPLAN (nazwa firmy) (adres) (miejscowość, rok) Wersja nr 1 z 11.01.2016

Bardziej szczegółowo

Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06.

Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06. II TURA PROJEKTU Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06. 2006 9.15 9.30 Rozpoczęcie Konferencji MenadŜerowie

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5 Zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczośi : Wzór biznesplanu BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

Marki własne detalistów w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Marki własne detalistów w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jak jest wartość sprzedaży marek własnych detalistów spożywczych

Bardziej szczegółowo

VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu th Food Market & Retail Forum 2015 Warszawa, hotel Sheraton, 5 listopada 2015

VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu th Food Market & Retail Forum 2015 Warszawa, hotel Sheraton, 5 listopada 2015 VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2015 8th Food Market & Retail Forum 2015 Warszawa, hotel Sheraton, 5 listopada 2015 Sesja tematyczna: Rynek dystrybucji. Sektor hurtowej sprzedaży żywności w decydującej

Bardziej szczegółowo

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Klaster szansą dla

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce 2014. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2014-2019

Handel internetowy w Polsce 2014. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2014-2019 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q4 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka będzie wartość sprzedaży internetowej w Polsce w 2019 roku? Jakie marki uruchomiły lub planują uruchomić

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w przedsięwzięcia o duŝym potencjale wzrostu. Michał Olszewski Szef LBA

Inwestycje w przedsięwzięcia o duŝym potencjale wzrostu. Michał Olszewski Szef LBA Inwestycje w przedsięwzięcia o duŝym potencjale wzrostu Michał Olszewski Szef LBA AGENDA O LBA Kto moŝe skorzystać z inwestycji anioła biznesu? Biznes plan Wycena Aspekty prawne transakcji 2/17 Sponsorzy

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

BADANIE INNOWACYJNOŚCI CI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. wyniki badań jakościowych

BADANIE INNOWACYJNOŚCI CI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. wyniki badań jakościowych BADANIE INNOWACYJNOŚCI CI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO wyniki badań jakościowych CEL BADANIA Określenie poziomu i struktury innowacji w województwie lubuskim i ich wpływu na zmiany profilu

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii TEORIA POPYTU TEORIA PODAśY

Podstawy ekonomii TEORIA POPYTU TEORIA PODAśY Podstawy ekonomii TEORIA POPYTU TEORIA PODAśY Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz Teoria popytu Teoria popytu Wielkość popytu zgłaszane zapotrzebowanie na określony towar przy danej jego cenie w określonym

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Rynek farb dekoracyjnych w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2021

Rynek farb dekoracyjnych w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2021 2 Język: polski, angielski Data publikacji: grudzień 2015 Format: pdf Cena od: 1700 Możesz mieć wpływ na zawartość tego produktu. Podziel się opinią! Sprawdź w raporcie Jak często polscy konsumenci zmieniają

Bardziej szczegółowo

Strategia Grupy Makarony Polskie na lata 2010-2012. 25 marca 2010 roku

Strategia Grupy Makarony Polskie na lata 2010-2012. 25 marca 2010 roku Strategia Grupy Makarony Polskie na lata 2010-2012 25 marca 2010 roku Misja Chcemy być najlepsi w dostarczaniu wysokiej jakości smacznych i zdrowych produktów 2 Strategiczne kierunki rozwoju w latach 2010-2012

Bardziej szczegółowo

Gdzie za pracą - Śląsk, Mazowsze czy moŝe Północ?

Gdzie za pracą - Śląsk, Mazowsze czy moŝe Północ? BoŜena Jakubowska Konsultant ds. Wynagrodzeń TEST Salary Survey Gdzie za pracą - Śląsk, Mazowsze czy moŝe Północ? Na rynku wynagrodzeń bardzo popularny jest ostatnio temat płac wśród grupy reprezentującej

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Mikro-i makroekonomia 2. Kod modułu : MME (10-MME-a1-s; 10-MME-a1-ns)

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

Analiza metod prognozowania kursów akcji

Analiza metod prognozowania kursów akcji Analiza metod prognozowania kursów akcji Izabela Łabuś Wydział InŜynierii Mechanicznej i Informatyki Kierunek informatyka, Rok V Specjalność informatyka ekonomiczna Politechnika Częstochowska izulka184@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Jedyny tego typu w Polsce coroczny

Jedyny tego typu w Polsce coroczny Jedyny tego typu w Polsce coroczny kompleksowy przegląd aktualnej sytuacji na polskim rynku handlu detalicznego, uwzględniający całość sektora: sieci handlowe, w tym sklepy przy stacjach paliw, centra

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i istota marki

Pojęcie i istota marki Pojęcie i istota marki Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród produktów konkurencyjnych Znaczenie marki

Bardziej szczegółowo

MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW

MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW Autorzy mgr Natalia Sławińska mgr inż. Jarosław Świdyński Doktoranci Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DEFINICJA Dystrybucja - proces transferu dóbr i usług ze sfery wytwarzania do sfery finalnej konsumpcji lub finalnego zużycia poprzez kolejne szczeble i etapy kanałów dystrybucyjnych.

Bardziej szczegółowo

Współpraca z nauką szansą rozwoju dla przedsiębiorstw

Współpraca z nauką szansą rozwoju dla przedsiębiorstw Współpraca z nauką szansą rozwoju dla przedsiębiorstw prof. dr hab. Henryk Mruk Poznań, 05. 02. 2008r. Współpraca z nauka szansą rozwoju dla przedsiębiorstwa sfera nauki i jej współczesna rola otoczenie

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy 1. Rola i zadania personelu sprzedażowego

Bardziej szczegółowo

Analiza rynkowa branży produkcji motoryzacyjnej w Egipcie 1

Analiza rynkowa branży produkcji motoryzacyjnej w Egipcie 1 Analiza rynkowa branży produkcji motoryzacyjnej w Egipcie 1 Analiza rynku produkcji motoryzacyjnej uwzględnia kategorie: producentów /producentów samochodów osobowych, ciężarowych i motocykli/, nabywców

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu?

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Monika Gancarewicz Gdynia, 26 maja 2011 r. Kim jest anioł biznesu: inwestor prywatny, przedsiębiorca lub menedŝer, inwestujący własny kapitał w ciekawe

Bardziej szczegółowo