Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Strona1 Anna Irena Szymańska Scenariusze zajęć edukacyjnych nr 6.15 Temat zajęć: Sprawdzian z działu 6 1. Cele lekcji: Uczeń wykazuje się wiedzą i umiejętnościami opanowanymi po zrealizowaniu materiału z działu 6: zna pojęcie etyka biznesu, wymienia cechy dobrego menadżera i dokonuje analizy własnej osobowości pod kątem posiadania cech menadżera, rozumie korzyści płynące z prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami etycznymi i skutki nieetycznych zachowań w biznesie, rozumie, że chcąc zastać menadżerem, powinien poważnie zastanowić się na tym, czy posiada cechy predestynujące go do prowadzenia działalności biznesowej, wskazuje zasady efektywnej komunikacji, podejmuje racjonalne decyzje i wprowadza je w życie, jest przekonany o konieczności etycznego prowadzenia działalności gospodarczej, zna swoje oczekiwania wobec przyszłej pracy i wie, że podejmując decyzje zawodowe, powinien kierować się czymś więcej niż tylko korzyści finansowe, przewiduje skutki prowadzonej działalności gospodarczej i jest przekonany, że musi być odpowiedzialny za swoje decyzje i ich wpływ na innych ludzi oraz przestrzeń geograficzną, jest przekonany, że przy planowaniu przedsięwzięcia ważny jest nie tylko jego etyczny cel, ale też prowadzące do niego środki, zna zasady planowania, rozumie przebieg procesu planowania, zna zasady organizacji pracy indywidualnej i zespołowej, charakteryzuje czynniki planowania i czynniki wpływające na sukces i niepowodzenie działania, charakteryzuje etapy i funkcje planowania, dokonuje wyboru zakresu i formy przedsięwzięcia,

2 Strona2 podejmuje decyzje i potrafi ocenić ich skutki, korzysta ze źródeł informacji i zbierania informacji, zna zasady pracy metodą projektu, określa działania, które należy podjąć w celu realizacji przedsięwzięcia, porządkuje działania w kolejne etapy, dzieli działania na drobne zadania cząstkowe, racjonalnie dzieli i organizuje pracę, wyjaśnia znaczenie pojęć: rynek, rynek przedsiębiorstwa, mechanizm rynkowy, konkurencja, konsumenci, konkurenci, współpracownicy, określa wielkość i cechy charakterystyczne dla rynku, na którym planuje podjąć działalność, wskazuje i wyjaśnia proste mechanizmy występujące na tym rynku, jest świadomy, z jakich źródeł należy korzystać, gromadząc dane na temat otoczenia przedsiębiorstwa, wie, czym są pierwotne źródła danych oraz wtórne źródła danych i wykorzystuje je w toku prowadzonych badań, określa, na podstawie danych źródłowych, konkurencję: liczbę konkurentów, ich wielkość, obecną pozycję i potencjał, zakres działalności, analizuje, korzystając z określonych źródeł informacji oraz narzędzi, potencjalnych konsumentów oraz współpracowników podejmowanego przedsięwzięcia gospodarczego, rozumie pojęcie produkt i klasyfikuje produkty, określa szczegółowy rodzaj i zakres planowanej działalności gospodarczej, przygotowuje ofertę przedsiębiorstwa, określa cel przedsięwzięcia oraz przedmiot działalności, definiuje rynek docelowy, identyfikuje, na podstawie dostępnych źródeł informacji, potencjalnych konsumentów oraz ich oczekiwania względem określonych dóbr lub usług, charakteryzuje, na podstawie dostępnych źródeł informacji, konkurentów, oferowane przez nich produkty oraz cechy tych produktów, porównuje ofertę planowanego przedsiębiorstwa z ofertą innych firm działających na rynku, prezentuje w interesujący sposób ofertę przedsiębiorstwa, wyjaśnia znaczenie pojęć: marketing, marketing-mix, cztery P (4P), produkt, cena, dystrybucja, promocja, instrumenty promocji, środki promocji,

