Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.8 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (1)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.8 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (1)"

Transkrypt

1 Strona1 Anna Irena Szymańska Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.8 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (1) 1. Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie pojęć: marketing, marketing-mix, cztery P (4P), produkt, cena, dystrybucja, promocja, instrumenty promocji, środki promocji, wymienia i charakteryzuje poszczególne elementy składowe kompozycji marketing-mix, wymienia i charakteryzuje poszczególne elementy składowe kompozycji promotion-mix, zna ich zastosowanie, rozumie, jaki wpływ na odbiorcę ma reklama, wymienia poszczególne instrumenty promocji, wymienia środki promocji i wie, w jakich sytuacjach wykorzystuje się je w praktyce, potrafi wyjaśnić, czym różni się reklama przekazująca informacje o produkcie w sposób rzetelny od reklamy, w której zastosowano środki perswazji, diagnozuje, na przykładzie określonego przedsiębiorstwa, jakie środki promocji przedsiębiorstwo to wykorzystuje w celu komunikowania się z rynkiem, rozumie istotę public relations w komunikowaniu się z otoczeniem przedsiębiorstwa, wie, czym jest czarny PR. 2. Metody i techniki: mapa mentalna, metaplan, pogadanka, burza mózgów. 3. Środki dydaktyczne: schemat opisujący pojęcie marketing-mix, schemat mapy mentalnej,

2 Strona2 schemat metaplanu, film wyjaśniający istotę marketingu ze strony: komputer z dostępem do internetu, rzutnik multimedialny, tablica lub flipchart. 4. Typ lekcji: realizacja nowego materiału. 5. Formy organizacji pracy: praca: grupowa i zbiorowa. 6. Literatura, materiały źródłowe, strony internetowe: 1. Altkorn J. (red.), 2004, Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków. 2. Dziedzic D., Szymańska A.I., 2011, Marketing transakcji a marketing relacji, Zeszyty Naukowe WSEI w Krakowie, Nr 7, s Kotler Ph., 2005, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o. Poznań. 4. Kotler Ph., 2004, Marketing od A do Z, PWE, Warszawa. 5. Wiktor J.W., 2001, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa. 6. Film ze strony: (data odczytu: ). 7. Kontrola uczniów: Nauczyciel ocenia: aktywność uczniów na lekcji, znajomość pojęć używanych w marketingu, zaplanowane działania marketingowe (atrakcyjność, adekwatność, skuteczność, możliwość zrealizowania).

3 Strona3 8. Nawiązanie do lekcji: Nauczyciel przytacza japońskie przysłowie: Oko kupującego jest w rękach sprzedającego. Prosi uczniów, aby mając na uwadze temat lekcji, zinterpretowali to przysłowie. Uczniowie zgłaszają swoje odpowiedzi (słowa te wskazują, że to od sprzedającego zależy, jak jego produkt będzie postrzegany na rynku. Musi on dołożyć wszelkich starań, by kupujący zauważyli jego produkt, jak również by był on na tyle atrakcyjny, aby chcieli go nabyć). 9. Przebieg lekcji: 1. Czynności organizacyjne. Nauczyciel podaje temat i cel lekcji oraz formy realizacji tematu. 2. Nawiązując do tematu lekcji, nauczyciel zapisuje na tablicy japońskie przysłowie, a następnie zadaje pytanie zgodnie z punktem 8. Uczniowie zgłaszają swoje odpowiedzi. 3. Nauczyciel zapisuje na tablicy słowo marketing, wyjaśniając, iż jest ono kluczem do podanego wcześniej przysłowia. Następnie zachęca uczniów do wspólnego zdefiniowania tego pojęcia. 4. Nauczyciel pyta uczniów, co może oznaczać pojęcie marketing-mix. Następnie podaje definicję, którą uczniowie zapisują w zeszytach: Marketing-mix to zbiór poddających się sterowaniu taktycznych instrumentów marketingowych, których kompozycję firma przygotowuje w celu uzyskania zamierzonej reakcji na rynku docelowym. 5. Następnie nauczyciel wyświetla film wyjaśniający istotę marketingu (adres w punkcie 3). 6. Nauczyciel wyjaśnia istotę kompozycji marketing-mix oraz wprowadza pojęcia: cztery P (4P), produkt, cena, dystrybucja, promocja. W tym celu wyświetla zawartość załącznika 1. Do szczegółowego omówienia każdego z nich używa schematu z załącznika Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na fakt, że przedsiębiorstwa nieustannie podejmują działania, których celem jest komunikowanie się z rynkiem, a elementem nierozerwalnie związanym ze strategią marketingową przedsiębiorstw jest polityka promocji, nazywana również polityką komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Tworzy ją zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje na temat firmy, oferowanych produktów, oddziałuje na potrzeby konsumentów, ukierunkowuje popyt. 8. Nauczyciel zapisuje na tablicy (flipcharcie) słowo promocja. Zachęca uczniów, by wymienili instrumenty promocji (tzw. promotion-mix). Zapisuje na tablicy podawane przez uczniów propozycje. Następnie wyświetla mapę mentalną przedstawiającą instrumenty promocji (załącznik 3). Prosi jednego z uczniów o uporządkowanie informacji na tablicy w formie mapy mentalnej.