3 Strona3 wymienia i charakteryzuje poszczególne elementy składowe kompozycji marketing-mix, wymienia i charakteryzuje poszczególne elementy składowe kompozycji promotion-mix oraz zna ich zastosowanie, rozumie, jaki wpływ na odbiorcę wywiera reklama, wymienia poszczególne instrumenty promocji, wymienia środki promocji i wie, w jakich sytuacjach wykorzystuje się je w praktyce, potrafi wyjaśnić, czym różni się reklama przekazująca informacje o produkcie w sposób rzetelny od reklamy, w której zastosowano środki perswazji, diagnozuje, na przykładzie określonego przedsiębiorstwa, jakie środki promocji przedsiębiorstwo to wykorzystuje w celu komunikowania się z rynkiem, rozumie istotę public relations w komunikowaniu się z otoczeniem przedsiębiorstwa, wie, czym jest czarny PR, wie, czym jest plan marketingowy i zna jego zastosowanie praktyczne, samodzielnie wykonuje analizę SWOT na przykładzie dowolnego przedsiębiorstwa produkcyjnego lub usługowego, planuje działania marketingowe, które pomogą mu zdobyć klientów, uwzględniając ograniczone możliwości finansowe planowanej działalności i charakter rynku, przygotowuje, na przykładzie danych źródłowych, prosty plan marketingowy, zna i rozumie pojęcia: analiza SWOT, analiza portfelowa, analiza finansowa, siły napędowe gospodarki, macierz BCG, prognozuje efekty i skutki finansowe oraz pozafinansowe planowanego przedsięwzięcia, analizuje dane oraz wyciąga wnioski, przekonuje innych o celowości swojego działania, analizuje, na podstawie dostępnych danych, zagrożenia oraz możliwości realizacji przedsięwzięcia, sporządza sprawozdanie z oceny szans i zagrożeń oraz prezentuje to sprawozdanie, zna i stosuje zasady profesjonalnej prezentacji, sporządza plan prezentacji słowa klucze, pomoce, rozpoczęcie, zakończenie. 2. Metody i techniki: ćwiczenia praktyczne.

4 Strona4 3. Środki dydaktyczne: testy dla grupy A i B. 4. Typ lekcji: lekcja powtórzeniowa. 5. Formy organizacji pracy: praca indywidualna. 6. Literatura, materiały źródłowe, strony internetowe: 1. Borowiec M., 2006, Etyczne aspekty globalizacji w procesie kształtowania przedsiębiorczości, [w:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, Przedsiębiorczość Edukacja, Nr 2, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Nowa Era, Kraków Warszawa, s Borowiec M., 2013, Etyka chrześcijańska w kształtowaniu ładu moralnego w biznesie w warunkach kryzysu społeczno-gospodarczego [w:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Rola przedsiębiorczości w warunkach kryzysu gospodarczego, Przedsiębiorczość Edukacja, Nr 9, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Nowa Era, Warszawa Kraków (art. przyjęty do druku). 3. Dziedzic D., Szymańska A.I., 2011, Marketing transakcji a marketing relacji, Zeszyty Naukowe WSEI w Krakowie, Nr 7, s Grelak K., 1996, Marketing produktu, Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin. 5. Hingston P., 1992, Wielka księga marketingu, SIGNUM, Kraków. 6. Kaczmarczyk S., 1995, Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa. 7. Kotler Ph., 1999, Kotler o marketingu. Jak kreować i opanowywać rynki, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków. 8. Kotler Ph., 2005, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznań. 9. Kotler Ph., 2004, Marketing od A do Z, PWE, Warszawa. 10. Mruk H., Rutkowski I.P., 1994, Strategia produktu, PWE, Warszawa. 11. Altkorn J. (red.), 2004, Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków.

5 Strona5 12. Rachwał M.M., Rachwał T., 2006, Wartości moralne podstawą prawdziwego sukcesu menadżera [w:] Zioło Z., Rachwał T., Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, Przedsiębiorczość Edukacja, Nr 2, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Nowa Era, Warszawa Kraków. 13. Rachwał T., 2004, Podstawy przedsiębiorczości. Słownik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Nowa Era, Warszawa. 14. Sadowski M.P., 2008, Doskonała prezentacja. Sztuka skutecznego przekazu, Helion-Onepress, Gliwice. 15. Szymańska A.I., 2012, Preferencje konsumenckie i ich determinanty, Zeszyty Naukowe WSEI w Krakowie, Nr 8, s Szymańska A.I., 2012, Promocja i jej oddziaływanie na preferencje i zachowania konsumentów ujęcie modelowe, Zeszyty Naukowe WSEI w Krakowie, Nr 8, s Szymańska A.I., 2007, Zarys metodologii badań preferencji konsumenckich, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Nr 739, s Szymańska A.I., 2012, Innowacyjność oferty asortymentowej przedsiębiorstw produkcyjnych a zachowania konsumentów [w:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Nr 20, Szymańska A.I., 2012, Wpływ innowacyjności na konkurencyjność przedsiębiorstw [w:] Stabryła A., Małkus T. (red.), Strategie rozwoju organizacji, Mfiles.pl, seria wydawnicza: Encyklopedia Zarządzania, Kraków, s Szymańska A.I., 2013, Działania promocyjne a preferencje konsumentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (w druku). 21. Żurakowski F., Zarządzanie firmą, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa. 7. Kontrola uczniów: Kontrola uczniów polega na: ocenie wiedzy i umiejętności nabytych przez uczniów w trakcie lekcji z działu 6. Uczniowie przez całą jednostkę lekcyjną piszą sprawdzian, który następnie zostanie oceniony przez nauczyciela.

6 Strona6 8. Nawiązanie do lekcji: Brak nawiązania do lekcji. 9. Przebieg lekcji: 1. Czynności organizacyjne. 2. Nauczyciel informuje uczniów, że lekcja w całości poświęcona będzie sprawdzeniu ich wiedzy. Zadaniem uczniów będzie rozwiązanie zadań z przygotowanego sprawdzianu (załączniki 1 i 2; punktacja, odpowiedzi do części testowej i oceny załącznik 3). 3. Nauczyciel wyjaśnia uczniom zasady pisania sprawdzianu: Uczniowie piszą sprawdzian przez całą lekcję. Uczniowie mają obowiązek wyłączyć i schować wszelkie urządzenia elektroniczne. W czasie pisania sprawdzianu zabronione jest ściąganie, odpisywanie oraz komunikowanie się z innymi uczniami. Należy dokładnie czytać pytania i udzielać na nie jasnych odpowiedzi. 4. Nauczyciel rozdaje sprawdziany (grupa A i B). 5. Pod koniec lekcji nauczyciel zbiera sprawdziany, które następnie oceni. 10. Zadanie domowe: Nie przewiduje się zadania domowego.