4 Strona4 9. Nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy. Zadaniem każdej z grup jest przygotowanie listy środków promocji stosowanych w ramach przydzielonego przez nauczyciela instrumentu promocji. Po wykonaniu zadania nauczyciel prosi przedstawicieli poszczególnych grup o podanie wyników pracy. Wybrany uczeń zapisuje informacje na tablicy. Po zakończeniu zadania nauczyciel wyświetla uzupełnioną mapę mentalną (załącznik 4). W razie konieczności uzupełnia lub poprawia mapę mentalną narysowaną na tablicy. 10. Nauczyciel cytuje słowa kubańskiego rewolucjonisty Che Guevary: Rywalizacja to nie gra, w której przegrywający ciska w sędziego pomarańczami. Rywalizacja to braterstwo. Dlaczego? Aby każdy produkował coraz więcej. To nie wszystko. Rywalizacja służy również pogłębieniu świadomości mas i jedno zawsze musi iść w parze z drugim. 11. Nauczyciel prosi uczniów o zinterpretowanie cytatu. Sednem tej wypowiedzi jest rywalizacja uczciwa, zgodna z zasadami etyki. Zasadami etyki i uczciwości powinni kierować się również twórcy reklam. Reklama często stanowi przecież główne źródło informacji o produkcie. 12. Nauczyciel rysuje na tablicy schemat metaplanu (załącznik 5). Zachęca uczniów do dyskusji i odpowiedzi na pytanie: Czy twórcy reklam stosują się do zasad etyki? Porządkuje wypowiedzi uczniów zgodnie ze schematem. W polu Jak jest? umieszcza wypowiedzi dotyczące opisu aktualnego stanu, w polu Jak powinno być? informacje o stanie idealnym, w polu Dlaczego nie jest tak, jak powinno być? informacje dotyczące przyczyn rozbieżności między stanem idealnym a stanem aktualnym, natomiast w polu wnioski myśli, które powinny posłużyć jako bodziec do dalszego działania. Wszyscy uczniowie wspólnie dyskutują i uzupełniają metaplan. 10. Zadanie domowe: Na podstawie dostępnej literatury zbierz informacje o planie marketingowym. Napisz: czym jest plan marketingowy, w jakim celu przygotowuje się plan marketingowy, z jakich sekcji składa się plan marketingowy.

5 Strona5 Załącznik 1 Definicje Marketing-mix to zbiór poddających się sterowaniu taktycznych instrumentów marketingowych, których kompozycję firma przygotowuje w celu uzyskania zamierzonej reakcji na rynku docelowym. Marketing-mix tworzą cztery grupy zmiennych określanych mianem cztery P (4P): produkt, cena, dystrybucja, promocja (product, price, place, promotion). Produkt oznacza całość dóbr i usług, które firma oferuje na rynek docelowy. Cena jest sumą pieniędzy, jaką płaci klient, aby uzyskać produkt. Dystrybucja obejmuje te działania firmy, które sprawiają, że produkt jest dostępny dla docelowego konsumenta. Promocja oznacza działania, które mają na celu informowanie o zaletach produktu i namawianie docelowych klientów do dokonywania zakupów.

6 Strona6 Załącznik 2 Schemat dotyczący pojęcia marketing-mix Marketing-mix PRODUKT marka produktu opakowanie cechy jakość rozmiar zmienność produktu gwarancja rękojmia CENA Rynek docelowy PROMOCJA DYSTRYBUCJA kanały pokrycie asortyment lokalizacja transport inwencja cena katalogowa upusty marża termin płatności warunki kredytu promocja sprzedaży reklama sprzedaż osobista sprzedaż bezpośrednia public relations marketing bezpośredni

7 Strona7 Załącznik 3 Schemat mapy mentalnej PROMOCJ A INSTRUMENTY PROMOCJI REKLAMA PROMOCJ SPRZEDAŻ PUBLIC MARKETING A OSOBISTA RELATION BEZPOŚRED SPRZEDAŻ S NI Y ŚRODKI PROMOCJI

8 Strona8 Załącznik 4 Uzupełniona mapa mentalna PROMOCJ A INSTRUMENTY PROMOCJI REKLAMA PROMOCJ SPRZEDAŻ PUBLIC MARKETING A OSOBISTA RELATION BEZPOŚRED SPRZEDAŻ S NI Y ŚRODKI PROMOCJI reklama telewizyjna, radiowa, prasowa reklama wydawnicza, np.: ulotki, foldery, katalogi, kalendarze reklama zewnętrzna, np.: plakaty, billboardy ulotki reklamowe wysyłane pocztą (inaczej: direct mail) wystawy, targi, kiermasze, pokazy, degustacje, demonstracje w domu klienta przeceny towarów konkursy sprzedaż z bonifikatą kupony stoiska informatyczne na targach foldery, ulotki reklamowe, listy okolicznościowe wystawy prezentujące firmę konferencje, sympozja seminaria, marketing katalogowy marketing poczty bezpośredniej telemarketing marketing bezpośredniej relacji przez telewizję, radio, gazetę codzienną i czasopisma media zindywidualizowanego kontaktu w internecie: , spersonalizowane strony www SMS, MMS, WAP wywiady, reportaże, relacje dla prasy, audycje radiowe sponsoring

9 Strona9 Załącznik 5 Schemat metaplanu Czy twórcy reklam stosują się do zasad etyki? Jak jest? Jak powinno być? Dlaczego nie jest tak, jak powinno być? WNIOSKI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Anna Irena Szymańska Scenariusze zajęć edukacyjnych nr 6.15 Temat zajęć: Sprawdzian z działu 6 1. Cele lekcji: Uczeń wykazuje się wiedzą i umiejętnościami opanowanymi po zrealizowaniu materiału

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Agnieszka Świętek Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 5.7 Temat zajęć: Struktura biznesplanu 1. Cele lekcji: Uczeń: zna pojęcie biznesplan, rozumie potrzebę pisania biznesplanu dla celów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Marketing 1 Pojęcie i znaczenie marketingu O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Jak dostosować swoją ofertę do oczekiwań potencjalnych klientów? Każdemu działaniu powinna towarzyszyć

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agata Łuczak Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA W SIECI INTERNET

PROMOCJA W SIECI INTERNET Spis et AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZAKŁAD MARKETINGU I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ PIOTR POZNAŃSKI PROMOCJA W SIECI INTERNET Promotor: dr WIT SEWERA Kraków

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota promocji. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. kierunek: Zarządzanie

Marketing. Istota promocji. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. kierunek: Zarządzanie Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Marketing Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Istota promocji Promocja - instrument marketingu-mix, za pomocą którego dąży się

Bardziej szczegółowo

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych Renata Rychlicka-Benyamin Organizacja Reklamy skrypt dla szkół policealnych 2009 Spis treści Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy...3 I. Założenia programowo: organizacyjne