7 Strona7 Załącznik 1 Test dla grupy A 1. Wymień 4 cechy dobrego menedżera. a).. b) c).. d) 2. Napisz, od jakich słów pochodzi skrót PR i wyjaśnij, na czym polega czarny PR. 3. Wyjaśnij, czym jest analiza SWOT i na czym ona polega. 4. Podaj przynajmniej 3 elementy, na które należy zwrócić uwagę, opracowując prezentację, aby była ona dobrze przygotowana Wyjaśnij pojęcie marketing strategiczny.. 6. Wymień dokumenty finansowe, które wspólnie stanowią sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa. Opisz krótko budowę jednego z tych dokumentów PYTANIA TESTOWE JEDNOKROTNEGO WYBORU: 7. Podstawowe instrumenty marketingowe tworzące kompozycję marketing-mix to: a) reklama, public relations, akwizycja, sprzedaż. b) produkcja, dystrybucja, ceny, reklama. c) produkt, dystrybucja, promocja, cena. d) zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, cena. 8. W myśl koncepcji marketingowej produktem jest: a) towar. b) idea. c) usługa. 9. Gwiazda w macierzy BCG oznacza: a) produkty o niepewnej przyszłości. b) produkty rozwojowe. c) produkty ustabilizowane na rynku. d) produkty schyłkowe. 10. Dane pierwotne to informacje: a) które już istnieją, ponieważ zostały wcześniej zgromadzone i przeanalizowane b) określane mianem badania biurkowe (desk research). c) których pozyskanie jest stosunkowo mało kosztowne. d) którymi nikt jeszcze nie dysponuje.

8 Strona8 11. Źródło informacji marketingowej stanowi: a) konsument. b) otoczenie marketingowe. c) firma. 12. Promocja sprzedaży obejmuje: a) konkursy, loterie, próbki, prezenty. b) sponsoring, wywiady dla prasy, akcje dobroczynne. c) ogłoszenia w prasie, wydawanie broszur i biuletynów. 13. Aktywa to: a) zestawienie składników majątku będących w posiadaniu przedsiębiorstwa. b) wielkość przychodów ze sprzedaży, które przedsiębiorstwo musi uzyskać, by pokryć koszty całkowite. c) zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa. d) wartość środków finansowych wniesionych przez właścicieli przedsiębiorstwa oraz środków wypracowanych przez przedsiębiorstwo w trakcie jego działalności gospodarczej.

9 Strona9 Załącznik 2 Test dla grupy B 1. Wymień 4 cechy złego menedżera. a).. b) c).. d) 2. Napisz, od jakich słów pochodzi skrót S.M.A.R.T. i wyjaśnij, na czym polega ta koncepcja. 3. Wyjaśnij, czym jest analiza BCG i na czym ona polega. 4. Podaj przynajmniej 3 elementy, na które należy zwrócić uwagę, opracowując prezentację, aby była ona dobrze przygotowana Wyjaśnij pojęcie strategia marketingowa 6. Wyjaśnij, czym jest bilans i omów krótko jego budowę... PYTANIA TESTOWE JEDNOKROTNEGO WYBORU: 7. Podstawowe instrumenty tworzące kompozycję promotion-mix to: a) reklama, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista, public relations, marketing bezpośredni. b) dystrybucja, promocja sprzedaży, public relations, ceny, reklama. c) produkt, dystrybucja, promocja, cena. d) public relations, marketing bezpośredni, dystrybucja, cena, promocja. 8. W myśl koncepcji marketingowej produktem jest: a) towar. b) idea. c) usługa. 9. Zagadkowe dzieci w macierzy BCG oznaczają: a) produkty o niepewnej przyszłości. b) produkty rozwojowe. c) produkty ustabilizowane na rynku. d) produkty schyłkowe. 10. Dane wtórne to informacje: a) zbierane przy pomocy takich metod, jak: wywiady, obserwacja, badania eksperymentalne itp. b) których pozyskanie zabiera sporo czasu i jest kosztowne c) których trzeba dopiero poszukać. d) które już istnieją, ponieważ zostały wcześniej zabezpieczone, zgromadzone i przeanalizowane. 11. Źródło informacji marketingowej stanowi: a) konsument.

10 Strona10 b) otoczenie marketingowe. c) firma. 12. Promocja sprzedaży obejmuje: a) konkursy, loterie, próbki, prezenty. b) sponsoring, wywiady dla prasy, akcje dobroczynne. c) ogłoszenia w prasie, wydawanie broszur i biuletynów. 13. Pasywa to: a) zestawienie składników majątku będących w posiadaniu przedsiębiorstwa. b) składniki majątku ulegające zużyciu lub zbywane w okresie do jednego roku. c) kapitały przedsiębiorstwa (kapitał własny i zobowiązania) stanowiące źródło finansowania aktywów. d) wartość środków finansowych wniesionych przez właścicieli przedsiębiorstwa oraz środków wypracowanych przez przedsiębiorstwo w trakcie jego działalności gospodarczej.

11 Strona11 Załącznik 3 Punktacja, odpowiedzi do części testowej, oceny Grupa A 1. Wymień 4 cechy dobrego menedżera: (4 p.) a).. b) c).. d) 2. Napisz, od jakich słów pochodzi skrót PR i wyjaśnij, na czym polega czarny PR. (2 p.) 3. Wyjaśnij, czym jest analiza SWOT i na czym ona polega. (2 p.) 4. Podaj przynajmniej 3 elementy, na które należy zwrócić uwagę, opracowując prezentację, aby była ona dobrze przygotowana.. (3 p.). 5. Wyjaśnij pojęcie marketing strategiczny.. (1 p.). 6. Wymień dokumenty finansowe, które wspólnie stanowią sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa. Omów krótko budowę jednego z tym dokumentów. (4 p.) PYTANIA TESTOWE JEDNOKROTNEGO WYBORU: (łącznie 7 p.) 7. Podstawowe instrumenty marketingowe tworzące kompozycję marketing-mix to: a) reklama, public relations, akwizycja, sprzedaż. b) produkcja, dystrybucja, ceny, reklama. c) produkt, dystrybucja, promocja, cena. d) zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, cena. 8. W myśl koncepcji marketingowej produktem jest: a) towar. b) idea. c) usługa. 9. Gwiazda w macierzy BCG oznacza: a) produkty o niepewnej przyszłości. b) produkty rozwojowe. c) produkty ustabilizowane na rynku. d) produkty schyłkowe. 10. Dane pierwotne to informacje: a) które już istnieją, ponieważ zostały wcześniej zgromadzone i przeanalizowane. b) określone mianem badania biurkowe (desk research). c) których pozyskanie jest stosunkowo mało kosztowne.

12 Strona12 d) którymi nikt jeszcze nie dysponuje. 11. Źródło informacji marketingowej stanowi: a) konsument. b) otoczenie marketingowe. c) firma. 12. Promocja sprzedaży obejmuje: a) konkursy, loterie, próbki i prezenty. b) sponsoring, wywiady dla prasy, akcje dobroczynne. c) ogłoszenia w prasie, wydawanie broszur i biuletynów. 13. Aktywa to: a) zestawienie składników majątku będących w posiadaniu przedsiębiorstwa. b) wielkość przychodów ze sprzedaży, które przedsiębiorstwo musi uzyskać, by pokryć koszty całkowite. c) zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa. d) wartość środków finansowych wniesionych przez właścicieli przedsiębiorstwa oraz środków wypracowanych przez przedsiębiorstwo w trakcie jego działalności gospodarczej.

13 Strona13 Grupa B 1. Wymień 4 cechy złego menedżera: (4 p.) a).. b) c).. d) 2. Napisz, od jakich słów pochodzi skrót S.M.A.R.T. i wyjaśnij, na czym polega ta koncepcja. (2 p.) 3. Wyjaśnij, czym jest analiza SWOT i na czym ona polega. (2 p.) 4. Podaj przynajmniej 3 elementy, na które należy zwrócić uwagę, opracowując prezentację, aby była ona dobrze przygotowana.. (3 p.).. 5. Wyjaśnij pojęcie strategia marketingowa (1 p.) 6. Wyjaśnij, czym jest bilans i omów krótko jego budowę.. (4 p.) PYTANIA TESTOWE JEDNOKROTNEGO WYBORU: (łącznie 7 p.) 7. Podstawowe instrumenty tworzące kompozycję promotion-mix to: a) reklama, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista, public relations, marketing bezpośredni. b) dystrybucja, promocja sprzedaży, public relations, ceny, reklama. c) produkt, dystrybucja, promocja, cena. d) public relations, marketing bezpośredni, dystrybucja, cena, promocja. 8. W myśl koncepcji marketingowej produktem jest: a) towar. b) idea. c) usługa. 9. Zagadkowe dzieci w macierzy BCG oznaczają: a) produkty o niepewnej przyszłości. b) produkty rozwojowe. c) produkty ustabilizowane na rynku. d) produkty schyłkowe. 10. Dane wtórne to informacje: a) zbierane przy pomocy takich metod, jak: wywiady, obserwacja, badania eksperymentalne itp. b) których pozyskanie zabiera sporo czasu i jest kosztowne. c) których trzeba dopiero poszukać. d) które już istnieją, ponieważ zostały wcześniej zabezpieczone, zgromadzone i przeanalizowane. 11. Źródło informacji marketingowej stanowi: a) konsument. b) otoczenie marketingowe. c) firma.

14 Strona Promocja sprzedaży obejmuje: a) konkursy, loterie, próbki, prezenty. b) sponsoring, wywiady dla prasy, akcje dobroczynne. c) ogłoszenia w prasie, wydawanie broszur i biuletynów. 13. Pasywa to: a) zestawienie składników majątku będących w posiadaniu przedsiębiorstwa. b) składniki majątku ulegające zużyciu lub zbywane w okresie do jednego roku. c) kapitały przedsiębiorstwa (kapitał własny i zobowiązania) stanowiące źródło finansowania aktywów. d) wartość środków finansowych wniesionych przez właścicieli przedsiębiorstwa oraz środków wypracowanych przez przedsiębiorstwo w trakcie jego działalności gospodarczej. SUMA PUNKTÓW: 23 Ocena: p. ocena bardzo dobra p. ocena dobra p. ocena dostateczna p. ocena dopuszczająca

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach.

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. MARKETING Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. 1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są: a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny b) reklama, publicity, akwizycja c)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Agnieszka Świętek Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 5.7 Temat zajęć: Struktura biznesplanu 1. Cele lekcji: Uczeń: zna pojęcie biznesplan, rozumie potrzebę pisania biznesplanu dla celów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

Podstawy marketingu Opracowała: Dr Izabela Sztangret

Podstawy marketingu Opracowała: Dr Izabela Sztangret Podstawy marketingu Opracowała: Dr Izabela Sztangret I. Ogólne informacje o przedmiocie Cel przedmiotu: Podstawy marketingu to przedmiot będący odpowiedzią na szereg procesów zachodzących na rynku, który

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela Venture Capital Research Symulacyjna gra decyzyjna Książka dla nauczyciela 2013 Opracowanie: Maria Baczyńska Redaktor prowadzący: Sebastian Przybyszewski Skład: Sebastian Przybyszewski Redakcja językowa:

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

Adam Stefański. Hotelarstwo. Tom I. Marketing usług hotelarskich. Podręcznik. technik hotelarstwa. kwalifikacja T.11

Adam Stefański. Hotelarstwo. Tom I. Marketing usług hotelarskich. Podręcznik. technik hotelarstwa. kwalifikacja T.11 Adam Stefański Hotelarstwo. Tom I Marketing usług hotelarskich Podręcznik technik hotelarstwa kwalifikacja T.11 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agata Łuczak Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY Poradnik PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY do Programu nauczania (DKOS-4015-176/02) i Podręcznika do liceów i techników z Podstaw przedsiębiorczości autorstwa W. J. Jakubowskiego, T. Maja, P. Załęskiego Autor:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu wiedzy, jest skierowany przede wszystkim do osób zajmujących się praktyką marketingową. Mogą z niego korzystać także studenci, którzy chcieliby pogłębić nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także praktyczną.

Bardziej szczegółowo