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI Arkadiusz Gawryluk Nr albumu 34072 REKLAMA INTERNETOWA Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE Dariusz GADECKI DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA NA RYNKU USŁUG INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE IDM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 3.5 Temat zajęć: Wycieczka z niedźwiedziem po Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 3.5 Temat zajęć: Wycieczka z niedźwiedziem po Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Strona1 Sławomir Dorocki Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 3.5 Temat zajęć: Wycieczka z niedźwiedziem po Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1. Cele lekcji: Uczeń: zna pojęcia: rynek kapitałowy,

Bardziej szczegółowo

Adam Stefański. Hotelarstwo. Tom I. Marketing usług hotelarskich. Podręcznik. technik hotelarstwa. kwalifikacja T.11

Adam Stefański. Hotelarstwo. Tom I. Marketing usług hotelarskich. Podręcznik. technik hotelarstwa. kwalifikacja T.11 Adam Stefański Hotelarstwo. Tom I Marketing usług hotelarskich Podręcznik technik hotelarstwa kwalifikacja T.11 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

METODY I FORMY PROMOCJI SZKOŁY

METODY I FORMY PROMOCJI SZKOŁY METODY I FORMY PROMOCJI SZKOŁY SZKOLENIOWA RADA PEDAGOGICZNA ZSG nr 1 w Krakowie 09.11.2006r. Opracowanie Zofia Smoleń-Jajeśnica Błogosławiąc potrzeby, błogosławimy nienasycenie. Potrzeby są niewyczerpanym

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo REA s.j. 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 9/11 tel./fax: (22) 631-94-23, 632-21-15, 632-69-03, 632-68-82

Wydawnictwo REA s.j. 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 9/11 tel./fax: (22) 631-94-23, 632-21-15, 632-69-03, 632-68-82 Projekt okładki: Studio GAVITE, Olsztyn edakcja: Bożenna Chicińska edaktor prowadzący: Stanisław Grzybek Wydawnictwo EA, Warszawa 2009 ISBN 978-83-7544-169-7 Wydawnictwo EA s.j. 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

MARKETING PARTNERSKI

MARKETING PARTNERSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING PARTNERSKI Wykład 1 z Marketingu

Bardziej szczegółowo

Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych

Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych Marek Makowiec 1 Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych Pojęcie i znaczenie marketingu w działalności rynkowej firmy Marketing jest zbiorem działań, polegających na dokładnym

Bardziej szczegółowo

MARKETING BEZPOŚREDNI

MARKETING BEZPOŚREDNI Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną MARKETING BEZPOŚREDNI Wykład 3 I rok stacjonarne studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

MARKETING BEZPOŚREDNI

MARKETING BEZPOŚREDNI Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną MARKETING BEZPOŚREDNI Wykład 3 z Marketingu Partnerskiego II rok niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH FORM I NARZĘDZI KOMUNIKACJI

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH FORM I NARZĘDZI KOMUNIKACJI SKUTECZNE ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH FORM I NARZĘDZI KOMUNIKACJI Małgorzata ADAMSKA Streszczenie: artykuł zajmuje się tematyką skutecznej realizacji przyjętych zadań marketingowych

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ MARKETING

SPECJALNOŚĆ MARKETING SPECJALNOŚĆ MARKETING Charakterystyka seminarium licencjackiego Studia dzienne IV sem. 30 godzin Kierunek: Zarządzanie RA 2009/2010 Seminarium licencjackie z zakresu marketingu MARKETING - Sylwetka absolwenta

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach.

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. MARKETING Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. 1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są: a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny b) reklama, publicity, akwizycja c)

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH,

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH, KOMUNIKACJA MARKETINGOWA W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH, jako jedna z determinant efektywności funkcjonowania biznesu Terminologia, instrumentarium, cele komunikacji, czynniki efektywności, koszty,

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

PRACA ZALICZENIOWA. analizować trendy na giełdzie, scharakteryzować i wyjaśnić pojęcie giełdy, akcji.

PRACA ZALICZENIOWA. analizować trendy na giełdzie, scharakteryzować i wyjaśnić pojęcie giełdy, akcji. PRACA ZALICZENIOWA Forma pracy: Scenariusze zastosowania nabytej podczas Kursu wiedzy, na zajęciach szkolnych dla przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości" Autor: Sebastian Kubski Scenariusz lekcji: Giełda

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo